2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC I PART DEL BARRI DE MARIANAO

76  Download (0)

Full text

(1)

2a MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC I PART DEL BARRI DE MARIANAO

S A N T B O I D E L L O B R E G A T

volum I

MEMÒRIA I NORMES URBANÍSTIQUES

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat Àrea de Territori i Ciutadania.

Departament de Planejament Urbanístic i Habitatge

octubre 2007

(2)
(3)

MEMÒRIA 0.- Antecedents.

1.- Introducció. Objectiu general del pla 2.- Descripció de les actuacions proposades:

2.1.- actuacions de modificació del planejament vigent:

2.1.a.- noves actuacions de la 2a MPGM Nucli Antic:

- PA15.- Can Gratacós - AA9.- Illa Cal Quirzet - AA10.- Torre del Sol - AA12.- Centre parroquial - AA15.- Can Torres

2.1.b.- modificació de determinacions definides a la 1a MPGM Nucli Antic:

- PA10.- Carrer Pare Baldiri cantonada J. Canalias Amat - AA16.- Can Jordana

- AA14.- part del polígon d’actuació 4 (sector carrer Sant Pere Més Baix) - PMU canal de la Dreta i Villa Rosita.

- Modificació de la modalitat de reparcel·lació definida en alguns polígons d’actuació urbanística.

2.1.c.- modificació de determinacions definides amb anterioritat a la 1a MPGM Nucli Antic:

- AA8.- illa entre els carrers la Palla, les Eres, la Rutlla i Víctor Balaguer

2.1.c.- adaptació del planejament a la realitat preexistent a la 1a MPGM del Nucli Antic - AA7 Plaça del Mercat

- AA11 carrer Sevilla

- AA13 alineació carrer sant Pere Més Alt (entre els carrers Mistral i carrer del Castell).

2.1.d.- altres actuacions:

- necessitat de realitzar un projecte arquitectònic únic per a cadascuna de les següents actuacions : AA3, AA4, AA5, AA6 i dues parcel·les incloses a la AA8.

- Increment de densitat de la zona 15Sb

- Disposició transitòria per a la concessió de llicències en edificacions existents incloses dins d’algun polígon d’actuació urbanística

2.2.- actuacions de desenvolupament del planejament vigent:

- AA1.- Cal Ribera

- AA2.- carrer Miquel 30-36

3.- Quadre numèric comparatiu de la zonificació (planejament vigent / nova ordenació) en els àmbits de modificació de la 2a MPGM del Nucli Antic i part del barri de Marianao.

4.- Desenvolupament i gestió

5.- Reserves per a habitatge assequible

4 i 5 bis.- quadre resum de la cessió i de les reserves d’habitatge assequible a fer en totes i cadascuna de les actuacions definides a la present modificació.

6.- Justificació de l’assoliment de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible 7.- Annex justificatiu de la modificació de zones verdes.

8.- Memòria social

9.- Programa de participació ciutadana NORMES URBANÍSTIQUES

(4)

PLÀNOLS

PLÀNOLS D’INFORMACIÓ I.1- Situació i emplaçament I.2- Topogràfic. (escala 1:2000)

I.3.- Fotografia aèria (any 2005) (escala 1:2000)

I.4- Nivells de protecció d’acord amb el catàleg vigent ―PEPRCA 20/06/1990— (escala 1:2000) I.5- Zonificació planejament vigent. (escala 1:2.000)

I.6- Ordenació de l’edificació planejament vigent. (escala 1:1.000) PLÀNOLS D’ORDENACIÓ

O.1- Zonificació nova ordenació (escala 1:1.000)

O.2- Ordenació de l’edificació nova ordenació. (escala 1:2.000) O.2.1.- Ordenació de l’edificació nova ordenació. (escala 1:1.000)

O.2.2.- Ordenació de l’edificació nova ordenació. Sector Eixample (escala 1:1.000) O.2.3.- Ordenació de l’edificació nova ordenació. Sector Nucli Antic Sud (escala 1:1.000)

O.3- plànols de detall (polígons d’actuació urbanística, àmbits subjectes a pla de millora urbana i actuacions aïllades) O.3.01- POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 1:

Sector Can Castellet

O.3.02- POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 2:

Sector Bonaventura Calopa

O.3.03-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 4:

Sector Carrer Cerdanya

O.3.04-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 6:

Sector Carrer Pi i Margall

O.3.05-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 7:

Sector Carrer Miquel cantonada Ramon Estruch i Can Pinyol O.3.06-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 8:

Sector Carrer Pare Baldiri Cantonada Ronda Sant Ramon O.3.07-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 9:

Sector Carrer Pare Baldiri Cantonada Jaume Canalias Amat I O.3.08-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 10:

Sector Carrer Pare Baldiri Cantonada Jaume Canalias Amat II O.3.09-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 11:

Sector Carretera del Bori

O.3.10-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 13 Sector Can Martí II

O.3.11-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 14 Sector Carrer Sant Pere més Baix O.3.12-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 15

Sector Can Gratacós

O.3.13-POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 16 Sector Can Torres

O.3.14-DETALL DE L’ACTUACIÓ AA-1 Cal Ribera

O.3.15- DETALL DE L’ACTUACIÓ AA-2 Carrer Miquel nº30-36

O.3.16- DETALL DE L’ACTUACIÓ AA-12 Centre Parroquial

O.3.19-ÀMBIT OBJECTE DE PLA DE MILLORA URBANA 1 Sector Canal de la Dreta i Villa Rosita

(5)

0.- Anetcedents.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en sessió plenària de data 19 de març de 2007 va exposar i sotmetre a informació pública el document d’avanç de la de la Segona Modificació puntual del Pla general metropolità en l'àmbit del Nucli antic de Sant Boi de Llobregat; en el mateix acord es va aprovar el Programa de participació ciutadana que l'Ajuntament preveu aplicar al llarg del procés de formulació i tramitació de l’esmentada modificació de planejament, per tal de garantir l’efectivitat dels drets garantits a l'article 8 del decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme i d'acord amb l'establert als articles 22 i 105 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

A aquest efecte es va sotmetre a informació pública durant el termini de dos mesos, ambdós documents, és a dir l'avanç i el programa de participació ciutadana de la Segona Modificació del Pla General Metropolità en l'àmbit del Nucli antic de Sant Boi de Llobregat; que incorporava criteris i propostes de modificació de l’ordenació dins l’àmbit definit.

Aquesta delimitació és coincident amb la del planejament general vigent per aquest àmbit, és a dir la Modificació puntual de PGM en l’àmbit del Nucli antic, aprovada definitivament en data 20/07/2004 i publicada al DOGC de data 15/09/2004.

Durant el termini d’informació pública es van presentar diversos escrits. Els interessats se’ls hi notifica l’acord de l’aprovació inicial del present document.

1.- Introducció. Objectiu general del pla

El 20/07/2004, es va aprovar definitivament la Modificació puntual de Pla General Metropolità en l’àmbit del Nucli Antic (endavant 1a MPGM Nucli Antic). Aquest document es va tramitar amb la voluntat de recuperar el Nucli Antic, rehabilitant-lo com a espai urbà central de la vida social, cultural i comercial de la ciutat.

Aquest document aprovat al juliol del 2004, a més a més del Nucli antic, també incloïa part de l’eixample, delimitada aquesta part entre els carrers Eusebi Güell, Ronda Sant Ramon i Riera Basté. Per aquest motiu, i amb la intenció de trobar un títol més identificatiu per al document, aquest s’anomena ara 2a Modificació puntual de PGM en l’àmbit del nucli antic i part del barri de Marianao.

Durant aquest temps de vigència de la 1a PMGM del Nucli Antic, s’han desenvolupat algunes de les unitats d’actuació que el document fixava. És el cas de les unitats d’actuació UA-3, UA-5 i UA-12 (a la UA3 ja han presentat les llicències d’edificació i s’ha iniciat l’expedient de contractació per a l’execució del parc urbà a l’entorn de Can Julià i a la UA-12 ja s’està executant l’edificació).

Cal destacar també l’inici de la tramitació en les UA-1 i UA-14 (a la UA-1 s’està tramitant el canvi de modalitat a cooperació i la UA-14 ha presentat el projecte de reparcel·lació per a la seva aprovació inicial).

El Pla Especial a realitzar, segons el mateix document urbanístic, al sector del Canal de la Dreta – Villa Rosita, també ha iniciat la seva tramitació, aprovant-se inicialment per la Junta de Govern local el Pla de Millora Urbana del sector en la sessió realitzada el 19 de febrer de 2007.

Per tant, s’observa una sensible posada en marxa de les determinacions del planejament vigent. Alhora, però, també s’han detectat algunes mancances, així com algunes noves oportunitats, motiu pel qual s’inicia la redacció d’un nou document urbanístic, la 2a Modificació Puntual de Pla General Metropolità a l’àmbit del Nucli Antic i part del barri de Marianao. Aquest inclourà tota la documentació i determinacions per a tot l’àmbit, de manera que la seva aprovació definitiva representarà la derogació del document de la 1a MPGM del Nucli Antic.

Al plànol d’informació i.2 s’ha grafiat de manera entenedora l’àmbit de la 2a MPGM del Nucli Antic i part del barri de Marianao (coincident amb el de la 1a MPGM del Nucli Antic) i també els àmbits de modificació de la present 2a MPGM del Nucli Antic i part del barri Marianao, els quals corresponen als sòls on pròpiament el present document intervé.

Tal i com ja s’ha explicat, el present document substituirà la 1a MPGM del Nucli Antic, i per aquest motiu, tant la part gràfica com la normativa inclou totes les determinacions referides a tot l’àmbit.

2.- Descripció de les noves actuacions definides en aquesta 2a MPGM del Nucli Antic i part del barri de Marianao :

Es distingeixen dos grans grups d’actuacions.

En un primer grup hi trobem aquelles que modifiquen algunes de les determinacions del planejament vigent. Dins aquest grup, a més, es fa la següent distinció:

(6)

noves actuacions de la 2a MPGM Nucli Antic:

- PA15.- Can Gratacós - AA9.- Illa Cal Quirzet - AA10.- Torre del Sol - AA12.- Centre parroquial - AA15.- Can Torres

modificació de determinacions definides a la 1a MPGM Nucli Antic:

- PA10.- Carrer Pare Baldiri cantonada J. Canalias Amat - AA16.- Can Jordana

- AA14.- part del polígon d’actuació 4 (sector carrer Cerdanya) - PMU Canal de la Dreta i Villa Rosita.

- Modificació de la modalitat de reparcel·lació definida en alguns polígons d’actuació urbanística.

modificació de determinacions definides amb anterioritat a la 1a MPGM Nucli Antic:

- AA8.- illa entre els carrers la Palla, les Eres, la Rutlla i Víctor Balaguer adaptació del planejament a la realitat preexistent a la 1a MPGM del Nucli Antic

- AA7 Plaça del Mercat - AA11 carrer Sevilla

- AA13 alineació carrer sant Pere Més Alt (entre els carrers Mistral i carrer del Castell).

altres actuacions:

- necessitat de realitzar un projecte arquitectònic únic per a cadascuna de les següents actuacions : AA3, AA4, AA5, AA6 i dues parcel·les incloses a la AA8.

- Increment de densitat de la zona 15Sb.

- Disposició transitòria per a la concessió de llicències en edificacions existents incloses dins d’algun polígon d’actuació urbanística

En un segon grup hi trobem actuacions de desenvolupament del planejament vigent (AA1 Cal Ribera i AA2 Carrer Miquel 30-36).

Tot seguit, es detallen les diverses actuacions.

2.1.- actuacions de modificació del planejament vigent:

PA15.- Can Gratacós

Can Gratacós és una edificació noucentista, de caràcter residencial, que forma part del catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Boi.

Es tracta d’una edificació aïllada, vinculada als teixits de segona residència del tipus “ciutat jardí”.

Està qualificat amb clau 8a (verd privat protegit) pel planejament vigent i actualment s’utilitza com a restaurant especialitzat en celebracions i banquets.

Els sòls contigus a la parcel·la on està situat Can Gratacós, en l’illa ubicada entre els carrers Eusebi Güell i la carretera del Bori, estan qualificats amb la clau 13b i presenten consolidada l’edificació. És per això que al límit oest de la parcel·la on està Can Gratacós hi ha una gran paret mitgera a la vista, situació que es veu agreujada pel considerable desnivell existent entre els carrers abans esmentats.

La propietat ha manifestat en diverses ocasions la seva voluntat de cessar l’activitat de restauració i ha presentat a l’Ajuntament diverses propostes de transformació urbana i canvi d’ús. D’entre totes elles, la que tot seguit es detalla és la que s’ha considerat més adequada, tant per l’ordenació de la nova edificació com per la tipologia dels habitatges.

Així, mitjançant aquest document de 2a modificació Puntual de Pla General Metropolità a l’àmbit del Nucli Antic i part del barri de Marianao, es proposa modificar la zonificació vigent per tal de possibilitar, en el límit oest de la parcel·la, una nova edificació d’habitatges assistits per a gent gran (privat). Aquest increment d’edificabilitat es compensa amb la cessió d’una important superfície de sòl que passarà de ser privada a ser pública. Aquesta cessió es destinarà a parc urbà.

Tant la zonificació com l’ordenació de l’edificació es detallen en el plànol d’ordenació o.3.12.- polígon d’actuació urbanística 15 Can Gratacós.

Al límit oest de la parcel·la és on s’emplaça la nova edificació amb ús d’habitatges assistits per a la gent gran.

El nombre màxim de plantes de la nova edificació és de PB+3PP al front amb el carrer del Bori i de PB + 5PP al front amb el carrer d’Eusebi Güell, tapant així, en bona part, la paret mitgera de la finca veïna.

A l’edificació existent, (la casa de Can Gratacós i tot el subsòl de bona part del jardí), s’hi admetran usos relacionats amb el col·lectiu de gent gran, que funcionaran com a serveis complementaris dels nous habitatges o com a serveis oberts a la resta de ciutadans, on així es decideixi.

(7)

Es qualifica de zona verda una bona part del jardí, permetent així el pas públic per a vianants entre el carrer Eusebi Güell i el carrer del Bori. Aquesta nova zona verda connectarà amb la zona verda de nova creació que està prevista al carrer Jordi Rubió i Balaguer.

Tot i que el catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Boi fa especial esment a la importància del manteniment de la jardineria i la tanca noucentista, cal dir que la tanca noucentista ja fa temps que va ser substituïda i per tant ja no existeix l’objecte de catalogació. I pel que fa a la jardineria, precisament a l’indret on se situa la nova edificació, aquesta és en bona part inexistent, doncs actualment és una zona pavimentada utilitzada com aparcament.

justificació urbanística:

edificació existent sobre rasant: 706 m2 st segons amidament sobre plànol topogràfic.

nova edificació: 2.130 m2 st

nombre total d’habitatges: 29 habitatges assistits per a gent gran Per tant, hi ha un increment de sostre residencial de 2.130 m2 st.

1.- Pel que fa a les determinacions de l’article 94 del TRLU (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de la llei en relació a les reserves de sòl de zones verdes necessàries com a conseqüència de l’increment de sostre residencial i de nombre d’habitatges cal especificar el següent:

Segons l’apartat 2 de l’esmentat article, l’increment de sostre residencial ha de comportar una reserva mínima de zones verdes i espais lliures públics de 20 m2 sòl per cada 100 m2 st de sostre residencial.

En conseqüència:

2.130 m2 st d’increment de sostre residencial / 100 m2 st residencial = 21.3 21,3 x 20 = 426 m2 sòl de zones verdes i espais lliures públics.

2.- Pel que fa a les determinacions de l’article 57 del mateix TRLU en relació a les reserves d’habitatge de protecció pública i d’habitatge objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible que cal fer en tot aquell sostre que es qualifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, s’especifica el següent:

Dels 2.130 m2 st residencial de nova implantació, la present MPGM determina el següent, que representa una reserva sensiblement superior a la fixada per la llei:

30% de 2.130 m2 st = 639 m2 st habitatge de protecció pública.

AA9.- Illa Cal Quirzet

A l’illa situada entre els carrers de la Rapa, Montevideo, Joan Bardina, Plaça Gaietà Mestres i carrer Jaume I, es determina el següent:

- una nova ordenació de l’edificació per al front del carrer Montevideo, que té com a objecte donar resposta a les dificultats que sorgeixen quan les determinacions de la zonificació pròpies de l’eixample suburbà es sobreposen damunt les característiques de la trama urbana històrica i a més cal respectar algunes edificacions protegides pel catàleg.

- La qualificació d’habitatge concertat de com a mínim 500 m2 de sostre de la parcel·la situada a l’antic cal Quirzet, (parcel·la situada al nº 2 de la plaça Gaietà Mestres).

AA10.- Torre del Sol

Amb l’objectiu d’aconseguir que hi hagi més activitat urbana a l’entorn dels jardins de la Torre del Sol, es preveu una nova reserva per a equipament a la cantonada entre el carrer Sevilla i el carrer Frederic Mistral.

Es tracta d’un equipament de planta baixa, que ha de disposar d’un accés des del capdamunt del carrer Sevilla, a més a més de l’accés des dels jardins de la Torre del Sol.

L’equipament haurà de ser del tipus cultural-recreatiu.

AA12.- Centre parroquial

És un edifici de les acaballes del segle XIX, que alberga a més a més d’un teatre, altres espais d’ús parroquial. Forma part del catàleg del patrimoni arquitectònic de Sant Boi.

Consta d’un cos central, de major alçada, equivalent a PB+2, que conté el teatre, i dues ales o naus laterals, de PB+1, que li confereixen una secció transversal de tipus basilical. Es tracta d’un edifici amb tres façanes: dues de laterals amb front al carrer Alou i carrer de la Pau i una de principal que dóna front a la Plaça de la Constitució.

(8)

La façana emblemàtica és la principal, la que dóna a la plaça de la Constitució. Les façanes laterals resten reculades respecte les alineacions dels carrers als que donen front, en forma de dos petits patis.

Aquests patis, però, estan ocupats en molt bona part per construccions de molt baixa qualitat realitzades amb posterioritat a l’edifici principal.

L’edifici presenta un estat de conservació que precisa d’una intervenció global que respongui a les necessitats programàtiques del petit teatre renovat. I és que, el que a finals del segle XIX era suficient per a fer teatre d’afeccionats i actes populars amb un públic reduït, no és avui admissible ni per normativa, ni per operativitat, ni pel mínim confort exigible per a actors i públic.

Recentment s’ha redactat des dels serveis tècnics de l’Ajuntament un projecte de rehabilitació per tal d’adaptar l’actual edificació a les exigències mínimes requerides per a aquest tipus d’instal·lació.

Aconseguint-se així una subvenció del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Mitjançant un conveni urbanístic que està en el·laboració, l’Ajuntament subvencionarà les obres corresponents a la part del teatre, alhora que en gestionarà l’activitat. Ara bé, pel que fa a les obres necessàries i gestió de la resta de dependències de l’edifici, aquestes aniran a càrrec de la propietat.

Amb l’objectiu de facilitar part del finançament del cost que representaran les obres de rehabilitació, des d’aquest document urbanístic es proposa una petita modificació de planejament per tal de possibilitar la construcció de dos petits habitatges en substitució de les construccions de baixa qualitat que com s’ha comentat abans es troben en els patis laterals de l’edifici. Així, i tal i com es farà constar en el conveni abans esmentat, l’import econòmic que resulti de l’increment d’aprofitament derivat d’aquesta modificació urbanística serà íntegrament destinat a la rehabilitació de l’edifici actual.

La zonificació i l’ordenació de l’edificació que es proposen es detallen en el plànol d’ordenació O.3.16.- detall l’actuació AA12 centre parroquial. Val a dir que els dos nous habitatges proposats s’adapten a la tipologia edificatòria dels carrers on s’emplacen. L’habitatge del carrer la Pau quedarà integrat entre la nau lateral del centre parroquial i l’ampliació que el projecte de rehabilitació preveu per a sortida d’emergència i entrada de material de l’escenari del teatre (ampliació de PB + 1PP que se situa a tocar de l’edificació veïna i que el present document urbanístic també recull). L’habitatge del carrer Alou se situa en continuïtat amb els habitatges veïns, deixant intacte la magnífica palmera phoenix dactilífera existent.

justificació urbanística:

- el planejament vigent: 527 m2 sòl qualificats amb la clau 7a.

- nova ordenació:

450 m2 sòl qualificats de 7a

77 m2 sòl qualificats de 12* (47 m2 sòl habitatge carrer Alou + 30 m2 sòl habitatge carrer la Pau - increment de sostre: 155 m2 st (61 m2 st habitatge carrer Alou + 94 m2 st habitatge carrer la Pau) En compliment a les determinacions de l’article 94.2 del TRLU (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme), cal:

155 m2 st / 100 m2 st = 1,55

1,55 x 20 m2 sòl = 31 m2 sòl de zones verdes i espais lliures.

A més de la necessitat de reposar la superfície d’equipament que aquí es perd, a l’apartat 3.- quadre numèric de la zonificació, la present modificació de planejament compleix, amb escreix, amb els requeriments de zones verdes i d’habitatge assequible necessaris.

AA15.- Can Torres

En aquesta actuació es vol resoldre una incongruència del planejament vigent, donat que segons aquest l’ordenació de l’edificació prevista no reconeix la protecció que el catàleg de protecció del patrimoni vigent a Sant Boi fa per a les edificacions existents a dins d’aquest àmbit de la AA15 que tenen front al carrer Lluís Castells.

En especial, i pel que fa a Can Torres, la nova ordenació defineix uns paràmetres edificatoris que permeten el manteniment de l’edificació actual, a excepció de la darrera crugia situada aproximadament a més de 20 metres de profunditat des del carrer Lluís Castells, que tractant-se d’una construcció afegida, haurà de ser enderrocada.

Així, i tal i com es mostra en el plànol d’ordenació 0.3.13.- Polígon d’actuació urbanística 16. Can Torres, es defineix un nou polígon d’actuació urbanística.

Justificació urbanística:

- edificació existent sobre rasant: 1.147 m2 st segons informació de l’Oficina Virtual del Cadastre.

- segons planejament vigent:

edificabilitat: 631,83 m2 st de clau 12 i 100,86 m2 st de clau 8

nombre total d’habitatges: 6 habitatges (resultants de dividir l’edificabilitat pel mòdul d’un habitatge cada 100 m2 st.

(9)

-segons nova ordenació:

edificabilitat: 964,35 m2 st de clau 12

nombre total d’habitatges: 12 habitatges (resultants de dividir l’edificabilitat pel mòdul d’un habitatge cada 80 m2 st).

Per tant, comparant les determinacions del planejament vigent amb les de la nova ordenació, s’observa un increment de sostre residencial de 231,66 m2 st i un increment de 6 habitatges.

Amb la cessió de sòl per a zona verda definida a l’esmentat plànol, es compleix amb escreix amb les determinacions de l’article 94 del TRLU.

A la normativa, s’especifica la modalitat de reparcel·lació a desenvolupar, així com les reserves d’habitatge assequible a realitzar, etc...

2.1.b.- modificació de determinacions definides a la 1a MPGM Nucli Antic:

PA10.- Carrer Pare Baldiri cantonada J. Canalias Amat

Havent-se detectat dificultats en relació a l’execució d’aquest polígon i havent-se estudiat la possibilitat d’ajuntar-lo amb el polígon d’actuació PA8, finalment es proposa no unir-los però sí determinar que el polígon d’actuació PA8 tindrà, com a càrrega externa, part dels costos d’urbanització del PA10. La xifra es concretarà abans de l’aprovació provisional del present document.

D’altra banda, pel que fa al PA10, es presenten diversos canvis:

-modificació de l’àmbit, per motiu de :

·seguir el criteri seguit en la redacció de la 1a MPGM Nucli antic, segons el qual no s’incloïen dins l’àmbit del polígon aquelles parcel·les que només donessin front al carrer Miquel, s’exclouen ara de l’àmbit aquelles parcel·les que es troben en aquesta situació.

·reduïr les càrregues d’urbanització, i per tant s’exclou de l’àmbit uns sòls qualificats de vial situats al sud de l’àmbit.

-modificació de la zonificació i de l’ordenació de l’edificació, per motiu de reduïr les càrregues d’urbanització i d’aconseguir una major continuïtat de la façana edificada al carrer Pare Baldiri, així com també una ordenació volumètrica més semblant a la dels polígons d’actuació veïns (PA8, PA9, PA11).

Així, la nova ordenació definida en el plànol d’ordenació 0.3.8.- Polígon d’actuació urbanística 10. sector Carrer Pare Baldiri cantonada J. Canalias Amat, representa un petit increment d’edificabilitat de 305 m2 st i 2 habitatges.

A l’apartat 3.- quadre numèric de la zonificació, es pot comprovar que la present modificació de planejament compleix, amb escreix, amb els requeriments de zones verdes i d’habitatge assequible necessaris, que en aquest cas s’emplacen fora de l’àmbit del polígon d’actuació, i donat la dèbil viabilitat del polígon, no aniran a càrrec d’aquest.

AA16.- Can Jordana

La 1a MPGM del Nucli antic preveia per a aquest àmbit de Can Jordana, una reserva per a fer 4 habitatges de protecció oficial més una ampliació de l’equipament existent.

Ara bé, la pròpia tipologia de casa aïllada que tant caracteritza Can Jordana, fa que les previsions del planejament vigent siguin dificilment executables.

Així, la nova ordenació destina a zona verda part del sòl i redueix la reserva d’equipament en aquest indret alhora que suprimeix la reserva dels habitatges. En el benentès de que tant la reserva d’equipament com els habitatges de protecció previstos pel planejament vigent es localitzen en un altre indret dins l’àmbit de la present modificació, tal i com es pot comprovar a l’apartat 3.- quadre numèric de la zonificació.

AA14.- part del polígon d’actuació 4 (sector carrer Cerdanya)

La present modificació de planejament modifica sensiblement la zonificació i ordenació de l’edificació del polígon d’actuació 4, motivat única i exclusivament per la voluntat de corregir una incongruència entre l’ordenació i la protecció que el catàleg del patrimoni vigent a Sant Boi fa en relació a l’edificació exitent a la parcel·la D, (consultar plànol 0.3.3.- Polígon d’Actuació Urbanística 4.- carrer Cerdanya).

(10)

PMU canal de la Dreta i Villa Rosita

Es modifiquen alguns dels següents paràmetres urbanístics:

Pel que fa a la zonificació, aquesta haurà de detallar-se en el corresponent Pla de Millora Urbana, però haurà de complir amb el següent:

en quant a sistemes:

6b PARCS I JARDINS URBANS,

NOVA CREACIÓ i CARÀCTER LOCAL (mínim) 12.780 m2sòl

7b EQUIPAMENT DE NOVA CREACIÓ (mínim) 650 m2sòl

5 VIALITAT (mínim) 5.800 m2sòl

* el PMU haurà de qualificar d’equipament i zona verda l’edificació i jardins (respectivament) de la parcel·la on es troba

“Villa Rosita”

en quant a zones:

clau 12, zona de nucli antic.

zones

admissibles: clau 18, zona subjecte a ordenació volumètrica

Superfície de l’àmbit: 23.203,41 m2 sòl. Es manté el mateix àmbit definit a la 1a MPGM del nucli antic, però se’n corregeix el número (esmenant així una errada material del document de la 1a MPGM del Nucli Antic).

Manteniment del sostre màxim definit a la 1a MPGM del Nucli Antic (12.750 m2 st).

Ampliació del nombre màxim d’habitatges. Es fixa en 150 habitatges i en la següent proporció:

% RATIO Nº D´HABITATGES

20 2.550 m²st 75 m²/hab 34

10 1.275 m²st 79,68 m²/hab 16

70 8.925 m²st 89,25 m²/hab 100

100 12.750 m²st 150hab

TIPUS

SOSTRE D´ÚS RESIDENCIAL

TOTAL VPO règim general

VIVENDA LLIURE VPO preu CONCERTAT

Aquest increment de densitat, sense increment d’edificabilitat, (el planejament vigent preveia un màxim de 120, dels quals, 98 eren de renda lliure i 22 havien de ser de protecció oficial) es veu compensat per l’increment de superfície de sòl destinat a zones verdes corresponent:

12 habitatges de protecció oficial

16 habitatges objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible 2 habitatges de renda lliure

Segons l’apartat 3 de l’article 94 del TRLU, cal fer una reserva de 10 m2 sòl de zona verda per cada habitatge de més (llevat d’aquells que es destinin a habitatge de protecció pública i no ultrapassin el mòdul de 70 m2 st):

16+2 = 18 habitatges; 18 habitatges X 10 m2 sòl de zona verda = 180 m2 de sòl de zona verda que cal incrementar.

Per tant, i donat que segons el planejament vigent, calia fer 12.600 m2 de sòl de zona verda, es comprova que es dona compliment a l’increment de sòl de zona verda derivat de l’increment de densitat:

12.600 + 180 = 12.780 m2 de sòl de zona verda, que coincideix amb la reserva mínima que es defineix en la present modificació.

Modificació de la modalitat de reparcel·lació definida en alguns polígons d’actuació urbanística.

Per motiu de facilitar el desenvolupament dels polígons d’actuació urbanístics PA1, PA2, PA8 i Pa10, la present modificació defineix per aquests que la reparcel·lació haurà de ser en la modalitat de cooperació.

Per motiu de designar una modalitat més adequada a les característiques dels polígons d’actuació PA9 i PA11, aquests s’hauran de desenvolupar mitjançant reparcel·lació en la modalitat de compensació bàsica (i no econòmica com definia la 1a MPGM del Nucli Antic) donat que són necessàries algunes cessions. Així, tot i l’important grau de consolidació de les edificacions existents incloses en aquests polígons aquests s’hauran de desenvolupar mitjançant l’esmentada modalitat.

Per al desenvolupament de qualsevol reparcel·lació caldrà tenir en compte els supòsits d’exclusió en la reparcel·lació fixats a l’article 134 del RLU (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme).

(11)

2.1.c.- modificació de determinacions definides amb anterioritat a la 1a MPGM Nucli Antic:

AA8.- illa entre els carrers la Palla, les Eres, la Rutlla i Víctor Balaguer

Es modifica sensiblement l’ordenació de l’edificació inclosa dins l’illa situada entre els carrers la Palla, les Eres, la Rutlla i Víctor Balaguer, per tal de millorar-ne el disseny, en els següents aspectes:

- suprimir el porxo definit pel planejament vigent

- igualar la profunditat edificable de la planta baixa i de la planta pis per al front del carrer la Palla, passant ambdues a 9 metres de profunditat màxima.

Aquesta nova ordenació manté l’edificabilitat pel que fa a les parcel·les on se suprimeix el porxo (donat que es compensa amb les dimensions de la planta PB+ 2PP). Però representa un petit increment d’edificabilitat pel que fa a la modificació referent al front del carrer la Palla. Pel que fa a les reserves que se’n deriven, es pot comprovar que se’n dóna compliment a l’apartat 3.- quadre numèric de la zonificació.

Tal i com es comenta a l’apartat 4 de la present memòria, aquelles llicències que recullin l’increment de d’edificabilitat i/o densitat atribuïble a les determinacions d’aquesta modificació hauran de realitzar la cessió del 10% de l’aprofitament corresponent.

2.1.d.- adaptació del planejament a la realitat preexistent a la 1a MPGM del Nucli Antic (i que no es va recollir en el seu moment):

AA7 Plaça del Mercat

A l’illa situada entre la plaça del Mercat, els carrers del Nord, Cardenal Vidal i Barraquer i Lluís Castells s’esmena una errada de la 1a MPGM del Nucli antic. Aquesta 1a MPGM del Nucli Antic modificava la situació del límit de zona de la clau 12 de manera que es deixava fora d’ordenació bona part de les edificacions existents, no reconeixent el porxo que totes elles presenten en el front de la plaça del Mercat Vell.

La present modificació de planejament, si bé representa un petit increment de sòl qualificat de 12, no representa cap increment d’edificabilitat, doncs els metres que s’avancen queden compensats pel reconeixement en l’ordenació de l’edificació del porxo de la planta baixa.

Planejament vigent: 1.781 m2 sòl i 4.231 m2 st Nova ordenació: 1.950 m2 sòl i 4.231 m2 st

Com a conseqüència de la modificació descrita, a l’illa veïna situada entre la plaça del Mercat, el carrers del Nord, Lluís Castells i Oviedo, també es modifica sensiblement.

AA11 carrer Sevilla

Al carrer Sevilla, es modifica l’ordenació de l’edificació per tal d’adaptar-la a l’edificació existent, la qual va ser fruit d’una concreció realitzada mitjançant un estudi de detall.

Pel que fa a les reserves derivades de l’increment d’edificabilitat definit, es pot comprovar que se’n dóna compliment a l’apartat 3.- quadre numèric de la zonificació.

AA13 alineació carrer sant Pere Més Alt (entre els carrers Mistral i carrer del Castell).

Es modifica sensiblement el límit de zona/sistema amb clau 20a10 i 5, respectivament, en el costat nord oest del carrer Sant Pere Més Alt, entre els carrers Mistral i carrer del Castell.

Aquesta modificació representa una major amplada en aquest punt del carrer Sant Pere Més Alt, consolidant així la importància d’aquest carrer com element d’unió entre el teixits d’Eixample i els del Nucli Antic.

2.1.e.-altres actuacions proposades:

necessitat de realitzar un projecte arquitectònic únic per a cadascuna de les següents actuacions : AA3, AA4, AA5, AA6 i dues parcel·les incloses a la AA8

.

Es fixa l’obligació de realitzar un projecte arquitectònic únic per al desenvolupament de cadascuna de les següents actuacions : AA3, AA4, AA5, AA6 i dues parcel·les incloses a la AA8.

Així es vol garantir que s’aconseguirà:

Tapar les mitjeres existents per les quals es van preveure, a la 1a MPGM del Nucli Antic, les noves edificacions de les actuacions aïllades AA3, AA4, AA5, AA6.

Garantir l’executivitat de les determinacions del planejament per a la parcel·la interior de l’actuació AA8, (al vicular-la a la parcel·la situada a parcel·la del número 9 del carrer Eres) .

(12)

Increment de densitat de la zona 15Sb

En aquelles parcel·les on actualment hi hagi un únic habitatge, i que segons el plànol d’ordenació de l’edificació, no estigui contemplat cap increment de densitat, es podrà incrementar la densitat en un habitatge més, sempre i quan es compleixin ambdues de les següents condicions:

- l’edificabilitat màxima admesa sigui superior a 350 m2 st.

- la longitud del límit de parcel·la amb front al carrer sigui superior a 9,5 metres.

Si la parcel·la en concret presenta consolidada tota l’edificabilitat admissible, l’increment de densitat definit en el present article representarà adaptar l’edificació exitent a la tipologia d’habitatge plurifamiliar.

Si la parcel·la en concret no presenta consolidada tota l’edificabilitat admissible i la part de parcel·la actualment lliure d’edificació disposa de 4,5 metres de longitud en el límit dela parcel·la amb front al carrer, es podrà parcel·lar la parcel·la en dues parcel·les independents.

En qualsevol cas, la sol·licitud d’incrementar el nombre d’habitatges quedarà subjecte al deure de cessió a l’administració actuant del sòl corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic definit a l’article 43 del TRLU (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme) tal i com es justifica a l’apartat 4 de la memòria i es fixa a l’article 23 de la normativa.

Disposició transitòria per a la concessió de llicències en edificacions existents incloses dins d’algun polígon d’actuació urbanística

En compliment a les determinacions de l’article 189 del TRLU i de l’article 29 del RLU, (relatives al deure de conservació i rehabilitació), en aquelles edificacions existents que siguin conformes amb el planejament i que estiguin incloses dins d’algun polígon d’actuació urbanística, s’admetrà, de manera excepcional, la realització d’obres de rehabilitació, prèvia la presentació de la corresponent llicència i de l’aval econòmic que l’ajuntament determini (corresponent a una valoració aproximada de les càrregues derivades del polígon d’actuació en el que estiguin inclosos).

2.2.- actuacions de desenvolupament del planejament vigent:

AA1.- Cal Ribera

La present modificació de planejament detalla suficientment l’ordenació de l’edificació d’aquest àmbit per tal de que no sigui necessari cap pla de millora urbana per al seu desenvolupament (plànol d’ordenació 0.3.14).

D’altra banda, però, sí que caldrà complir amb les reserves d’habitatge assequible exigibles per la llei, tal i com s’especifica a l’apartat 5 de la present memòria.

AA2.- carrer Miquel 30-36

El planejament vigent per aquesta parcel·la qualificava aquests sòls amb la clau 15. Per tant, segons planejament vigent, calia de la tramitació d’un pla de millora urbana que en definís l’ordenació.

La present modificació de planejament defineix l’ordenació de l’edificació en un grau suficient per tal de que no sigui necessari cap planejament derivat per al seu desenvolupament. (plànol d’ordenació 0.3.15).

D’altra banda, però, sí que caldrà complir amb les reserves d’habitatge assequible exigibles per la llei, tal i com s’especifica a l’apartat 5 de la present memòria.

(13)

3.- Quadre numèric comparatiu de la zonificació (planejament vigent / nova ordenació) en els àmbits de modificació de la 2a MPGM del Nucli Antic i part del barri de Marianao.

PLANEJAMENT VIGENT

altres 5 6b 7 8a 15 15sb 12 12* 18 20 a10 TOTAL

AA1: CAL RIBERA 795 795

AA2: carrer Miquel 30-36 1662,87 1662,87 AA3, AA4, AA5, AA6 684 684

AA7 Plaça sant josep 408 2102 4613 7123

AA 8 ILLA PALLA-ERES 2482 2482

AA 9 illa CAL QUIRZET 6015 6015

AA 10 EQUIP TORRE SOL 321 321

AA 11 carrer sevilla 564 564

AA 12 CENTRE PARROQUIAL 527 527

AA 13 AJUST VIALITAT 38 38 AA 14 Mossen Pere Tarres 528 478 1006

AA 15 ILLA TANATORI 100,9 759,14 860

PA 10 814 1216 2235 4265

PA15: CAN GRATACÓS 2942 2942

PMU 1 CANAL DRETA 598,41 4895 12600 610 4500 23203,41 AA 16 CAN JORDANA 525 198 723

TOTALS 598,41 6117 16767 1662 3838 1662,87 2919 6612,1 8497 4500 38 53211,28 NOVA ORDENACIO altres 5 6b 7 8a 15 15sb 12 12* 18 20 a10 TOTAL AA1: CAL RIBERA 795 795

AA2: carrer Miquel 30-36 1663 1662,87 AA3, AA4, AA5, AA6 684 684

AA7 Plaça sant josep 350 1989 4784 7123

AA 8 ILLA PALLA-ERES 2482 2482

AA 9 illa CAL QUIRZET 6015 6015

AA 10 EQUIP TORRE SOL 321 321

AA 11 carrer sevilla 564 564

AA 12 CENTRE PARROQUIAL 450 77 527

AA 13 AJUST VIALITAT 38 38

AA 14 Mossen Pere Tarres 483 523 1006

AA 15 ILLA TANATORI 100,9 759,14 860

PA 10 359 1216 2690 4265

PA15: CAN GRATACÓS 1085 1857 2942

PMU 1 CANAL DRETA 5978,79 12787 658 228,34 3551 23203,41 AA 16 CAN JORDANA 336 387 723

TOTALS 0 6725,79 17997 1816 795 0 5037 9340,5 6092 5408 0 53211,28

(14)

DIFERÈNCIA VIGENT-NOVA ORDENACIÓ

5 608,79

6b 1230,06

7 154,01

8a -3042,86

15sb 2117,87

15 -1662,87

12 2728,34

12* -2405

18 908,07

20 a10 -38

altres -598,41

0

Tal i com es pot observar en aquests quadres, pel que fa al sistema d’equipaments, clau 7, aquest veu incrementada la superfície de sòl que s’hi destina en 154 m2 de sòl.

També cal observar que, amb la present modificació de planejament s’incrementa la superfície de clau 6b, zones verdes, en 1.230 m2 de sòl.

Tot seguit, comprovem que aquest increment de zones verdes descrit és superior a l’increment de zona verda derivat de les modificacions que aquest document presenta. Així, a les diferents actuacions, hi ha el següent increment d’edificabilitat i densitat:

edificabilitat densitat

(m2 st) (habitatges)

AA1: CAL RIBERA

AA2: carrer Miquel 30-36

AA3, AA4, AA5, AA6

AA7 Plaça del Mercat -42

AA 8 ILLA PALLA-ERES 84

AA 9 illa CAL QUIRZET -686

AA 10 EQUIP TORRE SOL

AA 11 carrer sevilla 131

AA 12 CENTRE PARROQUIAL 155

AA 13 AJUST VIALITAT

AA 14 Mossen Pere Tarres

AA 15 ILLA TANATORI 331,5

PA 10 305

PA15: CAN GRATACÓS 2130

PMU 1 CANAL DRETA 18

AA 16 CAN JORDANA

increment densitat potencial 15sb (potencial) 9

total 2409 27

En compliment a les determinacions del TRLU (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme), i més concretament, de l’article 94, l’increment de sostre residencial i l’increment del nombre d’habitatges aquí descrit, representa haver d’incrementar la zona verda de la següent manera:

2.409 / 100 x 20 = 481 m2 sòl de zona verda 27 habitatges = 27 x10= 270 m2 sòl de zona verda total: 481 + 270 = 751 m2 sòl de zona verda

(15)

Per tant, i vist que l’increment de zona verda que es produeix és del valor de 1.230, m2 de sòl, aquest és superior a l’exigit:

1.230 m2 sòl > 751 m2 sòl

Fins i tot, si dels 1.230 m2 sòl hi restem aquells sòls, que tot i estar qualificats com a zona verda, poden tenir ocupat el subsòl (com és el cas de 96 m2 de sòl al PMU Canal de la dreta o els 370 m2 de sòl del PA15 Can Gratacós), es continua complint:

1.230 - 96 – 380 = 754 m2 sòl 754 m2 sòl > 751 m2 sòl 4.- Desenvolupament i gestió

En compliment a l’article 43 del TRLU (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme), i de l’article 40 del RLU (Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme) s’haurà de fer la cessió de sòl amb aprofitament en els següents casos:

- en tots els polígons d’actuació urbanística, (en el benentès de que podran ser exclosos per al càlcul de l’aprofitament aquells béns que cumpleixin amb les determinacions de l’article 134 del RLU.- supòsits d’exclusió en la reparcel·lació).

- En el sector de reparcel·lació que resulti del desenvolupament del PMU-Canal de la Dreta i Villa Rosita.

- en aquells increments de densitat admissibles que siguin sol·licitats sobre parcel·les qualificades de 15 sb i que cumpleixin amb les determinacions definides a l’article 15.3 de la normativa d’aquest document. Quan correspongui, el departament de gestió urbanística valorarà quin és el valor del 10% de l’increment d’aprofitament produït per l’increment de densitat.

- en aquells increments d’edificabilitat i densitat admissibles i atribuïbles a les determinacions de la 2a Modificació Puntual de Pla General Metropolità quan es sol·liciti una llicència que les incorpori.

És el cas de l’increment d’edificabilitat i possible increment de densitat (segons resulti de dividir l’edificabilitat total pel mòdul d’una habitatge cada 100 m2 de sostre) definit per a l’illa situada entre els carrers la Palla, la Rutlla, Víctor Ballaguer i les Eres. Quan es presenti la sol·licitud de llicència i quan correspongui, el departament de gestió urbanística valorarà quin és el valor del 10% de l’increment d’aprofitament produït per l’increment d’edificabilitat i densitat (la densitat, només si procedeix).

En compliment al mateix article 43 del TRLU, quan la cessió es produeixi en valor econòmic, l’administració l’haurà de destinar a conservar o ampliar el patrimoni públic de sòl.

5.- Reserves per a habitatge assequible

En compliment a les determinacions del TRLU (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme):

S’haurà de destinar a habitatge de protecció oficial com a mínim el sòl corresponent al 20% del sostre residencial de nova implantació.

S’haurà de destinar a habitatge objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible com a mínim el sòl corresponent al 10% del sostre residencial de nova implantació.

Per al càlcul de les reserves mínimes esmentades en aquest article seran d’aplicació les determinacions de l’article 66.3 del RLU (DECRET 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme) on s’especifica que no es considera sostre residencial de nova implantació i no computa en el càlcul, el sostre corresponent a les construccions amb ús residencial existents.

El compliment del present article es demostra amb les determinacions que s’han definit en el següent quadre:

àmbit % mínim

d’habitatge assequible

nombre

mínim d’habitatges assequibles

AA1 20% del sostre de nova implantació: HPO

10% del sostre de nova implantació: HC 1 habitatge

AA2 20% del sostre de nova implantació: HPO

10% del sostre de nova implantació: HC

2 habitatges

PA 15 30% del sostre de nova implantació: HPO 9 habitatges

PA 16 20% del sostre de nova implantació: HPO 10% del sostre de nova implantació: HC

4 habitatges PMU 1 20% del sostre de nova implantació: HPO

10% del sostre de nova implantació: HC

34 habitatges HPO 16 habitatges HC parcel·la “cal

quirzet”

(Plaça Gaietà Mestres nº2)

Com a mínim 500 m2 st: HC 5 habitatges HC

HPO: habitatge de protecció oficial

HC: habitatge objecte d’altres mesures d’estímul de l’habitatge assequible

(16)

D’altra banda, a més, tot seguit es demostra que en el quadre anterior es dóna compliment a totes i cadascuna de les reserves a fer per habitatge assequible tot i que no han estat incloses en l’esmentat quadre:

Així, les següents reserves:

a.- PA 10:

Els 1000 m2 de sostre residencial de nova implantació representa haver de fer una reserva de 200 m2 st d’HPO i 100 m2 de sostre d’HC.

b.- Can Jordana

El planejament vigent preveia una reserva de 250 m2 de sostre d’HPO que la nova ordenació ha suprimit d’aquest emplaçment

c.- Centre Parroquial

Els 155 m2 de sostre residencial de nova implantació representa haver de fer una reserva de 31 m2 st d’HPO i 15m2 de sostre d’HC.

Per tant cal comprovar que es cumpleix amb les següents reserves:

a+b+c = 481 m2 st d’HPO i 115 m2 st d’HC.

Així, comprovem que aquestes reserves les trobem a:

1.- l’escreix d’habitatge d’HPO que es preveu al PA15, Can Gratacós, doncs en aquest polígon es fa un 30 % d’HPO (en comptes d’un 20% d’HPO i un 10% d’HC) equivalent a 213 m2 st.

2. els 280 m2 st d’HPO de reserva que es preveu que es faran al PA8 (o fora d’aquest) tot i que el planejament no ho determini (provinents d’un acord amb la propietat de les finques dels números 63 i 65 del carrer Miquel).

3.els 500 m2 st d’HC que com a mínim s’hauran de fer a la parcel·la “Cal Quirzet”, situada al número 2 de la plaça Gaietà Mestres.

Per tant, 1+2+3 sumen les següents reserves = 493 m2 st d’HPO i 500 m2 st d’HC

Per tant, queda demostrat que dins l’àmbit de la 2a MPGM del Nucli antic i part del barri de Marianao, es dóna compliment a totes les reserves d’habitatge assequible exigibles per la llei:

493 m2 st HPO > 481 m2 st d’HPO 500 m2 st HC > 115 m2 st d’HC.

4 i 5 bis.- quadre resum de la cessió i de les reserves d’habitatge assequible a fer en totes i cadascuna de les actuacions definides a la present modificació.

reserves d’habitatge

assequible

Cessió del 10%

AA1: CAL RIBERA

20% HPO 10% HC

(perquè el planejament vigent determinava la necessitat de realitzar un Pla de Millora Urbana)

NO

AA2: carrer Miquel 30-36

20% HPO 10% HC

(perquè el planejament vigent determinava la necessitat de realitzar un Pla de Millora Urbana)

NO

AA3, AA4, AA5, AA6 NO NO

AA7 Plaça del Mercat NO NO

AA 8 ILLA PALLA-ERES

NO SI (només quan es demani llicència que reculli l’increment de d’edificabilitat i densitat)

AA 9 illa CAL QUIRZET 500 m2 st d’HC mínim NO

AA 10 EQUIP TORRE SOL NO NO

AA 11 carrer sevilla NO (ja està executat) NO (ja està executat)

AA 12 CENTRE PARROQUIAL

20% HPO 10% HC

(en un altre indret, tal i com s’explica en el punt 5, i no al seu càrrec, donat l’especificitat de l’actuació, que es fa segons es reguli en el conveni a fer)

SI

AA 13 AJUST VIALITAT NO NO

(17)

AA 14 Mossen Pere Tarres

NO (perquè la modificació només es fa als efectes d’esmenar una errada de la 1a MPGM del Nucli Antic)

SI (la que li pertoqui per estar inclos dins el PA 4)

AA 15 ILLA TANATORI

20% HPO 10% HC

SI

PA 10

20% HPO 10% HC

(en un altre indret, tal i com s’explica en el punt 5, i no al seu càrrec, donat la dèbil viabilitat econòmica del polígon)

SI

PA15: CAN GRATACÓS 30% HPO SI

PMU 1 CANAL DRETA

20% HPO 10% HC

SI

Parcel·les 15sb que

incrementen la densitat NO SI (amb la llicència)

Parcel·la Cal Quirzet (situada al nº2 de la Plaça Gaietà Mestres)

500 m2 st HC NO

6.- Justificació de l’assoliment de l’objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible i de les directrius per al planejament urbanístic dels articles 3 i 9 del TRLU (Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

Atenent al grau de consolidació de les trames urbanes històriques —zona de Nucli antic i zona d’eixample suburbà— els aspectes ambientals a tenir en compte han de tenir a veure, fonamentalment, amb la localització i sistematització dels espais lliures de l’àmbit, així com llur connexió amb la xarxa més àmplia a la ciutat i al territori.

Tant la memòria, com especialment l’annex justificatiu de la modificació de zones verdes de la Modificació del PGM en l’àmbit del Nucli antic, aprovada definitivament en data 20/07/2004 en el mateix àmbit, ja realitzava un balanç ambiental del document aleshores proposat, que millorava la situació anterior.

En aquest sentit i tenint present que el grau de detall amb el que es descriuen les actuacions que pel que fa a espais lliures a l’annex justificatiu de la modificació del sistema de zones verdes; ens remetem a l’esmentat apartat.

Aquesta 2a Modificació Puntual assumeix els principis de sostenibilitat descrits i els concreta en les següents propostes respecte el model d’ordenació territorial-urbà:

La Modificació Puntual objecte d’estudi contribueix a fomentar el model d’ordenació urbanística compacta i el desenvolupament sostenible, ja que desenvolupa petites actuacions de millora pel que fa a:

1.- localització d’equipaments i zones verdes al vell mig del nucli urbà,

2.- fa possible un petit increment de densitat a un sector PMU Canal de la Dreta i Villa Rosita, gairebé íntegrament destinat a implementar les polítiques públiques d’habitatge i que alhora està molt ben connectat des del punt de vista del transport públic; tot evitant models de distribució dispersa i baixa densitat d’habitatges.

7.- Annex justificatiu de la modificació de zones verdes (En compliment de l’article 95 del Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret 1/2005)

7.1.- introducció

Atenent al grau de consolidació de les trames urbanes històriques —zona de Nucli antic i zona d’eixample suburbà— i el fet que el present document de 2a modificació puntual proposa molt petites modificacions respecte el planejament vigent, creiem necessari descriure previament el planejament resultat de la Modificació puntual de PGM en l’àmbit del Nucli antic.

Tant la memòria, com especialment l’annex justificatiu de la modificació de zones verdes de l’esmentada Modificació puntual de PGM, aprovada definitivament en data 20/07/2004 en el mateix àmbit, ja realitzava una descripció de les actuacions a desenvolupar, amb una important millora respecte la situació anterior.

Passem a descriuere-les amb detall, tot fent especial esment en el grau d’execució de cadascuna:

L’esmentada modificació, planejament vigent en aquest àmbit, suposava globalment un important increment de zones verdes al subàmbit del Nucli antic pròpiament dit, increment que corresponia bàsicament a operacions de:

— ampliació d’espais lliures existents,

(18)

— qualificació d’importants peces de zona verda derivades del trasllat d’equipaments

— cessió gratuïta, i urbanització, dins alguns polígons o sector de planejament, de sòls destinats a zona verda que al planejament anterior tenia qualificació de verd privat protegit.

Entre les que suposaven una major repercussió al subàmbit del nucli antic:

▪ la plaça del mercat de Sant Josep, ja urbanitzada, on abans hi havia hagut un antic mercat; ha esdevingut un petit focus de centralitat al seu entorn.

▪ Els jardins al voltant de Can Jordana, ja urbanitzats, van permetre recuperar i ampliar, i posar a l’abast de la ciutadania, uns antics jardins privats pertanyents al propi edifici catalogat, que actualment ja rehabilitat, allotja dependències municipals.

▪ Els jardins Rafael Casanova i plaça de l’Esglèsia, dos espais urbans de gran qualitat en el bell mig del Nucli antic, ja urbanitzats, i des d’on es divisa una part considerable del delta del Llobregat.

▪ també va suposar un important increment de zones verdes, en continuïtat física amb les descrites al paràgraf anterior, en tota la vessant sudest del turó del castell, al voltant de la Masia de Can Julià, en aquest cas l’execució d’aquest parc públic, com l’obtenció com la urbanització, requerien de l’execució de diversos polígons d’actuació urbanística —PA-2, PA-3— i un sector de planejament derivat —PE-1—. Aquestes actuacions es troben en diversos graus de desenvolupament, tanmateix s’està executant la primera fase corresponent a la urbanització del PA-3, al voltant de la masia de Can Julià.

L’ordenació de les zones verdes al voltant del Turó del Castell fa possible, a una cota intermitja i sense canvis molt bruscos de pendent, la connexió de vianants del sector sector de l’Ateneu Santboià i la Plaça Catalunya , (travesssant els jardins de Can Castells i Can Barraquer, el jardí de Rafael Casanova i fins la masia del Can Julià, i els carrer Mallorca i Tres d’Abril).

Pel que fa al subàmbit del Barri de Marianao l’actuació amb més repercussió sens dubte és l’obertura fins a la ronda Sant Ramón, obtenció dels sòls i urbanització del carrer Pare Baldiri de Sant Boi. Així mateix caldria destacar la urbanització del carrer Canalias Amat, ja executat, i un tram de la Carretera del Bori, que resta hores d’ara pendent.

7.2.- Dades de modificació del sistema de zones verdes.

Justificació quantitativa

Pel que fa a dades quantitatives cal tenir en compte les les determinacions del planejament vigent:

SISTEMES PLANEJAMENT VIGENT

MPPGM EN L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC SISTEMA PARCS URBANS EXISTENTS Clau 6a 21.792,00 m2 sòl

SISTEMA PARCS URBANS NOVA CREACIÓ Clau 6b

42.829,16 m2 sòl TOTAL SISTEMA PARCS URBANS

ÀMBIT NUCLI ANTIC 64.621,16 m2 sòl

En relació a les modificacions proposades en aquesta 2a modificació puntual cal destacar que són sovint petites modificacions que en tots els casos tenen per objecte mantenir i/o ampliar els espais lliures actuals, essent el resultat final en relació als àmbits que es modifiquen:

SISTEMES PLANEJAMENT VIGENT

MPPGM EN L’ÀMBIT DEL NUCLI ANTIC

PROPOSTA 2a MPPGM ÀMBIT NUCLI ANTIC I PART BARRI MARIANAO

TOTAL SISTEMA PARCS URBANS

Clau 6a + 6b 16.767 m2 sòl 17.997 m2 sòl

Com es pot observar el resultat final és un increment de 1.230 m2 sòl destinat a zones verdes. I en concret les modificacions, que es detallen a l’apartat següent afecten els següents àmbits:

— AA7 Plaça Sant Josep

— AA10 Equipament Torre del Sol

— AA14 Mossèn Pere Tarrés

— AA16 Can Jordana

— PA10 Pare Baldiri / Canalies Amat II

— PA15 Can Gratacós

— PA16 Can Torres

— PMU 1 Canal de la Dreta i Villa Rosita

Figure

Updating...

References

Related subjects :