Urbanisme i Patrimoni

16  Download (0)

Full text

(1)

Què fem?

Ens podeu trobar a

Carrer Cervantes, 16

Horari d’atenció al públic

Urbanisme i Patrimoni

Responsables polítics

Juli Fernández

alcalde@palafrugell.cat

Xavier Rangel

xrangel@palafrugell.cat

Fede Prats

fprats@palafrugell.cat

Responsable tècnic Jordi Font

Personal

 1 cap de secció

 1 assessora jurídica

 3 arquitectes tècnics

 2 administratius

 2 delineants

 6 auxiliars ad- ministratius

 1 inspector d’- obres

Pressupost total

2.256.643,00€

Pressupost Planejament i gestió urbanística

Informar els expedients de planejament i gestió urbanístics d’iniciativa privada.

Redactar els projectes de planejament i gestió urbanística d’iniciativa pública.

Tramitar tots els documents urbanístics

Contestar i resoldre les al·legacions i recursos presentats

Participació en la Comissió Informativa d’Urbanisme, Obres i Medi Ambient Tramitació de llicències d’obres

Donar informació sobre la situació urbanística de les finques

Tramitar les sol·licituds de llicències d’obres

Realitzar els informes tècnics sobre els expedients previs a la concessió, sus- pensió o denegació.

Participar en la Comissió de Patrimoni Municipal a nivell tècnic i administratiu.

Fer el requeriment de l’ordenança d’ajuts públics per fer restauració i rehabili- tació del patrimoni.

Projectes i obres

Redactar memòries valorades per intervencions menors i dirigir-ne l’execució.

Redactar projectes d’obres de millora pública i assumir posteriorment la direc- ció facultativa.

Dirigir la gestió de les obres i controlar-ne el seguiment econòmic.

Informar els projectes i fer-ne el seguiment de tot el procés, que s’encarreguen a tècnics externs.

Tramitar la totalitat dels projectes i realitzar-ne la informació pública dels ma- teixos.

Participar en el procés de sol·licituds en subvencions a les línies que s’obrin.

Patrimoni

Dirigir la Ponència i la Comissió de Patrimoni

Seguir els processos sobre intervencions en el patrimoni tant d’intervencions privades com públiques.

Tramitar les intervencions sol·licitades

Fomentar i difondre el valor del patrimoni cultural i arquitectònic del municipi.

Impulsar la tramitació de l’ordenança del paisatge urbà de Palafrugell.

2013

Ajuntament de Palafrugell

(2)

01. Pressupost

Patrimoni 2013

Descripció Crèdit inicial Despesa

Reconeguda

SUBVENCIÓ INVERSIÓ FAÇANES. 6.353,33 € 0,00 €

REHABILITACIÓ FAÇANA EDIFICI BÒBILA VELLA. 255.000,00 € 23.703,61 € OBRES ADEQUACIÓ I ORDENACIÓ ESCOLES DE

LLOFRIU.

12.709,11 € 0,00 €

ADQUISICIÓ PATRIMONI. 193.000,00 € 90.941,53 €

OBRES MILLORA ENTORN BOBILA VELLA. 60.000,00 € 0,00 €

TOTALS 527.062,44 € 114.645,14 €

Urbanisme 2013

Descripció Crèdit inicial Despesa

Reconeguda OBRES TRACTAMENT URBA PS. DE LA TORRE FINS

PS. CANADELL.

70.000,00 € 29.198,13 € OBRES MILLORA URBANA PASSEIG DE LLAFRANC. 100.000,00 € 0,00 € EXECUCIÓ ACTUACIONS PLA MOBILITAT URBANA. 18.000,00 € 10.940,60 € MILLORES URBANES – PLA QUALITAT URBANA. 942.248,97 € 450.089,55 € AMPLIACIÓ VORERA CARRER TORRES JONAMA. 40.705,33 € 0,00 € TRACTAMENT URBÀ CARRER PONT VILASECA. 147.073,17 € 147.073,17 € OBRES DE MILLORA APARCAMENT CAMÍ FONDO. 120.000,00 € 0,00 € OBRES SOTERRAMENT INFRAESTRUCTURES

PASSEIG DE LA TORRE.

166.838,01 € 164.906,68 € OBRA TRACTAMENT URBA CARRER PELLA I FORGA. 118.437,40 € 0,00 € INVERSIONS MILLORES APARCAMENT CASAL. 19.294,67 € 0,00 € DESPESES URBANITZACIÓ SECTOR SUD 1.12

BRUGUERES II.

2.355.705,99 € 104.386,51 € MILLORA ESCALES GARBÍ I PASSEIG X. MISERACHS. 33.416,58 € 30.532,05 € MILLORA PASSEIG CAP DE CREUS FINS MIRADOR

CARLES SENTIS.

15.155,91 € 13.717,83 € TRACTAMENT URBÀ CARRERS METAL·LÚRGIA, GAS,

ZONA INDUSTRIAL.

212.255,29 € 165.484,10 € OBRES URBANITZACIÓ EDIFICI C.A.T. (Centre Atenció

Turística).

184.698,09 € 172.197,99 € EXECUCIÓ OBRES SECTOR 1.13 PIVERD SUD. 113.528,11 € 94.435,52 €

INVERSIONS AUTOVIA 2a. FASE. 63.544,95 € 0,00 €

TRACTAMENT ONZE DE SETEMBRE CARRER VALLS. 300.900,00 € 135.149,02 € EXECUCIÓ OBRES RECOLLIDA AIGÜES SECTOR LA

FANGA.

462.680,00 € 3.553,04 €

ARRENJAMENT CARRER BAIXA CAMP. 60.000,00 € 0,00 €

OBRES APARCAMENT AMETLLERS. 30,00 € 0,00 €

(3)

TRANSFERÈNCIA CAPITAL CONVENI URBANÍSTIC SARFA.

222.324,00 € 111.161,25 € DESPESES DERIVADES D’EXECUCIONS

SUBSIDIÀRIES.

52.570,67 € 38.909,23 €

PLÀNOLS I PROJECTES TÈCNICS. 268.810,54 € 62.833,83 €

PROJECTES TÈCNICS DESENVOLUPAMENT P.O.U.M. 162.530,66 € 60.860,50 €

REDACCIÓ PLA LOCAL HABITATGE. 5.001,28 € 0,00 €

MILLORES XARXA SUBMINISTRAMENT AIGUA. 100.000,00 € 0,00 €

TOTALS 6.360.002,77 € 1.799.682,15 €

02 Descripció de les activitats

02.01 Planejament i Gestió

REDACCIÓ NOU PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL – P.O.U.M.

ÀMBIT/SECTOR EXPEDIENT ESTAT TRAMITACIÓ

Terme Municipal de Palafrugell.

Aprovació inicial dels documents que integren la revisió del Pla d’Ordenació Municipal de Palafrugell.

Aprovació Ple Municipal Extraordinari 10/06/2013.

MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE MASIES I CASES RURALS DEL TERME MUNICIPAL DE PALAFRUGELL.

ÀMBIT MODIFICACIÓ EXPEDIENT ESTAT TRAMITACIÓ

Modificació puntual núm.

3, per a la inclusió de la finca coneguda com Hotel el Paraiso o Residència Albatros, a l’Avinguda de Josep Serra i Santamans núm.

1-3, a Llafranc.

Modificació puntual núm. 3 del Pla Especial Urbanístic de Masies i Cases Rurals de Palafrugell.

Aprovació inicial Ple Municipal 30/04/2013.

GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM NUCLI: PALAFRUGELL

ÀMBIT/SECTOR EXPEDIENT ESTAT TRAMITACIÓ

PMU-1.1 Plaça Mil·lenari. Projecte Reparcel·lació voluntària.

Aprovació definitiva Ple Municipal 25/06/2013.

PMU-1.1 Plaça Mil·lenari. Projecte d’Urbanització. Aprovació definitiva Ple Municipal 25/06/2013.

Pa 1.13 Piverd Sud. Addenda Conveni. Aprovació Ple Municipal 26/03/2013.

(4)

SUD-1.12 Brugueres 2. Modificació Projecte Urbanització.

Aprovació definitiva Ple Municipal 29/10/2013.

Pa 1.16 Carrers Torres i Jonama, Nou i Girona.

Conveni. Aprovació Ple Municipal

30/07/2013.

Anell Circumval·lació Nucli Urbà.

Conveni amb Ajuntament de Begur.

Aprovació definitiva Ple Municipal 29/10/2013.

SUD-1.13 Circumval·lació Nord- Les Brugueres.

Projecte Reparcel·lació.

Segones Operacions

Jurídiques complementàries.

Aprovació Provisional

Ple Municipal 29/10/2013.

PA-1.16 Carrers Torres i Jonama, Nou i Girona.

Recepció Obres Urbanització.

Aprovació Ple Municipal 23/12/2013.

GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM NUCLI: CALELLA

ÀMBIT/SECTOR EXPEDIENT ESTAT TRAMITACIÓ

Finca carrer dels Castellets núm. 1.

Pla de Millora Urbana. Aprovació definitiva Ple Municipal 25/06/2013.

PMU-4.8 A/B Carrer Chopitea - Av. Antoni J.

Rovira.

Projecte Reparcel·lació-

Segon expedient Operacions Jurídiques Complementàries.

Aprovació Ple Municipal 30/04/2013.

Finca carrer dels Castellets núm. 1.

Projecte Reparcel·lació. Aprovació definitiva Ple Municipal 29/10/2013.

GESTIÓ ÀMBITS/SECTORS DEL POUM NUCLI: LLAFRANC

ÀMBIT/SECTOR EXPEDIENT ESTAT TRAMITACIÓ

Garden Jardins Llafranc, Paratge Ros Lluny.

Pla Especial. Aprovació inicial Ple Municipal 29/01/2013.

Casa de Colònies Albatros, Camí de la Font d’en Xecu.

Pla Especial. Aprovació inicial Ple 26/02/2013.

PMU-3.1 Riera de Llafranc II.

Modificació Projecte Reparcel·lació. Cooperació.

Aprovació definitiva Ple Municipal 26/02/2013.

02.02 Àrea de Projectes i Obres

PROJECTES REDACTATS, APROVATS i PENDENTS EXECUCIÓ DURANT ANY 2013

DESCRIPCIÓ OBRA PRESSUPOST OBSERVACIONS

Projecte per a la pavimentació d'un tram del camí de la Creu Roquinyola, a Palafrugell - tram 1.

11.458,05 € Subvenció P.U.O.S.C. (Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya) 2013 de 4.903,00

(5)

Projecte per a la pavimentació d'un tram del camí de la Creu Roquinyola, a Palafrugell - tram 2.

195.410,70 €

Projecte per a l'ampliació de la calçada i vorera a l'Av. d'Espanya, tram comprès entre la plaça Floreal i l'Av. de la Generalitat, a Palafrugell.

396.545,06 € Subvenció Pla de Barris 2014 de 160.000,00 €

Memòria valorada pel condicionament de l'accés al cementiri de Llofriu.

51.428,82 €

Projecte per a la construcció d'un tram de vorera al carrer Chopitea de Calella.

65.783,09 € Subvenció P.U.O.S.C. 2014 de 29.602,39 €

Projecte per a l'ampliació de les dependències de l'IPEP situades a l'edifici de Can Rosés, a Palafrugell.

33.367,86 € Subvenció P.U.O.S.C. 2013 de 14.278,00 €

Memòria valorada Per a la construcció d'una vorera a l'Av. Baldomer Gili i Roig, a Calella de Palafrugell.

47.511,01 €

Memòria valorada per al tractament urbà del carrer Vincke i Meyer, a Palafrugell.

165.459,30 € Memòria valorada per a l'execució dels

accessos del carril bici i via verda a la plaça Floreal a Palafrugell.

237.831,13 € Subvenció P.U.O.S.C. 2017 de 107.024,01 €

Memòria valorada per a la construcció d'un aparcament de superfície al carrer Santa Marta de Llafranc.

232.408,68 € Subvenció P.U.O.S.C. 2015 de 102.962,52 €

Memòria valorada per a l'arranjament del camí peatonal d'accés a la cala d'Aigua Xelida, a Tamariu.

114.420,30 € Subvenció P.U.O.S.C. 2014 de 48.960,00 €

Memòria valorada per a l'ampliació d'un tram de vorera del carrer Torres Jonama, a Palafrugell

74.009,70 € Subvenció P.U.O.S.C. 2016 de 33.304,36 €

Memòria valorada per al tractament del camí de Mas Bofill (camí de Puig Rumí).

72.458,90 € Memòria valorada per a l'arranjament de les

façanes de la nau de la Bòbila Vella, a Palafrugell.

140.000,00 €

Memòria valorada per al tractament del camí de la Torre Roja.

31.102,12 € Memòria valorada substitució d'un tram de

xarxa d'aigua potable i la millora de la calçada dels carrers Genís i Sagrera, i Juan de Herrera.

69.197,94 €

Memòria valorada per al repàs asfàltic consistent en la substitució de la capa de rodadura del tram nord del C/ del Bruc.

12.021,05 €

Memòria valorada per a la substitució de la xarxa d'aigua potable i el repàs asfàltic del tram sud del C/ del Bruc.

20.162,56 €

(6)

Memòria valorada per al repàs asfàltic del tram del C/ Sant Sebastià comprès entre els c/ Lluna i Gral. Castaños.

19.123,86 €

Memòria valorada per a la substitució de la xarxa d'aigua potable i el repàs asfàltic d'un tram del C/ del Vilar.

39.927,97 €

Memòria valorada per a l'adequació de les escales i l’entorn del far de Sant Sebastià, a Llafranc.

40.628,23 €

Memòria valorada per a les obres de millora de dues aules de preescolar a l'escola Torres Jonama de Palafrugell.

26.428,64 €

Memòria valorada per a l'adequació de la barraca de la cala d'Aigua Xelida, a Tamariu.

15.978.86 €

Memòria valorada per al repàs asfàltic d'un tram de calçada i substitució de la canonada d'aigua potable, al carrer Garriga de Palafrugell.

61.583,70 €

Memòria per a la millora de l'eficiència i gestió energètica de la instal·lació de calefacció i producció d'A.C.S. de l'escola El Carrilet de Palafrugell.

61.568,14 €

Projecte constructiu d’infraestructures hidràuliques a la Riera de Ca l’Abellí, de Palafrugell.

462.675,13 €

OBRES EN CURS DURANT L’ANY 2013

DESCRIPCIÓ OBRA PRESSUPOST OBSERVACIONS

Projecte modificat d’urbanització del sector SUD-1.12 “Brugueres 2” de Palafrugell.

3.825.341,82 €

Separata fase III del projecte constructiu de les obres de millora ambiental i de capacitat hidràulica de la riera Vila-seca al seu pas pel T.M. de Palafrugell.

196.994,05 €

Memòria valorada per a la millora del passeig, des del c/ Cap de Creus fins al mirador de Carles Sentís, a Calella.

110.995,19 € Subvenció P.U.O.S.C. (Pla Únic Obres i Serveis de

Catalunya) 2012 de

40.000,00 €.

Projecte de sala polivalent a la Biblioteca Pública, a Palafrugell.

218.334,05 € Subvenció P.U.O.S.C. 2012 de 75.000 € i Diputació de Girona de 43.875,00 €

Memòria valorada pel tractament urbà del carrer Pella i Forgas, a Llafranc, fase 2:

ampliació de la vorera nord.

92.111,53 €

Memòria valorada pel condicionament d’un solar al Camí Fondo com aparcament, a Palafrugell.

120.000,00 €

(7)

Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera al passeig de la Torre de Calella de Palafrugell.

70.000,00 € Subvenció Diputació de Girona de 70.000,00 €.

Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera al passeig de la Torre de Calella de Palafrugell. Perllongació de la vorera. Millora.

25.950,88 €

Memòria valorada per a la restauració de les façanes de l’edifici de la Bòbila Vella, situades als carrers de Vincke i Meyer i de la Lluna, a Palafrugell.

240.000,00 €

Memòria valorada pel condicionament d’un aparcament provisional a Creu Roquinyola, a Palafrugell

28.491,99 €

Memòria valorada per a la substitució de la xarxa d’aigua potable i el repàs asfàltic d’un tram del carrer Creu Roquinyola, a Palafrugell.

35.906,90 €

Memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i substitució de dos creuaments d’aigua potable, a l’av. Joan Pericot, a Calella.

82.044,91 €

Memòria valorada per a les obres de capacitat hidràulica de la riera Vila-seca en el tram comprès entre la plaça de Mirepoix i el c/ Maria Mercè Marçal i Serra, a Palafrugell.

70.141,67 €

Memòria valorada pel condicionament d’un tram de vorera al carrer Pireo, de Llafranc.

9.464,35 € Informe valorat per a la millora de les

captacions pluvials de l’entorn del pavelló 1 i la pista poliesportiva coberta, a Palafrugell.

5.801,95 €

Memòria valorada per a les obres d’adequació de l’edifici de la Policia Local, a Palafrugell.

41.298,55 €

Memòria valorada per al repàs asfàltic d’un tram de calçada i substitució de la canonada d’aigua potable, al carrer Barris i Buixó de Palafrugell.

74.450,56 €

Memòria valorada per la l’adequació del pati interior a l’entorn de la Bòbila Vella, a Palafrugell.

34.000,00 €

Projecte bàsic i executiu de reparació de l’últim tram de l’aqüeducte de l’Horta d’en Caixa, a Palafrugell.

41.515,21 €

Monitorització fotovoltaica Bòbila Vella, a Palafrugell.

1.588,73 € Plantació querqus robur i ulmus pumila a

l’Autovia.

12.054,16 €

(8)

Portal pati carrer Vincke i Meyer, a Palafrugell.

13.505,42 €

OBRES ACABADES DURANT L’ANY 2013

DESCRIPCIÓ OBRA PRESSUPOST OBSERVACIONS

Informe valorat per a la substitució del ferm asfàltic del C/ Cabo Verde, a Calella.

10.796,98 € Memòria valorada per a la repavimentació

del passeig del Canadell, a Calella.

48.062,46 € Projecte executiu per a la rehabilitació de

Cal Ganxó en el conjunt de la nova seu del Museu del Suro de Palafrugell – F6.

1.155.693,98 € Subvenció P.U.O.S.C. 2011 de 211.138,80 € + Ministerio de Fomento 1% cultural 811.658,24 €

Memòria valorada per al repàs asfàltic del c/

dels Forcats i de l’encreuament de l’Av. de la Costa Brava i del camí del Rus, a Calella.

82.362,05 €

Memòria valorada per a la millora de les escales de Garbí i del passeig de Xavier Miserachs, a Llafranc.

169.715,72 € Subvenció P.U.O.S.C. 2012 de 60.000,00 € + Diputació de Girona de 48.700,00 € Projecte de reparació de la calçada dels c/

Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la circumval·lació nord de Palafrugell.

540.000,00 € Subvenció P.U.O.S.C. 2012 de 220.000,00 €

Memòria valorada per al condicionament del CAT (Centre d’Acollida Turística) i entorns a Palafrugell.

273.880,82 € Subvenció P.U.O.S.C. 2011 de 124.440,41 €

Memòria valorada per a la pavimentació del carrer dels Valls i Raval Superior, a Palafrugell.

161.751,09 €

Memòria valorada per a la substitució de la coberta de les dependències de l’Àrea de Joventut, a Palafrugell.

91.708,00 €

Informe valorat per a l’ampliació d’un tram de vorera sud del c/ Begur (tram des del c/

Garriga a la Plaça de la Bòbila), a Palafrugell.

41.161,99 €

Informe valorat per al tractament de la zona verda “Belluguets”, a Palafrugell.

30.762,22 € Memòria pel subministrament i muntatge

del mobiliari i sistema audiovisual per al C.A.T. (Centre d'Acollida Turística), a Palafrugell.

52.827,20 € Subvenció P.U.O.S.C. 2011 de 19.063,22 €

Memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 1: obra civil.

118.170,25 €

Memòria valorada per a les obres de soterrament d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella, fase 2: obra mecànica.

81.802,12 €

(9)

Memòria valorada per a l’obra civil de canalització d’una línia elèctrica entre la Bòbila Vella i el Museu del Suro, i ampliació de la vorera oest d’un tram del carrer Garriga, a Palafrugell.

32.362,67 €

Memòria valorada per a l’ordenació de la cruïlla del c/ Torroella i el c/ Nou, a Palafrugell.

26.102,47 €

Projecte de tancament de pista poliesportiva coberta, a Palafrugell.

241.981,74 € Obres complementàries per a les obres de

soterrament d’infraestructures de serveis públics al passeig de la Torre, a Calella.

48.731,19 €

Informe valorat per a l’adequació del paviment existent al c/ Punta d’en Blanc, a Llafranc.

25.561,10 €

Acabament enllumenat públic sector Vila- seca de Palafrugell.

11.956,87 € Memòria valorada per al repàs asfàltic

consistent en la substitució de la cap, a Palafrugell.

21.290,76 €

Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera nord del carrer Begur, davant la plaça de la Bòbila, a Palafrugell.

17.358,07 €

Memòria valorada per a la formació d’un cancell de vidre a l’edifici de Can Bassa, antigues escoles de Llofriu.

9.294,01 €

Enderroc tanca preexistent llar infants Belluguets, a Palafrugell.

3.138,49 € Memòria valorada de la galeria d’enllaç

entre el pavelló i la pista.

52.198.84 € Desbroçar i reconstruir entrada aparcament

Av. Joan Pericot de Calella.

2.211,88 € Millora dues aules preescolar CEIP Torres

Jonama, a Palafrugell.

16.334,71 € Connexió instal·lació FV 20 KW Bòbila Vella

– Museu del Suro, a Palafrugell.

4.791,60 € Instal·lació aparell aire condicionat oficina

de Turisme la Perola, a Calella.

2.783,00 € Neteja i condicionament aparcament jardins

de Cap Roig, a Calella.

3.617,90 € Treballs diversos al solar del costat de la

benzinera BP de Palafrugell.

3.357,75 € Tubs pluvials façana pavelló poliesportiu, a

Palafrugell.

1.597,20 € Residuals carrer Raval Superior, a

Palafrugell.

7.529,24 € Arranjament camí de Roma de Llofriu. 1.149,50 € Tancament tubs sortida fums calderes pista

poliesportiva, a Palafrugell.

2.263,51 €

(10)

02.03 PATRIMONI

02.03.01 Béns culturals d’interès local 02.03.02 Masies i cases rurals

Reforma de masia existent, situada al veïnat d’Ermedàs núm. 4.

Consolidació i reparació de porxo, a la finca situada al C/ Ramal núm. 74.

 Sol·licitud d’informe sobre l‘avantprojecte de reforma i ampliació del Mas Can Tauler, situat al C/ Ramal núm. 74.

Rehabilitació de Mas Can Sena, a la finca situada al Polígon 1 Parcel·la 162.

02.03.03 Patrimoni històric de Palafrugell

Repavimentació del Passeig del Canadell a Calella de Palafrugell.

Construcció d’uns serveis higiènics adaptats al C/ Francesc Estrabau, sota el mirador del C/ Noi Gran.

Canvi de coberta a la finca situada al carrer de la Tarongeta, 53.

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a la finca situada al C/ Palamós núm.

110.

 Sol·licitud d’informe sobre l‘avantprojecte de construcció d’espai per ascensor i reforma de la façana sud de l’edifici situat al C/ Cervantes núm. 1.

 Projecte de reforma i ampliació d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, a la finca situada al C/ Sant Sebastià núm. 62.

 Modificació de llicència d’obres per a la rehabilitació d’habitatge existent, a la finca situada al C/ de les Poues núm. 4, del barri de la Barceloneta.

Realització d’escala d’emergència, a la finca situada al C/ Garriga núm. 71.

 D’adaptació i rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, a la finca situada al Passeig de la Torre núm. 16.

 Sol·licitud d’informe sobre la proposta de modificació del revestiment d’un edifici d’habitatges, situat al C/ Torres i Jonama núm. 21.

Sol·licitud d’informe en relació a la memòria valorada per al tancament de la Plaça dels Forns de la Bòbila Vella a la finca situada al C/ de la Lluna, cantonada amb el C/ Miquel Vincke i Meyer.

 Sol·licitud d’informe per a l’execució d’un cancell de vidre a l’edifici de Can Bassa, situat al C/ del Ramal, 71-73 del nucli de Llofriu

Projecte de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar, a la finca situada al C/ Raval Sant Ponç núm. 53.

Projecte de rehabilitació de teulada, a la finca situada al C/ Progrés núm. 45.

 Projecte de reforma i ampliació d’edifici, per l’ús d’autoservei i bar-restaurant-rostisseria, a la finca situada al C/ Torroella núm. 40.

 Sol·licitud de modificació de llicència d’obres per a la rehabilitació d’habitatge existent, a la finca situada al C/ de les Poues núm. 4, del barri de la Barceloneta.

 Sol·licitud d’informe sobre avantprojecte de consolidació estructural de l’edifici situat al C/ dels Valls, 30.

 Sol·licitud d’informe sobre avantprojecte de reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al C/ Tarongeta, 84.

Projecte de consolidació estructural de l’edifici situat al C/ dels Valls, 30.

Projecte de reforma d’habitatge per ús de restaurant, a la finca situada al C/ Miramar núm. 3.

(11)

 Projecte de construcció d’un porxo en planta baixa i terrassa descoberta en planta pis, a la finca situada al C/ Codina núm. 18.

Projecte de reforma d’habitatge unifamiliar, a la finca del C/ de Bofill i Codina núm. 19.

02.03.04 Fitxes del PEPIPH.

Fitxa núm. 002

 Sol·licitud d’informe sobre el projecte per ampliació de les dependències de l’I.P.E.P.

(Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell), situades a l’edifici de Can Rosés, a la Plaça de l’Esglèsia núm. 8.

Fitxa núm. 007

Rehabilitació de local per ús de restaurant, a la finca situada al carrer de Giralt i Subirós núm. 1.

Fitxa núm. 021

Sol·licitud d’informe sobre la proposta de reforç estructural de la finca situada al C/

Caritat núm. 61.

Fitxa núm. 036

 Sol·licitud d’informe sobre l’avantprojecte de construcció d’ascensor i reforma de façana de l’habitatge situat al C/ Cervantes núm. 1.

Fitxa núm. 060

 Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per la restauració de les façanes de l’edifici de la Bòvila Vella, situades als carrers de Miquel Vincke i Meyer i de La Lluna.

Fitxa núm. 081a/081b

 Sol·licitud d’Informe sobre el Projecte Bàsic i d’Execució de Reparació de l’últim tram de l’aqüeducte de l’Horta d’en Caixa, situat al C/ Daró.

Fitxa núm. 118a

Projecte de reforma del primer pis, de l’edificació situada a la finca del C/ Punta d’en Blanc núm. 23.

Fitxa núm. 127

 Sol·licitud d’informe sobre el Projecte de Reforma de l’Edifici del Far de Sant Sebastià, situat al Passeig de Pau Casals.

Fitxa núm. 151

 Sol·licitud d’informe sobre l’avantprojecte de formació de balcó a l’edifici situat a la Plaça de l’Atlàntic núm. 2.

(12)

Fitxa núm. 175

Sol·licitud d’informe sobre el projecte de rehabilitació de la Casa Andress, situada al C/

Cap de Planes, 10-18.

Fitxa núm. 184

 Sol·licitud d’informe sobre la possibilitat d’ampliació de porxo, del Mas Jubert, respecte la llicència inicial aprovada, situat al carrer Girona núm. 101.

Fitxa núm. 186

Sol·licitud modificació de llicència d’obres per el canvi de coberta, a la finca situada al C/

Garriga núm. 8.

Fitxa núm. 211-1

 Sol·licitud d’informe sobre la memòria valorada per l’adequació de la barraca de la de la Cala d’Aigua Xelida de Tamariu.

 02.04 Disciplina Urbanística

Informe butlletins de denúncies durant l’any 2013

Classificació de denúncies segons situació:

Situació Núm.

denúncies

Sòl urbà Sòl no urbanitzable

PEPIPH

Palafrugell 23 12 11 5

Calella 10 10 - -

Llafranc 6 5 1 -

Tamariu 13 13 - -

Ermedàs 2 - 2 -

Llofriu 1 1 - -

TOTAL 55 41 14 5

Classificació de les infraccions urbanístiques:

Infraccions Núm.

denúncies

Resolts Pendents d’enderroc

Pendents de legalització

Lleus 30 24 - 6

Greus 16 8 2 6

Molt greus 9 1 6 2

(13)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N U M

B U T L L E T I N S

DENÚNCIES LLEUS GREUS MOLT GREUS

GRAU INFRACCIONS

GRÀFIC BUTLLETINS DE DENÚNCIA

2009 2010 2011 2012 2013

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

N U M

B U T L L E T I N S

Palafrugell

Calella

Llafranc Tam

ariu

Ermedàs Llo

friu

Total

2009 2010 2011 2012 2013

(14)

03. Subvencions rebudes

Projecte per a la pavimentació d'un tram del camí de la Creu Roquinyola, a Palafrugell - tram 1.

11.458,05 € Subvenció P.U.O.S.C. (Pla Únic Obres i Serveis de Catalunya) 2013 de 4.903,00

€ Projecte per a l'ampliació de la calçada i

vorera a l'Av. d'Espanya, tram comprès entre la plaça Floreal i l'Av. de la Generalitat, a Palafrugell.

396.545,06 € Subvenció Pla de Barris 2014 de 160.000,00 €

Projecte per a la construcció d'un tram de vorera al carrer Chopitea de Calella.

65.783,09 € Subvenció P.U.O.S.C. 2014 de 29.602,39 €

Projecte per a l'ampliació de les dependències de l'IPEP situades a l'edifici de Can Rosés, a Palafrugell.

33.367,86 € Subvenció P.U.O.S.C. 2013 de 14.278,00 €

Memòria valorada per a l'execució dels accessos del carril bici i via verda a la plaça Floreal a Palafrugell.

237.831,13 € Subvenció P.U.O.S.C. 2017 de 107.024,01 €

Memòria valorada per a la construcció d'un aparcament de superfície al carrer Santa Marta de Llafranc.

232.408,68 € Subvenció P.U.O.S.C. 2015 de 102.962,52 €

Memòria valorada per a l'arranjament del camí peatonal d'accés a la cala d'Aigua Xelida, a Tamariu.

114.420,30 € Subvenció P.U.O.S.C. 2014 de 48.960,00 €

Memòria valorada per a l'ampliació d'un tram de vorera del carrer Torres Jonama, a Palafrugell

74.009,70 € Subvenció P.U.O.S.C. 2016 de 33.304,36 €

Memòria valorada per a la millora del passeig, des del c/ Cap de Creus fins al mirador de Carles Sentís, a Calella.

110.995,19 € Subvenció P.U.O.S.C. (Pla Únic Obres i Serveis de

Catalunya) 2012 de

40.000,00 €.

Projecte de sala polivalent a la Biblioteca Pública, a Palafrugell.

218.334,05 € Subvenció P.U.O.S.C. 2012 de 75.000 € i Diputació de Girona de 43.875,00 €

Memòria valorada per a l’ampliació d’un tram de vorera al passeig de la Torre de Calella de Palafrugell.

70.000,00 € Subvenció Diputació de Girona de 70.000,00 €.

Projecte executiu per a la rehabilitació de Cal Ganxó en el conjunt de la nova seu del Museu del Suro de Palafrugell – F6.

1.155.693,98 € Subvenció P.U.O.S.C. 2011 de 211.138,80 € + Ministerio de Fomento 1% cultural 811.658,24 €

Memòria valorada per a la millora de les escales de Garbí i del passeig de Xavier Miserachs, a Llafranc.

169.715,72 € Subvenció P.U.O.S.C. 2012 de 60.000,00 € + Diputació de Girona de 48.700,00 € Projecte de reparació de la calçada dels c/

Metal·lúrgia, Gas, Indústria i Pals, a la circumval·lació nord de Palafrugell.

540.000,00 € Subvenció P.U.O.S.C. 2012 de 220.000,00 €

Memòria valorada per al condicionament del CAT (Centre d’Acollida Turística) i entorns a Palafrugell.

273.880,82 € Subvenció P.U.O.S.C. 2011 de 124.440,41 €

(15)

Memòria pel subministrament i muntatge del mobiliari i sistema audiovisual per al C.A.T. (Centre d'Acollida Turística), a Palafrugell.

52.827,20 € Subvenció P.U.O.S.C. 2011 de 19.063,22 €

04. Difusió

Urbanisme

Palafrugell refà el POUM per créixer sols 10.000 habitants. El Punt. 15/02/2013.

Palafrugell redacta un nou P.O.U.M. que preveu un creixement menor que el de 2006. Diari de Girona. 15/02/2013.

Palafrugell inclou setze projectes en el P.U.O.S.C. El Punt. 20/02/2013.

Setze projectes al Pla d'Obres i Serveis. Diari de Girona. 24/02/2013.

Palafrugell adjudica el canvi de coberta de Can Genís per 85.000 €. Diari de Girona. 06/03/2013.

Veïns de Calella es queixen perquè es manté un sector urbanitzable. El Punt. 24/05/2013.

Primera aprovació del POUM de Palafrugell. El Punt. 11/06/2013.

Palafrugell redueix 1.500 habitatges en l'aprovació inicial del P.O.U.M. Diari de Girona.

11/06/2013.

Oposició de l'ATP al nou POUM de Palafrugell. El Punt. 14/06/2013.

Cal un gran hotel per als congressos, diu l'alcalde. El Punt. 17/06/2013.

Palafrugell reclama una rotonda per accedir al nucli de Llofriu. Diari de Girona. 27/06/2013.

El nou POUM amb acceptació desigual. Revista de Palafrugell. 10/07/2013.

Reivindicació de la rotonda de Llofriu. Revista de Palafrugell. 10/07/2013.

Demanen a Carreteres un giratori d'accés a Llofriu. El Punt. 11/07/2013.

Palafrugell arriba a un acord per acabar la circumval·lació en el terme de Begur. Diari de Girona. 25/07/2013.

Entesa entre Begur i Palafrugell pel vial de circumval·lació. El Punt. 27/07/2013.

Palafrugell obre un nou aparcament gratuït per a 130 vehicles. El Punt. 20/08/2013.

Nou aparcament gratuït al carrer Daró. Diari de Girona. 20/08/2013.

Palafrugell i Begur signen el conveni per la circumval·lació. Diari de Girona. 28/08/2013.

Esquerra proposa reduir en 900 habitatges el creixement de Palafrugell. Diari de Girona. 22/09/2013.

ERC xifra els pisos buits en un miler a tot Palafrugell. El Punt. 24/09/2013.

L'alcalde respon al grup d'Esquerra que Palafrugell "camina cap a ciutat". Diari de Girona. 24/09/2013.

Més de dues mil signatures contra el P.O.U.M. de Palafrugell (carrer Sard, de Calella). El Punt. 18/10/2013.

Més de dues mil signatures contra el nou P.O.U.M. Revista de Palafrugell. 10/11/2013.

Restauració de les façanes de la Bòbila Vella. Revista de Palafrugell. 10/11/2013.

Alerten Costes que Palafrugell vol canviar el traçat del camí de ronda. Diari de Girona.

07/12/2013.

Obres de millora del passeig de la Torre de Calella. Diari de Girona. 12/12/2013.

Ecologistes demanen que s'anul·li el nou POUM de Palafrugell. Diari de Girona. 14/12/2013.

Proteccionistes contra el POUM de Palafrugell. El Punt. 14/12/2013.

Palafrugell redueix almenys a sis les cases del carrer Sard. Diari de Girona. 15/12/2013.

Patrimoni

Comencen els treballs previs per fer un restaurant al Far de Sant Sebastià. Diari de Girona. 06/01/2013.

Palafrugell amplia els panells turístics amb codis QR. El Punt. 14/01/2013.

(16)

Codis QR per a mòbils en plafons informatius en monuments. Revista de Palafrugell. 10/01/2013.

Palafrugell incorpora codis QR als elements patrimonials locals. Diari de Girona. 16/01/2013.

 Los municipios ven en el fenómeno indiano un nuevo recurso turístico. Diario Montañés.

20/02/2013.

Palafrugell vol la cessió d'ús de la barraca d'Aigua Xelida. Diari de Girona. 23/05/2013.

Palafrugell reformarà les façanes i l'estructura de la Bòbila Vella per garantir-ne la seguretat. La Vanguardia. 31/10/2013.

Palafrugell consolidarà l'espai dels forns de la Bòbila Vella. Diari de Girona. 02/11/2013.

L'espai dels forns de la Bòbila Vella afronta l'última fase. El Punt. 05/11/2013.

05. Indicadors

2013 2012 2011 2010

Llicències obres majors

113 131 167 151

Llicències obres menors

467 510 535 469

PATRIMONI 2013 2012 2011 2010

Llicències obres majors

20 21 32 12

Llicències obres menors

0 10 13 8

Figure

Updating...

References

Related subjects :