Servei d informació econòmica municipal. Granollers

Texto completo

(1)

Servei d’informació

econòmica municipal

Granollers

Informe anual

Liquidació 2012

(2)
(3)

INFORME ANUAL

LIQUIDACIÓ 2012

(4)
(5)

INDEX

0.- PARTICIPANTS...3



Quadre resum ...5

1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS CONSOLIDATS ...7



Evolució pressupostos inicials consolidats (ingressos i despeses)

2.- INGRESSOS ORDINARIS CONSOLIDATS...8



Evolució ingressos ordinaris consolidats



Estructura ingressos ordinaris consolidats

3.- DESPESES ORDINÀRIES CONSOLIDADES... 11



Evolució despeses ordinàries consolidades



Estructura despeses ordinàries consolidades. Cl. econòmica



Estructura despeses ordinàries consolidades. Cl. funcional

4.- COMPTE FINANCER CONSOLIDAT...14



Compte financer consolidat

5.- INVERSIÓ I EL SEU FINANÇAMENT (DADES CONSOLIDADES)...15



Evolució esforç inversor



Inversió real per funcions



Finançament de les inversions



Cobertura de les inversions

6.- COMPTES ANUALS CONSOLIDATS...22



Resultat pressupostari



Romanent de tresoreria



Endeutament (dades de la Corporació)



Balanç de situació



Ràtios de solvència



Marge d’autofinançament

7.- CAPACITAT FISCAL (DADES CONSOLIDADES)...31



Pressió fiscal consolidada



Càrrega fiscal consolidada



Capacitat fiscal consolidada



Esforç fiscal consolidat

8.- GRAU D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT...36



Grau d’execució ingressos i despeses ordinàries consolidades



Grau d’execució i finançament de les inversions consolidades

9.- GESTIÓ INGRESSOS CONSOLIDATS ...38



Grau de recaptació ingressos ordinaris consolidats



Grau de recaptació voluntària

(6)
(7)

0.PARTICIPANTS

MUNICIPIS PARTICIPANTS SIEM

Liquidació 2012

GRUP

CODI INE MUNICIPIS PARTICIPANTS

3

096

Granollers

3

102

Igualada

3

113

Manresa

3

298

Vic

3

305

Vilafranca del Penedès

3

307

Vilanova i la Geltrú

(8)
(9)

QUADRE RESUM

DADES GENERALS MUNICIPI 2011 2012

Habitants 60.000 59.954 Extensió (Km2) 14,97 14,97 Comarca Vallès Oriental Vallès Oriental Habitatges (2001) 18.156 18.156 Vehicles 38.569 38.398 Habitants per vehicles 1,56 1,56 Renda familiar bruta disponible 763.640.518,95 784.042.695,17 Renda per habitant 12.727,34 13.077,40 Pressupost total de despeses 79.473.756,39 71.696.471,70 Romanent líquid de tresoreria 6.760.855,55 7.433.286,55

PRESSUPOST D'INGRESSOS (valor / hab.) 2012 MUNICIPI GRUP SIEM

Ingressos ordinaris (Cap. I a V - C.E. - Q,U) 1.178,93 1.029,88 Ingressos de capital no financers (Cap. VI +

Cap. VII + C.E. + Q.U.) 51,31 38,83 Ingressos de capital financers (Cap. VIII +

Cap. IX) 57,50 189,39

Total pressupost d'ingressos 1.287,74 1.258,10

PRESSUPOST DE DESPESES (valor / hab.) 2012 MUNICIPI GRUP SIEM

Despeses corrents (Cap. I a IV) 928,02 880,00 Despeses de capital no financers (Cap. VI +

Cap. VII) 112,16 105,46 Despeses de capital financers (Cap. VIII + Cap.

IX) 155,68 130,41

Total pressupost despeses 1.195,86 1.115,86

FISCALITAT 2012 MUNICIPI GRUP SIEM

Esforç fiscal

IBI: tipus aplicat 1,069 0,799 % tipus IBI s/ tipus IBI màxim 97,18 73,55 Imp s/ vehicles: tipus aplicat 1,999 1,999 % tipusvehicles s/ tipus vehicles màxim 100,00 100,00 IAE: tipus total aplicat 3,589 3,501

Pressió fiscal

% Impostos / renda municipal 3,45 3,48 % Taxes i preus públics / renda municipal 1,59 1,16

IMPOSTOS (valor / hab.) 2012 MUNICIPI GRUP SIEM

IBI 281,97 323,84 Imp. s/ vehicles 59,96 57,98 IAE 81,61 49,78 Imp. s/ increment valor terrenys 24,62 34,24 Imp. s/ construccions 2,42 4,94

Total impostos 450,59 472,19

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS (valor/hab.) 2012 MUNICIPI GRUP SIEM

Contribucions especials ,00 ,08 Quotes urbanistiques ,00 ,00 Transferències de capital 51,31 31,87 Estalvi net 129,53 35,00 Endeutament 56,56 182,71 Altres -125,24 -144,20 Total inversions 112,16 105,46 ENDEUTAMENT 2012 MUNICIPI GRUP SIEM

Deute viu consolidat (milers) 43.238,89

Deute viu consolidat (valor/hab.) 721,20 980,60 Deute viu / ingressos corrents (%) 61,17 95,92 Capacitat endeutament (valor/hab.) 575,63 143,97 Càrrega financera / Ingressos ordinaris (%) 12,09 14,37

TRANSFERÈNCIES MUNICIPI GRUP SIEM 2011 2012 2011 2012 Transferències corrents 449,44 394,93 347,16 322,95 De l'Estat 195,07 182,41 189,09 196,67 De la Comunitat Autònoma 231,53 187,19 136,89 98,72 De Diputació 11,32 12,29 13,70 18,08 Transferències de capital 45,89 51,31 94,79 31,87

Índex

(10)
(11)

1.- EVOLUCIÓ PRESSUPOSTOS INICIALS CONSOLIDATS

Taula 1.1: Evolució pressupost ingressos consolidats (valor/h)

EVOLUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS

CONSOLIDATS

MUNICIPI

GRUP SIEM

Classificació econòmica (valor / h)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

import

% import

% import

% import

% import % import

%

Cap. 1 Impostos directes 399,09 33,3 412,33 32,5 433,51 34,6 432,08 40,2 455,57 42,0 464,13 43,2

Cap. 2 Impostos indirectes 10,83 0,9 11,68 0,9 8,34 0,7 13,04 1,2 12,32 1,1 7,32 0,7

Cap. 3 Taxes. preus públics i altres ingressos 230,06 19,2 237,68 18,7 261,37 20,8 205,99 19,1 212,42 19,6 213,11 19,8 Cap. 4 Transferències corrents 438,10 36,5 419,32 33,1 424,38 33,9 351,73 32,7 315,64 29,1 321,20 29,9

Cap. 5 Ingressos patrimonials 78,71 6,6 36,68 2,9 17,77 1,4 24,82 2,3 19,05 1,8 13,46 1,3

Cap. 6 Alienació d'inversions ,00 0,0 1,67 0,1 1,67 0,1 1,69 0,2 10,70 1,0 6,49 0,6

Cap. 7 Transferències de capital 10,00 0,8 40,69 3,2 28,25 2,3 29,67 2,8 21,19 2,0 26,29 2,4

Cap. 8 Actius financers 1,86 0,2 1,86 0,1 1,86 0,1 ,68 0,1 ,68 0,1 ,89 0,1

Cap. 9 Passius financers 31,00 2,6 106,75 8,4 76,47 6,1 16,39 1,5 36,18 3,3 20,73 1,9

Total Ingressos 1.199,66 100,01.268,66 100,01.253,61 100,01.076,09 100,0 1.083,75 100,01.073,62 100,0

Taula 1.2: Evolució pressupost despeses consolidades (valor/h)

EVOLUCIÓ PRESSUPOST DESPESES

CONSOLIDADES

MUNICIPI

GRUP SIEM

Classificació econòmica (valor / h)

2011

2012

2013

2011

2012

2013

import

% import

% import

% import

% import % import

%

Cap. 1 Personal 519,43 43,3 512,73 40,4 500,53 39,9 440,85 41,2 419,05 38,7 404,58 37,7

Cap. 2 Béns corrents i serveis 379,21 31,6 349,47 27,5 378,91 30,2 359,47 33,6 344,81 31,8 348,97 32,5

Cap.3 Despeses financeres 27,09 2,3 29,46 2,3 31,17 2,5 34,40 3,2 36,64 3,4 36,62 3,4

Cap. 4 Transferències corrents 112,41 9,4 111,38 8,8 105,87 8,4 114,84 10,7 111,83 10,3 107,48 10,0

Cap. 5 Fons de contingència ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0

Cap. 6 Inversions reals 49,88 4,2 115,75 9,1 96,62 7,7 41,90 3,9 45,67 4,2 54,45 5,1

Cap. 7 Tranferències de capital ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 4,57 0,4 15,22 1,4 13,15 1,2

Cap. 8 Actius financers 1,86 0,2 35,22 2,8 35,29 2,8 ,68 0,1 6,88 0,6 7,10 0,7

Cap. 9 Passius financers 109,77 9,1 114,64 9,0 105,23 8,4 73,75 6,9 103,58 9,6 100,08 9,3

Total despeses 1.199,66 100,01.268,66 100,01.253,61 100,01.070,47 100,0 1.083,68 100,01.072,42 100,0

Índex

(12)

2.- INGRESSOS ORDINARIS CONSOLIDATS

Evolució ingressos ordinaris consolidats

Taula 2.1: Evolució ingressos ordinaris consolidats

EVOLUCIÓ INGRESSOS ORDINARIS

CONSOLIDATS, (Caps. 1+2+3+4+5-CE-QU)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Ingressos ordinaris (Caps.

1+2+3+4+5-C.E.-Q.U.)

Eur. corrents/h. 1.225,701.199,981.194,761.208,731.178,931.035,261.049,87 1.059,05 1.047,051.029,88

Índex any-4=100 100,0 97,9 97,5 98,6 96,2 100,0 101,4 102,3 101,1 99,5

Eur. any edició 1.335,721.289,241.268,391.250,851.178,931.128,191.127,96 1.131,00 1.086,501.029,88

Índex any-4=100 100,0 96,5 95,0 93,6 88,3 100,0 100,0 100,2 96,3 91,3

Ingressos propis (Caps.

1+2+3+5-C.E.-Q.U.)

Eur. corrents/h. 713,75 697,13 711,45 759,29 784,00 666,16 659,13 689,10 699,89 706,93

Índex any-4=100 100,0 97,7 99,7 106,4 109,8 100,0 98,9 104,4 104,6 106,1

Eur. any edició 777,81 748,99 755,29 785,23 784,00 725,96 708,16 738,25 721,97 706,93

Índex any-4=100 100,0 96,3 97,1 101,0 100,8 100,0 97,5 101,7 99,5 97,4

Transferències corrents

Eur. corrents/h. 511,95 502,84 483,31 449,44 394,93 369,10 390,73 369,95 347,16 322,95

Índex any-4=100 100,0 98,2 94,4 87,8 77,1 100,0 105,9 100,2 94,1 87,5

Eur. any edició 557,91 540,25 513,10 465,62 394,93 402,24 419,80 392,75 359,66 322,95

Índex any-4=100 100,0 96,8 92,0 83,5 70,8 100,0 104,4 97,6 89,4 80,3

Gràfic 1

(13)

2.- INGRESSOS ORDINARIS CONSOLIDATS

Estructura ingressos ordinaris consolidats

Taula 2.2: Estructura ingressos ordinaris consolidats

ESTRUCTURA INGRESSOS ORDINARIS

CONSOLIDATS (Caps.

1+2+3+4+5-CE-QU)

MUNICIPI

GRUP SIEM

Valor / h

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import

% import

% import

% import

% import % import

%

Impostos 421,55 35,3 438,41 36,3 450,59 38,2 447,93 42,3 457,20 43,7 472,19 45,8

IBI urbana 250,44 21,0 253,42 21,0 281,88 23,9 289,65 27,3 304,16 29,0 323,16 31,4

IBI rústega ,09 0,0 ,10 0,0 ,09 0,0 ,67 0,1 ,66 0,1 ,67 0,1

I. s/ vehicles 62,88 5,3 61,15 5,1 59,96 5,1 60,37 5,7 58,93 5,6 57,98 5,6

I. s/ increment del valor dels terrenys 25,06 2,1 30,00 2,5 24,62 2,1 33,75 3,2 32,39 3,1 34,24 3,3

IAE 78,94 6,6 78,75 6,5 81,61 6,9 50,25 4,7 49,18 4,7 49,78 4,8

I. s/ construccions 4,14 0,3 14,99 1,2 2,42 0,2 11,71 1,1 10,34 1,0 4,94 0,5

Altres impostos ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 1,54 0,1 1,55 0,1 1,41 0,1

Taxes. preus públics i altres ingressos

(-Contr,Esp, i Q,Urb,) 230,43 21,5 269,46 22,3 296,34 25,0 220,80 20,8 219,85 20,5 217,30 20,0

Recollida d'escombraries 48,03 4,0 48,82 4,0 50,40 4,3 63,24 6,0 65,73 6,3 66,26 6,4

Clavegueram 19,89 1,7 20,28 1,7 22,53 1,9 8,02 0,8 7,64 0,7 7,85 0,8

Subministrament d'aigües ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0

Llicències d'obres 1,93 0,2 1,39 0,1 1,53 0,1 2,93 0,3 2,07 0,2 2,36 0,2

Utilització privativa del domini públic 85,14 7,1 87,07 7,2 90,66 7,7 56,60 5,3 56,11 5,4 55,44 5,4

Guals 10,33 0,9 10,47 0,9 11,06 0,9 12,44 1,2 12,83 1,2 13,19 1,3

Multes 22,00 1,8 27,95 2,3 34,55 2,9 25,38 2,4 25,13 2,4 27,58 2,7

Altres taxes. preus públics 43,10 3,6 73,49 6,1 84,35 7,2 52,18 4,9 45,66 4,4 33,73 3,3

Transferències corrents 483,31 40,5 449,44 37,2 394,93 33,5 369,95 34,9 347,16 33,2 322,95 31,4 Particip, tributs de l'estat 176,21 14,7 191,52 15,8 177,96 15,1 172,93 16,3 183,90 17,6 192,14 18,7 Altres transferències 307,10 25,7 257,92 21,3 216,97 18,4 197,02 18,6 163,26 15,6 130,81 12,7 Ingressos patrimonials 59,46 5,0 51,42 4,3 37,08 3,1 20,37 1,9 22,84 2,2 17,44 1,7 Total ingressos ordinaris consolidats 1.194,76 100,01.208,73 100,01.178,93 100,01.059,05 100,0 1.047,05 100,0 1.029,88 100,0

(14)

Gràfic 2

Gràfic 3

(15)

3 - DESPESES ORDINÀRIES CONSOLIDADES

Evolució despeses ordinàries consolidades

Taula 3.1: Evolució despeses ordinàries consolidades

EVOLUCIÓ LIQUIDACIÓ DESPESES

ORDINÀRIES (Caps. 1+2+3+4+9 ll/t)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011 2012

Despeses ordinàries consolidades

Valor corrent/ h. 1.150,601.163,561.145,411.136,431.049,411.127,681.095,65 1.058,32 1.008,53 994,88 Índex any-4=100 Desp. Ord. Con. Eur corrents 100,0 101,1 99,5 98,8 91,2 100,0 97,2 93,8 89,4 88,2 Eur any edició 1.253,881.250,111.216,011.177,351.049,411.228,901.177,15 1.123,54 1.044,84 994,88 Índex any-4=100 Desp. Ord. Con. Eur constants 100,0 99,7 97,0 93,9 83,7 100,0 95,8 91,4 85,0 81,0

Despeses ordinàries de la Corporació

Valor corrent/ h. 986,69 990,96 970,60 965,051.046,891.073,801.030,73 995,98 952,99 974,74

Índex any-4=100 Desp. Ord. Corp. Eur corrents 100,0 100,4 98,4 97,8 106,1 100,0 96,0 92,8 88,7 90,8

Eur any edició 1.075,251.064,671.030,42 999,791.046,891.170,181.107,40 1.057,37 987,30 974,74

Índex any-4=100 Desp. Ord. Corp. Eur constants 100,0 99,0 95,8 93,0 97,4 100,0 94,6 90,4 84,4 83,3

Despesa OO.AA. sobre total despeses

consolidades

Percent. Desp.Ord. OOAA s/

Desp.Ord.consolidades Eur corrents 14,2 14,8 15,3 15,1 0,2 4,8 5,9 5,9 5,5 2,0

Gràfic 4

(16)

3 - DESPESES ORDINÀRIES CONSOLIDADES

Estructura despeses ordinàries consolidades. Classificació econòmica

Taula 3.2: Estructura despeses ordinàries consolidades. Classificació econòmica

ESTRUCTURA DESPESES

ORDINÀRIES CONSOLIDADES

MUNICIPI

GRUP SIEM

Classificació econòmica (valor / h)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import

%

import

%

import

%

import

%

import

% import %

Despesa en personal 522,10 45,6 513,47 45,2 462,19 44,0 443,45 41,9 433,26 43,0 387,13 38,9 Despesa en béns corrents i serveis 383,73 33,5 368,20 32,4 321,52 30,6 370,18 35,0 354,07 35,1 341,95 34,4 Càrrega Financera 125,60 11,0 136,88 12,0 142,52 13,6 129,96 12,3 106,50 10,6 146,48 14,7

- Interessos 13,96 1,2 21,40 1,9 21,14 2,0 27,97 2,6 29,79 3,0 31,59 3,2

- Amortitzacions 111,64 9,7 115,48 10,2 121,38 11,6 101,99 9,6 76,72 7,6 114,89 11,5

Despesa en transferències corrents 113,98 10,0 117,89 10,4 123,18 11,7 114,72 10,8 114,70 11,4 119,32 12,0 Despeses ordinàries totals 1.145,41 100,0 1.136,43 100,01.049,41 100,01.058,32 100,01.008,53 100,0 994,88 100,0

Gràfic 5

Gràfic 6

(17)

3 - DESPESES ORDINÀRIES CONSOLIDADES

Estructura despeses ordinàries consolidades. Classificació per programes

Taula 3.3: Estructura despeses ordinàries consolidades. Classificació per programes

ESTRUCTURA DESPESES ORDINÀRIES

(sense consolidar)

MUNICIPI

GRUP SIEM

Classificació funcional (Valor / h)

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import

% import

%

import

% import

% import % import

%

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 345,82 35,63 339,69 35,20 298,85 28,55 342,67 34,41 338,92 35,56 316,33 32,40 Seguretat i mobilitat ciutadana 104,45 10,76 92,28 9,56 83,64 7,99 82,33 8,27 78,37 8,22 65,28 6,69 Sanejament. abastament i distribució d'aigües 2,94 0,30 4,01 0,42 3,47 0,33 ,74 0,07 ,86 0,09 ,79 0,08 Recollida. eliminació i tractament de residus 71,62 7,38 70,35 7,29 61,68 5,89 98,34 9,87 99,07 10,40 101,41 10,39

Neteja viària 40,32 4,15 36,57 3,79 37,95 3,63 17,99 1,81 15,48 1,62 17,16 1,76

Cementeri i serveis funeraris ,78 0,08 ,46 0,05 ,27 0,03 2,02 0,20 1,67 0,18 1,63 0,17

Enllumenat públic 29,36 3,03 25,05 2,60 26,20 2,50 25,08 2,52 22,89 2,40 27,76 2,84

Parcs i jardins 23,18 2,39 22,23 2,30 21,07 2,01 15,07 1,51 14,22 1,49 14,58 1,49

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ

SOCIAL 90,45 9,32 95,55 9,90 83,24 7,95 125,78 12,63 126,72 13,30 101,21 10,37 Serveis socials i promoció social 48,91 5,04 46,89 4,86 47,76 4,56 65,44 6,57 61,64 6,47 54,65 5,60

Foment del treball 41,48 4,27 48,59 5,03 35,40 3,38 37,80 3,79 43,20 4,53 25,41 2,60

PRODUCCIÓ DE BENS DE CARÀCTER

PREFERENT 223,07 22,98 212,59 22,03 350,58 33,49 190,16 19,09 182,03 19,10 198,35 20,32

Educació 65,07 6,70 63,54 6,58 207,46 19,82 87,24 8,76 84,33 8,85 102,55 10,51

Biblioteques i arxius 12,97 1,34 11,26 1,17 11,44 1,09 3,99 0,40 3,60 0,38 3,54 0,36

Museus i arts plàstiques 19,11 1,97 18,79 1,95 21,18 2,02 7,06 0,71 7,12 0,75 8,05 0,82

Arts escèniques 20,82 2,14 20,05 2,08 23,26 2,22 8,75 0,88 7,96 0,84 8,87 0,91

Festes populars 6,81 0,70 6,74 0,70 6,67 0,64 4,00 0,40 3,87 0,41 3,56 0,36

Esport 34,61 3,57 32,70 3,39 32,73 3,13 30,59 3,07 29,78 3,12 30,61 3,14

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 39,95 4,12 36,70 3,80 38,11 3,64 49,14 4,93 47,78 5,01 43,31 4,44 Comerç. turisme i petita i mitjana empresa 1,56 0,16 ,86 0,09 1,05 0,10 13,45 1,35 12,64 1,33 13,19 1,35

Transport públic 17,62 1,82 17,96 1,86 19,31 1,84 20,26 2,03 20,67 2,17 17,62 1,80

Infraestructures ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,44 0,04 ,26 0,03 ,32 0,03

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 147,08 15,15 147,18 15,25 137,90 13,17 160,07 16,07 152,19 15,97 170,25 17,44 DEUTE PÚBLIC 124,24 12,80 133,33 13,82 138,23 13,20 128,17 12,87 105,34 11,05 146,77 15,03 DESPESES ORDINÀRIES TOTALS 970,60100,00 965,05100,001.046,89100,00 995,98100,00 952,99 100,00 976,22100,00

Taula 3.4: Despeses ordinàries referents a l’habitatge

DESPESES ORDINÀRIES (sense

consolidar) PER HABITATGE

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import

%

import

%

import

%

import

%

import

%

import

%

Habitatge i urbanisme 79,42 6,05 99,23 7,77 66,93 4,85 82,49 6,33 81,24 6,69 68,26 5,58

Benestar comunitari 205,98 15,68 190,06 14,88 179,57 13,00 231,13 17,74 226,83 18,68 222,51 18,20 - Sanejament. abastament i distribució d'aigües 3,97 0,30 5,31 0,42 4,58 0,33 ,96 0,07 1,09 0,09 ,98 0,08 - Recollida. eliminació i tractaments de residus 96,91 7,38 93,12 7,29 81,36 5,89 128,67 9,87 126,24 10,40 126,99 10,39

- Neteja viària 54,55 4,15 48,40 3,79 50,06 3,63 23,54 1,81 19,72 1,62 21,49 1,76

- Enllumenat públic 39,73 3,03 33,16 2,60 34,56 2,50 32,82 2,52 29,17 2,40 34,77 2,84

TOTAL DESPESA ORDINÀRIA 1.313,35100,001.277,34100,001.380,97100,001.303,14100,00 1.214,39 100,001.222,54100,00

Índex

(18)

4.- COMPTE FINANCER CONSOLIDAT

Compte financer consolidat

Taula 4.1: Compte financer consolidat (Valor/h)

COMPTE FINANCER CONSOLIDAT (Valor / h)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Impostos directes (Cap. I) 392,20 388,21 417,42 423,42 448,17 397,77 415,96 436,23 446,86 467,25

Impostos indirectes (Cap. II) 26,79 5,46 4,14 14,99 2,42 27,01 10,55 11,71 10,34 4,94

Taxes i preus públics (Cap. III- C,E-Q.U.) 234,69 246,57 230,43 269,46 296,34 211,13 207,76 220,80 219,85 217,30 Transferències corrents (Cap.IV) 511,95 502,84 483,31 449,44 394,93 369,10 390,73 369,95 347,16 322,95

Ingressos patrimonials (Cap. V) 60,07 56,90 59,46 51,42 37,08 30,26 24,87 20,37 22,84 17,44

1.- Total ingressos ordinaris consolidats 1.225,701.199,981.194,761.208,731.178,931.035,26 1.049,87 1.059,05 1.047,051.029,88 Despesa de personal (Cap. I) 514,12 522,36 522,10 513,47 462,19 430,46 453,04 443,45 433,26 387,13 Despeses en béns i serveis (Cap.II) 388,92 397,84 383,73 368,20 321,52 372,87 390,08 370,18 354,07 341,95

Despesa financera (Cap. III) 25,94 17,37 13,96 21,40 21,14 35,80 27,91 27,97 29,79 31,59

Transferències corrents (cap IV) 118,96 121,31 113,98 117,89 123,18 110,26 108,24 114,72 114,70 119,32 2.- Total despeses corrents consolidades 1.047,941.058,871.033,771.020,95 928,02 949,38 979,26 956,32 931,81 880,00 3.- Estalvi brut (1-2) 177,76 141,10 160,99 187,78 250,91 85,88 70,60 102,73 115,24 149,89 4.- Despeses de capital financeres (Cap. IX a llarg

termini) 102,66 104,69 111,64 115,48 121,38 178,30 116,38 101,99 76,72 114,89 5.- Total despeses ordinàries consolidades (2+4) 1.150,601.163,561.145,411.136,431.049,411.127,68 1.095,65 1.058,32 1.008,53 994,88 6.- Estalvi net (3-4=1-5) 75,10 36,42 49,35 72,30 129,53 -92,42 -45,78 ,73 38,52 35,00

Contribucions especials 64,99 43,23 ,00 -1,35 ,00 130,73 45,07 6,29 1,69 ,08

Quotes urbanístiques ,00 ,00 26,91 ,00 ,00 ,00 ,00 26,70 2,50 ,00

Alienació d'inversions (Cap. VI ingressos) ,00 ,00 2,73 4,38 ,00 124,49 29,62 20,36 27,92 6,88

Transferències de capital (Cap. VII ingressos) 36,62 242,58 174,06 45,89 51,31 89,09 240,61 172,27 94,79 31,87 7.- Ingressos de capital no financers 101,61 285,81 203,71 48,91 51,31 344,31 315,30 225,62 126,89 38,83 8.- Autofinançament (6+7) 176,71 322,23 253,06 121,21 180,84 251,90 269,52 226,36 165,42 73,83 Inversió real (Cap. VI despeses) 334,82 506,80 317,43 178,64 111,79 310,82 503,93 302,95 187,45 78,07 Transferències de capital (Cap. VII despeses) 9,16 2,44 29,23 8,69 ,37 22,78 15,24 29,96 22,75 27,39 9.- Despeses de capital no financeres 343,98 509,24 346,66 187,34 112,16 333,59 519,17 332,92 210,21 105,46 10.- Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament

(8-9) -167,27 -187,01 -93,60 -66,12 68,68 -81,70 -249,65 -106,56 -44,79 -31,63 Variació actius financers (Cap. VIII ingressos- Cap.

VIII despeses ) ,00 -,03 -,29 ,00 -33,36 -109,39 -,53 -4,96 -,12 -7,37

Endeutament (Cap. IX ingressos) 121,42 171,43 193,66 29,50 56,56 250,46 194,56 149,38 52,68 182,71 11.- Saldo financer 121,42 171,40 193,37 29,50 23,20 141,07 194,03 144,42 52,56 175,35 12.- Superàvit (+) o dèficit (-) d'execució

pressupostària (10+11) -45,85 -15,62 99,77 -36,62 91,88 59,37 -55,62 37,87 7,77 143,72 RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 70,14 38,91 55,55 100,14 147,95 8,42 -2,02 18,10 58,34 106,78 SUPERÀVIT / DÈFICIT SEGONS CÀLCUL SEC95

(3+7-9) -64,62 -82,33 18,04 49,36 190,06 96,60 -133,26 -4,57 31,93 83,26

Índex

(19)

5.- INVERSIÓ I EL SEU FINANÇAMENT (DADES CONSOLIDADES)

Evolució esforç inversor

Taula 5.1: Evolució esforç inversor (valor/h)

EVOLUCIÓ ESFORÇ INVERSOR (Valor / h)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Total inversió 343,98 509,24 346,66 187,34 112,16 333,59 519,17 332,92 210,21 105,46 Índex Any -4 = 100 100,0 148,0 100,8 54,5 32,6 100,0 155,6 99,8 63,0 31,6 A) Inversió real 334,82 506,80 317,43 178,64 111,79 310,82 503,93 302,95 187,45 78,07 Índex Any -4 = 100 100,0 151,4 94,8 53,4 33,4 100,0 162,1 97,5 60,3 25,1 a.1) En immobilitzat 155,75 248,49 213,15 117,87 70,09 151,98 307,09 188,19 96,28 49,83 Índex Any -4 = 100 100,0 159,5 136,9 75,7 45,0 100,0 202,1 123,8 63,3 32,8 a.2) En infrastructures 179,07 258,31 104,28 60,77 41,70 158,83 196,84 114,46 90,68 28,24 Índex Any -4 = 100 100,0 144,3 58,2 33,9 23,3 100,0 123,9 72,1 57,1 17,8 B) Transferències de capital 9,16 2,44 29,23 8,69 ,37 22,78 15,24 29,96 22,75 27,39 Índex Any -4 = 100 100,0 26,7 319,2 94,9 4,0 100,0 66,9 131,6 99,9 120,3

Taula 5.2: Estructura inversió (en percentatge)

ESTRUCTURA ESFORÇ INVERSOR ( % )

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Total inversió 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 A) Inversió real 97,3 99,5 91,6 95,4 99,7 93,2 97,1 91,0 89,2 74,0

- Inversió real nova 86,9 81,2 59,4 80,2 78,1 62,6 63,8 56,7 65,8 50,9

a.1) En immobilizat 45,3 48,8 61,5 62,9 62,5 45,6 59,1 56,5 45,8 47,2 - en immobilizat nou 43,0 40,7 41,3 58,4 59,1 36,0 44,1 39,1 37,5 34,7 a.2) En infrastructures 52,1 50,7 30,1 32,4 37,2 47,6 37,9 34,4 43,1 26,8 - en infrastructures noves 43,8 40,4 18,1 21,8 19,0 26,5 19,7 17,7 28,4 16,2 B) Transferències de capital 2,7 0,5 8,4 4,6 0,3 6,8 2,9 9,0 10,8 26,0

Índex

(20)

Gràfic 7

Gràfic 8

(21)

5.- INVERSIÓ I EL SEU FINANÇAMENT (DADES CONSOLIDADES)

Inversió real per funcions

Taula 5.3: Inversió real per funcions (per habitant)

INVERSIÓ REAL PER FUNCIONS (per

habitant)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import

% import

% import

% import

% import % import

%

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 174,37 54,93 69,76 39,05 42,87 38,35 153,96 50,82 87,64 46,75 37,35 47,84

Seguretat i mobilitat ciutadana 4,71 1,48 1,21 0,68 1,64 1,47 2,11 0,70 ,61 0,33 1,20 1,53

Sanejament. abastament i distribució d'aigües 7,88 2,48 1,91 1,07 1,36 1,21 2,32 0,77 4,18 2,23 ,25 0,32 Recollida. eliminació i tractament de residus ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,79 0,26 ,17 0,09 ,15 0,19

Neteja viària ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00

Cementeri i serveis funeraris 1,88 0,59 ,42 0,24 ,75 0,67 3,95 1,31 ,30 0,16 ,46 0,59

Enllumenat públic 6,09 1,92 6,92 3,87 4,57 4,08 1,72 0,57 1,49 0,79 ,95 1,22

Parcs i jardins 3,18 3,41 2,06 6,11 1,93 4,32 1,50 0,50 ,44 0,23 ,38 0,49

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ

SOCIAL 2,28 0,72 34,16 19,12 25,48 22,80 26,41 8,72 11,48 6,13 4,96 6,35

Serveis socials i promoció social ,08 0,03 ,07 0,04 5,97 5,34 4,96 1,64 1,83 0,98 1,11 1,42

Foment del treball 2,20 0,69 34,09 19,08 19,51 17,45 21,45 7,08 9,65 5,15 3,85 4,93

PRODUCCIÓ DE BENS DE CARÀCTER

PREFERENT 90,95 28,65 71,56 40,06 39,35 35,20 96,15 31,74 70,72 37,72 28,00 35,87

Educació 21,97 6,92 29,08 16,28 20,69 18,51 16,67 5,50 47,60 25,39 6,43 8,24

Biblioteques i arxius ,36 0,11 ,32 0,18 1,14 1,02 ,13 0,04 ,14 0,07 ,52 0,67

Museus i arts plàstiques 60,39 19,03 40,62 22,74 4,16 3,72 12,07 3,98 12,45 6,64 4,55 5,82

Arts escèniques 1,00 0,32 ,00 0,00 ,06 0,06 ,65 0,22 ,08 0,04 11,98 15,35

Festes populars ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,12 0,04 ,12 0,06 ,06 0,07

Esport 2,37 0,75 1,23 0,69 12,44 11,13 11,64 3,84 6,76 3,61 3,54 4,54

ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC 32,46 10,23 ,00 0,00 2,94 2,63 16,83 5,55 13,68 7,30 6,12 7,84 Comerç. turisme i petita i mitjana empresa ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 1,64 0,54 2,48 1,32 ,86 1,10

Transport públic ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 1,66 0,55 5,83 3,11 ,16 0,21

Infraestructures ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 4,58 1,51 ,00 0,00 ,27 0,34

ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL 17,37 5,47 3,17 1,78 1,15 1,02 9,61 3,17 3,94 2,10 1,64 2,10 DEUTE PÚBLIC ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 TOTAL INVERSIÓ REAL PER FUNCIONS /

HABITANT 317,43100,00 178,64100,00 111,79100,00 302,95100,00 187,45 100,00 78,07100,00

Taula 5.4: Inversió real per funcions (per habitatge)

INVERSIO REAL PER FUNCIONS (per

habitatge)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import

% import

% import

% import

% import % import

%

Habitatge i urbanisme 180,93 42,12 72,01 30,45 42,03 28,50 166,33 41,96 93,71 39,23 36,59 37,43

Benestar comunitari 42,23 9,83 12,48 5,28 9,02 6,12 27,58 6,96 14,60 6,11 7,01 7,17

- Sanejament. abastament i distribució d'aigües 10,67 2,48 2,52 1,07 1,79 1,21 3,04 0,77 5,32 2,23 ,32 0,32 - Recollida. eliminació i tractaments de residus ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 1,03 0,26 ,22 0,09 ,18 0,19

- Neteja viària ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00 ,00 0,00

- Enllumenat públic 8,24 1,92 9,15 3,87 6,02 4,08 2,25 0,57 1,89 0,79 1,19 1,22

TOTAL INVERSIÓ REAL PER FUNCIONS /

HABITATGE 429,52100,00 236,45100,00 147,47100,00 396,38100,00 238,87 100,00 97,77100,00

Índex

(22)

Gràfic 9

Gràfic 10

(23)

5.- INVERSIÓ I EL SEU FINANÇAMENT (DADES CONSOLIDADES)

Finançament de les inversions

Taula 5.5: Finançament de la inversió (valor/h)

FINANÇAMENT DE LA INVERSIÓ

(Valor / h)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008 2009

2010 2011

2012 2008

2009 2010

2011 2012

Contribucions especials 64,99 43,23 ,00 -1,35 ,00 130,73 45,07 6,29 1,69 ,08 Índex Any -4 = 100 100,0 66,5 0,0 -2,1 0,0 100,0 34,5 4,8 1,3 0,1 Quotes Urbanistiques ,00 ,00 26,91 ,00 ,00 ,00 ,00 26,70 2,50 ,00 Índex Any -4 = 100 Subvencions de capital 36,62 242,58 174,06 45,89 51,31 89,09 240,61 172,27 94,79 31,87 Índex Any -4 = 100 0,6 662,4 475,3 125,3 140,1 100,0 270,1 193,4 106,4 35,8 Estalvi net 75,10 36,42 49,35 72,30 129,53 -92,42 -45,78 ,73 38,52 35,00 Índex Any -4 = 100 100,0 48,5 65,7 96,3 172,5 100,0 49,5 -0,8 -41,7 -37,9 Endeutament 121,42 171,43 193,66 29,50 56,56 105,60 194,56 149,38 52,68 182,71 Índex Any -4 = 100 100,0 141,2 159,5 24,3 46,6 100,0 184,2 141,5 49,9 173,0 Altres 45,85 15,59 -97,32 41,00 -125,24 100,59 84,71 -22,46 20,02 -144,20 Índex Any -4 = 100 100,0 34,0 -212,2 89,4 -273,1 100,0 84,2 -22,3 19,9 -143,4

Gràfic 11

Índex

(24)

Gràfic 12

(25)

5.- INVERSIÓ I EL SEU FINANÇAMENT (DADES CONSOLIDADES)

Cobertura de les inversions

Taula 5.6: Cobertura de la inversió

COBERTURA DE LA INVERSIÓ (%)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Contrib. especials / Inv. real Infrast. 36,3 16,7 0,0 -2,2 0,0 82,3 22,9 5,5 1,9 0,3

Quotes urban, / Inv. real Infrast. 0,0 0,0 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 2,8 0,0

Subvencions de capital / Inversió real 10,9 47,9 54,8 25,7 45,9 28,7 47,7 56,9 50,6 40,8

Contrib. especials / Total inversió 18,9 8,5 0,0 -0,7 0,0 39,2 8,7 1,9 0,8 0,1

Quotes urban, / Total inversió 0,0 0,0 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1,2 0,0

Subvencions de capital / Total inversió 10,6 47,6 50,2 24,5 45,8 26,7 46,3 51,7 45,1 30,2

Estalvi net / Total inversió 21,8 7,2 14,2 38,6 115,5 -27,7 -8,8 0,2 18,3 33,2

Endeutament / Total inversió 35,3 33,7 55,9 15,7 50,4 75,1 37,5 44,9 25,1 173,3

Total recursos / Total inversió 86,7 96,9 128,1 78,1 211,7 113,3 83,7 106,7 90,5 236,7

Grafic 13

(26)

6.- COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

Resultat pressupostari

Taula 6.1: Resultat pressupostari (valor/h)

RESULTAT PRESSUPOSTARI (Valor / h)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import import import import import import

1, Drets reconeguts nets 1.624,551.320,621.300,911.486,561.274,48 1.288,00

2, Obligacions reconegudes netes 1.524,781.357,241.209,031.453,031.276,38 1.153,47

3, Resultat pressupostari (1-2) 99,77 -36,62 91,88 33,52 -1,90 134,52

4, Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 13,58 31,92 30,94 52,93 45,32 47,16

5, Desviacions negatives de finançament 67,51 125,83 31,68 87,72 93,64 24,71

6, Desviacions positives de finançament 125,31 20,98 6,54 156,07 78,72 99,61

Resultat pressupostari ajustat 55,55 100,14 147,95 18,10 58,34 106,78

Gràfic 14

(27)

6.- COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

Romanent de tresoreria

Taula 6.2: Romanent de tresoreria

ROMANENT DE TRESORERIA

VALOR / HABITANT

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

1. Fons líquids de tresoreria 204,05 80,61 167,40 76,20 71,23 247,04 137,06 181,47 90,74 121,48 2. Drets pendents de cobrament 362,33 471,34 467,93 458,49 482,50 369,48 462,50 456,79 470,38 450,83 3. Obligacions pendents de pagament 258,08 283,74 286,49 255,70 252,33 305,35 385,97 406,93 388,72 337,75 I. Romanent de tresoreria total (1+2-3) 308,29 268,21 348,84 278,99 301,40 311,17 213,59 231,33 172,40 234,56 II. Saldos de dubtós cobrament 76,37 89,48 100,15 115,06 149,04 25,02 30,12 35,70 50,10 85,65 III. Excés de finançament afectat 114,80 84,05 149,72 51,25 28,38 283,55 190,84 211,21 127,10 131,31 IV. Romanent de tresoreria per a despeses

generals (I-II-II) 117,13 94,69 98,97 112,68 123,98 2,61 -7,38 -15,59 -4,81 17,61

Gràfic 15

(28)

6.- COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

Endeutament (dades de la corporació)

Taula 6.3: Càrrega financera (en percentatge)

CÀRREGA FINANCERA (%)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009 2010

2011 2012

2008 2009

2010 2011

2012

Càrrega financera / Ingressos ordinaris 10,5 10,2 10,5 11,3 12,1 20,7 13,7 12,2 10,5 14,4

Costos financers / Ingressos ordinaris 2,1 1,4 1,2 1,8 1,8 3,5 2,7 2,6 2,8 3,1

Amortitzacions / Ingressos ordinaris 8,4 8,7 9,3 9,6 10,3 17,2 11,1 9,6 7,7 11,3

Taula 6.4: Ràtios d'endeutament

RÀTIOS D'ENDEUTAMENT

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008 2009 2010 2011 2012

Deute viu consolidat (milers) 40.182,08 44.411,1351.858,3253.199,9943.238,89

Deute viu consolidat (Valor/h) 668,34 732,16 868,78 886,67 721,20 799,46 877,14 921,24 980,41 980,60 Saldo deute legal (deute viu / ingressos

corrents) (%) 51,2 58,2 70,0 73,4 59,2 70,0 80,1 84,5 93,6 95,2 Ràtio d'estalvi net legal (Valor/h) 154,40 76,06 61,61 67,91 153,49 137,32 28,18 53,69 23,55 53,71 Capacitat Endeutament [(1.1xingressos

corrents)-deute viu] (Valor/h) 766,84 650,71 495,97 441,25 618,94 457,44 327,84 278,12 171,26 152,02

Gràfic 16

(29)

Gràfic 17

Gràfic 18

(30)

6.- COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

Balanç de Situació

Taula 6.5: Actiu

ACTIU (Valor / h)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import % import

% import

% import

% import % import

%

Immobilitzat 2.516,71 82,12.547,42 85,52.422,08 85,42.777,64 80,9 2.931,42 84,0 2.927,17 85,4

Despeses a distribuir en diversos exercicis ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0

Actiu circulant 546,88 17,9 431,57 14,5 415,16 14,6 655,14 19,1 556,68 16,0 500,19 14,6

Total Actiu 3.063,59 100,02.978,99 100,02.837,24 100,03.432,78 100,0 3.488,10 100,0 3.427,36 100,0

Taula 6.6: Passiu

PASSIU (Valor/ h)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

import % import

% import

% import

% import % import

%

Fons propis 2.027,19 66,21.999,96 67,11.952,84 68,82.088,08 60,8 2.149,89 61,6 2.170,09 63,3

Provisions per riscos i despeses ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0 ,00 0,0

Creditors a llarg termini 616,71 20,1 569,00 19,1 500,73 17,6 821,75 23,9 776,54 22,3 790,74 23,1 Creditors a curt termini 419,68 13,7 410,03 13,8 383,67 13,5 522,95 15,2 561,67 16,1 466,54 13,6 Total Passiu 3.063,59 100,02.978,99 100,02.837,24 100,03.432,78 100,0 3.488,10 100,0 3.427,36 100,0

Gràfic 19

(31)

Gràfic 20

Gràfic 21

(32)

6.- COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

Ràtios de solvència

Taula 6.7: Evolució ràtios de solvència

EVOLUCIÓ RÀTIOS DE SOLVÈNCIA (%)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009 2010 2011

2012

Actiu circulant / Creditors a curt t. 173,5 147,6 130,3 105,3 108,2 159,1 126,7 125,3 99,1 107,2 Actiu circulant - S.D.C. / Creditors a curt t. 148,4 121,1 106,4 77,2 69,4 153,0 120,6 118,5 90,2 88,9

(33)

6.- COMPTES ANUALS CONSOLIDATS

Marge d'autofinançament

Taula 6.8: Marge d'autofinançament

MARGE D'AUTOFINANÇAMENT (%)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009 2010 2011

2012

Estalvi Brut / Ingressos ordinaris 14,5 11,8 13,5 15,5 21,3 8,3 6,7 9,7 11,0 14,6

Estalvi Brut / Endeutament net 50,8 29,7 32,9 34,3 53,5 18,6 11,2 14,9 14,7 19,8

Estalvi Brut / Endeutament a llarg termini 31,0 22,2 26,1 33,0 50,1 12,2 9,2 12,5 14,8 19,0

Estalvi Net / Ingressos ordinaris 6,1 3,0 4,1 6,0 11,0 -8,9 -4,4 0,7 3,8 3,4

Autofinançament / Ingressos ordinaris 14,4 26,9 21,2 10,0 15,3 24,3 25,7 21,2 15,8 7,2

Autofinançament / Ingressos no financers 13,3 21,7 18,1 9,6 14,7 18,3 19,7 17,6 14,1 6,9

Necessitat de finançament / Despeses ordinàries -14,5 -16,1 -8,2 -5,8 6,5 -7,2 -22,8 -10,1 -4,4 -3,2 Necessitat de finançament / Despeses no financeres -12,0 -11,9 -6,8 -5,5 6,6 -6,4 -16,7 -8,3 -3,9 -3,2

Dèficit / Sup, d'execució / Despesa total -3,1 -0,9 6,7 -2,8 7,7 3,8 -3,4 2,7 0,6 12,9

Gràfic 22

(34)

Gràfic 23

(35)

7.- CAPACITAT FISCAL (DADES CONSOLIDADES)

Pressió fiscal consolidada

Taula 7.1: Pressió fiscal municipal consolidada

PRESSIÓ FISCAL MUNICIPAL

CONSOLIDADA ( en % de la renda

municipal)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Pressió fiscal 4,99 5,03 5,06 4,93 5,03 4,36 4,61 4,68 4,69 4,64

Impostos 3,14 3,19 3,31 3,44 3,45 3,07 3,31 3,40 3,47 3,48

Taxes i preus públics (art. 30. 31. 32. 33.

34) 1,35 1,49 1,54 1,50 1,59 1,20 1,24 1,24 1,22 1,16

Contribucions especials 0,49 0,35 0,00 -0,01 0,00 0,09 0,06 0,00 -0,00 0,00

Quotes urbanístiques 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00

Renda municipal (Euros / habitants) 13.330,35 12.341,7112.748,4312.727,3413.077,4013.828,5912.897,77 13.157,98 13.157,2013.569,41

Índex

(36)

7.- CAPACITAT FISCAL (DADES CONSOLIDADES)

Càrrega fiscal consolidada

Taula 7.2: Càrrega fiscal

CÀRREGA FISCAL (Valor / h)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Total ingressos fiscals 664,54 620,71 645,11 627,54 658,07 721,02 631,00 643,46 622,12 629,59

Índex any edició =100 101,0 94,3 98,0 95,4 100,0 114,5 100,2 102,2 98,8 100,0

Impostos (Cap. 1+2) 418,99 393,66 421,55 438,41 450,59 424,78 426,50 447,93 457,20 472,19

Índex any edició=100 93,0 87,4 93,6 97,3 100,0 90,0 90,3 94,9 96,8 100,0

Taxes i preus públics (art. 30.31.32.33.34) 180,57 183,81 196,64 190,49 207,49 165,51 159,43 162,54 160,73 157,32

Índex any edició=100 87,0 88,6 94,8 91,8 100,0 105,2 101,3 103,3 102,2 100,0

Contribucions especials 64,99 43,23 ,00 -1,35 ,00 130,73 45,07 6,29 1,69 ,08

Índex any edició=100 ################ 8.233,2 2.209,2 100,0

Quotes urbanístiques ,00 ,00 26,91 ,00 ,00 ,00 ,00 26,70 2,50 ,00

Índex any edició=100

Taula 7.3: Ingressos sobre la propietat immobiliària

INGRESSOS SOBRE LA PROPIETAT

IMMOBILIÀRIA

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008

2009

2010

2011

2012

2008 2009 2010

2011 2012

Ingressos s/ la propietat immobiliària (en eur / núm,

rebuts IBI) 528,95 470,76 487,02 502,25 520,43 545,87 524,66 552,67 555,35 566,89

ïndex any edició=100 101,6 90,5 93,6 96,5 100,0 96,3 92,5 97,5 98,0 100,0

Activitat immobiliària 81,57 41,79 42,13 61,38 37,68 87,06 54,91 63,31 57,08 52,02 Impost sobre construccions. instal,lacions i obres 39,14 7,84 5,60 19,84 3,19 37,26 14,04 15,32 13,17 6,19

Llicències d'obres 3,55 4,10 2,62 1,83 2,01 7,71 3,41 3,84 2,64 2,95

Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 38,89 29,85 33,92 39,70 32,47 42,08 37,46 44,16 41,27 42,88 Sobre els immobles 447,37 428,97 444,89 440,87 482,75 458,81 469,75 489,36 498,26 514,88

IBI 314,77 321,89 339,01 335,56 371,96 343,92 361,19 379,85 388,43 405,55 Escombraries 93,94 66,76 64,99 64,61 66,48 88,65 82,37 82,74 83,75 82,98 Aigua ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 Clavegueram 25,21 26,22 26,91 26,84 29,72 9,54 9,57 10,50 9,73 9,83 Guals 13,46 14,10 13,98 13,85 14,59 16,70 16,62 16,27 16,35 16,52

Gràfic 24

Índex

(37)

7.- CAPACITAT FISCAL (DADES CONSOLIDADES)

Capacitat fiscal consolidada

Taula 7.4: Capacitat fiscal

CAPACITAT FISCAL (per núm, rebuts)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

IBI: base imposable 36.439,21 35.532,68 34.783,72 46.670,66 49.481,34 51.070,08

Índex any edició =100 104,8 102,2 100,0 91,4 96,9 100,0

Número rebuts / 1000 h. 739 756 758 764 785 799

IAE: tarifes 956,07 996,42 1.026,39 674,04 700,51 710,98

Índex any edició =100 93,1 97,1 100,0 94,8 98,5 100,0

Número rebuts / 1000 h. 22 20 20 18 16 16

I. s/ vehicles 47,21 46,64 46,05 46,19 45,82 45,50

Índex any edició =100 102,5 101,3 100,0 101,5 100,7 100,0

Número rebuts / 1000 h. 653 643 640 640 634 632

Gràfic 25

(38)

Gràfic 26

Gràfic 27

(39)

7.- CAPACITAT FISCAL (DADES CONSOLIDADES)

Esforç fiscal consolidat

Taula 7.5: Esforç fiscal

ESFORÇ FISCAL

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Tipus mitjà

IBI: tipus aplicat 0,930 0,944 1,069 0,819 0,795 0,799

I. s/ vehicles: tipus aplicat 2,000 2,000 1,999 1,999 1,999 1,999

IAE: tipus total aplicat 3,449 3,471 3,589 3,348 3,385 3,501

Taula 7.6: Esforç fiscal (en percentatge)

ESFORÇ FISCAL (en %)

MUNICIPI

GRUP SIEM

2010

2011

2012

2010

2011

2012

IBI / IBI (màxim) 84,5 85,8 97,2 72,2 70,7 73,6

I. s/ vehicles: (vehicles/ vehicles (màxim)) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(40)

8.- GRAU D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST CONSOLIDAT

Grau d'execució ingressos i despeses ordinàries consolidades

Taula 8.1: Índex d'execució de les despeses

ÍNDEX D'EXECUCIÓ DE LES DESPESES

% respecte previsió definitiva

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008 2009 2010 2011

2012

2008 2009 2010 2011 2012

Remuneració de personal 98,1 94,9 91,4 95,5 89,6 94,5 94,4 92,6 94,2 91,0

Compres de béns i serveis 97,0 96,1 91,2 90,4 84,2 90,9 92,5 93,1 91,4 89,7

Càrrega financera 96,4 88,1 93,9 96,1 93,6 95,7 95,6 92,3 92,6 94,2

Transferències corrents 96,0 96,4 98,1 96,8 94,5 93,1 94,2 94,1 92,8 93,7

Total despeses ordinàries 97,3 94,7 92,2 94,0 88,9 93,4 93,8 92,9 92,9 91,4

Taula 8.2: Índex d'execució dels ingressos

ÍNDEX D'EXECUCIÓ DELS INGRESSOS

% respecte previsió definitiva

MUNICIPI

GRUP SIEM

2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

Impostos 97,6 94,2 102,5 106,9 106,3 91,3 96,5 100,3 102,2 100,6

IBI urbana 104,0 104,0 108,5 105,3 111,8 99,3 102,3 102,7 104,2 102,0

IBI rústega 150,1 97,0 98,1 107,8 91,1 157,3 119,0 97,9 97,5 101,7

I. s/ vehicles 99,2 92,0 95,0 97,8 97,8 96,6 92,8 94,1 97,6 98,3

I. s/ increment valor terrenys 66,7 84,0 110,8 150,0 119,5 65,4 93,6 120,9 109,7 115,4

I. s/ IAE 104,0 100,1 100,0 103,8 104,4 100,7 98,7 102,8 101,8 106,0

I. s/ Construccions 76,7 18,9 32,9 138,3 20,7 56,3 42,4 72,6 82,2 40,1

Taxes. preus públics i altres ing, (-CE i QU) 108,1 106,3 98,9 121,2 123,2 97,4 95,2 98,2 104,8 99,4

A) Taxes 103,9 103,3 105,7 108,1 106,8 99,2 94,9 98,0 100,1 98,6 - Recollida escombraries 100,6 105,2 104,3 101,4 100,9 100,1 99,5 99,3 102,8 97,1 - Clavegueram 103,7 102,0 106,5 106,5 111,9 102,6 95,4 105,1 93,2 101,0 - Subministrament d'aigua - Altres taxes 109,3 106,3 106,3 112,5 108,9 101,1 93,2 96,3 98,6 99,8 B) Preus públics 99,7 95,3 99,7 98,3 103,0 80,8 78,6 88,3 88,2 99,1

C) Altres ing, Cap. 3 125,0 122,0 82,5 138,6 196,6 106,1 110,1 63,6 61,5 52,7

Transferències corrents 104,6 97,9 95,1 96,6 91,9 94,8 92,1 89,8 90,5 95,4

- Transf, de l'estat 104,9 95,8 99,8 100,8 94,4 98,7 93,9 92,4 99,5 102,6

Ingressos patrimonials 106,5 72,8 77,7 64,4 97,8 111,4 85,5 80,0 79,4 90,5 Total ingressos ordinaris 102,8 96,6 97,2 102,7 104,1 94,2 94,3 95,5 97,9 98,4

Índex

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects : informació econòmica