• No se han encontrado resultados

El pressupost de licitació d aquesta obra és de ,17 més IVA.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "El pressupost de licitació d aquesta obra és de ,17 més IVA."

Copied!
6
0
0

Texto completo

(1)

ACTA DE VALORACIO DEL SOBRES B (PROPOSTA VALORABLE SEG O NS JUDIC I DE VAL OR )

Identificació de l’expedient: Execució de les obres de renovació i millora dels serveis

urbans i pavimentació d’un tram de l’Avinguda Barcelona de Miami Platja.

Expedient número: Serveis Interns /Secretaria General /Contractació i Serveis/ jp/

Exp. 12666/2017

Tràmit: Tercera sessió de la Mesa de Contractació

A Mont-roig del Camp, a la Casa Consistorial, essent les 08:30 hores del dia 12 de gener de 2018, es reuneix la Mesa de Contractació, assistint els següents membres que la integren:

PRESIDENT: Llorenç Rofes Anguera, departament tècnic

VOCALS: Mar Amorós Mas, secretaria per delegació

Xavier Mora Serra, departament intervenció

Jessica Picón Sánchez, departament de contractació SECRETÀRIA: Rosa Guerrero Colorado, departament de contractació

Aquesta sessió, de caràcter no públic, té per objecte determinar la puntuació de les proposicions presentades per les empreses, subjectes a valoració segons criteris no automàtics, en base a l’informe redactat pel tècnic municipal, que es transcriu a continuació i que la Mesa assumeix com a propi:

“Assumpte: Valoració del contingut del SOBRE B. (Memòria tècnica) de les ofertes presentades per a la contractació dels treballs de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’avinguda de Barcelona de Miami Platja

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, en data 22 de novembre de 2017, va adoptar l’acord d’aprovar l’expedient de contractació, que es tramitarà per mitja de procediment obert, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars, l’obertura de la licitació i la despesa corresponents a la renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació d’un tram de l’avinguda de Barcelona de Miami Platja.

Per tractar-se d’un procediment obert, la licitació va ser difosa, al perfil del contractant en data 28 de novembre de 2017 i al BOPT núm. 230 de data 29 de novembre de 2017, segons es desprèn de l’expedient.

El pressupost de licitació d’aquesta obra és de 3.715.032,17 € més IVA.

En aquest procés de licitació s’han presentat 4 ofertes. Al Sobre B (Memòria tècnica), objecte d’aquest informe, s’inclouran tots aquells documents que siguin precisos per a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor d’acord amb l’Annex 5 del Plec de condicions de l’expedient i són els que es descriuen a continuació:

erificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/

Mar Amorós Mas (1 de 5) Administrativa Data Signatura: 12/01/2018 HASH: d289fabaab56baf41e8b2fe42698a480

Llorenç Rofes Anguera (2 de 5) Arquitecte Superior Data Signatura: 12/01/2018 HASH: 56fe82d7a707fe0026cc3fa471f4694d

(2)

5.1 Millores i avantatges en el procés constructiu.

5.2 Millores de l’accessibilitat dels veïns i de la informació i atenció dels afectats durant l’execució de l’obra.

5.3 Programa d’actuacions mediambientals.

La valoració d’aquests tres punts, els criteris d’adjudicació i la seva ponderació, figuraven als corresponents punts de l’Annex 7 del Plec de condicions de l’expedient. i són els que es descriuen a continuació:

4. Millores i avantatges en el procés constructiu fins a 8 punts

Per a la puntuació d’aquest apartat s’assignarà 0 punts a les ofertes que no aportin cap proposta concreta, específica, justificada tècnicament, i s’assignarà 8 punts a l’oferta que proposi solucions mes avantatjoses. La resta d’ofertes s’interpolarà linealment entre aquests dos valors. A les ofertes que no justifiquin adequadament l’import proposat se’ls assignarà 0 punts.

6. Millores de l’accessibilitat dels veïns, i de la informació i atenció dels afectats,

durant l’execució fins a 8 punts

Per a la puntuació d’aquest apartat s’assignarà 0 punts a les ofertes que no aportin cap proposta concreta, específica i valorada (pressupost d’execució material) en aquest apartat, i s’assignarà 8 punts a l’oferta que proposi un valor econòmic més alt. La resta d’ofertes s’interpolarà linealment entre aquests dos valors. A les ofertes que no justifiquin adequadament l’import proposat se’ls assignarà 0 punts.

8. Programa d’actuacions mediambientals fins a 8 punts

(a raó de 2 punts cada apartat)

a) Definir en detall les actuacions per minimitzar la petjada de carboni.

b) Acreditar en detall les condicions per minimitzar l’impacte mediambiental de la principal planta d’aglomerat asfàltic mitjançant la no utilització de la combustió de gasoil o fuel per fabricar les mescles bituminoses.

c) Definir en detall la gestió de residus en l’actuació a executar

d) Definir en detall la utilització de tecnologia i material referents a ferms sostenibles que el contractista proposi per l’execució d’aquesta actuació (reciclats, reutilitzables, valorització, etc.).

El contingut del sobre B s’avalua a continuació:

5.1 Millores i avantatges en el procés constructiu.

Per aquest apartat, el punt 4 de l’annex 7 de les Bases especifica que les empreses que no justifiquin adequadament l’import proposat se’ls assignarà 0 punts. En aquest sentit 3 de les empreses que presenten ofertes no han valorat l’import de les millores proposades i se’ls han d’assignar 0 punts.

L’oferta presentada per la UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i Acsa Obras e Infraestructuras SAU suposa millora en la qualitat de l’obra i el compliment del pla de treball, la valoració de les millores s’ha realitzat amb preus previstos al projecte sempre que existeixin. Les propostes contingudes en aquesta oferta son coherents i factibles en l’execució del projecte que ens ocupa.

erificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/

Xavier Mora Serra (4 de 5) Tècnic Mig Data Signatura: 12/01/2018 HASH: 6ca9365de506856f3c68aa6003c2c275

(3)

5.2 Millores de l’accessibilitat dels veïns i de la informació i atenció dels afectats durant l’execució de l’obra

Les propostes de millora presentades per les quatre empreses son concretes i específiques i van destinades a la millora de la mobilitat i l’accessibilitat del residents. De les millores proposades se n’ha aportat el valor econòmic com a pressupost d’execució material i amb preus de projecte si hi estan previstos.

No obstant això, analitzant la coherència i factibilitat en el context de l’obra que ens ocupa, l’oferta presentada per la UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i Acsa Obras e Infraestructuras SAU s’ha de matisar en els punts que es descriuen:

Mesura 1: Divisió de l’obra en trams.

La pròpia empresa apunta que si no es fes l’obra per trams es podria reduir el temps d’execució de la mateixa. Vista la importància que en aquesta obra pren el compliment dels terminis d’execució aquesta mesura valorada en 45.093,76€ (PEM) no es considera factible i per tant no es valora.

Mesura 15: Desplaçar/afegir noves zones de recollida de residus.

Aquesta mesura valorada amb un PEM de 13.000€ no es considera imputable a aquest apartat, per aquest motiu no es valora.

MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS VEÏNS I DE LA INFORMACIÓ

I ATENCIÓ DELS AFECTATS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

(5.2)

8

Núm. EMPRESA € (PEM) Punts

1 UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA

i Acsa,Obras e Infraestructuras SAU 191.518,26 € 8,00

2 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA 82.176,34 3,43

3 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 39.694,26 1,66

4 FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU 34.524,67 1,44 MILLORES I AVANTATGES EN EL

PORCÉS CONSTRUCTIU (5.1)

8

Núm. EMPRESA € (PEM) Punts

1 UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA

i Acsa,Obras e Infraestructuras SAU 72.889,25 8,00

2 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA NO JUSTIFICA 0,00

3 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU NO JUSTIFICA 0,00

4 FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU NO JUSTIFICA 0,00

erificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/

(4)

5.3 Programa d’actuacions mediambientals

a) Definir en detall les actuacions per minimitzar la petjada de carboni.

UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i Acsa, Obras e Infraestructuras SAU proposa mesures per la reducció de la Petjada de Carboni, fa el

càlcul de la PC limitada a les actuacions per pavimentació asfàltica, aporta distintius de qualitat ambiental de la flota de vehicles i concreta els sistemes d’optimització de consums i emissions continguts en els equips de treball proposats. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 1,5 punts.

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA fa el càlcul de la PC limitada a les actuacions per

pavimentació asfàltica. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 0,75 punts.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU proposa mesures per la reducció de

la Petjada de Carboni, fa el càlcul de la PC per l’obra concreta, i fa el càlcul també de la reducció de la PC que es pot obtenir en aquesta obra aplicant les mesures que proposa. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 2 punts.

FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU proposa l’aportació d’un pla

d’ambientalització i en l’apartat de reducció de la PC proposa realitzar un estudi de mobilitat a l’obra, no es realitzen càlculs de la PC. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 0,25 punts.

b) Acreditar en detall les condicions per minimitzar l’impacte mediambiental de la principal planta d’aglomerat asfàltic mitjançant la no utilització de la combustió de gasoli o fuel per fabricar les mescles bituminoses.

UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i Acsa,Obras e Infraestructuras SAU acredita planta a gas, es puntua amb 2 punts.

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA acredita planta que utilitza fuel reciclat com a

combustible, es puntua amb 0 punts.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU acredita planta a gas, es puntua amb

2 punt.

FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU acredita planta a gas, amb es

puntua amb 2 punt.

c) Definir en detall la gestió de residus en l’actuació a executar.

UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i Acsa,Obras e Infraestructuras SAU defineix en detall la gestió de residus i acredita mitjans propis

per la gestió integral de tot tipus de residus. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 2 punts.

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA en aquest apartat es parla de gestió ambiental sense

acabar de concretar la gestió de residus. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 0,5 punts.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU defineix en detall la gestió de residus i

acredita mitjans propis per la gestió integral de tot tipus de residus. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 2 punts.

erificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/

(5)

FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU defineix en detall la gestió de

residus. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 1,5 punts.

d) Definir en detall la utilització de tecnologia i material referents a ferms sostenibles que el contractista proposi per l’execució d’aquesta actuació (reciclats, reutilitzables, valorització, etc.).

UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i Acsa,Obras e Infraestructuras SAU proposa la incorporació de material fresat a les mescles en una

proporció del 10-15% i posa en disposició equip de producció d’àrids mòbil. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 1,0 punts.

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA proposa la incorporació de material fresat i pols

procedent de matxuqueig de pneumàtic. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 1,0 punts.

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU posa en disposició equip de producció

d’àrids mòbil. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 1,0

punts..

FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU acredita la solvència del grup en

aquesta matèria i aporta un estudi de materials realitzat per una altra obra com exemple de solucions a aportar a l’obra que ens ocupa. Vista la proposta i comparant-la amb les altres tres es puntua amb 0,5 punts.

Seguidament s’adjunta resum de puntuació del punt 5.3

PROGRAMA D'ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL

(5.3)

8

Núm. EMPRESA a b c d Punts

1 UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i

Acsa,Obras e Infraestructuras SAU 1,50 2,00 2,00 1,00 6,50

2 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA 0,75 0,00 0,50 1,00 2,25

3 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00

4 FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU 0,25 2,00 1,50 0,50 4,25

Un cop considerats els valors anteriors per a cadascun dels apartats corresponents al SOBRE B del Plec de clàusules administratives particulars, el resultat final de l’avaluació del SOBRE B, segons els criteris indicats en aquest informe, dóna els resultats del quadre següent, que s’ha ordenat ja de major a menor d’acord amb la columna de puntuació total:

erificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/

(6)

El que us comunico perquè en tingueu coneixement.”

A la vista de l’anàlisi anterior, la Mesa de Contractació, acorda el següent:

PRIMER.- CONVOCAR, tal i com es preveu en el Plec de Clàusules Administratives

Particulars, per proper dimarts 16 de gener de 2018 a les 10:00 hores, a la Casa Consistorial (Ctra. Colldejou, s/n, 43300 Mont-roig del Camp) la sessió pública d’obertura dels Sobres C (proposicions valorables per aplicació de fórmules), presentats pels licitadors admesos.

I per a què consti tot l’actuat en aquest acte públic finalitzat a les 09:05, s’estén la present acta, que és signada pels membres de la Mesa.

El President La Secretaria per delegació

Departament d’intervenció Departament Contractació

Secretària de la Mesa

Document signat electrònicament al marge

PUNTUACIÓ SOBRE B

8 8 16,00

Núm. EMPRESA € (PEM) Punts € (PEM) Punts a b c Punts Punts

1

UTE formada per Auxiliar de firmes y Carreteras, SA i Acsa,Obras e Infraestructuras SAU 72.889,25 8,00 191.518,26 € 8,00 1,50 2,00 2,00 6,50 22,50 3 ROMÀ INFRAESTRUCTURES I

SERVEIS, SAU NO JUSTIFICA 0,00 39.694,26 € 1,66 2,00 2,00 2,00 7,00 8,66

4 FCC Industrial e Infraestructuras

Energéticas, SAU NO JUSTIFICA 0,00 34.524,67 € 1,44 0,25 2,00 1,50 4,25 5,69

2 TECNOLOGIA DE FIRMES, SA NO JUSTIFICA 0,00 82.176,34 € 3,43 0,75 0,00 0,50 1,00 2,25 5,68

0,50 PROGRAMA D'ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL (5.3) 8 d 1,00 1,00 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DELS VEÏNS I DE LA INFORMACIÓ I ATENCIÓ DELS AFECTATS DURANT L'ECECUCIÓ DE L'OBRA (5.2) MILLORES I AVANTATGES EN EL PORCÉS CONSTRUCTIU (5.1) alidació: 3HGN7L9ZQFJNQJDG3JW9YKZ2G | V erificació: http://mont-roig.eadministracio.cat/

Referencias

Documento similar

Y tendiendo ellos la vista vieron cuanto en el mundo había y dieron las gracias al Criador diciendo: Repetidas gracias os damos porque nos habéis criado hombres, nos

Where possible, the EU IG and more specifically the data fields and associated business rules present in Chapter 2 –Data elements for the electronic submission of information

The 'On-boarding of users to Substance, Product, Organisation and Referentials (SPOR) data services' document must be considered the reference guidance, as this document includes the

In medicinal products containing more than one manufactured item (e.g., contraceptive having different strengths and fixed dose combination as part of the same medicinal

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

Products Management Services (PMS) - Implementation of International Organization for Standardization (ISO) standards for the identification of medicinal products (IDMP) in

This section provides guidance with examples on encoding medicinal product packaging information, together with the relationship between Pack Size, Package Item (container)

Package Item (Container) Type : Vial (100000073563) Quantity Operator: equal to (100000000049) Package Item (Container) Quantity : 1 Material : Glass type I (200000003204)