i els horaris oficials d atenció al

Texto completo

(1)

de maig del 2006, i s’aprova íntegrament per motius de seguretat jurídica.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient i d’acord amb el Govern, en la sessió del dia 26 de setembre del 2007, s’acorda:

Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei de caça, que entrarà en vigor l’en-demà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Disposició derogatòria

Queda derogat el Reglament d’aplica-ció de la Llei de caça, del 31 de maig del 2007 (Butlletí Oficial del Principat d’An-dorra núm. 18046), i qualsevol disposi-ció de rang igual o inferior que s’oposi al que estableix aquest Reglament.

Reglament

d’aplicació de la llei de

caça

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

Les llicències de caça s’han de sol·lici-tar al Servei de Tràmits de l’edifici admi-nistratiu del Govern, o als serveis de Tràmits dels comuns, durant els dies la-borables i els horaris oficials d’atenció al públic, amb el pagament previ de l’im-port de la llicència de caça fixat pel Go-vern.

Article 2

Per formalitzar la sol·licitud d’una lli-cència de caça s’ha d’adjuntar la docu-mentació següent:

1. Certificació d’una companyia d’as-segurances, degudament autoritzada per actuar dins del territori nacional, que atesti que queden cobertes les responsa-bilitats civils en què puguin incórrer el caçador directament o els seus gossos per una suma mínima de 240.000 euros. En cas que la companyia asseguradora no faciliti la llista certificada al ministeri responsable de la caça, el sol·licitant ha d’adjuntar el certificat individual d’asse-gurança.

2. Còpia del permís d’arma. Queden exempts d’adjuntar el permís d’arma els caçadors de nacionalitat andorrana que cacin amb escopeta.

3. Còpia del passaport o del document d’identitat per als caçadors no inscrits en un cens parroquial.

4. Una (1) fotografia actual de 3,5 x 4,5 cm per a les primeres llicències. Article 3

Per a l’obtenció de qualsevol llicència de caça és obligatori abonar prèviament l’import corresponent a la quota de soci de la Federació Andorrana de Caça. Article 4

Les llicències de caça es poden recollir l’endemà de la resolució favorable de la sol·licitud al servei de tràmits on s’ha tra-mès la sol·licitud, durant els dies labora-bles i els horaris oficials d’atenció al públic.

Article 5

Els dies hàbils per a l’exercici de la caça en els terrenys d’aprofitament cine-gètic comú són els diumenges, els dijous i els dies festius. El Ministeri de Turisme i Medi Ambient publica anualment el ca-lendari de dies hàbils.

Article 6

Per poder sol·licitar la participació en el sorteig de batudes organitzades del porc senglar, els caçadors s’han d’ins-criure en colles de caçadors del porc senglar al Departament de Patrimoni Na-tural. Les colles s’inscriuen per parròquies.

Article 7

Per inscriure’s com a colla de caça del porc senglar, s’ha de presentar la sol·lici-tud corresponent al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern o als serveis de tràmits dels comuns, i complir les condicions següents:

1. Tots els caçadors han de figurar en el Cens Parroquial de la parròquia i ser ti-tulars de la llicència corresponent de caça del porc senglar.

2. El nombre mínim de caçadors mem-bres de la colla és de 15 persones.

3. Un caçador només pot formar part d’una colla de caça del porc senglar.

Article 8

Per poder participar en el sorteig de lli-cències especials de caça nocturna del porc senglar, s’ha d’efectuar la sol·licitud al Servei de Tràmits de l’edifici adminis-tratiu del Govern o als serveis de tràmits dels comuns. La formalització de la sol·li-citud implica que el caçador es compro-met a poder ser localitzat i disponible en qualsevol època de l’any per participar en els tirs nocturns proposats.

Poden sol·licitar la participació en el sorteig de llicències especials de caça nocturna del porc senglar tots els caça-dors en possessió de la corresponent lli-cència de caça del porc senglar i del permís d’arma llarga ratllada (tipus D).

Capítol segon. Comissió de Seguiment de la Caça

Article 9

La Comissió de Seguiment de la Caça està formada pels membres següents:

El president de la Comissió, càrrec que recau en el ministre responsable de la caça.

El vicepresident de la Comissió, càrrec que recau en el president de la Federa-ció Andorrana de Caça.

El director del Departament de Patri-moni Natural.

El cap de l’Àrea de Patrimoni Natural. El director del Cos de Banders. Dos vocals designats per la Federació de Caça.

Un representant de les associacions protectores d’animals i de defensa de la natura.

Article 10

El president de la Comissió de Segui-ment de la Caça convoca les sessions, proposa l’ordre del dia i dirigeix les ses-sions.

En absència del president de la Comis-sió, el vicepresident assegura les fun-cions del president.

La Comissió de Seguiment de la Caça nomena un secretari entre els seus repre-sentants. El secretari pren acta de les reu-nions.

Article 11

La Comissió de Seguiment de la Caça es reuneix tantes vegades com sigui ne-cessari, i almenys dues vegades l’any.

(2)

Un terç dels membres de la Comissió de Seguiment de la Caça poden sol·licitar al president la convocatòria d’una sessió extraordinària.

Article 12

El quòrum de constitució de la Comis-sió es fixa en la meitat dels representants més un. Les decisions de la Comissió de Seguiment de la Caça s’aproven per ma-joria simple.

Capítol tercer. Espècies caçables

Article 13

1. Les espècies que es poden caçar sense altres limitacions que les establer-tes per la Llei de caça i les normes que la desenvolupen són:

Guineu (Vulpes vulpes) Tudó (Columba palumbus) Merla (Turdus merula) Griva (Turdus viscivorus)

2. Les espècies que es poden caçar amb les limitacions de captura i de trans-port per dia i per caçador són:

Conill (Oryctolagus cuniculus) Llebre (Lepus europaeus)

Perdiu grisa o xerra (Perdix perdix) Perdiu roja (Alectoris rufa)

Faisà (Phasianus colchicus)

Dos exemplars de conill o bé un exemplar de llebre.

El total d’exemplars entre les espècies perdiu grisa, perdiu roja i faisà és de tres, amb un màxim de dos faisans.

3. Les espècies que són caçables en les condicions que defineix aquest Regla-ment són:

Porc senglar (Sus scrofa) Mufló (Ovis musimon) Cabirol (Capreolus capreolus) Talpa (Talpa europaea) Article 14

Segons l’article 5 de la Llei de caça, del 13 d’abril del 2000, són espècies caça-bles regulacaça-bles:

1. Les que són perilloses per a la salut o per a la seguretat públiques.

Aquestes espècies, o individus, poden ser definits com a espècies caçables re-gulables quan un agent de l’autoritat transmet els fets al Departament de Patri-moni Natural.

2. Les que causen danys importants a les activitats agrícoles, forestals o a la fauna o la flora en general.

Article 15

La caça de les espècies sotmeses a un pla de caça es regula amb l’objectiu de gestionar-ne les poblacions, tenint en compte la capacitat del territori i el man-teniment d’una estructura equilibrada de la població.

Article 16

El Departament de Patrimoni Natural elabora els plans de gestió de les es-pècies que poden ser sotmeses a un pla de caça, en funció de la unitat de gestió de cada població.

Els plans de gestió s’han de fonamen-tar en els principis següents:

Anàlisi de les característiques geo-gràfiques, físiques, biològiques i hu-manes de la unitat de gestió.

Coneixement de les poblacions faunístiques existents.

Definició dels objectius de la gestió. Mitjans necessaris per a la consecució dels objectius.

Article 17

El Pla de gestió de cada espècie que pot ser sotmesa a un pla de caça ha de definir els paràmetres següents:

Poblacions existents i la seva evolució. Relació entre la capacitat del medi i l’a-bundància de l’espècie.

Piràmide poblacional, amb distribució per edats i sexes.

Definició del nombre de captures en funció dels paràmetres anteriors. Article 18

Les espècies caçables que poden ser sotmeses a un pla de caça són les següents:

Mufló (Ovis musimon) Cabirol (Capreolus capreolus)

Capítol quart. Regulació de les espècies caçables regulables perilloses per a la salut o la seguretat públiques

Article 19

La regulació específica de les espècies caçables regulables perilloses per a la sa-lut o per a la seguretat públiques es fa mitjançant l’actuació dels agents del Cos

de Banders, amb autorització prèvia del Departament de Patrimoni Natural, en tot el territori i en qualsevol època de l’a-ny.

Article 20

El control d’un o diversos exemplars de les espècies caçables regulables pe-rilloses per a la salut o per a la seguretat públiques es fa mitjançant la captura en viu. Quan els mètodes d’immobilització a distància o altres mètodes de captura en viu de l’animal no siguin viables, el Departament de Patrimoni Natural pot autoritzar l’ús del tret com a mètode de sacrifici.

Capítol cinquè. Regulació de les espècies caçables regulables que causen danys importants a la fauna en general

Article 21

La regulació específica de les espècies caçables regulables que causen danys importants a la fauna en general es fa mitjançant l’actuació dels agents del Cos de Banders, amb autorització prèvia del Departament de Patrimoni Natural, en tot el territori nacional i en qualsevol època de l’any.

Article 22

El control d’un o diversos exemplars de les espècies caçables regulables que causen danys importants a la fauna en general es fa mitjançant la captura en viu. Quan els mètodes d’immobilització a distància o altres mètodes de captura en viu de l’animal no siguin viables, el Departament de Patrimoni Natural pot autoritzar l’ús del tret com a mètode de sacrifici.

Capítol sisè. Regulació de les espècies caçables regulables que causen danys importants a les activitats agrícoles, forestals o a la flora en general

Article 23

Es consideren espècies regulables que poden causar danys a les activitats agrícoles, forestals o a la flora en general les espècies següents:

Porc fer (Sus scrofa) Taupa (Talpa europaea)

(3)

Article 24

La regulació de les poblacions de tau-pes que causin danys a les activitats agrícoles, mitjançant la seva captura amb una arma, en tot terreny de caça i durant tot l’any, pot fer-se amb autorització prèvia del Departament de Patrimoni Natural.

Article 25

Les sol·licituds per fer aquestes captu-res s’han de trametre al Departament de Patrimoni Natural, mitjançant el Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern, o als serveis de tràmits dels co-muns. La sol·licitud ha d’incloure les da-des següents:

1. Nom de la persona sol·licitant. 2. Terreny on es faran les captures. 3. Període durant el qual es desitja fer les captures.

En cas que la sol·licitud sigui resolta favorablement, el Departament de Patri-moni Natural ha d’expedir una autoritza-ció nominal que inclogui les dades esmentades.

Article 26

La regulació de les poblacions de porcs senglars en terrenys d’aprofita-ment cinegètic comú i en els dies hàbils per a l’exercici de la caça es basa en el desenvolupament de la seva caça sense altres limitacions que les previstes en la Llei de caça, en aquest Reglament i en les normes que el desenvolupen.

Article 27

La regulació de la població de porcs senglars que causin danys importants a les activitats agrícoles, forestals o a la flo-ra en geneflo-ral es fa a tres nivells:

Batudes organitzades. Tirs nocturns acompanyats. Operacions puntuals. Article 28

Dins del període establert de la tem-porada de caça del porc senglar, no es pot fer cap tipus d’operació de regulació en terreny cinegètic comú la nit o el dia anterior a un dia hàbil per a l’exercici de la caça.

Article 29

Davant una denúncia de danys cau-sats a activitats agrícoles, forestals o a la flora en general, escrita del propietari o

titular de l’explotació, el Departament de Patrimoni Natural pot autoritzar, amb ve-rificació prèvia, la realització de batudes organitzades amb gossos.

Article 30

Les batudes organitzades es fan prio-ritàriament amb la participació exclusiva de caçadors que figuren en el Cens de Residència de la parròquia on es desen-volupa la batuda. Els caçadors han de formar part d’una colla de caça parro-quial del porc senglar degudament ins-crita al Departament de Patrimoni Natural.

Les peces capturades segons el que hagi definit el pla de gestió queden en propietat de la colla que ha fet la batuda. Article 31

1. L’autorització per a la realització d’una batuda organitzada amb gossos ha de fixar com a mínim els preceptes següents:

a) L’horari i la zona autoritzada per al desenvolupament de la batuda. b) Les normes de seguretat per al de-senvolupament correcte de la batuda. c) El procediment de comunicació en-tre els caçadors i/o els agents del Cos de Banders.

d) La quantitat de gossos autoritzats i el procediment de l’arruix.

e) La quantitat d’exemplars autoritzats a capturar d’acord amb el pla de ges-tió.

2. Un membre de la colla de caçadors actua com a cap de cacera i distribueix els llocs d’espera en funció de la zona. Article 32

En cas que en una parròquia hi hagi més d’una colla inscrita de caçadors del porc senglar, d’acord amb l’article 30 les batudes organitzades es distribueixen segons un sorteig.

El Departament de Patrimoni Natural fa el sorteig de caràcter públic.

Article 33

1. Les colles que han obtingut adjudi-cacions no poden participar en el sorteig de batudes organitzades mentre totes i cadascuna de les colles legalment inscri-tes per parròquia, d’acord amb l’article 30, no hagin obtingut per sorteig el dret a participar en una batuda organitzada.

2. En cas que la colla adjudicatària de la batuda consideri que l’efectiu de caça-dors presents no és suficient per garantir l’efectivitat de la batuda, aquesta colla pot sol·licitar la participació d’altres ca-çadors titulars de la llicència de caça de la temporada en curs.

Article 34

Les batudes organitzades només es poden realitzar amb gossos que com-pleixin la legislació vigent en matèria d’animals de companyia.

Article 35

Davant una denúncia de danys causats a activitats agrícoles, forestals o a la flora en general, escrita del propietari o titular de l’explotació, el Departament de Patri-moni Natural pot autoritzar, amb verifi-cació prèvia, la realització de tirs nocturns al porc senglar per part de ca-çadors.

Article 36

A l’efecte del que estableix l’article an-terior, es crea la llicència especial de caça nocturna del porc senglar. Les llicències especials de caça nocturna del porc sen-glar són personals i intransferibles. Article 37

1. Les llicències especials de caça noc-turna del porc senglar es distribueixen mitjançant un sorteig de caràcter públic, organitzat pel Departament de Patrimoni Natural. Se sorteja grups de 10 caçadors amb l’objectiu de disposar, com a mínim, d’una quantitat de 20 caçadors adjudica-taris d’una llicència de caça nocturna del porc senglar. S’atribueix un número d’or-dre de sorteig a cada caçador. A l’inici de cada temporada de caça del porc sen-glar, es fa un sorteig de llicències espe-cials de caça nocturna del porc senglar, amb les sol·licituds actualitzades.

2. El Departament de Patrimoni Natu-ral disposa d’un sol grup de caçadors sortejats per fer front als tirs nocturns au-toritzats en qualsevol tipus de terreny ci-negètic.

Article 38

1. El Departament de Patrimoni Natu-ral comunica, per mitjà fefaent, als caça-dors adjudicataris d’una llicència de caça nocturna del porc senglar el resultat del sorteig.

(4)

2. En el termini de cinc (5) dies hàbils després d’haver-ho comunicat al caça-dor adjudicatari, aquest està obligat a sa-tisfer la quantitat corresponent al preu de la llicència. Si aquest import no es fa efectiu dins el termini establert, el sol·li-citant perd el dret a la captura.

Article 39

Quan el Departament de Patrimoni Natural autoritza la realització d’un tir nocturn amb un caçador, el Departa-ment contacta, per via telefònica i se-gons el número d’ordre del sorteig, amb els caçadors que han sortit del sorteig mitjançant el/els número/s de contacte que han facilitat.

Article 40

La formalització de la sol·licitud impli-ca que el impli-caçador es compromet a poder ser localitzat i disponible en qualsevol època de l’any per participar en els tirs nocturns proposats.

Article 41

Quan un caçador no pot ser localitzat, o per qualsevol motiu no pot participar en el tir nocturn proposat, queda elimi-nat. Aquests caçadors no poden sol·lici-tar la seva participació en el sorteig de llicències especials de caça nocturna del porc senglar fins a la temporada següent, excepte si el nombre de sol·licituds no cobreix el nombre d’operacions auto-ritzades.

Article 42

1. El nombre d’exemplars que està au-toritzat a capturar el caçador que partici-pa en un tir nocturn al porc senglar no està limitat.

2. Aquesta operació s’ha de fer mitjan-çant l’ús d’una arma llarga ratllada, amb la presència almenys d’un agent del Cos de Banders, el qual té la missió de vetllar sobre el terreny pel compliment estricte del que hagi definit el Pla de gestió. En qualsevol cas el caçador és responsable de la peça o de les peces abatudes.

3. El caçador ha de complir les indica-cions que li faci l’agent del Cos de Ban-ders en el transcurs de l’operació de regulació. En especial, l’agent del Cos de Banders fixa l’inici i l’acabament de l’o-peració de regulació.

4. La peça o les peces capturades que-den propietat del caçador que hagi rea-litzat el tir nocturn.

Article 43

Els caçadors que hagin efectuat al-menys una captura no poden participar en el sorteig de llicències especials de caça nocturna del porc senglar durant les tres temporades següents, excepte si el nombre de sol·licituds no cobreix el nombre d’operacions autoritzades. Article 44

Els caçadors que hagin efectuat al-menys un tret no poden participar en el sorteig de llicències especials de caça nocturna del porc senglar durant les tres temporades següents, excepte si el nom-bre de sol·licituds no conom-breix el nomnom-bre d’operacions autoritzades.

Article 45

1. Si en el transcurs de l’operació, se-guint les indicacions de l’agent del Cos de Banders, el caçador no vol efectuar la captura autoritzada, aquest perd el dret que la llicència corresponent li atorgava.

2. Aquests caçadors no poden sol·lici-tar la seva participació en el sorteig de lli-cències especials de caça nocturna del porc senglar fins a la temporada següent, excepte si el nombre de sol·licituds no cobreix el nombre d’operacions auto-ritzades.

Article 46

En el supòsit que en el transcurs de l’o-peració la peça autoritzada a capturar no s’hagi pogut localitzar, el caçador pot participar en una operació ulterior en la mateixa temporada de caça. En aquest cas el seu número d’ordre de sorteig pas-sa a ser el darrer del grup de caçadors sortejats fins llavors.

Article 47

L’agent del Cos de Banders acom-panyant, quan s’hagi abatut una peça, en presència del caçador determina les ca-racterístiques de l’animal i anota aques-tes dades a les fitxes editades a aquest efecte, incloent-hi el dia, l’hora i el lloc de la captura, i també el nom i els cognoms del caçador que ha mort la peça. El caçador i l’agent del Cos de Ban-ders han de signar la fitxa en prova de conformitat amb les dades que s’hi re-flecteixen. El Departament de Patrimoni

Natural o el Departament del Cos de Banders pot fer la presa de mostres orgàniques de les peces abatudes. La peça caçada queda en propietat del ca-çador, el qual s’ha de fer càrrec del trans-port i de la destinació final de la peça sencera.

Article 48

En condicions en què la població de porcs senglars necessita unes actuacions acurades per limitar-ne el creixement i els danys causats en propietats agrícoles i ramaderes, a demanda escrita del pro-pietari o titular de l’explotació, el Depar-tament de Patrimoni Natural pot autoritzar, amb verificació prèvia, una operació puntual mitjançant la realitza-ció de tirs nocturns per part del Cos de Banders, simultàniament a la realització de tirs nocturns al porc senglar per part de caçadors. El caçador té prioritat en la realització de l’operació de regulació. El propietari o titular de l’explotació pot as-sistir a l’operació puntual. Les peces cap-turades pels agents del Cos de Banders queden en propietat del Ministeri de Tu-risme i Medi Ambient, que en decideix el destí final.

Article 49

Ultra el que disposa l’apartat anterior, quan pel procediment establert no s’hagi pogut localitzar cap dels caçadors sorte-jats, el Departament de Patrimoni Natu-ral pot autoritzar la realització de tirs nocturns per part del Cos de Banders. Les peces capturades queden en propie-tat del Ministeri de Turisme i Medi Am-bient, que en decideix el destí final. Article 50

La regulació de la població de porcs senglars que causin danys importants a les activitats agrícoles, forestals o a la flo-ra en geneflo-ral dins els vedats de caça es determina pel Reglament de funciona-ment i gestió dels vedats de caça.

Capítol setè. Aplicació dels plans de gestió mitjançant els plans de caça

Article 51

Si en una unitat de gestió el pla de ges-tió d’una espècie sotmesa a un pla de caça implica l’aplicació d’un pla de caça, es pot acordar la captura de determina-des unitats.

(5)

Article 52

El Ministeri de Turisme i Medi Am-bient, d’acord amb el pla de gestió d’una espècie, pot declarar el pla de caça d’una espècie, en una unitat de gestió, de com-pliment estricte.

Article 53

El pla de caça d’una espècie ha de de-finir el nombre, el tipus de peces a cap-turar i el tipus de caça. Els tipus de peces a capturar poden ser:

1. Captures selectives 2. Trofeus

En el cas de l’espècie cabirol, no es de-fineix el tipus de peces a capturar a cau-sa de les seves característiques biològiques.

Els exemplars de l’espècie cabirol identificats amb distintius o equipats d’e-missors no poden ser objecte de captura. Article 54

Els tipus de caça són:

Mitjançant la caça acompanyada al-menys d’un agent del Cos de Banders, el qual té la missió de vetllar sobre el terreny pel compliment estricte del que hagi definit el pla de caça, i les normes establertes per aquest Regla-ment.

Mitjançant la caça no acompanyada complint estrictament el pla de caça i respectant les normes que s’esta-bleixen en aquest Reglament. Article 55

Les captures selectives són de caràcter qualitatiu. Els paràmetres que cal tenir en compte per determinar si un animal pot ser objecte d’un tir selectiu són:

1. Estat sanitari insatisfactori. 2. Malformació.

3. Classe d’edat o sexe a limitar. Els exemplars que poden puntuar com a trofeus no poden ser objecte de captura selectiva.

Els exemplars identificats amb distin-tius o equipats d’emissors no poden ser objecte de captura selectiva.

Article 56

Els trofeus es defineixen segons la normativa internacional (Consell Inter-nacional de la Caça). El trofeu pot ser de nivell bronze, argent o or. En el moment

de l’atorgament, el nivell del trofeu no s’especifica.

Els exemplars identificats amb distin-tius o equipats d’emissors no poden ser objecte de captura trofeu.

Article 57

Anualment el Ministeri de Turisme i Medi Ambient publica la llista de peces que s’autoritza a caçar en coherència amb el pla de caça de l’espècie, i notifica, si escau, si es tracta d’un pla de caça de compliment estricte.

També correspon al Ministeri de Tu-risme i Medi Ambient fixar el preu de les llicències especials de caça, ja sigui acompanyada o no acompanyada, d’una espècie sotmesa a un pla de caça, els períodes hàbils per tramitar les sol·lici-tuds i per fer efectiu el pagament de l’im-port corresponent.

Article 58

Tots els caçadors inscrits al Cens Par-roquial de qualsevol parròquia poden sol·licitar una llicència especial de caça acompanyada d’una espècie sotmesa a un pla de caça.

Article 59

L’adjudicació de les llicències espe-cials de caça acompanyada o no acom-panyada d’una espècie sotmesa a un pla de caça autoritzades pel Govern es fa mitjançant un sistema de sorteig públic per insaculació, davant notari. Si-multàniament, se sorteja per a cada caça-dor la unitat de gestió, el tipus de captura i el període, la data o les dates de captu-ra.

Finalitzat el sorteig, s’estén una acta notarial on han de constar els noms dels participants en el sorteig i el resultat d’a-quest sorteig.

Article 60

En cas que la unitat de gestió d’una població sotmesa a un pla de caça englo-bi un o diversos vedats temporals de caça, com a mínim el 50% de les llicèn-cies especials de caça acompanyada de cada espècie sotmesa a un pla de caça se sorteja entre els caçadors prioritaris, de-finits a l’article 62 que figuren en el Cens Parroquial de la/les parròquia/es on està ubicat el vedat temporal de caça. Si aquesta unitat de gestió cobreix més d’u-na parròquia, la quantitat de llicències

per parròquia es distribueix percentualment en funció del terreny corresponent.

Article 61

Si el pla de caça ha estat declarat de compliment estricte i si el Ministeri de Turisme i Medi Ambient així ho disposa, els caçadors que hagin sol·licitat una lli-cència especial de caça acompanyada o no acompanyada poden ser adjudicata-ris de dues captures agrupades en el transcurs d’un mateix sorteig, correspo-nent a un exemplar femella i un exem-plar mascle de la mateixa espècie.

En el cas del pla de caça de compli-ment estricte i de la caça no acompanya-da, l’exemplar femella que no sigui capturat per l’adjudicatari en el període establert és capturat pel Cos de Banders i l’exemplar mascle s’adjudica a un caça-dor de substitució.

Article 62

Un caçador és considerat prioritari en els supòsits següents:

1. Que no hagi estat mai adjudicatari d’una llicència especial de caça acom-panyada o no acomacom-panyada, per la es-pècie, la qual sol·licita participar en el sorteig.

2. Que hagin passat com a mínim 3 anys a partir de la darrera adjudicació d’una llicència especial de caça, acom-panyada o no acomacom-panyada, per a la ma-teixa espècie per a la qual sol·licita participar en el sorteig.

3. Ultra el que disposen els paràgrafs 1 i 2 d’aquest article, quan en un pla de caça de l’any anterior un caçador ha estat adjudicatari d’una captura de cabirol i ha realitzat la captura d’un exemplar femella en el període establert.

Article 63

En cas d’un pla de caça que es realitzi mitjançant caça no acompanyada, el Go-vern expedeix anelles personals i in-transferibles als caçadors adjudicataris d’una llicència especial de caça no acompanyada.

El Ministeri de Turisme i Medi Ambient estableix els tipus de modalitats de caça no acompanyada per a cada llicència.

Els tipus de modalitats de caça no acompanyada són els següents:

(6)

1. Batuda.

2. Aproximació i espera. Article 64

1. En el supòsit que el caçador adjudi-catari de la llicència especial de caça no acompanyada vulgui realitzar la captura mitjançant la modalitat de batuda, ha de sol·licitar-ho al Ministeri de Turisme i Medi Ambient en el termini establert.

La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una llista amb la identitat dels caçadors que participaran en la/les batuda/es.

En aquest cas, el Ministeri de Turisme i Medi Ambient expedeix una anella per-sonal i intransferible a cada caçador in-clòs a la llista anterior. El conjunt d’anelles expedides per a cada sol·licitud han de correspondre a la unitat adjudica-da i han d’estar referenciades com a tals.

2. Un cop finalitzada la jornada de caça, el caçador que ha abatut la unitat avisa el Departament de Patrimoni Natu-ral o el Departament del Cos de Banders per poder realitzar la presa de mostres orgàniques de la peça abatuda. La unitat caçada queda en propietat del caçador, el qual es fa càrrec de la destinació final de la peça sencera.

3. Un cop finalitzat el període de caça autoritzat, el caçador adjudicatari de la llicència especial de caça no acom-panyada ha de retornar totes i cadascuna de les anelles en el termini de 15 dies a comptar del darrer dia del període hàbil de caça.

4. Del conjunt d’anelles corresponents a una unitat només es pot retornar una anella tancada i totes les altres han d’es-tar obertes.

La prova evident que una anella ha es-tat indegudament manipulada i/o dete-riorada, per tal de poder ser oberta un cop tancada, o que hagin estat esborrats els números i les lletres que hi figuraven en el moment de la seva entrega, com-porta la pèrdua de validesa de l’anella.

Un cop retornada una anella tancada, qualsevol anella del mateix conjunt no retornada, retornada tancada o indegu-dament manipulada i/o deteriorada es considera la captura d’una unitat no fixa-da reglamentàriament pel Govern.

5. Un cop finalitzat el període de caça autoritzat, si cap caçador que ha

partici-pat en la/les batuda/es no ha fet efectiva la captura de l’unitat, no es pot reclamar la quantitat desemborsada en concepte de caça no acompanyada. En aquest cas s’apliquen les disposicions de l’article 62 al caçador adjudicatari de la llicència es-pecial de caça no acompanyada. Article 65

L’adjudicatari de la llicència especial de caça no acompanyada és el responsa-ble en tots els casos de les irregularitats que puguin succeir en el retorn de les anelles.

Article 66

En un pla de caça de compliment es-tricte, en caça no acompanyada, en qual-sevol modalitat de caça, són hàbils els dies establerts en l’article 5.

En el cas de les modalitats d’espera o aproximació, en plans de caça que no si-guin de compliment estricte, són hàbils tots els dies del període establert per a la caça no acompanyada ultra el que dispo-sa l’article 5.

L’adjudicatari de la llicència especial de caça no acompanyada en modalitat d’espera o aproximació ha de comunicar al Departament de Patrimoni Natural o al Departament del Cos de Banders el dia o els dies i la zona en què anirà a caçar la unitat adjudicada. Aquesta comunicació s’ha de realitzar de manera fefaent com a mínim 24 hores abans dels dies de caça.

En el cas d’anul·lar el dia de caça, el caçador ho ha de comunicar de manera fefaent com a mínim 12 hores abans del dia esmentat.

Article 67

1. Un cop finalitzada la jornada de caça de les modalitats d’espera o aproxi-mació, el caçador avisa el Departament de Patrimoni Natural o el Departament del Cos de Banders del resultat de la jor-nada de caça.

2. En el cas d’abatre la unitat adjudica-da, el Departament de Patrimoni Natural o el Departament del Cos de Banders pot fer la presa de mostres orgàniques de la unitat abatuda. La unitat caçada queda en propietat del caçador, el qual es fa càrrec de la destinació final de la peça sencera.

3. L’ús d’un gos de rastre de sang per buscar una unitat ferida s’ha de sol·licitar el mateix dia o el dia següent al ment de Patrimoni Natural o al Departa-ment del Cos de Banders.

4. Si finalment no es recupera la unitat, el caçador perd el dret que la llicència corresponent li atorgava, i no pot recla-mar la quantitat desemborsada en con-cepte de la llicència especial de caça no acompanyada, i s’apliquen igualment les disposicions de l’article 62.

5. Un cop finalitzat el període de caça autoritzat, el caçador adjudicatari de la llicència especial de caça no acom-panyada ha de retornar l’anella en el ter-mini de 15 dies a comptar del darrer dia del període hàbil de caça.

Article 68

1. La prova evident que una anella ha estat indegudament manipulada i/o de-teriorada, per tal de poder ser oberta un cop tancada, o que hagin estat esborrats els números i les lletres que hi figuraven en el moment de la seva entrega, com-porta la pèrdua de validesa de l’anella. Qualsevol anella no retornada o indegu-dament manipulada i/o deteriorada es considera la captura d’una unitat no fixa-da reglamentàriament pel Govern.

2. El no-retorn d’alguna anella o el re-torn de qualsevol anella tancada és con-siderat com una captura realitzada.

3. Qualsevol anella retornada oberta és considerada com una captura no efec-tuada.

4. Quan un caçador captura una unitat ha de col·locar i tancar de manera per-manent l’anella corresponent a la captu-ra entre el tendó i l’os d’una de les dues potes posteriors de l’animal.

5. Qualsevol unitat abatuda i no anellada és considerada com una unitat no fixada reglamentàriament pel Go-vern.

6. Un cop finalitzat el període de caça autoritzat, si el caçador no ha fet efectiva la captura de la unitat, el caçador no pot reclamar la quantitat desemborsada en concepte de caça no acompanyada. En aquest cas s’apliquen les disposicions de l’article 62.

(7)

Article 69

El procediment del sorteig per a cada espècie s’estableix de la manera següent: 1. S’estableix per sorteig, entre les uni-tats de gestió en què s’autoritzen peces a capturar d’aquesta espècie, l’ordre de les unitats de gestió amb què es procedeix a l’adjudicació de les llicències especials de caça acompanyada o no acompanya-da.

2. Tot seguit s’estableix per sorteig, en-tre les parròquies que en el seu territori tinguin un vedat temporal de caça inclòs en la unitat de gestió, l’ordre de les parròquies amb què es procedeix a l’ad-judicació de les llicències especials de caça acompanyada o no acompanyada. 3. A continuació s’adjudiquen, per sor-teig, les llicències especials de caça acompanyada o no acompanyada que corresponen als caçadors prioritaris que figuren en el Cens Parroquial de la/les parròquia/es que en el seu territori tin-gui/n un vedat temporal de caça inclòs en la unitat de gestió segons l’article 60 i respectant l’ordre establert als apartats primer i segon d’aquest article.

4. Posteriorment, es fa el sorteig de la resta de les peces a capturar d’aquesta espècie, independentment de la parròquia de residència dels sol·licitants, entre tots els caçadors prioritaris que no hagin resultat adjudicataris seguint l’or-dre establert a l’apartat primer.

5. En cas que els caçadors prioritaris dels apartats anteriors no completin to-tes les captures, es fa el sorteig per als ca-çadors no prioritaris respectant l’ordre establert a l’apartat primer d’aquest arti-cle.

6. Finalment es fa el sorteig entre tots els caçadors que no hagin resultat adju-dicataris d’un nombre de llicències espe-cials de caça de substitució. A cada caçador adjudicatari li correspon un número d’ordre de llicència especial de caça de substitució.

Article 70

1. Els caçadors que han resultat adjudi-cataris estan obligats a satisfer la quanti-tat corresponent al preu de la llicència especial de caça acompanyada o no acompanyada de l’espècie sotmesa al

pla de caça dins el termini establert pel Ministeri de Turisme i Medi Ambient.

2. Si aquest import no es fa efectiu dins el termini establert, el caçador perd el dret a la captura. No obstant això, el ca-çador està obligat a fer efectiu l’import esmentat.

Aquesta captura és atribuïda al caça-dor que ha resultat adjudicatari d’una lli-cència especial de caça acompanyada de substitució. L’atorgament de les captures ha de seguir estrictament el número d’or-dre de la llicència especial de caça de substitució i l’ordre de sorteig de la cap-tura. En el termini de tres (3) dies hàbils després d’haver-ho comunicat al caça-dor adjudicatari, aquest caçacaça-dor està obligat a satisfer la quantitat correspo-nent al preu de la llicència. Si aquest im-port no es fa efectiu dins el termini establert, el sol·licitant perd el dret a la captura.

3. Es procedeix a repetir el sistema fins a l’atorgament total de les llicències es-pecials de caça acompanyada o no acompanyada del pla de caça.

Article 71

Les llicències especials de caça acom-panyada o no acomacom-panyada són perso-nals i intransferibles.

Article 72

1. Els caçadors que han resultat adjudi-cataris no poden sol·licitar la participació com a caçadors prioritaris en els sorteigs de la mateixa espècie durant els tres anys següents.

2. Els caçadors que han resultat adjudi-cataris d’una captura d’un pla de caça no poden sol·licitar l’obtenció d’una llicèn-cia de caça mentre no hagin satisfet la quantitat corresponent al preu de la lli-cència especial de caça acompanyada fixada.

3. El caçador adjudicatari de dues cap-tures agrupades en un pla de caça de compliment estricte únicament pot fer la captura de l’exemplar mascle quan hagi fet efectiva la captura de l’exemplar fe-mella.

4. En general, el caçador que ha resul-tat adjudicatari ha de complir les indica-cions que li faci l’agent del Cos de Banders en el transcurs de la partida de

caça. En qualsevol cas el caçador és res-ponsable de la peça abatuda.

Article 73

L’agent del Cos de Banders acom-panyant, quan s’ha abatut una peça, en determina l’edat i el sexe en presència del caçador, i anota aquestes dades i les característiques de l’animal a les fitxes editades a aquest efecte, incloent-hi el dia, l’hora i el lloc de la captura, i també el nom i els cognoms del caçador que ha matat la peça. El caçador i l’agent del Cos de Banders han de signar la fitxa en pro-va de conformitat amb les dades que s’hi reflecteixen. L’Administració pot pren-dre mostres orgàniques de les peces aba-tudes.

La peça caçada queda en propietat del caçador, el qual s’ha de fer càrrec del transport i de la destinació final de la peça sencera.

Article 74

El titular d’una llicència especial de caça acompanyada selectiva té dret a una partida de caça (un dia).

El titular d’una llicència especial de caça acompanyada de trofeu té dret a dues partides de caça (dos dies), que for-çosament han de ser seguides, per rea-litzar la captura.

El titular d’una llicència especial de caça acompanyada per a l’espècie cabi-rol té dret a una partida de caça (un dia). Article 75

1. En el desenvolupament de la partida o les partides de caça acompanyada el caçador solament té dret a tres trets (3) en total.

2. Quan el caçador ha efectuat un tret i la peça no ha estat abatuda, el caçador i l’agent del Cos de Banders han de verifi-car conjuntament si l’animal ha estat fe-rit.

Si es tenen sospites suficients que l’a-nimal ha estat ferit, o es presencia sang, el caçador no té dret a tirar a cap altre animal, i ha de buscar i abatre aquest exemplar ferit.

Article 76

Si el caçador ha esgotat els tres (3) trets autoritzats i ha ferit un animal, l’agent del Cos de Banders ha de prosseguir, amb la participació del caçador, a abatre

(8)

l’ani-mal ferit. La peça queda igualment en propietat del caçador.

En el supòsit que l’animal hagi estat fe-rit i no es pugui localitzar, es dóna per acabada la partida de caça. En aquest cas, el caçador perd el dret que la llicèn-cia corresponent li atorgava, i no pot re-clamar la quantitat desemborsada en concepte de la llicència especial de caça acompanyada, i s’apliquen igualment les disposicions de l’article 62.

Article 77

Si en el transcurs de la partida o les partides de caça acompanyada, el caça-dor no pot efectuar la captura autoritza-da, perd el dret que la llicència corresponent li atorgava. En aquest cas s’apliquen les disposicions de l’article 62.

Si un cop transcorregudes les partides de caça de què disposa el caçador per fer la captura no l’ha fet efectiva, el caçador no pot reclamar la quantitat desemborsa-da en concepte de la llicència especial de caça acompanyada.

En cas de disposar de dues captures agrupades, el fet de no dur a terme la captura de l’exemplar femella durant la partida de caça assignada anul·la el dret a la realització de la captura de l’exem-plar mascle durant aquella temporada de caça.

Article 78

En el supòsit de l’article 76, i si el pla de caça ha estat declarat de compliment estricte, la captura no realitzada s’atri-bueix al caçador que ha resultat adjudi-catari d’una llicència especial de caça acompanyada de substitució. L’atorga-ment de les captures segueix estricta-ment el número d’ordre de la llicència especial de caça acompanyada de subs-titució. Aquest supòsit s’aplica igualment en cas d’atribuir-se dues captures agru-pades o en cas que no s’hagi realitzat la captura corresponent a l’exemplar mas-cle.

En el termini de tres (3) dies hàbils després d’haver-ho comunicat al caça-dor adjudicatari, aquest caçacaça-dor està obligat a satisfer la quantitat correspo-nent al preu de la llicència. Si aquest im-port no es fa efectiu dins el termini establert, el sol·licitant perd el dret a la captura. No obstant això, el sol·licitant

està obligat a fer efectiu l’import esmen-tat.

En un pla de caça de compliment es-tricte es procedeix a repetir el sistema fins a l’atorgament de totes les captures. Article 79

En el supòsit que transcorreguda/es la/les partida/es de caça acompanyada la peça autoritzada a capturar no s’ha po-gut localitzar, el Departament de Patri-moni Natural ha de proposar una/es partida/es de caça alternativa/es. Article 80

Dos caçadors que han estat adjudica-taris d’un mateix tipus de captura poden proposar al Departament de Patrimoni Natural un intercanvi de les dates de cap-tura. El Departament de Patrimoni Natu-ral ha d’aprovar aquestes modificacions. Article 81

En cas de força major, el Ministeri de Turisme i Medi Ambient pot modificar les dates per fer les captures autoritzades o anul·lar-les. En cas d’anul·lació, es reemborsa la quantitat desemborsada pel caçador.

Article 82

1. L’absència per part d’un caçador el dia acordat per realitzar la partida de caça implica la pèrdua del dret de captu-ra corresponent a la llicència especial de caça acompanyada. Aquest dret de cap-tura s’atribueix al caçador que ha resultat adjudicatari d’una llicència especial de caça acompanyada de substitució.

2. L’atorgament de les captures se-gueix estrictament el número d’ordre de la llicència especial de caça acompanya-da de substitució. En el termini de tres (3) dies hàbils després d’haver-ho comu-nicat al caçador adjudicatari, aquest ca-çador està obligat a satisfer la quantitat corresponent al preu de la llicència. Si aquest import no es fa efectiu dins el ter-mini establert, el sol·licitant perd el dret a la captura. No obstant això, el sol·licitant està obligat a fer efectiu l’import esmen-tat.

3. Es procedeix a repetir el sistema fins a l’atorgament de totes les captures. Article 83

Si les unitats susceptibles de ser captu-rades en les unitats de gestió al final del

període hàbil per realitzar-les no han es-tat capturades en la seva totalies-tat, el nombre de peces no caçades no pot ser acumulat a les previsions dels anys següents.

Article 84

En funció del tipus de captura a rea-litzar, l’agent del Cos de Banders encar-regat d’acompanyar el caçador defineix la zona on es desenvolupa la partida de caça i l’horari d’inici.

En el moment que s’ha efectuat la cap-tura, la partida de caça es dóna per aca-bada sense cap possibilitat de continuïtat.

Article 85

El Departament de Patrimoni Natural pot emetre un certificat nominal corres-ponent a la captura realitzada per cada caçador.

Andorra la Vella, 26 de setembre del 2007

Per delegació Ferran Mirapeix Lucas

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :