• No se han encontrado resultados

Pla estratègic d’atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada de Catalunya: elements claus de futur per al canvi de model

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Pla estratègic d’atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada de Catalunya: elements claus de futur per al canvi de model"

Copied!
62
0
0

Texto completo

Introducció

Punt de partida

El model assistencial d’atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada del s. XXI

Quantitativa: l'augment de la demanda d'atenció a la gent gran en l'entorn hospitalari d'aguts i al seu torn sobre l'ús dels recursos sociosanitaris en segona instància. Qualitativa: la necessitat que les persones grans i/o amb necessitats pal·liatives rebin cures diferenciades, d'acord amb les bones pràctiques i l'evidència disponible de cures geriàtriques i pal·liatives. També requereix reforçar el model d'atenció geriàtrica integral i integrada a tot el sistema sanitari.

Elements clau de futur per al canvi de model

Reorganitzar l’atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada a Catalunya

El model d'atenció individualitzada requereix un diagnòstic situacional precís (basat en una valoració geriàtrica integral (VGI) / valoració multidimensional) i un pla d'atenció individualitzat. Les valoracions i la planificació de les cures realitzades per un dels equips especialitzats seran assumides per altres serveis d'IA/geriatria territorial i/o serveis de cures pal·liatives. Pràctiques col·laboratives i integració assistencial: és fonamental entendre el paper dels equips especialitzats en geriàtrics i cures pal·liatives des d'una perspectiva sistèmica i territorial.

Creació dels serveis o unitats funcionals territorials de geriatria i/o cures

 • Principis generals i elements comuns de tots els serveis territorials o
 • Especificitats territorials a tenir en compte en la creació dels serveis

De l’atenció sociosanitària a l’atenció intermèdia

 • Concepte d’atenció intermèdia
 • Elements clau del model assistencial de l’atenció intermèdia
  • Reordenació dels recursos d’atenció intermèdia a Catalunya
  • Reordenació de fluxos territorials cap a l’atenció intermèdia
  • Nova cartera de serveis de l’atenció intermèdia

Encara hi ha un cert retard en l'accés hospitalari d'aguts als serveis d'atenció intermèdia. En la mateixa línia, AQuAS a Catalunya, juntament amb el CatSalut i el PDSS, van impulsar el Socio-Health Sector Outcomes Center com a mètode comparatiu entre centres sociosanitaris, que ens permetrà comparar alguns dels resultats del nostre model amb el model d'atenció intermèdia del Regne Unit. . Els recursos d'IA han d'incloure elements clau del model especialitzat de cures geriàtriques i pal·liatives (vegeu el document Pla estratègic de cures geriàtriques i pal·liatives de Catalunya).

La IA té un paper territorial clau interdependent amb l'acció de l'atenció hospitalària d'aguts i l'APiC. En aquest sentit, les dues estratègies en què es basa la IA (STEP-Up i STEP-Down) requereixen un treball assistencial integrat (vertical i horitzontal) amb visió poblacional i territorial. Al llarg de l'any, moltes de les persones ingressades als centres d'atenció intermèdia compleixen els criteris d'identificació com a persones amb necessitats complexes i, per tant, la proposta d'identificació de persones amb complexitat hauria d'estar disponible en tots els dispositius d''AI de Catalunya per poder oferir un servei integrat. donar resposta a les seves necessitats i millorar el treball col·laboratiu i l'accessibilitat d'aquests pacients per part de l'APiC.

Aquesta tasca territorial permet desenvolupar un treball integrat de fluxos territorials i un treball conjunt relacionat amb l'atenció a les persones de la població diana juntament amb APiC i AH. Desenvolupar l'hospital de dia amb la intel·ligència artificial com a eina de proximitat: per a l'atenció proactiva sota demanda ApiC, a l'inici de la descompensació de persones amb necessitats complexes que necessiten una atenció interdisciplinària ràpida i investigacions territorials complementàries clau Els hospitals d'aguts han de tenir clars els seus hospitals de referència territorial per atenció intermèdia, però al mateix temps han de proporcionar una atenció màxima discreta a prop del domicili del pacient.

La nova cartera de serveis s'ha d'adaptar a la nova realitat dels centres (recursos i rol territorial) i de les persones a atendre (mayor complexitat clínica, major dependència de la tecnologia, major intensitat d'atenció).

Transició cap a un únic àmbit d’hospitalització

 • Justificació de la transició cap a un únic àmbit d’hospitalització
 • De l’àmbit sociosanitari a l’àmbit d’hospitalització amb cartera de serveis

Finançament crònicament insuficient del sector i manca d'evolució o actualització de la cartera de serveis (data actual 1999) a causa de l'augment de la complexitat dels treballadors de coll blanc, els costos de gestió o les noves evidències disponibles. Confusió conceptual: El concepte de sociosanitat s'ha utilitzat sovint com a sinònim de centre residencial (en el context de la pandèmia de la COVID-19, aquest fet és més tangible que mai), creant confusió entre els recursos d'atenció hospitalària intermèdia i aquests centres. Tots aquests elements argumenten la necessitat de fer un pas endavant, tenint en compte la necessitat d'una transició cap a una única àrea hospitalària que inclogui diferents tipus de centres en relació a les seves característiques, objectius i cartera de serveis.

Fomenta la implantació de la xarxa de recursos geriàtrics i cures pal·liatives ̶ incloent tant el coneixement com el model d'atenció inherent ̶ a l'entorn hospitalari. Aclareix el paper dels dispositius d'atenció intermèdia i els posiciona com a element clau de l'atenció a la gent gran fràgil, crònica complexa (PCC) o avançada (MACA) des d'una perspectiva integrada i col·laborativa amb la resta de dispositius i dispositius. Es proposa que l'àmbit hospitalari tingui una cartera d'hospitals d'atenció aguda i intermèdia, que inclouria recursos d'hospitalització, ambulatòria i domiciliària.

Els hospitals d'atenció intermèdia es configuren, doncs, com a hospitals amb serveis o unitats basats en la majoria de la cartera d'atenció intermèdia, enfocats a la tasca de facilitar l'alta precoç dels pacients aguts, però també a evitar "l'hospitalització aguda de la gent gran i/o amb problemes complexos". o afeccions cròniques avançades que no es beneficien de la cartera de serveis d'aguts de l'APiC (vegeu l'apartat 2.3). Per tant, en funció de la seva cartera de serveis, es configuren diferents tipus de centres hospitalaris (figura 8). L'àmbit hospitalari consta doncs de diferents tipus d'instal·lacions d'internament segons les característiques estructurals (universitat, docent, parc sanitari...), tecnològics o diagnòstics (monografia urològica, oncològica o pediàtrica), nivell de complexitat assistencial (des de tercer nivell fins a regional o lleugera) o tipus de cartera (hospital d'aguts, hospital d'atenció intermèdia o mixta en el cas d'ambdues carteres; el nom genèric del centre és el de la cartera dominant).

A diferència dels hospitals d'aguts, els hospitals d'atenció intermèdia es caracteritzen pel seu model d'atenció (vegeu l'apartat 2.3), on predominen.

Millorar l’atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada en hospital d’aguts

Tal com s'aborda en documents com l'Hospital del Futur de la SEMI o la Comissió d'Atenció Hospitalària a la Gent Gran Fràgil, l'atenció proactiva a la gent gran (col·lectiu amb un creixement més important del nombre d'hospitalitzacions d'urgències i aguts en els darrers anys) és clau per a la prevenció de l'aparició d'esdeveniments adversos com a conseqüència de l'hospitalització, tal com consta en el document del Pla director sociosanitari (Prevenció de complicacions relacionades amb l'hospitalització de la gent gran). Cal, doncs, repensar l'abordatge d'aquests pacients amb iniciatives com els mapes deteriorats (identificació activa de persones vulnerables a plantes hospitalàries per establir programes proactius de prevenció, detecció, gestió proactiva de síndromes geriàtriques com el deliri - vegeu Finalment, en aquesta reconfiguració). de l'atenció hospitalària d'aguts del futur, cal considerar que l'organització de l'atenció està liderada tant per professionals com per equips interdisciplinaris amb un coneixement més general o integral de la persona, que per altres especialistes hospitalaris per al maneig de patologies més complexes.

Aquesta figura de l'hospitalista, d'entre 13 i 16 anys desenvolupada a altres països, es pot integrar en l'entorn hospitalari d'aguts del nostre país gràcies a les figures de medicina interna i geriatria com a professionals polivalents amb ampli coneixement de les necessitats de les persones hospitalitzades en aguts. cura. Documents del Regne Unit27,28 o del Canadà29 intenten així definir les característiques dels futurs professionals que desenvoluparan aquesta funció, intentant implantar un model homogeni allà on es decideixi adoptar la figura.

Participació en el redisseny de l’atenció de llarga durada a Catalunya

 • Antecedents: el paper del Pla Director Sociosanitari en el sector d’atenció
 • El futur del sector d’atenció de llarga durada a Catalunya
 • El rol de les unitats funcionals territorials especialitzades de geriatria i
  • Reordenació inicial de la xarxa d’unitats de llarga estada sociosanitària
  • El rol de les unitats funcionals territorials de geriatria i cures pal·liatives

Segons el recent informe de la Comissió Europea "Pilar Europeu dels Drets Socials"38, cal una transformació de l'atenció de llarga durada, amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat i l'accessibilitat. Zona residencial: ja sigui com a suport als equips d'atenció primària (per exemple dels equips del PADES) o en. Aquest Pla Estratègic preveu que les cures geriàtriques i pal·liatives especialitzades han de donar suport al desenvolupament d'aquest sector des de l'expertesa i experiència en l'atenció a aquest tipus de persones.

Amb aquesta estratègia es pretén continuar avançant en la implantació als hospitals d'aguts tant de les unitats específiques especialitzades de geriàtrica i de cures pal·liatives (UGA), com d'unitats mixtes d'atenció mèdicoquirúrgica i ortogeriàtrica, així com d'unitats funcionals segons processos. Es subratlla la importància de la presència de cures pal·liatives especialitzades als hospitals d'aguts i la necessitat d'un enfocament hospitalari de les cures pal·liatives que transcendeixi unitats específiques de cures pal·liatives. Els recursos específics d'atenció intermèdia per a la rehabilitació geriàtrica, que acumulen una gran experiència, ho han demostrat.

El CEI pot tenir la seva base de funcionament en unitats hospitalàries d'aguts o en hospitals d'atenció intermèdia. Millorar la coordinació i complementarietat de l'hospital de dia amb el CEI de geriatria i trastorns cognitius, així com amb els equips d'atenció primària (sanitaris i socials). L'ESD pal·liativa o PADES són equips interdisciplinaris especialitzats en cures pal·liatives a persones amb malalties cròniques avançades o imminents.

La finalitat principal del PADES és, doncs, donar assessorament i suport en atenció primària a pacients amb malalties avançades i/o cròniques amb necessitats pal·liatives complexes que requereixen una atenció especialitzada i interdisciplinària. En el cas de persones amb perfil MACA, l'Hexàgon de Complexitat, en versió reduïda (HexCom-Red),61 pot ser útil als equips originaris com a instrument objectiu per avaluar el grau de complexitat/necessitat d'atenció especialitzada. Per poder donar resposta a persones amb necessitats assistencials complexes i d'atenció sanitària continuada, els centres de llarga durada han de ser equipaments sanitaris vinculats a la gent gran i cures pal·liatives especialitzades, accessibles a l'APiC i a l'àrea hospitalària (mitjà i agut).

Redefinició dels dispositius d’atenció geriàtrica i/o pal·liativa especialitzada

Bibliografia

Available at: https://www.jrf.org.uk/report/intermediate-care-what-do-we-know-about-older-peoples-experiences. Effectiveness of acute geriatric units on functional decline, living at home and death in elderly patients hospitalized for acute medical conditions: meta-analysis. Effectiveness of acute geriatric ward care with acute care components for the elderly: a systematic review and meta-analysis.

Prevalence and characteristics of patients with advanced chronic conditions requiring palliative care in the general population: a cross-sectional study. Treatment of subacute cough in primary care: systematic review and meta-analyses of randomized clinical trials. Effectiveness of staffing models in residential, subacute, and extended care settings for the elderly on patient and staff outcomes.

Avoiding hospital admission by providing hospital care at home: a systematic review and meta-analysis of individual patient data. An integrated hospital-based home care program for the management of disabling health crises in elderly patients: Comparison with intermediate bed-based care. Effectiveness of a hospital-based home-based integrated care program as an alternative resource for medical crisis care in older adults with.

Palliative Care Advisory Committee of the Permanent Advisory Committee on Social Health Affairs, Ministry of Health, Government of Catalonia.

Referencias

Documento similar

En línia amb el document del Model d’atenció al dolor crònic a Catalunya 8 del Departament de Salut, i en consens amb el grup d’experts, s’han establerts tres nivell

La campaña ha consistido en la revisión del etiquetado e instrucciones de uso de todos los ter- mómetros digitales comunicados, así como de la documentación técnica adicional de

Como ya se ha mencionado al citar las características principales de esta línea, el Tramo Reembolsable va a corresponder a un préstamo preferencial con un tipo de interés

• La col·lecció Masoliver té un important contingut en espècies rares i una excel·lent representació de localitats mineralògiques de Catalunya, d’Espanya i de

Las manifestaciones musicales y su organización institucional a lo largo de los siglos XVI al XVIII son aspectos poco conocidos de la cultura alicantina. Analizar el alcance y

En atenció a les condicions que envolten el funcionament de la Societat i el desenvolupament de les seves activitats, i per assegurar-ne una estabilitat, així com un

 Breve descripción de la actividad de la empresa, necesidad del proyecto, objetivo general, reto tecnológico e innovación del mismo.. (Incluir resumen

G CONSELLERIA 0 SALUT ICONSUM I GERÈNCIA ATENCIÓ B PRIMÀRIA MALLORCA.. Disminuir la variabilitat inadequada de les actuacions i potenciar la capacitat de resolució