Preinscripció a llars d infants curs

16  Download (0)

Full text

(1)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

1

FULLS INFORMATIUS SOBRE LA PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LLARS D’INFANTS MUNICIPALS I

PRIVADES SENSE FINALITAT LUCRATIVA SUBVENCIONADES AMB FONS PÚBLICS

CURS 2016-2017

DESTACATS

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ: Del 2 al 13 de maig de 2016, ambdós inclosos

(Qualsevol sol·licitud de preinscripció presentada abans de l’inici d’aquest període té la consideració de nul·la)

FORMALITZACIÓ DE LA PREINSCRIPCIÓ:

La preinscripció s’ha de formalitzar presencialment a l’Ajuntament de Molins de Rei, presentant la sol·licitud i la documentació acreditativa al registre municipal:

 Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), C/ Rubió i Ors, 2-4.

-Matins i tardes.

-Horari: de dilluns a dijous, de 8.00 a 20.00 hores (migdia inclòs), i els divendres, de 8.00 a 15.00 hores.

-Cita Prèvia: es recomana demanar cita prèvia a l’OAC, telefònicament (93 680 33 40) o presencialment en els horaris assenyalats anteriorment. A les tardes, en horari de 15.00 a 20.00 hores, l’OAC atendrà solament amb cita prèvia.

LLARS D’INFANTS PER LES QUALS ES POT DEMANAR PLAÇA:

• Llar d’Infants Municipal El Molí

• Llar d’Infants Municipal El Rodó

• Llar d’Infants Municipal La Traca

• Llar d’Infants Privada El Cargol

Amb el suport de:

(2)

____________________________________________________________________________

ÍNDEX

1.- Condicions d’edat (3) 2.- Criteris d’admissió (3)

3.- Documentació acreditativa (3)

4.- Calendari de preinscripció i matrícula (4) 5.- Preus del servei escolar i del menjador (4) 6.- Ordre de preferència dels centres (5) 7.- Llistes d’espera (6)

8.- Infants amb Necessitats Educatives Específiques (6) 9.- Matrícula (6)

10.- Calendari i horari escolar (7)

11.- Servei d’acollida de les llars d’infants municipals (7) ANNEXOS

Annex 1. Documentació acreditativa (informació ampliada) (9)

Annex 2. Preus del servei escolar i del menjador (informació ampliada) (11) Annex 3. Oferta escolar 2016-2017 (14)

Annex 4. Sorteig públic (15)

Annex 5. Normativa de referència (16)

La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat i les mesures legals que puguin correspondre.

(3)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

3

1.- Condicions d’edat

GRUP DE 16 SETMANES A 1 ANY (*) (Només a les llars El Molí i La Traca)

GRUPS D’1 A 2 ANYS (A totes les llars)

GRUPS DE 2 A 3 ANYS (A totes les llars) Infants nascuts l'any 2016 (entre l’01/01/16 i el

12/05/16, inclòs) (*)

Infants nascuts l'any 2015

Infants nascuts l'any 2014

(*) Per ser admès en un centre que atengui infants de fins a tres anys, l’infant haurà de tenir, com a mínim, setze setmanes l’1 de setembre de 2016, això vol dir que podran fer la preinscripció pel curs 2016-2017 els infants nascuts entre l’01/01/2016 i el 12/05/2016, ambdós inclosos. Aquests centres també poden admetre al llarg del curs nens i nenes de més de setze setmanes.

2.- Criteris d’admissió

CRITERIS GENERALS D’ADMISSIÓ PUNTS

Existència de germans matriculats al centre o pares/tutors que hi treballen 40 Proximitat del domicili habitual al centre o

proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor/a, guardador/a de fet (alternativament, punts no acumulables)

Domicili familiar de l’alumne/a

a Molins de Rei 30

Domicili laboral del pare, la mare, tutor/a, guardador/a de

fet a Molins de Rei

20 Pare/mare, tutor/a beneficiaris de Renda Mínima d’Inserció 10 Discapacitat › = 33% de l’alumne/a, pare/mare, tutor/a, germans/es 10

Si es produeixen situacions d’empat, aplicació dels

CRITERIS COMPLEMENTARIS D’ADMISSIÓ PUNTS

Família nombrosa o monoparental 15

Malaltia crònica de l’alumne o alumna que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

10

Família en que treballin ambdós progenitors 5

Família que sol·licita escolaritzar més d’un fill/a (germans/es bessons/es, ...) 5 En cas de persistir l’empat, SORTEIG PÚBLIC

3.- Documentació acreditativa

(Veure informació ampliada a l’Annex 1)

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (S’ha de portar en tots els casos)

 Llibre de família o altres documents relatius a la filiació de l’infant

 DNI o NIE de la persona sol·licitant

 Targeta Sanitària Individual (TSI)

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE BAREMACIÓ (S’ha de portar solament en cas d’al·legació)

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT

 Existència de germans o germanes matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen: no cal aportar documentació, ho acreditarà directament el centre.Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o proximitat del lloc de treball del pare/mare, tutor/a: en cas de viure a Molins, DNI o NIE de la persona sol·licitant; en cas d’al·legar treball a Molins, contracte laboral i darrera nòmina o certificat emès amb aquest efecte per l'empresa.Pare/mare, tutor/a beneficiaris de la renda mínima d’inserció: Resolució d’atorgament de la renda mínima d’inserció (RMI).

 Discapacitat de l'alumne/a, pare/mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%: certificat de discapacitat o d’altres equivalents.

CRITERIS COMPLEMENTARIS

 Família nombrosa o monoparental: carnet de família nombrosa o monoparental.

 Malaltia crònica de l’alumne/a que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:

informe metge (centre públic) o certificat mèdic oficial (centre privat).

 Família en que treballin ambdós progenitors: de cada progenitor, certificat emès amb aquest efecte per l'empresa o, substitutòriament, contracte laboral i darrera nòmina, o documentació autònoms.

 Família que sol·licita escolaritzar més d’un fill/a (germans/es bessons/es, ...): no cal documentació, ho acreditarà el servei.

(4)

____________________________________________________________________________

4.- Calendari de preinscripció i matrícula

Publicació de l’oferta entre el 25 i el 27 d’abril de 2016

Període de presentació de sol·licituds

del 2 al 13 de maig de 2016, ambdós inclosos

Publicació de les llistes amb puntuació provisional 23 de maig de 2016 Termini de reclamació a les llistes amb puntuació provisional 24, 25 i 26 de maig de 2016

Sorteig públic del número de desempat 26 de maig de 2016

Publicació llistes d'alumnat admès i llista d’espera 3 de juny de 2016

Període de matrícula

Del 6 al 10 de juny de 2016, ambdós inclosos

5.- Preus del servei escolar i del menjador

(Veure informació ampliada a l’Annex 2)

* LLARS D’INFANTS MUNICIPALS (LIM El Molí, LIM El Rodó, LIM La Traca)

 Preu del servei escolar de les llars d’infants municipals (LIM El Molí, LIM El Rodó, LIM La Traca):

IMPORT REDUÏT PER TARIFACIÓ SOCIAL (% de reducció sobre l’import general)

CONCEPTE IMPORT

GENERAL

10%

(Renda de 405,01 a 470,00€

mensuals)

20%

(Renda de 343,01 a 405,00€

mensuals)

40%

(Renda de 278,01 a 343,00€

mensuals)

60%

(Renda de 219,00 a 278,00€

mensuals)

75%

(Renda

<219,00€

mensuals) Quota mensual

d’escolarització (jornada completa)

183,79€ 165,41€ 147,03€ 110,27€ 73,52€ 45,95€

Ampliació d’horari, per cada

hora, mensualment 34,91€ 31,42€ 27,93€ 20,95€ 13,96€ 8,73€

Hora esporàdica 9,28€ 8,35€ 7,42€ 5,57€ 3,71€ 2,32€

Bonificacions:

-25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals.

-50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills.

-100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills.

-10% de descompte en cas de dos o + germans amb ingressos nets familiars no superiors a 21.873,66 €.

 Preu del menjador escolar de les llars d’infants municipals (LIM El Molí, LIM El Rodó, LIM La Traca): (Nota: en el cas de les llars d’infants municipals, els preus del menjador escolar es poden veure reduïts en funció de les subvencions que hi destinin l’Ajuntament de Molins de Rei i altres Administracions públiques).

Llar d’Infants Municipal El Rodó (menjador gestionat per l’AMPA) -Dinar fix, per dia: 10,05 euros

-Dinar esporàdic: 10,75 euros

Llars d’infants municipals El Molí i La Traca (menjadors gestionats pel concessionari) Dinar fix: el preu està desglossat en 4 modalitats:

- Fix de 5 dies la quota mensual serà de 225,50€ excepte setembre i desembre que serà de 112,75€

- Fix de 4 dies la quota mensual serà de 190,00€ excepte setembre i desembre que serà de 95,00€

- Fix de 3 dies la quota mensual serà de 143,75€ excepte setembre i desembre que serà de 71,90€

- Fix de 2 dies la quota mensual serà de 97.75€ excepte setembre i desembre que serà de 48.90€

Dinar esporàdic: quota que serveix als nens i nenes que es queden de manera puntual a dinar a l’escola. El seu preu és de 12,50€

Berenar: la quota mensual serà de 34,00€. Un berenar esporàdic serà de 2,25€

(5)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

5

* LLARS D’INFANTS PRIVADES SENSE FINALITAT LUCRATIVA SUBVENCIONADES AMB FONS PÚBLICS (LIP El Cargol)

L’Ajuntament de Molins de Rei convocarà un concurs obert per tal que les llars d’infants privades de Molins de Rei sense finalitat lucrativa puguin sol·licitar subvenció amb l’objectiu d’harmonitzar o minorar el preu mensual d’escolarització amb els de les llars d’infants municipals (183,79€). Aquestes subvencions s’atorgaran a aquelles llars que reuneixin els requisits de la convocatòria i fins al límit de les disponibilitats pressupostàries. La condició principal per accedir-hi a la subvenció serà la seva participació en el sistema d’admissió d’alumnes establert per l’Ajuntament de Molins de Rei pel curs escolar 2016-2017.

No s’harmonitzarà o minorarà, però, qualsevol altre concepte (ampliacions d’horaris, hores esporàdiques, material, etc).

Les famílies que obtinguin plaça en les llars privades no podran acollir-se a la tarifació social ni a les bonificacions que l’Ajuntament estableix per a les llars municipals. Aquesta subvenció d’harmonització o minoració de quotes de l’Ajuntament a les famílies usuàries de les llars privades sense finalitat lucrativa resta supeditada a l’aprovació de la mateixa per l’òrgan competent perquè sigui efectiva.

 Preu del menjador escolar de les llars d’infants privades sense finalitat de lucre (LIP El Cargol):

Dinar fix: el preu està desglossat en 4 modalitats:

- Fix de 5 dies la quota mensual serà de 225,50€ excepte setembre i desembre que serà de 112,75€

- Fix de 4 dies la quota mensual serà de 190,00€ excepte setembre i desembre que serà de 95,00€

- Fix de 3 dies la quota mensual serà de 143,75€ excepte setembre i desembre que serà de 71,90€

- Fix de 2 dies la quota mensual serà de 97.75€ excepte setembre i desembre que serà de 48.90€

Dinar esporàdic: quota que serveix als nens i nenes que es queden de manera puntual a dinar a l’escola. El seu preu és de 12,50€

Berenar: la quota mensual serà de 34,00€. Un berenar esporàdic serà de 2,25€

6.- Ordre de preferència dels centres

El model de sol·licitud de preinscripció a ensenyaments d’educació infantil de primer cicle en llars d’infants municipals i privades sense finalitat de lucre (curs 2016-2017) disposa d’un apartat de places sol·licitades, amb una graella que demana que s’ompli el número del codi del centre i el nom del centre sol·licitat, en ordre de preferència.

En el procés de preinscripció del curs escolar 2016-2017 hi ha les següents llars d’infants que es poden sol·licitar:

LLAR D’INFANTS CODI

Llar d’Infants Municipal EL MOLÍ 08061671 Llar d’Infants Municipal EL RODÓ 08046098 Llar d’Infants Municipal LA TRACA 08069657 Llar d’Infants Privada EL CARGOL 08050399

ZONA ÚNICA: L’Ajuntament de Molins de Rei manté la no delimitació territorial de la vila en àrees d’influència de les llars, de manera que totes les sol·licituds de les persones residents a la vila obtindran la mateixa puntuació per raó de la proximitat del domicili familiar al centre escolar.

En conseqüència, les mares/pares o tutors/ores podran omplir la sol·licitud de preinscripció amb diverses variants:

Sol·licitant una sola llar. En aquest cas només s’opta a tenir plaça a l’única llar indicada, i per tant es renuncia a obtenir plaça a les altres llars.

Sol·licitant plaça en diverses llars. En aquest cas la primera opció tindrà la condició de sol·licitud preferent i la resta la tindran de no preferents.

L’assignació de places escolars es farà tenint en compte l’ordre de preferència dels centres de cada sol·licitud, ordenades en primer lloc segons els criteris generals de prioritat i en segon lloc segons els criteris complementaris. Si tot i així persisteix l’empat, s’aplicarà el resultat del sorteig públic.

Seguint aquest ordre, s’aniran adjudicant les sol·licituds preferents, fins que s’exhaureixin les places vacants a cada llar. Si un cop adjudicades les sol·licituds preferents segueixen quedant vacants, es seguirà el mateix procés per a les sol·licituds no preferents. Quan s’hagi assignat una plaça vacant a un infant entre les triades pels sol·licitants, l’infant causarà baixa automàtica en totes les llistes d’espera de la resta de llars sol·licitades. Si alguna família que ha obtingut plaça a alguna de les llars sol·licitades

(6)

____________________________________________________________________________

volgués estar en llista d’espera d’altres llars, ho haurà de sol·licitar mitjançant instància presentada al registre de l’Ajuntament. En aquest cas, la sol·licitud serà tractada pel procediment de sol·licituds fora de termini previst en l’apartat 7 (llistes d’espera).

7.- Llistes d’espera

Les llistes d’espera que eventualment es puguin produir a cadascuna de les llars es gestionaran seguint els mateixos criteris d’assignació de llocs escolars. En conseqüència, inicialment formaran part de les llistes d’espera, exclusivament, les preinscripcions a les quals no s’hagi pogut assignar cap plaça vacant en alguna de les opcions triades. Així, si es posa una segona, tercera o quarta opció i s’adjudica una plaça a qualsevol d’elles, es perd el lloc a la llista d’espera a les altres opcions a la que s’optava.

S’afegiran a les llistes d’espera, a continuació de les preinscripcions formalitzades dins de termini, les sol·licituds de plaça fetes fora de termini, incloses les sol·licituds de persones que, havent obtingut plaça, facin instància sol·licitant canvi de llar. Totes les sol·licituds fora de termini s’ordenaran en funció de la data de registre de la sol·licitud, o de la data posterior al compliment de les condicions d’edat de l’infant, si fos el cas, o a la de la data en que es demani la incorporació efectiva de l’infant a les llars demanades si aquesta és posterior a la data de sol·licitud.

En cas de no obtenir plaça, o d’haver sol·licitat canvi de llar, la sol·licitud quedarà en llista d’espera a cadascuna de les llars sol·licitades i mantindrà l’ordre d’assignació obtingut. Quan es produeixi una vacant en una d’aquestes llars i la seva sol·licitud sigui la primera a tenir en compte, se l’informarà mitjançant l’enviament d’un correu electrònic o per qualsevol altre mitjà que l’Administració consideri oportú. La no resposta a l’avís durant la setmana posterior al seu enviament o la renúncia expressa de la família a la plaça vacant, suposarà la baixa de la seva sol·licitud a la llista o llistes d’espera de les quals formi part. És responsabilitat de cada família actualitzar la informació de la sol·licitud en cas de canvi d’adreça o telèfons a altres mitjans de contacte.

La presentació de la sol·licitud de preinscripció implica l’autorització de les persones sol·licitants perquè l’Ajuntament obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la informació necessària, de l’Ajuntament o d’altres administracions públiques, per validar totes les dades declarades, i a rebre informació personalitzada per al seguiment d’aquest procés a través de correu electrònic, o per qualsevol altre mitjà que l’Ajuntament consideri oportú.

A partir del moment en que s’aprovi l’oferta escolar del període de preinscripció del curs següent, solament es podran cobrir vacants amb noves matrícules quan aquestes no impliquin un increment de la ràtio d’alumnes del grup corresponent pel curs següent, o bé, en cas que les famílies afectades acceptin la plaça, mitjançant la signatura d’un escrit, condicionada a no generar drets de continuïtat del seu fill/a pel curs següent (en aquest cas, s’haurà de presentar preinscripció, en igualtat d’oportunitats amb la resta de famílies sol·licitants, si es vol disposar de la plaça).

8.- Infants amb Necessitats Educatives Específiques

Per tal que es consideri que un infant té necessitats educatives específiques –NEE-, caldrà aportar els informes dels serveis especialitzats que ho acreditin -atenció precoç, informes hospitalaris, EAP, Serveis Socials.

La normativa vigent contempla la reserva d’una plaça escolar per grup per a infants amb NEE. Si la plaça reservada està vacant, en cas que hi hagi més d’una sol·licitud d’infants amb NEE serà assignada a l’infant que hagi obtingut una puntuació més alta per criteris generals d’admissió, després pels criteris complementaris i, finalment, per l’ordre del sorteig, si encara continués la situació d’empat. Les reserves són únicament efectives mentre duri el procés de preinscripció, que es considera acabat en el moment en què es procedeix a l’assignació de places amb caràcter definitiu.

Un cop ocupada la plaça reservada a NEE, la resta de sol·licituds amb NEE seguiran el sistema ordinari d’admissió.

9.- Matrícula

 LLARS D’INFANTS MUNICIPALS (LIM El Molí, LIM El Rodó, LIM La Traca)

La matrícula a les llars d’infants municipals El Molí i la Traca es formalitzarà a la llar respectiva abonant per avançada la primera quota mensual d’escolarització (la corresponent al mes de setembre de 2016), d’acord amb l’import general aprovat a l’ordenança fiscal corresponent. En el cas de la LIM el Rodó,

(7)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

7

aquest abonament s’efectuarà, a l’Ajuntament de Molins de Rei en la data i forma que l’Ajuntament determini.

En el moment de formalitzar la matrícula es podrà sol·licitar la tarifació social o les bonificacions a les quals les famílies considerin que són creditores (solament llars d’infants municipals: El Molí, El Rodó i La Traca). La sol·licitud de la tarifació social i/o les bonificacions, s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), presentant la sol·licitud específica. Mentre no es resolgui administrativament la tarifació social o les bonificacions, els usuaris estan obligats a abonar mensualment l’import general, llevat del cas d’informe social en sentit contrari. Posteriorment, si fos el cas, un cop resolt l’import que pertocaria abonar a les famílies d’acord amb la tarifació social i/o les bonificacions, es regularitzarà aquest primer o primers pagaments a favor de l’usuari en la mensualitat o mensualitats següents.

En casos excepcionals, es podrà demanar hora al departament municipal de Rendes per a l’aplicació de la tarifació social en el mateix moment de la matrícula.

 LLAR D’INFANTS PRIVADES SENSE FINALITAT LUCRATIVA SUBVENCIONADES AMB FONS PÚBLICS (LIP El Cargol)

La matrícula es formalitzarà a la mateixa llar, abonant per avançada la mensualitat del mes de juliol de 2017.

10.- Calendari i horari escolar

Resta pendent de concretar algunes dates a partir de l’Ordre del Departament d’Ensenyament que estableixi el calendari escolar 2016-2017 i posterior aprovació per l’Ajuntament pel que fa al calendari definitiu de llars d’infants municipals.

Calendari:

-Data d’inici de l’activitat escolar: A partir del 1 de setembre de 2016, fase prelectiva, de preparació i entrevistes amb pares i mares. Inici de l’activitat lectiva amb els infants: 12 de setembre de 2016. A l’inici de la fase d’activitat lectiva, els centres aplicaran el plans d’acollida progressiva dels infants aprovats pel Consell Escolar respectiu.

-Data d’acabament del curs escolar: 31 de juliol de 2017 (del 17 al 31 de juliol de 2017 l’activitat de les llars de titularitat municipal tindrà la consideració d’activitats d’estiu). L’últim dia de juliol l’activitat podrà acabar a les 15.00 hores, si el consell escolar del centre així ho aprova. En cas que el consell escolar del centre aprovi com a dia de lliure disposició el 31 de juliol, es podrà acabar l’activitat escolar a les 15.00 hores del divendres 28 de juliol, si el consell escolar també ho aprova.

-Vacances i dies festius: Les que determini el Departament d’Ensenyament per al conjunt dels centres escolars.

-Festes locals del curs escolar 2016-2017. Dies festius any 2016: dijous 29/09/16 (Sant Miquel). Per a l’any 2017, les que determini el Ple de l’Ajuntament.

-Festes laborals del curs escolar 2016-2017. Dies festius any 2016: 12/10/2016, 1/11/2016, 6/12/2016, 8/12/2016. Dies festius any 2017: les dates que determini la disposició corresponent del Departament de Treball.

-Dies de lliure disposició del curs escolar 2016-2017: els que aprovin els consells escolars de les llars a partir de les dates recomanades pel Consell Escolar Municipal.

-Horari escolar: de dilluns a divendres, matins: de 9 a 12 i tardes: de 15 a 17 hores. L’últim dia de curs, les llars podran acabar la seva activitat a les 15 hores, si ho aprova el consell escolar de centre.

11.- Servei d’acollida de les llars d’infants municipals

-El servei d’acollida de matí (ampliació horària de 8.00 a 9.00 hores) es realitzarà sempre, amb independència del nombre d’infants inscrits.

-El servei d’acollida de tarda (l’ampliació horària de 17.00 a 18.00 hores) es durà a terme sempre que hi ha hagi un mínim de 4 infants fixos a cadascuna de les llars d’infants (El Rodó, El Molí, La Traca). Un cop iniciat, tindrà continuïtat encara que el nombre d’infants sigui inferior a 4, llevat que les baixes produïdes no siguin justificades segons criteri exclusiu de l’Ajuntament. Es podrà iniciar, també, un cop començat el curs escolar, sempre i quan hi hagi el nombre d’infants mínim esmentat.

PER A MÉS INFORMACIÓ

A la pàgina web de l’Ajuntament de Molins de Rei:

www.molinsderei.cat/educacio

(8)

____________________________________________________________________________

ANNEXOS

Annex 1. Documentació acreditativa (informació ampliada) (9)

Annex 2. Preus del servei escolar i del menjador (informació ampliada) (11) Annex 3. Oferta escolar 2016-2017 (14)

Annex 4. Sorteig públic (15)

Annex 5. Normativa de referència (16)

(9)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

9

Annex 1. Documentació acreditativa

(Informació ampliada)

QUÈ CAL PORTAR? (La sol·licitud de preinscripció es formalitza, dins el període indicat, en l’imprès que es facilitarà a les famílies. Tota la documentació s’ha d’aportar durant el període de preinscripció)

1) Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos

(Es demana original i còpia, l'original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que es presenta).

- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació de l’infant. Les dades d'identificació o filiació de l'alumnat estranger es podran acreditar amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen. Si s’està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual). Si no se’n disposa, s’haurà de presentar el resguard de la sol·licitud.

Quan l'alumnat estranger no pugui aportar algun document, es considerarà la documentació alternativa que aporti per acreditar les diferents circumstàncies. Aquesta documentació la valorarà l’Ajuntament de Molins de Rei i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada sobre la seva acceptació.

2) Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'ha de presentar si s’al·leguen

a) Criteris generals de prioritat:

- Existència de germans o germanes matriculats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare, mare o tutor/a legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. El centre comprovarà directament aquestes circumstàncies; per tant, no cal presentar cap document.

Aquest criteri és aplicable als infants en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora (disposició addicional divuitena de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació).

- Proximitat del domicili de l'alumne o alumna o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. El DNI o el NIE no poden estar caducats.

Només en el cas que el domicili familiar que s'al·lega no coincideixi amb el del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres que no han de tenir NIE, l’Ajuntament comprovarà al Padró Municipal que l’alumne/a conviu amb la persona sol·licitant.

Quan per a aquest criteri es consideri l’adreça del lloc de treball, s'acreditarà mitjançant l'aportació d'una còpia del contracte laboral i la darrera nòmina o d'un certificat emès amb aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o el 037) i darrer rebut d’autònoms.

- Renda Mínima d’Inserció.

Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció (RMI).

- Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%.

(10)

____________________________________________________________________________

Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

b) Criteris complementaris d’admissió d’alumnat:

- Condició legal de família nombrosa o monoparental.

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

- Malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s’indiqui expressament que l'alumne té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

- Família en que treballin ambdós progenitors/tutors.

D’ambdós progenitors, certificat original emès amb aquest efecte per l'empresa, o substitutòriament original i fotocòpia del contracte laboral i de la darrera nòmina.

En el cas de treballadors en el règim d’autònoms s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037) i darrer rebut d’autònoms.

En cas d’excedència d’algun dels progenitors/tutors, caldrà aportat certificat emès per l’empresa que acrediti aquesta situació.

- Família que sol·licita escolaritzar més d’un fill/a (germans bessons, etc). Aquesta circumstància, si s’al·lega, l’acreditarà el servei.

(11)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

11

Annex 2. Preus del servei escolar i del menjador

(Informació ampliada)

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

 Preu, tarifació social i bonificacions del servei escolar de les llars d’infants municipals (LIM El Molí, LIM El Rodó, LIM la Traca):

Els preus del servei de les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017 es regulen en la Taxa per la prestació de serveis a les llars d’infants de titularitat municipal del curs 2016-2017, i es mantenen congelats respecte de cursos anteriors.

Tarifació Social

Aquesta taxa incorpora un sistema de tarifació social, en funció de la renda mensual disponible per càpita de les famílies usuàries, que es calcula d’acord amb les dades tributàries del darrer exercici fiscal (any 2015), amb reduccions de l’import general. Les famílies que vulguin acollir-se a les reduccions per tarifació social hauran de sol·licitar-ho, en el moment de la matrícula, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) mitjançant un imprès de sol·licitud específic i presentar la documentació acreditativa que consta a la sol·licitud.

Pel curs 2016-2017, de la mateixa manera que en cursos anteriors, l’Ajuntament no preveu aplicar drets d’inscripció (nova matrícula i reserva de plaça). Per aquest motiu, l’import general i les reduccions per tarifació social es mantenen a zero euros en aquest apartat.

IMPORT REDUÏT PER TARIFACIÓ SOCIAL (% de reducció sobre l’import general)

CONCEPTE IMPORT

GENERAL

10%

(Renda de 405,01 a 470,00€

mensuals)

20%

(Renda de 343,01 a 405,00€

mensuals)

40%

(Renda de 278,01 a 343,00€

mensuals)

60%

(Renda de 219,00 a 278,00€

mensuals)

75%

(Renda

<219,00€

mensuals) 1.- Drets d’inscripció

(nova matrícula i reserva de plaça)

0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€

2.- Quota mensual d’escolarització (jornada completa)

183,79€ 165,41€ 147,03€ 110,27€ 73,52€ 45,95€

3.- Ampliació d’horari, per cada hora, mensualment

34,91€ 31,42€ 27,93€ 20,95€ 13,96€ 8,73€

4.- Hora esporàdica 9,28€ 8,35€ 7,42€ 5,57€ 3,71€ 2,32€

Les rendes mensuals disponibles per càpita majors a 470,00€ abonaran l’import general.

En cas d’informe amb proposta favorable dels Serveis Socials municipals, es podrà reduir l’import fins al 100% del preu general.

La fórmula que s’emprarà per calcular el nivell de renda per càpita mensual dels membres de la unitat familiar és la següent::

-Renda Mensual Disponible per Càpita: (A – B ) / C

On A = Ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència (*) (suma dels ingressos nets anuals de totes les persones que conviuen en el domicili) / 12. Aquests ingressos fan referència al darrer exercici fiscal.

On B = Import mensual de la hipoteca o lloguer, fins al Salari Mínim Interprofessional de l’any corresponent.

On C = Nombre de membres de la Unitat Familiar de Convivència.

(12)

____________________________________________________________________________

(*) Nota: Els ingressos anuals nets de la Unitat Familiar de Convivència, s’obtenen a partir de la suma dels valors de determinades caselles de la declaració de la renda i afecta a la declaració de tots els membres que conviuen en el domicili i que tinguin obligació de presentar declaració.

Bonificacions

Les bonificacions que contempla l’ordenança fiscal vigent són aplicables, solament, a les llars d’infants municipals.

No són compatibles els preus reduïts per la tarifació social amb les bonificacions, per la qual cosa, s’aplicarà l’import més favorable a l’usuari en cas que sol·liciti, en el moment de formalitzar la matrícula, ambdós conceptes simultàniament. La sol·licitud de bonificació s’haurà de formalitzar mitjançant un imprès específic que s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) i presentar la documentació acreditativa que consta a la sol·licitud.

S’estableixen les següents bonificacions per a les famílies nombroses i famílies monoparentals amb residència a Molins de Rei. Aquestes bonificacions no són compatibles ni acumulables entre si:

-25% de descompte a la família nombrosa de 3 a 6 fills i famílies monoparentals.

-50% de descompte a la família nombrosa de 7 a 9 fills.

-100% de descompte a la família nombrosa de 10 o més fills.

Tarifa pel supòsit de famílies que tinguin més d’un germà a les llars d’infants municipals, i que tinguin la seva residència a Molins de Rei, que s’aplicarà en els supòsits assenyalats a la tarifa general segons el criteri següent:

-10% de bonificació per tenir dos o més germans amb ingressos nets familiars no superiors a 21.873,66 €.

Per ser beneficiari de la tarifació social o de les bonificacions, cal fer sol·licitud explícita al registre municipal un cop hagi estat formalitzada la matrícula. En cas de sol·licitar diversos conceptes, s’aplicarà aquell que sigui més beneficiós per a la família.

 Preu del menjador escolar de les llars d’infants municipals:

(Nota: en el cas de les llars d’infants municipals, els preus del menjador escolar es poden veure reduïts en funció de les subvencions que hi destinin l’Ajuntament de Molins de Rei i altres administracions públiques).

Llar d’Infants Municipal El Rodó (menjador gestionat per l’AMPA) -Dinar fix, per dia: 10,05 euros

-Dinar esporàdic: 10,75 euros

Llars d’infants municipals El Molí i La Traca (menjadors gestionats pel concessionari) Dinar fix: el preu està desglossat en 4 modalitats:

- Fix de 5 dies la quota mensual serà de 225,50€ excepte setembre i desembre que serà de 112,75€

- Fix de 4 dies la quota mensual serà de 190,00€ excepte setembre i desembre que serà de 95,00€

- Fix de 3 dies la quota mensual serà de 143,75€ excepte setembre i desembre que serà de 71,90€

- Fix de 2 dies la quota mensual serà de 97.75€ excepte setembre i desembre que serà de 48.90€

Dinar esporàdic: quota que serveix als nens i nenes que es queden de manera puntual a dinar a l’escola. El seu preu és de 12,50€

Berenar: la quota mensual serà de 34,00€. Un berenar esporàdic serà de 2,25€

LLARS D’INFANTS PRIVADES SENSE FINALITAT LUCRATIVA QUE PARTICIPEN EN EL PROCÉS D’ADMISSIÓ D’ALUMNES

 Preu del servei escolar de les llars d’infants privades sense finalitat de lucre (LIP El Cargol):

L’Ajuntament de Molins de Rei convocarà un concurs obert per tal que les llars d’infants privades de Molins de Rei sense finalitat lucrativa que participin en el procés de preinscripció puguin sol·licitar subvenció amb l’objectiu d’harmonitzar o minorar el preu de la quota mensual d’escolarització amb les llars municipals (183,79€), en funció de les disponibilitats pressupostàries.

No se subvencionarà, però, qualsevol altre concepte (ampliacions d’horaris, hores esporàdiques, material, etc). Les famílies que obtinguin plaça subvencionada per l’Ajuntament en aquesta llar no podran acollir-se

(13)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

13

a la tarifació social ni a les bonificacions que l’Ajuntament estableix per a les llars municipals. Aquesta subvenció municipal per harmonitzar o minorar el preu de la quota mensual resta supeditada, perquè sigui efectiva, a l’aprovació de la mateixa per l’òrgan competent.

 Preu del menjador escolar de les llars d’infants privades sense finalitat de lucre (LIP El Cargol):

Dinar fix: el preu està desglossat en 4 modalitats:

- Fix de 5 dies la quota mensual serà de 225,50€ excepte setembre i desembre que serà de 112,75€

- Fix de 4 dies la quota mensual serà de 190,00€ excepte setembre i desembre que serà de 95,00€

- Fix de 3 dies la quota mensual serà de 143,75€ excepte setembre i desembre que serà de 71,90€

- Fix de 2 dies la quota mensual serà de 97.75€ excepte setembre i desembre que serà de 48.90€

Dinar esporàdic: quota que serveix als nens i nenes que es queden de manera puntual a dinar a l’escola. El seu preu és de 12,50€

Berenar: la quota mensual serà de 34,00€. Un berenar esporàdic serà de 2,25€

(14)

____________________________________________________________________________

Annex 3. Oferta escolar 2016-2017

0 2 2 4

0 13 20

0 26 40 66

0 0 0 0

0 0 26 26

0 26 14 40

0 2 2 4

0 0 0 0

0 2 2 4

1 1 2 4

8 13 20

8 13 40 61

0 0 0 0

0 8 12 20

8 5 28 41

1 1 2 4

0 0 0 0

1 1 2 4

1 3 2 6

8 13 20

8 39 40 87

0 0 0 0

0 7 34 41

8 32 6 46

1 3 2 6

0 0 1 1

1 3 1 5

0 1 1 2

0 13 20

0 13 20 33

0 0 0 0

0 0 12 12

0 13 8 21

0 1 1 2

0 0 0 0

0 1 1 2

(*) Del co njunt d'aquestes places es reserva una per grup per a infants amb necessitats educatives específiques.

(**)No mbre de places reservades a infants amb necessitats educatives específiques (NEE), d'aco rd amb la no rmativa vigent.

No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r

Reserva de places de NEE (**) No mbre de places o cupades de NEE

GRUP 0 A 1 A NY (no s'o fereixen places en

aquesta llar)

GRUP 1 A 2 A NYS (infants nascuts l'any

2015)

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2014)

TOTA L Reserva de places de NEE (**)

N o m bre de v a c a nt s de N E E No mbre de grups

No mbre de places per grup (*) No mbre to tal de places esco lars

No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S N o m bre de v a c a nt s de N E E

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2014)

No mbre de grups

No mbre de places per grup (*) No mbre to tal de places esco lars

No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r No mbre to tal de places esco lars

No mbre to tal de places esco lars

No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r No mbre d'infants que ro manen un curs més al mateix curs No mbre d'infants que pro cedeixen del curs anterio r

Reserva de places de NEE (**) No mbre de places o cupades de NEE

No mbre de grups

No mbre de places per grup (*)

TOTA L GRUP 0 A 1 A NY (no

s'o fereixen places en aquesta llar)

GRUP 0 A 1 A NY (infants nascuts entre l'01/01/16 i el

12/05/16)

GRUP 1 A 2 A NYS (infants nascuts l'any

2015)

TOTA L GRUP 1 A 2 A NYS

(infants nascuts l'any 2015)

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2014)

T O T A L

GRUP 2 A 3 A NYS (infants nascuts l'any

2014)

GRUP 0 A 1 A NY (infants nascuts entre l'01/01/16 i el

12/05/16) N o m bre de v a c a nt s de N E E

Reserva de places de NEE (**)

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S

No mbre de places o cupades de NEE N o m bre de v a c a nt s de N E E

No mbre de places o cupades de NEE

GRUP 1 A 2 A NYS (infants nascuts l'any

2015)

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL RODÓ Camí antic Sta. Creu d'Olorda, 2. Codi del

centre: 08046098

LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ Avinguda de Caldes, 20. Codi del centre:

08061671

LLAR D'INFANTS MUNICIPALLA TRACA C/ Ferran Agulló, 5, Codi del centre:

08069657

LLAR D'INFANTSPRIVADA EL CARGOL C/ Sant Isidre, 2 Codi del centre: 08050399

N O M B R E D E P LA C E S V A C A N T S No mbre de grups

No mbre de places per grup (*)

(15)

____________________________________________________________________________

Pl. Catalunya, 1 | 08750 Molins de Rei

15

Annex 4. Sorteig públic

D’acord amb el procediment establert per la Generalitat de Catalunya (Annex 4.4 de la Resolució ENS/505/2016) per tal de resoldre les situacions d’empat que eventualment es puguin produir un cop aplicats els criteris generals i els complementaris d’admissió, s’assignarà aleatòriament un número a cada sol·licitud presentada i es farà públic amb les llistes amb puntuació provisional.

Data del sorteig públic: dijous 26 de maig de 2016 Hora: 11.00

Lloc, que té la condició de centre a efectes del sorteig: Sala d’Actes de Ca n’Ametller

En el cas de germans que sol·liciten ser admesos en un mateix centre, se’ls assignarà llocs de desempat correlatius.

Exemple de procediment que s’utilitzarà:

(16)

____________________________________________________________________________

Annex 5. Normativa de referència

-Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (DOGC 5422, 16-7-2009).

-Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852 – 29/03/2007).

-Decret 10/2012, de 31 de gener, de modificació del Decret 75/2007, de 27 de març pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

-Conveni de delegació de competències de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Molins de Rei en matèria d’admissió d’alumnes en llars sufragades amb fons públics, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 28-03-2007.

-Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2016-2017 (DOGC núm. 7073 – 7/03/2016).

-Decret d’Alcaldia d’aprovació del procés de preinscripció i matrícula a les llars d’infants municipals per al curs 2016-2017.

-Reglament de les llars d’infants municipals de Molins de Rei (BOPB de 06/10/2014)

-Acord de Ple de l’Ajuntament de 27 de març de 2014 d’aprovació de l’Ordenança Fiscal C-10 annex 3 reguladora de la taxa per a la prestació de serveis en les llars d’infants de titularitat municipal, curs escolar 2014-2015 i següents.

Figure

Updating...

References

Related subjects :