• No se han encontrado resultados

TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00122

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TAULA DE VALORACIÓ DOCUMENTAL 00122"

Copied!
5
0
0

Texto completo

(1)

CODI

00122

NOM DE LA SÈRIE

Expedients d’inscripció en el Registre Industrial (denominació històrica de l’actual Registre Integrat Industrial creat l’any 2010).

SUPORT -Paper -Informàtic

ORGANISME PRODUCTOR

Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació / servicis territorials d'Indústria d'Alacant, Castelló i València.

FUNCIÓ

Proporcionar informació sobre l'activitat industrial en el territori de la Comunitat Valenciana que siga necessària per a l'exercici de les competències atribuïdes en matèria de supervisió i control a la Generalitat Valenciana i a altres administracions públiques en matèria industrial, en particular sobre aquelles activitats sotmeses actualment a un règim de comunicació o de declaració responsable.

MARC LEGAL

DISPOSICIÓ PUBLICACIÓ

OFICIAL NÚMERO DATA DE PUBLICACIÓ R.D. 697/1995, de 28 d'abril derogat pel R.D.559/2010, de

7 de maig que regula el registre industrial integrat. BOE 128 y 125

30/05/1995 y 22/05/2010 Decret 1775/1967, de 22 de juliol, sobre règim

d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries. BOE 176 25/07/1967 R.D. 2135/1980, de 26 de setembre, del Ministeri de

Indústria i energia, sobre liberalització industrial. BOE 247 14/10/1980 Orde de 19/12/1980 sobre normes de procediment i

desenrotllament del R.D. 2135/1980, de 26 de setembre, de liberalització industrial.

BOE 308 24/12/1985

Decret 182/1985, d'11 de novembre, sobre competències de les conselleries d'Agricultura i Pesca i d'Indústria, Comerç i Turisme en matèria d'indústries agràries i alimentàries.

DOGV 314 05/12/1985

Decret 697/1995, de 28 d'abril, pel qual es va aprovar el Reglament del Registre d'Establiments Industrials d'àmbit

estatal. BOE 128 30/05/1995

Llei 21/1992, de 16 de juliol, de la Direcció d'Estat, DOGV 176 23/07/1992

(2)

d'indústria.

Decret 59/1999, de 27 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'establix el procediment per a la posada en funcionament

d'indústries i instal·lacions industrials. DOGV 3486 03/05/1999

Correcció d'errors del Decret 59/1999, de 27 d'abril del Govern Valencià, pel qual s'establix el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.

DOGV 3532 06/07/1999

Orde de 30 de juny de 1999, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Decret 59/1999, de 27 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'establix el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.

DOGV 3547 27/07/1999

Correción d'errors de l'Orde 30 de juny de 1999, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del Decret 59/1999, de 27 d'abril, del Govern Valencià, pel qual s'establix el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.

DOGV 3584 16/09/1999

Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'establixen les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi.

DOGV 3893 07/12/2000

Orde de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual es modifica la de 13 de març de 2000, sobre contingut mínim en projectes d'indústries i instal·lacions industrials.

DOGV 3976 09/04/2001

Resolució de 18 de setembre de 2002, de la Direcció General de Indústria i energia, per la qual es modifiquen els annexos de les ordes de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials.

DOGV 4346 30/09/2002

Resolució de 20 de juny de 2003, de la Direcció General de Indústria i energia, per la qual es modifiquen els annexos de l'ordes de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials.

DOGV 4589 17/09/2003

R.D. 2267/2004, de 3 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments

industrials. BOE 303 17/12/2004

Legislació específica (contaminació, constructores, estacions de servici, baixa tensió, impacte ambiental, abocaments, artesania, etc.)

Resolució de 12 de juliol de 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum per la qual es modifiquen els annexos de les Ordes de 17 de juliol de 1989 de la

DOCV 5068 10/08/2005

(3)

Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials.

Resolució de 28 de febrer de 2007, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum per la qual es modifiquen els annexos de les Ordes de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials.

DOCV 5466 08/03/2007

Decret 127/2006, de 15 de setembre, del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat,

de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental. DOCV 5350 20/09/2006 Correcció d'errors del Decret 127/2006, de 15 de setembre

del Consell, pel qual es desplega la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

DOCV 5364 10/10/2006

Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el

Reglament del registre Integrat Industrial. BOE 125 22/05/2010

Resolució de 12 de juliol de 2005, de la Direcció General de Seguretat Industrial i Consum per la qual es modifiquen els annexos de les Ordes de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials.

DOCV 5068 10/08/2005

DOCUMENTS QUE FORMEN L'EXPEDIENT

DOCUMENTS OBSERVACIONS

-Instància, impresos de Registre Industrial

-Projectes i certificacions tècniques tant de tècnics com d'oques, i/o instal·ladors.

-A partir del 22 d'agost 2010, data de Entrada en vigor del Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial, per mitjà de presentació de la declaració responsable per a l'alta o modificació de l'empresa en el registre industrial integrat.

ALTA

-Imprés de sol·licitud (SOLINDUS).

-Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant legal (fotocòpia del DNI-NIF, estatuts, etc.). Per a persones físiques no serà necessari presentar el D.N.I., sempre que, en la sol·licitud, s'autoritze a l'Administració a consultar les dades.

-Projecte tecnicoeconòmic (Orde 12.02.01, DOGV 09.04.01), quan s'aplique.

(4)

-Projecte elèctric o memòria per a indústries (Resolució 20.06.03, DOGV 17.09.03), segons el cas.

-Croquis d'accés.

-Full de dades tècniques (DATTECN) i de dades complementàries (DATCOMPL). Presentar per duplicdo.

-Certificat de direcció i terminació d'obra de la instal·lació elèctrica, segons el cas.

-Certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió (CERTINS).

-Autorització d'abocament d'Ajuntament o organisme de conca, en el cas d'abocament d'aigües residuals.

-Cerfiticado general (CGE) (Orde 12.02.01, DOGV 09.04.01).

Còpia de la sol·licitud d'inscripció en el Registre d'empreses agroalimentàries, si és el cas.

-Autorització d'ús del Ministeri de Foment en el cas d'empreses fabricants de forjats o estrucuturas per a pisos i cobertes.

-Document per a presentar i rebre notificacions en nom del titular, si és el cas.

-Declaració responsable, en cas d'instal·lacions amb risc per a la prevenció de la legionel·losi (Decret 173/2000 de 5 de desembre, DOGV 7/12/2000).

-Document de designació del responsable tècnic firmat per la propietat i el tècnic designat (CERLEGIO)(Orde 13/02/2001, DOGV 07/03/2001).

-Titulació requerida per al tècnic (Orde 13/02/2001, DOGV 07/03/2001).

-Còpia dels contractes o vinculació amb el taller (Orde 13/02/2001, DOGV 07/03/2001).

-Certificat de verificació prèvia a la posada en servici, emés per OCA, si és el cas (CERTOCA).

-Annex de seguretat contra incendis (SOLPROIN) o bé declaració de no aplicació del reglament de seguretat contra incendis (DECLAINC).

-Còpia de la sol·licitud presentada davant de l'òrgan mediambiental competent, per a l'obtenció de l'instrument d'intervenció administrativa ambiental corresponent. En cas d'estar ja en possessió del document original d'autorització ambiental integrada, llicència ambiental o comunicació ambiental, presentar fotocòpia compulsada, o bé original i còpia per a la seua compulsa.

-Les indústries farmacèutiques, així com les indústries en reconversió i qualsevol altra subjecta a reglamentació especial, hauran de presentar la documentació addicional requerida per la normativa vigent.

NOTA

Les empreses constructores només han de presentar la documentació següent:

-Imprés de sol·licitud (SOLINDUS).

-Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant legal (fotocòpia del DNI-NIF, estatuts, etc.).

-Full de dades tècniques (DATTECN) i de dades complementàries (DATCOMPL) per duplicat.

BAIXA

(5)

-Imprés de sol·licitud (SOLINDUS).

Documentació identificativa del titular i, si és el cas, del seu representant legal (fotocòpia del DNI-NIF, estatuts, etc.).

RÈGIM D'ACCÉS

TIPUS D’ACCES DISPOSICIÓ

Accés Restringit

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de Caràcter Confidencial.

Article 10 de la llei de Propietat Intel·lectual: dades de caràcter personal i documentació tècnica.

Observacions

No poden reproduir-se la documentació tècnica ni els projectes tècnics en virtut del que disposa l'article 10 de l'actual Llei de Propietat Intel·lectual, que considera protegibles: “...las obres literàries, artístiques o científiques originàries expressades per qualsevol mitjà o suport tangible o intangible conegut o que s'invente en el futur...”, definició en què clarament s'enquadren els projectes tècnics sempre que reunisquen la característica fonamental de ser originaris.

SÈRIES RELACIONADES

Registre industrial.

Registre integrat industrial.

DICTAMEN

Conservació permanent. La documentació conté dades necessàries per al coneixement del sector industrial i l'exercici de les funcions d'inspecció i control de la pròpia activitat.

RESOLUCIÓ

Resolució de 7 de maig de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les taules de valoració documental que han rebut el dictamen favorable de la Junta Qualificadora de Documents Administratius. [2013/4760]

Referencias

Documento similar

5.3. Si la persona física que va a ejercer el derecho a voto en representación de la entidad no coincide con la que figura en el censo electoral, la entidad

Per altra banda, la recerca experimental també ha buscat donar respostes en relació als hàbits d’ús de la xarxa des de casa per part dels infants i dels seus pares,

a) Descriure quines són les TIC més usades en la comunicació dels actors vinculats amb l’esport: organitzacions esportives, organitzacions comercials esportives, mitjans

Es conservarà un expedient de cada una de les accions susceptibles de suport incloses en cada una de les convocatòries anuals, tramitades per la direcció

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

Subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a associacions empresarials i fórmules de comerç associat o integrat que tinguen el domicili social a la

- Un curso formativo para los técnicos de laboratorio de la UPV sobre la prevención de los residuos en los laboratorios, que se llevará a cabo los días 23, 24, 25, 26 y 27

a) Figurar en el cens electoral en els estaments de persones físiques o pertànyer a una entitat esportiva que figure en el cens. d) No haver ostentat un càrrec