BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L ATORGAMENT DE BEQUES D ESTUDI D IDIOMES DURANT DOS NIVELLS ACADÈMICS CONSECUTIUS

Texto completo

(1)

BASES REGULADORES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE

BEQUES D’ESTUDI D’IDIOMES DURANT DOS NIVELLS ACADÈMICS CONSECUTIUS

1. OBJECTE I FINALITAT DE LES BEQUES

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de beques d’estudis d’anglès o francès durant dos nivells acadèmics consecutius als alumnes que compleixin els requisits establerts.

La finalitat pública de les beques és promoure l’aprenentatge dels idiomes, anglès o francès i afavorir l’equitat en l’accés a la formació.

Amb la voluntat de treballar de forma conjunta en la consecució d’aquesta finalitat comuna l’Ajuntament de Sabadell i les escoles d’idiomes de Sabadell han signat un conveni de col·laboració, fruit del qual i de l’aportació altruista de les escoles d’idiomes per les beques esmentades, es redacten les presents bases reguladores.

2. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR ELS BENEFICIARIS A. Estar empadronat a la ciutat de Sabadell.

B. Estar estudiant cursos de 2n cicle d’ESO, batxillerat o cicles formatius en un centre d’educació secundària de Sabadell, en el moment de la convocatòria. També s’hi poden presentar alumnes empadronats a Sabadell que estiguin cursant cicles formatius que no s’imparteixin a la ciutat.

C. Com a requisit acadèmic, que l’alumne hagi cursat anglès o francès en el curs anterior a la convocatòria i en l’actual, com a matèria obligatòria o optativa.

D. Que la renda familiar no superi els llindars màxims que s’estableixen a continuació: Famílies d’un membre 13.236,00 €

Famílies de dos membres 22.594,00 € Famílies de tres membres 30.668,00 € Famílies de quatre membres 36.421,00 € Famílies de cinc membres 40.708,00 € Famílies de sis membres 43.945,00€ Famílies de set membres 47.146,00€ Famílies de vuit membres 50.333,00€

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.181,00€ per cada nou membre computable. La renda familiar a efectes dels ajuts s’obtindrà per la suma de les rendes de cada membre computable de la família, d’acord amb el que s’estableix al punt 6 d’aquestes bases. Per a dur a terme aquest càlcul, es consideren membres computables les persones següents que convisquin en el mateix domicili, a data de 31 de desembre, del darrer exercici fiscal tancat.

(2)

Els membres computables de la unitat familiar són:

• El pare i la mare, el tutor o la persona encarregada de la guarda i custòdia.

• El sol·licitant, si s’escau.

• Els germans solters menors de 25 anys.

• Els majors d’edat quan es tracti de persones amb discapacitat.

• El nou cònjuge o persona unida per anàloga relació al pare, mare, tutor o tutora.

• En cas que el/la sol·licitant constitueixi unitat familiar independent, també es considerarà membre computable el cònjuge o persona unida per anàloga relació. En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no convisqui amb el/la sol·licitant de l’ajut. Tampoc es consideraran membres computables, els ascendents dels pares del sol·licitant que convisquin en el mateix domicili.

3. DIARI OFICIAL ON ES PUBLICARÀ LA CONVOCATÒRIA I TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

A) La corresponent convocatòria de beques d’estudi d’idiomes es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per conducte de la base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb el que preveu l’article 17.3.b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

B) La sol·licitud de beca i tota la documentació requerida s’hauran de presentar en el termini que s’estableixi a l’acte de convocatòria a qualsevol dels registres de l’Ajuntament.

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A. Imprès de la sol·licitud (segons annex 1) B. Fotocòpia del DNI del sol·licitant

C. Fotocòpia del DNI de tots els membres computables de la unitat familiar

D. Certificat del centre educatiu on consti que l’alumne està matriculat al centre i el nivell educatiu que cursa.

E. Certificat de la qualificació final de la matèria d’anglès o de francès del curs anterior a l’actual, amb segell i signatura originals de la secretaria del centre.

F. Fotocòpia de la declaració de la renda del darrer exercici fiscal tancat. Aquesta documentació no caldrà presentar-la si s’autoritza a l’Ajuntament de Sabadell a consultar les dades tributàries (annex 1- apartat 3).

G. Declaració responsable d’ingressos econòmics percebuts. En cas que no sigui possible documentar els ingressos familiars a través de la renda, les persones sol·licitants hauran de justificar els ingressos de tots els membres computables mitjançant una declaració responsable d’ingressos econòmics percebuts de la unitat familiar (annex 2).

H. Certificat d’empadronament. Aquesta documentació no caldrà presentar-la si s’autoritza a l’Ajuntament de Sabadell a consultar el Padró municipal d’habitants (annex 1- apartat 3).

Quan s’observin defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació o la documentació, es podrà donar als sol·licitants un termini, que no podrà excedir de 10 dies, a comptar des de la comunicació, per esmenar els defectes o omissions o per aportar noves dades.

(3)

5. PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES BEQUES

La totalitat de les beques s’atorgaran en règim de concurrència competitiva, sota els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

L’òrgan competent per a la resolució d’aquest expedient ho farà de forma motivada, i s’haurà de pronunciar no només sobre les sol·licituds a les quals es concedeix la beca, sinó també sobre les sol·licituds que s’han de desestimar i les que s’han de tenir per desistides.

Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió qualificadora presidida pel/per la Regidor/a d’Educació o persona en qui delegui, de la qual formaran part també el/la Cap del Servei d'Educació o persona en qui delegui, el/la directiu/va responsable de l’àrea que tramita les beques, un/a representant de les escoles d’idiomes i un/a tècnic/a del servei d’Educació, que actuarà com a secretari/ària.

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment és de tres mesos. El termini es computa a partir de l’endemà de la data límit de presentació de sol·licituds. El venciment d’aquest termini sense que s’hagi notificat la resolució legitima a les persones interessades per entendre desestimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.

La notificació de la resolució s’efectuarà a través del tauler d’anuncis municipal i es podrà consultar a través de la pàgina web de l’Ajuntament.

La resolució que es dicti posa fi a la via administrativa i contra la mateixa es podrà interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el termini d’un mes, o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, sens perjudici de la interposició de qualsevol altre que es consideri oportú.

La presentació de la sol·licitud per a l’atorgament d’aquests ajuts implicarà la manifestació tàcita de consentiment inequívoc al tractament de dades de caràcter personal i la seva publicació en els termes establerts en l’anterior apartat, d’acord amb el que es preveu a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Tot i així els representants de les escoles d’idiomes no tindran en cap cas accés a les dades de caràcter tributari dels alumnes sol·licitants, les quals seran tractades de forma confidencial pels tècnics municipals responsables de la gestió de les sol·licituds de beca.

6. CRITERIS DE VALORACIÓ

A) Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris següents:

1. Renda de la unitat familiar. El criteri econòmic de la renda familiar serà el prioritari per ordenar les sol·licituds.

La renda familiar a aquests efectes s’obtindrà per la suma de la Base imposable general i la Base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat de tots els membres computables de la unitat familiar, segons s’estableix al punt 2.D d’aquestes bases.

En cas que no sigui possible documentar els ingressos familiars a través de la renda, les persones sol·licitants hauran de justificar els ingressos de tots els membres computables mitjançant una declaració responsable d’ingressos econòmics

(4)

La fórmula per obtenir el valor d’ordenació de les sol·licituds serà la següent:

LL: Llindar màxim en funció del nombre de membres de la unitat familiar establerts en aquestes bases

I: Ingressos de la unitat familiar

C: Criteri econòmic (del 0,000 % al xxx,xxx%) C= I ·100

LL

D’aquesta manera les sol·licituds s’agruparan segons el següent:

o Compleix el requisit econòmic: valors compresos entre 0 i 100,000%

o No compleix el requisit econòmic: valors superiors al 100,000%, i per tant serà desestimada.

L’ordenació de les sol·licituds que compleixen els requisits econòmics es farà en ordre creixent de “C” i decreixent de la nota d’anglès o francès, en cas d’empat de la “C”.

2. En el supòsit d’empat en relació al criteri econòmic, es tindrà en compte la nota final d’anglès o francès del curs anterior en què es fa la sol·licitud de la beca, segons ordre decreixent. En cas que en el certificat aportat no constin les qualificacions numèriques, s’aplicaran les equivalències següents:

 Suficient 5,5

 Bé 6,5

 Notable 8

 Excel·lent 9

 Matrícula d’honor 10

B) En cas que el nombre total de beques no quedessin adjudicades, es flexibilitzarà el llindar econòmic fixat en les bases fins un increment màxim del 20% fins a exhaurir el nombre de beques concedides. Es prioritzaran les sol·licituds de les rendes familiars que més s’apropin als llindars establerts en les bases.

C) L’assignació dels alumnes becats a les respectives escoles d’idiomes serà a elecció del propi alumne, seguint l’ordre de puntuació obtingut, i tenint en compte les preferències manifestades per l’alumne, tant en la tria de l’idioma, com en l’ordre de l’escola d’idiomes i si cursa estudis en alguna de les escola idiomes participants, tal i com consta en l’Annex 3 (Document per determinar la preferència en els estudis: la tria de l’idioma i l’ordre de l’escola d’idiomes).

D) En cas que els sol·licitants compleixin els requisits i no hagin obtingut l’ajut per haver-se exhaurit el nombre de beques convocades, es confeccionarà una llista d’espera ordenada segons els criteris valorats abans esmentats.

E) Si durant els dos cursos acadèmics es produeix una renúncia o no aprofitament de la beca, segons allò establert en l’apartat 7.1 d’aquestes bases, es procedirà a oferir la vacant a la següent persona de la llista d’espera que podrà aprofitar la beca fins a esgotar el període.

(5)

7. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

1. El període corresponent a la beca és de 2 nivells acadèmics sencers, que s’iniciaran el setembre de l’any de la convocatòria i finalitzaran com a màxim el mes de juliol, del segon curs. No obstant, es pot interrompre el seu gaudiment en les següents circumstàncies, a valorar per les escoles d’idiomes:

 Si l’assistència a les classes de forma no justificada no arriba al 80%.

 Quan la nota global del curs no sigui un aprovat.

 Quan l’informe del professor sigui desfavorable pel que fa a l’aprofitament del curs.

En els casos esmentats s’interromprà la beca i l’alumne signarà el document de renúncia.

2. Caldrà comunicar a l’Ajuntament de Sabadell l’obtenció d’altres ajuts o beques destinades a finançar el mateix concepte.

8. CONCEPTES INCLOSOS A LES BEQUES

Cada beca d’estudi inclou la matrícula i l’ import de les mensualitats de dos nivells acadèmics que s’iniciaran el setembre de l’any de la convocatòria i finalitzaran com a màxim el mes de juliol del segon curs.

Dins de les beques convocades en cap cas s’inclou el material i les despeses derivades dels exàmens fora de l’escola d’idiomes corresponent, així com qualsevol altra despesa diferent de les abans detallades.

En cas que un alumne no faci ús de la beca atorgada durant els dos nivells acadèmics esmentats, ja sigui perquè no ha superat els requisits de valoració establerts a la clàusula 7.2, a criteri de l’escola d’idiomes, o per qualsevol altre motiu, en cap cas té dret a reclamar cap indemnització econòmica en concepte de la part de la beca que no ha gaudit, ni tampoc a transferir la beca a una altra persona.

9. RÈGIM JURÍDIC

En tot allò no previst en les presents bases reguladores s’estarà a la normativa aplicable següent:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

- Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Sabadell.

(6)

ANNEX I

SOL·LICITUD PER PRENDRE PART EN LA CONVOCATÒRIA DE BEQUES D’ESTUDI D’ANGLÈS O FRANCÈS

3. AUTORITZACIÓ PER A QUÈ L’AJUNTAMENT PUGUI ACCEDIR A LES DADES TRIBUTÀRIES D’HISENDA I DEL PADRÓ MUNICIPAL DE TOTS ELS MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR

La persona o les persones sotasignades autoritzen l’Ajuntament de Sabadell a consultarles dades d’empadronament en el Padró municipal.

La persona o les persones sotasignades autoritzen l’Ajuntament de Sabadell a consultar les dades tributàries en poder de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, corresponents a l’exercici fiscal tancat.

(és IMPRESCINDIBLE la signatura en el cas de majors de 18 anys).

Pare o tutor legal DNI Signatura

Mare o tutora legal DNI Signatura

Nou cònjuge o parella DNI Signatura

Altres membres menors de 25 anys que conviuen al domicili:

Nom DNI Edat Signatura

Nom DNI Edat Signatura

1. DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT

COGNOMS: NOM:

DNI: TELÈFON MÒBIL:

DOMICILI: TELÈFON FIX DEL DOMICILI FAMILIAR:

CP – POBLACIO: E-MAIL:

NOM DEL CENTRE EDUCATIU: CURS:

2. DADES DEL PARE, MARE O TUTOR (en cas de menors d’edat)

COGNOMS: NOM:

(7)

4. DECLARACIÓ D’APROFITAMENT DE LA BECA D’ESTUDI D’IDIOMES

El/la sotasignant, d’acord amb les condicions exigides a les bases de la convocatòria, en cas d’obtenir una beca d’estudi d’idiomes es compromet a matricular-se i a iniciar el curs a l’escola d’idiomes que li pugui ser assignada, d’acord amb el seu nivell acadèmic, durant dos cursos consecutius.

També es compromet a observar en tot moment les normes de funcionament i convivència de l’escola assignada, així com complir les condicions de valoració establertes a la clàusula setena de les bases.

5. DOCUMENTACIÓ QUE APORTA EL SOL·LICITANT

 Fotocòpia del DNI del sol·licitant

 Fotocòpia del DNI de totes les persones computables de la unitat familiar

 Certificat d’empadronament. Aquesta documentació no caldrà presentar-la si s’autoritza

l’Ajuntament de Sabadell a consultar el Padró municipal d’habitants (annex 1, apartat 3).

 Fotocòpia de la Declaració de l’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal tancat, de tots

els membres computables. Aquesta documentació no caldrà presentar-la si s’autoritza a l’Ajuntament de Sabadell a consultar les dades tributàries (annex 1, apartat 3).

 Declaració responsable d’ingressos econòmics percebuts. Aquesta documentació

només s’ha de presentar en cas que no sigui possible documentar els ingressos familiars a través de la renda. El sol·licitant justifica els ingressos de tots els membres computables mitjançant una declaració responsable d’ingressos econòmics percebuts de la unitat familiar (annex 2).

 Certificat del centre educatiu on consti que l’alumne està matriculat al centre i el nivell

educatiu que cursa (signatura i segell).

 Certificat original de la qualificació final d’anglès o francès del curs anterior (signatura i

segell).

Sabadell, de de 2016

SIGNATURA DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT DE LA BECA

SIGNATURA (pare, mare o tutor/a):

(En cas de menors de 18 anys)

D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal l’informem que les dades facilitades s’incorporaran al fitxer d’Educació, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, amb la finalitat de gestionar i fer difusió en temes de l’àmbit educatiu. No s’efectuarà cap cessió de les dades facilitades. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.

No obstant, atès el caràcter conjunt de la present convocatòria, amb la presentació de la sol·licitud de beca el sotasignat autoritza expressament a que l’Ajuntament cedeixi les seves dades de caràcter personal tant a

(8)

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’INGRESSOS ECONÒMICS PERCEBUTS DE LA UNITAT FAMILIAR

1. DADES DE L’ALUMNE SOL·LICITANT

(en cas de menors d’edat, ho omple el pare/mare, tutor o tutora legal)

Nom 1r cognom 2n cognom

NIF/NIE

Dona Home

Data de naixement

_____/______/________

Carrer Número, pis, porta

Municipi Telèfon casa Telèfon mòbil

Declaro, sota la meva responsabilitat,

Que els ingressos de la unitat familiar obtinguts l’any anterior a la present convocatòria, han estat els següents:

Parentiu

Nom i cognoms Concepte dels

ingressos Import anual Pare / mare / tutor

o tutora legal Cònjuge pare / mare Fill o filla Fill o filla Fill o filla Fill o filla Ascendent (avi/àvia) Ascendent (avi/àvia)

Sense ingressos Total ingressos anuals obtinguts:________________ euros

Sabadell, ... de ... de 2016 Signat:

(9)

ANNEX 3

DOCUMENT PER DETERMINAR LA PREFERÈNCIA EN ELS ESTUDIS: LA TRIA DE L’IDIOMA I L’ORDE DE L’ESCOLA D’IDIOMES

2. TRIA DE L’IDIOMA (només es pot triar un dels dos idiomes)

 Estudis d’anglès  Estudis de francès

SENYALA DE L’1 AL 13 L’ORDRE DE PREFERÈNCIA EN L’ESCOLA D’IDIOMES ON CURSAR ELS ESTUDIS D’ANGLÈS O FRANCÈS, I AMB UNA x SI HI ESTÀS CURSANT ALGUN NIVELL ACADÈMIC EN L’ACTUALITAT

ESCOLES D’IDIOMES IDIOMES QUE

OFEREIXEN LOCALITZACIÓ ORDRE DE PREFERÈNCIA DE L’1 AL 13 CURSANT-HI ALGUN NIVELL ACADÈMIC EN L’ACTUALITAT (AMB UNA X) Alliance Française Francès Centre

Britannia Language

Technology Anglès Concòrdia Canada Place Anglès Creu Alta Clarence House Anglès Centre FIAC Anglès Centre FIAC Francès Centre Fun English School Anglès Centre

Hopin Anglès Creu de Barberà International House Anglès Centre

Quality Languages Anglès Centre Sabadell High School Anglès Centre Selca (només alumnes

de batxillerat o CFGS) Anglès Nord

What’s Up Sabadell

(només majors d'edat) Anglès Centre

Sabadell, de de 2016 SIGNATURA ALUMNE/A

1. DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT

COGNOMS: NOM:

TELÈFON MÒBIL: E- MAIL: 1. DADES DE L’ALUMNE/A SOL·LICITANT

COGNOMS: NOM:

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :