"] Generalitat de Catalunya j Departament de Salut. I Instituí Cátala de la Salut VIIADECANS

Texto completo

(1)

"] Generalitat de Catalunya j Departament de Salut

I Instituí Cátala de la Salut

VIIADECANS

(2)

C >

'*?

, j

,R5;

.ivWT

JUJC <

sn •»-!"!'

MEMORIA 2007

ir. •"

TM\v r

Em plau presentar- vos la memoria d'activitats de l'Hos- pital de Viladecans de l'lnstitut Cátala de la Salut de 2007, any que quedará re- flectit en la historia de l'organització com el de la transformació en empresa pública.

L'aprovació de la Llei 8/2007, de 30 de ju- liol, ha estat un acte de normalització insti- tucional que ha permés el reforgament de I'ICS com a instrument de referencia de la política sanitaria de la Generalitat de Catalu- nya en els camps de la provisió de servéis, la recerca i la docencia.

Durant aquest any, els esdeveníments han posat a prava, amb éxit, la capacita! de re- sposta de l'organització i deis seus profes- sionals. I es per aixó que voldria reiterar, com a máxima representan! del Departament de Salut, el meu mes profund agraíment a tots els professionals per la seva capacitat de reacció en els moments clau. Al marge de la seva professionalitat contrastada, I'actitud altruista i de serve! públic deis treballadors deis centres de I'ICS ha garantit una atenció i un tráete excel-lents a pacients, familiars i acompanyants en moments crítics. El pa-

per deis professionals ha estat una mostra mes de la seva alta qualitat professional i humana, que ens fa sentir orgullosos per la tasca que realitzen.

Tots els actors deis sistema son importants en el desenvolupament de la reforma que tot just hem encetat, ates que aquest es un projecte compartí!, i els professionals son una pega essencial en el procés.

Com a empresa pública, I'ICS arrenca amb una nova manera de fer: mes humana, prop- era, eficient, moderna i sostenible; amb mes capacitat de decisió, solvencia i adaptado davant els reptes que suposen els con- stants i rápids canvis socials i demográfics.

l'inici del canvi ja comenga a veure's reflectit en aquesta memoria d'activitats.

Aquí trobareu la constancia de la feina feta pels milers de professionals que cada día (rehallen per tal de respondre de forma cada vegada mes efectiva a les necessitats de sa- lut de la ciutadania i per assegurar un model assistencial públic de la máxima qualitat.

i Generalitat c!

(3)

i 1

L'any 2007 ha estat altament productiu per a Phospital de Viladecans tant peí que fa a l'activitat assistencial com a la millora de processos i organització interna.

Un deis projectes que ha suposat major esforg i dedicado ha estat relacionat amb el futur de l'hospital i el paper que aquest ha de jugar en el seu entorn. Durant l'any 2007 ha tingut lloc un procés participatiu per al disseny del pía funcional del nou hospital, i de les obres de transició (tres quirófans i 18 Hits de curta estada). Aqüestes ultimes, adjudicades a fináis d'any, amb el propósit d'alleujar les llistes d'espera quirúrgiques fins a la posada en marxa del futur hospital Entre els fets mes rellevants de l'any cal destacar la reordenació del servei de Medic- ina Interna i la separado de les especialitats mediques de cardiología, aparell respiratori, aparell digestiu, neurología i endocrí. La cre- ado de les seccions de les diferents especi- alitats significa un reconeixement important per a totes elles a la vegada que es un pas endavant en la configuració de I' hospital del futur. Tots aquests canvis en l'Area de Medicina Interna i especialitats mediques s'han encetat amb la perspectiva de coor- dinado territorial deis servéis, especialment amb l'hospital de referencia de Bellvitge i amb Pobjectiu de posar les bases d'una mil- lor gestió assistencial, en coordinació amb l'atendó primaria.

També ha estat un pas important la inte- grado d'una part del laboratori, concreta- ment les proves de consultes externes, al laboratori clínic del Baix Llobregat d'atenció primaria en un marc de col-laborado del tres laboratoris dínics deis territori.

Peí que fa ais professionals d'infermeria s'ha adaptat Porganitzadó a la gestió per processos amb la creació de les árees de procés quirúrgic, medie, urgent i ambulatori.

Aquest i altres avengos destacáis en l'ámbit infermer van ser presentáis en les Senes jornades d'infermeria de l'hospital que es van dur a terme un any mes amb gran éxit de participado.

En un altre ordre de coses, s'han fet esfor- gos importants en la preparado de tota la documentació necessária per a ('acreditado de l'hospital per part del departament de salut, treballant molt especialment la millora de I' organització de diferents activitats as- sistencials, deis circuits i deis registres, ac- tuacions que en el seu conjunt han permés millorar la qualitat i l'eficiéncia de l'hospital.

Finalment cal destacar el reconeixement extern que ha rebut l'hospital per part deis organitzadors deis "Top 20 els millors hos- pitals d'Espanya de l'any 2006". L'hospital de Viladecans ha quedat en el 4r lloc de la seva categoria, fet que ens omple d'orgull i satisfacció.

En resum, i tal com veureu en el document que teniu a les mans, ha estat un any de treball intens i de qualitat, fruit de l'esforg de tots els professionals de l'hospital ais que cal agrair la seva tasca i encoratjar-los a continuar treballant amb el mateix entu- siasme. També vull agrair el compromís i l'esforg del llavors gerent de l'hospital, Dr.

Ernest Sarrias, que a inicis de 2008 va pas- sar a responsabilitzar-se d'altres projectes del sistema sanitari.

a u

:¡als de I'ICS

(4)

Hospital de VilaclecMemoria 2007

2 . ÁRE A D E REFERE , ANALIS I D E L'ENTOR N

> tDI O ,CODO

oo o-TI

OTTOo

3O- : 3 3,^* ^T

' p p en•vi So So en ^ro' o -c^ coen CD -&. o'

-t>. -C^ COpO CO -Ca. Oí -J-

2

bo co ño -^i"NI en O3Len co -t». oo ro

Cn ~J en-e» en 1&. en oK) o en -t» -b.CT> co en -u oo

CD o en -t^o —•• en coCT) -^ PO O)

NU01N3 H 3 0 ISI1VN V

(5)

8

<M .03 -O 03

RECURS i IRAl ES DESCRIPCIÓ

Llits

Quirófans Bloc Quirúrgic Central Quirófans UCSI

Sales de Consulta Sales Unitat d'Atenció Dia Sales Unitat Diagnóstic Dia Sales de Radiología Sales de TAC Sales d'Ecografia Laboratori Farmacia

Arxiu d' Histories Clíniques Biblioteca

NÚMERO | 108

2 2 35 1 1 3 1 2 1 1 1 1

CATEGORÍA NÚMERO PERCENTATGE * Personal Directiu

Facultatius Sanitari no facultatiu No sanitari

LOCALITAT CAP 1 Castelldefels 2 Gavá 2

7 1,1%

137 25,2%

302 53,4%

105 20%

i\BS HOSP.A/B RADIODIAGN. 1 1 1 1(1 08 Llits)

vlladecans 2 Begues

Sant Climent

1 1

Personal ___ 18.203.087,88 16.082.156,20 13,19%

35 Quotes Seg. Social 4.106.153,75 3.757.111,19 9,29%

'i Productes Intermedis 1.123.465,16 1.024.403,49 9,67%

Medicació Ambulatoria 2.154.336,57 1.942.394,00 10,91%

Resta de béns i servéis 8.164.159,12 7.738.000,52 5,51%

(6)

Memoria 2007

4 . ACTIVITA T

OOOOdOOOO

e

CDen co§

ro roi —'OíCD' O' Cn en

^CO-Ci. ro ro ' ro -^ coO CO OO O Cn ••

P5ai en rsj ^i CD —•• -t»—'Oí CDOCTl^lCDOOoo' i rotn^i-ii.—'oo •o o o ^O O ñn ==DDI 33o. o. S SO. ~

ro cop co coco co CD i-CO -vi en -vioo -vi o en

ro oo coOJ CD CO

ai a>a> j»o "—' cop en<x co

' CO! I i

Ef 5T <o -o ~ao o

§o-CD=3

Q.

d^

3- ' §'

03

Eí—i Q.oo"

103§:

Q3

CTCGJ

0-3.CU ZT31

^m0 \S109CQ=3"

c/T w ro § 3-^ "a1- ES'

CD

i

Crt•a3-

c5"w

1

co > O a

Q. V _fcCDCO-feCD—' CD ai CT>CD' CO-vi -vi OD

cg

CD% -pkOr\3.ucor\3r\3 ^cor^o ^ — ^" " " "

oo ro coro^ CD* ai —t co -vi' coCD o "en r " ' boOD co CD co en " ' o

I

111

-^ Coo oo r\ -co oo ui - L (3) O - ^>.

en co ,

0CJii CO ,

jn -vi j» en-»• CD co rofe. -vi — ' OO->• co en oo ' 1 ' 1°

i i O

-vi en 'ro en CDen co 'co co co enroro•5. . i CO

en co co -c^-&. c¿ ín —LCD en ro ^•vi -vi — ' ' 1 1 1 1

I I .

co en ro-c» en coen ' en-vi 00 -t^.

S s

00 a>P S* Cfí

0»

§ 1

P nx- CA

Oo

£1

S1VU1N3 0 SI3AU 3

(7)

CM CC

E l s 1 2 C HOSPIT/

GRD Altes % Altes

582 9,3%

348 ~~ 5,6%

269 4,3%

88 Malaltia pulmonar obstructiva crónica 127 Insuficiencia cardiaca

Ishock

35 Altres trastorns de sistema nervios s/c-c

89 Pneumonía simple/ 242 3,9%

pleuritis >17 anys a/c-c_

209 PQ articulado major 194 3,1%

14 Trastorns cerebrals 153 2,4%

específics excepte AIT

219 Proc. ect inferior i húmer 130 2,1%

exc. máluc peu I fémur

183 Esofagitis/gastroenteritis/ 127 2,0%

mise. Digestiva>17 a.

s/c-c

87 Edema pulmonar i 126 2,0%

insuficiencia respiratoria

158 PQ Anus i estoma s/CC 111 1,8%

204 Trastorns páncrees 101 1,6%

excepte neoplásia maligna

167 Apendicectomia s/diag ppal complicat s/c-c

EM I reí;

Tg 0,90

7,3 1,00

1,0 0,60

7.8 1,04

9,0 _2,07 7,7 1,29 5,8~1,02 3.9 0,57

7.5 1,30

1.6 0,65 5,6 1,18

100 1,6% 1,8 0,90

S'inclou la Unitat d'Hospitalització a domicili

1 le CMA

| CIRURGIA MAJOR AMBULAl

GRD Descripció

39 Proc. sobre cristall amb o sense vitrectomía 183 Esof.gastroent. i trast. dig.

miscel.,edat>17senseCC 395 Trastorns deis hematíes,

edat>17

359 Proc.uter i anexes per pro- cés no maligne sense ce 6 Liberació de túnel carpiá 225 Procediments del peu

40 Proc. extraoculars excepte órbita, edat> 17

1

162 Proc. hernia engonal i femoral, edat>1 7 sense CC 342 Circuncisió, edat>17 351 Esterilizació masculina

42 Proc. intraoculars exc.

retina, iris i cristali 232 Artroscópia

Altes UCSI Nombre 1012 495 280 129

97 92 91 86

73 70 70 63

Altes Ingress.Prog.

Nombre 3 4 2 93

- 49 - 52

1 - 1 18

EM 1,3 7 8,5 2,3

- 1,5 - 1,4

1 - 1 1,4

(8)

INDICA! ÜE LA QUALI1

EM

EM preoperatoria TRV Succesives / Primeres Pressió Urgencias índex Sustitució

% Derivado Urgéncies Reingressos < 6 mesos Reingressos < 1 mes índex de Mortalitat

Pacients mes d"l mes hospitalitzats

ATASSISTENCIA1 2006

5,7 1,9 1,7 66,3%

68,1%

2,88%

18,7%

8,9%

3,5%

0,6%

2007 5,3 1,0 1,6 69,4%

77,1%

3,21%

21 ,5%

1 1 ,3%

3,7%

0,5%

Estada mitjana a UCSI Temps mig REA

% Trucades telefóniques post-operatóries

% Pacients a urgéncies

% Reintervencions

% Anul-lacions

GUIES CLlNIQUES ESPECIALITAT Traumatología

JCSI

ñiques

incies

2h 13min 41 min 66,3%

1 ,0%

0,4%

0,15%

>4,2%

1h 53min 56 min 69,4%

1,6%

OT/o 0,08%

>3,35%

Cirurgia General

Medicina Interna

Ginecología Altres

Prótesi de total de genoll Prótesi de cadera

Descomp. lligament subacromial Lligament creuat anterior Hernia inguinal Cirurgia colo-recta

Colecistectomia laparoscópica Catererisme cardíac

Reagudització EPOC

Histerectomia abdominal i vaginal Cataractes

Septoplástia

RECLAMACIONS

SUGGERIMENTS INFORMES SOL-LICITATS

CCEE

HOSPITALITZACIÓ SERVÉIS GENERÁIS SERVÉIS CENTRÁIS URGÉNCIES BLOC QUIRÚRGIC

100 25 44 22 197 29

3 1.864

ACTIVITAT CIENTÍFICA Assajos Clínics Premis

Publicacions i Comunicacions Factor Impacte

Projectes en curs

1

20 2'529

Formado Mir Formació Infermeria Cursos de Formació Jornades Científiques

24 alumnes 48 alumnes 13

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :