1.- APARELL CIRCULATORI. Els seus elements fonamentals són: la sang, el cor i els vasos sanguinis.

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Bloc de continguts 1. Fonaments teòrics bàsics.

Unitat didàctica 1.5.2 : L’APARELL CARDIO-RESPIRATORI.

El sistema Cardio-respiratori està format per l’aparell circulatori i el respiratori, i globalment compleix funcions de nutrició. El respiratori proporciona oxigen (O2) i elimina anhídrid carbònic (CO2). El circulatori transporta l’oxigen i els nutrients des de l’aparell respiratori i digestiu fins a les cèl·lules.

A les cèl·lules, oxigen i nutrients són utilitzats com a substrats energètics i per a la renovació d’estructures cel·lulars, originant-se substàncies de desfeta com a resultat de seu metabolisme. L’aparell circulatori serà el que recull aquests elements metabòlics, transportant-los cap als òrgans excretors. En resum, compleix la missió essencial de subministrar sang oxigenada al resta de teixits de l’organisme, per a que cobreixin les seves necessitat d’energia i puguin desenvolupar les seves funcions satisfactòriament.

1.- APARELL CIRCULATORI.

Els seus elements fonamentals són: la sang, el cor i els vasos sanguinis.

A) La sang: és un òrgan no sòlid que conté cèl·lules (glòbuls blancs, glòbuls vermells i plaquetes) i plasma (format per aigua en un 91% i un 9% d’elements sòlids).

Realitza les següents funcions:

• transport de gasos, nutrients, productes de desfeta. • Termoregulació (regula la temperatura del cos) • Coagulació.

• Control de l’acidesa.

B) El cor: és un òrgan situat en el tòrax, sobre el diafragma i lleugerament cap l l’esquerra. Té 4 cavitats (dos aurícules i dos ventricles), separades per 3 tàbics (interventricular, interauricular i auriculo-ventricular) i comunicades mitjançant 4 vàlvules (tricúspide, mitral, aòrtica i pulmonar). A més, les parets del

cor són formades per les següents capes: el miocardi o múscul

cardíac, l’endocardi i el pericardi (sac de doble paret que envolta el cor).

Funcions: és bombejar la sang cap als pulmons i als teixits perifèrics.

C) Els vasos sanguinis.

Les artèries són els vasos per els que la sang surt del ventricle amb gran força. A mesura que s’allunen del cor es ramifiques en artèries i arterioles de menor diàmetre. Els capil·lars són ramificacions de les arterioles dintre dels òrgans. Quan el capil·lar

(2)

permeten la circulació tan sols cap al cor mitjans vàlvules que impedeixen el retrocés de la sang.

Aspectes funcionals de l’aparell circulatori:

D) La circulació de la sang.

A l’aurícula dreta hi desemboquen les venes

Caves inferior i superior que vénen dels teixits.

Del ventricle dret surt l’artèria pulmonar que porta la sang als pulmons. A la meitat dreta del cor circula la sang carregada de CO2.

A l’aurícula esquerre , hi buiden les quatre venes

Pulmonars, procedents dels pulmons, Del ventricle esquerre surt l’artèria Aorta que condueix la sang

als teixits. Aquesta meitat del cor circula sang carregada d’O2.

E) Cicle cardíac: aquest procés explicat es realitza gràcies a una seqüència rítmica de

contracció-relaxació.

Consta de dues fases:

1.- Fase de sístole (contracció de les cèl·lules musculars cardíaques.) 2.- Fase de diàstole ( la relaxació del cor).

Aquesta contracció i relaxació que s’aprecien en el moviment del cor les coneixem com a “batec”.

Ritme cardíac o freqüència cardíaca: el nombre de batecs per minut, que

normalment oscil·la entre 60 i 80. Circumstancies com l’exercici físic, la febre i les emocions alteren el ritme cardíac, augmentant-lo. A la sortida del cor, la sang disten la porció proximal de l’aorta, aquesta distensió brusca es propaga al llarg dels vasos sanguinis i genera una “ona del pols”, permetent mesura la freqüència cardíaca.

F) Circulació muscular.

El sistema muscular en repòs rep un 20% del Volum Minut Cardíac. Amb l’activitat física el flux de sang en la massa activa pot augmentar fins un 80% del V.M.C.

En les activitats intenses i de llarga duració, s’obrin tots els capil·lars, reduint les resistències a l’entrada de la sang i afavorint l’increment de flux.

G) Volum sistòlic (Vs): és la quantitat de sang que surt dels ventricles a cada sístole. En condicions de repòs és de 70 ml., en activitat física por augmentar fins a 150-200 ml. J) Volum Minut Cardíac (VMC): representa la quantitat de sang expulsada pel cor en un minut. En repòs és de 5-6 litres/minut, mentre que en activitat física pot arribar als

(3)

2.- L’APARELL RESPIRATORI.

L’aparell respiratori és el conjunt d’òrgans que fa possible l’obtenció de l’oxigen de l’exterior i l’expulsió del CO2. Té com a funció l’intercanvio d’oxigen i de CO2 entre el medi extern i la sang.

L’O2 que entra en el nostre organisme és indispensable per a les nostres cèl·lules que són les que en realitat respiren, és a dir, utilitzen l’oxigen per “cremar “ els nutrients i obtenir-ne l’energia per funcionar. Per tant, l’O2 que entra als pulmons ha de passar a la sang, que el transportar cap a les cèl·lules , i el CO2 format a les cèl·lules passa a la sang i és transportat als pulmons des de on sortirà a l’exterior.

Estructura de l’aparell respiratori.

El nas, la boca, la faringe i la laringe tenen la capacitat d’acondicionar l’aire o de humidificar-lo, escalfar-lo o filtrar-lo abans de què aquest entri en els pulmons. Així doncs, l’aire entra als pulmons per les vies

respiratòries altes (boca- nas, laringe, tràquea

i bronquis). Des dels bronquis es van dividint progressivament i es tornen més fins acabar en els alvèols, que representen un 90% del volum del pulmó. En el pulmó existeixen diferents tipus cel·lulars que s’encarreguen de segrega moc, d’eliminar partícules grans i de destruir els elements nocius que entren a les vies respiratòries.

Funcionament de l’aparell respiratori.

A) Circulació sanguínia als pulmons: a cada pulmó entra una artèria pulmonar que es va dividint en vasos més prims per formar capil·lars alveolars que envolten els alvèols en forma de xarxa, moment en que té lloc l’intercanvi de gasos per difusió a través de la

membrana respiratòria i que no necessita energia, Els capil·lars es reuneixen després en

vasos més grans que s’agrupen per formar la vena pulmonar que surt de pulmó.

B) La Ventilació. És l’entrada i sortida de l’aire als pulmons. En la inspiració (entrada) es produeix un augment de volum de la caixa toràcica, degut a la contracció del diafragma, que s’abaixa cap a l’abdomen, i a la contracció dels músculs intercostals, que fan pujar les costelles. En l’expiració (sortida) es produeix la disminució del volum per la relaxació del diafragma, que pujar, i per la relaxació dels músculs intercostals, que fan baixar les costelles.

Podem dir, que la inspiració és activa i l’expiració és passiva. També, en una inspiració/expiració normal., és mou 0’5 litres d’aire, però quan és forçada pot arribar a

(4)

L’objectiu de la ventilació tant en repòs com en esforç, consisteix en mantenir una concentració aproximadament constant d’O2 i CO2 de l’aire alveolar per a garantir un intercanvi de gasos eficient amb la sang.

C) Control de la Ventilació. A pesar de l’automatisme, la freqüència i l’amplitud dels moviments respiratoris depenen directament de la necessitat d’oxigen per part de l’organisme. En condicions normals el ritme respiratori oscil·la entre 15 a 18 respiracions per minut. En activitat física augmenta aquesta freqüència respiratòria, així com la profunditat de la respiració.

3.- EFECTES POSTIUS DE LA PRÀCTICA DE L’EXERCICI FÍSIC. Sobre l’aparell Cardiovascular:

• Augment del volum del múscul cardíac (miocardi) i dilatació de les cavitats, el que permet augmentar lleugerament el volum sistòlic.

• Disminució de la freqüència cardíaca de repòs, ja que en menys batecs arriba el mateix volum minut cardíac, Això significa que el cor ha de treballa menys per realitzar la mateixa funció. Ajudant a prevenir malalties del cor.

• Millora la capacitat d’extraure oxigen per par dels teixits. Sobre l’aparell Respiratori:

• L’exercici augmenta la capacitat ventilatòria màxima. • Millora la difusió d’oxigen des de l’alvèol a la sang.

• Tot això, significa un menor esforç respiratori per a desenvolupar una mateixa potència.

ACTIVITATS 1.6.1

Nom: ... Crup: ... 1.- Dibuixa un cor, explica com esta format i quina funció té.

(5)

2.- Explica com és la circulació sanguínia.

3.- Què és la freqüència cardíaca?

4.- Què és el Volum sistòlic i Volum minut cardíac?

5.- Quina funció té l’aparell respiratori?

6.- Explicar què és la Ventilació.

7.- Enumera els efectes positius de la pràctica física sobre el sistema cardio- respiratori.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :