SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE:

Download (0)

Full text

(1)

SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ

DEL PROJECTE:

“OBRES DE RAM MILLORES FUNCIONALS EN ÀREES DE DETINGUTS A

LES COMISSARIES DE BADALONA I BLANES. BARRERES

ARQUITECTÒNIQUES A LA COMISSARIA D'ARENYS DE MAR.

ARRANJAMENT DE MARQUESINES A LES COMISSARIES DE BORGES

BLANQUES, BALAGUER I CERVERA. I ADEQUACIONS DE SEGURETAT

EN COBERTES EN DIVERSES COMISSARIES DE LES REGIONS

POLICIALS DE GIRONA, METROPOLITANA NORD, PONENT I

METROPOLITANA SUD”

CLAU: CGM-17253 (1v)

1.- Informació de caràcter general per als licitadors:

1.1.- Redacció del projecte bàsic i d'execució, i posterior Direcció d’Obra i certificació d’eficiència energètica de final d’obra corresponent a les Obres de RAM Millores funcionals en àrees de detinguts a les comissaries de Badalona i Blanes. Barreres Arquitectòniques a la comissaria d'Arenys de Mar. Arranjament de marquesines a les comissaries de Borges Blanques, Balaguer i Cervera. I adequacions de seguretat en cobertes en diverses comissaries de les Regions Policials de Girona, Metropolitana Nord, Ponent i Metropolitana Sud, per un pressupost d’execució material estimatiu de 320.000 EUR (capítol de l’Estudi de Seguretat i Salut inclòs).

Els treballs a executar contemplen:

- L’adequació i millora de les Àrees de custòdia dels detinguts. - Línies de vida o baranes a cobertes.

- Supressió de barreres arquitectòniques. - Arranjament de marquesines.

S’adjunta com a annex a aquesta separata una descripció més detallada de les actuacions segons la zona d’actuació.

El Projecte Executiu inclou:  Avantprojecte

 Estudi de patologies  Aixecament de plànols

 Projecte d’activitats per a llicència ambiental (allà on sigui necessària la complementació de la llicència vigent)

 Estudi de seguretat i salut

 Certificació d’eficiència energètica del projecte (allà on sigui necessària la complementació de la certificació vigent)

 Projecte executiu maqueta (per a revisió i tramitació de llicències)  Projecte executiu definitiu

La Direcció d’Obra inclou:  Direcció d’obra

 Certificació d’eficiència energètica de final d’obra

(2)

1.2.- Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles exclusions, es recorda als licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel que fa a la documentació que s’haurà de lliurar a Infraestructures.cat (sobres núm. 1, 2 i 3). Per tal de no oblidar cap informació demanada, és convenient que es presenti segons l’ordre establert en el Plec de Bases.

1.3.- El Plec de Bases i el Contracte tipus es poden consultar a través d’INTERNET en la pàgina www.infraestructures.cat.

1.4.-

La redacció del present projecte es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de Gestió (SIG) de Infraestructures.cat, basat en les normes ISO 9001 i ISO 14001, per tal de gestionar eficaçment les actuacions garantint: l’optimització de costos, el compliment de terminis, l’assegurament de la qualitat, la prevenció de riscos laborals i el respecte al medi ambient.

1.5.- Pel que fa a la Certificació d’eficiència energètica del projecte i del final d’obra, en els honoraris de redacció de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestió, incloses les taxes.

2. Informació de caràcter tècnic: 2.1.- Projecte d’execució:

- La part corresponent al Pressupost es lliurarà en format TCQ. Els costos indirectes estimats seran d’un 4% com a màxim i el Banc de preus per a la confecció d’aquets serà el corresponent al de 2016 d’Infraestructures.cat. - S’inclou annex 1, per al lliurament i seguiment del projecte executiu.

2.2.- El projecte inclourà el desenvolupament de les instal·lacions per a la seva legalització.

2.3.- Requeriments de caràcter tècnic:

- Caldrà el visat per el col·legi professional corresponent, per aquelles actuacions on l’abast de les mateixes així ho precisi per la reglamentació vigent al respecte. Les despeses i gestions aniran a càrrec dels licitadors.

- Aniran a càrrec del licitador la contractació del tècnic/s responsables de les instal·lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.

3. S’adjunta a la separata:

- ANNEX 1 PER AL LLIURAMENT EXPEDIENTS - ANNEX 2 DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

(3)

ANNEX 1 PER AL LLIURAMENT EXPEDIENTS

Per al lliurament i seguiment de tots els projectes executius: maqueta i definitiu per aprovació.

1. Consideracions generals

El format en paper per al lliurament dels expedients és DIN A4, d’acord amb les indicacions donades en els manuals d’estructuració informàtica i d’enquadernació d’Infraestructures.cat, incorporant a DIN A3 plegat a DIN A4 tota la documentació necessària corresponent a la part gràfica del projecte.

Els diferents expedients a lliurar en paper, tant si el projecte correspon a una o a més d’una actuació, es lliuraran dins una caixa DIN A4 degudament etiquetada amb les caràtules corresponents a tapa i llom, que contindrà totes les actuacions, a la vegada enquadernades independentment per cada actuació/centre del lot. Per la etiquetació dels diferents exemplars caldrà fer referència al títol general del projecte, clau del projecte i relació de centres on s’hi actuarà, per cadascuna de les enquadernacions de les diferents actuacions del lot s’indicarà, a part del títol del projecte i clau, la localitat o districte on s’ubica el centre.

A la vegada, i dins també d’un sobre enganxat a la caixa que conté el/s projecte/s de cada centre o actuació, s’introduiran 1 CD en format PDF que contindrà el document complet del projecte a licitar; aquest estarà estructurat amb “marcadors clarament diferenciats”, per actuacions/centres, i d’acord al manual d’estructuració informàtica d’Infraestructures.cat.

Dins dels projectes que continguin en el lot més d’una actuació/centre, s’incorporarà diferenciat de la resta d’expedients de cada actuació, ”l’expedient d’agrupació”, s’enquadernarà en paper independentment de cadascuna de les actuacions, s’estructurarà en un marcador diferent, i contindrà:

- Una memòria resum amb referència a les memòries de cadascuna de les actuacions.

- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut segons el cas, també amb referència a les diferents actuacions.

- Gestió de residus, amb referència i sumatori de les diferent actuacions. - Pla de Control de qualitat en referència als diferents plans de qualitat,

indicant-hi l’import resum i sumatori de les actuacions.

- Un Pla de treballs resum, on s’han de relacionar conjuntament els diferents plans de treballs de les actuacions que hi ha dins el lot.

- Plec de Prescripcions Tècniques, també indicant amb referència a cadascun del plecs.

- Documentació gràfica i resta de documentació executiu també amb referència a la documentació associada per a cadascuna de les actuacions. - Pressupost i resum: per a la justificació de preus, quadres de preus i justificació es remetrà a les corresponents de les diferents actuacions. Per al propi pressupost de l’agrupació i resum d’aquest en format TCQ, cada actuació/centre correspondrà a un capítol d’aquest. Aquest pressupost de l’agrupació serà el que correspondrà a la licitació de les obres.

(4)

2. Documentació a lliurar a Infraestructures.cat per a la supervisió i seguiment i tramitació de llicències del projecte executiu maqueta.

Per a supervisió i correcció:

 1 exemplar paper amb la documentació completa del projecte executiu, enquadernat d’acord a tot l’indicat en l’apartat anterior.

 2 CDs amb format PDF i 2 CDs amb suport informàtic degudament etiquetats.

Per a la tramitació de llicències:

 4 exemplar paper amb la documentació completa del projecte executiu, enquadernat d’acord a tot l’indicat en l’apartat anterior.

 4 CDs amb format PDF i 1 CD amb suport informàtic degudament etiquetats.

3. Documentació final a lliurar a Infraestructures.cat per l’aprovació del Projecte.

Còpies definitives de projecte executiu definitiu (paper, PDF, suport informàtic) a lliurar a Infraestructures:

- 4 Projectes complerts en paper, d’acord al formats indicats.

- 5 CDs en suport PDF, 3 CDs suports informàtics, 1 CDs suports informàtic i PDF.

- Qualsevol altra còpia addicional del projecte complet, en paper o suports informàtic, o projectes per centre/actuació del lot, que precisi el Departament o Infraestructures per la tramitació de permisos i llicències.

(5)

ŝƉƵƚĂĐŝſ͕ϯϱϱ ϬϴϬϬϵĂƌĐĞůŽŶĂ dĞů͘ϵϯϱϱϭϮϬϬϬ WZK:d͗ZDD/>>KZ^&hE/KE>^EZ^d/E'hd^͕^^//>/ddWZ^KE^ŝ ^'hZdd E KZd^ /sZ^^ KD/^^Z/^ >^ Z'/KE^ WK>//>^ '/ZKE DdZKWK>/dEEKZ͕WKEEdŝDdZKWK>/dE^h ϭ͘ŽŶƚŝŶŐƵƚĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ͘ ůƉƌŽũĞĐƚĞĞƐĐŽŵƉŽŶĚ͛ĂĐƚƵĂĐŝŽŶƐƉƵŶƚƵĂůƐŽƉĂƌĐŝĂůƐĞŶĚŝĨĞƌĞŶƚƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝĞƐƉĂŝƐĚĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐ ĂĨĞĐƚĂƚƐ͘ ͲĚĞƋƵĂĐŝſ ŝŵŝůůŽƌĂ ĚĞ ůĞƐ ƌĞĞƐ ĚĞ ƵƐƚžĚŝĂ ĚĞĞƚŝŶŐƵƚƐ ;Ϳ ĚĞ ůĞƐĐŽŵŝƐƐĂƌŝĞƐ ĚĞ ĂĚĂůŽŶĂ ŝ ůĂŶĞƐ͘ Ͳ>şŶŝĞƐ ĚĞ ǀŝĚĂ Ž ďĂƌĂŶĞƐ Ă ůĞƐ ĐŽďĞƌƚĞƐ ĚĞ ĚŝǀĞƌƐĞƐ ĐŽŵŝƐƐĂƌŝĞƐ͕ ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐ ƉĞƌ ĚƵƌ Ă ƚĞƌŵĞ ůĞƐ ƚĂƐƋƵĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĂŵďƐĞŐƵƌĞƚĂƚ͘ ͲĂƌƌĞƌĞƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝƋƵĞƐ͘DŝůůŽƌĂĞŶů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂůĂĐŽŵŝƐƐĂƌŝĂĚ͛ƌĞŶLJƐĚĞDĂƌ͘ ͲƌƌĂŶũĂŵĞŶƚĚĞŵĂƌƋƵĞƐŝŶĞƐĚ͛ĞŶƚƌĂĚĂĂůƐĞĚŝĨŝĐŝƐ͘ >ĞƐĐŽŵŝƐƐĂƌŝĞƐĞƐĐŽůůŝĚĞƐĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶƉƌŝŽƌŝƚăƌŝĞƐĚĞŐƵƚ͕ďĠĂů͛ĞƐƚĂƚůşŵŝƚƌĞƐƉĞĐƚĞĂůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂŽ ǀŝĚĂ Ʒƚŝů ĚĞůƐ ĞƋƵŝƉƐ͕ Ž ďĠ ĞŶ ĨƵŶĐŝſ ĚĞů ƌĞĐŽƌƌĞŐƵƚ ĞŶ ůĂ ŵŝůůŽƌĂ ĚĞ ů͛ĞĨŝĐŝğŶĐŝĂ ŝ ů͛ĞƐƚĂůǀŝ ĞŶ ĞůƐ ĐŽŶƐƵŵƐ͘ Ϯ͘ďĂƐƚĚĞůƐƚƌĞďĂůůƐĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ͘ ŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝŽŶƐƉƌğǀŝĞƐĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞdžŝƐƚĞŶƚƐ͕ĂŵďƵŶƷƐĂĐƵŵƵůĂƚ͘ ŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚĞůWƌŽũĞĐƚĞŝů͛ƐƚƵĚŝĚĞ^ĞŐƵƌĞƚĂƚŝ^ĂůƵƚƉĞƌĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů͘ ůĂďŽƌĂĐŝſĚĞůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſƉĞƌůĂůĞŐĂůŝƚnjĂĐŝſŝĂƵƚŽƌŝƚnjĂĐŝſĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐŝ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŝĂĐƚƵĂůŝƚnjĂĐŝſĚĞůĞƐůůŝĐğŶĐŝĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůƐƋƵĞƐ͛ĞƐĐĂŝŐƵŝ͘ ϯ͘DĂƚĞƌŝĂůĂĚŵŝƐƐŝďůĞĞŶůĂĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŝſĚĞůWƌŽũĞĐƚĞ͘ ůƐ ĞƐƋƵĞŵĞƐ ĚĞ ƉƌŝŶĐŝƉŝ ĚĞ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͕ ůĞƐ ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĞƐ ŝ ĞůƐ ƐŝƐƚĞŵĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƵƐ ƋƵĞ ĞƐ ƉƌŽƉŽƐŝŶ ĞŶ Ğů WƌŽũĞĐƚĞ͕ ŚĂŶ ĚĞ ƐĞŐƵŝƌ ĞůƐ ƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐ ƚğĐŶŝĐƐ ĚĞĨŝŶŝƚƐ ĚĞƐ ĚĞ WůĂŶŝĨŝĐĂĐŝſ ŝ /ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞůĞƉĂƌƚĂŵĞŶƚĚ͛/ŶƚĞƌŝŽƌ͘ ϰ͘ƐƚŝŵĂĐŝſĚĞWƌĞƐƐƵƉŽƐƚ͘

(6)

ŝƉƵƚĂĐŝſ͕ϯϱϱ ϬϴϬϬϵĂƌĐĞůŽŶĂ dĞů͘ϵϯϱϱϭϮϬϬϬ ϱ͘ĞƚĂůůĚĞůƐƌĞƋƵĞƌŝŵĞŶƚƐĨƵŶĐŝŽŶĂůƐ͘ ĚĞƋƵĂĐŝſŝŵŝůůŽƌĂĚĞůĞƐƌĞĞƐĚĞƵƐƚžĚŝĂĚĞĞƚŝŶŐƵƚƐ;ͿĚĞĂĚĂůŽŶĂŝůĂŶĞƐ͗ Ͳ ĚĞƋƵĂĐŝſ ĚĞůƐ ĞƐƉĂŝƐ Ă ůĞƐ ŶŽǀĞƐ ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ ŝ ŵŝůůŽƌĂ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞ ůĞƐ ŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ ĚĞ ů͛ƌĞĂ ĚĞ ƵƐƚžĚŝĂĚĞĞƚŝŶŐƵƚƐ͘ >şŶŝĞƐĚĞǀŝĚĂŽďĂƌĂŶĞƐĚĞůĞƐĐŽďĞƌƚĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐĞƐĐŽŵŝƐƐĂƌŝĞƐ͗ ͲĂůŝŶƐƚĂůͼůĂƌůşŶŝĞƐĚĞǀŝĚĂŽďĂƌĂŶĞƐĂůĞƐĐŽďĞƌƚĞƐĚĞĚŝǀĞƌƐŽƐĞĚŝĨŝĐŝƐ͕ŶĞĐĞƐƐăƌŝĞƐƉĞƌĚƵĂƌĂƚĞƌŵĞ ůĞƐƚĂƐƋƵĞƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵĞŶƚĚĞůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐĞŶnjŽŶĞƐĂŵďƌŝƐĐĚĞĐĂŝŐƵĚĞƐĞŶĂůĕĂĚĂ͘ ĂƌƌĞƌĞƐĂƌƋƵŝƚĞĐƚžŶŝƋƵĞƐ͘DŝůůŽƌĂĞŶů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚĂůĂĐŽŵŝƐƐĂƌŝĂĚ͛ƌĞŶLJƐĚĞDĂƌ͗ ͲDŝůůŽƌĂ ĚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĂƚ Ă ůĂ ĐŽŵŝƐƐĂƌŝĂ Ě͛ƌĞŶLJƐ ĚĞ DĂƌ ĚĞƐ ĚĞů ĐĂƌƌĞƌ͘ ĐƚƵĂůŵĞŶƚ Śŝ ŚĂ ƵŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐŶŝǀĞůůĚĞƐĚĞůĂĐŽƚĂĚĞůĐĂƌƌĞƌĨŝŶƐůĂĐŽƚĂĚ͛ĂĐĐĠƐĂů͛ĞĚŝĨŝĐŝƋƵĞƐ͛ŚĂĚĞƐĂůǀĂƌĂŵďƵŶĂ ƌĂŵƉĂĚĞĨŽƌƚƉĞŶĚĞŶƚ͘ ƌƌĂŶũĂŵĞŶƚĚĞŵĂƌƋƵĞƐŝŶĞƐ͗ Ͳ ƌƌĂŶũĂŵĞŶƚ ĚĞ ůĞƐ ŵĂƌƋƵĞƐŝŶĞƐ Ě͛ĞŶƚƌĂĚĂ Ă ůĞƐ ĐŽŵŝƐƐĂƌŝĞƐ Ăŵď ƉƌŽďůĞŵĞƐ ĚĞ ĨŝůƚƌĂĐŝŽŶƐ ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞŶůĞƐŝŶƐƚĂůͼůĂĐŝŽŶƐ͕ů͛ƷƐŝůĂŝŵĂƚŐĞĚĞůƐĞĚŝĨŝĐŝƐŝƋƵĞƉŽĚƌŝĞŶĂĨĞĐƚĂƌͲŶĞů͛ĞƐƚĂďŝůŝƚĂƚ͘

Figure

Updating...

References