Curs Dossier de Recuperació INSTITUT OLIVAR GRAN. BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO D i E. Alumne/a: Curs i grup:

15  15  Download (0)

Full text

(1)

Dossier de Recuperació

Alumne/a:____________________

___________________________

Curs i grup:__________________

INS TITUT O LIV AR GRAN

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1r ESO D i E

(2)

2

INSTRUCCIONS

- Per consultar les preguntes podeu consultar els apunts i el llibre de text que hem utilitzat.

- Es valorarà la correcció en les respostes i la presentació.

- Els exercicis tenen espai per la resposta.

- El treball l’haureu d’entregar el dia de l’examen de recuperació de setembre.

- El treball comptarà un 60 % de la nota, el 40 % restant serà de la nota de

l’examen de recuperació.

(3)

3

ÍNDEX

El mètode científic 5

L’atmosfera 7

L’escorça terrestre 9

La diversitat dels éssers vius 11

(4)

4

(5)

5

BLOC 1: EL MÈTODE CIENTÍFIC (tema 0 del llibre)

1. Anomena 5 normes bàsiques de seguretat que hagis après al laboratori.

2. Relaciona cada nom amb el pictograma corresponent:

Cancerigen Tòxic Explosiu Comburent Perillós per al medi ambient

3. Indica quin és l’ordre correcte de cada un dels passos del mètode científic:

A) Hipòtesi, observació, experiment, conclusió i resultats.

B) Hipòtesi, observació, resultats, experiment i conclusió.

C) Observació, hipòtesi, experiment, resultats i conclusió.

D) Observació, hipòtesi, resultats, experiment i conclusió.

4. Completa la taula amb cada un dels materials o instruments proposats:

Material Funció Dibuix

Matràs Erlenmeyer

Pipeta

Espàtula

Proveta

(6)

6

5. Indica si utilitzaries el microscopi o la lupa per a observar mostres següents:

Una roca de granit: _______________ Una cèl·lula Vegetal: ______________

Una bactèria: ___________________ Una formiga: ____________________

(7)

7

BLOC 2 : L’ATMOSFERA (tema 5 del llibre)

6. Defineix els següents termes:

a) Atmosfera

b) Temperatura

c) Anemòmetre

d) Troposfera

7. Explica la diferència entre:

a) Baròmetre i higròmetre

b) El gebre i la rosada

c) La pluja i la boira

8. Per a què serveix la capa d’ozó?

(8)

8

9. Escriu el nom de les capes de l’atmosfera .

10. Què es veu abans en una tempesta el llamp o el tro? Per què?

(9)

9

BLOC 3: L’ESCORÇA TERRESTRE (tema 7 del llibre)

11. Indica 5 de les propietats fisicoquímiques més característiques dels minerals i explica en què consisteixen.

12. Com es classifiquen les roques segons el seu origen. Posa’n un exemple de cada.

13. Digues quina és la mena de la qual s’extreuen els elements següents i una utilitat de cada un d’ells

ELEMENT Fluor Ferro Mercuri Plom

MENA UTILITAT

14. Explica com s’extreuen els minerals de la natura i quines aplicacions poden tenir?

(10)

10

15. Quins són els minerals principals del granit? Quin tipus de roca és i quina és la seva principal utilitat?

16. Digues quin tipus de roca són i quina utilitat poden tenir:

ROCA TIPUS DE

ROCA

UTILITAT

Carbó Pissarra Argila Halita

17. Emplena la taula següent:

MINERAL Malaquita Calcita Talc Quars Pirita COLOR

DURESA

.

18. Posa el nom a les roques i minerals següents

(11)

11

BLOC 4: LA DIVERSITAT DELS ÉSSERS VIUS (temes 8, 9, 10, 11 i 12 del llibre)

19. Quines són les funcions vitals dels éssers vius?

20. Explica quina diferència hi ha entre la nutrició autòtrofa i l’heteròtrofa?

21. Classifica en éssers vius i no vius els següents noms:

plat, taula, avió, flor, nen, gallina, cuc, cotxe, girafa, herba, poma, capça, sabata, aigua, sardina,

Éssers Vius Éssers No vius

22. Dibuixa una cèl·lula vegetal i una cèl·lula animal, i indica’n les principals característiques.

23. Escriu els 5 Regnes dels éssers vius i posa’n un exemple de cada.

(12)

12

24. Classifica aquests éssers vius segons els regne al que pertanyen:

Àliga, mamut, xampinyó, rosa, tomatera, tauró, tortuga, cuc de terra, floridura del pa, blat ordi, rovelló, pi, roure, estrella de mar, gat, gos, sardina, guineu, ós, cranc,

mongeta, ceba, enciam

Regne animal Regne vegetal Regne dels fongs

25. Indica quina és l’estructura característica de les plantes i posa el nom de les parts principals.

26. Dibuixa un bolet i indica’n les seves parts.

27. Defineix:

a) Carnívor:

b) Omnívor:

c) Herbívor:

(13)

13

d) Ovípar:

e) Vivípar:

f) Ovovípar:

28. Els mol·luscs poden dividir-se en tres grups. Quins són? Posa un exemple de cada.

1: __________________________ Exemple: _______________

2: __________________________ Exemple: _______________

3: __________________________ Exemple: _______________

29. Els dibuixos següents representen els quatre grups d’artròpodes. Posa el nom de cada grup al requadre de sota del dibuix i digues quin nom té cada una de les estructures numerades.

1 ______________ 2 _____________ 3 _____________ 4 ______________

5 ______________ 6 _____________ 7 _____________ 8 ______________

30. Què és el metamorfisme? Posa un exemple d’insecte que realitzi la metamorfosi.

31. Indica tres característiques principals que diferenciesn els Homo sapiens de la resta de primats.

(14)

14

32. Digues si són certes o falses les afirmacions següents. Si són falses, corregeix-les - Els artròpodes tenen un esquelet extern.

- Les holotúries són els cogombres de mar.

- Tots els insectes tenen ales.

- Els equinoderms no poden viure als rius.

- Els insectes viuen a tots els llocs del món.

- Els mol·luscs bivalves no tenen cap.

- La reproducció dels equinoderms és sexual.

- Les sangoneres són herbívores, s’alimenten de plantes.

- Els coralls poden desplaçar-se pel fons del mar perquè tenen potes.

33. Omple els buits amb les paraules següents:

mames – homeoterms – extremitats – vivípars – nervós – pèls – dits – complexes – úter – llet

Els mamífers tenen quatre ..., amb cinc ..., adaptades a diferents modes de vida.

Són ... i els embrions es desenvolupen dintre de l’ ...

matern. Les cries s’alimenten durant un temps de la ... segregada per les ... de les mares.

Tenen el cos recobert de ...,que ajuden a mantenir la temperatura corporal constant, són ...

El gran desenvolupament del sistema ..., juntament amb el perfeccionament d’alguns ògans dels sentits, els permet fer activitats ... de manera ràpida i eficaç.

34. Completa la taula següent amb Sí o No:

Peixos Amfibis Rèptils Ocells Mamífers Ponen ous?

Necessiten aigua per reproduir-se?

(15)

15

35. Completa les frases següents:

Els peixos tenen la pell coberta d’... i els mamífers de ...

Els rèptils, els ocells i els mamífers tenen respiració ...

La transformació del capgròs en granota s’anomena ...

Els vertebrats de sang calenta són els... i els ...

Els animals de sang calenta s’anomenen ...

Els primers vertebrats que van poblar la Terra van ser els ...

Els peixos tenen ... ..., per pujar i baixar de l’aigua i un òrgan sensorial anomenat ... ..., per detectar els corrents d’aigua.

36. Digues quines adaptacions al medi tenen per poder sobreviure els éssers vius següents:

a) El peix pulmonat:

b) Un cactus:

c) Un camell:

d) Un ós bru:

e) Una planta carnívora:

f) Un pop gegant:

Figure

Updating...

References

Related subjects :