• No se han encontrado resultados

GENERALITATS. 1) Els posats a cobrir amb esta bossa són:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GENERALITATS. 1) Els posats a cobrir amb esta bossa són:"

Copied!
13
0
0

Texto completo

(1)

PROCEDIMENT DE LES BOSSES TEMPORALS D'OPERARIS DEL PPIF.

PRESTACIÓ PREVENTIVA ENFRONT DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS (SVPIF). VIGILANT OBSERVATORI FORESTAL/ OPERARIS DE LES UNITATS

DE PREVENCIÓ.

JUNY 2018

GENERALITATS 1) Els posats a cobrir amb esta bossa són:

 Vigilant Observatori Forestal

 Operari de prevenció en les seues diferents modalitats:

 Unitat Bàsica de Prevenció

 Unitats especialitzades de Prevenció.

 Unitats motoritzades de Prevenció.

 Unitats polivalents de Prevenció.

 Personal d'unitats comarcals.

Tipus de Contracte: Eventuals, Contracte per obra i servici, Acumulació de tasques, Interinitat, etc.

2) La bossa es constituirà per demarcació forestal, els candidats podran presentar-se a una o unes quantes demarcacions forestals. En l'annex 1 es relacionen els mitjans actuals adscrits a cada demarcació. La relació de mitjans per demarcació ve supeditada a L'encàrrec de gestió en la que s'emmarca el Servici de Vigilància Preventiva enfront del risc d'incendis forestals.

3) La creació de la bossa per demarcacions forestals implicarà que no serà causa de renúncia justificada al lloc de treball residir a mes de 50Km del lloc oferit.

4) VAERSA disposa d'un portal d'ocupació via web en què aquelles persones interessades a treballar per a l'empresa poden donar-se d'alta creant un perfil propi.

El fet d'estar Donat d'alta en esta plataforma de contractació no exonera el candidat/a de l'obligació d'inscriure's en la bossa que seguisca del seu interés.

La puntuació de l'autobaremació obtinguda pel candidat/a en el moment de la inscripció en la bossa només serà modificada a la baixa en el procés de valoració dels candidats/as a realitzar per l'empresa. No és podran al·legar nous mèrits, una vegada finalitzat el termini de presentació dels mateixos.

5) Els drets d'examen per a esta bossa tindran un import de 5 €.

El pagament és realitzarà per mitjà de transferència bancària al següent número de compte: ES35 2038 8723 5260 0002 4475 en el concepte s'indicarà Inscripció bossa + Nom i Cognoms.(Adjuntar justificant en l'apartat d'inscripció corresponent).

6) La constitució d'esta nova borsa de treball temporal deixa sense efecte la precedent.

(2)

FUNCIONS I TASQUES

1) Vigilància i detecció d'incendis, fums i qualsevol risc potencial del terreny forestal.

2) Activar els mecanismes d'alarma i transmetre la informació adequada.

3) Informar els usuaris del terreny forestal o als contigus sobre els regs d'incendi, nivells de preemergència, normativa, campanyes de prevenció, perills de l'ús del foc i d'altres mesures cautelars en matèria de prevenció o relacionades.

4) Les funcions que estan emmarcades dins del Pla Especial de Risc d'Incendis Forestals.

5) La col·laboració que se li sol·licite en les situacions d'emergència i que foren requerides per l'òrgan competent d'este servici.

6) Localitzar accessos i guiar mitjans d'emergències

7) Les tasques anàlogues i relacionades amb el servici que els foren assignades pels seus superiors, que estiguen relacionades amb el lloc de treball i que resultaren necessàries per a previndre el foc i els seus efectes col·laterals

REQUISITS OBLIGATORIS

Si no es complixen estos requisits no és possible accedir a la borsa de treball No haver sigut separat del servici en Vaersa, de l'Administració o en una altra empresa pública o privada per expedient disciplinari ferm, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.

TITULACIÓ REQUERIDA

1. Certificat d'escolaritat

2. Primer cicle de l'ESO o titulació equivalents 3. Permís de conduir tipus B per a tots els aspirants.

4. Permís de conduir a per a les unitats motoritzades

Si es tracta d'un títol de l'estranger, este ha de ser convalidat pels Organismes Nacionals Competents.

Tindre l'aptitud i capacitat adequades per a l'exercici de les tasques del lloc convocat que s'acreditarà per mitjà de la qualificació d'apte/a en el reconeixement mèdic que realitzaran els servicis mèdics del Servici de Prevenció Alié després de la contractació.

(3)

REQUISITS ADDICIONALS Puntuació Màxima: 42 punts

a) Experiència Professional, (puntuació màxima 25 punts)

-Servicis prestats en Vaersa, en la mateixa categoria i sector dels llocs d'esta Bossa: 0,30 per cada mes en actiu.

-Servicis prestats en llocs de la mateixa categoria i sector o llocs de característiques semblants als llocs d'esta Bossa, exercits en altres Empreses Públiques, Administracions Públiques i en altres empreses: 0,15 punts per cada mes en actiu.

-Per servicis prestats en Vaersa, en llocs NO relacionats amb els d'esta Bossa:

0,05 punts per cada mes que haja estat en actiu

Quan Vaersa sol·licite que s'aporten els certificats originals, s'han d'aportar en els terminis indicats. En cas de no poder aportar-se, NO es computaran estos mèrits. En el cas que es tracte de mèrits aconseguits en Vaersa, han de justificar-te igualment.

b) Valencià (puntuació màxima 4 punts)

Els certificats han de ser expedits per la Junta Qualificadora de Coneiximents del Valencià o organisme homologat per la mateixa. Es consideraran estos certificats o els equivalents que es puguen generar en futures normatives.

Certificat Coneixement oral: 0,75 punts Certificat Grau Elemental: 1 punt

Certificat Grau Mitjà: 2 punts Certificat Grau Superior: 4 punts

c) Idiomes comunitaris (puntuació màxima 2 punts)

Esta puntuació s'exclou si ha sigut valorada en altres apartats del procés.

-0,40 punts per cada curs completat dels cicles de l'Escola Oficial d'Idiomes i altres certificats equivalents emesos per organismes oficialment reconeguts.

-0,40 punts per cada 12 crèdits d'Idioma Comunitari, expedit per la Universitat com a conseqüència de les diferents titulacions de Filologia i altres certificats equivalents emesos per organismes oficialment reconeguts.

La validesa d'este mèrit s'acreditarà amb el certificat de l'òrgan competent.

a) Altres titulacions (puntuació màxima 3 punts)

Qualsevol altra titulació acadèmica de la mateixa especialitat equivalent a les anteriorment exposades o de rang superior a les mencionades i que tinga relació amb l'activitat a desenrotllar: 1,5 punts.

Els candidats i candidates amb titulacions acadèmiques obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la

(4)

REQUISITS ADDICIONALS Puntuació Màxima: 42 punts credencial que acredite, si és el cas, l'homologació del títol.

Els certificats s'alliberaran per l'òrgan competent.

b) Personal amb diversitat funcional (puntuació màxima 5 punts)

La Diversitat Funcional NO podrà impedir realitzar les funcions descrites en les característiques del lloc de treball.

Diversitat Funcional igual o superior al 33%; 2,5 punts Diversitat Funcional igual o superior al 65%: 5 punts

Les persones amb diversitat funcional que superen les proves selectives hauran de presentar de forma prèvia a la seua contractació una fotocòpia compulsada de la certificació de la Conselleria de Benestar Social o òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33% així com un informe de compatibilitat per a l'exercici de les tasques i funcions del lloc expedit per facultatiu competent. En els dits casos, esta circumstància serà condició indispensable per a la seua contractació.

Els/as candidats/as seleccionats/as hauran de posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

L'adequada capacitat i aptitud s'acreditarà per mitjà de la qualificació d'apte/a en el reconeixement mèdic que realitzaran els servicis mèdics del Servici de Prevenció Alié amb què l'empresa té concertada la vigilància de la salut dels treballadors.

c) Altres Formacions especifiques relacionades amb el lloc: (Puntuació màxima 3 punts.)

-Formacions complementàries relacionades amb el lloc:

 De 21 a 25 hores de formació: 0.5 punts

 De 26 a 50 hores de formació: 1 punt.

 De 51 a 100 hores de formació: 2 punts

 De 101 hores d'ara en avant: 3 punts

(5)

PROVA SELECTIVA Puntuació màxima 10 punts

Té caràcter eliminatori, de manera que el personal que no supere esta prova quedarà automàticament eliminat de la Bossa

El valor d'esta prova és de 10 punts sobre el total.

PREGUNTES TIPUS TEST: Resultat: 10 punts -40 preguntes de tipus test.

-A cada pregunta se li assignaran 4 respostes de les quals el candidat ha de triar tan sols una.

-Les preguntes correctes tindran el valor de 0,25 punts, les nul·les o no contestades NO computaran i les errònies penalitzaran i descomptaran 0,075 punts.

Per a superar esta fase és necessari obtindre una nota igual o superior a 5 punts en el test.

Temps de realització: 45 minuts

TEMARI

BLOC 1 INCENDIS FORESTALS. MANUAL CURS PREVENCIÓ IVASPE FACILITAT PER L'EMPRESA

2.- Conceptes, definicions i classificacions generals.

2.1.- Prevenció d'incendis. (definició Llei de Montes) 2.1.1.- Prevenció de la iniciació

2.1.2 Prevenció de la propagació

4.- Els incendis a la Comunitat Valenciana.

4.2.- Problemàtica de la Comunitat Valenciana.

4.2.1- Introducció

4.2.2- Factors (En iniciació. En propagació) 8.- Planificació, disseny i tipus de vigilància.

8.1.- Tipus de fums.

BLOC 2 NORMES TÈCNIQUES (MANUAL CURS PREVENCIÓ IVASPE FACILITAT PER L'EMPRESA I www.agroambient.gva.es)

I. Normes Tècniques Àrees Tallafocs.

2.- Definició i caracterització Àrees tallafocs 3.- Xarxes d'Àrees Tallafocs

3.2.- Divisió transversal de les àrees tallafocs 3.3.2.- Banda de decapatge (definició)

(6)

TEMARI 3.3.3.- Banda de desbrossament (definició)

3.3.4.- Banda auxiliar

III. Normes Tècniques Vials Forestals.

3. Xarxa viària òptima. Orde del vial 3.1. Classificació de la xarxa òptima IV. Altres infraestructures

4.1. Paelleros 4.2 Ximeneres

V. Norma Tècnica instal·lacions Recreatives.

3.2. Tractament de la vegetació perimetral de les instal·lacions recreatives.

3.3. Tractament de la vegetació interior de les instal·lacions de recreació.

3.4. Característiques constructives dels edificis amb punts de foc.

BLOC 3 COMUNICACIÓ MANUAL CURS PREVENCIÓ IVASPE FACILITAT PER L'EMPRESA 6.-La comunicació efectiva.

6.1.-Tipus de comunicació.

6.2.-Claus de la comunicació.

BLOC 4 SEGURETAT I SALUT MANUAL CURS BÀSIC EN SEGURETAT EN INCENDIS FORESTALS IVASPE FACILITAT PER L'EMPRESA

2.- Precaucions generals 5.- Protocol OCELA

8.- Precaucions al caminar pel muntanya 10.- Normes de conducció durant el servici 15.- Precaucions en l'ocupació d'helicòpters

16.- Precaucions davant de descàrregues de mitjans aeris 21.1 Atrapament

21.2 Atrapament en zones allunyades de vehicle 21.3 Refugi en vehicles

(7)

TEMARI

BLOC 5 GEOGRAFIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. Geografia política de la Comunitat

Geografia física de la Comunitat Mapes CV

http://www.icv.gva.es/ca/mapas-autonomicos-cv300 Parcs naturals de la Comunitat

BLOC 6 METEOROLOGIA. MANUAL CURS METEOROLOGIA IVASPE FACILITAT PER L'EMPRESA

4. Meteorologia aplicada a l'extinció d'incendis forestals; 8. Patrons associats a la incidència dels incendis forestals a la Comunitat Valenciana.

5.- Obtenció de previsions meteorològiques; 2 Fonts de previsions meteorològiques.

BLOC 7 PLA ESPECIAL ENFRONT DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS.

http://www.112cv.gva.es/incendios-forestales1

2- ANÀLISI DEL RISC 1. Introducció

i.Orografia ii.Climatologia iii.Vegetació

Espècies arbòries dominants:

http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/especies- arboreas-dominantes

iv.Factor humà 2. Anàlisi del risc

3. Zonificació del territori 4. Èpoques de perill 3. ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

1. Fases

2. Estructura organitzativa

(8)

TEMARI

3. El centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat

3.1.2 Central de Prevenció d'Incendis Forestals de València 4.2 Les centrals de Prevenció d'Incendis Forestals de Castelló i Alacant

5. CECOPI 6.1 La Direcció del PEIF 10. Unitats bàsiques 4. OPERATIVITAT

1. Operativitat

Preemergències

Establiment del nivell de preemergència

Zonificació territorial

Difusió de la preemergència

Actuacions en les preemergències

Procediments d'actuació

Emergències

Mobilització inicial de mitjans 2. Mesures de protecció

Mesures de protecció per a la població

Consells a la població

ANNEX IV (Zonificació territorial basant-se en les preemergències, província, comarca i municipis)

BLOC 8 LEGISLACIÓ

1. Resolució de 26 de gener de 2018 de la DG de Prevenció d'Incendis Forestals 2. Resolució de 10 de març de 2014 de la DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i

Emergències sobre reducció dels horaris aptes per a la realització de cremes.

3. Resolució de 12 de maig de 2017 de la DG de Prevenció d'Incendis Forestals 4. Orde de 2 de març de 2005 de la Conselleria de Territori i Vivenda

5. Decret 7/2004 de 23 de gener del Consell de la Generalitat. Annex del Decret 7/2004

6. Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat Valenciana, per a la igualtat entre dones i hòmens modificada per la Llei 13/2016

BLOC 9 BÀSIC DE CATOGRAFIA I LOCUS (APP). MANUAL CURS CARTOGRAFIA PREVENCIÓ I MANUAL CURS CARTOGRAFIA IVASPE, LOCUS FACILITATS PER L'EMPRESA MANUAL CURS CARTOGRAFIA PREVENCIÓ. Complet

MANUAL CURS CARTOGRAFIA IVASPE; LOCUS. Complet ANEXO 1

(9)

UNITATS MUNICIPI EIXIDA DEMARCACIÓ FORESTAL

V101-V102 ADEMUZ - ADEMUZ CHELVA

V103-V105 TITAGUAS - TUÉJAR CHELVA V106-V107 ANDILLA - VILLAR DEL ARZOBISPO CHELVA

V120-V121 TUÉJAR - TUÉJAR CHELVA

V801-V811 CASINOS - CHELVA CHELVA

V104-V304 BENAGÉBER - SINARCAS CHELVA - REQUENA

V201-V202 BUÑOL - CHIVA LLÍRIA

V203-V204 VILAMARXANT – LLÍRIA LLÍRIA

V205-V206 SERRA - SERRA LLÍRIA

V601-V603 VALÈNCIA – VALÈNCIA LLÍRIA V602-V605 VALÈNCIA – VALÈNCIA LLÍRIA V604-V606 VALÈNCIA – VALÈNCIA LLÍRIA V702-V712 SERRA - PORTACELI LLÍRIA

V802-V812 CHIVA - BÉTERA LLÍRIA

V804-V814 PICASSENT - PICASSENT LLÍRIA

V401-V402 GARROFERA - ALZIRA POLINYA DEL XÚQUER V403-V404 GANDIA - GANDIA POLINYA DEL XÚQUER V420-V421 GARROFERA - GARROFERA POLINYA DEL XÚQUER

V301-V302 UTIEL - UTIEL REQUENA

V303-V305 REQUENA - REQUENA REQUENA V306-V307 COFRENTES - TALLS REQUENA

V308-V309 AYORA - AYORA REQUENA

V320-V321 REQUENA - REQUENA REQUENA V330-V331 JARAFUEL - JARAFUEL REQUENA

V803-V813 REQUENA - UTIEL REQUENA

V501-V502 BICORP - BOLBAITE XÀTIVA V503-V504 ENGUERA - ENGUERA XÀTIVA V505-V506 FONTANARS - FONTANARS XÀTIVA V507-V508 CASTELLÓ DE RUGAT - ONTINYENT XÀTIVA

V520-V521 XÀTIVA - XÀTIVA XÀTIVA

V805-V815 XÀTIVA - ONTINYENT XÀTIVA

OBSERVATORI TERME MUNICIPAL DEMARCACIÓ FORESTAL

EL REMEI. CHELVA CHELVA

LA TRAVINA. ARES D'ALPONT CHELVA

L'ESPARVER. LA POBLA DE SANT MIQUEL CHELVA

TURÓ SIMÓN. ANDILLA CHELVA

VALDESIERRAS. BENAGÉBER CHELVA

BONA LLET. TUÉJAR CHELVA

ALT NEGRE. LA YESA CHELVA

CPIFV L'ELIANA LLÍRIA

SIERRA DIMARTS. YÁTOVA LLÍRIA

ALT DEL PI. SERRA LLÍRIA

LES HERBES. CHIVA LLÍRIA

(10)

SERRE DE L'AVE. DOSAIGÜES LLÍRIA

MONDÚBER. XERESA POLINYA DEL XÚQUER

EL PALMERAR. TOUS POLINYA DEL XÚQUER

BESORI. LLOMBAI POLINYA DEL XÚQUER

SIERRA NEGRETE. UTIEL REQUENA

EL CASTILLICO. JARAFUEL REQUENA

CAROCHE. TERESA DE COFRENTS REQUENA

PIC ROPÉ. CHERA REQUENA

MOLUENGO. VILLARGORDO DEL CABRIOL REQUENA

ALT D'ALCOLA. COFRENTES REQUENA

CASA DEL DOCTOR. REQUENA REQUENA

LA FERRADA. REQUENA REQUENA

TURÓ CARPIO. SINARCAS REQUENA

L'AFONA. AYORA REQUENA

VALLADA. VALLADA XÀTIVA

BENIATJAR. BENIATJAR XÀTIVA

MUNTANYA

MAJOR. BICORP XÀTIVA

CAPERUCHO. FONT DE LA FIGUERA XÀTIVA

(11)

UNITATS MUNICIPI EIXIDA DEMARCACIÓ FORESTAL

A201-A202 PLANES-PLANES ALCOI

A203-A204 COCENTAINA-COCENTAINA ALCOI A205-A206 CAMP DE MIRRA-CAMPO DE MIRRA ALCOI

A601-A602 VILLENA-VILLENA ALCOI

A220-A221 COCENTAINA-COCENTAINA ALCOI A802-A812 COCENTAINA-COCENTAINA ALCOI A101-A102 CASTELL DE CASTELL-CASTELL DE CASTELLS ALTEA

A103-A104 DÈNIA-DÈNIA ALTEA

A105-A106 BENISSA-BENISSA ALTEA

A107-A108 POLOP-POLOP ALTEA

A109-A110 XIXONA-XIXONA ALTEA

A603-A604 ALICANTE-ALICANTE ALTEA

A701-A711 ALTEA-ALTEA ALTEA

A120-A121 ALICANTE-ALICANTE ALTEA

A801-A811 BENISSA-BENISSA ALTEA

A301-A302 ELDA-ELDA CREVILLENT

A803-A813 ELDA-ELDA CREVILLENT

OBSERVATORI TERME MUNICIPAL DEMARCACIÓ FORESTAL

FONT ROJA ALCOI ALCOI

RECONCO BIAR ALCOI

MARIOLA AGRES ALCOI

SERRELLA QUATRETONDETA ALCOI

MAIGMÓ TIBI ALCOI

CPIFA SANTA FAÇ ALTEA

ALMISERÀ VALL DE GALLINERA ALTEA

COLL DE RATES TÀRBENA ALTEA

AITANA CONFRIDES ALTEA

AIXORTÀ GUADALEST ALTEA

COCOLL CASTELL DE CASTELLS ALTEA

CABEÇÓ BUSOT ALTEA

SALVIAR XIXONA ALTEA

RECLOT MONÒVER CREVILLENT

UNITATS MUNICIPI EIXIDA DEMARCACIÓ FORESTAL C101-C102 MORELLA-XERT SANT MATEU

C103-C104 FORCALL-VILLAFRANCA SANT MATEU C105-C106 SALZADELLA-SALZADELLA SANT MATEU C120-C121 SANT MATEU-SANT MATEU SANT MATEU C601-C602 VINARÓS-VINARÓS SANT MATEU C801-C811 TRAIGUERA-TRAIGUERA SANT MATEU

(12)

C201-C202 VISTABELLA-VISTABELLA VALL D'ALBA C203-C204 VILLAFAMÉS-ADZANETA VALL D'ALBA C205-C206 ALCALÁ-ALCALÁ VALL D'ALBA C702-712 CASTELLÓN-CASTELLÓN VALL D'ALBA C603-C604 CASTELLÓN-CASTELLÓN VALL D'ALBA C802-C812 VALL D'ALBA-VALL D'ALBA VALL D'ALBA C301-C302 MONTANEJOS-ZUCAINA SEGORBE

C303-C304 ONDA-ONDA SEGORBE

C305-C306 EL TORO-VIVER SEGORBE C307-C308 SEGORBE-SEGORBE SEGORBE C320-C321 SEGORBE-VALL D'UIXO SEGORBE C803-8013 CAUDIEL-ALTURA SEGORBE

OBSERVATORI TERME MUNICIPAL DEMARCACIÓ FORESTAL FREDES POBLA DE BENIFASSÀ SANT MATEU

LA CREU DEL GELAT CINCTORRES SANT MATEU

CANALISES SORITA SANT MATEU

TORRECIPRÉS MORELLA SANT MATEU

CANALS CASTELL DE CABRES SANT MATEU

VALLIVANA MORELLA SANT MATEU

TURMELL XERT SANT MATEU

PICAJO VILAFRANCA SANT MATEU

SAN JOSÉ SALZADELLA SANT MATEU

SANTA BÁRBARA PINA DEL MONTALGRAO SEGORBE PUNTAL DE L'ALJUB ESLIDA SEGORBE

BOQUERES ALTURA SEGORBE

PENYES AMADOR EL TORO-BEJÍS SEGORBE ALT DEL PINEDA VILLAMALUR SEGORBE

FRONTÓ MONTANEJOS SEGORBE

FELICIANO JÉRICA SEGORBE

OBSERVATORI TERME MUNICIPAL DEMARCACIÓ FORESTAL

LA QUEIXAL FANZARA SEGORBE

PIC DE L'ÀGUILA SEGORBE SEGORBE

TRISTANY SEGORBE SEGORBE

CPIFC ALMASSORA VALL D'ALBA

DESERT BENICASSIM VALL D'ALBA

LA LLOMA BERNAT XODOS VALL D'ALBA

AMETLER ALCALÁ VALL D'ALBA

PEÑAGOLOSA VISTABELLA VALL D'ALBA

SUBARRA BENLLOCH VALL D'ALBA

EL PUJOL LLUCENA VALL D'ALBA

(13)

ANNEX 2 FUNCIONAMENT DE LA BOSSA.

 La present bossa és única, encara que subdividida territorialment en 11 demarcacions.

 La prova selectiva serà la mateixa per a tota la bossa.

 La subdivisió de l'esta bossa en demarcacions forestals implica que no es considera causa de renúncia justificada la distància entre la residència del candidat/a i el lloc de treball oferit.

 Els candidats/as podran presentar-se a quantes demarcacions consideren oportunes.

 Es generaran llistats de candidats per cada una de les demarcacions.

 Si un candidat/a no supera el període de prova serà expulsat de la bossa, independentment de les demarcacions en què estiga inscrit.

 L'opció d'activació/desactivació de la bossa afecta totes les demarcacions a què un candidat/a estiga inscrit. (No hi ha possibilitat d'activació/desactivació per demarcació).

 La resta de condicionants de funcionament vénen arreplegats en les presents bases o en la reglamentació genèrica de les borses de treball temporal de Vaersa.

Referencias

Documento similar

La ESTi inicia operaciones en julio de 2001 con dos Programas Educativos (PE). Actualmente oferta cuatro PE; Licenciatura en Turismo, Licenciatura en Gestión Tecnológica,

En cas de necessitar-ho, hauran de crear diferents plantilles que permetan la introducció de totes les sessions: plantilla de cursos curriculars en seu principal, plantilla de

Aquesta guia està orientada per a atendre l’alumnat amb trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH) escolaritzat en els Cicles Formatius de Grau Mitjà

Per a Plumier, el guardó va significar un reconeixement no sols del client, sinó tam- bé de les institucions a la seua tasca, encara que, segons Casado: «És un premi no només a

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

MUSEU INTERACTIU DEL POBLE GITANO Elaborat pel grup de 5é del CEIP La Coma.. ✔ Inauguració: Dilluns 8 d’abril, a les 16:00 A

Pese a ello y bajo los argumentos de Atl, la arquitectura que la revolución mexicana muestra al mundo es una obra propia y llena de la contemporaneidad buscada, una obra que

b) S'escriu amb d, darrere vocal, en les paraules planes els femenins i derivats de les quals porten una d: àcid (amb d, per àcida), òxid (per òxida).. c) S'lescnu amb d, darrere