Normativa, regulació i situació dels nzeb a Catalunya 28 de setembre de Ainhoa Mata Pérez Cap d unitat d edificis Institut Català d Energia

Texto completo

(1)

1

28 de setembre de 2016 Ainhoa Mata Pérez

Cap d’unitat d’edificis Institut Català d’Energia

regulació i

situació dels nZEB a

Catalunya

(2)

SITUACIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

EDIFICIS DE CONSUM D'ENERGIA GAIREBÉ NUL CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA A CATALUNYA

2

(3)

3

Consum d’energia final per sectors a Catalunya

Indicadors parcials de consum d’energia primària als edificis de vivendes

Transport 5.959,3 ktep 41,0%

Indústria 3.915,5

ktep 26,9%

Domèstic 2.370,6 ktep 16,3%

Serveis 1.792,9 ktep 12,3%

509,4 ktep 3,5%

Calefac ció 71%

ACS 20%

Refrige ració

9%

Il·lumin ació

0%

(4)

4

DIRECTIVA 2010/31/EU. EFICIENCIA ENERGETICA DELS EDIFICIS

EDIFICI DE CONSUM D’ENERGIA QUASI NUL (nZEB):

•edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt alt. (...) La quantitat gairebé nul·la o molt baixa d'energia requerida hauria d'estar coberta, en molt àmplia mesura, per energia procedent de fonts renovables, inclosa energia procedent de fonts renovables produïda in situ o en l'entorn;

nZEB ≠ NZEB

Imatge: ICAEN

(5)

5

Auditories ISO 50,001 Sistemes gestió energètica (BMS) Concienciació Formació Solar tèrmica

Solar PV Biomassa Eòlica Millora

rendiment instal·lacions (calderes, equips de fred, free cooling...) Obra nova

(ON):

- Orientació - Factor forma O.N. i reforma:

-Tancaments:

aillament,

protecció solar, infiltracions

Reduïr el CONSUM Reduïr la

DEMANDA

ENERGIES RENOVABLES

Millora contínua en la GESTIÓ ENERGÈTICA EMISSIONS CO2 i la

DEPENDÈNCIA ENERGÈTICA

RECICLAR

RECURSOS LOCALS

(6)

6

NIVELL ÒPTIM DE RENTABILITAT. COST ÒPTIM

Nivell d'eficiència energètica que comporti el cost més baix durant el cicle de vida útil estimada, determinat per cada Estat membre tenint en compte:

• els costos d'inversió relacionats amb l'energia,

• els de manteniment

• els de funcionament (inclosos el cost i estalvi d'energia, la categoria de

l'edifici que es tracta, els ingressos procedents de l'energia produïda)

• si s’escau, costos d'eliminació.

Font: BPIE, implementing the cost-optimal methodology in EU countries. 2013.

(7)

7

La UE marcava com a data límit el dia 01/06/2015 per a que cada Estat Membre fixés un objectius intermedis de reducció de l’energia dels edificis nous.

kWh / m2 any ??

Kg CO2 / m2 any ??

(8)

8

LA NORMA prEN 15603:2015 (en desenvolupament), ELEVADA A ISO/WD 52000-1

Marc d'actuació comú a tots els estats membres en la definició de l'eficiència energètica dels edificis.

Rendiment energètic de l'edifici en funció de:

•Valors ponderats de l'energia subministrada anual enfront de l'energia anual exportada

•Energia primària total (renovable + no renovable)

•Factors de pas bidireccionals: subministrament energètic (en funció del seu origen), com en l'exportació d'energia (en funció del seu ús):

La norma proposa quatre etapes per assolir l’nZEB i el seu procediment de càlcul:

1 Envolupant (Demanda) EN ISO 13790

2 Instal·lacions (Energia primària total) prEN 15603 3 Constribució EERR (sense compensació) prEN 15603 4 nZEB (energia primària no renovable) (inclou compensació)prEN 15603

(9)

9

RECOMANACIONS (UE) 2016/13618 DE 29 DE JULIOL DE 2016

• Al 31 de desembre de 2020: costos tecnològics inferiors als actuals. Les tecnologies existents són suficients per assolir l’objectiu fixat.

• Energies renovables: contribució mínima o límit de consum d’energia no renovable, segons l’Estat membre.

• La major part dels Estats membres: indicador d'energia primària en

kWh/(m2.any). També, trànsmitància tèrmica (U), l'energia neta i final per a calefacció i refrigeració o les emissions de CO2.

• Dificultat: la finalització d'un edifici pot patir retards. Els Estats membres han de posar mitjans per assolir l’objectiu.

• Recordatori de la Directiva 2010/31/EU: estimular la transformació d'edificis que es reformen en edificis de consum d'energia gairebé nul.

(10)

10

RECOMANACIONS (UE) 2016/13618 DE 29 DE JULIOL DE 2016

Valors de referència aplicables a l'eficiència energètica dels edificis de consum d’energia gairebé zero, segons projecció dels preus i tecnologies de l'any 2020:

Zona climàtica Ús de l’edifici Energia primària (kWh / (m2 . any)

Neta (no

renovable)

Prodecent de fonts renovables in situ

Total

Mediterrània Oficines 20-30 60 80-90

Habitatge unifamiliar 0-15 50 50-65

Oceànica Oficines 40-55 45 85-100

Habitatge unifamiliar 15-30 35 50-65

Continental Oficines 40-55 45 85-100

Habitatge unifamiliar 20-40 30 50-70

Nòrdica Oficines 55-70 30 85-100

Habitatge unifamiliar 40-65 25 65-90

(11)

11

CONSUM MITJÀ D'ENERGIA PRIMÀRIA NO RENOVABLE

DADES: REGISTRE CERTIFICATS EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE CATALUNYA

Consum mitjà d'energia primària no renovable (kWh/m2.any)

Edificis de nova construcció Habitatges

Bloc Unifamiliar Terciari

B3 24,50 145,10

C2 20,74 24,33 160,72

C3 21,50 68,57

D1 16,00 47,38 151,20

D2 37,01 261,13

D3 41,93 103,25

E1 55,00 64,71

(12)

12

RD 56/2016 AUDITORIES ENERGÈTIQUES, ACREDITACIÓ DE PROVEÏDORS DE SERVEIS I AUDITORS ENERGÈTICS I PROMOCIÓ DE L'EFICIÈNCIA DEL SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA

Disposició addicional quarta. Edifici de consum d'energia gairebé nul.

(…) Edifici amb un nivell d'eficiència energètica molt alt (…). La quantitat

gairebé nul·la o molt baixa d'energia requerida hauria d'estar coberta, en

molt àmplia mesura, per energia procedent de fonts renovables, inclosa

energia procedent de fonts renovables produïda «in situ» o en

l'entorn.

(13)

13

RD 235/2013. CERTIFICACIÓ DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS

•Transposa la directiva i estableix el mecanisme: CTE

Disposició addicional segona. Edificis de consum d'energia gairebé nul.

1. Tots els edificis nous que es construeixin a partir del 31 de desembre de 2020 seran edificis de consum d'energia gairebé nul. Els requisits mínims que hauran de satisfer aquests edificis seran els que al seu moment es determinin en el Codi Tècnic de l'Edificació.

2. Tots els edificis nous la construcció dels quals s'iniciï a partir del 31 de

desembre de 2018 que vagin a estar ocupats i siguin de titularitat

pública, seran edificis de consum d'energia gairebé nul.

(14)

14

CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ - 2013 Edificis residencials

El consum energètic d'energia primària no renovable de l'edifici o la part ampliada, no ha de superar el valor límit Cep,lim:

Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S

Edificis terciaris: qualificació energètica B.

(15)

15

Edifici habitatges Edifici terciari

Edifici habitatge s

Edifici terciari

Edifici habitatge s

Edifici terciari

HE1.

Demanda (kWh/m2 any)

Calefacció

No definit

20 +

1000/ S Estalvi del 25 % demanda referènci

a

<15 Estalvi del 35 % demanda

referènci

Refrigeració 15 <15 a

HE0. Consum energètic (kWh/m2

any) No definit 50 +

1500/ S Classe B Classe A Classe A

% renovables

Solar Tèrmica ACS

≥30% ≥30% ≥40% ≥40% ≥70% ≥70%

Elèctrica fotovoltai ca

- Segons ús edifici - Segons

ús edifici - Segons ús edifici

(16)

16

2017) 4

Murs de façana i tancaments

en contacte amb el terreny 0,95 0,75 0,29 ≈ 0,2 0,1

Cobertes 0,59 0,5 0,23

≈ 0,2 0,1

Tancament en contacte amb

el terreny 0,65 0,5 0,36 ≈ 0,25

0,15

Obertures

(conjunt fulla + marc)

4,4 – 3,5

(segons orientació i percentatge

forat)

3,1 1,6 – 2,05 < 1,6 0,8

1. Taula 2.3 CTE DB-HE1 2013, valors límit per la zona C2.

2.CTE-2013, apèndix E - valors orientatius dels paràmetres característics de l’envolupant tèrmica per usos residencials

3. El més probable és que la definició de nZEB no hi hagi transmitàncies límit atesa l’evolució de la normativa dels darrers anys.

4. Valors possibles des del punt de vista tècnic amb les millors tecnologies disponibles a gener del 2016 5. Transmitàncies per edificis de càrregues internes mitges.

(17)

17

(18)

18

DIFUSIÓ DES DE L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA

• QP Edificis de consum d’energia quasi nul

• Curs sobre edificis nZEB

• Cercador de projectes

• QP 10 Rehabilitació energètica d’edificis

• Simulador de mesures de rehabilitació

(19)

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

19

(20)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 09/09 12/09 03/10 06/10 09/10 12/10 03/11 06/11 09/11 12/11 03/12 06/12 09/12 12/12 03/13 06/13 09/13 12/13 03/14 06/14 09/14 12/14 03/15 06/15 09/15 12/15

20

(21)

A B

C D

E F

G

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Anterior NBE CT 79 NRE AT 87 CTE 2006 CTE 2013

A B C D E F G

21

(22)

22

Búsqueda del edificio

Descarga de la etiqueta

(23)

23

(24)

Carrer Pamplona 113, 3a planta 08018 Barcelona

Tel. 93 622 05 00 Fax. 93 622 05 01 www.gencat.cat/icaen

24

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :