• No se han encontrado resultados

GUIA BÀSICA PER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOLS AMB ÍTACA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "GUIA BÀSICA PER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOLS AMB ÍTACA"

Copied!
18
0
0

Texto completo

(1)

GUIA BÀSICA PER A LA SOL·LICITUD DE TÍTOLS AMB ÍTACA

(en castellano más adelante, pág. 10 a 18) La present guia, com el seu nom indica, és bàsica. La seua finalitat, per tant és informar i orientar en el procediment de sol·licitud de títols. A grans trets, el procés és similar al de la tramitació d'ajudes (llibres, transport) i passa per tant per diferents etapes: incompleta, pendent d'enviament, enviada, a esmenar...etc.

Vegeu la imatge següent.

Per a sol·licitar un títol acadèmic (ESO, Batxiller, Cicles Formatius) es poden seguir dos grans camins:

manual o automàtic. El manual, lògicament, és individual mentre que l'automàtic permet la tramitació col·lectiva.

Procediment automàtic

Per a la tramitació automàtica prèvia de les sol·licituds de títols, ha de tenir-se en compte tot el que s'ha indicat en els apartats d'avaluació, promoció i matrícula automàtica. Es partix de la base, per tant de que, al menys, l’avaluació ordinària o extraordinària i/o una avaluació de FCT/Projecte està finalitzada.

1.- Des de Centre> Menú principal > Grup

L'opció “Dades promoció automàtica” s'activa amb la data de publicació de les avaluacions finals. Influeix en les actes finals i el comportament en l'avaluació ordinària és diferent al de l'extraordinària.

Seleccione un grup de final d'etapa (4ESO, 2BAT, 2CFM/2CFS semipresencial o diürn, 3CFM/3CFS nocturn) i faça clic en la pestanya superior Dades Promoció Automàtica

Una vegada l'avaluació haja finalitzat, faça clic sobre el botó inferior esquerre Inicialitzar promoció . El sistema mostrarà unes opcions, en funció dels resultats de l'avaluació.

(2)

No obstant això, l'usuari, també pot seleccionar un alumne en concret i polsant en el botó inferior dret Establir promoció /Proposar títol , realitzar-ho manualment (o comprovar el resultat proposat).

En aqueix cas, s'obrirà una finestra emergent. No oblide guardar els canvis, si els hi haguera.

Finestra per a Cicles Formatius:

Finalitzat este pas l’alumne està proposat per a títol, però el títol encara NO s’ha sol·licitat.

2.- Des de Sol·licituds > Sol·licitud de títols

Una vegada haja finalitzat la comprovació de les dades de l'avaluació, com s'ha indicat abans, és possible

(3)

carregar automàticament les sol·licituds proposades. Per a açò, faça clic en el botó inferior Carregar sol·licituds . El programa mostrarà un avís en el qual indica que es carregaran totes les sol·licituds marcades en la promoció automàtica del present curs acadèmic i de l’anterior (si el centre i l’ensenyança ja estaven incorporats a ÍTACA) . Si està d'acord, polse SÍ o cancel·le en cas contrari.

Comprove que s'han carregat totes (veja la columna grup). Observe que en la columna Estat posa Incompletes. Comprove així mateix altres columnes, arrossegant la barra inferior.

Una vegada carregades les sol·licituds poden eliminar-se: Per a això cal selecionar-les i polsar el botó

“Eliminar”.

Les sol·licituds eliminades tornaran a carregar-se novament si es polsa el botó “Carregar Sol·licituds”:

A fer doble clic sobre una de les sol·licituds, s'obrirà una pantalla en la qual podrà revisar, modificar o completar algunes dades: data de sol·licitud, ensenyament, qualificació, pagament de taxes... (Veja la imatge següent).

(4)

Si són correctes, ha de prémer el botó inferior Guardar . A partir d'aqueix moment, l'estat passarà d'Incompleta a Pendent d'enviament., com es pot apreciar en la part superior esquerra de la

pantalla . A continuació, haurà de tancar la finestra, per mitjà del

botó Tancar . Si la sol·licitud no estiguera completa o correcta, es guardarà igualment, però en polsar sobre la pestanya Evolució Estats, podran comprovar-se els errors per a corregir-los.

Recorde que excepte el títol de Graduat en ESO, tots els altres estan subjectes al pagament de la taxa corresponent (el duplicat de títol d'ESO, també). Per tant, haurà d'assegurar-se que l'han pagat i, a més, indicar la data en la qual es va fer efectiu el pagament. O, per contra, indicar que està exempt de l'esmentada taxa.

Així mateix, haurà d'indicar-se la qualificació corresponent en aquells títols que ho requerisquen . En el procediment automàtic es precàrrega la qualificació del camp obert de la proposta de títol, encara que pot modificar-se manulalmente. Cal tindre en compte que si es tracta d’un títol LOGSE la qualificació admetrà un decimal i si és LOE admetrà dos decimals.

Respecte a la data de fi d’estudis, en Cicles Formatius, es tindran en compte les consideracions següents:

− La data de fi d’estudis és la data de publicació de l’avaluació en què va superar l’últim contingut, tant si s’ha superat en una avaluació ordinària/extraordinària o de FCT/Projecte.

− A cada contingut li apliquen les avaluacions, i per tant les dates, del curs a què pertanyen.

− En cas d’exempció de FCT, la data de resolució NO es considera la de superació del contingut.

Figurarà com a tal la data de publicació de l’avaluació de FCT/Projecte posterior a l’exempció.

− Les convalidacions i els mòduls Aprovats amb Anterioritat tenen idèntic tractament. Es consideraran superats en la data de publicació de l’avaluació final del curs a què pertanyen.

A mesura que es completen i guarden les sol·licituds, aquestes passen a un nou estat Pendent d'Enviament.

Es mostraran en la pestanya Enviar, amb estat Pendent d'enviament i una X en la columna Enviar.

(5)

Mentre la sol·licitud no haja estat enviada a la CE, podrà eliminar-se per part del centre.

Per a procedir al seu enviament, haurà de seleccionar una, diverses o totes i prémer el botó inferior Enviar . Seguidament, l'aplicació mostrarà un avís, prema OK.

A partir d'aquest moment, s'iniciarà la recepció i el tràmit per part de Conselleria. Les sol·licituds enviades desapareixeran de la pestanya “Enviar”, però les podrà veure en la pestanya “Totes” utilitzant el filtre.

Las solicitudes, una vez enviadas a la CE, no pueden modificarse ni eliminarse.

Podria succeir que s'haguera trobat algun error en la sol·licitud i, en aqueix cas, oportunament es retornaran per part de la Conselleria per a la seua esmena. Apareixeran en la pestanya Esmenar.

Per a corregir-la, haurà d'entrar en l'edició de la sol·licitud i completar o corregir les dades errònies i, després, tornar a enviar-la (Vegeu la imatge inicial sobre el cicle de les sol·licituds).

Una vegada rebudes per Conselleria, haurà d'esperar-se la notificació que es troben disponibles.

I, quan s'arrepleguen, es mostraran en estat Arreplegades.

El centre podrà veure totes les seues sol·licituds pendents d'arreplegar, tant les seues com les dels seus centres adscrits. Aquesta consulta es realitzarà a partir del camp del centre de finalització d'estudis, ja que el centre proponent sempre va a ser un centre “mare”. El centre solament podrà modificar les sol·licituds que ha creat.

Una vegada arreplegada la sol·licitud per part del centre, aquesta podria tenir algun tipus d'error administratiu, amb el que caldria cancel·lar aquesta sol·licitud per a poder demanar un duplicat.

La data de recollida vindrà donada per l'aplicació corporativa. El centre solament podrà notificar les sol·licituds que tinguen data de recollides.

Finalment, caldrà lliurar els títols a l'alumnat. El lliurament, es pot marcar de forma massiva, seleccionant una o diverses sol·licituds. Aquesta acció posarà com a data de lliurament la data del dia. A tal fi, haurà de prémer el botó inferior Lliurar. . Podrà comprovar aquesta informació en la fitxa d'edició del títol.

Amb aquest pas finalitzaria el procés.

(6)

El botó Sol·licitar duplicat solament s'habilitarà si la sol·licitud està finalitzada (lliurada a l'alumne o amb errors administratius). Bàsicament, crearà una còpia de la sol·licitud seleccionada marcant la sol·licitud com duplicada directament (copiarà també la clau registral i la data d'expedició de la sol·licitud seleccionada, de manera que solament quedarà indicar el motiu per part de l'usuari (pèrdua, deterioració, modificació de dades...).

Procediment manual.

Per al cas d’alumnes que:

− Van finalitzar els estudis a ÍTACA fa més de dos cursos

− Van acabar en GesCen

− Proposats per un centre adscrit que no estiga incorporat a ÍTACA . Des de Sol·licituds > Sol·licitud de títols

Per a inicial una sol·licitud de títol nova, faça clic en el botó inferior Nou Haurà d'emplenar el camp data, encara que el sistema posa la del dia.

Seguidament, podrà buscar un alumne del sistema (amb NIA; del com no es podran modificar les dades personals), des dels històrics de GC o donar d'alta un nou.

(7)

Una vegada realitzada la recerca, podrà seleccionar el que corresponga, fent doble clic. El sistema recuperarà i incorporarà les dades a la fitxa. Comprove els camps corresponents a Ensenyament, Títol, Qualificació... A més, haurà d'assegurar-se que ha pagat la taxa corresponent.

Per a seleccionar el centre d'estudis, cal fer clic sobre la lupa, l'aplicació recupera el codi de centre proponent, encara que també podrà seleccionar un dels centres adscrits o un centre donat de baixa.

La data de superació de la prova s’omplirà en cas d’obtindre el títol mitjançant les prova lliure / extraordinària.

La data de fi d’estudis.ha d'introduir-se en tots els casos i no pot ser posterior a la data de sol·licitud del títol.

La resta de passos són idèntics als explicats en el procés automàtic. Cal guardar la sol·licitud, comprovar que està completa i, una vegada passe a pendent d'enviament, enviar-la.

Posteriorment el sistema notificarà la seua disponibilitat per a la seua recollida i lliurament.

(8)

Sol·licitud de títols de centres adscrits

Els centres adscrits poden emplenar les seues sol·licituds, de la mateixa manera que s'ha indicat anteriorment, bé de forma automàtica, bé de forma manual, amb les següents particularitats:

• El centre adscrit (concertat) tramitarà les sol·licituds de títol de Graduat en ESO en el seu cicle complet.

• El centre adscrit (concertat) carregarà les sol·licituds de Batxillerat o Cicles Formatius (de la mateixa manera que si foren d'ESO: botó Carregar sol·licituds) i les revisarà per a comprovar que figure l'ensenyament, el títol, la nota mitjana... etc. Una vegada guardades, aquestes seran visibles pel centre d'adscripció (centre mare). El centre mare verificarà l'exactitud de les dades i completarà l'apartat corresponent al pagament de la taxa. El centre adscrit no podrà introduir la data de pagament ni marcar que el títol està exempt de pagament. En canvi continuarà visualitzant la sol·licitud com incompleta amb l’error que requerix pagament i no és exempt fins que el centre mare l’òmpliga.

L'enviament a la Conselleria es realitza sempre des d'un centre proponent (centre mare) davall la seua responsabilitat. En cas de veure errors, un centre mare pot rebutjar una sol·licitud del centre adscrit (adjuntant un text lliure), de manera que aquest la veja com una sol·licitud “A esmenar” . El centre mare haurà de validar i enviar les sol·licituds de Batxillerat o Cicles Formatius del centre adscrit.

Els inspectors podran visualitzar les sol·licituds pendents de validar en els seus centres d'inspecció (no podran modificar-les).

En la part superior dreta marcarà la casella específica

La validació es podrà fer de forma massiva seleccionant una o diverses sol·licituds.

La no validació solament es farà des del detall de la sol·licitud, donant un motiu per a aquesta acció.

Recorde que la Inspecció Educativa podrà entrar en els seus centres d'inspecció i veure les sol·licituds de títols pendents d'enviar, o d'arreplegar, però no podrà modificar-les.

(9)

Per a validar, polse el botó inferior Validar . El sistema mostrarà un missatge. Faça clic a OK.

Després de validar-les, aquestes passaran a pendents d'enviament. A continuació hauran d'enviar-se i seguiran la resta del cicle, com les altres.

És a dir, una vegada arreplegades per Conselleria, es comprovarà que les dades siguen correctes (en cas contrari es retornarien per a esmenar) i, en aquest cas, es tramitaran per a la seua impressió i, una vegada feta aquesta, es notificarà al centre la seua disponibilitat perquè siguen recollides i lliurades a l'alumnat.

Una vegada enviades les sol·licituds y generades les propostes, hauran d'imprimir-se i enviar- se a la Direcció Territorial junt amb una còpia de l'acta final.

(10)

GUÍA BÁSICA PARA LA SOLICITUD DE TÍTULOS CON ÍTACA

La presente guía, como su nombre indica, es básica. Su finalidad, por tanto es informar y orientar en el procedimiento de solicitud de títulos. A grandes rasgos, el proceso es similar al de la tramitación de ayudas (libros, transporte) y pasa por tanto por diferentes etapas: incompleta, pendiente de envío, enviada, a subsanar...etc. Véase la imagen siguiente.

Para solicitar un título académico (ESO, Bachiller, Ciclos Formativos) se pueden seguir dos grandes caminos: manual o automático. El manual, lógicamente, es individual mientras que el automático permite la tramitación colectiva.

Procedimiento automático

Para la tramitación automática previa de las solicitudes de títulos, debe tenerse en cuenta todo lo que se ha indicado en los apartados de evaluación, promoción y matrícula automática. Se parte de la base, por tanto de que almenos la evaluación ordinaria o extraordinaria y/o una evaluación de FCT/Proyecto está finalizada.

1.- Desde Centro> Menú principal > Grupo

La opción “Datos promoción automática” se activa con la fecha de publicación de las evaluaciones finales.

Influye en las actas finales y el comportamiento en la evaluación ordinaria es diferente al de la extraordinaria.

Seleccione un grupo de final de etapa (4ESO, 2BAC, 2CFM/2CFS semipresencial o diurno, 3CFM/3CFS nocturno) y haga clic en la pestaña superior Datos Promoción Automática

Una vez la evaluación haya finalizado, haga clic sobre el botón inferior izquierdo Inicializar promoción . El sistema mostrará unas opciones, en función de los resultados de la evaluación.

(11)

No obstante, el usuario, también puede seleccionar un alumno en concreto y pulsando en el botón inferior derecho Establecer promoción /Propuesta de título , realizarlo manualmente (o comprobar el resultado propuesto).

En ese caso, se abrirá una ventana emergente. No olvide guardar los cambios, si los hubiera.

Finalizado este paso el alumno está propuesto para título, pero el título todavía NO se ha solicitado.

2.- Desde Solicitudes > Solicitud de títulos

Una vez haya finalizado la comprobación de los datos de la evaluación, como se ha indicado antes, es posible cargar automáticamente las solicitudes propuestas. Para ello, haga clic en el botón inferior Cargar

(12)

solicitudes . El programa mostrará un aviso en el que indica que se cargarán todas las solicitudes marcadas en la promoción automática del presente curso académico y del anterior (si el centro y la enseñanza ya estaban incorporados a ITACA) Si está de acuerdo, pulse SÍ o cancele en caso contrario.

Compruebe que se han cargado todas (vea la columna grupo). Observe que en la columna Estado pone Incompletas. Compruebe asimismo otras columnas, arrastrando la barra inferior.

Una vez cargadas las solicitudes pueden eliminarse: Para ello hay que selecionarlas y pulsar el botón

“Eliminar”.

Las solicitudes eliminadas volverán a cargarse de nuevo si se pulsa el botón “Cargar solicitudes”:

A hacer doble clic sobre una de las solicitudes, se abrirá una pantalla en la que podrá revisar, modificar o completar algunos datos: fecha de solicitud, enseñanza, calificación, pago de tasas... (Vea la imagen siguiente).

(13)

Sin son correctos, ha de pulsar el botón inferior Guardar . A partir de ese momento, el estado pasará de Incompleta a Pendiente de envío., como se puede apreciar en la parte superior izquierda de la

pantalla . A continuación, deberá cerrar la ventana, por medio del

botón Cerrar . Si la solicitud no estuviera completa o correcta, se guardará igualmente, pero al pulsar sobre la pestaña Evolución Estados, podrán comprobarse los errores para corregirlos.

Recuerde que excepto el título de Graduado en ESO, todos los demás están sujetos al pago de la tasa correspondiente (el duplicado de título de ESO, también). Por tanto, deberá asegurarse de que la han pagado y, además, indicar la fecha en la que se hizo efectivo el pago. O, por el contrario, indicar que está exento de la mencionada tasa.

Asimismo, deberá indicarse la calificación correspondiente en aquellos títulos que lo requieran . En el procedimiento automático se precarga la calificación del campo abierto de la propuesta de título, aunque puede modificarse manulalmente. Hayque tener en cuenta que si se trata de un título LOGSE la calificación admitirá un decimal y si es LOE admitirá dos decimales.

Respecto a la fecha de fin de estudios, en Ciclos Formativos, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

− La fecha de fin de estudios es la fecha de publicación de la evaluación en la que superó el último contenido, tanto si se ha superado en una evaluación ordinaria/extraordinaria o de FCT/Proyecto.

− A cada contenido le aplican las evaluaciones, y por tanto las fechas, del curso al que pertenecen.

− En caso de exención de FCT, la fecha de resolución NO se considera la de superación del contenido. Figurará como tal la fecha de publicación de la evaluación de FCT/Proyecto posterior a la exención.

− Las convalidaciones y los módulos Aprobados con Anterioridad tienen idéntico tratamiento. Se considerarán superados en la fecha de publicación de la evaluación final del curso al que pertenecen.

(14)

A medida que se completen y guarden las solicitudes, estas pasan a un nuevo estado Pendiente de Envío.

Se mostrarán en la pestaña Enviar, con estado Pendiente de envío y una X en la columna Enviar.

Mientras la solicitud no haya sido enviada a la CE, podrá eliminarse por parte del centro.

Para proceder a su envío, deberá seleccionar una, varias o todas y pulsar el botón inferior Enviar . Seguidamente, la aplicación mostrará un aviso, pulse OK.

A partir de este momento, se iniciará la recepción y el trámite por parte de Conselleria. Las solicitudes enviadas desaparecerán de la pestaña “Enviar”, pero podrá verlas en la pestaña “Todas” utilizando el filtro.

Las solicitudes, una vez enviadas a la CE, no pueden modificarse ni eliminarse.

Podría suceder que se hubiese encontrado algún error en la solicitud y, en ese caso, oportunamente se devolverán por parte de la Conselleria para su subsanación. Aparecerán en la pestaña Subsanar.

Para corregirla, deberá entrar en la edición de la solicitud y completar o corregir los datos erróneos y, después, volver a enviarla (Véase la imagen inicial sobre el ciclo de las solicitudes).

Una vez recibidas por Conselleria, deberá esperarse la notificación de que se encuentran disponibles.

Y, cuando se recojan, se mostrarán en estado Recogidas.

El centro podrá ver todas sus solicitudes pendientes de recoger, tanto las suyas como las de sus centros adscritos. Dicha consulta se realizará a partir del campo del centro de fin de estudios, ya que el centro proponente siempre va a ser un centro “madre”. El centro solo podrá modificar las solicitudes que ha creado.

Una vez recogida la solicitud por parte del centro, esta podría tener algún tipo de error administrativo, con lo que habría que cancelar dicha solicitud para poder pedir un duplicado.

La fecha de recogida vendrá dada por la aplicación corporativa. El centro solo podrá notificar las solicitudes que tengan fecha de recogidas.

Finalmente, habrá que entregar los títulos al alumnado. La entrega, se puede marcar de forma masiva, seleccionando una o varias solicitudes. Dicha acción pondrá como fecha de entrega la fecha del día. A tal

(15)

fin, deberá pulsar el botón inferior Entregar. . Podrá comprobar esta información en la ficha de edición del título. Con este paso finalizaría el proceso.

El botón Solicitar duplicado solo se habilitará si la solicitud está finalizada (entregada al alumno o con errores administrativos). Básicamente, creará una copia de la solicitud seleccionada marcando la solicitud como duplicada directamente (copiará también la clave registral y la fecha de

expedición de la solicitud seleccionada, de forma que solo quedará indicar el motivo por parte del usuario (pérdida, deterioro, modificación de datos...).

Procedimiento manual.

Para el caso de alumnos que:

− Finalizaron los estudios en ITACA hace más de dos cursos

− Acabaron en GesCen

− propuestos por un centro adscrito que no esté incorporado a ITACA.

Desde Solicitudes > Solicitud de títulos

Para inicial una solicitud de título nueva, haga clic en el botón inferior Nuevo Deberá rellenar el campo fecha de la solicitud, aunque el sistema pone la del día.

Seguidamente, podrá buscar un alumno del sistema (con NIA; del cual no se podrán modificar los datos personales), desde los históricos de GC o dar de alta uno nuevo.

(16)

Una vez realizada la búsqueda, podrá seleccionar el que corresponda, haciendo doble clic. El sistema recuperará e incorporará los datos a la ficha. Compruebe los campos correspondientes a Enseñanza, Título, Calificación... Además, deberá asegurarse que ha pagado la tasa correspondiente.

Para seleccionar el centro de estudios, hay que hacer clic sobre la lupa, la aplicación recupera el código de centro proponente, aunque también podrá seleccionar uno de los centros adscritos o un centro dado de baja.

La fecha de superación de la prueba se cumplimentará en caso de obtener el título mediante prueba libre / extraordinaria.

La fecha de fin de estudios debe introducirse en todos los casos y no puede ser posterior a la fecha de solicitud del título.

El resto de pasos son idénticos a los explicados en el proceso automático. Hay que guardar la solicitud, comprobar que está completa y, una vez pase a pendiente de envío, enviarla.

Posteriormente el sistema notificará su disponibilidad para su recogida y entrega.

Solicitud de títulos de centros adscritos

(17)

Los centros adscritos pueden rellenar sus solicitudes, de la misma manera que se ha indicado anteriormente, bien de forma automática, bien de forma manual, con las siguientes particularidades:

• El centro adscrito (concertado) tramitará las solicitudes de título de Graduado en ESO en su ciclo completo.

• El centro adscrito (concertado) cargará las solicitudes de Bachillerato o Ciclos Formativos (de la misma manera que si fueran de ESO: botón Cargar solicitudes) y las revisará para comprobar que figure la enseñanza, el título, la nota media... etc. Una vez guardadas, estas serán visibles por el centro de adscripción (centro madre). El centro madre verificará la exactitud de los datos y completará el apartado correspondiente al pago de la tasa. El centro adscrito no podrá introducir la fecha de pago ni marcar que el título está exento de pago. En cambio seguirá visualizando la solicitud como incompleta con el error de que requiere pago y no es exento hasta que el centro madre lo cumplimente.

El envío a la Conselleria se realiza siempre desde un centro proponente (centro madre) bajo su responsabilidad. En caso de ver errores, un centro madre puede rechazar una solicitud del centro adscrito (adjuntando un texto libre), de forma que este la vea como una solicitud “A subsanar” . El centro madre tendrá que validar y enviar las solicitudes de Bachillerato o Ciclos Formativos del centro adscrito. Los inspectores podrán visualizar las solicitudes pendientes de validar en sus centros de inspección (no podrán modificarlas).

En la parte superior derecha marcará la casilla específica

La validación se podrá de hacer de forma masiva seleccionando una o varias solicitudes.

La no validación solo se hará desde el detalle de la solicitud, dando un motivo para dicha acción.

Recuérdese que la Inspección Educativa podrá entrar en sus centros de inspección y ver las solicitudes de títulos pendientes de enviar, o de recoger, pero no podrá modificarlas.

(18)

Para validar, pulse el botón inferior Validar . El sistema mostrará un mensaje. Pulse OK.

Después de validarlas, estas pasarán a pendientes de envío. A continuación deberán enviarse y seguirán el resto del ciclo, como las demás.

Es decir, una vez recogidas por Conselleria, se comprobará que los datos sean correctos (en caso contrario se devolverían para subsanar) y, de ser así, se tramitarán para su impresión y, una vez hecha ésta, se notificará al centro su disponibilidad para que sean recogidas y entregadas al alumnado.

Una vez enviadas las solicitudes y generadas las propuestas, deberán imprimirse y enviarse a la Dirección Territorial junto con una copia del acta final.

Referencias

Documento similar

(1886-1887) encajarían bien en una antología de textos históricos. Sólo que para él la literatura es la que debe influir en la historia y no a la inversa, pues la verdad litera- ria

Para ello, trabajaremos con una colección de cartas redactadas desde allí, impresa en Évora en 1598 y otros documentos jesuitas: el Sumario de las cosas de Japón (1583),

dente: algunas decían que doña Leonor, "con muy grand rescelo e miedo que avía del rey don Pedro que nueva- mente regnaba, e de la reyna doña María, su madre del dicho rey,

Pero como "el fin egoísta en su rela- ción y condicionado por la generalidad constituye un sistema de correspondencia total, puesto que la sub- sistencia y el bienestar

Gastos derivados de la recaudación de los derechos económicos de la entidad local o de sus organis- mos autónomos cuando aquélla se efectúe por otras enti- dades locales o

Una vez pulsemos este botón, se grabará de manera automática la fecha de entrega, y desaparecerá este título de la pestaña de Entregar (ya solo visibles en la pestaña de

Per a cada sol·licitud poden donar-se dos resultats: que un horari dels que haja demanat d’un idioma i curs haja sigut adjudicat (açò s’anomena estat adjudicat o que cap

El caballo de batalla en la justificación de la empresa pública es, pues, como ya se hizo notar anteriormente, el concretar cuándo es in- suficiente la iniciativa privada en un