XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO. Anuncio

25  Download (0)

Full text

(1)

XUNTA DE GALICIA

XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA.

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO

Anuncio

Resolución do 31 de agosto de 2017 da Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo, pola que se somete a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción dunha instalación eléctrica no concello de Sarria (Expediente IN407A 2017/78-2, 8550 AT)

Para os efectos previstos na Lei 24/2013 do 26 de decembro (BOE nº. 310) do sector eléctrico, e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, (BOE nº. 310) polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa previa e de construción da instalación eléctrica que se describe:

- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A. - Domicilio social: A Batundeira 2, Velle-Ourense

- Denominación: Recuamento L.M.T. 20 kV SAR804 lugar A Valiña (Sarria) - Situación: concello de Sarria

- Características técnicas:

1. Liña de Media Tensión aérea a 20 kV, cunha lonxitude de 260 m, con orixe en apoio existente PRETHOR, conductor tipo LA-56 e final en apoio proxectado HVH-FL-13/1600.

2. Liña de Media Tensión aérea a 20 kV, cunha lonxitude de 268 m, con orixe en apoio existente C-FL-14/2000, conductor tipo LA-56 e final en PRETHOR SUSPENSION EXISTENTE.

3. Liña de Media Tensión soterrada a 20 kV, cunha lonxitude de 560 m, con orixe en apoio existente HVH-FL-13/1600, conductor tipo RHZ1 e final en apoio proxectado C-FL-14/2000.

Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o proxecto e presentar as súas alegacións, nesta xefatura territorial, sita na Rolda da Muralla nº. 70-baixo 2- Lugo, no prazo de vinte días a partir do seguinte ao da última publicación desta resolución.

Lugo, 31 de Agosto de 2017.- A Xefa Territorial de Lugo, Pilar Fernández López

R. 2713

Anuncio

Resolución do 4 de setembro de 2017 da Xefatura Territorial da consellería de Economía, Emprego e Industria en Lugo, pola que se concede a autorización administrativa previa e de construcción dunha instalación eléctrica no concello do Corgo (expediente IN407A 2017/83-2, 8555-AT).

Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa previa e de construcción da instalación eléctrica que a seguir se describe:

- Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A. - Domicilio Social: A Batundeira, 2, Velle, Ourense - Denominación: Ampliación CT Gomeán (27C503) - Situación: concello do Corgo

(2)

1. Aumento de potencia do centro de transformación Gomeán (27C503) situado nunha caseta non prefabricada de obra civil existente, substituíndo a máquina actual de 75 kVA por unha nova de 100 kVA e relación de transformación 20.000/400 V. Tamén se proxectan novos condutores para a conexión entre o transformador proxectado e o cadro de baixa tensión existente

Cumpridos os trámites ordenados na Lei 24/2013, do 26 de decembro, (BOE núm. 310 do 27 de decembro) do sector eléctrico e no título VII, capítulo II do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE núm. 310 do 27 de decembro), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e na resolución do 19 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Enerxía e Minas, pola que se aproba o procedemento de autorización administrativa de construción (D.O.G. núm. 54 do 19 de marzo), esta xefatura territorial, de acordo coas competencias que resultan dos Decretos 129/2015, do 8 de outubro (DOG núm. 194, do 9 de outubro) e 175/2015, do 3 de decembro (DOG núm. 232, do 4 de decembro) polos que se crea e establece a estrutura orgánica da consellería, e tendo en conta o Decreto 9/2017, do 12 de xaneiro,(DOG. núm. 22 do 1 de febreiro) sobre órganos competentes para autorización de instalacións eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia,

resolve:

Conceder a autorización administrativa previa e de construción das ditas instalacións, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran no seu proxecto e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente, independientemente das autorizacións, licenzas ou permisos de competencia municipal, provincial e outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.

O prazo de posta en marcha das instalacións que se autorizan será de doce meses, contados a partir da data da última autorización administrativa necesaria para a súa execución.

Contra esta resolución cabe interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía, Emprego e Industria no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao da notificación ou publicación desta resolución; tamén poderá interpoñer calquera outro recurso que xulgue pertinente ao seu dereito.

Lugo, 4 de setembro de 2017.- A Xefa Territorial de Lugo, Pilar Férnandez López

R. 2714

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

GABINETE DE FORMACIÓN

Anuncio

CONVOCATORIA CURSO ENCADRADO DENTRO DO PLAN PROPIO DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA O ANO 2017

O Gabinete de Formación, dentro do Plan de Formación para o 2017 propón, seguindo instruccións do Servizo de Recursos Humanos, a execución da acción formativa CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN XERAL, estando encadrado dentro do "Plan Propio de Formación da Deputación de Lugo para o ano 2017", esta Presidencia en uso das atribucións que lle confire o artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e Lei 11/99 de 21 de abril, de modificación da anterior RESOLVE:

Primeiro.- Convocar para a súa realización a seguinte acción formativa:

- CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN XERAL

Segundo: Ordena-la publicación da súa convocatoria, bases e anexos no BOP.

As características e contidos específicos destes cursos detállanse no anexo I e desenvolveranse de acordo coas seguintes:

BASES XERAIS

Primeira.- Solicitudes:

1.- O persoal que desexe participar nestes cursos presentará cuberta, en tódolos epígrafes que corresponda, a instancia segundo o modelo oficial publicado no BOP. Todos os campos son de obrigada cumprimentación. No caso dos cursos que teñan lugar dentro do horario laboral é obrigatoria a sinatura do superior xerárquico, alcalde ou presidente así como o selo da entidade.

2.- A falsidade ou ocultación dos datos esenciais para a selección dos aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso.

(3)

4.- A dita documentación dirixirase ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial de Lugo, Gabinete de Formación, por:

Presentación directa: No Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo.

Correo postal: Rúa San Marcos, 8. - 27001 Lugo.

Fax: 982 260 169 / 982 260 165

Correo electrónico: formacion@deputacionlugo.org

E demáis lugares de conformidade coa Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Púiblicas.

Segunda.- Acceso e participación nas accións formativas:

1. Poderá participa-lo persoal que cumpra os requisitos específicos esixidos no anexo I.

2. Reservarase un 5% do número de prazas para traballadores con discapacidade, en cumprimento co disposto no artigo 11 do Real Decreto 2271/2004, de 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade. Incorpórase como criterio de valoración na participación nos cursos de formación de empregados públicos o estar afectado por unha discapacidade cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. A selección efectuarase por separado da quenda xeral, incorporándose a ésta todas as vacantes que queden sen solicitantes.

3. O Gabinete de Formación poñerase en contacto cos peticionarios, asemade poderán obter confirmación da súa posible admisión chamando ao teléfono 982 260 065.

4. A non comparecencia ou abandono dun participante admitido a unha acción formativa terá como consecuencia que, durante un ano, non será admitido ás distintas accións formativas convocadas pola Deputación Provincial de Lugo.

Terceira.- Certificacións:

Se expedirá certificado de asistencia ou certificado de asistencia e aproveitamento ós alumnos/as que asistan ó curso. É obrigatoria a asistencia a todas as sesións dos cursos presenciais. Unha inasistencia superior ó 15% no cómputo total das horas programadas, imposibilitará a expedición da certificación acreditativa.

a) Certificación de asistencia, ou

b) Certificación de asistencia con aproveitamento: trala superación da proba final pertinente, a cal, terá carácter voluntario:

En calquera dos supostos só se expedirá unha única Certificación.

Cuarta.- Modificacións:

A Deputación Provincial de Lugo, poderá modifica-lo desenvolvemento e mailos contidos dos cursos co obxecto de adaptalos ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

Lugo, 19 de setembro de 2017.- O Presidente: Darío Campos Conde. O Secretario: P.S O Secretario-Interventor: Manuel Castiñeira Castiñeira

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS E CONTIDOS ESPECÍFICOS Código A. F.: 02.04.01.17

Denominación: CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIÓN XERAL

Destinatarios: Empregados públicos da Deputación Provincial de Lugo que cumpran cos requisitos establecidos para poder participar neste proceso de promoción interna vertical a Administrativo de Administración Xeral e Auxiliar de Administración Xeral

Nº de edicións: 01

Total Participantes: 20

Total Horas: 98

Datas celebración: do 17 de outubro de 2017 ao 6 de febreiro de 2018

Horario: Das 16:30 h. ás 20:30 h.

OBXECTIVOS:

- Perfeccionar e actualizar os coñecementos dos empregados públicos da Deputación de Lugo nas materias contidas no programa do curso.

(4)

- Posibilitar que os empregados desta Deputación cumpran co requisito de formación para poder facer efectiva a súa carreira profesional vertical.

PROGRAMA:

Tema 1.- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas I: obxecto e ámbito subxectivo de aplicación. Concepto de interesado e capacidade de obrar. Sistemas de identificación dos interesados. Sistemas de sinatura dos interesados admitidos polas administración públicas. Uso de medios de identificación e sinatura dos interesados. Asistencia aos interesados no uso de medios electrónicos.

Tema 2.- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas II: Os dereitos das persoas nas súas relacións coas administración públicas. Dereito e obriga dos interesados de relacionarse electronicamente coas administracións públicas. A lingua dos procedementos. O Rexistro Electrónico Xeral de cada Administración e o arquivo electrónico único de documentos.

Tema 3.- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas III: A obriga de resolver da Administración. Suspensión do prazo máximo de resolver. Ampliación do prazo máximo de resolver e notificar. Emisión de documentos electrónicos pola Administración. Validez e eficacia das copias de documentos administrativos electrónicos e en papel. Documentos achegados polos interesados ao procedemento administrativo.

Tema 4.- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas IV: Obrigatoriedade de termos e prazos. Cómputo de prazos. Cómputo de prazos nos Rexistros Electrónicos. Ampliación dos prazos establecidos. A tramitación de urxencia.

Tema 5.- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas V: A notificación das resolucións e actos administrativos dos órganos administrativos. Condicións xerais para a práctica das notificacións. A práctica das notificacións a través de medios electrónicos. A práctica das notificacións en papel. Supostos de notificacións por medios non electrónicos. Notificación infrutuosa. A publicación.

Tema 6.- A Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administración públicas VI: Garantías do procedemento: dereitos da persoa interesada no procedemento administrativo. Iniciación do procedemento: Clases. Información e actuación previas. Medidas provisorias. Acumulación. Iniciación de oficio. Iniciación por persoa solicitante. As solicitudes de iniciación e a súa emenda e mellora. A declaración responsable e comunicación.

Tema 7.- Concepto de documento, rexistro e arquivo. Funcións do rexistro e o arquivo. Clases de arquivo. O dereito de acceso dos cidadáns aos arquivos e rexistros administrativos. O expediente administrativo.

Tema 8.- Os documentos administrativos. Concepto. Clases. Soportes. Documentos administrativos de decisión. Documentos administrativos de transmisión, de constancia, de xuízo. Os documentos dos cidadáns.

Tema 9.- A Lei 40/2015, do 1 de outubro, do réxime xurídico do sector público: Obxecto e ámbito subxectivo de aplicación. Principios xerais de actuación. Os órganos administrativos: instrucións e ordes de servizo. A competencia dos órganos administrativos. Delegación de competencias: avocación, encomendas de xestión, delegación de sinatura, suplencias. A abstención e recusación.

Tema 10.- A Deputación Provincial de Lugo. Órganos de Goberno: organización básica e complementaria. Funcionamento dos Órganos de Goberno. Organización administrativa. A cooperación da Deputación Provincial cos Concellos.

Tema 11.- As relacións públicas e o protocolo nas Entidades Locais como parte integrante das ciencias da comunicación: antecedentes e definición; secuencia dos actos.

Tema 12.- Tramitación de permisos e autorización ao obxecto de realizar actuacións no ámbito territorial das infraestruturas na Deputación Provincial de Lugo. A expropiación forzosa: Concepto, suxeitos intervintes. Obxecto. Causa. Procedemento. Determinación e pagamento do xustiprezo. Toma de posesión dos bens expropiados. A expropiación urxente. A reversión expropiatoria.

Tema 13.- Normativa de aplicación en materia de contratación administrativa no ámbito do sector público. Os contratos do sector público. As partes nos contratos do sector público. Preparación dos contratos. Especial referencia: Contratos de obras. O contrato de concesión de obras públicas. O contrato de xestión de servizos públicos. O contrato de subministracións. O contrato de servizos. O contrato de colaboración entre o sector público e o sector privado.

Tema 14.- Os bens das entidades locais. A súa clasificación: bens de dominio público, bens patrimoniais e bens comunais. A expropiación forzosa.

Tema 15.- Instrumentos e técnicas de planificación e ordenación dos recursos humanos. Plan de ordenación de Recursos Humanos. Cadro de persoal. Oferta de emprego público. Libro de Rexistro de Persoal. Análise e Valoración de postos de traballo e Relación de Postos de Traballo.

(5)

Tema 16.- O persoal ao servizo da Administración Local. Clases. Dereitos e deberes dos empregados públicos. Adquisición e perda da relación de servizo. As situacións administrativas. Réxime disciplinario. A formación.

Tema 17.- Facendas locais. Clasificación dos ingresos. O réxime do gasto público local: a execución do Orzamento. As fases do gasto. A orde de prelación dos gastos. Expedientes de modificación de créditos. Control e fiscalización orzamentaria. A Tesourería.

Tema 18.- A facenda tributaria no ámbito das Corporacións Locais. Os tributos: taxas, contribucións especiais e impostos. O Imposto sobre Bens Inmobles. O Imposto sobre Actividades Económicas. O Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. O Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.

Tema 19.- A xestión recadatoria nas EELL. Procedementos recadatorios. A recadación en período voluntario. Os procedementos recadatorios en vía de constrinximento.

Tema 20.- A linguaxe administrativa galega. Evolución histórica e situación actual. Normas ou recomendacións sobre o uso correcto da lingua nos procedementos administrativos.

(6)

1. Título acción formativa Código A. F. CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A ADMINISTRATIVO

ADMINISTRACIÓN XERAL 02.04.01.17

2. Datos personais

Nome: Primeiro Apelido Segundo Apelido N.I.F.

3. Datos profesionais

Posto traballo: Grupo/Subgrupo A1 A2 B C1 C2 AP Entidade onde traballa

Dependencia Enderezo do posto de traballo Localidade Provincia

Minusvalía física Si Non Teléf. Traballo Fax traballo Correo electrónico Teléf. móbil / particular

Clase de persoal Funcionario Funcionario Interino Persoal Eventual Laboral Fixo Laboral Temporal

Funcións que desempeña:

4. A ter en conta

Segundo recollen as bases de convocatoria o prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte á publicación no BOP ata a data e hora que aparece nas bases xerais da convocatoria.. No caso de non se cubrir as prazas, manterase aberto ata completarse. O solicitante deberá cumprimentar todos os campos da instancia. Aquelas accións formativas que se celebren dentro do horario laboral, do solicitante, é obrigatoria a autorización do superior xerárquico. A non comparecencia ou abandono dun participante admitido terá como consecuencia que, durante un ano, non será admitido nas distintas accións formativas.

5. Declaración

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que aporto á solicitude que abaixo asino.

6. Informe Entidade Local

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que aporto á solicitude que abaixo asino.

Favorable Desfavorable Sinatura e selo

(Alcalde, Presidente, Xefe de Servizo…)

SOLICITO realiza-la acción formativa ou actividade de referencia

, de de

Sinatura

ILMO. SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Gabinete de Formación. Rúa San Marcos, 8. 27001 Lugo. Telf: 982 260 065 / 982 260 035. Fax 982 260 169. e-mail: formacion@deputacionlugo.org De conformidade coa L.O. 15/1999, infórmaselle que os datos de carácter persoal que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable a Deputación de Lugo, e serán tratados co fin de levar a cabo tódalas xestións relacionadas coa atención a súa solicitude. Así mesmo vostede autoriza a cesión dos seus datos a aquelas empresas ou entidades que colaboren na organización e xestión das accións formativas solicitadas Vostede consinte o tratamento destes datos podendo exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose ó enderezo arriba indicado

ANEXO II

SOLICITUDE INSCRIPCIÓN NAS ACCIÓNS FORMATIVAS

(7)

CONVOCATORIA CURSO ENCADRADO DENTRO DO PLAN PROPIO DA DEPUTACIÓN DE LUGO PARA O ANO 2017

O Gabinete de Formación, dentro do Plan de Formación para o 2017 propón, seguindo instruccións do Servizo de Recursos Humanos, a execución da acción formativa CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A TÉCNICO DE XESTIÓN, estando encadrado dentro do "Plan Propio de Formación da Deputación de Lugo para o ano 2017", esta Presidencia en uso das atribucións que lle confire o artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e Lei 11/99 de 21 de abril, de modificación da anterior RESOLVE:

Primeiro.- Convocar para a súa realización a seguinte acción formativa:

- CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A TÉCNICO DE XESTIÓN

Segundo: Ordena-la publicación da súa convocatoria, bases e anexos no BOP.

As características e contidos específicos destes cursos detállanse no anexo I e desenvolveranse de acordo coas seguintes:

BASES XERAIS

Primeira.- Solicitudes:

1.- O persoal que desexe participar nestes cursos presentará cuberta, en tódolos epígrafes que corresponda, a instancia segundo o modelo oficial publicado no BOP. Todos os campos son de obrigada cumprimentación. No caso dos cursos que teñan lugar dentro do horario laboral é obrigatoria a sinatura do superior xerárquico, alcalde ou presidente así como o selo da entidade.

2.- A falsidade ou ocultación dos datos esenciais para a selección dos aspirantes dará lugar á exclusión automática do curso.

3.- O prazo de presentación das solicitudes rematará o 29 de setembro ás 13:00 h.

4.- A dita documentación dirixirase ó Ilmo. Sr. Presidente da Deputación Provincial de Lugo, Gabinete de Formación, por:

Presentación directa: No Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo.

Correo postal: Rúa San Marcos, 8. - 27001 Lugo.

Fax: 982 260 169 / 982 260 165

Correo electrónico: formacion@deputacionlugo.org

E demáis lugares de conformidade coa Lei 39/2015 de 1 de outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións Púiblicas.

Segunda.- Acceso e participación nas accións formativas:

1. Poderá participa-lo persoal que cumpra os requisitos específicos esixidos no anexo I.

2. Reservarase un 5% do número de prazas para traballadores con discapacidade, en cumprimento co disposto no artigo 11 do Real Decreto 2271/2004, de 3 de decembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade. Incorpórase como criterio de valoración na participación nos cursos de formación de empregados públicos o estar afectado por unha discapacidade cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%. A selección efectuarase por separado da quenda xeral, incorporándose a ésta todas as vacantes que queden sen solicitantes.

3. O Gabinete de Formación poñerase en contacto cos peticionarios, asemade poderán obter confirmación da súa posible admisión chamando ao teléfono 982 260 065.

4. A non comparecencia ou abandono dun participante admitido a unha acción formativa terá como consecuencia que, durante un ano, non será admitido ás distintas accións formativas convocadas pola Deputación Provincial de Lugo.

Terceira.- Certificacións:

Se expedirá certificado de asistencia ou certificado de asistencia e aproveitamento ós alumnos/as que asistan ó curso. É obrigatoria a asistencia a todas as sesións dos cursos presenciais. Unha inasistencia superior ó 15% no cómputo total das horas programadas, imposibilitará a expedición da certificación acreditativa.

c) Certificación de asistencia, ou

d) Certificación de asistencia con aproveitamento: trala superación da proba final pertinente, a cal, terá carácter voluntario:

(8)

Cuarta.- Modificacións:

A Deputación Provincial de Lugo, poderá modifica-lo desenvolvemento e mailos contidos dos cursos co obxecto de adaptalos ás necesidades da Administración e ás continxencias que poidan xurdir.

Lugo, 19 de setembro de 2017. -O Presidente,Darío Campos Conde. O Secretario: P.S O Secretario-Interventor: Manuel Castiñeira Castiñeira

ANEXO I

CARACTERÍSTICAS E CONTIDOS ESPECÍFICOS Código A. F.: 02.05.01.17

Denominación: CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A TÉCNICO DE XESTIÓN

Destinatarios: Empregados públicos da Deputación Provincial de Lugo que cumpran cos requisitos establecidos para poder participar neste proceso de promoción interna vertical a Técnico de Xestión.

No caso de quedar prazas vacantes, empregados da Deputación de Lugo que estean participando ou pendentes de participar en procesos selectivos para o curso a prazas de Técnico de Xestión ou de Administración Xeral

Nº de edicións: 01

Total Participantes: 20

Total Horas: 142

Datas celebración: do 16 de outubro de 2017 ao 21 de marzo de 2018

Horario: Das 16:30 h. ás 20:30 h.

OBXECTIVOS:

- Perfeccionar e actualizar os coñecementos dos empregados públicos da Deputación de Lugo nas materias contidas no programa do curso.

- Posibilitar que os empregados desta Deputación cumpran co requisito de formación para poder facer efectiva a súa carreira profesional vertical.

PROGRAMA:

Tema 1.- O ordenamento xurídico-administrativo: O dereito da Unión Europea: Tratados e Dereito derivado. A Constitución. As leis estatais e autonómicas. Tipos de disposicións legais. Os tratados internacionais.

Tema 2.- O administrado versus cidadán: concepto e clases. A capacidade dos cidadáns e as súas causas modificativas. O Estatuto do cidadán: dereitos subxectivos e intereses lexítimos, diferenzas entre ambos conceptos e obrigas.

Tema 3.- O acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: a motivación e forma.

Tema 4.- A eficacia dos actos administrativos: o principio de autotutela declarativa. Condicións. A notificación: contido, prazo e práctica. A notificación defectuosa. A publicación. A aprobación por outra Administración. A demora e retroactividade da eficacia. A executividade dos actos administrativos. A coacción administrativa directa. A vía de feito.

Tema 5.- A invalidez do acto administrativo. Supostos de nulidade de pleno dereito e anulabilidade. Principio de conservación do acto administrativo. A revisión de actos e disposición pola propia Administración: supostos. A acción de nulidade, procedemento, límites. A declaración de lesividade. A revogación de actos. A rectificación de erros materiais ou de feito.

Tema 6.- A terminación do procedemento. A obriga de resolver. Contido da resolución expresa: principios de congruencia e de non agravación da situación inicial. A terminación convencionais. A falta de resolución expresa: o réxime de silencio administrativo. O desistimento e a renuncia. A caducidade.

Tema 7.- Normativa de aplicación en materia de contratación administrativa no ámbito do sector público. Os contratos do sector público: obxecto e ámbito da Lei de Contratos do Sector Público. Tipos de contratos do sector público. Contratos suxeitos a regulación harmonizada. Réxime xurídico dos contratos administrativos e os de dereito privado; os actos separables. Os principios xerais da contratación do sector público: racionalidade, liberdade de pactos e contido mínimo, perfección e forma, o réxime de invalidez dos contratos e o recurso especial en materia de contratación.

Tema 8.- As partes nos contratos do sector público. Os órganos de contratación. La capacidade e solvencia dos contratistas. Prohibicións, Clasificación. A sucesión do contratista.

Tema 9.- Preparación dos contratos polas Administracións Públicas. O prezo, o valor estimado. A revisión de prezos. Garantías na contratación do sector público. Clases de expedientes de contratación. Procedementos e

(9)

formas de adxudicación dos contratos. Criterios de adxudicación. Perfeccionamento e formalización dos contratos administrativos. Execución e modificación dos contratos administrativos. Prerrogativas da Administración. Extinción. A cesión dos contratos e a subcontratación.

Tema 10.- O contrato de obras. Actuacións administrativas preparatorias. Formas de adxudicación. Execución, modificación e extinción. A cesión do contrato e subcontrato de obras. Execución de obras pola propia Administración. O contrato de concesión de obra pública.

Tema 11.- O contrato de xestión de servizos públicos. O contrato de subministración. O contrato de servizos. O contrato de colaboración entre o sector público e privado.

Tema 12.- As competencias nas Entidades Locais (municipios e provincia): competencias propias, delegadas e competencias distintas das propias. A sostibilidade financeira da facenda local como condición do exercicio das competencias. Os convenios sobre o exercicio de competencias e servizos locais. A cooperación municipal. A coordinación na prestación de determinados servizos polas Deputacións Provinciais.

Tema 13.- O dereito financeiro: concepto e contido. A Facenda Local na Constitución. O réxime xurídico das Facendas Locais: criterios inspiradores do sistema de recursos e principios orzamentarios.

Tema 14.- Os créditos do orzamentos de gastos: delimitación, situación e nivel de vinculación xurídica. As modificacións de crédito: clases concepto, financiamento e tramitación.

Tema 15.- A execución do orzamento de gastos e de ingresos: Os pagamentos a xustificar. Os anticipos de caixa fixa. Os gastos de carácter plurianual. A tramitación anticipada de gastos. Os proxectos de gasto. Os gastos con financiamento afectada: especial referencia ás desviacións de financiamento.

Tema 16.- Estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira. Principios xerais. Obxectivos de estabilidade orzamentaria, a débeda pública e da regra de gasto para as Corporacións locais: establecemento e consecuencias asociadas ao seu incumprimento. Os Plans económico-financeiros: contido, tramitación e seguimento. Plans de axuste e de saneamento financeiro. Subministración de información financeira das Entidades Locais.

Tema 17.- A tesourería das Entidades Locais. Réxime xurídico. O principio de unidade de caixa. Funcións da tesourería. Organización. Situación dos fondos: a caixa e as contas bancarias. A realización de pagamentos: prelación, procedementos e medios de pagamento O cumprimento do prazo nos pagamentos: o período medio de pagamento. O estado de conciliación.

Tema 18.- A planificación financeira. O plan de tesourería e o plan de disposición de fondos. A rendabilización de excedentes de tesourería. As operacións de tesourería. O risco de tipos de interese e de cambio nas operacións financeiras.

Tema 19.- Os tributos locais: principios. A potestade regulamentaria das Entidades locais en materia tributaria: contido das ordenanzas fiscais, tramitación e réxime de impugnación dos actos de imposición e ordenación de tributos. O establecemento de recursos non tributarios.

Tema 20.- Os impostos locais: Imposto sobre Bens Inmobles, Impostos sobre actividades económicas, Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras, Impostos sobre Vehículos de Tracción Mecánica. A súa natureza. Feito impoñible. Suxeito pasivo. Exencións e bonificacións. Base impoñible: o valor catastral. Base liquidable. Cota, devengo e período impositivo.

Tema 21.- Instrumentos e técnicas de planificación e ordenación dos recursos humanos. Plan de ordenación de Recursos Humanos. Cadro de persoal. Oferta de emprego público. Libro de Rexistro de Persoal. Análise e Valoración de postos de traballo e Relación de Postos de Traballo. A provisión dos postos de traballo.

Tema 22.- O persoal ao servizo da Administración Local. Clases. Dereitos e deberes dos empregados públicos. Adquisición e perda da relación de servizo. A promoción Interna. As situacións administrativas. Réxime disciplinario.

Tema 23.- O persoal laboral nas entidades locais. Clases. A representación dos traballadores nas entidades locais. A negociación colectiva e os convenios colectivos. A Seguridade Social.

Tema 24.- A actividade subvencional das Administración Públicas. Procedemento de concesión e xestión das subvencións. Reintegro de subvencións. Control financeiro. Infraccións e sancións administrativas en materia de subvencións.

Tema 25.- A Administración local e o urbanismo: competencias locais en materia de urbanismo. As formas de xestión do urbanismo. Clasificación do solo. Deberes básicos das Administración Públicas en materia de xestión do solo.

Tema 26.- Instrumentos de planeamento urbanístico. Clases de plans e outras figuras do planeamento. Procedemento de elaboración de plans de ordenación: entrada en vigor e eficacia. Vixencia, revisión e modificación dos plans.

Tema 27.- As licencias urbanísticas. Protección da legalidade urbanística. As infraccións urbanísticas. As sancións urbanísticas. Accións e recursos.

(10)

Tema 28.- Análise da políticas públicas. Concepto. Clases: políticas reactivas e anticipativas. Os procesos de elaboración e posta en práctica de políticas públicas. A identificación dos problemas, a formulación das políticas, a toma de decisións e a posta en práctica. A avaliación das políticas públicas. Políticas públicas locais de benestar social, de desenvolvemento social e de promoción económica. A xestión dos servizos sociais e de promoción económica nas Entidades Locais.

Tema 29.- As transformacións da xestión pública contemporánea. A nova xestión pública. Principios e técnicas. O cidadán como cliente. A ética na Xestión Pública.

Tema 30.- A xestión do coñecemento nas Administración Públicas. O impacto das novas tecnoloxías. A Administración electrónica. Cidades intelixentes. Goberno en rede.

(11)

1. Título acción formativa Código A. F. CURSO ESPECÍFICO PREPARATORIO PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL A TÉCNICO DE XESTIÓN 02.05.01.17

2. Datos personais

Nome: Primeiro Apelido Segundo Apelido N.I.F.

3. Datos profesionais

Posto traballo: Grupo/Subgrupo A1 A2 B C1 C2 AP Entidade onde traballa

Dependencia Enderezo do posto de traballo Localidade Provincia

Minusvalía física Si Non Teléf. Traballo Fax traballo Correo electrónico Teléf. móbil / particular

Clase de persoal Funcionario Funcionario Interino Persoal Eventual Laboral Fixo Laboral Temporal

Funcións que desempeña:

4. A ter en conta

Segundo recollen as bases de convocatoria o prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte á publicación no BOP ata a data e hora que aparece nas bases xerais da convocatoria.. No caso de non se cubrir as prazas, manterase aberto ata completarse. O solicitante deberá cumprimentar todos os campos da instancia. Aquelas accións formativas que se celebren dentro do horario laboral, do solicitante, é obrigatoria a autorización do superior xerárquico. A non comparecencia ou abandono dun participante admitido terá como consecuencia que, durante un ano, non será admitido nas distintas accións formativas.

5. Declaración

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que aporto á solicitude que abaixo asino.

6. Informe Entidade Local

Declaro, baixo a miña responsabilidade, que coñezo as bases da convocatoria e que son certos os datos que aporto á solicitude que abaixo asino.

Favorable Desfavorable Sinatura e selo

(Alcalde, Presidente, Xefe de Servizo…)

SOLICITO realiza-la acción formativa ou actividade de referencia

, de de

Sinatura

ILMO. SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO

Gabinete de Formación. Rúa San Marcos, 8. 27001 Lugo. Telf: 982 260 065 / 982 260 035. Fax 982 260 169. e-mail: formacion@deputacionlugo.org De conformidade coa L.O. 15/1999, infórmaselle que os datos de carácter persoal que se solicitan no presente formulario pasarán a formar parte dun ficheiro inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, do cal é responsable a Deputación de Lugo, e serán tratados co fin de levar a cabo tódalas xestións relacionadas coa atención a súa solicitude. Así mesmo vostede autoriza a cesión dos seus datos a aquelas empresas ou entidades que colaboren na organización e xestión das accións formativas solicitadas Vostede consinte o tratamento destes datos podendo exercer os seus dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición dirixíndose ó enderezo arriba indicado

ANEXO II

SOLICITUDE INSCRIPCIÓN NAS ACCIÓNS FORMATIVAS

(12)

R. 2778

CONCELLOS

BURELA

Anuncio

De conformidade co Decreto de Alcaldía n.º 2017-2093 de data 12/09/17, por medio do presente anuncio, faise público o citado Decreto de Alcaldía, en relación co expediente de contratación da subministración e mantemento de equipos informáticos, de impresión e proxección, conforme aos seguintes datos:

1. Entidade adxudicadora:

a) Organismo: Alcalde

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría c) Número de expediente: 928/2017

2. Obxecto do Contrato:

a) Tipo: Subministración.

b) Descrición: Subministración e mantemento de equipos informáticos, de impresión e proxección . c) CPV (Referencia de Nomenclatura): 30200000-1 “Equipos e material informático”.

d) Medio de publicación dos anuncios de licitación: BOP nº 191 e perfil do contratante do concello de Burela.

e) Data de publicación do anuncio de licitación: 21/08/17

3. Tramitación e procedemento:

a) Tramitación: Ordinaria. b) Procedemento: Aberto.

4. Valor estimado do contrato: 41.322,31 euros 5. Orzamento base de licitación:

a) Importe neto: 41.322,31 euros. Importe total: 50.000,00 euros.

6. Declaración de deserto.

a) Data da resolución: 12/09/17

Burela, a 12 de setembro de 2017.- ALCALDE PD, RAMIRO FERNÁNDEZ REY.

R. 2715

CASTRO DE REI

Anuncio

Aprobadas polo Decreto da Alcaldía Nº. 426/2017, de 14 de setembro de 2017, expóñense ao público as bases e a convocatoria para a selección de un (1) auxiliar de biblioteca, arquivos e documentación, para a biblioteca pública municipal José Crecente Vega, con carácter temporal (funcionario interino). O prazo de presentación de instancias será de dez días naturais, a contar desde o seguinte á publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.

BASES CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO INTERINO A JORNADA COMPLETA.

BASES CONVOCATORIA ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE CASTRO DE REI (LUGO). PLAZA: AUXILIAR DE BIBLIOTECA, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN. PROCEDIMIENTO: Concurso-oposición.

(13)

PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.- La provisión en régimen de funcionario interino de jornada completa de una plaza de auxiliar para la biblioteca municipal, archivos y documentación, por jubilación de la anterior titular.

La duración del contrato será hasta que se provea reglamentariamente de manera fija. Dicha plaza está dotada con las retribuciones correspondientes al Grupo C2, nivel 15.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.- Para tomar parte en este concurso- oposición será necesario: a) Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto sobre el acceso al empleo público de nacionales de otros Estados en el art. 57 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) Tener cumplidos los 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.

c) Estar en posesión del título de Graduado escolar o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes funciones. e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni tener inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos o haber sido despedido como personal laboral en los términos establecidos en el art. 56.1 d) del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

TERCERA.- Funciones.-

1. Tratamiento técnico de los fondos de la biblioteca: Selección, registro, catalogación y clasificación. 2. Organizar y colocar los fondos de la biblioteca de acuerdo al sistema de clasificación utilizado. 3. Realizar y mantener el servicio de préstamo.

4. Atender e informar a los usuarios tanto del funcionamiento de la biblioteca como en las búsquedas bibliográficas.

5. Llevar a cabo y colaborar en la realización de actividades de animación a la lectura para niños, jóvenes y adultos.

6. Realizar las tareas que devengan de la participación en el sistema de bibliotecas de Galicia: Atender peticiones de documentos por parte de otras bibliotecas, rellenar estadísticas, elaborar memorias de la biblioteca, etc.

7. Coordinar su actividad con el Ayuntamiento.

8. Impulsar y promover entre la población la utilización de la biblioteca. Estudiar las necesidades y demandas de los clientes en cada momento para adaptar el servicio a los nuevos tiempos.

9. Realizar propuestas de dinamización cultural en la población a través del servicio de la biblioteca.

10. Colaborar con los empleados públicos del Ayuntamiento en las cuestiones relacionadas con el archivo municipal y el manejo de la información y documentación.

11. Recoger y contestar la correspondencia relacionada con la actividad. 12. Velar por el cumplimiento de las normas de uso de la biblioteca municipal.

13. Suplir a los empleados públicos de este ayuntamiento, de otros puestos, en sus ausencias, todo esto acorde con su categoría profesional.

14. Cualquier otra tarea que se le encomiende desde el Ayuntamiento en relación con ámbitos de actuación que le son propios, de naturaleza administrativa.

CUARTA.- Instancias.- Las instancias solicitando tomar parte en el concurso- oposición, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda y se comprometen a jurar o prometer acatamiento a la Constitución española, se dirigirán al Alcalde-Presidente de la entidad local acompañadas de:

- Justificantes de los méritos a valorar en la fase de concurso, acreditados de la forma establecida en la base novena.

Las instancias se presentarán en esta Entidad Local durante el plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Las instancias también podrán presentarse en la forma que determina el art. 16.4 da Ley 39/2015, de 1 de outubro, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en este caso deberá comunicar al ayuntamiento su presentación por medio de fax.

(14)

La presentación de la instancia implica, a los efectos previstos en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en el Fichero de Personal de esta entidad local, cuya finalidad es la derivada de la gestión del área de recursos humanos, siendo obligatoria su cumplimentación, disponiendo de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la legalidad vigente, y siendo responsable del fichero la entidad local.

QUINTA.- Admisión de instancias.- Terminado el plazo de presentación de instancias, el Alcalde-Presidente de la entidad local dictará resolución, en el plazo máximo de diez días naturales, aprobando la lista única de los aspirantes admitidos y excluidos, que será expuesta en el tablón de edictos de la Casa Consistorial, y publicada en la página web del ayuntamiento www.castroderei.gal concediéndose un plazo de diez días hábiles para subsanación.

En el supuesto de presentarse reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la resolución por la que se aprueba la única y definitiva relación de admitidos que será hecha pública, asimismo, de la forma indicada, efectuándose, al mismo tiempo el nombramiento de los miembros del Tribunal, junto con el señalamiento del lugar, día y hora de celebración del primer ejercicio.

SEXTA.- Tribunal seleccionador.- El Tribunal seleccionador será designado por el Alcalde-Presidente de la entidad local, ajustándose a los principios de imparcialidad y profesionalidad y se tenderá a la paridad entre hombres y mujeres. Estará constituido de la siguiente forma, además de por los respectivos suplentes:

- Presidente: Un funcionario de carrera o personal fijo perteneciente al grupo de titulación igual o superior al exigido para el acceso de la plaza convocada.

- Vocales: Tres funcionarios de carrera o personal laboral fijo perteneciente al grupo de titulación igual o superior al exigido para el acceso de la plaza convocada.

- Secretario.

En caso de no contar con el número de funcionarios o personal propio de la corporación suficiente para formar tribunal se acudirá a otra Administración Pública.

La pertenencia al Tribunal de sus miembros será a título individual. Dicho Tribunal deberá ajustarse en su actuación a los principios de independencia y discrecionalidad técnica.

Podrán asistir Asesores técnicos, con voz y sin voto, cuya designación y actuación deberá ajustarse a los mismos principios que los miembros del Tribunal.

El tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

El tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y propuestas que surjan para la aplicación de las cláusulas contenidas en estas bases y estará facultado para resolver las cuestiones que se puedan suscitar durante la valoración de los ejercicios de la oposición como de los méritos, así como adoptar las medidas necesarias que garanticen el debido orden del concurso en todo lo que no esté previsto en estas bases, levantándose acta de todas aquellas reuniones que mantenga.

Los miembros del tribunal y los asesores técnicos, en su caso, habrán de abstenerse de intervenir, notificándolo a la autoridad convocante y los aspirantes podrán recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

SÉPTIMA.- Comienzo y desarrollo del concurso-oposición.- Para establecer el orden en que habrán de actuar los opositores en aquellas pruebas que no puedan realizarse conjuntamente, se verificará un sorteo público, realizado en su presencia, una vez iniciado el concurso-oposición.

Los opositores serán convocados para cada prueba en llamamiento único salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal.

OCTAVA.- Fase de Oposición.- Los aspirantes realizarán dos pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio: Primer ejercicio.- Consistirá en responder a un cuestionario de preguntas sobre el contenido del programa anexo a la convocatoria.

Segundo ejercicio.- Consistirá en la realización de uno o varios ejercicios prácticos propuestos por el Tribunal destinado a evaluar los conocimientos en funciones y cometidos propios de la plaza convocada y/o relacionadas con las materias incluidas en el programa anexo.

Podrán realizarse conjuntamente, en una misma sesión, más de un ejercicio de la fase de oposición. Tercer ejercicio.- Prueba de gallego.

El artículo 51 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleado público de Galicia establece:”en las pruebas selectivas que se realicen para el acceso a las plazas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las Entidades Locales de Galicia se incluirá un examen de gallego excepto para aquellos que acrediten el conocimiento de la lengua gallega conforme a la normativa vigente…”

(15)

En cumplimiento de lo señalado la prueba de gallego consistirá en la traducción de un texto de castellano a gallego o de gallego para castellano. Para superar la prueba es necesario obtener el resultado de apto.

Estarán exentos de la realización de la prueba de gallego los aspirantes que acrediten poseer con anterioridad al día en que termine el plazo de presentación de solicitudes el CELGA 4, o estudios equivalentes.

Este ejercicio es obligatorio y eliminatorio.

NOVENA.- Calificación de la fase de oposición.- Los ejercicios tendrán carácter eliminatorio y serán calificados cada uno de ellos con un máximo de diez puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo de cinco puntos en cada uno de ellos.

El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal, en cada uno de los ejercicios obligatorios, será de 0 a 10. Las calificaciones de cada ejercicio se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por los distintos miembros del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes de aquél, siendo el cociente la calificación obtenida.

Las calificaciones se harán públicas en el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en el Tablón de Edictos de la entidad local y en la página web del ayuntamiento.

DÉCIMA.- Fase de concurso.- Se valorarán los méritos acreditados por los aspirantes según el siguiente detalle:

A) Méritos académicos: Se valorarán hasta un máximo de tres puntos.

- Por estar en posesión de la diplomatura/grado/licenciatura universitaria en Biblioteconomía: 1 punto. - Por estar en posesión de cualquier otra diplomatura/grado/licenciatura universitaria: 2 puntos. B) Méritos profesionales: Se valorarán hasta un máximo de dos puntos.

- Por cada mes de desempeño en otras Administraciones Públicas en puesto de trabajo de igual o cometido similar a la plaza convocada: 0,20 puntos.

- Por cada mes de desempeño en la empresa privada en puesto de trabajo de igual o cometido similar a la plaza convocada: 0,10 puntos.

Todos los méritos se valorarán con referencia a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.

Los citados méritos deberán acreditarse como se detalla a continuación:

- Méritos profesionales: Certificación o copia de certificación donde conste categoría profesional, Administración pública donde se han prestado los servicios y períodos. Y en todo caso, además, informe de la vida laboral.

- Titulación académica: Copia del título correspondiente, del abono de los derechos de su expedición o de la certificación oficial que acredite estar en posesión de la misma.

El orden de calificación definitiva estará determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y concurso.

UNDÉCIMA.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.- Una vez terminadas las fases de oposición y concurso, el Tribunal publicará el nombre del aspirante seleccionado, elevando dicha propuesta a la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento para que efectúe el correspondiente nombramiento, una vez haya presentado en la entidad local, dentro del plazo de cinco días naturales, contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los siguientes documentos:

1.- Copia compulsada del DNI, NIE o documento que acredite el régimen de nacionalidad en los términos previstos en el art. 57 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.- Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad o defecto físico que imposibilite el normal ejercicio de la función.

3.- Declaración jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad.

4.- Copia autentificada o fotocopia compulsada de la titulación a que hace referencia la base segunda o justificante de haber abonado los derechos para su expedición. Si estos documentos estuvieran expedidos después de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias, deberán justificar el momento en que terminaron los estudios.

5.- Copia compulsada de los méritos alegados para la fase de concurso.

Si dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza mayor, los aspirantes propuestos no presentaran su documentación o no reunieran los requisitos exigidos no podrán ser nombrados, quedando anulada la propuesta de nombramiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir por falsedad en la instancia solicitando tomar parte en la oposición.

(16)

En el supuesto de que alguno de los aspirantes propuestos renunciase a su nombramiento o no presentase la documentación en plazo, se requerirá al Tribunal para que realice relación complementaria del aspirante que siga al propuesto.

Presentada la documentación preceptiva por el aspirante seleccionado y una vez aprobada la propuesta por la Alcaldía-Presidencia de la entidad local, el opositor nombrado deberá tomar posesión en el plazo de tres días hábiles, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento.

Se establecerá un turno de reserva o bolsa de trabajo para otros nombramientos interinos o contrataciones temporales de la categoría profesional de la plaza convocada con los aspirantes que hayan superado alguna de las pruebas pero que no hayan podido ocupar la plaza convocada, al obtener menor puntuación que el aspirante propuesto por el Tribunal. El funcionamiento de la citada bolsa será por orden de puntuación obtenida y tendrá una duración máxima de dos años contados desde la toma de posesión del aspirante seleccionado.

DUODÉCIMA.- Incidencias.- El Tribunal queda facultado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del concurso- oposición, en todo lo no previsto en estas bases.

DECIMOTERCERA.- En lo no previsto en estas bases, será de aplicación el R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Y, en lo que no se opongan o contradigan al mismo, la Ley 2/2015 de 29 de abril, del empleo público de Galicia, el R.D. 364/1995, de 10 de marzo por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración del Estado y el R. D. 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.

DECIMOCUARTA.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, contra las presentes bases, que son definitivas en vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto o recurso administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo o aquél en el que tenga su domicilio, a su elección, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia. Si optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

ANEXO I: PROGRAMA.

1. La Constitución Española de 1978. Estructura y Contenido.

2. El Municipio. Organización Municipal. Competencias. El término municipal. La población. El empadronamiento.

3. Procedimiento Administrativo Local. Registro de documentos. Comunicación y notificaciones.

4. Protección de datos de carácter personal, normativa general. El acceso a la información en los documentos.

5. Las bibliotecas públicas: Concepto, funciones y servicios.

6. Las nuevas tecnologías en las bibliotecas. Internet: Su aplicación a las bibliotecas. 7. La sección infantil en la biblioteca pública.

8. Gestión de la Colección, sellado, registro, signatura y ordenación. El tejuelado y el expurgo.

9. Lenguajes documentales. Sistema de Clasificación. Sistema de Clasificación Decimal Universal (CDU). Los encabezamientos de materia.

10. La Normalización de la identificación bibliográfica: ISBD, ISBN, ISSN. Formato MARC.

11. Servicios a los lectores: Préstamo, préstamo interbibliotecario, información bibliográfica, animación a la lectura y extensión bibliotecaria.

12. La automatización de bibliotecas, la cooperación y catalogación compartida. Programa de gestión de la red de bibliotecas de Galicia.

13. Legislación en materia bibliotecaria y documental en Galicia. 14. Concepto de Archivo. Funciones básicas. Tipos de archivo. 15. El documento. Definición y características.

17. Tratamiento archivístico. Clasificación. Normas de descripción. 18. El sistema de archivos de Galicia.

(17)

19. La biblioteca pública y su proyección en el Municipio. 20. Historia y costumbres de la localidad de Castro de Rei.

(18)

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD.

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DE REI

DATOS DE LA CONVOCATORIA Plaza a la que aspira:

AUXILIAR DE BIBLIOTECA A JORNADA COMPLETA

Fecha de la convocatoria:

de de 2017

DATOS DEL/A ASPIRANTE

1º Apellido 2º Apellido

Nombre: D.N.I. Fecha de Nacimiento:

Domicilio (Calle, Plaza, Número Piso):

Municipio: C. Postal: Provincia:

Teléfono Contacto: Correo electrónico:

DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ADJUNTARSE A LA INSTANCIA: 1. Fotocopia del DNI o documento de renovación.

2. Fotocopia del título exigido en las bases reguladoras o del resguardo de solicitud. 3. Fotocopias de los documentos a valorar en la fase de concurso y que se relacionan.

1.- 2.- 3.- 4.- 5.-

4. Documento acreditativo del CELGA 4.

El abajo firmante solicita ser admitido en las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la función pública y las especialmente señaladas en las bases de la convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente cuantos datos se especifican en ellas y a prestar juramento o promesa en los términos establecidos en el R.D. 707/79 de Abril.

En………, a ….. de ……… de 2017. FIRMA,

(19)

Castro de Rei, 15 de setembro de 2017.- O Alcalde-Presidente, Francisco Javier Balado Teijeiro.

R. 2754

CHANTADA

Anuncio

O pleno do Concello de Chantada, na sesión ordinaria do día 11/09/2017 acordou aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 21/2017 baixo a modalidade de suplemento de crédito 02/2017 con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 172.818,96 €.

O expediente exponse ao público polo prazo de quince días, da acordo co artigo 169 do Texto Refundido 2/2004, do 5 de marzo, da Lei reguladora das facendas locais, na Secretaría deste Concello, a fin de que durante o mesmo, que empezará a contarse desde o día seguinte ó da inserción do presente edicto no Boletín Oficial da Provincia, poderán presentar reclamacións e suxestións que se estimen oportunas, as que deberán ser dirixidas ó Sr. Alcalde-Presidente deste Concello.

Chantada,12 de setembro de 2017.- O ALCALDE, Manuel Lorenzo Varela Rodríguez

R. 2716

Anuncio

Por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 19/09/2017, se publica la licitación de la contratación que se especifica a continuación:

1.- Entidad adjudicadora.

a.- Organismo: Ayuntamiento de Chantada. b.- Dependencia tramitadora: Secretaría. c.- Expediente: G116/2017

2.- Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: “ADECUACIÓN, SELADO E CLAUSURA DO VERTEDOIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN E DEMOLICIÓN III FASE”.

B) Lugar de ejecución: Lugar de O Seixo, Parroquia de San Xurxo de Asma, Municipio de Chantada C) División por lotes: No.

E) Plazo de ejecución: 3 meses.

3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente. b) Procedimiento: Abierto.

4.- Presupuesto base de licitación.

a) Presupuesto: 94.310,71€ (IVA excluido) b) IVA 21%: 19.805,14 €

c) 114.115,85 € (IVA añadido)

5.- Garantía

a) Provisional: no se exige.

b) Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.

6.- Obtención de documentación e información.

a) Perfil del contratante: http://chantada.sedelectronica.es/contractor-profile-list b) Entidad: Ayuntamiento de Chantada.

c) Dirección: Plaza de España, 1 – 27500 – Chantada. d) Teléfono: 982 44 00 11.

(20)

7.- Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP de Lugo.

b) Documentación a presentar: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar y forma de presentación: Las proposiciones deberán presentarse en el Registro general de

entrada del Ayuntamiento de Chantada, C.P. 27500 – Plaza de España, 1 – Chantada, en horario de 09:00 a 14:00 horas. Si el último día del plazo finaliza en festivo se entenderá prorrogado al inmediato hábil siguiente.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el interesado deberá justificar la fecha y la hora de

imposición del envío de la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación, dentro de la fecha y hora establecidos como plazo de presentación, la remisión de la oferta mediante fax (número 982 46 21 02) o telegrama en el que se consigne el título completo del contrato y el nombre del licitador. Sin la concurrencia de ambos requisitos, no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación, con posterioridad a la fecha y hora de terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. En todo caso, transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin recibirse la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.

8.- Requisitos específicos del contratista.

a)Clasificación: No se exige.

b) Otros requisitos: Los indicados en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 9.- Apertura de ofertas.

a) De conformidad con lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas.

10.- Criterios bases para la adjudicación.

a) Criterios recogidos en la cláusula décimo primera del pliego de cláusulas administrativas: precio, reducción del plazo de ejecución y ampliación del plazo de garantía.

11.- Otra información: se publicará en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Chantada, pudiendo solicitarse información en la dirección de correo electrónico señalada.

12.- Gastos de anuncios.

a) Serán por cuenta del licitador que resulte adjudicatario hasta el límite máximo de 600,00 euros. Chantada, 20 de setembro de 2017.- El Alcalde, Manuel L. Varela Rodríguez.

R. 2765

A FONSAGRADA

Anuncio

APROBACIÓN INICIAL DO INVENTARIO DE CAMIÑOS DO CONCELLO DE A FONSAGRADA

Por Decreto de Alcaldía de data 06 de setembro de 2017, e visto o elevado número de alegacións presentadas durante o prazo de información pública que abarcou dende o día 01.07.2017 ao 01.09.2017 (BOP núm. 149 do 30.06.2017).

Acordase:

Primeiro: Ampliar o prazo de información pública do inventario de camiños.

Segundo: Que se abra un período de información pública durante un mes máis, do 1 ao 31 de outubro de 2017, mediante un anuncio no taboleiro de edictos do Concello, no Boletín Oficial da Provincia e, ademais, no xornal El Progreso.

Durante ese prazo calquera interesado poderá examinalo nas dependencias municipais para formular as alegacións que se consideren pertinentes ou obter copias.

A Fonsagrada, 07 de setembro de 2017.- O Alcalde, Argelio Fernández Queipo

(21)

Anuncio INVESTIGACIÓN DE CAMINO PÚBLICO

Visto o escrito de data 19 de xullo de 2017, rexistro de entrada nº 1462, efectuado por Don Hortensio Gómez Álvarez, con D.N.I. nº 33.796.241-H, no que solicita o inicio de Expediente de recuperación de oficio, tanto do aparcadoiro como do barranco e Camiño da Searoa …”

Visto que en base á planimetría obrante neste Concello non se pode determinar o trazado do camiño e polo tanto, antes de iniciar un expediente de recuperación de oficio é necesaria a realización dun expediente previo de investigación,

Vistos os informes e estudos necesarios para determinar se concorren os presupostos para o exercicio da potestade.

Visto o informe do arquitecto técnico de data 06.09.2017.

Unha vez realizada a tramitación legalmente establecida e unha vez visto o informe de Secretaría do día 12.09.2017, conforme o artigo 49 do Real decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das entidades locais, e vistas as competencias que me outorga a lexislación vixente,

ACORDO

PRIMEIRO. Que se incoe o expediente de investigación da titularidade do camiño denominado da Searoa, sito en Aldomán, que presuntamente pertence á corporación local, e que se soliciten dos rexistros que procedan todos os antecedentes e datos que consten relativos ao ben investigado. Incorporaranse ao expediente as certificacións que se expidan para tal efecto.

SEGUNDO. Que se publique o acordo de iniciación no Boletín Oficial da provincia de Lugo e que se expoña no taboleiro de anuncios do Concello un exemplar dos ditos boletíns durante un prazo de quince días.

TERCEIRO. Que se traslade o acordo de iniciación á Administración Xeral do Estado e á da Comunidade Autónoma para que, de ser o caso, poidan facer valer os seus dereitos e alegar o procedente.

CUARTO. Que se lles notifique aos afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables.

QUINTO. Que se abra un trámite de información pública por prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao día en que se deba dar por rematada a publicación dos anuncios no taboleiro da corporación, para que as persoas afectadas polo expediente de investigación poidan alegar por escrito todo o que consideren conveniente para o seu dereito ante a corporación, para o que achegarán todos os documentos en que baseen as súas alegacións.

No caso de que existan afectados polo expediente de investigación que resulten coñecidos e identificables, este prazo comezará a contar desde a notificación persoal.

SEXTO. Unha vez finalizado o prazo para presentar alegacións, que se abra un período de proba por un prazo de quince días no que serán admisibles os seguintes elementos:

— Os documentos públicos xudiciais, notariais ou administrativos outorgados de acordo co Dereito. — O recoñecemento e ditame pericial.

— A declaración de testemuñas.

SÉTIMO. Unha vez practicadas as probas e valoradas polos servizos da corporación, porase de manifesto o expediente ás persoas ás que afecte a investigación e comparecesen nel, para que, durante un prazo de 10 días, aleguen o que crean conveniente para o seu dereito.

A Fonsagrada, 12 de setembro de 2017.- O Alcalde, Argelio Fernández Queipo

R. 2718

Anuncio

O Pleno do Concello de A Fonsagrada, en sesión ordinaria celebrada o día 14.09.2017, acordou a aprobación provisional da modificación do Regulamento de organización do Concello de A Fonsagrada.

En cumprimento do disposto no artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días a contar dende o día seguinte da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as alegacións que consideren oportunas.

Figure

Updating...

References

Related subjects :