Unas palabras antes de empezar

Texto completo

(1)

3

...םי ִלי ִח ְת ַּמ ֶ ׁ

ש י ֵנ ְפ ִל םי ִּלי ִמ ה ָּמ ַּכ

Unas palabras antes de empezar…

Acerca del curso:

:ס ְרוּ ּק ַה ל ַע

.ל ֵא ָר ְׂשִי ְּבם ֹוּי ַּכת ֶר ֶּבּוד ְמאי ִה ֶ ׁשי ִפ ְּכ - תי ִסי ִס ְּב ַהתי ִר ְב ִע ָהל ֶ ׁשי ִמ ְצ ַעדּו ּמי ִל ְלד ָעֹוי ְמה ֶזס ְרּוק ה ֶי ְה ִיאּוה ְו ,תי ִר ְב ִע ָהה ָפ ָׂ ּש ַּבה ָנֹו ׁשא ִר ָהתּו ּס ַנ ְת ִה ַהם ֶה ָל ֹוּז ֶ ׁש " ׁש ָּמ ַמ" םי ִלי ִח ְת ַמ ְלד ָעֹוי ְמאּוה

.ֹור ְּפ ַ ׁש ְלםי ִני ָי ְנּוע ְמם ֵה ְוּוה ֶ ׁש ְל ָּכי ִסי ִס ְּבע ַד ֶים ֶה ָל ׁש ֵּי ֶ ׁשּו ּל ֵא ְלם ַּגר ֶז ֵע ְל

Este es un curso de autoaprendizaje del idioma hebreo en un nivel básico, y como se habla hoy en Israel. Está destinado a los principiantes, que se encuentran con el idioma por primera vez, aunque también puede serles útil a los que ya tienen un conocimiento básico y deseen practicar y mejorar el dominio de la lengua.

,תי ִר ְב ִע ָהה ָפ ָׂ ּש ַּברּו ּבי ִד ְוה ָנ ָב ֲהל ֶ ׁשה ָבֹוטה ָמ ָר ְלד ֵמֹו ּל ַהת ֶאאי ִב ָה ְלה ֶזס ְרּוקל ׁשֹות ָר ְּט ַמ ׁשֹו ּכ ְר ִיס ְרּו ּק ַהת ֶר ֶּג ְס ִמ ְּב .ר ֵת ֹוי ְּבל ַּק ַה ְוטּו ׁש ָּפ ַהן ֶפ ֹוא ָּב - תי ִסי ִס ְּבה ָחי ִׂשל ֵה ַנ ְלת ֶל ֹוכְּיַל ְו

!תי ִר ְב ִע ְּבת ֹו ׁש ָד ֲחםי ִּלי ִמ 1000-ֵמתֹוח ָּפאֹלד ֵמֹו ּל ַה

El objetivo del curso es hacer que el estudiante pueda finalmente comprender lo que oye y hablar en hebreo, con la capacidad de mantener una conversación en un nivel básico, por el camino más sencillo y fácil. A través de las lecciones del curso, el estudiante adquirirá un vocabulario de no menos de 1000 palabras nuevas en hebreo. תי ִנ ְב ַּתם ַּגרּועי ִ ׁשל ָכ ְל .ֹו ּל ֶ ּׁש ִמםּוח ְּת ֹואא ֵׂשֹונרּועי ִ ׁשל ָכ ְלּו ,םי ִרּועי ִ ׁש 30-ִלק ָּלּוח ְמס ְרּו ּק ַה :ה ָדי ִח ֲא ה ָכ ָּכ" י ִל ְּבר ָ ׁש ְפ ֶאְךי ֵא ְו ,םי ִל ָע ְּפ ,ר ַאֹו ּתתֹומ ְ ׁש ,ם ֶצ ֶעתֹומ ְ ׁש ִלק ָּלּוח ְּמ ַה - םי ִּלי ִמר ַצ ֹוא םּומי ִני ִּמ ַה - קּו ּד ְק ִּד ;...ה ָל ָח ְת ַה ַה ֵמר ָב ְּכםי ִני ָי ְנ ִע ָּב ׁשי ִּג ְר ַּנ ֶ ׁש ,ג ְנ ֶל ְסת ָצ ְק - "...םי ִר ְּב ַד ְמ י ִתּודי ִדי ִלה ֶזס ְרּוק ְךֹופ ֲהַלי ֵד ְּכ ֶ ׁש ,ןי ֵּי ַצ ְלם ַּגיא ַד ְכּו) ...ר ָ ׁש ְפ ֶא-י ִאטּו ׁש ָּפה ֶזי ִל ְּבי ִּכ ,י ִח ֵר ְכ ֶה ַה טּו ּׁשי ִפ ְּבב ַרע ַד ֶי ְוץ ָמ ֲא ַמּוע ְק ְ ׁשּוה ,ת ֶנ ֶבּומּוה ָּל ַק ,ה ָּנ ַה ְמ ִלתי ִר ְב ִע ָהדּו ּמי ִלתי ַיו ָו ֲחת ֶא ְו "ר ֵ ּׁש ַּפ ְת ִה ְל" םי ִּת ִע ְלּונ ְצ ַל ֱא ֶנְך ָּכל ֶ ׁש ְּב .םי ִנֹו ּׁש ַהקּו ּד ְק ִּד ַהי ֵא ְׂשֹונ ְּבםי ִר ֵּב ְס ֶה ַהתּוצ ְמ ִת ְבּו

(2)

ְך ֵר ָט ְצִנם ָתֹוא - ל ָל ְּכ ַהן ִמםי ִא ְצֹוי ֹואםי ִכ ָּבּוס ְמרי ִּב ְח ַת ְוקּו ּד ְק ִּדי ֵא ְׂשֹוּנ ִמ "ם ֵּל ַע ְת ִה ְל" ּו ּלי ִפ ֲא ַו ר ֵּב ַד ְּנ ֶ ׁשי ֵד ְּכ - םי ִל ָע ְּפ ;ן ֵהן ֵּכן ָמ ְ ׁש ִּכ - ה ָפ ָׂ ּש ַּבד ֹוסְיי ֵנ ְב ַא ;(...םי ִמ ְּד ַק ְת ִּמ ַהס ְרּוק ְלרֹומ ְ ׁש ִל

.די ִת ָען ַמ ְז ִל ְור ָב ָען ַמ ְז ִלםי ִמ ְּד ַק ְת ִמט ַא ְלט ַא ְלּוה ֶוֹוהן ַמ ְז ִּבםי ִלי ִח ְת ַמ :ןֹוכ ָּנ ַהן ַמ ְּז ַבּוןֹוכ ָנ

El curso está dividido en 30 lecciones, cada una dedicada a un tema en particular y estructurada según un modelo uniforme:

Vocabulario dividido en listas de sustantivos, adjetivos y verbos,

y por supuesto con una sección denominada “Así decimos…” para las expresiones más habituales de uso coloquial.

Gramática, en la mínima dosis posible, porque no se puede aprender

una lengua sin las reglas imprescindibles. Debemos mencionar que, para que las lecciones sean fáciles y accesibles, nos hemos esforzado por simplificar las explicaciones, y a veces hasta hemos sacrificado parte de las indicaciones teóricas, absteniéndonos a menudo de mencionar ciertos temas complejos o las excepciones a las reglas, en aras del uso práctico. Creemos que el estudiante podrá mejorar sus conocimientos de gramática en cursos de nivel más avanzado.

Vocablos y partículas funcionales, o sea los elementos de

construcción de la lengua, y

Verbos de uso muy frecuente, con las reglas elementales de la

conjugación, y progresando desde el tiempo presente hacia el pasado y luego el futuro. ?ּונ ָּל ֶ ׁשדּו ּמי ִּל ַהת ַּטי ִ ׁש ְּבד ָחּוי ְמדֹועה ָמ םי ִר ֵּב ְס ֶה ַה ְור ֶמֹוח ַהל ָּכ - י ִמ ְצ ַע ָהדּו ּמי ִּל ַל ְךו ֶו ָּת ַהדּו ּמ ַע ְּכם ָנ ְמ ָא ׁש ֵּמ ַ ׁש ְמדּו ּמי ִּל ַהר ֶפ ֵס -ם ֶה ָּבתֹוׂש ֲע ַלר ָ ׁש ְפ ֶא ֶ ׁשְך ָּכּונ ְנ ְכּו ּת DVD-ַהי ֵרֹוטי ִל ְק ַּתל ָב ֲא - ֹו ּבםי ִט ָרֹופ ְמּוםי ִז ָּכּור ְמ .ר ֶפ ֵּס ַהל ֶ ׁשֹות ָר ְז ֶעאֹל ְלּויּול ָּתי ִּת ְל ִּבן ֶפֹוא ְּב - ל ֵּג ְר ַת ְלּודֹומ ְל ִל - י ִא ָמ ְצ ַע ׁשּו ּמי ִ ׁש ףֹוס ְּב ֶ ׁשס ְק ֶד ְני ִא ָּבז ָּכּור ְמד ָמ ְל ִּנ ַהםי ִּלי ִּמ ַהר ַצֹוא ְו ,ד ָמ ְל ִּנ ַהר ֶמֹוח ַלתֹוא ָמ ְגּו ּדל ֶ ׁשע ַפ ֶ ׁש -.ר ֶפ ֵּס ַה !לי ִח ְת ַּמ ַהד ֵמֹו ּל ַלבּו ׁש ָחר ֶז ֵעי ִל ְּכ - תי ִר ְב ִע ָלא ֵל ָמדּו ּקי ִנ -ֹואה ָאי ִר ְּק ַּבּו ּׁש ַק ְת ִיןי ִי ַד ֲע ֶ ׁשּו ּל ֵא ְל - תי ִר ְב ִע ְּבםי ִּלי ִּמ ַהל ָכ ְללֹוח ָּכע ַב ֶצ ְּבתֹוּי ִתֹואקי ִּת ְע ַּת -.הי ָּי ִג ֲה ַּב

(3)

5

¿Y qué más?

- El libro de texto es por cierto el pilar en que se apoya el

autoaprendizaje, y contiene todo el material y las explicaciones; por otra parte, las grabaciones en DVD se han realizado de modo que también puedan utilizarse por separado, para aprender y practicar, sin el apoyo del libro.

- Muchos ejemplos en cada tema que se aprende y un índex con todas las palabras utilizadas al final del libro.

- Vocalización completa de las palabras en hebreo, o sea los puntitos que acompañan a las letras, una importante herramienta para que el estudiante sea capaz de leer el texto.

- Las palabras aparecen transliteradas, con los caracteres del español en color azul, para dar una pronunciación aproximada si la lectura en hebreo resulta difícil.

(4)

El método:

:דוּ ּמי ִּל ַה ן ֶפ ֹוא ל ַע

?םי ִד ְמ ֹול ְךי ֵא רֹוז ֲח ַלץ ָל ְמּומ - םֹויֹותֹוא ְּבר ֵתֹוים ֵּד ַק ְת ִה ְלםי ִצֹורתאֹזל ָכ ְּבם ִא ְו !ר ֵת ֹויאֹל ,ם ֹוי ְּברּועי ִ ׁש י ֵא ְׂשֹונת ֶאןי ִב ָה ְל ,ר ֶפ ֵּס ַּברּועי ִ ּׁש ַהת ֶאה ָּלי ִח ְּתאֹור ְק ִלם ַּגץ ָל ְמּומ !רּועי ִ ּׁש ַה ֹותֹואל ַעבּו ׁש .DVD-ַּבםי ִני ָי ְר ַּק ַהם ִעד ַח ַיֹותֹואל ֵּג ְר ַת ְלז ָאק ַר ְו ,םי ִנֹו ּׁש ַהרּועי ִ ּׁש ַה תּומ ְּד ַק ְת ִהם ִעםי ִר ֲה ַּב ְת ִמםי ִּב ַרםי ִר ָב ְּד ! ׁש ֵאי ָי ְת ִה ְלאֹלאּוהי ִמ ְצ ַעדּו ּמי ִל ְּבבּו ׁש ָחי ִכ ֲהל ָל ְּכ ַה .לּוּג ְר ִּת ַה ְודּו ּמי ִּל ַה ¿Cómo estudiar?

¡Una lección por día, y no más! Si desea seguir estudiando un poco más, se recomienda hacer un repaso del contenido de la misma lección y no empezar una nueva.

Además, se recomienda empezar la lección leyendo el texto y las explicaciones en el libro y pasar luego a la ejercitación con los locutores de la grabación en DVD.

Cuando se trata de aprender sin la ayuda de un profesor, lo más importante es no desesperarse porque algo no se entiende a fondo. Las cosas se irán aclarando gradualmente a medida que sigamos aprendiendo y practicando. תי ִר ְב ִע ְּבםי ִר ֵּב ְס ֶה תּוני ָי ְר ַּק ַבּור ֶפ ֵּס ַּבםי ִר ֵּב ְס ֶה ַהל ָּכ ,ן ֵכ ָל !תי ִר ְב ִעת ַר ְז ֶע ְּבק ַרםי ִד ְמֹולתי ִר ְב ִע ֶ ׁשםי ִני ִמ ֲא ַמּונ ְח ַנ ֲא "סּונֹו ּב" ּוה ֶזל ָב ֲא ,תי ִּד ַר ָפ ְס ִלם ַּגם ָּג ְרּות ְמלֹו ּכ ַה ...ה ָג ָא ְּדל ַא .ד ַב ְל ִּבתי ִר ְב ִע ְּבם ֵהס ְרּו ּק ַל םי ִד ְמֹו ּל ַלםי ִכי ִר ְד ַמֹואםי ִכ ְנֹוחםי ִ ׁש ְּמ ַ ׁש ְמתי ִר ְב ִעי ֵר ְבֹו ּדט ַע ְמאֹלם ַּג ,ּונ ֵנֹוי ְסי ִּנ ִמ !י ִּת ִמ ֲא .ם ָת ָבֹוט ְלם ֵהּו ּל ֵאםי ִר ֵּב ְס ֶה ְו - םי ִ ׁש ָד ֲח ַה Explicaciones en hebreo

Creemos que el hebreo se aprende con la ayuda del hebreo. Por eso, en cada tema aparecen explicaciones en hebreo, pero no se preocupe, todo está también explicado, y más extensamente, en español.

Sabemos por experiencia que muchos hablantes de hebreo suelen prestar ayuda al estudiante, y las explicaciones en hebreo les servirán también a ellos.

(5)

7 תי ִּד ַר ָפ ְס ִלםּוּג ְר ַּת ַה תֹוא ָבּו ּמ ַהתֹוא ָמ ְגּו ּד ַהבֹור ְל ,םי ִּלי ִּמ ַהר ַצֹוא ְל :ס ְרּו ּק ַהל ָּכ ְך ֶרֹואְלא ָצ ְמ ִּתתי ִּד ַר ָפ ְס ִלםי ִמּוּג ְר ַּת ן ֶפֹואת ַנ ָב ֲהת ֶאה ָנֹו ׁשא ִר ָבּו ׁשאֹר ָּבת ֵר ָ ׁש ְלם ָת ָר ְּט ַמּו ּל ֵאםי ִמּו ּג ְר ַּת .םי ִּי ִקּו ּד ְק ִּד ַהםי ִר ֵּב ְס ֶה ַל ְו ת ַני ִח ְּב ִמ "י ִב ָטי ֵמ" ֹוני ֵאםּו ּג ְר ַּת ַהם ֶה ָּב ֶ ׁשםי ִר ְק ִמּונ ְכ ָּתי ִין ֵּכל ַעו ,י ִר ְב ִע ָהט ָּפ ְ ׁש ִּמ ַהתי ַּי ִנ ְּב ה ָה ֵזתּוע ָמ ְ ׁש ַמֹואה ָנו ָּו ַּכתי ִּד ַר ָפ ְס ַל ְותי ִר ְב ִע ָלם ֶה ָּב ֶ ׁש ,םי ִד ָחּוי ְמםי ִר ְק ִמ ְּב .י ִּד ַר ָפ ְּס ַהרי ִּב ְח ַּת ַה ֹואט ָּפ ְ ׁש ִּמ ַלי ִלּו ּלי ִּמ ַה ׁשּורי ֵּפ ַהת ֶאםי ִי ַר ְגֹוס ְּבּונ ְפ ַסֹוה ,תי ִל ְכ ַת ְּבה ֶנֹו ׁשי ִלּו ּלי ִּמ ַהםּו ּג ְר ַּת ַה ְְך ַא .י ִר ְב ִע ָהיּו ּטי ִּב ַל

Traducciones y explicaciones en español:

En todo el curso encontrará traducciones y explicaciones en español: en el Vocabulario, en la mayoría de los ejemplos y por supuesto en los temas gramaticales, con el objetivo de ayudarle a comprender la estructura de la oración. Cuando el mismo significado se transmite en los dos idiomas a través de distintas construcciones, hemos indicado entre paréntesis la traducción literal (lit:xxx).

También aparecen entre paréntesis en las traducciones algunos vocablos o partículas que son imprescindibles en español, pero no tienen equivalentes en hebreo, por ejemplo (está, están).

(6)

תּוניָי ְר ַק ּו ּלי ִא ְו ,ה ָרּור ְבּוה ָנֹוכ ְנהי ָּי ִג ֲה ַּב ,ד ַב ְל ִּבתי ִר ְב ִע ְּבתי ֵׂש ֲע ַנס ְרּו ּק ַהל ָּכ ְך ֶרֹואְלתּוני ָי ְר ַּק ַה ,רּומ ָא ָּכ .ְך ָס ָּמ ַהל ַעתֹוּי ִבּות ְכ ִּכ ֹואר ֶפ ֵּס ַּבםי ִעי ִפֹומתי ִּד ַר ָפ ְס ִּבםי ִמּו ּג ְר ַּת ַה ְוםי ִר ֵּב ְס ֶה ַהל ָּכ ל ֵּצ ַנ ְלץ ָל ְמּומּו ,תי ִר ְב ִע ְּבּור ְמ ָא ֶ ׁשה ָמר ַח ַאר ֹוז ֲח ַלםי ִמי ִא ְת ַמן ַמ ְזי ֵק ְס ִּפםי ִר ְ ׁש ְפ ַא ְמםי ִני ָי ְר ַּק ַה !תאֹז :ֹוזה ָּכ ְר ֶע ְלף ָרֹוצ ְּמ ַהט ֶל ֶ ּׁש ַה "גֹולֹור ְּפל ֶ ׁשה ָּכ ְר ֶעם ִעתי ִר ְב ִעד ֵמֹולי ִנ ֲא ,י ִמ ְצ ַע ְלר ֵּב ַד ְמאֹלי ִנ ֲא" !ם ָרלֹוק ְבּוי ִ ׁש ְפֹוחל ֵּג ְר ַת ְלּו - ה ָרּוג ְּס ַהת ֶל ֶּד ַלץּוח ִמֹותֹול ְת ִליא ַד ְכּו ,קּוּי ִד ְּבֹוזה ָר ָּט ַמ ְלד ָעֹוי ְמ Los locutores

Los locutores hablan solamente en hebreo, pronunciando clara y correctamente cada palabra. Como ya hemos visto, las traducciones y explicaciones en español aparecen en el libro y también en la pantalla. Los locutores hacen las pausas necesarias para que el estudiante pueda repetir lo que han dicho. ¡Aproveche las pausas!

El curso contiene también un cartel para colgar en la puerta cerrada con la siguiente leyenda:

“No estoy hablando solo, estoy estudiando hebreo con el curso de Prolog” ¡Practique en voz alta y a gusto!

VIDEO-ACTIVEת ַּטי ִ ׁש ! ׁש ָּמ ַמר ֵּב ַד ְלל ַכּו ּתם ַּג ֶ ׁשא ָּל ֶא - תי ִר ְב ִע "ןי ִב ָּת" ק ַראֹ ּל ֶ ׁשםי ִני ָי ְנּוע ְמּונ ְח ַנ ֲאה ֶזס ְרּוק ְּב ּוה ֶז ְו ,י ֵר ְמ ַג ְלר ֵח ַאד ַמ ֵמאּוה ּה ָּבתי ִבי ִט ְק ַאה ָטי ִל ְ ׁש ִלה ָפ ָׂ ּש ַהל ֶ ׁשתי ִבי ִס ָּפה ָעי ִדי ִמר ָב ֲע ַּמ ַה .םֹוי ְמֹוּי ַהי ֵכ ְרֹוצ ְל ּה ָּב ׁש ֵּמ ַּת ְ ׁש ִה ְלת ֶלֹוכ ְּי ַבּוי ִמ ְצ ַע ָהןֹוח ָּטי ִּב ַהתי ַי ָנ ְק ַה ְּבר ֵתֹוי ְּבבּו ׁש ָחב ָל ָ ׁש :VIDEO-ACTIVE™ תי ִדּוחי ִּי ַהה ָטי ִ ּׁש ַּבתֹוכּור ֲערּועי ִ ׁשל ָּכףֹוס ְּב ֶ ׁשתֹוחי ִׂ ּש ַה אי ִההי ָּי ִנ ְ ּׁש ַהם ַע ַּפ ַבּו ,םי ִני ָי ְר ַּק ַהי ֵנ ְ ׁשי ֵד ְי-ל ַעלי ִג ָר ָּכא ָר ְקּו ּתה ָחי ִׂ ּש ַהה ָנֹו ׁשא ִר ָהם ַע ַּפ ַּב ף ֵר ָט ְצ ִה ְל ׁש ָר ְד ִנ ,ד ֵמ ֹו ּל ַה ,ה ָּת ַא .תי ִני ָי ְר ַּק ַה ֹואןי ָי ְר ַּק ַה : ם ֶה ֵמד ָח ֶאק ַרי ֵד ְי-ל ַעא ָר ְקּו ּת ל ַע ֶ ׁש (י ִר ְב ִעקי ִּת ְע ַת ְּב) תֹוּי ִבּות ְּכ ַהת ֶאאֹור ְק ִלל ַכּו ּת !ג ֹול ָאי ִּד ַל "ר ֵס ָח ֶהף ָּתּו ּׁש ַה" די ִק ְפ ַת ְּב ְךי ֵא ...ה ֶּפ-ל ַע ְּבט ְס ְק ֶּט ַהת ֶאדֹומ ְל ִלם ַּגל ַכּו ּת ,ר ֶפ ֵּס ַה ֵמתי ִר ְב ִע ָהת ֶאאֹור ְק ִלל ַכּו ּת ,ְך ָס ָּמ ַה !ר ֵּב ַד ְלר ָּקי ִע ָה ,ה ֶצ ְר ִּת ֶ ׁש El método VIDEO-ACTIVE

En este curso queremos ayudarle no sólo a comprender, ¡sino también a hablar en hebreo! Pasar del conocimiento pasivo al activo es como entrar en otra dimensión, y ésta es una fase importantísima para

(7)

9

cobrar confianza en sí mismo y adquirir la capacidad de utilizar el idioma en la vida real.

Los diálogos que se encuentran al final de cada lección están estructurados según el método VIDEO-ACTIVE™ : la primera vez escuchará el diálogo interpretado por ambos locutores, pero la segunda vez escuchará sólo a uno de ellos, el locutor o la locutora. Usted tendrá que hacer el papel del “interlocutor ausente” del diálogo. Podrá leer los subtítulos transliterados en la pantalla, en el libro, o aprenderse el papel de memoria antes de practicar. Ud. elige el método, ¡lo principal es que hable!

(8)

:ה ֶז ס ְרוּק ְּב תי ִר ְב ִע ָה ל ַע ְו ,ל ָל ְכ ִּב תי ִר ְב ִע ָה ה ָפ ָּׂש ַה ל ַע

Acerca del hebreo en general, y en este curso en particular

?ד ָחּוי ְמה ָמ ?ה ֶנ ֹו ׁשה ָמ :תי ִר ְב ִע ָלםי ִא ָּב ַהםי ִכּור ְּב .לאֹמ ְׂש ִלןי ִמ ָּי ִמת ֶב ֶּת ְכ ִנתי ִר ְב ִע ָה -.תֹוּי ִתֹוא 22 תי ִר ְב ִע ָהה ָפ ָׂ ּש ַּב -.(י ִת ָּב ַרתֹוּי ִתֹוא) תֹולֹוד ְּגתֹוּי ִתֹואתי ִר ְב ִע ָּבןי ֵא -.(ה ָל ְב ַטה ֵא ְר) ב ָת ְּכתֹוּי ִתֹוא ְוסּופ ְּדתֹוּי ִתֹוא ׁש ֵיתי ִר ְב ִע ְּב .םי ִרּוּצי ִען ֵה ְותֹועּונ ְּתן ֵהתֹו ׁש ְּמ ַ ׁש ְמי,ו,ה,אתֹוּי ִתֹוא ָה ;םי ִרּוּצי ִעתֹו ׁש ְּמ ַ ׁש ְמתֹוּי ִתֹוא ָהל ָּכ -.(ה ָל ְב ַטה ֵא ְר) ן ֶהי ֵל ֲע ֵמֹואתֹוּי ִתֹוא ָלת ַח ַּת ִמםי ִב ָּת ְכ ִּנ ַהתֹועּונ ְּת ַהי ֵנ ָמי ִסאּוה "דּו ּקי ִּנ"ַה .ה ָב ֵק ְנןי ִמ ְבּור ָכ ָזןי ִמ ְּב ׁשּו ּמי ִ ׁש ׁש ֵי -.ר ָּפ ְס ִּמ ַבּוןי ִּמ ַּבה ָמ ָא ְת ַה ׁש ֵי -.ר ַאֹו ּת ַהם ֵ ׁש ְלם ֵדֹוקם ֶצ ֶע ָהם ֵ ׁשבֹור ָל :ט ָּפ ְ ׁש ִּמ ַהה ֵנ ְב ִמ -Le damos la bienvenida al hebreo. ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué tiene de especial?

- Se escribe de derecha a izquierda

- El alfabeto hebreo (también llamado ‘alefato’ o ‘alefbet’) tiene 22 letras

- No se escriben mayúsculas

- Tiene letras de imprenta y manuscritas (ver el cuadro más adelante) - Todas las letras representan consonantes; las letras א, ה, ו y י

representan consonantes y también vocales. La vocalización (los signos y “puntitos” que aparecen debajo de las letras o por encima de ellas) ayuda a identificar las vocales correspondientes a la palabra

- El idioma tiene género y número gramatical (masc/fem, sg/pl) en los sustantivos, pronombres, adjetivos y verbos.

- Es necesaria la concordancia de género y número - Los adjetivos se colocan después de los sustantivos.

(9)

11 י ִר ְב ִע ָהב"א-ָהת ֹוּי ִת ֹוא El alefbet Imprenta Manuscrita Nombre transliterado Nombre de la letra Sonido y transliteración

א

א

álef ף ֶל ָא variable (ver vocalización)

ּב

ּב

bet תי ֵּב /b/ (labial)

ב

ב

vet תי ֵב /v/ (labidental)

ג

ג

guímel ל ֶמי ִּג /g/(como en “gato”)

ד

ד

dálet ת ֶל ָּד /d/

ה

ה

hei א ֵה /h/

ו

ו

vav ו ָו variable: /v/, /o/, /u/

ז

ז

zain ן ִי ַז /z/(ver comentario)

ח

ח

jet תי ֵח /j/

ט

ט

tet תי ֵט /t/

י

י

iod (דּוי) דֹוי /i/, /y/

ּכ

ּכ

caf ף ַּכ /c/(como en ca-co-cu) o /qu/ (como en que-qui)

כ

כ

jaf ף ַכ /j/

ך

ך

jaf sofit (final de palabra) תי ִפֹוסף ַכ /j/

(10)

ל

l

lámed ד ֶמ ָל /l/

מ

n

mem ם ֵמ /m/

ם

m

mem sofit (final de palabra) תי ִפֹוסם ֵמ /m/

נ

p

nun ןּונ /n/

ן

o

nun sofit (final de palabra) תי ִפֹוסןּונ /n/

ס

q

sámej ְך ֶמ ָס /s/

ע

r

ain ן ִי ַע variable

ּפ

.t

pei א ֵּפ /p/

פ

t

fei א ֵפ /f/

ף

s

fei sofit (final de palabra) תי ִפֹוסא ֵפ /f/

צ

v

tsadi י ִד ָצ /ts/ (ver comentario)

ץ

u

tsadi sofit (final de palabra) תי ִפֹוסי ִד ָצ /ts/

ק

w

cof, cuf ףּוק ,ףֹוק /c/(como en ca-co-cu) o /qu/ (como en que-qui)

ר

x

reish ׁשי ֵר /r/

ׁש

y

shin ןי ִ ׁש /sh/ (ver comentario)

ׂש

y

sin ןי ִׂש /s/

ת

z

tav ו ָּת /t/

(11)

13 :ב ֵלםי ִׂש .ׂש-ס ,ת-ט ,ק-ּכ ,כ-ח ,ו-ב ,ע-א :ה ֶמֹו ּדן ֶפֹוא ְּבתֹוא ָּטּוב ְמתֹוּי ִתֹואל ֶ ׁשתֹוגּוזה ָּמ ַּכ -.פ-ּפ ,כ-ּכ ,ב-ּב :תֹופ ָר ְותֹו ׁש ָּג ְדּומ - ה ָלּופ ְּכהי ָּי ִג ֲהתֹוּי ִתֹוא 3-ְל -.ץ-צ ;ף-פ ;ן-נ ;ם-מ ;ך-כ :ה ָּלי ִּמ ַהףֹוס ְּבתֹועי ִפֹומן ֵה ֶ ׁש ְּכה ֶנֹו ׁשבי ִת ְּכ ׁש ֵיתֹוּי ִתֹוא 5-ְל -Comentarios importantes:

- Hay varios pares de letras que representan sonidos iguales o muy similares: ו-ב/v/, כ-ח/j/, ק-ּכ/c, qu/, ת-ט/t/, ׂש-ס/s/.

- 3 de las letras se presentan de dos formas, una oclusiva y otra fricativa: ב-ּב/b-v/, כ-ּכ/c, qu-j/, פ-ּפ/p-f/.

- 5 de las letras se escriben de un modo diferente si están al final de la palabra: ך-כ/j/, ם-מ/m/, ן-נ/n/, ף-פ/f/, ץ-צ/ts/.

Sonidos del hebreo que no existen en español:

- /h/ representa a la consonante /ה/ cuyo sonido es similar al de la “h” aspirada en la palabra “Hollywood”.

- /z/ representa a la consonante /ז/ (zain) cuyo sonido es similar al que hacemos para imitar un zumbido.

- /ts/ representa a la consonante /צ/ (tsadi) o su final /ץ/ (tsadi sofit). - /sh/ representa a la consonante /ז/ (shin).

:תֹוּי ִז ֲעֹולתֹופ ָׂ ּש ִמתי ִר ְב ִע ָלּופ ְסֹוּנ ֶ ׁשםי ִלי ִל ְצ

.

John

ה ָּלי ִּמ ַּב ֹומ ְּכ ,/j/ -ּכתא ֵּטּוב ְמ 'גתֹוא ָה

.

Jeanne

ה ָּלי ִּמ ַּבֹומ ְּכ ,/g/ -ּכתא ֵּטּוב ְמ 'זתֹוא ָה

.

chip

ה ָּלי ִּמ ַּבֹומ ְּכ ,/ch/ -ְּכתא ֵּטּוב ְמ 'צתֹוא ָה

.

William

ה ָּלי ִּמ ַּב ֹומ ְּכ ,/w/ ה ֶג ֶה ַהת ֶאתֹוא ְּט ַב ְמ (םי ִו ָוי ֵּת ְ ׁש) "ו ָו" תֹוּי ִתֹוא ָה

Sonidos “importados” al hebreo:

- La letra 'ג representa el sonido inicial del nombre inglés “John”. - La letra 'ז representa el sonido inicial del nombre francés “Jeanne”. - La letra 'צ representa la “ch” del español.

- Dos letras /vav/ juntas: "ו ָו" representan el sonido inicial del nombre inglés “William”.

(12)

דּו ּקי ִנ ל ַעל ֵק ָה ְלי ֵד ְּכ ,תאֹזם ִע .דּו ּקי ִּנ ַהי ֵנ ָמי ִס ְּבםי ִ ׁש ְּמ ַּת ְ ׁש ִמןי ֵא ֶשט ַע ְמ ִּכתי ִנ ְר ֶדֹומתי ִר ְב ִע ְּב .ֹו ּכ ְרֹואל ָכ ְלד ָּקּונ ְמה ֶּז ַהר ֶפ ֵּס ַה ,תי ִר ְב ִע ָהל ֶ ׁשםי ִּי ִנֹו ׁשא ִר ָהדּו ּמי ִּל ַהי ֵּב ַל ְ ׁש ִּבד ֵמֹו ּל ַה (ר ֵס ָחבי ִת ְּכ) תֹוד ָּקּונ ְמן ֵה ֶ ׁש ְּכםי ִּלי ִּמ ַהבי ִת ְכ ִּבםי ִּל ַקםי ִיּוּני ִ ׁשם ָנ ְ ׁש ֶיםי ִּת ִע ְּל ֶ ׁשרֹו ּכ ְז ִליא ַד ְּכ .י-וותֹוּי ִתֹוא ָהת ַפ ָסֹוה ְּבא ֵּט ַּב ְת ִמיּוּני ִ ּׁש ַהבֹור ָל .(א ֵל ָמבי ִת ְּכ) דּו ּקי ִנאֹל ְלן ֵה ֶ ׁש ְכּו תֹוי ְה ִלּופי ִסֹוי ְך ַא ,דֹוי ְוו ָותֹוּי ִתֹוא ָהת ֶפ ֶסֹות ְּבא ֵל ָמבי ִת ְכ ִּבּועי ִפֹויםי ִּלי ִּמ ַהה ֶזר ֶפ ֵס ְּב .תֹוד ָּקּונ ְמ (תֹוא ָמ ְג ֻּד -תואמגוד) תֹוא ָמ ְגּו ּד ,(םי ִּל ִמ -םילימ) םי ִּלי ִמ :ה ָמ ְגּוד ְל La vocalización

En la escritura del hebreo moderno casi no se utilizan los signos de vocalización (los puntitos debajo y encima de las letras). Sin embargo, y para facilitarle la lectura al principiante, el libro está totalmente vocalizado. Es conveniente recordar que a veces hay cambios en el modo de escribir las palabras, generalmente la presencia o la ausencia de las letras ו y י, en caso de que estén vocalizadas o no. En el libro hemos utilizado la grafía plena (quetiv malé) o sea la inclusión de las letras ו y י en todos los casos, además de los signos indicadores de la vocalización.

(13)

15

:ם ָלי ִל ְצּו ,תי ִר ְב ִע ָּבדּו ּקי ִּנ ַהי ֵנ ָמי ִס

Signos de la vocalización:

Representan las vocales Nombre hebreo Signo /a/

pataj

ַ

camats

ָ

jataf-pataj

ֲ

/e/

segol

(

י

ֶ

)

ֶ

tseré

(

י

ֵ

)

ֵ

jataf-segol

ֱ

/i/

jiric

(

י

ִ

)

ִ

/o/

jolam

(

ֹו

)

ׁ

jataf-camats

ֳ

/u/

cubuts

ֻ

shuruc

ּו

/e/ y a veces la ausencia de vocal entre

consonantes

shevá

(14)

ה ָב ֵק ְנּור ָכ ָז .ה ָב ֵק ְנןי ִּמ ִמֹואר ָכ ָזןי ִּמ ִמֹואם ֵהם ֶצ ֶע ָהתֹומ ְ ׁשתי ִר ְב ִע ְּב ןי ִּמ ִמם ֶצ ֶעם ֵ ׁש ְל ֹואר ָכ ָזןי ִּמ ִמם ֶצ ֶעם ֵ ׁש ְלםי ִק ָה ְבּומיּוהי ִזי ֵנ ָמי ִסןי ֵאי ִּכ ,ְך ָּבּוס ְמת ָצ ְקה ֶז .ה ָב ֵק ְנןי ִמת ֶני ֶּי ַצ ְמת ֶ~ ֹואה ָ~ ת ַרּוצ ְּבת ֶמֹוּי ִסםי ִר ְק ִּמ ַהבֹור ְּב ֶ ׁשתֹור ְמ ַל ,ה ָב ֵק ְנ ם ָני ִמת ֶאםי ִל ָע ְּפ ַה ְור ַאֹו ּת ַהתֹומ ְ ׁש ,ם ֶצ ֶע ָהתֹומ ְ ׁשד ַי ְלןי ֵּי ַצ ְנ ,ד ֵמֹו ּל ַהל ַעל ֵק ָה ְלי ֵד ְּכ ,ן ֵכ ָל :ם ָר ָּפ ְס ִמּו ר ָכ ָזןי ִּמ ִמם ֶצ ֶעם ֵ ׁשןי ֵּי ַצ ְמ - [ז] ה ָב ֵק ְנןי ִּמ ִמם ֶצ ֶעם ֵ ׁשןי ֵּי ַצ ְמ - [נ] םי ִּב ַר-ר ָכ ָזןי ִּמ ִמם ֶצ ֶעם ֵ ׁשןי ֵּי ַצ ְמ - [ר"ז] תֹו ּב ַר-ה ָב ֵק ְנןי ִּמ ִמם ֶצ ֶעם ֵ ׁשןי ֵּי ַצ ְמ - [ר"נ] םי ִּב ַרןי ֵּי ַצ ְמ - ['ר] Género y número

En hebreo, como en español, los sustantivos, pronombres y adjetivos tienen género y número. Pero, a diferencia del español, en que los verbos se conjugan indicando la persona y el número, en hebreo debemos también indicar el género. No siempre la forma es una clara indicación del género, aunque las letras finales del femenino suelen ser

ה ָ~ o ת ֶ~.

Para facilitarle el aprendizaje, utilizamos las siguientes indicaciones de género y número:

[ז] - Género masculino, número singular

[נ] - Género femenino, número singular

[ר"ז] - Género masculino, número plura

[ר"נ] - Género femenino, número plural

(15)

17 קי ִּת ְע ַּת רּועי ִ ּׁש ַה ֵמר ָב ְּכ "אֹור ְק ִל"ְוא ֵּט ַב ְלד ֵמֹו ּל ַלר ֵ ׁש ְפ ַא ְּמ ַהן ָּיּוצ ְמר ֶז ֵעי ִל ְּכאּוהתֹוּי ִתֹוא ָהקי ִּת ְע ַּת .י ִר ְב ִע ָה ּב"א-ָהתֹוּי ִתֹוא ְּבטֹול ְ ׁש ִּי ֶ ׁשד ַע ,תי ִר ְב ִע ְּבםי ִּלי ִּמ ַהת ֶאןֹו ׁשא ִר ָה תֹוא ְּבס ְרּו ּק ַהל ָּכְך ֶרֹואְלן ָּמּוס ְמּו ,הי ָּי ִג ֲה ַלר ֵתֹוי ְּבה ָּל ַּק ַה ְוה ָטּו ׁש ְּפ ַהה ָרּוּצ ַּבב ָּת ְכ ִנקי ִּת ְע ַּת ַה .ה ָיּוט ְנה ָּלּוח ְּכ La transliteración

La transliteración es un método muy útil que le permitirá “leer” y pronunciar las palabras ya desde la primera lección, antes de conocer a fondo el alefbet y las reglas ortográficas del hebreo. Las palabras transliteradas, impresas en azul y en cursiva, corresponden en lo posible a los sonidos y a las reglas ortográficas básicas del español, con las excepciones mencionadas en la sección Comentarios importantes.

!ה ֶּנ ַה ְמדּו ּמי ִל

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :