Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

36 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

Conselleria de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Conselleria de Justicia, Administración Pública,

Reformas Democráticas y Libertades Públicas

RESOLUCIÓ de 25 de juliol de 2017, de la consellera de

Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques

i Llibertats Públiques, per la qual s’aproven inicialment

les relacions de llocs de treball amb les dotacions de les

unitats de suport directe, dels serveis comuns processals

d’execució i es modifiquen les dels serveis comuns

pro-cessals d’assumptes generals de la Comunitat Valenciana.

[2017/7145]

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2017, de la Consellera de

Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas

y Libertades Públicas, por la que se aprueban

inicialmen-te las relaciones de puestos de trabajo con las dotaciones

de las unidades de apoyo directo, de los servicios comunes

procesales de ejecución y se modifican las de los servicios

comunes procesales de asuntos generales de la Comunitat

Valenciana.

[2017/7145]

La Llei orgànica del poder judicial estableix en l’article 521 que

l’ordenació del personal i la seua integració en les distintes unitats que

conformen l’estructura de les oficines judicials es realitzarà a través de

les relacions de llocs de treball que s’aproven i que, en tot cas, seran

públiques.

Les relacions de llocs de treball contindran la dotació de tots els

llocs de treball de les distintes unitats que componen l’oficina judicial,

inclosos aquells que hagen de ser exercits per secretaris judicials (en

l’actualitat lletrats de l’administració de justícia), i indicaran la seua

denominació, ubicació, els requisits exigits per al seu exercici, el

com-plement general de lloc i el comcom-plement específic.

D’altra banda, l’article 522 de la referida Llei disposa que les

comu-nitats autònomes amb competències assumides, amb un informe previ

del Consell General del Poder Judicial i negociació amb les

organitza-cions sindicals, procediran a l’aprovació inicial de les relaorganitza-cions de llocs

de treball de les oficines judicials dels seus respectius àmbits territorials.

L’aprovació definitiva correspondrà al Ministeri de Justícia que només

podrà denegar-la per raons de legalitat.

L’article 523.2 de la mateixa llei preveu també que en les

modifi-cacions de les relacions inicials de llocs de treball s’hauran de tindre

en compte els principis continguts en aquesta per a la redistribució i

reordenació d’efectius, atenent les regles que es determinen i amb un

informe previ del Consell General del Poder Judicial. Finalment,

esta-bleix que per a la seua efectivitat serà preceptiva la comunicació prèvia

al Ministeri de Justícia. En aquest sentit, i pel que fa a les relacions de

llocs de treball dels serveis comuns processals d’assumptes generals

dels 35 partits judicials de la Comunitat Valenciana en què s’han posat

en funcionament, l’aprovació inicial es va produir per Resolució de

20 de setembre de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració

Pública i Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i per Ordre

JUS/1759/2016, de 26 d’octubre, del Ministeri de Justícia, l’aprovació

definitiva, per la qual cosa, a la vista dels canvis aplicats, pertoca també

aprovar la modificació resultant.

Les relacions de llocs de treball han sigut negociades amb les

orga-nitzacions sindicals en la Mesa sectorial de Justícia realitzada el passat

dia 18 de gener de 2017, i el Consell General del Poder Judicial en data

1 de juny de 2017 ha emés l’informe previ, en sentit favorable.

La Direcció General de Pressupostos de la Conselleria

d’Hisen-da i Model Econòmic ha informat favorablement sobre l’existència de

dotació pressupostària per als llocs continguts en la relació de llocs de

treball.

En virtut d’allò que s’ha exposat, de conformitat amb el que

dispo-sen els articles 521 i 522 de la Llei orgànica del poder judicial i en virtut

de les atribucions que em confereix el Decret 87/2017, de 7 de juliol, del

Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la

Con-selleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i

Llibertats Públiques, resolc:

Primer

Aprovar inicialment les relacions de llocs de treball amb les

dota-cions de les unitats de suport directe, els serveis comuns processals

d’execució i la modificació de les relacions de llocs de treball dels

ser-veis comuns processals d’assumptes generals dels partits judicials de la

Comunitat Valenciana, que es contenen en l’annex a aquesta resolució.

Establece la Ley orgánica del poder judicial en su artículo 521, que

la ordenación del personal y su integración en las distintas unidades que

conforman la estructura de las oficinas judiciales se realizará a través

de las relaciones de puestos de trabajo que se aprueben y que, en todo

caso, serán públicas.

Las relaciones de puestos de trabajo contendrán la dotación de

todos los puestos de trabajo de las distintas unidades que componen

la oficina judicial, incluidos aquellos que hayan de ser desempeñados

por secretarios judiciales (en la actualidad, letrados de la

Administra-ción de Justicia), e indicarán su denominaAdministra-ción, ubicaAdministra-ción, los requisitos

exigidos para su desempeño, el complemento general de puesto y el

complemento específico.

Por otro lado el artículo 522 de la referida ley, dispone que las

comunidades autónomas con competencias asumidas, previo informe

del Consejo General del Poder Judicial y negociación con las

organiza-ciones sindicales, procederán a la aprobación inicial de las relaorganiza-ciones de

puestos de trabajo de las oficinas judiciales de sus respectivos ámbitos

territoriales. La aprobación definitiva corresponderá al Ministerio de

Justicia que solo podrá denegarla por razones de legalidad.

El artículo 523.2 de la misma Ley prevé también que en las

modi-ficaciones de las relaciones iniciales de puestos de trabajo se deberán

tener en cuenta los principios contenidos en la misma para la

redis-tribución y reordenación de efectivos, atendiendo a las reglas que se

determinan y previo informe del Consejo General del Poder Judicial.

Por último, establece que para su efectividad será preceptiva la

comu-nicación previa al Ministerio de Justicia. En este sentido, y por lo que

respecta a las relaciones de puestos de trabajo de los servicios

comu-nes procesales de asuntos generales de los 35 partidos judiciales de

la Comunitat Valenciana en que se han puesto en funcionamiento, su

aprobación inicial se produjo por Resolución de 20 de septiembre de

2016, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública y Reformas

Democráticas y Libertades Públicas, y por Orden JUS/1759/2016, de

26 de octubre, del Ministerio de Justicia la aprobación definitiva por

lo que, a la vista de los cambios aplicados, procede también aprobar la

modificación resultante.

Que las relaciones de puestos de trabajo han sido negociadas con

las organizaciones sindicales en la Mesa sectorial de Justicia celebrada

el pasado día 18 de enero de 2017, y el Consejo General del Poder

Judicial en fecha 1 de junio de 2017 ha emitido el informe previo, en

sentido favorable.

La Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de

Hacien-da y Modelo Económico ha informado favorablemente sobre la

existen-cia de dotación presupuestaria para los puestos contenidos en la relación

de puestos de trabajo.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 521 y 522 de la Ley orgánica del poder judicial y en virtud de

las atribuciones que me confiere el Decreto 87/2017, de 7 de julio, del

Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la

Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas

Democráti-cas y Libertades PúbliDemocráti-cas, resuelvo:

Primero

Aprobar inicialmente las relaciones de puestos de trabajo con las

dotaciones de las unidades de apoyo directo, los servicios comunes

pro-cesales de ejecución y la modificación de las relaciones de puestos de

trabajo de los servicios comunes procesales de asuntos generales de los

partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, que se contienen en el

anexo a esta resolución.

(2)

Segundo

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su

publi-cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá

interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Valencia o aquel en cuya

circunscrip-ción tenga el recurrente su domicilio, en el plazo de dos meses,

conta-dos desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo

establecido en los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio

de que pueda interponerse potestativamente recurso de reposición ante

el mismo órgano que la dicta, en el plazo de un mes, contado desde el

día siguiente al de su notificación o cualquier otro recurso que estime

procedente para la defensa de sus intereses.

València, 25 de julio de 2017.– La consellera: Gabriela Bravo

Sanestanislao.

Segon

La present resolució entrarà en vigor l’endemà de la publicació en

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es

podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat

Contenciós Administratiu de València o aquell en la circumscripció

del qual tinga el recurrent el seu domicili, en el termini de dos mesos,

comptats des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que

estableixen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí

que puga interposar-se potestativament recurs de reposició davant del

mateix òrgan que la dicta, en el termini d’un mes, comptat des de

l’en-demà de la notificació o qualsevol altre recurs que estime procedent per

a la defensa dels seus interessos.

València, 25 de juliol de 2017.– La consellera: Gabriela Bravo

Sanestanislao.

(3)

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: ALACANT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220200 GESTIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 13 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 12 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 27 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220600 GESTIÓ PA PENAL 12 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220700 GESTIÓ PA MENORS 3 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220800 GESTIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220900 GESTIÓ PA SOCIAL 7 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 221000 GESTIÓ PA CONTENCIÓS 6 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 221200 GESTIÓ PA MERCANTIL 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 320200 TRAMITACIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 25 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 24 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 36 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 8 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 24 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320700 TRAMITACIÓ PA MENORS 9 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320800 TRAMITACIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 3 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320900 TRAMITACIÓ PA SOCIAL 21 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 321000 TRAMITACIÓ PA CONTENCIÓS 8 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 321100 TRAMITACIÓ PA MERCANTIL 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: ALACANT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

310001 TRAMITACIÓ PA SUPORT FUNCIÓ GOVERNATIVA 3 3,013.44 6,088.32 S LD TRA SECCIÓ REG. REPARTIMENT I SS.GG.

211702 CAP SECCIÓ REG. REPARTIMENT I SS.GG. 1 3,544.56 9,141.22 S CE GPA 125 - 141 - 592 - 593 211700 GESTIÓ PA 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311705 TRAMITACIÓ PA 3 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 311700 TRAMITACIÓ PA 11 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

311712 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA H.Tarde

511703 CAP EQUIP D'AUXILIS TIPUS A 1 2,264.40 8,043.79 S CE AJ 1314*- 592 - 596 511704 CAP EQUIP D'AUXILIS TIPUS B 2 2,264.40 7,745.87 S CE AJ 1314*- 592 - 596

511700 AUXILI 52 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 18 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

SECCIÓ ACTES DE COMUNICACIÓ

211803 CAP EQUIP ACTES DE COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,814.74 S CE GPA 135 - 141 - 592 - 593 211810 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 9 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

211812 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA H.Tarde 211811 GESTIÓ PA ACTES COM. C. PENITENCIARI 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

311800 TRAMITACIÓ PA DILIGÈNCIES 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 511810 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 17 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

511812 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 4 2,264.40 7,556.40 G CG AJ H.Tarde 511811 AUXILI ACTES COM. C. PENITENCIARI 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ALACANT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

SECCIÓ CIVIL

211303 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 1 3,544.56 8,814.74 S CE GPA 1314* - 111 -121 211304 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 3 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 211300 GESTIÓ PA 28 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311304 TPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,013.44 7,914.82 S CE TRA 1314* -121 311300 TRAMITACIÓ PA 38 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

SECCIÓ PENAL

211403 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 1 3,544.56 8,814.74 S CE GPA 1314* - 112 -122 211404 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -122 211400 GESTIÓ PA 11 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311403 TPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 1 3,013.44 8,219.23 S CE TRA 1314* - 112 -122 311400 TRAMITACIÓ PA 15 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

SECCIÓ SOCIAL I C.A.

211504 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* - 123 - 124 211500 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

(4)

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: ALCOI

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: ALCOI

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ALCOI

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210007 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310007 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: BENIDORM

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 5 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 12 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220600 GESTIÓ PA PENAL 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220900 GESTIÓ PA SOCIAL 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 16 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 9 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320900 TRAMITACIÓ PA SOCIAL 3 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: BENIDORM

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 6 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 10 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: BENIDORM

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122 - 124 210000 GESTIÓ PA 10 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

(5)

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: DÉNIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 6 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 9 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 13 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 15 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: DÉNIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 3 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 6 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: DÉNIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122 210000 GESTIÓ PA 9 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310000 TRAMITACIÓ PA 15 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: ELDA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: ELDA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ELDA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210007 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310007 TRAMITACIÓ PA 8 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: ELX

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220200 GESTIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 7 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 15 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

(6)

220600 GESTIÓ PA PENAL 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220900 GESTIÓ PA SOCIAL 3 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 221000 GESTIÓ PA CONTENCIÓS 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 221100 GESTIÓ PA MERCANTIL 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 320200 TRAMITACIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 18 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 25 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 9 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320900 TRAMITACIÓ PA SOCIAL 9 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 321000 TRAMITACIÓ PA CONTENCIÓS 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 321100 TRAMITACION PA MERCANTIL 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: ELX

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

SECCIÓ REG. REPARTIMENT I SS.GG.

211702 CAP SECCIÓ REG. REPARTIMENT I SS.GG. 1 3,544.56 9,141.22 S CE GPA 125-141-592-593 311705 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 311700 TRAMITACIÓ PA 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

511703 CAP DE EQUIP AUXILIS TIPUS A 1 2,264.40 8,043.79 S CE AJ 1314*- 592 - 596

511707 AUXILI 5 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

511700 AUXILI 20 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

SECCIÓ ACTES DE COMUNICACIÓ

211802 CAP SECCIÓ ACTES DE COMUNICACIÓ 1 3,544.56 9,141.22 S CE GPA 135-141-592-593 211810 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

211812 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA H. Tarde 311800 TRAMITACIÓ PA DILIGÈNCIES 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

511810 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 11 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

511812 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ H. Tarde

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ELX

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

SECCIÓ CIVIL, SOCIAL I C.A

211604 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 2 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -121- 123 - 124 211600 GESTIÓ PA 15 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311600 TRAMITACIÓ PA 25 3,013.44 6,088.32 G CG TRA SECCIÓ PENAL

211404 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -122 211400 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311400 TRAMITACIÓ PA 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: IBI

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS I D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: IBI

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210005 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 S CE GPA 1314*

310007 TRAMITACIÓ PA 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 1 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: NOVELDA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 7 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

(7)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS I D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: NOVELDA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

310007 TRAMITACIÓ PA 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 1 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: ORIHUELA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 7 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 9 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220600 GESTIÓ PA PENAL 3 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 14 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 12 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: ORIHUELA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 3 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 3 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 3 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 9 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ORIHUELA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122 210000 GESTIÓ PA 12 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310000 TRAMITACIÓ PA 16 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: SANT VICENT DEL RASPEIG

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: SANT VICENT DEL RASPEIG

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

(8)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: SANT VICENT DEL RASPEIG

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: TORREVIEJA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 10 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220600 GESTIÓ PA PENAL 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 11 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 20 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: TORREVIEJA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 3 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 4 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 5 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 5 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: TORREVIEJA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122 210000 GESTIÓ PA 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310000 TRAMITACIÓ PA 6 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

310007 TRAMITACIÓ PA 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: LA VILA JOIOSA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 7 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS I D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: LA VILA JOIOSA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314*

310007 TRAMITACIÓ PA 6 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 1 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: VILLENA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220800 GESTIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

221200 GESTIÓ PA 3 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

320800 TRAMITACIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 3 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

(9)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: VILLENA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210011 GESTIÓ PA ACTES COM. C. PENITENCIARI 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 1 2,264.40 7,556.40 G CG AJ 510011 AUXILI ACTES COM. C. PENITENCIARI 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 1 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: VILLENA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210007 GESTIÓ PA 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310007 TRAMITACIÓ PA 3 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: CASTELLÓ DE LA PLANA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220200 GESTIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 5 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 11 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 18 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

220600 GESTIÓ PA PENAL 6 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220700 GESTIÓ PA MENORS 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220800 GESTIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 220900 GESTIÓ PA SOCIAL 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 221000 GESTIÓ PA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 221100 GESTIÓ PA MERCANTIL 4 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 320200 TRAMITACIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 11 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 25 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 24 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 12 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320700 TRAMITACIÓ PA MENORS 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320800 TRAMITACIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 320900 TRAMITACIÓ PA SOCIAL 12 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 321000 TRAMITACIÓ PA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA 321100 TRAMITACIÓ PA MERCANTIL 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: CASTELLÓ DE LA PLANA

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP TIPUS DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÉRITOS OBSERVACIONS

310001 TRAMITACIÓ APOYO FUNCIÓN GUBERNATIVA 2 3,013.44 6,088.32 S LD TRA SECCIÓ REG. REPARTIMENT I SS.GG.

211702 CAP SECCIÓ REG. REPARTIMENT I SS.GG. 1 3,544.56 9,141.22 S CE GPA 125-141-592-593 211700 GESTIÓ PA 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311705 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 311700 TRAMITACIÓ PA 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

511703 CAP EQUIP D'AUXILIS TIPUS A 1 2,264.40 8,043.79 S CE AJ 1314*- 592 - 596 511704 CAP DE EQUIP AUXILIS TIPUS B 1 2,264.40 7,745.87 S CE AJ 1314*- 592 - 596

511700 AUXILI 33 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

511707 AUXILI 6 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

SECCIÓ ACTES DE COMUNICACIÓ

211802 CAP SECCIÓ ACTES DE COMUNICACIÓ 1 3,544.56 9,141.22 S CE GPA 135-141-592-593 211810 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 3 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

211812 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA H. Tarde 311800 TRAMITACIÓ PA DILIGÈNCIES 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

511810 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 9 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

511812 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ H. Tarde 511811 AUXILI ACTES COM. C. PENITENCIARI 5 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

(10)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: CASTELLÓ DE LA PLANA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

SECCIÓ CIVIL, SOCIAL I CA

211603 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 1 3,544.56 8,814.74 S CE GPA 1314*-111-121-113-123-114-124

211604 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 2 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314*-121-123-124 211600 GESTIÓ PA 14 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311604 TPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,013.44 7,914.82 S CE TRA 1314*-121-123-124 311600 TRAMITACIÓ PA 34 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

SECCIÓ PENAL

211404 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -122 211400 GESTIÓ PA 3 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

311400 TRAMITACIÓ PA 12 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: NULES

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: NULES

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: NULES

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: VILA-REAL

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

221200 GESTIÓ PA 10 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

321200 TRAMITACIÓ PA 12 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: VILA-REAL

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 1 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

(11)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: VILA- REAL

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 TPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,013.44 7,914.82 S CE TRA 1314* -121 -122 GU I

310007 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: VINARÒS

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220600 GESTIÓ PA PENAL 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

221200 GESTIÓ PA 10 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 3 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

321200 TRAMITACIÓ PA 12 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: VINARÒS

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 3 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 1 2,264.40 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 5 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: VINARÒS

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,544.56 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122

210007 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

310007 TRAMITACIÓ PA 9 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: VALÈNCIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220100 GESTIÓ PA ORG.COL·LEGIAT TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA 21 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 220200 GESTIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 22 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 28 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 63 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU I

220508 GESTIÓ PA VSM 8 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU VSM

220600 GESTIÓ PA PENAL 20 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

220700 GESTIÓ PA MENORS 4 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU M

220800 GESTIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 6 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 220900 GESTIÓ PA SOCIAL 26 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 221000 GESTIÓ PA CONTENCIÓS 15 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 221100 GESTIÓ PA MERCANTIL 12 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

320100 TRAMITACIÓ PA ORG.COL·LEGIAT T. SUPERIOR DE JUSTÍCIA 34 3,172.92 6,088.32 G CG TRA 320200 TRAMITACIÓ PA ORG.COL·LEGIAT AP 35 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 56 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 105 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU I 320508 TRAMITACIÓ PA VSM 16 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU VSM 320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 48 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

320709 TRAMITACIÓ PA MENORS 12 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU M 320800 TRAMITACIÓ PA VIGILÀNCIA PENITENCIÀRIA 8 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

320900 TRAMITACIÓ PA SOCIAL 55 3,172.92 6,088.32 G CG TRA 321000 TRAMITACIÓ PA CONTENCIÓS 20 3,172.92 6,088.32 G CG TRA 321100 TRAMITACIÓ PA MERCANTIL 12 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

(12)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: VALÈNCIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210001 GESTIÓ PA SUPORT FUNCIÓ GOVERNATIVA 1 3,703.92 6,529.44 S LD GPA 310001 TRAMITACION PA SUPORT FUNCIÓ GOVERNATIVA 2 3,172.92 6,088.32 S LD TRA

SECCIÓ ASUNTOS GENERALS

211703 CAP EQUIP REGISTRO I REPARTIMENT 1 3,703.92 8,814.74 S CE GPA 125 - 141 -592- 593 211703 CAP EQUIP SERVEIS GENERALS 1 3,703.92 8,814.74 S CE GPA 125- 141 - 592 - 593 211703 CAP EQUIP ARCHIVO I PIEZAS 1 3,703.92 8,814.74 S CE GPA 130 - 131 - 141 - 592 511703 CAP EQUIP D'AUXILIS TIPUS A 2 2,423.76 8,043.79 S CE AJ 1314*- 592 - 596 511704 CAP EQUIP AUXILIS TIPUS B 2 2,423.76 7,745.87 S CE AJ 1314*- 592 - 596 211700 GESTIÓ PA 22 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

311705 TRAMITACIÓ PA 3 3,172.92 6,088.32 S CE TRA 1314* 311700 TRAMITACIÓ PA 34 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

311706 TRAMITACIÓ PA 9 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU

311712 TRAMITACIÓ PA 4 3,172.92 6,088.32 G CG TRA H.tarde

511700 AUXILI 155 2,423.76 5,958.36 G CG AJ

511708 AUXILI 4 2,423.76 5,958.36 G CG AJ GU VSM

511709 AUXILI 4 2,423.76 5,958.36 G CG AJ GU M

511707 AUXILI 21 2,423.76 5,958.36 G CG AJ GU I

SECCIÓ ACTES DE COMUNICACIÓ

211810 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 15 3,703.92 8,127.48 G CG GPA

211812 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 4 3,703.92 8,127.48 G CG GPA H.tarde 311803 CAP EQUIP TRAMITACIÓ DILIGÈNCIES I AUX. JUDICIAL 1 3,172.92 8,219.23 S CE TRA 135-141-592-593

311800 TRAMITACIÓ PA DILIGÈNCIES 8 3,172.92 6,088.32 G CG TRA 511810 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 44 2,423.76 7,556.40 G CG AJ

511812 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 8 2,423.76 7,556.40 G CG AJ H.tarde

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS I D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ÒRGAN COL·LEGIAT TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA C.VALÈNCIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 7 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 310000 TRAMITACIÓ PA 11 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

510000 AUXILI 14 2,423.76 5,958.36 G CG AJ

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: VALÈNCIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

XXXX LAJ. DTOR. 1 xxxx xxxx xxxx xxxx LAJ

SECCIÓ CIVIL

211303 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 3 3,703.92 8,814.74 S CE GPA 1314* - 111 -121 211304 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 3 3,703.92 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 211300 GESTIÓ PA 56 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

311303 TPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 1 3,172.92 8,219.23 S CE TRA 1314* - 111 -121 311304 TPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,172.92 7,914.82 S CE TRA 1314* -121 311300 TRAMITACIÓ PA 98 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

SECCIÓ PENAL

211403 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 2 3,703.92 8,814.74 S CE GPA 1314* - 112 -122 211404 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 2 3,703.92 8,488.27 S CE GPA 1314* -122 211400 GESTIÓ PA 20 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

311403 TPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 1 3,172.92 8,219.23 S CE TRA 1314* - 112 -122 311400 TRAMITACIÓ PA 47 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

311409 TRAMITACIÓ PA 1 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU M

SECCIÓ SOCIAL I C.A.

211503 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS A 1 3,703.92 8,814.74 S CE GPA 1314* -113- 123-114- 124 211500 GESTIÓ PA 14 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

311500 TRAMITACIÓ PA 21 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: ALZIRA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 14 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU I

(13)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: ALZIRA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,703.92 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,172.92 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 3 2,423.76 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 7 2,423.76 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ALZIRA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,703.92 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122 GU I 210000 GESTIÓ PA 1 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

310007 TRAMITACIÓ PA 13 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: CARLET

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: CARLET

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: CARLET

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: CATARROJA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 10 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 12 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: CATARROJA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

(14)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: CATARROJA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 9 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: GANDIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220300 GESTIÓ PA INSTÀNCIA 6 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

220407 GESTIÓ PA INSTRUCCIÓ 9 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU I 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

220600 GESTIÓ PA PENAL 2 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 320300 TRAMITACIÓ PA INSTÀNCIA 13 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

320407 TRAMITACIÓ PA INSTRUCCIÓ 12 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU I 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 4 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: GANDIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 3 3,703.92 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,172.92 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 4 2,423.76 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 7 2,423.76 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,423.76 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: GANDIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,703.92 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122 210000 GESTIÓ PA 9 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

310000 TRAMITACIÓ PA 14 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: LLÍRIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 12 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 14 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: LLÍRIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,703.92 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,172.92 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,423.76 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 6 2,423.76 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: LLÍRIA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,703.92 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122 GU I

310007 TRAMITACIÓ PA 11 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU I

(15)

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: MASSAMAGRELL

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 6 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 8 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS I D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: MASSAMAGRELL

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

210007 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

310007 TRAMITACIÓ PA 5 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 1 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: MISLATA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: MISLATA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: MISLATA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: MONTCADA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: MONTCADA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA 210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

(16)

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: MONTCADA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: ONTINYENT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: ONTINYENT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 1 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: ONTINYENT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: PATERNA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

220600 GESTIÓ PA PENAL 2 3,703.92 6,529.44 G CG GPA 220500 GESTIÓ PA VSM 2 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

221200 GESTIÓ PA 14 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU I

320600 TRAMITACIÓ PA PENAL 4 3,172.92 6,088.32 G CG TRA 320500 TRAMITACIÓ PA VSM 4 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

321200 TRAMITACIÓ PA 16 3,172.92 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS LOCALITAT: PATERNA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 3 3,703.92 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,703.92 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,172.92 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 3 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 3 2,423.76 7,556.40 G CG AJ

510000 AUXILI 2 2,423.76 5,958.36 G CG AJ

510007 AUXILI 7 2,423.76 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: PATERNA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210004 GPA CAP D'EQUIP TRAMIT. TIPUS B 1 3,703.92 8,488.27 S CE GPA 1314* -121 -122

210000 GESTIÓ PA 1 3,703.92 6,529.44 G CG GPA GU I

310000 TRAMITACIÓ PA 2 3,172.92 6,088.32 G CG TRA

(17)

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: PICASSENT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 7 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 8 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS I D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: PICASSENT

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210011 GESTIÓ PA COM. C. PENITENCIARI 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

310007 TRAMITACIÓ PA 4 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 1 2,264.40 7,556.40 G CG AJ 510011 AUXILI ACTES COM. C. PENITENCIARI 4 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: QUART DE POBLET

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 7 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 7 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS I D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: QUART DE POBLET

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 2 3,544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

310007 TRAMITACIÓ PA 6 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 3 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: UNITATS PROCESSALS DE SUPORT DIRECTE

LOCALITAT: REQUENA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

221200 GESTIÓ PA 8 3,544.56 6,529.44 G CG GPA GU I

321200 TRAMITACIÓ PA 10 3,013.44 6,088.32 G CG TRA GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'AFERS GENERALS

LOCALITAT: REQUENA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

210010 GESTIÓ PA ACTES COMUNICACIÓ 1 3544.56 8,127.48 G CG GPA 210000 GESTIÓ PA 1 3,544.56 6,529.44 G CG GPA

310005 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 S CE TRA 1314* 310000 TRAMITACIÓ PA 1 3,013.44 6,088.32 G CG TRA

510010 AUXILI ACTES COMUNICACIÓ 2 2,264.40 7,556.40 G CG AJ

510007 AUXILI 4 2,264.40 5,958.36 G CG AJ GU I

CENTRE DE DESTINACIÓ: SERVEI COMÚ PROCESSAL D'EXECUCIÓ

LOCALITAT: REQUENA

TIPUS

CODI DENOMINACIÓ DEL LLOC DOTAC C.G.P. C.ESP DE LLOC PROV. COS REQUISITS MÈRITS OBSERVACIONS

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :