• No se han encontrado resultados

INFORME D'AUDITORIA DEL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI DEL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INFORME D'AUDITORIA DEL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI DEL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

Ignasi L/arens Irisam Censor Jurat de Comptes R.O.A.C. 18762

. l ��� D� S

matena s.

INFORME D'AUDITORIA DEL COMPTE GENERAL DEL CONSORCI DEL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA CORRESPONENT A L'EXERCICI 2018

A la Junta General del CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA.

Hem auditat el Compte General adjunt de CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA, que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2018, el compte del resultat econòmic patrimonial, l'estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l'exercici pressupostari 2018 acabat en aquesta data.

Aquesta auditoria ha estat realitzada en el marc que preveu l'article 29.3-A del Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic i la forma d'efectuar el control financer a les entitats del sector públic local, atribuint a la Intervenció del Consell Comarcal de la Garrotxa les funcions de control financer mitjançant la forma d'auditoria de les entitats i empreses públiques dependents del Consell Comarcal de la Garrotxa, d'acord amb el que s'estableix al mateix Reial decret al seu article 34.3 en relació amb el règim de control dels consorcis adscrits.

La Gerència i la Intervenció del Consorci són responsables de la formulació del Compte General adjunt de l'entitat d'acord amb el marc d'informació financera que es detalla a la nota 1 i 3 de la memòria adjunta i en particular d'acord amb els principis i criteris comptables, així mateix, és responsable del control intern que consideri necessari per permetre que la preparació de L'ESMENTAT Compte General estigui lliure d'incorrecció material, deguda a frau o error. En la formulació del Compte General adjunt d'aquesta entitat s'ha emprat el principi comptable d'entitat en funcionament.

El Compte General a què es refereix aquest informe ha estat formulat per la Gerència i la Intervenció del Consorci i informat per la Comissió Especial de Comptes de 23 de maig de 2019.

No s'han produït al·legacions en el termini de la seva exposició pública.

11. Objectiu i abast del treball: Responsabilitat de l'auditor

La nostra responsabilitat és emetre una opinió sobre si el Compte General adjunt expressa la imatge fidel, basada en el treball realitzat d'acord amb les Normes d'Auditoria del Sector Públic i sota la direcció i supervisió de la Intervenció del Consell Comarcal de la Garrotxa.

En tot allò no regulat explícitament per les normes d'auditoria anteriors, són aplicables els principis i normes d'auditoria generalment acceptats i, especialment, les normes tècniques de l'ICAC.

Aquestes normes exigeixen que planifiquem i executem l'auditoria per tal d'obtenir una seguretat raonable, tot i que no absoluta, que el Compte General està lliure d'incorrec · :T

'$ �" ,,, ,..,

� ... '-o

f;

o �"' :-o

Una auditoria comporta l'aplicació de procediments per obtenir evidència a ad , ,

'fJ �

suficient sobre els imports i la informació recollida en el Compte General. Els pro imen ,,, � seleccionats depenen del judici de l'auditor, inclosa la valoració dels riscos d'i ui

'ó%.��=; 91a

_;;

material en el Compte Genera. En efectuar aquestes valoracions del risc, l'aud ' -¾EslRoNA

¡/f È

compte el control intern rellevant per a la preparació i presentació raonable per

*� O\ ���¿:-

gestor del Compte General, a fi de dissenyar els procediments d'auditoria que siguin a uaq�1-1s -.1..�

en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre l'eficàc1 :J>Qet.;;-;;;;,-r

control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou l'avaluació de l'adequació dels criteris

(2)
(3)
(4)
(5)

Referencias

Documento similar

En consecuencia, hemos recorrido un camino l i d e r a n d o l a c o n f o r m a c i ó n d e r e d e s colaborativas solidarias en los territorios en los que

37 El TPI, en los fundamentos jurídicos del 149 al 154 de la sentencia «Virgia- micina», examinó las dos actividades complementarias que integran la evaluación de riesgos:

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

Y en el caso específico del CEDH, valor orientativo mediado por la jurisprudencia del TEDH (6). El derecho a la inviolabilidad del domicilio que proclama el artículo 18.2 CE

S’ ha de tenir en compte que l’ empresa haurà d’ afrontar la inversió inicial de compra del tren turístic, ja sigui considerant el finançament corresponent, i per tant assumir

Reial Decret d’11 de febrer de 1889, pel qual es prorroga el termini de Entrada en vigor del Codi Civil.. GACETA

De este modo se constituye un espacio ontológico y epistemológico a la vez, en el que cada elemento (cada principio) ocupa un lugar determinado en la totalidad, y desde ahí está

f«cettfk d*l desenvolupament d* la cort general, ecpecialaent aab la satisfácele d«l« greuges i la legislació aprovada. Se'n farà «1 tractaaent d«* d'un doble vessant: priseraient,