PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ A L ACCÉS I L ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT EL CURS 2017/18.

Texto completo

(1)

PREGUNTES FREQÜENTS EN RELACIÓ A L’ACCÉS I

L’ADMISSIÓ A LA UNIVERSITAT EL CURS 2017/18.

16/1/2017

 

1) Puc examinar-me en la Fase Obligatòria de l’assignatura de Química? NO. Els exàmens de la Fase Obligatòria sols poden ser Castellà, Valencià, Història d’Espanya, Idioma estranger i una de les 4 assignatures troncals generals amb vinculació a modalitat de batxillerat, que són: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II.

Tots els estudiants s’examinaran d’almenys una de les 4 troncals generals de modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II), i poden haver-la cursada o no. 2) Puc examinar-me d’un idioma estranger no cursat?

SI. En la Fase Obligatòria, l’assignatura Idioma Estranger pot ser qualsevol dels 5 idiomes: Anglés, Francès, Italià, Alemany o Portugués, siga cursat o no cursat.

3) Si sóc del batxillerat de Ciències, puc examinar-me en la Fase Obligatòria de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II? SI. L’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria pot ser qualsevol de les quatre: Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II, independentment que siga cursada o no cursada i independentment de la modalitat de batxillerat que s’haja cursat.

Però s’ha de tindre clar el perquè es vol fer aquesta matrícula de PAU pel fet que l’assignatura troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria TAMBÉ s’usa per a ponderar.

No té massa sentit posar l’assignatura de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II en la Fase Obligatòria si es vol estudiar qualsevol grau universitari de les branques Ciències o Ciències de la Salut o Enginyeria i Arquitectura, examinant-se així d’un examen de més, perquè per a aquestes branques de titulacions, les Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II no ponderen. L’únic sentit que pot tindre el posar Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II en la Fase Obligatòria havent cursat Matemàtiques II podria ser el pensar en obtindre una nota mitjana de la Fase Obligatòria més alta, si es considera que es pot treure major qualificació en l'examen de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II que en el de Matemàtiques II.

(2)

4) Puc presentar-me en les PAU de les dues assignatures de matemàtiques?

Si, posant-ne una en una fase (obligatòria o voluntària) i l’altra en l’altra fase. També es podria fer posant-les les dues en la Fase Voluntària i examinant-se en la Fase Obligatòria o de Llatí II o de Fonaments de l’Art II.

L’estudiant pot presentar-se en la fase voluntària de qualsevol de les 16 assignatures següents: les 13 troncals d’opció (de qualsevol modalitat) o les 3 troncals generals de modalitat que no són la que ha posat en la fase obligatòria.

5) Podrà haver examen oral d’alguna assignatura en les PAU de 2017? No. No hi haurà examen oral en cap dels exàmens dels 5 idiomes estrangers, ni tampoc en cap de les altres assignatures.

6) Si ja estava estudiant segon de batxillerat el curs passat però no el vaig aprovar i em queda alguna assignatura pendent, he de presentar-me a les PAU?

NO obligatòriament. Tots els estudiants repetidors, els quede una assignatura, més d’una o tot el curs de segon, independentment de les assignatures que tinguen pendents, estan EXEMPTS de fer les PAU. Poden presentar-se, si volen a fer les PAU de 2017: a la Fase Obligatòria, a la Voluntària o a ambdues, el que ells vulguen.

La seua nota d’accés a la Universitat és la seua nota del batxillerat.

La mateixa nota que per als estudiants de la nova llei educativa representa el 60% (l’altre 40% és la nota de la PAU), per als estudiants repetidors representa el 100% per a l’accés.

7) Si sóc un estudiant repetidor del batxillerat i em presente a la Fase Obligatòria de les PAU i no l’aprove, puc accedir a la universitat? SI. Encara que no s’aproven les PAU o no s’arribe al 5 amb la mitjana ponderada de la nota de batxillerat (60%) i la nota de les PAU (40%), sempre quedarà per a l’estudiant repetidor la seua nota d’accés a la universitat que és la del seu batxillerat.

Si un estudiant es presenta a augmentar la seua nota i no l’augmenta sempre conserva l’anterior més alta.

8) Si no estic repetint el segon curs sinó que el que vaig fer és repetir primer de batxillerat, he de presentar-me a les PAU?

NO obligatòriament. Tots els estudiants repetidors siguen repetidors en primer curs de batxillerat o en segon curs, estan exempts de fer les PAU. Estan exempts de presentar-se a les PAU tots els que han començat el seu primer curs de batxillerat segons el currículum anterior.

(3)

9) Si vaig aprovar el batxillerat el curs passat o anteriors però no he aprovat les PAU, he de presentar-me obligatòriament a les PAU aquest curs per poder accedir a la universitat?

NO, també aquests estudiants estan exempts enguany de fer les PAU. 10)Si vaig aprovar les PAU anteriorment i tinc alguna assignatura

aprovada de Fase Específica de les PAU de 2016, em serveixen aquestes ponderacions encara?

SI, la validesa de la fase Específica de les PAU 2016 encara està vigent i per tant es podrà utilitzar en la preinscripció de 2017. El resultat de la ponderació de les assignatures de Fase Específica de 2016 serà el que tenia en el sistema de ponderacions del curs passat. Ja han caducat les notes de Fase Específica del 2015 i anteriors.

11)Si vaig aprovar les PAU anteriorment i tinc millor nota final de batxillerat que nota d’accés a la universitat, puc utilitzar la meua nota de batxillerat com la meua nota d’accés a la universitat enguany? No. Si ja es té l’accés aprovat, s’ha d’usar la nota d’accés de cursos anteriors per a la preinscripció. Aquesta nota d’accés/admissió podrà augmentar-se presentant-se a les PAU de 2017, bé a la Fase Obligatòria (completa) o a la Fase Voluntària o a ambdues.

12)Puc utilitzar per a ponderar en 2017 la meua nota de l’assignatura de modalitat de la Fase General de 2016 si esta era una assignatura que ara pondera?

No, perquè aquesta assignatura no ponderava en l’estructura de PAU de 2016 i cursos anteriors per ser de Fase General.

13)Quina validesa té la fase obligatòria i la fase voluntària de les PAU de 2017?

Aquest tema encara està pendent de decidir-se per part de la Comissió Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció.

14)L’assignatura troncal general vinculada a modalitat de batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) de la Fase Obligatòria puntua dues vegades?

SI, la qualificació d’aquesta assignatura s’utilitza dues vegades, per a calcular la mitjana de les 5 de la Fase Obligatòria i també per a ponderar, junt a les altres 4 (com a màxim) de la Fase Voluntària que s’utilitzen per a ponderar.

(4)

15)Si no em presente a la Fase Voluntària també em pondera la troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria?

SI. Si un estudiant no es presenta a cap assignatura de la Fase Voluntària pot tindre un màxim de 12 punts per a l’admissió a la universitat perquè l’assignatura troncal general amb vinculació a modalitat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II) li pondera automàticament (en aquelles titulacions en què pondere). Cal tindre present que la troncal general vinculada a modalitat sempre puntua 0.2, en aquelles branques en què pondera.

16)Si em presente a la Fase Voluntària també em pondera l’assignatura de la Fase Obligatòria?

SI. Un estudiant pot tindre un màxim de 5 assignatures que li ponderen, les 4 de la Fase Voluntària i la troncal general de modalitat de la Fase Obligatòria. El sistema informàtic agafarà, per a cada titulació universitària, les qualificacions de les 2 (d’aquestes 5 assignatures) que millor nota d’admissió li resulte a l’estudiant.

17) Puc presentar-me en la Fase Voluntària a l’assignatura de Ciències de la Terra i Mediambientals?

NO. Hi ha un total de 25 assignatures que tenen examen en les PAU de 2017. Les assignatures de les PAU són totes de segon curs de batxillerat, les 12 troncals generals (considerant els 5 idiomes estrangers i les 4 amb vinculació a modalitat de batxillerat) i les 13 troncals d’opció (les de les diferents modalitats de batxillerat: 5 del batxillerat de Ciències, 5 del batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i 3 del batxillerat d’Arts). D’aquestes 25, sols 17 s’utilitzen per a les ponderacions.

No tenen examen de les PAU ni serveixen per a les ponderacions les 9 assignatures que ara ja no formen part de les PAU: Anàlisi Musical, Ciències de la Terra, Dibuix Artístic, Electrotècnia, Història de la Música i la Dansa, Literatura Universal, Llenguatge i Pràctica Musical, Tècniques d’Expressió Graficoplàstica i Tecnologia Industrial. Tampoc tenen examen en les PAU ni s’utilitzen per a les ponderacions les altres assignatures específiques: Psicologia, Tecnologies de la Informació i la Comunicació, etc.

18)Puc presentar-me sols a alguns exàmens de la Fase Obligatòria?

No, si un estudiant es presenta a la Fase Obligatòria, ho ha de fer de forma completa, de les 5 assignatures, escollint l’idioma estranger que vulga i també la troncal general de modalitat que preferisca, però les 5. No es guarda cap nota d’assignatura de Fase Obligatòria per a augmentar-la de forma parcial.

(5)

19)L’assignatura Història de la Filosofia sí que pondera?

Si, aquesta assignatura és ara una troncal d’opció, per tant sí que s’utilitza en les ponderacions.

20)Si m’he presentat d’una assignatura de les 4 troncals generals amb vinculació de batxillerat en una convocatòria de les PAU de 2017, i vull presentar-me també en l’altra convocatòria, en l’altra convocatòria he de presentar-me també a la mateixa de les 4 assignatures (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II)?

No, cada convocatòria de les PAU és totalment independent de les altres convocatòries.

21)Si sóc un estudiant estranger, és dir, que estudie en un centre de la comunitat valenciana però amb un sistema educatiu estranger, o que vinc directament d’un altre país, puc accedir a les universitats valencianes?

SI. Cal diferenciar si el país dels estudis és un dels que tenen conveni d’accés amb Espanya o si no en té. Les condicions de l’accés les determinarà la UNED. Si l’estudiant ha de fer les PAU per poder accedir a les nostres universitats, aquestes proves les haurà de fer en la UNED, tant si són la Fase Obligatòria com si són de Fase Voluntària. Serà la UNED la que emetrà una credencial, amb la qual es podrà accedir al nostre procediment de preinscripció universitària.

22)Amb les meues notes d’accés de Fase Obligatòria i Fase Voluntària puc accedir a les titulacions universitàries de la resta de comunitats autònomes?

SI. Continua havent districte universitari únic, és dir, que l’accés és a totes les universitats públiques espanyoles. El que pot passar és que el sistema de ponderacions no coincidisca en unes comunitats autònomes o altres i per tant, en cadascuna s’aplicarà el seu sistema de ponderacions propi.

23)Si sóc un estudiant de cicles formatius de grau superior i el meu cicle no està relacionat amb un determinat Grau Universitari, puc accedir a ell?

Si. L’accés des dels cicles formatius de grau superior és igual que en cursos anteriors, és dir que es pot accedir des de qualsevol cicle a qualsevol grau universitari, considerant com a primer criteri d’admissió la qualificació final del cicle més la suma de les qualificacions ponderades de Fase Voluntària (o Fase Específica de 2016) de les quals s’hagen examinat. No hi ha cap relació entre el tipus de cicle i el grau universitari que condicione la prioritat d’accés.

(6)

24) Com seran els exàmens de la UNED per a l’accés dels estudiants estrangers?

Tal com consta en el web de la UNED:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL

durant el mes de gener, la UNED publicarà informació sobre l’ acreditació d’accés a la universitat, les assignatures i contingut de les proves de competències específiques que es desenvoluparan i el llistat d’universitats que utilitzaran les acreditacions de la UNED en els seus procediments d’admissió.

25) Com seran els exàmens de les PAU per als estudiants de batxillerat o de cicles formatius?

Encara no s’ha acordat com seran els exàmens de les PAU de 2017. Aquest assumpte es treballarà en les reunions de coordinació que se celebraran amb tot el professorat de segon de batxillerat i després d’aquestes reunions es publicarà la GUIA DE LES PAU 2017 amb les característiques dels exàmens, els criteris generals de correcció i un model d’examen de cadascuna de les 25 assignatures de les PAU de 2017.

(7)

PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN AL ACCESO

Y ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD EL CURSO 2017/18.

16/1/2017

1) ¿Puedo examinarme en la Fase Obligatoria de la asignatura de Química?

NO. Los exámenes de la Fase Obligatoria sólo pueden ser Castellano, Valenciano, Historia de España, Idioma extranjero y una de las 4 asignaturas troncales generales con vinculación a modalidad de bachillerato, que son: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II.

Todos los estudiantes se examinarán de al menos una de las 4 troncales generales de modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II), y pueden haberla cursado o no.

2) ¿Puedo examinarme de un idioma extranjero no cursado?

SI. En la Fase Obligatoria, la asignatura Idioma Extranjero puede ser cualquiera de los 5 idiomas: Inglés, Francés, Italiano, Alemán o Portugués, sea cursado o no cursado.

3) ¿Si soy del bachillerato de Ciencias, puedo examinarme en la Fase Obligatoria de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II?

SI. La asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria puede ser cualquiera de las cuatro: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II, independientemente de que sea cursada o no cursada e independientemente de la modalidad de bachillerato que se haya cursado.

Pero hay que tener claro el porqué se quiere hacer esta matrícula de PAU por el hecho de que la asignatura troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria TAMBIÉN se usa para ponderar.

No tiene mucho sentido poner la asignatura de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en la Fase Obligatoria si se quiere estudiar cualquier grado universitario de las ramas Ciencias o Ciencias de la Salud o Ingeniería y Arquitectura, examinándose así de un examen de más, porque para estas ramas de titulaciones, las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II no ponderan. El único sentido que puede tener el poner Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II en la Fase Obligatoria habiendo cursado Matemáticas II podría ser el pensar en obtener una nota media de la Fase Obligatoria más alta, si se considera que se puede sacar mayor calificación en el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II que en el de Matemáticas II.

(8)

4) ¿Puedo presentarme en las PAU de las dos asignaturas de matemáticas?

Si, poniendo una en una fase (obligatoria o voluntaria) y la otra en la otra fase. También se podría hacer poniéndolas ambas en la Fase Voluntaria y examinándose en la Fase Obligatoria o de Latín II o de Fundamentos del Arte II.

El estudiante puede presentarse en la Fase Voluntaria de cualquiera de las 16 asignaturas siguientes: las 13 troncales de opción (de cualquier modalidad) o las 3 troncales generales de modalidad que no son la que ha puesto en la fase obligatoria.

5) ¿Podrá haber examen oral de alguna asignatura en las PAU de 2017? No. No habrá examen oral en ninguno de los exámenes de los 5 idiomas extranjeros, ni tampoco en ninguna de las otras asignaturas.

6) ¿Si ya estaba estudiando segundo de bachillerato el curso pasado pero no lo aprobé y me queda alguna asignatura pendiente, tengo que presentarme a las PAU?

NO obligatoriamente. Todos los estudiantes repetidores, los quede una asignatura, más de una o todo el curso de segundo, independientemente de las asignaturas que tengan pendientes, están EXENTOS de hacer las PAU. Pueden presentarse, si quieren hacer las PAU de 2017: en la Fase Obligatoria, en la Voluntaria o en ambas, lo que ellos quieran.

Su nota de acceso a la Universidad es su nota de bachillerato.

La misma nota que para los estudiantes de la nueva ley educativa representa el 60% (el otro 40% es la nota de la PAU), para los estudiantes repetidores representa el 100% para el acceso.

7) ¿Si soy un estudiante repetidor del bachillerato y me presento a la Fase Obligatoria de las PAU y no apruebo, puedo acceder a la universidad? SI. Aunque no se aprueben las PAU o no se alcance el 5 con la media ponderada de la nota de bachillerato (60%) y la nota de las PAU (40%), siempre quedará para el estudiante repetidor su nota de acceso a la universidad que es la de su bachillerato.

Si un estudiante se presenta a aumentar su nota y no la aumenta siempre conserva la anterior más alta.

8) ¿Si no estoy repitiendo el segundo curso sino que lo que hice es repetir primero de bachillerato, debo presentarme a las PAU?

NO obligatoriamente. Todos los estudiantes repetidores sean repetidores en primer curso de bachillerato o en segundo curso, están exentos de hacer las PAU.

Están exentos de presentarse a las PAU todos los que han comenzado su primer curso de bachillerato según el currículo anterior.

(9)

9) ¿Si aprobé el bachillerato el curso pasado o anteriores pero no he aprobado las PAU, debo presentarme obligatoriamente a las PAU este curso para poder acceder a la universidad?

NO, también estos estudiantes están exentos este año de hacer las PAU.

10) ¿Si aprobé las PAU anteriormente y tengo alguna asignatura aprobada de Fase Específica de las PAU de 2016, me sirven estas ponderaciones todavía?

SI, la validez de la fase Específica de las PAU 2016 aún está vigente y por lo tanto se podrá utilizar en la preinscripción de 2017. El resultado de la ponderación de las asignaturas de Fase Específica de 2016 será el que tenía en el sistema de ponderaciones del curso pasado. Ya han caducado las notas de Fase Específica del 2015 y anteriores.

11) ¿Si aprobé las PAU anteriormente y tengo mejor nota final de bachillerato que nota de acceso a la universidad, puedo utilizar mi nota de bachillerato como mi nota de acceso a la universidad este año?

No. Si ya se tiene el acceso aprobado, se debe usar la nota de acceso de cursos anteriores para la preinscripción. Esta nota de acceso/admisión podrá aumentarse presentándose a las PAU de 2017, bien en la Fase Obligatoria (completa) o en la Fase Voluntaria o en ambas.

12) ¿Puedo utilizar para ponderar en 2017 mi nota de la asignatura de modalidad de la Fase General de 2016 si ésta era una asignatura que ahora pondera?

No, porque esta asignatura no ponderaba en la estructura de PAU de 2016 y cursos anteriores por ser de Fase General.

13) ¿Qué validez tiene la fase obligatoria y la fase voluntaria de las PAU de 2017?

Este tema aún está pendiente de decidirse por parte de la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción.

14) ¿La asignatura troncal general vinculada a modalidad de bachillerato (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II) de la Fase Obligatoria puntúa dos veces? SI, la calificación de esta asignatura se utiliza dos veces, para calcular la media de las 5 de la Fase Obligatoria y también para ponderar, junto a las otras 4 (como máximo) de la Fase Voluntaria que se utilizan para ponderar.

(10)

15) ¿Si no me presento a la Fase Voluntaria también me pondera la troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria?

SI. Si un estudiante no se presenta a ninguna asignatura de la Fase Voluntaria puede tener un máximo de 12 puntos para la admisión a la universidad porque la asignatura troncal general con vinculación a modalidad (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II) le pondera automáticamente (en aquellas titulaciones en las que pondere). Hay que tener presente que la troncal general vinculada a modalidad siempre puntúa 0.2, en aquellas ramas en las que pondera.

16) ¿Si me presento a la Fase Voluntaria también me pondera la asignatura de la Fase Obligatoria?

SI. Un estudiante puede tener un máximo de 5 asignaturas que le ponderan, las 4 de la Fase Voluntaria y la troncal general de modalidad de la Fase Obligatoria. El sistema informático cogerá, para cada titulación universitaria, las calificaciones de las 2 (de entre estas 5 asignaturas) que mejor nota de admisión le resulte al estudiante.

17) ¿Puedo presentarme en la Fase Voluntaria en la asignatura de Ciencias de la Tierra y Medioambientales?

NO. Hay un total de 25 asignaturas que tienen examen en las PAU de 2017. Las asignaturas de las PAU son todas de segundo curso de bachillerato, las 12 troncales generales (considerando los 5 idiomas extranjeros y las 4 con vinculación a modalidad de bachillerato) y las 13 troncales de opción (las de las diferentes modalidades de bachillerato: 5 del bachillerato de Ciencias, 5 del bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y 3 del bachillerato de Artes). De estas 25, sólo 17 se utilizan para las ponderaciones.

No tienen examen de las PAU ni sirven para las ponderaciones las 9 asignaturas que ahora ya no forman parte de las PAU: Análisis Musical, Ciencias de la Tierra, Dibujo Artístico, Electrotecnia, Historia de la Música y la Danza, Literatura Universal, Lenguaje y Práctica Musical, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Tecnología Industrial. Tampoco tienen examen en las PAU ni se utilizan para las ponderaciones las otras asignaturas específicas: Psicología, Tecnologías de la Información y la Comunicación, etc.

18) ¿Puedo presentarme solo a algunos exámenes de la Fase Obligatoria? No, si un estudiante se presenta en la Fase Obligatoria, debe hacerlo de forma completa, de las 5 asignaturas, escogiendo el idioma extranjero que quiera y también la troncal general de modalidad que prefiera, pero las 5. No se guarda ninguna nota de asignatura de Fase Obligatoria para aumentar de forma parcial.

(11)

19) ¿La asignatura Historia de la Filosofía sí que pondera?

Si, esta asignatura es ahora una troncal de opción, por lo tanto sí que se utiliza en las ponderaciones.

20) ¿Si me he presentado de una asignatura de las 4 troncales generales con vinculación de bachillerato en una convocatoria de las PAU de 2017, y quiero presentarme también en la otra convocatoria, en la otra convocatoria debo presentarme también en la misma de las 4 asignaturas (Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II o Fundamentos del Arte II)?

No, cada convocatoria de las PAU es totalmente independiente de las otras convocatorias.

21) ¿Si soy un estudiante extranjero, es decir, que estudio en un centro de la comunidad valenciana pero con un sistema educativo extranjero, o que vengo directamente de otro país, puedo acceder a las universidades valencianas?

SI. Hay que diferenciar si el país de los estudios es uno de los que tienen convenio de acceso con España o si no lo tiene. Las condiciones del acceso las determinará la UNED. Si el estudiante tiene que hacer las PAU para poder acceder a nuestras universidades, estas pruebas deberán realizarse en la UNED, tanto si son la Fase Obligatoria como si son de Fase Voluntaria. Será la UNED la que emitirá una credencial, con la que se podrá acceder a nuestro procedimiento de preinscripción universitaria.

22) ¿Con mis notas de acceso de Fase Obligatoria y Fase Voluntaria puedo acceder a las titulaciones universitarias del resto de comunidades autónomas?

SI. Sigue habiendo distrito universitario único, es decir, que el acceso es a todas las universidades públicas españolas. Lo que puede pasar es que el sistema de ponderaciones no coincida en unas comunidades autónomas u otras y por lo tanto, en cada una se aplicará su sistema de ponderaciones propio.

23) ¿Si soy un estudiante de ciclos formativos de grado superior y mi ciclo no está relacionado con un determinado Grado Universitario, puedo acceder a él?

Si. El acceso desde los ciclos formativos de grado superior es igual que en cursos anteriores, es decir que se puede acceder desde cualquier ciclo a cualquier grado universitario, considerando como primer criterio de admisión la calificación final del ciclo más la suma de las calificaciones ponderadas de Fase Voluntaria (o Fase Específica de 2016) de las que se hayan examinado. No hay ninguna relación entre el tipo de ciclo y el grado universitario que condicione la prioridad de acceso.

(12)

24) ¿Cómo serán los exámenes de la UNED para el acceso de los estudiantes extranjeros?

Tal y como consta en la web de la UNED:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,932663&_dad=portal&_schema=PORTAL

durante el mes de enero, la UNED publicará información sobre la acreditación de acceso a la universidad, las asignaturas y contenido de las pruebas de competencias específicas que se desarrollarán y el listado de universidades que utilizarán las acreditaciones de la UNED en sus procedimientos de admisión. 25) ¿Cómo serán los exámenes de las PAU para los estudiantes de bachillerato o de ciclos formativos?

Aún no se ha acordado cómo serán los exámenes de las PAU de 2017. Este asunto se trabajará en las reuniones de coordinación que se celebrarán, en la semana del 30 de enero al 3 de febrero, con todo el profesorado de segundo de bachillerato y después de estas reuniones se publicará la GUÍA DE LAS PAU 2017 con las características de los exámenes, los criterios generales de corrección y un modelo de examen de cada una de las 25 asignaturas de las PAU de 2017.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :