Introducció: magnituds escalars i vectorials

52  Download (0)

Full text

(1)

Física.

​ Introducció: magnituds escalars i vectorials

Recordem que una MAGNITUD física és aquella ​propietat​ associada a la matèria que es pot ​mesurar o calcular​.

Si per definir una magnitud física de forma precisa necessitam conèixer la seva direcció i sentit a més del seu valor numèric, estam davant d’una MAGNITUD VECTORIAL. P.e.: la velocitat (anava a 20 km/h ​cap a​ …).

Pel contrari, si no té sentit preguntar-se ​cap a on​, estam davant d’una MAGNITUD ESCALAR. P.e.: la temperatura (p.e. 25 ºC)

MAGNITUDS

VECTORIALS (cap a on?)

MAGNITUDS ESCALARS

Velocitat Temperatura

Acceleració Pressió

Posició a l’espai Longitud

Força Energia

Pes (és una força) Massa

Superfície Volum

Les magnituds vectorials es representen mitjançant

vectors ​ que són segments orientats:

(2)

Un vector ve definit per:

- punt d’aplicació - direcció

- sentit

- mòdul, intensitat o longitud

Els vectors situats sobre els eixos tenen un signe associat al seu sentit: Cap a dalt o a la dreta + Cap a baix o a l’esquerra ​-

Tema 1. Cinemàtica

-El moviment es pot definir com el canvi de posició respecte d’un punt o un sistema de referència, en un temps determinat.

- ​

La trajectòria és el camí seguit per un cos en moviment​

. ​

O el conjunt de punts per on ha passat el mòbil.

(3)

- ​

Temps: ​t , t

0 (el subíndex “sub-zero” vol dir “inicial”)

- ​

Temps transcorregut: Δ​t = t - t

0 (“Δ” representa la lletra “D” majúscula grega:

“delta” i es llegeix “delta t” o “increment de t”)

POSICIÓ RESPECTE D’UN PUNT ​

(l’origen de posicions):

-> ->

Vector de posició: ​r

, ​r 0

Vector de posició sobre l’eix X (es pot ometre el signe de vector per comoditat): ​x , x

0

Vector de posició sobre l’eix Y (es pot ometre el signe de vector per comoditat): ​y , y

0

Posició sobre la trajectòria (no és vectorial): s, s

0

DESPLAÇAMENT

-> -> ->

- Vector desplaçament: Δ​r

= ​r - ​r 0 (sempre en línia recta)

- Vector desplaçament sobre l’eix x (es pot ometre el signe de vector): Δ​x = x - x

0

Vector desplaçament sobre l’eix y (es pot ometre el signe de vector): Δ​y = y - y

0

- Desplaçament sobre la trajectòria (​no és vectorial​) ​: Δ​s= s - s

0

ESPAI (e) o DISTÀNCIA (d) RECORREGUDA

És el que quedaria registrat en un compta-quilòmetres.

d = ​

Δ​s

​ ​(si no hi ha retrocessos)

d = ​

Δ​r

;

d= ​

Δx ;

d= ​

Δy (si la trajectòria és recta i no hi ha retrocessos)

(4)

vector

(2 o 3 dim.)

sobre eix X (unidimens.)

sobre eix Y (unidimens.)

sobre la trajectòria

posició

->

r =(x,y)

x

y

s

desplaça- ment

-> -> ->

Δ​r

= ​r -​r0 Δ​x= x- x0 Δ​y = y - y0 Δ​s= s - s0

VELOCITAT MITJANA

espai (e) o distància (d) recorreguda d

V​m = --- = ---- (m/s , km/h)

temps transcorregut Δt

(5)

->

-> vector desplaçament Δ​r Vector velocitat mitjana​: V​m=---= ---

temps transcorregut Δ​t

Δ​x Si el moviment és rectilini sobre l’eix X, sense retrocés: V​m = ---

​Δt

VECTOR ​ VELOCITAT INSTANTÀNIA ​ EN UN PUNT

-> ->

-> vector desplaçament infinitesimal ​Δ​ r

d r(t)

V = --- = lím --- = --- temps transcorregut infinitesimal ​Δ ​t

-> 0

Δ ​t d t

El vector velocitat instantània és la derivada del vector de posició respecte del temps.

El ​vector velocitat instantània​ es dibuixa ​tangent a la trajectòria (gràfic y//x)​ (en cada punt)​.

El vector velocitat instantània ens informa de la direcció i el sentit del moviment.

En un gràfic posició/temps (s, x o y//t), la velocitat instantània és el pendent de la recta tangent en cada punt: pendent gran => gran velocitat.

En un gràfic x//t, la derivada de la funció​ dx(t)/dt= x’(t) ​en cada punt​, ​és el pendent de la recta tangent en cada punt​. (dx(t)/dt = velocitat instantània)

(6)

y=f(x)= 4x

3 +2

y’=dy/dx=

3·4·x3-1 =12·x2

https://sites.google.com/a/x tec.cat/fqgeogebra/fisica/ci nematica -->

EQUACIÓ DE LA TRAJECTÒRIA

->

Exemple: Donada l’equació del moviment, r(t)=(x,y)= ( 2t , 6t-2t​2) m l’equació de la trajectòria s’obté expressant ​y

​ en funció de ​x:

x= 2t ---> t= x/2 ​( aïllant el temps en x, i substituint-lo en y)

y= 6t-2t​2 ---> y= 6·x/2 - 2·x​2/4 ---> ​y = 3x - x​2/2

VECTOR ACCELERACIÓ

-​ACCELERACIÓ MITJANA -> -> ->

-> v- v​0 Δv

a​m = --- = --- ( m/s​2 ) indica els canvis del vector velocitat amb t - t​0 Δt el temps

(7)

- ​ACCELERACIÓ INSTANTÀNIA

-> -> ->

-> vector variació de velocitat infinitesimal ​Δ​ v

d v(t) d2 r(t)

a = --- = lím --- = --- = --- temps transcorregut infinitesimal ​Δ ​t

-> 0

Δ ​t d t d t2

El vector acceleració instantània és la derivada del vector velocitat respecte del temps o també la segona derivada del vector de posició respecte del temps.

A l’hora de dibuixar ​el vector acceleració​ sobre un mòbil que descriu una trajectòria curvilínia, ​és un vector cap a l’interior (la concavitat) de la trajectòria​.

COMPONENTS INTRÍNSECS DE L’ACCELERACIÓ Hi ha dos tipus d’acceleració:

Acceleració tangencial

(tangent a la trajectòria com la velocitat)

v - v​0

a​tm = --- ( m/s​2 ) t - t​0

_____

d v d (V ​vx2+vy2) a​t = ---​ = ---

d t d t

Indica variacions de mòdul​ de la velocitat És la derivada del mòdul​ ​del vector velocitat respecte del temps

(8)

Acceleració normal

o centrípeta (a​n o a​c) (perpendicular a a​t, cap al centre de corbatura)

v​2

a​n = --- ( m/s​2 )

R

R = radi de corbatura traject.

Indica variacions de direcció ​ de la velocitat.

a​n en moviments rectilinis val zero: a​n =0

ATENCIÓ: TOT MOVIMENT QUE SIGUI CURVILINI, TÉ a​n

MOVIMENT RECTILINI UNIFORME (MRU)

Trajectòria: ​recta ​ (suposarem sobre l’eix X)

Velocitat instantània = Velocitat mitjana V = V​m

Acceleració = 0 (a​t i a​n= 0)

(9)

EQUACIONS ( eix X)

VELOCITAT (m/s) DESPLAÇAMENT (m) POSICIÓ (m) ​o

EQUACIÓ DEL MOVIMENT

​Δ​x x - x

0

v​ ​

= --- = ---

​Δt

​t - t0

Δ​x = v.

​Δt ​ x = xo + v. Δt

​ ​ en matemat. ​ (y =m·x + b)

REPRESENTACIONS GRÀFIQUES MRU

En gràfics posició-temps (​s, x

o y // t ) el pendent m=(x-x0 )/t-t0 és la

velocitat.

FORMA PENDENT VALOR inicial Posició // temps RECTES amb

pendent​ que representa la velocitat

+: V>0 (mou cap a la dreta) -: V<0 (mou cap a l’esquerra)

​x

o

Velocitat // temps rectes 0 ​ v=v

0

(10)

HORITZONTALS

(11)

MOVIMENT RECTILINI UNIFORMEMENT ACCELERAT o VARIAT (MRUA)

Trajectòria: ​recta ​ (suposarem sobre l’eix X)

Velocitat instantània: varia uniformement v - v​0

Acceleració: a​n=0 a​t= --- ​és constant t - t​0

MRUA:

ACCELERACIÓ (m/s​2)

VELOCITAT (m/s) POSICIÓ (m) ​o

EQUACIÓ DEL MOVIMENT

(12)

​ v - v

0 Δv

a= --- = --- t - t

0 Δt

v = v

0 + a​.​Δt (recta)

v2​= ​v02+​2. a​.​Δx

​a

.​Δt2

​x = x

o + v0 . Δt + ---

2

desplaçament:

​ ​​a.​Δt2

​ Δx = v

0 . Δt + ---

2

MRU:

ACCELERACIÓ VELOCITAT (m/s) POSICIÓ (m) ​o

EQUACIÓ DEL MOVIMENT

a= 0

Δ​x x - x

0

​ v= --- = ---

​Δt

​t - t0

​ v = v

m

​ x = x

o + v. Δt

desplaçament:

​Δx = v.

​Δt

GRÀFICS DEL MRUA

http://www.educaplus.org/play-238-Graficas-del-movimiento.html

MRU MRUA

(13)

x // t En els dos, el pendent és la ​v

v // t En els dos el

pendent és l’​a​(t)

A partir d’un gràfic v//t es pot obtenir directament l’espai

recorregut en un temps, calculant l’àrea compresa entre la

corba i l’eix d’abscises ​. ​

Aquesta àrea tendrà unitats de​

longitud

(14)

PUJADA I CAIGUDA LLIURE ​ ​

CASOS DE MRUA POSICIÓ/

DESPLAÇAMENT

VELOCITAT

ACCELERACIÓ PUJADA

LLIURE

Canviar x per y (vertical)

Dalt, quan y= y​max

v=0 ​ (canvi de sentit)

a = g= -9,8 m/s​2

CAIGUDA LLIURE

Canviar x per y (vertical)

Dalt, quan y= y​max

v​0=0 ​ ​(repòs inicial)

a= g= -9,8 m/s​2 No es recomana aprendre’s les equacions marcades amb fons gris

ACCELERACIÓ (m/s​2)

VELOCITAT (m/s) POSICIÓ (m) ​o

EQUACIÓ DEL MOVIMENT

​ v - v

0 Δv

a= --- = --- t - t

0 Δt

v = v

0 + a​.​Δt

(recta)

v2​= ​v02 + 2. a​. ​Δx

​a

·​Δt2

x = x

o + v0 . Δt + ---

2 desplaçament:

​a·​Δt2

​ Δx = v

0 . Δt + ---

2

pujada lliure:

dalt de tot: v=0 a=-9,8 m/s​2=​-10 m/s2

​v = v

0 + a​.​Δt

v2​= ​v02 + 2. a​. ​Δy

dalt de tot: v=0

​a

.​Δt2

​y= y

o + v0 . Δt + ---

2

​a.​Δt2

​ Δy = v

0 . Δt + ---

2

caiguda lliure:

dalt de tot:

​ ​​v0 =​0

a=-9,8 m/s​2=​-10 m/s2

v =

a​.​Δt

v2​= ​2. a​.​Δy

dalt de tot:

​ ​ ​v0 =​0

​a

.​Δt2

​y= y

o + ---

2

​a.​Δt2

​ Δy = --- 2 GRÀFICS DE LA CAIGUDA LLIURE

(15)

a= -9,8 m/s​2 ; x-->y

(16)

Composició de moviments

(17)

MOVIMENTS CIRCULARS

- ​MCU (Moviment Circular Uniforme)

Trajectòria​: una circumferència de longitud ​2·π·R

VELOCITAT

ACCELERACIÓ

UNIFORME​ en mòdul o intensitat ​ Δs

(Δx)

v = v

m = ---

Δt

​ v - v

0

at= --- = 0 ;

t - t

0

UNIFORMEMENT VARIADA​ en direcció

​ v

2

a

n = --- =ctant

R

(18)

En general, hi ha dos tipus d’acceleració ​:

acceleració

tangencial ​

(tangent a la trajectòria)

indica canvis de valor o mòdul

del vector velocitat

​ v - v

0 Δv

at= --- = ---

t - t

0 Δt

​ ​ dv

​ ​ at=​ ---

dt

Acceleració normal o centrípeta

(perpendicular a la tangencial)

indica canvis de direcció del vector velocitat

​ v

2

a

n = ---

R

CAP MOVIMENT RECTILINI TÉ a

n

TOT MOVIMENT CURVILINI TÉ a

n posat que el vector

velocitat, que sempre és tangent a la trajectòria, canvia de direcció. També pot tenir a

t , si la velocitat varia en valor o mòdul.

PERÍODE (T) d’un MCU : ​és el

temps en fer una

acció

o volta (segons/volta)

(19)

FREQÜÈNCIA (f) d’un MCU : ​són les

accions o

voltes

en cada unitat de temps (voltes/segon, Hz o

1/s=s

-1

)

Sempre es compleix que un és l’invers de l’altre:

1 T = --- f

1 f = --- T

​ T. f = 1

2 segons 1 volta

--- . --- = 1 1 volta 2 segons

LLETRA GREGA “OMEGA”

majúscula i minúscula

LLETRA GREGA “PHI o FI”

majúscula i minúscula

LLETRA GREGA “ALFA”

majúscula i minúscula

(20)

QUÈ ÉS UN RADIANT?

LONGITUD D’UNA CIRCUMFERÈNCIA

6,28 (2·π) vegades el radi= ​2·π ·R ANGLE D’UNA

CIRCUMFERÈNCIA

360º = 2·π radiants = 6,28 rad 180º = π rad

57,3º = 1 rad

https://ca.wikipedia.org/wiki/Radian#/media/File:Circle_ra dians.gif

(21)

MAGNITUDS velocitat distància recorreguda

posició

Lineals ( en

metres…)

Δs ​ (Δx) v = --- ​

(m/s)

Δt

si tenc R i T:

2·π·R

v =--- ​

(m/s)

T

arc (m) recorregut:

Δs= v · Δt

pos. lineal (m)

s = s ​

0​ + ​

v ·Δt x = x

o

+ v·Δt

Angulars (en

radiants…

“radianes”

Δφ ω =--- ​

(rad/s)

Δt

si tenc T:

2·π

ω = --- ​

(rad/s)

T

angle (rad) recorregut

Δφ=ω· Δt

pos. angular (rad)

φ=φ ​

0​ + ​

ω ​

·Δt

Recorda:

1volta = 2·π·R (metres) = 2·π (radiants)

Sempre:

MAGNITUD LINEAL (m …) = MAGNITUD ANGULAR (rad …) · RADI v =

ω · R ​ ​

velocitat lineal (m/s) = velocitat angular (rad/s) x Radi

Δs = ​

Δφ · R ​ ​

dist. o arc recorr. (m) = angle recorr. (rad) x Radi

(22)

MCUA: Mov. Circular Uniformement Accel.

Trajectòria​: una circumferència de longitud ​2·π·R

VELOCITAT

ACCELERACIÓ

UNIFORMEMENT VARIADA ​ en mòdul o intensitat

v = v

0 + at·​Δt

v

2 ​= ​v0 2 + 2· at· Δs

​ v - v

0

at= --- = ctant (0 EN MCU)

t - t

0

VARIADA​ en direcció ​ v

2

a

n = --- (ctant. EN MCU)

R

​φ o ​Δφ (phi) posició angular o angle i angle rcorregut (rad)

​ω (omega) velocitat angular (rad/s) ​α (alfa) acceleració angular (rad/s2)

MAGNITUDS lineals

(m, m/s, m/s2)

angulars

(rad, rad/s, rad/s2) acceleració ​ v - v

0

at= --- = ctant

t - t

0

ω - ω

0

α= --- = ctant t - t

0

velocitat

v = v0 +​ at ·​Δt

v2= v02+ ​2· at· Δs

ω= ω0 + α· Δt

ω2= ω02+ 2· α· Δs

desplaçament (arc recorregut)

​a

t ·​Δt2

Δs = v

0 ·Δt + ---

2

α·Δt

2

Δφ = ω

0 · Δt + ---

2

(23)

posició a

t·Δt2

s= so+ v0·Δt + ---

2

α

·​Δt2

φ=φo+ ω0· Δt + ---

2

MAGNITUD LINEAL (m …) = MAGNITUD ANGULAR (rad …) · RADI

v ​= ​ω · R​ ​

velocitat lineal (m/s) = velocitat angular (rad/s) x Radi

Δs = ​

Δφ · R ​ ​

dist. o arc recorr. (m) = angle recorr. (rad) x Radi

a ​

t

= α · R ​ ​

accel. tangencial (m/s2) ​= accel. angular (rad/s​2) ​x Radi

RECORDATORI:

(24)

Tema 2. Forces

Una força és ​ allò capaç de produir ​canvis en el moviment o en la forma dels cossos.

canvis en el moviment ---> ACCELERACIONS (a ​

t

, a ​

n

) canvis en la forma ---> deformacions o ruptures La força no es pot tenir (l’energia i la potència sí).

La força es fa, s’exerceix (com a agent) o s’experimenta o sofreix (com a pacient).

Les forces s’expressen en Newtons (N) ​ en el S.I. d’unitats Si prenem g= 9,8 m/s ​

2​:

1 Newton (N) = 102 grams-força = 0,102 kg-força= 0,102 kilopondis (kp)

Si prenem g=10 m/s ​

2​ : ​ 1 N = 100 g-força = 0,1 kg-força= 0,1 kp 1 N és la força que he de fer per sostenir en l’aire un objecte de 100 g aproximadament.

Les forces es mesuren amb ​DINAMÒMETRES.

OPERACIONS AMB VECTORS

(25)

Les forces són magnituds vectorials (cap a on?) i es representen per

vectors. Per operar amb qualsevol vector s’ha de fer segons unes normes:

DOS I DOS RARAMENT SÓN QUATRE.

1- SUMA GRÀFICA:

http://www.walter-fendt.de/ph14s/resultant_s.htm

1-Els vectors han d’estar aplicats sobre el mateix punt.

2-Dibuixam un vector aplicant-lo en l’extrem de l’altre, respectant direcció, sentit i mòdul, tantes vegades com vectors hi hagi.

3- El vector resultant té com ​origen l’origen​ del primer​ i com a ​extrem, l’extrem​ de l’últim.

4- Per determinar el valor numèric del mòdul i la direcció (angle amb l’horitzontal), es fan mesures amb el regle i el semicercle graduat.

2- DESCOMPOSICIÓ DE VECTORS SEGONS ELS EIXOS X,Y Primer algunes definicions de trigonometria en un triangle ​rectangle​:

(26)

3- SUMA NUMÈRICA:

(27)

Es sumen totes les components del mateix eix de tots els vectors.

->

F​T = (F​Tx , F​Ty) ​ F​T=

(F​Tx2 + F​Ty2)

http://www.educaplus.org/movi/1_3componentes.html http://www.educaplus.org/movi/1_4sumavector.html

LLEI DE HOOKE (

Robert Hooke (1635-1703)

)

En ella es basa el dinamòmetre.

http://www.educaplus.org/play-111-Constante-el%C3%A1stica-de-un-muelle.html http://www.educaplus.org/play-119-Ley-de-Hooke.html

F = k·ΔL​ ( també: Δy , Δx) ΔL= L-L​0 allargament

L​0 : longitud inicial de la molla

L : longitud de la molla amb una força que l’estira.

Unitats: ​F = k·ΔL

N

k (N/m)= constant elàstica de la molla o constant de recuperació de la molla.

Indica la força necessària per allargar la molla 1 m.

És ​el pendent​ de la recta del gràfic F // ΔL.

F​2 ​- ​F​1 k= --- ΔL​2- ΔL​1

(28)

N = --- · m m

COS EN EQUILIBRI

->

Sempre que sobre un cos F​R= 0, es diu que el cos està en equilibri. El cos no canvia el seu estat de moviment (la velocitat no varia ni en mòdul ni en ->

direcció, a=0 ). Hi ha dues possibilitats:

a. Si el cos està ​en repòs​, està en EQUILIBRI ESTÀTIC

b. Si el cos està ​en moviment​, està en EQUILIBRI DINÀMIC (​amb MRU​)

-> ->

La ​força equilibrant F​E​ ​de vàries forces de resultant F​R= ( F​Rx , F​Ry)​ és ->

F​E = ( -F​Rx , -F​Ry )

Per què es mouen els cossos? ​

​(pàg. 63 llibre)

Galileo Galilei (1564-1642) després de moltes observacions i experiències va concloure en:

● Els estats naturals d’un cos són ​el repòs i el moviment rectilini uniforme (MRU)​.

● Cal una interacció (força) per posar en marxa un cos o per aturar-lo però no cal per mantenir el moviment d’un cos. Si no existissin obstacles ni fregaments, els cossos, una vegada posats en moviment, no s’aturarien mai.

(29)

CONCEPTES VARIS:

Sistema​ (part aïllada de l’univers objecte d’estudi) i ​entorn​ (resta de l’univers). El sistema pot estar format per un o més cossos.

Forces de contacte i forces a distància​ (forces gravitatòries, elèctriques i magnètiques)

Forces internes​ al sistema i ​forces externes​ al sistema.

Principi d’Arquimedes ​

(parla d’una força ...)

Les forces de pressió en fluids són perpendiculars a la superfície dels objectes submergits en ells i ​majors com més profunditat:

(30)

E (Newtons) => EMPENYIMENT / EMPUJE (cast.) / UPTHRUST (eng.)

TOT COS SUBMERGIT​, tot o part,​ EN UN FLUID ​(líquid o gas),

EXPERIMENTA UNA FORÇA VERTICAL CAP AMUNT (E), IGUAL AL PES DEL FLUID QUE DESPLAÇA.

Empenyiment: ​

​E = P​

LD

E = m ​

LD

· g

d= m / V ; m= d·V ----> ​ ​ E = d ​

LD

· V ​

LD

· g

(

Newtons= kg/m3 · m3 · m/s2 )

(31)

FLOTABILITAT

Consideracions sobre la figura següent on un cos està totalment submergit en un líquid (gas): V​C= V​LD ; d= m / V ; m = d · V

LLEIS DE NEWTON DE LA DINÀMICA

1a Llei de la dinàmica o llei d’inèrcia: ​Si la força resultant sobre un -> ->

cos és nul·la F​R=0, el cos roman en equilibri, ​en repòs o MRU​ ( a=0).

2a Llei de la dinàmica o llei fonamental de la dinàmica:

->

​Si sobre un cos actua una F​R el cos accelera (a​t , a​n)​proporcionalment, canviant la velocitat i/o la direcció:

-> ->

F ​

R

= m· a

F​R : força resultant​ (N​ewtons) m : massa d’inèrcia (kg) a : acceleració (m/s​2)

Per una força concreta, l’acceleració serà major com més petita sigui la massa d’inèrcia.

1 N és la força necessària per accelerar 1 m/s​2 un cos d’ 1kg de massa.

(32)

3a Llei de la dinàmica o llei d’acció-reacció:

Si un cos A fa una força sobre un cos B, el cos B fa un força igual, de sentit contrari, sobre el cos A.

Les forces apareixen per parelles, iguals i de sentit contrari ​aplicades sobre diferents cossos​. (Sobre el mateix cos s’anul·larien, no produirien cap efecte).

(33)

Tema 4. Gravitació

Pes = ​ F ​ g

= m · G M/R ​

2

= m·g

Pes: força d’atracció d’un planeta sobre un cos.

(34)

G M g=--- (R+h) ​ 2

F ​ g ​ = F ​

centrípeta o normal

​g= a​

n

= v ​

2

/r

v2

​v​2

GM v2 m·g = m ---- ; ​ g= --- ​ ; --- = --- r ​ r ​ r​2

r

Velocitat orbital d’un cos que orbita la voltant d’un astre de massa ​ M

a una

distància ​r

:

​v= √GM/r

(35)

Tema 5. Treball, potència i energia mecànica

PODRÍEM DIR QUE TOT, EN AQUEST UNIVERS, ESTÀ CONSTITUÏT NOMÉS PER: ​ MATÈRIA I ​ ENERGIA.

LA ​ MATÈRIA ​ FORMA ELS COSSOS.

L' ​ ENERGIA ​ ELS TRANSFORMA o ELS FA FUNCIONAR.

L' ​ energia ​ és la capacitat de produir ​ CANVIS,

TRANSFORMACIONS o FUNCIONAMENT ​ en altres cossos o en si mateix.

S’expressa en Joules (J) i també en calories (cal).

Per a saber si alguna cosa té energia ens preguntarem:

Pot produir

canvis o transformacions en altres cossos o

en si mateix?

Recordem de quines formes podem trobar l’energia:

1- Energia elèctrica: existència de voltatge (volts)

2- Energia química: necessita de reaccions químiques per alliberar-se. Ex.: combustions (cremar), respiració cel·lular ...

3- Energia electromagnètica (ones): de la llum, microones, Bluetooth, infraroig (radiació tèrmica), rajos ultravioleta (UV), ones de ràdio, de TV, de telf. mòbil, de control remot, de ràdar, wifi, rajos X, rajos gamma …

4- Energia interna o tèrmica: la tenen tots els cossos “calents” degut, en part, al moviment de les seves partícules a una temperatura

superior a -273 ºC o 0 Kelvin.

5- Energia nuclear: provinent del nucli dels àtoms.

5.1. Fusió nuclear: per la transformació (fusió) de l'hidrogen del sol o les estrelles en heli 2 H ---> He.

(36)

5.2. Fissió nuclear: provinent de la ruptura (fissió) provocada

d'àtoms grans com l'urani o plutoni i té lloc a les centrals nuclears i bombes nuclears.

6- Energia mecànica: la tenen els cosos ​que es mouen o es poden moure si els deixam anar.

Aquí entren l'energia eòlica (del vent), hidràulica (de l'aigua) i sonora (vibració).

6.1. Energia cinètica: la tenen tots els cossos que es mouen. Ec= 1/2· m·v

2

(la meitat de la massa (en kg) per la velocitat (en m/s) al quadrat, expressada en Joules)

6.2. Energia potencial: la tenen els cossos que es mouran si els deixam anar (gravitatòria i elàstica). Ep=m·g·h (la massa (kg) per la gravetat (9'8 m/s

2

) i per la altura (m), expressada en Joules).

E

mecànica

= E

c

+ E

p

(37)

a) ​ Treball mecànic ( ​ W ​ ork) ​ : és una forma de

transferència d’energia a un cos mitjançant forces.

Per un desplaçament Δx sobre l’eix de les x i un angle φ entre el vector força i el vector desplaçament:

W= F·Δx·cos φ ​ ​Joules= Newtons·metre ( J= N·m )

Ni l’energia, ni el treball ni la potència són magnituds vectorials. Són escalars.

PRODUCTE ESCALAR DE DOS VECTORS W= F·Δx·cos φ ​=F​

x

·Δx

Tres casos límit: ​W= F·Δx· cos φ φ =0º ; cos 0º= 1 ; W= F·Δx

φ =180º ; cos 180º= -1 ; W= - F·Δx (cas de F ​

f ​, ​

W<0) φ =90º ; cos 90º= 0 W= 0

Les foces perpendiculars (normals o centrípetes) al

(38)

desplaçament NO realitzen treball (W=0 J)

b) Treball total ​ ​ sobre un cos:

- Com a suma dels treballs de cadascuna de les forces: ​W​

T

= Σ W ​

i​ ​

= W ​

F1​ + ​

W ​

F2 ​+ ​

W ​

F3 ​...

- Com a treball realitzat per la resultant ​

de totes les forces (F ​

R​= ​

F ​

T

): ​W​

T​= ​

F ​

T

· Δx · cos φ

v ​

2

- v ​

02

Si feim F ​

T​=​

m·a i de v ​

2

= v ​

02

+ 2. a. Δx ; Δx=---

2·a

(v ​

2

- v ​

02

)

Suposant un​

φ=0º, tenim: W ​

T​ = ​

m·a ​

·---

= ½·m ​

·

(v ​

2

- v ​

02

)

​ 2·a

Teorema del treball i l’energia cinètica

El treball total, realitzat per totes les forces, sobre un cos és igual a la variació de l’energia cinètica que experimenta:

W

T​ ​

=

½ m v

2

- ½ m v

02

= E

c

- E

c0

= ΔE

c

​W​

T

= ΔE

c

(39)

c) Treball fet pel pes (P) quan s’eleva un cos:

W ​

P

= P· Δy ·cos 180º ​ (y=h)

W ​

P

= m·g·Δy (-1)= -(m·g·y - m·g·y ​

0

)= - ΔE ​

p

​W​

P

= - ΔE

p​ ​ ​ si F=P​ (MRU) W​F= ΔE​p

El treball fet pel pes d’un cos sempre

és i gual a menys la variació d’energia

potencial del cos.

(40)

A partir d’un gràfic F//x es pot obtenir directament el treball realitzat per la força al llarg d’un desplaçament calculant l’àrea compresa entre la corba i l’eix d’abscises ​.

Les unitats d’aquesta àrea seran de treball (Joules).

d) Principi de conservació de l’energia mecànica

L’energia no es pot crear ni destruir, només es transforma. ​L’energia sempre es conserva​. Veurem que en ​un cas molt concret també es conserva l’energia mecànica​ (no es transforma en altres tipus):

Si sobre un cos només realitza treball el pes ​(caiguda, o pujada lliures, pèndol simple), ​W​

T

= ​W​

P

, l’energia mecànica del cos es conserva, no varia:

​W​

T

= ΔE

c ​ ​; ​ ​

W

P

=-ΔE

p​ ​ ​ ​ => ​ ​ ​

- ΔE ​

p​ = ​

ΔE ​

c ​ =>

E ​

p0

- E ​

p

= ​

E ​

c

- E ​

c0

​=> ​

E

p0

+ E

c0

=

E

c

+ E

p ​ ​;​ ​

E

m0

= E

m

​m·g·y​

0

+ ​

½ m v

02

= m·g·y + ½ m v

2

En el punt més alt: Ec=0 i Em= Ep ; En el punt més baix: Ep=0 i Em=Ec.

(41)

e) Potència P (no confondre amb el Pes ni pressió)

​ W ΔE ​ ​Joules

P= --- = ---​ ​( ​W​atts = --- ; ​també kW i 1 CV=736 W) ​ Δt Δt ​ ​ ​segons ​ 1 hp=746 W)

​ΔE = P· Δt

​Per a transformar una energia determinada, quanta

​més potència menor serà el temps de transformació.

F· Δx

P= --- ; ​P= F · v Δt

(42)

Per a una potència determinada, quanta més força, menys velocitat.

- Cas d’extracció d’un cabal c (kg o L / s), c=m/Δt, d’un pou fins a una altura determinada P= W/Δt = (m·g·Δy) / Δt ; ​P= c·g·Δy

TIPUS, GÈNERES, GRAUS o CLASSES DE PALANQUES SEGONS LA POSICIÓ DEL FULCRE O PUNT DE SUPORT, FORÇA MOTRIU I FORÇA RESISTENT

(43)
(44)
(45)

Tema 6. Calor, temperatura i energia tèrmica ​ .

En Física, ​la calor​ es una forma de transferència ​d’energia tèrmica ​ entre cossos que estan a diferents temperatures.

La calor és energia en trànsit. Quan les temperatures dels cossos siguin iguals (equilibri tèrmic), s’acabarà la

transferència d’energia tèrmica.

L’energia tèrmica ​ és la part de ​l’energia interna​ d’un cos

relacionada amb l’energia cinètica de les partícules que el

formen.

(46)

L’energia interna ​d’un cos és la suma de les energies cinètiques i potencials (gravitatòries i elèctriques) de les partícules que el formen.

La temperatura ​ d’un cos està relacionada amb l’energia cinètica (velocitat) mitjana de les partícules que el formen.

Quanta més velocitat tenen les partícules que formen un cos, més temperatura, més energia tèrmica i més energia interna tendrà.

Escales de temperatura:

ZERO DE L’ESCALA FON GEL BULL AIGUA(1 atm) Celsius o

centigrada

mescla gel i aigua / 0 ºC 0 ºC 100 ºC

Fahrenheit mescla 50% sal i gel / 0ºF 32 ºF 212 ºF Kelvin o

absoluta

Ec partícules cos=0 / 0 K 273 K 373 K

(47)

ºC ​ -0 ​ ºF-32 ºC ºF-32 --- = --- ; ---- = --- 100 180 5 9

1,8·ºC = ºF- 32

K = ºC + 273

(48)

EQUIVALENT MECÀNIC DE LA CALOR

Experiència de James Prescott Joule (1818-1889)

​1 cal = energia necessària per elevar 1 K o ºC la

temperatura d’1 gram d’aigua.

​1 cal = 4,18 Joules

La calor i el treball són formes diferents de transmetre energia, però són magnituds equivalents.

CALOR ABSORBIDA O CEDIDA PER UN COS Definició de ​calor específica​ ​c

​ d’una substància: (J/kg·K)

És la quantitat d’energia tèrmica (calor) necessària per

variar ​ 1 K o 1 ºC la temperatura d’1 kg de substància.

(49)

Intercanvi de calor

La calor absorbida o cedida per un cos i la seva variació de temperatura, estan relacionades per:

Q= m·c·ΔT

J = kg· (J/kg.K) · K

Q: calor absorbida o cedida (Joules) m: massa del cos (kg)

c: calor específica del cos (J/kg·K)

ΔT = T-To : variació de temperatura (K)

(50)

ΔT=T-To >0 ΔT<0

Si entre dos cossos (a i b) hi ha intercanvi de calor:

​ Q ​ absorbida ​ ​ + Q cedida= 0 ; Q absorbida= - Q cedida ​ma· ca· ΔTa= - mb·cb·ΔTb

Els canvis d’estat

La calor latent L (J/kg) és l’energia absorbida o cedida en

forma de calor per cada kg de substància quan canvia

d’estat.

(51)

Q = ± m· L

Joules = kg·Joules/kg

Q : calor absorbida (+) o cedida (-) (J) m: massa de la substància (kg)

L: ​

calor latent de fusió (>0) = solidificació (<0)(J/kg) calor latent d’ebullició (>0) = condensació (<0)

(52)

Gràfic d’encalentiment d’una substància pura:

- Quan la substància està en un sol estat, l’energia que rep augmenta la velocitat de les partícules i la T augmenta.

- Quan la substància passa d’un estat a un altre, l’energia que rep la utilitza per vèncer les forces de cohesió entre les partícules.

La temperatura no variarà encara que encalentim.

Figure

Updating...

References

Related subjects :