Butlletí Oficial Universitat Jaume I Any III Número 7 Juny de 2000

Texto completo

(1)BUTLLETÍ Butlletí Oficial de la Universitat Jaume I. SUMARI 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Consell Social: acords de la sessió núm. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 1.2. Junta de Govern: data d’inauguració del curs i impartició de la lliçó magistral. Reglament Intern del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Calendari acadèmic oficial per al curs 2000/2001. . . . . . . . . . .4 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1. Personal docent i investigador funcionari: convocatòria de semestres sabàtics corresponent al curs acadèmic 2000/2001. Comissions per a avaluar l’activitat docent i investigadora del PDI. Places de consolidació i promoció del PDI corresponents a la primera tanda de l’any 2000 (segona tanda curs 1999/2000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 2.2. Docència i estudi: oferta d’assignatures optatives i de lliure configuració per al curs 2000/2001. Proposta de supressió d’incompatibilitats en la llicenciatura en Dret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 3. PAS. RÈGIM ECONÒMIC I FINANCES Places de PAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 3.1. Règim pressupostari: modificació pressupostària. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 3.2. Contractació: aplicació de crèdits o fòrmules alternatives per a traure a contractació obres més urgents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41 4. RESOLUCIONS DEL RECTORAT I VICERECTORAT 4.1. Nomenaments: coordinador d’Estades en Pràctiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41. Any III • Número 7 • Juny de 2000.

(2) 2. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000.

(3) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000. 3. 1. DISPOSICIONS GENERALS 1.1. Consell Social PLE DEL CONSELL SOCIAL SESSIÓ NÚM. 16 26-06-2000 Acords: • S’acorda, per unanimitat, adherir-se a la concessió del títol de doctor honoris causa per aquesta universitat al professor Amartya Kumar Sen. • S’acorda, per unanimitat, adherir-se a la proposta de nomenament com a doctora honoris causa per aquesta universitat a Ángeles Galino Carrillo • S’acorda, per unanimitat, l’aprovació de distribució entre els departaments de les 30 beques-col·laboració per al curs 2000/2001, d’acord amb el quadre següent:. L’eficàcia d’aquest acord queda supeditada a la preceptiva aprovació formal pel Govern Valencià. • S’acorda per unanimitat deixar constància de l’interès mostrat per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència a iniciar els tràmits per a l’ampliació de la dotació del Pla d’Inversions de la Generalitat en aquesta Universitat tal com s’ha transcrit.. Beques assignades. Departament Administració d’Empreses i Màrqueting. 1. Ciències Experimentals. 2. Dret Públic. 1. Dret Privat. 2. Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. 1. Economia1 Filologia Anglesa i Romànica. 1. Filosofia i Sociologia. 2. Finances i Comptabilitat. 2. Història, Geografia i Art. 2. Informàtica. 2. Enginyeria Química. 2. Matemàtiques. 1. Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. 2. Psicologia Evolutiva, Educativa i Metodologia. 2. Química Inorgànica i Orgànica. 2. Tecnologia2 Traducció i Interpretació. 2 TOTALS. 30. • S’acorda per unanimitat aprovar la modificació del Pla Plurianual d’Inversions i ampliar les dotacions inicials en les següents quantitats, projectes i anualitat, que seran finançats mitjançant les operacions de crèdit oportunament autoritzades per la Generalitat Valenciana: PROJECTES. ANUALITATS (Pessetes) 2000. TOTAL. 2001. Àrea de Ciències Humanes i Socials. 400.000.000. 1.426.091.497. 1.826.091.497. Pavelló Poliesportiu. 300.400.000. —-. 300.400.000. Edifici del Consell Social i Estudis de postgrau i formació permanent TOTAL. 300.000.000. 300.000.000. 600.000.000. 1.000.400.000. 1.726.091.497. 2.726.491.497.

(4) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000. 4 1.2. Junta de Govern ACORD de la sessió núm. 20 de la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, pel qual s’aprova la proposta de la data d’inauguració del curs, 25-9-2000, i de la persona que impartirà la lliçò magistral, el professor Germà Colón Domènech. ACORD de la sessió núm. 20 de la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, pel qual s’aprova el Reglament Intern del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA, EDUCATIVA, SOCIAL I METODOLOGIA TÍTOL I Naturalesa, composició i competències Article 1 El Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia s’encarrega d’organitzar i desenvolupar la investigació, la docència i les altres activitats universitàries referents a les àrees de coneixement de: - Metodologia de les Ciències del Comportament - Psicologia Evolutiva i de l’Educació - Psicologia Social Article 2 Amb aquesta finalitat, el Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia s’ha de regir per la legislació vigent sobre departaments universitaris, pels Estatus, Reglament Marc sobre funcionament dels departaments de la Universitat Jaume I, i per aquestes Normes de règim intern. Article 3 Són membres d’aquest Departament el personal docent i investigador i el d’administració i serveis que hi estiga adscrit, i l’estudiantat de primer, segon i tercer cicles que curse les disciplines impartides pel Departament. També es consideren membres del departament el professorat pertanyent a altres departaments que hi estiga adscrit temporalment, d’acord amb l’article 11 dels Estatuts. Article 4 Són funcions del Departament: a) Organitzar, coordinar i desenvolupar la docència de les disciplines de les quals siga responsable i participar en els processos d’avaluació pertinents. Tot això s’ha de fer en el marc general de la programació dels ensenyaments de primer, segon i tercer cicles, i d’altres cursos d’especialització que la Universitat impartisca. b) Proposar a la Junta de Govern, amb l’informe previ de la junta de facultat o d’escola, el personal docent i investiga-. dor que ha d’impartir docència en les matèries i àrees de la seua competència, d’acord amb els criteris fixats pels òrgans de govern de la Universitat. c) Promoure, coordinar i desenvolupar la investigació. d) Organitzar i coordinar les activitats d’assessorament tècnic, científic, artístic i pedagògic, i qualsevol altra activitat de tipus cultural. e) Impulsar l’actualització científica, tècnica, artística i pedagògica dels seus membres, així com establir mecanismes que garantisquen la qualitat i millora, en l’àmbit de la seua competència. f) Participar en l’elaboració dels plans d’estudi i en totes aquelles activitats que afecten les àrees de coneixement integrades en el Departament, dins de les seues competències. g) Proposar les plantilles de personal i administrar el pressupost i els mitjans materials propis i assignats del Departament, en el marc de la planificació general acordada per la Universitat. h) Participar en el procediment de selecció del personal docent i investigador i d’administració i serveis que exerceix i desenvolupe les seues funcions al Departament. i) Conèixer, coordinar i participar en l’avaluació de les activitats del personal docent i investigador i d’administració i serveis que desenvolupa les seues funcions al Departament. j) Col·laborar amb la resta dels òrgans de la Universitat en la realització de les seues funcions. k) Totes les altres que la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat Jaume I i les normes que els desenvolupen puguen fixar. TÍTOL II Dels Òrgans de Govern Article 5 1. L’òrgan col·legiat de govern del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia és el Consell de Departament. 2. La Junta Permanent és també òrgan col·legiat del Departament . 3. Els òrgans unipersonals de govern del Departament són la Direcció i la Secretaria. Capítol I. Òrgans col·legiats a) El Consell Article 6 1. El Consell és l’òrgan col·legiat de govern del Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i està integrat per: a) Tot el personal docent i investigador amb dedicació a temps complet. b) Una representació del personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial del 18% en relació al grup de l’apartat a). La resta de professors associats a temps parcial podran assistir a les reunions del Consell amb veu però sense vot..

(5) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 c) Una representació dels estudiants de primer, segon i tercer cicle que cursen les disciplines impartides per el Departament, equivalent al 27% del grup de l’apartat a, distribuït proporcionalment al nombre d’estudiants per cicle. Com a mínim aquesta representació ha de ser d’ 1 estudiant per cicle. d) Una representació del personal d’administració i serveis adscrit al Departament del 12%. 2. Els membres dels apartats b, c, i d seràn elegits d’acord amb el procediment que establisca la Junta Electoral. Article 7 1. Les competències del Consell de Departament són les següents: a) Elaborar i aprovar la proposta de reglament de funcionament del Departament, així com la seua modificació, d’acord amb els criteris generals establerts pels òrgans de govern de la Universitat. b) Proposar a la Junta de Govern el personal docent i investigador que ha d’impartir docència en les matèries i àrees de la seua competència i vetlar pel seu compliment, d’acord amb els criteris fixats pels òrgans de govern de la Universitat. c) Elegir i remoure, si escau, la persona que ocupa la Direcció del Departament. d) Elaborar els informes que siguen de la seua competència. e) Determinar i elevar a la Junta de Govern la proposta de modificació de plantilles del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis. f) Elegir i remoure, si escau, la representació del Departament en les diverses comissions de la Universitat i els membres de la Junta Permanent. g) Proposar la convocatòria de les places vacants dels cossos docents universitaris, així com la composició, en els termes corresponents, de les comissions que han de jutjar els concursos convocats. h) Autoritzar la celebració dels contractes de col·laboració que pot subscriure el Departament i el seu professorat amb entitats públiques i privades, la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o artístic i cursos d’especialització, segons els criteris acordats per la Junta de Govern i la normativa aplicable. i ) Informar i aprovar, si escau, sobre la contractació de personal en el marc dels convenis firmats a l’empara de la Normativa per a contractar, d’acord amb les instruccions que sobre règim contractual determine la Gerència de la Universitat. j) Participar en els procediments d’avaluació de la docència i en els serveis de la Universitat que afecten les seues activitats, així com la participació en els processos de formació. k) Aprovar la proposta de pressupost del Departament presentada per la Direcció, planificar la utilització dels seus recursos, establir els criteris de l’administració i conèixer de les decisions d’execució del pressupost adoptades per la Direcció. l) Aprovar l’informe de l’adscripció dels seus membres a altres departaments o a instituts universitaris, així com establir els criteris i emetre els informes sobre la recepció de membres d’altres departaments o instituts universitaris. m) Proposar la concessió del grau de doctorat honoris causa. n) Proposar programes de doctorat i d’altres títols de post-. 5 grau en matèries pròpies del Departament o en col·laboració amb altres departaments, instituts universitaris o altres centres. o) Aprovar la memòria anual de docència i investigació i els altres informes que presente, en finalitzar cada curs acadèmic, la persona que ocupa la Direcció del Departament. p) Aprovar els plans d’organització docent i d’investigació. q) Proposar la designació dels membres titulars i suplents que integren les comissions dels tribunals avaluadors de l’obtenció del grau de doctorat. r) Promoure la col·laboració amb altres departaments, instituts universitaris o centres de la Universitat o d’altres universitats, centres d’ensenyament superior o centres d’investigació. s) Proposar la creació de noves titulacions, modificació de plans d’estudi o eliminació d’ensenyaments reglats, així com elevar-los a la Junta de Govern i informar a la junta del centre. t) Constituir les comissions especialitzades que estime oportunes. L’acord de constitució de cada comissió determinarà la seua composició, funcions, competències i funcionament. u) Qualsevol altra competència que li siga atribuïda pels Estatuts i les altres normes aplicables. Article 8 1. La Direcció ha de convocar, com a mínim una vegada per trimestre en període lectiu, el Consell de Departament en sessió ordinària o en sessió extraordinària, a iniciativa pròpia, de la Junta Permanent, o a petició d’una cinquena part dels membres. 2. La convocatòria s’ha de formalitzar amb la suficient antelació, i com a mínim 3 dies hàbils abans de la realització del Consell (els dissabtes no seran considerats habils a l’efecte de còmput per a la convocatòria del Consell) , i cal que expresse el lloc, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. La documentació relativa a l’ordre del dia ha d’estar a disposició dels membres del Consell amb la suficient antelació, i en tot cas 24 hores abans de la reunió. 3. En qualsevol dels supòsits de l’apartat anterior han d’especificar-se en la convocatòria els punts de l’ordre del dia. No pot acordar-se cap assumpte que no figure inclòs en l’ordre del dia, excepte si estan presents quatre cinquenes parts dels membres del Consell i es declara la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta dels presents. 4. Les convocatòries extraordinàries han de convocar-se amb una antelació de 24 hores com a mínim i la Direcció ha de reunir el Consell, per tractar l’ordre del dia proposat, dins dels 5 dies següents al de la petició de la reunió. Article 9 1. El Consell de Departament quedarà vàlidament constituït, en primera convocatòria, si estan presents la majoria absoluta dels seus membres i, en segona convocatòria, si estan presents almenys la tercera part dels seus membres. Serà necessària l’assistència del director o directora i la persona que ocupe la Secretaria o, si escau, de les persones que els substituïsquen. Si no hi ha el quòrum necessari per a la vàlida constitució del Departament s’entendrà convocada la sessió au-.

(6) 6. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000. tomàticament a la mateixa hora un dia després, de la qual cosa caldrà publicar el avís corresponent. 2. A l’efecte de quorum constituient, no s’admetran delegacions ni vots per correu a l’efecte de votació; s’admetran delegacions sempre que es justifique l’absència per raons acadèmiques o de malaltia. Cadascun dels membres del Consell pot exercir, com a màxim, un vot delegat. 3. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple, excepte en els supòsits que estatutàriament o reglamentàriament necessiten una majoria diferent. 4. La votació ha de ser secreta, sempre que ho sol·licite algun membre del Departament i, en tot cas, quan afecte persones.. h) Un representant dels professorat funcionari. Els representants esmentats en els punts f, g i h han de ser elegits adequant la seua presència als representants electes als quals fa referència el punt c. Els membres de la Junta esmentats en els punts c, d, e, f, g han de ser elegits pel Consell a proposta dels col.lectius corresponents . 2. La Junta Permanent s’ha de renovar durant el mes posterior a l’elecció de la Direcció del Departament. Si es produeix una vacant d’algun membre no nat de la Junta, s’ha de cobrir per elecció per al període que reste fins a la renovació de la Junta. Aquesta elecció s’ha de fer en el primer Consell de Departament que se celebre després de produir-se la vacant.. Article 10 1. La Secretaria ha d’alçar acta de la sessió. Les actes s’han d’aprovar en la següent sessió i els esborranys de les actes s’han d’adjuntar a la documentació que acompanye l’ordre del dia. 2. L’acta ha d’incloure, almenys, la relació de membres assistents i absents, l’ordre del dia, el lloc i l’hora en què s’ha produït la sessió, els punts principals de les deliberacions i el contingut dels acords adoptats. 3. En l’acta ha de figurar, a sol·licitud dels membres del Consell interessats, l’explicació del vot; així mateix, els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular per escrit en el termini de 48 hores que s’ha d’incorporar al text aprovat. Qualsevol membre del Consell pot sol·licitar la transcripció íntegra de la seua intervenció o proposta, sempre que l’aporte de forma immediata o, si escau, en el termini que determine la Direcció del Departament. 4. La Secretaria ha de donar fe dels acords adoptats pel Consell i lliurar les corresponents certificacions.. Article 14 En particular, són competències de la Junta Permanent: a) Elaborar l’ordre del dia de les reunions del Consell de Departament que li proposarà el Director o la Directora; en aquest ordre, pot incloure les qüestions que estime convenient. b) Proposar al Consell de Departament l’elevació al Rectorat de les peticions oportunes de dotacions de places de tot tipus. c) Conèixer, debatre i elevar al Consell de Departament les propostes de convocatòria del concurs de places de professorat funcionari, com també la proposta de membres de les corresponents comissions de concursos a places de professorat funcionari. d) Conèixer, debatre i elevar al Consell de Departament el pla d’organització docent. Aquest pla s’ha d’elaborar d’acord amb les propostes que les àrees hagen fet i lliurat al Director, que les ha d’estructurar i sotmetre a la Junta Permanent. e) Assistir el director o directora en l’elaboració de memòries i pressupostos. f) Assistir el director o directora en la distribució de les funcions i tasques entre el personal d’administració i serveis adscrit al Departament. g) Tramitar la gestió ordinària del Departament en alló que es refereix a assumptes considerats de tràmit, e informar posteriorment al Consell.. Article 11 Els acords adoptats pel Consell de Departament són efectius des de l’aprovació, si en l’acord no es disposa cap altra cosa. Els acords són públics i s’han de notificar als òrgans de la Universitat que corresponga. Article 12 Contra els acords del Consell i de la Direcció es pot interposar recurs ordinari davant del Rectorat. b) La Junta Permanent Article 13 1. La Junta Permanent és l’òrgan encarregat de la gestió ordinària del Departament i està integrada per: a) El director o la directora, que la presideix. b) El secretari o la secretària del Departament, que ho serà també de la Junta. c) Un representant de cadascuna de les àrees. d) Un estudiant. e) Un membre del personal d’administració i serveis. f) Un representant del col.lectiu de professorat associat. g) Un representant elegit entre els colectius de professorat ajudant i de becaris.. Article 15 1. La convocatòria de la Junta Permanent correspon a la direcció, que l’ha de fer amb una antelació de 24 hores com a mínim. En la convocàtoria, s’han d’especificar els punts de l’ordre del dia, no es podrà acordar cap assumpte que no hi figure inclòs, excepte si estan presents quatre cinquenes parts dels membres de la Junta Permanent i es declara la urgència de l’assumpte pel vot favorable de la majoria absoluta dels presents. La Junta s’ha de reunir almenys una vegada al mes durant el període lectiu, o quan calga. 2. Per a la vàlida constitució de la Junta Permanent hauran d’estar presents més de la meitat dels membres en la primera convocatòria i, com a mínim, la tercera part en la segona (mitja hora després). 3. No obstant això, la Junta Permanent s’ha de considerar vàlidament constituïda, encara que no s’hagen acomplit els requisits de la convocatòria, si es troben reunits la tercera part dels membres i ho acorden així per unanimitat..

(7) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 4. El director o directora ha de fixar l’ordre del dia, i ha de recollir les peticions dels altres membres de la Junta Permanent i del Departament formulades amb una antelació mínima de 24 hores. 5. Els acords s’han d’adoptar per majoria simple, i si hi ha empat, el director o directora té vot de qualitat. 6. La Secretaria ha d’alçar acta de la sessió, d’acord amb l’article 10 d’aquest Reglament. Capítol II. Òrgans unipersonals Article 16 Són òrgans unipersonals de govern d’aquesta U. Predepartamental : 1. El director o la directora. 2. El secretari o la secretària. a) La Direcció Article 17 El director o la directora del Departament exerceix la direcció i direcció de les activitats pròpies del Departament. Article 18 Són funcions de la Direcció del Departament: a) Representar al Departament. b) Coordinar i supervisar les activitats docents, d’investigació i d’administració i serveis del Departament i impulsar el perfeccionament del personal, així com la millora dels serveis. c) Dirigir, assistit per la Junta Permanent, la gestió ordinària del Departament. d) Convocar i presidir el Consell i la Junta Permanent, i executar i fer complir els seus acords. e) Fixar l’ordre del dia de les convocatòries del Consell, que haurà d’incloure les peticions formulades per un 10% dels membres. f) Organitzar i dirigir els serveis administratius del Departament i autoritzar la despesa de les partides pressupostàries corresponents. g) Elaborar anualment els plans d’activitats docents, d’investigació i acadèmiques del Departament. h) Exercir la direcció corresponent del personal adscrit al Departament. i) Informar la Junta de Govern sobre les necessitats del professorat, d’acord amb els plans d’organització docent. j) Vetlar pel compliment de les normes que afecten al Departament i, en especial, les relatives al bon funcionament dels serveis i al manteniment de la disciplina acadèmica. k) Totes aquelles funcions relacionades amb el Departament que no siguen atribuïdes al Consell o a la Junta Permanent. Article 19 1. Els candidats a la Direcció poden defensar la candidatura en la reunió del Consell en què s’haja d’elegir director o directora. 2. El director o la directora serà elegit pel Consell de Departament entre els seus catedràtics o catedràtiques a temps. 7 complet que es presenten com a candidats. Per a ser elegit director o directora cal obtenir un nombre de vots superior a la meitat del nombre de membres del Consell. 3. Si no s’obté la majoria absoluta, es fará una nova elecció en la qual podrán ser candidats tots els catedràtics o catedràtiques i professors o professores titulars a temps complet que presenten la candidatura. 4. Si cap d’aquests no obté la majoria absoluta, es farà una nova votació en un temps no superior a 72 hores i resultarà elegit el candidat que obtinga el major nombre de vots. 5. Entre la primera i la segona votació ha de transcórrer un mínim de 24 hores i un màxim de 72. S’ha de considerar que les diverses reunions que puguen produir-se per tal de portar a terme aquestes votacions formen part d’una única sessió del Consell. Al final de cada reunió s’ha d’acordar el dia, l’hora i el lloc on es farà la següent. 6. Segons l’article 75.2 dels Estatuts, si no s’hi presenta cap candidatura, el Rectorat, després de consultar la Junta de Govern, assignarà provisionalment les funcions de direcció del departament a un catedrátic o catedràtica o professor o professora titular d’aquest departament, que ha de convocar eleccions a la direcció del departament en el termini màxim de 6 mesos. 7. El mandat d’aquet càrrec té una durada de quatre anys i es pot reelegir només una vegada consecutiva. No es computen a aquest efecte els períodes inferiors a un any. Article 20 1. El Rectorat, a proposta del Consell de Departament, ha de nomenar o separar el director o directora. 2. El director o la directora del Departament ha de cessar pels motius següents: a) A petició pròpia. b) Per haver transcorregut el període per al qual fou elegit. c) Per prosperar una proposta de revocació del seu càrrec. d) Perquè es produïsque una divissió del Departament. c) Qualsevol distinta d’aquestes, considerada en disposicions de rang superior. 3. Acabat el seu govern, o en cas de cessament a petició pròpia, el director o directora del Departament ha de continuar en funcions fins que s’eligisca la persona que l’ha de succeeir. 4. En el supòsit de divisió del Departament, la Direcció ha de continuar en funcions fins a la constitució del nou Consell. Si, per qualsevol motiu, la Direcció del departament queda vacant, el Rectorat, després d’escoltar el Consell, nomenarà provisionalment una Direcció d’acord amb l’article 75.2 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. 5. El Consell de Departament pot sotmetre a una moció de censura la Direcció, d’acord amb el que preveuen els articles 161 i 162 dels Estatuts de la Universitat Jaume I. Si prospera la moció, el Rectorat ha de nomenar per a la Direcció del Departament la candidatura alternativa. Article 21 1. El director o directora del Departament i els altres membres elegits del Departament, poden ser remoguts dels seus càrrecs en qualsevol moment pel Consell de Departament. La co-.

(8) 8 rresponent proposta de revocació ha de ser presentada almenys per una tercera part dels membres del Consell. 2. La moció de censura del director o directora del Departament ha de incloure una candidatura alternativa, així com un programa que concrete la seua actuació en el cárrec, i s’ha de presentar per escrit, amb indicació de les raons objectives en què es basa, amb la firma dels sol·licitants, a la Secretaria del Departament. La moció de censura s’ha de votar entre els deu i trenta dies següents a la seua presentació. Després de l’audiència de les al·legacions que puga presentar l’interessat en defensa seua, el Consell pot aprovar la moció de censura del director o directora pel vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 3. El Consell ha de designar la persona que presidirà la sessió, sempre que no siga el director o directora o algun dels firmants de la proposta, durant el debat i la votació de la moció de censura . En el cas de que tots els membres del Consell hajen firmat la moció, serà competencia del rectorat proposar la persona que presidisca la sesió. 4. El director o directora revocat o revocada no pot ser candidat o candidata en qualsevol elecció al mateix càrrec que es faça en un termini de un any des de la data en què fou revocat. 5. Si la moció de censura és derrotada, cap dels seus firmants pot proposar-ne una altra en un termini de un any des de la data en què fou presentada. b) La Secretaria Article 22 La Direcció, d’acord al que estableix l’article 77.1 dels Estatuts, designa la persona que ha d’ocupar la Secretaria del Departament, que serà nomenada pel Rectorat. Article 23 Correspon a la Secretaria del Departament: a) Efectuar, per indicació de la Direcció del Departament, la convocatòria de les sessions del Consell i de la Junta. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 Permanent. b) Assistir a les reunions del Consell, de la Junta Permanent i totes aquelles comissions, etc., en les quals, per raons del seu càrrec, exerceix la condició de secretari o secretària, i redactar i custodiar les actes de les sessions. c) Portar un registre actualitzat d’entrades i eixides de tots el documents oficials del departament, així com comunicar a l’òrgan de govern de la Universitat els acords del Consell de Departament. d) Donar fe dels acords presos en les reunions i estendre els certificats corresponents. e) Qualsevol altra funció inherent a la Secretaria del Departament. Article 24 El Departament ha d’utilitzar en totes les comunicacions un llenguatge no sexista ni discriminador per a qualsevol col·lectiu social. TÍTOL III MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT Article 25 La Direcció, la Junta Permanent o una desena part dels membres del Consell de Departament poden proposar la reforma d’aquest Reglament que ha de ser aprovada, en un Consell de Departament convocat expressament amb aquesta finalitat, per la majoria absoluta dels vots emesos, i elevar la proposta a la Junta de Govern perquè en faça l’aprovació definitiva. ACORD de la sessió núm. 20 de la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, pel qual s’aprova el calendari acadèmic oficial per al curs 2000/2001..

(9) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000. 9. CALENDARI ACADÈMIC CURS 2000-2001. Setembre 2000 dll d. dc Dj. Símbols. dv Ds Di 1. 2. 3. Inici i acabament de les classes per semestre (dia marcat inclòs). 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Període d’exàmens oficials. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Festes de la Universitat. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Festes oficials. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Vacances i dies no lectius. Octubre 2000 dll. d. dc Dj. dv. Novembre 2000 Ds Di. dll. d. dc. 1. dj. dv. Desembre 2000. ds. di. dll. d. dc. dj. dv. Gener 2001. ds. di. dll. d. dc. dj. dv. ds. di. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 27. 28. 29. 30. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 29. 30. 31. 30. 31. dv. ds. dv. ds. Febrer 2001 dll. d. dc Dj. 7. Març 2001. dv. Ds Di. dll. d. dc. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 5. 6. dj. Abril 2001 dv. ds. di. 1. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 11. 5. 6. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 27. 28. 26. 27. 28. 29. 30. 31. dll. d. dc. dj. Maig 2001 di. dll. d. 1. dc. dj. di. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 18. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 25. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 28. 29. 30. 31. dv. ds. 30. Juny 2001 dll. d. dc Dj. Juliol 2001 dv. Ds Di. dll. d. dc. dj. Agost 2001 dv. ds. di. dll. d. dc. 1. dj. Setembre 2001 di. dll. d. dc. dj. dv. ds. di. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 27. 28. 29. 30. 31. 30. 31. PRIMER SEMESTRE. 1. 2. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. SEGON SEMESTRE. Obertura del Curs: 25 de setembre. Començament de les classes: 19 de febrer. Començament de les classes: 26 de setembre. Acabament de les classes: 15 de juny. Acabament de les classes: 19 de gener. Total de setmanes lectives: 16. Total de setmanes lectives: 15. Total de dies lectius: 68. Total de dies lectius: 68. Vacances de la Magdalena: del 17 de març al 25 de març. Vacances de Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener. Vacances de Setmana Santa: del 12 al 23 d’abril. Exàmens finals i, si escau, extraordinaris: del 20 de gener al 17 de febrer. Exàmens finals i 2a conv. 1r semestre : del 16 de juny al 14 de juliol Exàmens 2a convocatòria anuals i 2n semestre :del 3 al 20 de setembre. A més a més són dies no lectius els del mes d’agost, els diumenges, les festes laborals generals i les locals. També queden exclosos els dissabtes a efectes de docència reglada El període d’exàmens extraordinaris i 1r semestre de la titulació de Mestre es fixarà per la Junta de Centre corresponent.

(10) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000. 10. 2. ESTUDI I INVESTIGACIÓ 2.1. Personal docent i investigador funcionari ACORD de la sessió núm. 20 de la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, pel qual s’aprova la convocatòria de semestres sabàtics corresponent al curs acadèmic 2000/2001 PROGRAMA DE SEMESTRES SABÀTICS DEL PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT JAUME I PER AL CURS ACADÈMIC 2000/2001 1. Finalitat Amb aquest programa de semestres sabàtics, que ara veu la llum per primera vegada, es pretén donar compliment a un dels drets del personal docent i investigador de la Universitat Jaume I; el dret de «Gaudir d’un any sabàtic quan legalment o estatutàriament corresponga», que es troba recollit i regulat en l’article 197 dels seus Estatuts. La concessió de llicències especials per a semestres sabàtics que es poden sol·licitar dins d’aquest programa, a més, tenen com a finalitat promoure el perfeccionament del professorat funcionari de carrera de la Universitat Jaume I mitjançant la seua integració en altres universitats, centres i laboratoris d’investigació o institucions, per tal de completar, ampliar i actualitzar la seua formació investigadora i docent després d’uns anys de dedicació intensa a l’activitat acadèmica de la Universitat Jaume I. 2. Característiques del Programa 2.1 Els semestres sabàtics, objectes d’aquesta convocatòria, tindran una durada de sis mesos i seran d’aplicació en el curs acadèmic 2000/2001. 2.2 La concessió d’un semestre sabàtic comprèn: a) La concessió d’una llicència especial per sis mesos, amb exempció d’obligacions docents, per a desenvolupar un projecte en una altra universitat, centre o laboratori d’investigació o institució. b) La percepció de les retribucions íntegres durant el termini de gaudiment de la llicència. c) La contractació de professorat, en el departament d’origen del professor/a que gaudisca d’un semestre sabàtic, per tal que queden cobertes les seues obligacions docents durant el període d’aplicació del semestre sabàtic. 2.3 En cas de renúncia o anul·lació de la llicència de semestre sabàtic per qualsevol motiu, el pressupost assignat per a la contractació de professorat es destinarà a atendre altres sol·licituds segons l’ordre de prioritat que s’haja establert prèviament. 2.4 Excepcionalment, i sempre que hi haja un motiu que ho justifique, es podrà sol·licitar la concessió de dos semestres sabàtics -any sabàtic- que es gaudiran en un mateix curs acadèmic. 3. Requisits 3.1 Ser professor/a funcionari/ària de carrera en servei actiu, pertanyent als cossos docents universitaris de la Universitat. Jaume I, amb, almenys, sis anys d’antiguitat en aquesta condició, els dos últims dels quals prestats a la Universitat Jaume I amb dedicació a temps complet, ininterrompudament. 3.2 No haver gaudit, en els sis anys anteriors a la sol·licitud, de dues llicències especials de semestres sabàtics i/o d’altres llicències d’estudi que, computades globalment, siguen igual o excedisquen un any de durada, sense comptar els permisos inferiors a un mes. No podrà acollir-se a aquest programa el professorat que s’haja incorporat a la Universitat Jaume I provinent d’altres universitats, i que ja haja gaudit, en els darrers sis anys, d’un any sabàtic en alguna de les universitats de procedència. 3.3 L’any o semestre sabàtic s’haurà de desenvolupar en altres universitats, centres o laboratoris d’investigació o institucions, de l’àmbit nacional o estranger. 3.4 El professor o professora haurà de desenvolupar un projecte de recerca o un projecte docent, preestablert i acceptat pel centre d’acollida i pel departament corresponent de la Universitat Jaume I, per tal de millorar, innovar i/o actualitzar els seus coneixements en particular i del departament en general, a més de permetre l’establiment de vincles per a col·laboracions futures en projectes de recerca, docència i/o de mobilitat de personal docent i investigador. 4. Formalització de les sol·licituds 4.1 Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I i s’han d’acompanyar dels documents següents, d’acord amb els impresos normalitzats que figuren en l’annex d’aquesta convocatòria a) Imprès de sol·licitud degudament emplenat. b) Memòria del projecte docent i/o investigador a desenvolupar durant el semestre o any sabàtic. c) Curriculum vitae. d) Informe sobre el centre d’acollida i carta d’admissió d’aquest per a realització de l’estada i del projecte. e) Informe favorable del departament al qual pertany el professor/a que sol·licita la llicència de semestre o any sabàtic en el qual, a més, s’indique l’interès per al departament del projecte que es vol desenvolupar. f) Documents acreditatius del compliment dels requisits d’aquesta convocatòria. g) En cas de sol·licitud de dos semestres sabàtics, memòria on es justifiquen els motius d’aquesta petició. 4.2 El termini per a presentar les sol·licituds de semestres sabàtics que siguen d’aplicació en el primer semestre del curs 2000/2001 conclou el 4 d’agost de 2000. 4.3 El termini per a presentar les sol·licituds de semestres sabàtics que siguen d’aplicació en el segon semestre del curs 2000/2001 conclou el 30 de novembre de 2000. 5. Selecció de les persones candidates 5.1 Les sol·licituds presentades seran avaluades per la Comissió de Semestres Sabàtics, que valorarà els següents aspectes: a) Mèrits acadèmics, docents, investigadors, de la persona que sol·licita el semestre o any sabàtic..

(11) BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 b) L’interès científic i/o docent del projecte de treball a desenvolupar. c) Les característiques de l’equip d’acollida, i les possibilitats de col·laboracions futures amb la universitat, centre d’investigació o institució proposada. d) Així mateix, es tindrà en compte la dedicació de qui sol·licita la llicència de semestre sabàtic, a les tasques de gestió universitària: gestió de la investigació, gestió de la docència i gestió acadèmica en general. 5.2 La Comissió de Semestres Sabàtics elevarà les propostes a la Junta de Govern que, si escau, amb l’informe previ de la Comissió d’Estudis i Professorat, les aprovarà. 5.3 La Comissió de Semestres Sabàtics estarà constituïda pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, pel vicerector d’Investigació i Planificació i per tres membres del professorat, d’àmbits de coneixement diferents, pertanyents als cossos docents universitaris que tinguen reconeguts dos o més trams de docència i dos o més trams de recerca. Els tres membres de la comissió de semestres sabàtics seran proposats per la Junta de Govern i es renovaran cada quatre anys. 5.4 La resolució serà publicada en els taulers d’anuncis de la Universitat Jaume I i notificada a les persones candidates. 5.5 Si hi ha més d’una sol·licitud d’un departament i per raons pressupostàries no poden ser ateses, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat podrà sol·licitar un informe del departament que establisca una ordre de prelació. 5.6 Contra els acords de la comissió de semestres sabàtics es podrà presentar recurs davant el Rectorat. Aquest recurs esgota la via administrativa. 5.7 La concessió d’un període sabàtic -any o semestre- a un professor/a, es recollirà en el seu expedient acadèmic personal. 6. Obligacions de les persones beneficiàries 6.1 Acceptació per escrit del semestre sabàtic en un termini màxim de 30 dies des de la publicació de la resolució d’adjudicació d’aquests períodes sabàtics. 6.2 L’acceptació de la llicència especial de semestre sabàtic per part de la persona beneficiària implica la de les normes fixades en aquesta convocatòria. 6.3 Complir amb aprofitament les distintes etapes del pla de treball proposat, dedicant-s’hi de conformitat amb les normes pròpies del centre en què es porte a terme. 6.4 Trametre al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat, en el termini de tres mesos a comptar des del moment en què s’acabe l’estada o semestre sabàtic, una memòria de l’activitat que s’ha dut a terme i un certificat acreditatiu de l’estada expedit pel centre d’acollida. 6.5 Romandre al centre per al qual s’ha sol·licitat el semestre sabàtic; per a qualsevol canvi cal l’autorització del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat. 6.6 En cas d’incompliment d’alguna de les obligacions o requisits anteriorment ressenyats, el Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat podrà anul·lar la concessió de semestre sabàtic i els beneficis que comporta. 6.7 La pèrdua de la condició de professor/a de la Universitat Jaume I amb dedicació a temps complet, comportarà la immediata anul·lació de la llicència de semestre sabàtic.. 11 ACORD de la sessió núm. 20 de la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, pel qual s’aproven els membres de les comissions per a avaluar l’activitat docent i investigadora del PDI d’acord amb el document de criteris per a la dotació de places pertanyents als cossos docents universitaris per a la promoció i consolidació del personal docenti i investigador de la Universitat Jaume I. ACORD de la sessió núm. 20 de la Junta de Govern de 8 de juny de 2000, pel qual s’aproven les places de consolidació i promoció del PDI corresponents a la primera tanda de l’any 2000 (segona tanda curs 1999/2000)..

(12) 3. Dret Privat. Informàtica. Ciències Experimentals. Dret Públic. Dret Públic. Informàtica. Informàtica. Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Met.. Traducció i Comunicació Traducció i Interpretació. Traducció i Comunicació Traducció i Interpretació (alemany-espanyol). Informàtica. Química Inorgànica i Orgànica. Química Inorgànica i Orgànica. Tecnologia. CU. CU. TU. TU. TU. TU. TU. TU. TU. TU. TU. TU. TU. TU. Enginyeria de Sistemes. Química Orgànica. Química Orgànica. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Psicologia Social. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Arquitectura i Tecnologia de Computadors. Dret Financer i Tributari. Dret Administratiu. Òptica. Isabel García Izquierdo, TU Universitat Jaume I Filiberto Pla Bañon, TU Universitat Jaume I Juan Felipe Miravet Celades, TU Universitat Jaume I Miguel Carda Usó, TU Universitat Jaume I. Amparo Hurtado Albir, CU Universitat Autònoma de Barcelona Enrique Vidal Ruiz, CU Universitat Politècnica de València Santiago Vicente Luis Lafuente, CU Universitat Jaume I Juan Alberto Mario Ventura, CU Universitat de València. Traducció C-A Llenguatges de Programació I en l’Enginyeria Informàtica i Compiladors i Interprets en l’ETIG. Teoria de Sistemes i Regulació Antonio Sala Piqueras, TU Automàtica en l’Enginyeria Industrial Universitat Politècnica de València i Automàtica. Química Orgànica. Mecanismes de les reaccions orgàniques. Pedro Albertos Pérez, CU Universitat Politècnica de València. Isabel García Izquierdo, TU Universitat Jaume I. Llengua B (anglès) I. Psicologia dels Serveis Socials. Algorísmica. Amparo Hurtado Albir, CU Universitat Autònoma de Barcelona. Juan Carlos Pérez Cortes, TU Universitat Politècnica de València. Alberto Prieto Espinosa, CU Universitat de Granada. Francisco Fuertes Martínez, TU Universitat Jaume I. José Vte. Pedraza Bochons, CU Universitat Jaume I* (*) En Excedència. Juan Martín Queralt, CU Universitat de València. Florencio Jiménez Burillo, CU Universitat Complutense de Madrid. Ricardo García Macho, CU Universitat Jaume I. Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, CU Universitat Complutense de Madrid. Juan Miguel Vilar Torres, TU Universitat Jaume I. Vicent Climent Jordá, TU Universitat Jaume I. Pedro Andrés Bou, CU Universitat Jaume I. Andrés Recalde Castells, CU Universitat Jaume I. José Miguel Embid Irujo, CU Universitat de València. Francisco Casacuberta Nolla, CU Universitat Politècnica de València. Carles Carreras i Verdaguer, CU Universitat Central de Barcelona. Aurora García Ballesteros, CU Universitat Complutense de Madrid. Enrique Vidal Ruiz, CU Universitat Politècnica de València. José Vte. Pedraza Bochons, CU Universitat Jaume I *. Vocal. Juan Martín Queralt, CU Universitat de València (*) En Excedència. President. Enrique Vidal Ruiz, CU Universitat Politècnica de València. Sistemes Operatius I i Sistemes Operatius II en l’Enginyeria Informàtica. Docència i Investigació en Dret Financer i Tributari. Docència i Investigació en Dret Administratiu. Electricitat i Òptica en la llicenciatura en Química. Llenguatges de programació II en l’Enginyeria Informàtica i Entorns d’Usuari en l’Enginyeria Informàtica. Docència i investigació en Dret Mercantil. Geografia Humana (Llicenciatura d’Humanitats). Docència i Investigació en Dret Financer i Tributari. Perfil de la Plaça. DADES DE LES PLACES CONVOCADES. Llenguatges i Sistemes Informàtics. Dret Mercantil. Geografia Humana. Història, Geografia i Art. CU. Dret Financer i Tributari. Àrea de Coneixement. Dret Públic. Departament. CU. Plaça. 12 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000.

(13) Geografia Humana. Llenguatges i sist. Inf.. Vicent Ortells Chabrera. Filiberto Pla Bañón. 1. El curs vinent podrà sol·licitar el segon quinquenni. 2. Ha sol.licitat el segon sexenni. 3. Falten dades per a completar la taula. 4. El curs vinent podrà sol·licitar el segon quinquenni.. Dret Mercantil. Àrea. Fernando Martínez Sanz. Nom. Informàtica. Història, Geog. i Art. Dret Privat. Departament. 14. 4. 11. Quinquenis. 1 + 1eq.. 1 + 1eq.2. 1 + 1eq.. Sexenis. 7 Inv. Principal 8 Inv. 5 Inv. Principal 19 Inv.. 0 Inv. Principal 6 Inv.. Projectes. 4. 3. 0. Tesis dirigides (punts). 100.0. 90.0. 76.5. Taula investigació (punts). 3.69. 3.89. 3.80. Puntuació enquesta (punts). Taula Resum dels Mèrits Acadèmics del PDI que Sol.licita la Promoció Ordinària aCatedràtic d’Universitat. 14.03. —3. 18.25. Taula docent (punts). 5.79. 10.25. 5.25. Taula gestió (punts). BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 13.

(14) 343 344 345 347 348 349 350 351 352 353 355 357 359 360 361 362 364 365 367 368 369 370 371 372 375. CODI. 373. CODI. NOM. Acústica i Control del Soroll Ampliació de Disseny de Màquines Automatització de Processos Depuració d'Aigües i Contaminació Atmosfèrica Control de Màquines Elèctriques Control i Ordenació del Trànsit Urbà Dinàmica, Vibracions Direcció de la Tecnologia Disseny i Explotació de Sistemes de Fabricació Disseny per a la Fabricació i el Muntatge Fabricació Integrada Gestió de la Producció Gestió Energètica Installacions d'Enllumenat Hidràulica Urbana Materials per a Enginyeria Electromecànica Planejament Urbà Processos i Mètodes de Fabricació Regulació Automàtica Residus Sòlids Seguretat i Anàlisi de Riscos Sistemes Electrònics de Potència Sistemes Informàtics per a la Producció Sistemes Oleohidràulics i Pneumàtics Vies i Obres Aplicades a la Infrastructura Urbana. Anglès Industrial. NOM. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). CRÈDITS BOE. CRÈDITS BOE. 4,50 6,00 6,00 7,50 4,50 4,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,50 7,50 6,00 7,50 7,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 6,00 4,50. 6,00. 154,50. 4,50 6,00 6,00 7,50 4,50 4,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,50 7,50 6,00 7,50 7,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 6,00 4,50 142,50 142,50. COMPUTABLES. 12,00 12,00 12,00. COMPUTABLES 12,00 12,00 12,00. 154,50. 4,50 6,00 6,00 7,50 4,50 4,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,50 7,50 6,00 7,50 7,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 6,00 4,50 142,50 142,50. A IMPARTIR. A IMPARTIR. 154,50. A IMPARTIR COMPUTABLES 4,50 6,00 6,00 7,50 4,50 4,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,50 7,50 6,00 7,50 7,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 6,00 4,50 142,50 142,50. OBSERVACIONS. A IMPARTIR OBSERVACIONS COMPUTABLES 12,00 Lliure configuració 12,00 12,00. Oferta Centre: 154,5 Diferència: 154,5 - 135,0 = 19,5 crèdits. ACORD de la sessió núm. 20 de la Junta de Govern de 8. Total 2 cicle. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. CICLE. Total 1 cicle. 1. CICLE. Total 1r Cicle: 0 Total 2n Cicle: 135,0 Total Titulació: 135,0. 2.2. Docència i estudi. Total Enginyeria Industrial. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Total 5 curs. CURS. 1-2 Total 1-2 curs. CURS. 1r--> 0 2n--> 0 3r--> 0 4r--> 0 5è--> 135,0. Assignatures Optatives de l'Enginyeria Industrial previstes per al CURS 2000-01. 14 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000. de juny de 2000, pel qual s’aprova l’oferta d’assignatures optatives i de lliure configuració per al curs 2000/2001..

(15) E58 E60 E63 E64 E65 E66 E67 E68 E69 E70 E71 E72 E73 E74 E75. CODI. E13 E14 E15 E16 E17 E18 E20 E26 E28 E30 E31 E33 E34 E35 E36. CODI. Anàlisi de Dades Control Òptim Gestió Financera Interconnexió de Sistemes Oberts Llenguatge de Programació III Noves Tecnologies per a la Gestió Projectes Intelligents Simulació Informàtica Sistemes Basats en el Coneixement Sistemes Basats en Temps Real Sistemes de Control de Processos Sistemes Distribuïts Teleinformàtica Teoria de Catàstrofes Tractament d'Imatges. NOM. Automàtica Comptabilitat Dret Empresarial Disseny de Sistemes de Bases de Dades Disseny i Fabricació Assistida per Ordinador Electrònica Bàsica Estructura de Dades II Informàtica Gràfica Llenguatges de Programació II Microinformàtica Robòtica Sistemes d'Informació Geogràfica Sistemes Operatius II Tècniques Geomètriques Teoria de Sistemes. NOM. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Total 2 cicle. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. CICLE. Total 1 cicle. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. CICLE. CRÈDITS BOE. CRÈDITS BOE. 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 4,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00. 5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00. Total 1r Cicle: 59,0 Total 2n Cicle: 68,5 Total Titulació: 127,5. Total Enginyeria en Informàtica. 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 Total 4-5 curs. CURS. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Total 1-2-3 curs. CURS. 1r--> 0 2n--> 35,0 3r--> 24,0 4t--> 27,5 5è--> 41,0. Assignatures Optatives de l'Enginyeria en Informàtica previstes per al CURS 2000-01. 154,00. 5,00 0,00 5,00 5,00 7,50 4,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 69,00 69,00. COMPUTABLES. 5,00 5,00 5,00 7,50 7,50 7,50 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 85,00 85,00. COMPUTABLES. 5,00 5,00 5,00 7,50 12,50 5,00 5,00 7,00 5,00 11,00 5,00 7,50 5,00 5,00 7,00 97,50 97,50. 231,00. A IMPARTIR. 5,00 5,00 5,00 14,50 14,50 10,00 12,50 10,00 22,50 5,00 7,50 7,00 5,00 5,00 5,00 133,50 133,50. A IMPARTIR. OBSERVACIONS. Comptabilitza un grup amb F43. Comptabilitza un grup amb F38. Comptabilitza un grup amb F21. Comptabilitza un grup amb F18. Comptabilitza un grup amb F14 Comptabilitza un grup amb F15. 221,00. A IMPARTIR OBSERVACIONS COMPUTABLES 5,00 0,00 100% optsc 5,00 Comptabilitza un grup amb F22 7,50 12,50 5,00 5,00 7,00 5,00 11,00 5,00 7,50 5,00 0,00 100% optsc 7,00 87,50 87,50. A IMPARTIR COMPUTABLES 5,00 5,00 5,00 14,50 14,50 10,00 12,50 10,00 22,50 5,00 7,50 7,00 5,00 5,00 5,00 133,50 133,50. Oferta Centre : 154,0 Diferència: 154,0 - 127,5 = 26,5 crèdits. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 15.

(16) N54 N56 N60 N62 N64. CODI. Caract.Microestructur.de Materials Ceràmics Ciència dels Materials Experimentació en Tecnologia Ceràmica II Preparació de Primeres Matèries per a la Industria Ceràmica Propietats dels Materials Ceràmics. NOM. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Total 2 cicle. 2 2 2 2 2. CICLE. CRÈDITS BOE 6,00 6,00 6,00 4,50 4,50. Total 1r Cicle: 6,1 Total 2n Cicle: 36,0 Total Titulació: 42,1. Total Enginyeria Química. 4 4 4 4 4 Total 4 curs. CURS. 1r--> 6,1 2n--> 0 3r--> 0 4t--> 36,0. Assignatures Optatives de l'Enginyeria Química previstes per al CURS 2000-01. 27,00. 6,00 6,00 6,00 4,50 4,50 27,00 27,00. COMPUTABLES 6,00 9,00 24,00 4,50 4,50 48,00 48,00. 48,00. A IMPARTIR. 48,00. A IMPARTIR COMPUTABLES 6,00 9,00 24,00 4,50 4,50 48,00 48,00. Oferta Centre : 27,0 Diferència: 27,0 - 42,1 = -15,1 crèdits. OBSERVACIONS. 16 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000.

(17) Q98. CODI. Q51 Q53 Q56 Q58 Q63 Q68 Q70 Q71 Q72 Q74 Q75 Q76 Q77 Q78 Q80 Q81 Q82 Q85 Q86 Q87. CODI. Q15 Q16 Q17 Q18 Q21 Q23 Q24 Q25. CODI. Documentació en Química. NOM. Ampliació d'Anàlisi Instrumental Anàlisi Agroalimentària Control de Qualitat i Gest.de Lab.d'Anàlisi Equilibri de Fases i Transicions Hidrogeoquímica Metallúrgia Mineralogia Aplicada Organometàllics Processos Industrials en Química Orgànica Química Analítica del Medi Ambient Química Bioorgànica Química Computacional I Química Computacional II Química Quàntica Avançada Química Heterocíclica Química Inorgànica Ceràmica Química Inorgànica Mediambiental Tècniques Òptiques Aplicades a la Química Termodinàmica Estadística Transformacions Sintètiques en Quím. Orgànica. NOM. Cristallografia Fenòmens de Transport Introducció al Laboratori Físic Introducció al Medi Ambient Mètodes Matemàtics Operacions Bàsiques de Fluix de Fluids Operacions Bàsiques de Transmissió de Calor Teoria de Grups de Simetria. NOM. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Total 1-2 cicle. 1-2. CICLE. Total 2 cicle. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. CICLE. Total 1 cicle. 1 1 1 1 1 1 1 1. CICLE. CRÈDITS BOE. CRÈDITS BOE. CRÈDITS BOE. 0,50. 4,50 4,50 4,50 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50. 4,50 9,00 4,50 4,50 4,50 9,00 9,00 4,50. Total 1r Cicle: 13,7 Total 2n Cicle: 62,8 Total Titulació: 76,5. Total Llicenciatura en Química. 1-2-3-4 Total 1-2-3-4 curs. CURS. 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 3-4 Total 3-4 curs. CURS. 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 Total 1-2 curs. CURS. 1r--> 13,7 2n--> 0 3r--> 37,2 4t--> 25,6. Assignatures Optatives de la Llicenciatura en Química previstes per al CURS 2000-01. 79,10. 0,50 0,50 0,50. COMPUTABLES. 4,50 1,65 4,50 0,00 1,00 4,50 0,75 4,50 1,65 4,50 4,50 4,50 1,65 4,50 4,50 1,65 4,50 4,50 1,00 4,50 63,35 63,35. COMPUTABLES. 0,75 0,00 4,50 1,00 4,50 0,00 0,00 4,50 15,25 15,25. COMPUTABLES. 0,50 0,50 0,50. 4,50 4,50 4,50 0,00 6,00 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 88,50 88,50. 6,00 0,00 10,50 4,50 4,50 0,00 0,00 4,50 30,00 30,00. 119,00. A IMPARTIR. A IMPARTIR. A IMPARTIR. 85,60. A IMPARTIR COMPUTABLES 0,50 0,50 0,50. A IMPARTIR COMPUTABLES 4,50 1,65 4,50 0,00 1,00 4,50 1,00 4,50 1,65 4,50 4,50 4,50 1,65 4,50 4,50 1,65 4,50 4,50 1,00 4,50 63,60 63,60. 78% optsc. 63% optsc. 63% optsc. 63% optsc. 83% optsc. 83% optsc. 63% optsc. A IMPARTIR COMPUTABLES 1,00 83% optsc 0,00 10,50 1,00 78% optsc 4,50 0,00 0,00 4,50 21,50 21,50. Oferta Centre: 79,1 Diferència: 79,1 - 76,5 = 2,5 crèdits. OBSERVACIONS. OBSERVACIONS. OBSERVACIONS. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 17.

(18) Anglès Tècnic. Disseny Ceràmic Disseny Gràfic Disseny del Moble Disseny del Volum Disseny de Corbes i Superfícies Expressió Objectual i Disseny Fabricac.Automatitzada. Enginyeria Concurrent Informàtica Gràfica Innovació de Productes Presentació de Dissenys Assistida per Ordinad Publicitat i Disseny Seguretat dels Productes Soldadura i Unió de Materials Tecnologies del Plàstic. 531 532 533 534 535 538 539 540 541 544 546 547 548 549. NOM. 599. CODI. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Total 1 cicle. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. CICLE. CRÈDITS BOE. 7,50 6,00 4,50 7,50 4,50 4,50 7,50 6,00 4,50 7,50 4,50 4,50 4,50 4,50. 7,50. Total Cicle: 65,5 Total Titulació: 65,5. Total Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial. 1 Total 1 curs 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Total 1-2-3 curs. CURS. 1r--> 0 2n--> 11,5 3r--> 54,0. Assignatures Optatives de l'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial previstes per al CURS 2000-01. 82,90. 15,00 15,00 7,50 6,00 4,50 7,50 0,00 4,50 1,90 6,00 4,50 7,50 4,50 4,50 4,50 4,50 67,90 82,90. COMPUTABLES. 126,50. 15,00 15,00 10,50 12,00 7,50 10,50 4,50 4,50 7,50 12,00 4,50 16,50 4,50 4,50 6,50 6,00 111,50 126,50. A IMPARTIR. 116,40. A IMPARTIR OBSERVACIONS COMPUTABLES 15,00 Lliure configuració 15,00 10,50 12,00 7,50 10,50 0,00 100% optsc 4,50 1,90 75% optsc 12,00 4,50 16,50 4,50 4,50 6,50 6,00 101,40 116,40. Oferta Centre: 82,9 Diferència: 82,9 - 65,5 = 17,4 crèdits. 18 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000.

(19) Anglès Tècnic Agrícola. Agricultura Biològica Aplicació de Fitoreguladors Comercialització i Estudis de Mercat Malherbologia Producció Integrada Propagació i Millora de Plantes Prospecció, Gestió i Explotació de Recursos Hídrics Resposta i Adaptació dels Cítrics a Condicions Adverses Tecnologia de la Post-recol lecció Conreus Protegits Fruiters Mediterranis Horticultura Ornamental Olivicultura Plantes Aromàtiques i Medicinals. 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838. NOM. 899. CODI. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Total 1 cicle. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. CICLE. CRÈDITS BOE. 4,50 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50. 6,00. Total Cicle: 63,0 Total Titulació: 63,0. Total Enginyeria Tèc. Agrícola (HortoFruticultura). 2 Total 2 curs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total 3 curs. CURS. 1r--> 0 2n--> 0 3r--> 63,0. 70,50. 6,00 6,00 4,50 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 64,50 70,50. COMPUTABLES. Assignatures Optatives de l'Enginyeria Tècnica Agrícola (especialitat en HortoFruticultura) previstes per al CURS 2000-01. 6,00 6,00 4,50 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 64,50 70,50. 70,50. A IMPARTIR. 70,50. A IMPARTIR OBSERVACIONS COMPUTABLES 6,00 Lliure Configuració 6,00 4,50 4,50 6,00 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 64,50 70,50. Oferta Centre: 70,5 Diferència: 70,5 - 63,0 = 7,5 crèdits. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 19.

(20) Anglès Tècnic. Instal lacions Tèrmiques Industrials Assajos no Destructius per a Detecció i Diagnòstic Instrumentació i Automàtica Logística i Gestió d'Operacions Manteniment Mecànic de Màquines Sistemes d'Inspecció i Control de Qualitat Revisió i Certificació d'Instal lacions Climatització Gestió Òptima d'Instal lacions Elèctriques Manteniment de Construccions Manteniment de Instal lacions de Fluids Manteniment de Sistemes Informatitzats. 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933. NOM. 999. CODI. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Total 1 cicle. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1. CICLE. CRÈDITS BOE. 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 6,00. 6,00. Total Cicle: 66,0 Total Titulació: 66,0. Total Enginyeria Tècnica Industrial (Mecànica). 2 Total 2 curs 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total 3 curs. CURS. 1r--> 0 2n--> 0 3r--> 66,0. Assignatures Optatives de l'Enginyeria Tècnica Industrial (especialitat Mecànica) previstes per al CURS 2000-01. 72,00. 6,00 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 6,00 66,00 72,00. COMPUTABLES 6,00 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 6,00 66,00 72,00. 72,00. A IMPARTIR. 72,00. A IMPARTIR OBSERVACIONS COMPUTABLES 6,00 Lliure Configuració 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 4,50 6,00 4,50 6,00 6,00 6,00 66,00 72,00. Oferta Centre: 72 ,0 Diferència: 72,0 - 66,0 = 6,0 crèdits. 20 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000.

(21) F13 F14 F15 F18 F20 F21 F22 F27 F28 F29 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F37 F38 F39 F40 F41 F42 F43. CODI. Auditoria Informàtica Automàtica Comptabilitat Disseny i Fabricació Assistida per Ordinador Entorns d'Usuari Estructures de Dades II Gestió Financera Informàtica Gràfica Enginyeria del Programari (Software) Intelligència Artificial Llenguatges de Programació II Màrqueting Informàtic Metodologia i Tècn.Ofimàtiques en les Organit Mètodes Numèrics Microinformàtica Modelització Matemàtica Xarxes Informàtiques Robòtica Seguretat i Protecció de la Informació Sistemes Distribuïts Sistemes Operatius II Teoria d'Autòmates i Llenguatges Formals Teoria de Sistemes. NOM. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Total 1 cicle. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. CICLE 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00. CRÈDITS BOE. Total Cicle: 110,6 Total Titulació: 110,6. Total Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió. 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 1-2-3 Total 1-2-3 curs. CURS. 1r--> 0 2n--> 56,6 3r--> 54,0. Assignatures Optatives de l'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió previstes per al CURS 2000-01. 91,50. 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 7,50 5,00 7,50 5,00 5,00 5,00 9,00 7,50 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 91,50 91,50. COMPUTABLES. 192,00. 5,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 12,50 11,00 5,00 32,50 5,00 15,00 6,00 25,00 7,50 10,00 0,00 12,50 7,50 7,50 15,00 0,00 192,00 192,00. A IMPARTIR. 182,00. A IMPARTIR COMPUTABLES 5,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 12,50 11,00 5,00 32,50 5,00 15,00 6,00 22,50 7,50 10,00 0,00 12,50 7,50 7,50 7,50 0,00 182,00 182,00 OBSERVACIONS. 50% optsc Comptabilitza un grup amb E36. Comptabilitza un grup amb E31. 1 grup de teoria sense cost. Comptabilitza un grup amb E20 Comptabilitza un grup amb E63. Comptabilitza un grup amb E13 Comptabilitza un grup amb E14 Comptabilitza un grup amb E17. Oferta Centre: 91,5 Diferència: 91,5 - 110,6 = -19,1 crèdits. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 21.

(22) 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Enginyeria Informàtica. Enginyeria Química. Llicenciat en Química. Enginyeria Tèc. en Disseny Industrial. Enginyeria Tèc. Agrícola (HortoFrutic). Enginyeria Tèc. Industrial (Mecànica). Enginyeria Tèc. en Informàtica de Gestió. Exp.. Enginyeria Industrial. TITULACIÓ. 0. 20. 27. 3. 33. 3. 2. 0. 1. 0. 31,5. 3. 2. 0. 1. 0. 2. 27. 3. 1. 0. 4,5. 12. 1. 15. 3. 4. 2. 0. 18. 4. 4,5. 0. 3. 2. 0. 1. 3. 20,5. 5. 2. 12. 4. 1. 12. 3. 5. 0. 0. 67,5. 4. 17,5. 0. 3. 2. 0. 1. 0. 1. BOE. Optativitat. 2. Curs. Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. 54. 40. 0. 66. 0. 0. 63. 0. 0. 54. 9. 0. 24. 30. 0. 9. 36. 0. 0. 6. 41. 24. 24. 35. 0. 135. 0. 0. 0. 0. 2*1. 119,00. 177,00. 318,00. 33,00. 39,00. 129,00. 40,00. 51,00. 113,00. 112,00. 160,00. 206,00. 80,00. 93,00. 137,00. 190,00. 61,00. 81,00. 92,00. 127,00. 74,00. 86,00. 83,00. 114,00. 164,00. 16,00. 44,00. 66,00. 110,00. 167,00. 1999-00. Alumnes curs. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 125. 75. 75. 125. 125. 75. 75. 125. 125. 75. 75. 125. 125. 125. 75. 75. 75. 125. 125. 125/75. Mòduls alumnes. Total Crèdits Finançables. Total Crèdits ESTCE. 54,0. 56,6. 0,0. 66,0. 0,0. 0,0. 63,0. 0,0. 0,0. 54,0. 11,5. 0,0. 25,6. 37,2. 0,0. 13,7. 36,0. 0,0. 0,0. 6,1. 41,0. 27,5. 24,0. 35,0. 0,0. 135,0. 0,0. 0,0. 0,0. 0,0. Optatives 00-01. Total Crèdits. 110,6. 66,0. 63,0. 65,5. 62,8. 13,7. 36,0. 6,1. 68,5. 59,0. 135,0. 0,0. Cicle. Total per. (aprovat CEP i Junta de Govern). 686,3. 110,6. 66,0. 63,0. 65,5. 76,5. 42,1. 127,5. 135,0. 2000-01. Càlcul Curs. 547,5. 115,0. 115,0. 0,0. 0,0. 0,0. 0,0. 67,9. 67,9. 70,1. 56,6. 13,5. 27,0. 27,0. 129,5. 67,0. 62,5. 138,0. 138,0. Credits Computables. 731,5. 91,5. 91,5. 72,0. 66,0. 6,0. 70,5. 64,5. 6,0. 82,9. 67,9. 15,0. 79,1. 63,4. 15,3. 0,5. 27,0. 27,0. 154,0. 69,0. 85,0. 154,5. 142,5. 12,0. Credits Computables. Oferta Centre Curs 1999/00 Curs 2000/01. 1013,5. 192,0. 192,0. 72,0. 66,0. 6,0. 70,5. 64,5. 6,0. 126,5. 111,5. 15,0. 119,0. 88,5. 30,0. 0,5. 48,0. 48,0. 231,0. 97,5. 133,5. 154,5. 142,5. 12,0. A Impartir. Curs 2000/01. 950,0. 182,0. 182,0. 72,0. 66,0. 6,0. 70,5. 64,5. 6,0. 116,4. 101,4. 15,0. 85,6. 63,6. 21,5. 0,5. 48,0. 48,0. 221,0. 87,5. 133,5. 154,5. 142,5. 12,0. A Impartir Computables. Curs 2000/01. Aplicació de l'Experimentalitat. 22 BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000.

(23) Interpretació d'Enllaç B-A1(Espanyol) Les Teories Modernes de la Traducció Literatura Comparada Traducció a la Vista B-A1 (Català) Traducció a la Vista B-A1 (Espanyol) Traducció Audiovisual B-A1 (Català) III Traducció Audiovisual B-A1 (Espanyol) III Traduc.Econ.,Juríd.i Admva.B-A1 (Català) III Traduc.Econ.,Juríd.i Admva.B-A1 (Espanyol)III Traducció Especialitzada Català-Espanyol Traducció Especialitzada Espanyol-Català Traducció Literària B-A1 (Català) III Traducció Literària B-A1 (Espanyol) III Traducció Tècn.i Científ. B-A1 (Català) III Traducció Tècn.i Científ. B-A1 (Espanyol) III. 192 198 228 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 Total 2 cicle. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 2 2 2 2 2 2 2 2 2. CICLE. Total 1 cicle. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1 1 1 1. CICLE. CRÈDITS BOE. CRÈDITS BOE. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00. 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00. Total 1r Cicle: 36,0 Total 2n Cicle: 65,6 Total Titulació: 101,6. Total Llicenciatura en Traducció i Interpretació. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Total 3 curs 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Total 4 curs. CURS. 1 1 1 1 1 1 Total 1 curs 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Total 2 curs. CURS. 1r--> 14,0 2n--> 22,0 3r--> 21,6 4t--> 44,0. Respecte al curs 99/00 es desactiven la 203 (Literatura en llengua espanyola) i la 222 (Llenguatge Tecnicocientific C (Alemany)). Dialectologia de la Llengua B Història de la Traducció Llenguatge Economicoadministratiu C (Francès) Llenguatge Jurídic C (Francès) Traducció Català-Espanyol Traducció Espanyol-Català Llenguatge Economicoadministratiu C (Alemany) Llenguatge Jurídic C (Alemany) Llenguatge Tecnicocientífic C (Francés). 166 168 170 171 174 175 220 221 172. NOM. Cultura i Societat de les Comun.de Llengua B Cult.i Soc. de les Comun.de Llengua C (Franc) Llenguatge Economicoadministratiu B Llenguatge Jurídic B Llenguatge Tecnicocientífic B Lingüística Computacional Tipologies Lingüístiques Traducció A2-A1 (Català) II Traducció A2-A1 (Espanyol) II Cult.i Soc.de les Comunit.de Llengua C (Alem). 135 136 139 140 141 142 144 147 148 218. CODI. Crítica Textual Cult.i Societat de les Comun.Catalanoparlants Llengües en Contacte Lingüística Contrastiva Traducció A2-A1 (Català) I Traducció A2-A1 (Espanyol) I. NOM. 113 114 116 118 120 121. CODI. Total Crèdits Finançables: (aprovat CEP i Junta de Govern). Assignatures Optatives de la Llicenciatura en Traducció i Interpretació previstes per al CURS 2000-01. 90,00. 3,00 3,00 1,50 3,00 6,00 6,00 1,50 3,00 3,00 30,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 6,00 6,00 0,00 3,00 0,00 3,00 33,00 63,00. COMPUTABLES. 0,00 3,00 0,00 3,00 1,50 1,50 9,00 3,00 1,50 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 18,00 27,00. COMPUTABLES. 3,00 3,00 3,00 3,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 33,00 3,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 6,00 6,00 0,00 3,00 0,00 3,00 36,00 69,00. 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 18,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 30,00 48,00. 117,00. A IMPARTIR. A IMPARTIR. 90,00. A IMPARTIR COMPUTABLES 3,00 3,00 1,50 3,00 6,00 6,00 1,50 3,00 3,00 30,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 6,00 6,00 0,00 3,00 0,00 3,00 33,00 63,00. A IMPARTIR COMPUTABLES 0,00 3,00 0,00 3,00 1,50 1,50 9,00 3,00 1,50 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 1,50 1,50 1,50 18,00 27,00. OBSERVACIONS. OBSERVACIONS. 212 i 213 computen com només una 212 i 213 computen com només una 214 i 215 computen com només una 214 i 215 computen com només una. 100% optsc 204 i 205 computen com només una 204 i 205 computen com només una 206 i 207 computen com només una 206 i 207 computen com només una 208 i 209 computen com només una 208 i 209 computen com només una. 50% optsc. 50% optsc. 100% optsc 100% optsc 50% optsc 50% optsc 50% optsc. 50% optsc. 50% optsc 50% optsc. 100% optsc. 100% optsc. Oferta Facultat: 90,0 Diferència: 90,0 - 101,6 = - 11,6 crèdits. BUTLLETÍ UJI • Any III • Núm. 7 • Juny de 2000 23.

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...