Indicadors de qualitat de la Biblioteca Universitària. Evolució 2010-2013

10 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

Juliol, 2014

Indicadors de qualitat de

la Biblioteca

Universitària. Evolució

2010-2013

(2)

1 Entre les objectius del el Pla Estratègic de la Biblioteca Universitària 2008-2011 s’arreplegava l’establiment d’un conjunt d’indicadors de qualitat de la Biblioteca Universitària, que van ser aprovats en Comissió SIBID, amb data 12-11-2008 i modificats en aqueixa Comissió amb data 27-02-2009.

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12844/1/indicadores_gestion.pdf

Per a l’elaboració dels indicadors ens basem en les normes UNE-ISO 50137:2000, 1a. modificació de juny de 2005, Indicadors de rendiment bibliotecari i en UNE-ISO/TR 20983 IN de juliol de 2006, Indicadors per als serveis bibliotecaris electrònics.

Aquest conjunt d’indicadors ens permeten fer un seguiment periòdic dels processos, activitats i serveis principals duts a terme en la Biblioteca i són un instrument per a la gestió, l’anàlisi i l’avaluació de les nostres principals activitats.

Des de l’any 2010 s’han publicat els resultats d’aquests indicadors i, en aquest document, arrepleguem l’evolució d’aquests indicadors en el període comprés entre 2010-2013.

Els indicadors s’han agrupat en els apartats següents: 1. Utilització del servei

2. Recursos d’informació 3. Instal·lacions

4. Eficàcia i eficiència del servei.

En l’anàlisi de l’evolució dels indicadors, cal tenir en compte que les variacions es produeixen tant per les dades pròpies de l’activitat de la biblioteca, com per l’evolució de les dades de la Universitat (nombre d’alumnes, professors, etc.). En l’annex I s’adjunta una taula amb les dades.

(3)

2 70,5 73,31 76,15 75,14 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 2010 2011 2012 2013

1.1.Nombre d'entrades a la biblioteca per usuari potencial

6,28 7,24 5,78 8,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 2011 2012 2013

1.2.Nombre de préstecs per usuari potencial

33,21 37,17 29,18 40,87 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 2010 2011 2012 2013

1.3. Utilització de la col·lecció de monografies (Taxa de rotació de la col·lecció de monografies) (en %)

(4)

3 157,46 122,35 109,64 162,95 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2010 2011 2012 2013

1.4.Nombre d'articles electrònics obtinguts per investigador

127,23 150,09 196,84 250,1 0 50 100 150 200 250 300 2010 2011 2012 2013

1.5.Nombre de consultes a recursos electrònics per investigador

62,6 59,62 55,76 54,83 50 52 54 56 58 60 62 64 2010 2011 2012 2013

(5)

4 1,89 1,55 1,20 1,32 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2010 2011 2012 2013

1.7. Nombre de documents sol·licitats en préstec interbibliotecari per investigador 18,11% 26,62% 24,38% 30,84% 0 5 10 15 20 25 30 35 2010 2011 2012 2013

1.8. Percentatge d'usuaris que han rebut formació d'usuario en relació al total d'estudiants (Taxa de formació d'usuaris de la biblioteca) (en %) 0,37 1,51 1,43 1,8 0 0,5 1 1,5 2 2010 2011 2012 2013

1.9. Nombre de sol·licituds d'informació bibliogràfica i referència per usuari potencial

(6)

5

2.

Recursos de información

88,92 83,23 € 76,46 € 71,55 € 0 20 40 60 80 100 2010 2011 2012 2013

2.1. Gasto en adquisicions per usuari potencial (en €)

567,53 470,84 € 426,91 € 515,95 € 0 100 200 300 400 500 600 2010 2011 2012 2013

2.2. Gasto en revistes electròniques per investigador (en €)

65,25% 59,45% 61,82% 75,53% 0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 2010 2011 2012 2013

(7)

6 22,03% 26,32% 23,56% 20,93% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 2010 2011 2012 2013

2.4. Percentatge de gasto en monografies sobre el total (en %)

0,96 1,32 0,7 0,92 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 2010 2011 2012 2013

2.5. Increment de monografies per usuari potencial

18,9 19,49 19,8 21,52 17 18 19 20 21 22 2010 2011 2012 2013

(8)

7

3.

Instalacions

9,91 10,61 9,63 8,87 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 2010 2011 2012 2013

3.1. Nombre d'estudiants per lloc de lectura

42,12% 45,12% 41,04% 48,59% 36,00% 38,00% 40,00% 42,00% 44,00% 46,00% 48,00% 50,00% 2010 2011 2012 2013

3.2. Percentatge de llocs de lectura ocupats sobre el total (Taxa d'ocupació de llocs de lectura) (en %)

(9)

8

4.

Eficàcia i eficiència del servei

5,34 5,56 € 5,88 € 4,68 € 0 1 2 3 4 5 6 7 2010 2011 2012 2013

4.1. Cost per document descarregat (en €)

2,42 1,37 € 1,11 € 0,83 € 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 2010 2011 2012 2013

(10)

9 ANNEX I. DADES GENERALS

2010 2011 2012 2013 Usuaris potencials 35.287 35.393 35.816 33.903 Investigadors 2.436 2.572 2.624 2.404 Entrades a la biblioteca 2.487.700 2.594.776 2.727.484 2.547.362 Préstecs 221.452 256.391 206.969 298.254 Llocs de lectura 3.169 3.337 3.310 3.428 Exemplars de la col·lecció 666.795 689.841 709.194 729.758 Increment de monografies 33.983 46.797 24.920 31.176 Descàrregues d’articles electrònics 383.566 314.697 287.702 391.732 Consultes a recursos electrònics 309.923 393.840 516.512 601.245

Consultes del catàleg

bibliogràfic 2.209.006 2.110.069 1.996.934 1.858.821 Documents sol·licitats en préstec interbibliotecari 4.607 3.981 3.142 3.168 Formació d’usuaris. Nombre d’estudiants 6.390 9.420 7.768 10.457 Informació bibliogràfica. Nombre de sol·licituds 12.975 53.380 51.346 61.024 Gasto en adquisicions bibliogràfiques 3.137.793,00 2.945.617,00 2.738.456,00 2.425.916,47 Gasto en revistes electròniques 1.382.504,00 1.210.989,00 1.120.205,00 1.240.340,81

Gasto en bases de dades 618.363,00 540.035,00 572.786,00 601.245,00

Gasto en recursos

electrònics 2.047.503,00 1.751.024,00 1.692.991,00 1.832.231,81

Figure

Actualización...

Related subjects :