Manual de qualitat de les obres: implantació i incidència en l'àmbit de domini públic

120  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)
(3)

d’una millora col.lectiva.

En justa correspondència l’Ajuntament ha de contribuir, tant com sigui possible,

que les obres a la via pública siguin menys molestes, més estètiques, no representin

cap perill i se n’informi adequadament als ciutadans.

Fer-ho no hauria de representar cap esforç, sinó que hauria de formar part de l’estil

i forma de fer dels promotors, tècnics i treballadors de les obres. Perquè això sigui

possible i es faci en les millors condicions, s’ha volgut donar una guia en forma de

manual, que el mateix Ajuntament s’ha volgut autoimposar com a norma de

conducta i forma de fer, i que estic segur es convertirà en una referència per a tots

els que, treballant als carrers de la ciutat, volen que Barcelona tingui alhora obres i

qualitat de vida.

Joan Clos

(4)

DIRECCIÓ Manel Villalante. Director de Projectes de Planificació d’Infrastructures i Accessibilitat.

REDACCIÓ Carles Puiggròs. Arquitecte Tècnic.

Rafael Delgado. Arquitecte Tècnic.

COL·LABORACIONS Juli Laviña, Ignasi de Lecea, Ernest Compta, Natalia Amoròs,

Josep M. Llauradó, Jaume Graells, Montserrat Mendoza, Enric Pericas,

M. Dolors Febles, Modest Mor i Esteve Sitjà d’Urbanisme.

Francesca Moliner d’Orientació al Ciutadà i Qualitat.

Antoni Clarianade Circulació. Miquel Piquero i Belarmino Ariasde Guàrdia Urbana.

Ferran Ferrer i Manuel Clivilléde l’Institut del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida.

Robert Marsan, Joan García Rey i Eva M. Julian de Manteniment i Serveis.

Joan Conde Districte de Sant Martí.

CORDINADOR Esteve Sitjà. DE L’EDICIÓ

DISSENY I Estudi-K MAQUETACIÓ

(5)

L’any 1996 es posà en marxa el Pla municipal de qualitat per tal de promoure el desenvolupament de les noves iniciatives per a la millora contínua dels serveis, comptant sempre, alhora, amb la

complicitat i la participació activa de tots els estaments i treballadors municipals implicats.

Un dels aspectes en que cal introduir millores és en la reducció de les molèsties que les obres al carrer ocasionen sobre el seu entorn més proper. Aquestes millores han d’introduir-se en aspectes molt diferents com poden ésser, entre d’altres, la senyalització, la informació i la neteja i

manteniment de l’entorn.

A més d’aquests diferents aspectes, cal també tenir en compte que en la programació i execució de les obres hi intervenen molt diversos operadors i col·lectius professionals, com poden ésser funcionaris, constructors, consultores, empreses de serveis, promotors, entre d’altres.

Per tot això, l’Ajuntament ha volgut dotar-se d’un instrument comprensible i aplicable per aquests diferents operadors i que alhora palesés clarament quins estandarts de qualitat i de respecte en l’entorn han d’assolir les obres públiques i privades en la seva incidència sobre el domini públic.

Aquest instrument que té la forma de Manual de Qualitat de les obres: Incidència, Implantació i Incidència en l’àmbit públic va ésser aprovat pel Decret d’Alcaldia el passat 17 de maig del 1999, que fixa la seva aplicació obligatòria a tots els serveis municipals, organismes autònoms i empreses municipals.

Aquest Manual s’estructura d’acord amb les diferents tipologies d’obres: Urbanització, obres de serveis públics, edificació, rehabilitació de façanes, i enderrocament.

Per a cadascuna d’aquestes tipologies d’obra s’analitzen diferents aspectes com: àmbit d’ocupació i tancament, accessibilitat i mobilitat de vianants i vehicles, senyalització, protecció

i trasllat d’elements a la via pública, neteja i impacte sobre l’entorn.

En definitiva, el Manual tipifica la problemàtica que comporta la implementació i l’execució de les obres des de la perspectiva de la seva incidència en l’àmbit públic, per la qual cosa estableix uns estàndards de qualitat i dóna criteris generals d’actuació.

Desitgem que el Manual sigui una bona eina de treball que ajudi a preveure els problemes i a trobar la solució més adient per a cada cas i així fer la ciutat més amable i confortable per a tothom.

Finalment, voldria agrair a tots els que, a partir de l’impuls de l’anterior Gerent d’Urbanisme, Borja Carreras-Moysi, han col·laborat en l’elaboració d’aquest Manual.

Ara ens toca a tots aplicar-lo.

Xavier Casas i Masjoan

(6)

31

O

B R E S D

O P E R A D O R S D E S E R V E I S

39

O

B R E S D

E D I F I C A C I Ó

51

O

B R E S D E N E T E J A I R E H A B I L I TA C I Ó D E FA Ç A N E S

61

O

B R E S D E R E H A B I L I TA C I Ó PA R C I A L I M I L L O R E S I N T E R I O R S

67

O

B R E S D E R E PA R A C I Ó P U N T U A L D E FA Ç A N E S

75

O

B R E S D E D

E N D E R R O C

87

V

A R I A N T S A C O N S I D E R A R

91

P

L À N O L S I E S Q U E M E S

122

D

E C R E T D

A L C A L D I A

(7)
(8)

A. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les especificacions d’aquest Manual són d’aplicació a totes les obres realitzades directament per l’Ajuntament de Barcelona, els seus organismes autònoms o per les empreses que d’ell depenen.

Pel que fa a les obres desenvolupades per particulars, cal considerar que les prescripcions incloses en el Manual ho són a títol orientatiu o de recomanació.

B. CONTINGUT

Aquest Manual estableix unes normes d’actuació i uns estàndards de qualitat per tal que els promotors, projectistes, directors facultatius, coordinadors de seguretat i contractistes d’obres, els tinguin en compte en la redacció dels projectes, dels estudis i plans de seguretati en la direcció i execució de les obres.

Fa referència, essencialment, a les previsions i a l’actuació en aspectes lligats a la protecció, la seguretat i la circulació de vianants i vehicles.

Regula la implantació de les obres a l’espai públic i també tot allò que pugui tenir incidència sobre l’espai públic, encara que l’obra s’executi en un solar privat.

Pel que fa a la seguretat, cal advertir que aquest Manual es limita a referir allò que es considera convenient i necessari des d’una perspectiva general de protecció a tercers. No entra en la definició concreta de les solucions tècniques a adoptar, ni recull la seguretat de

l’execució de l’obra.

C. ESTRUCTURA DEL MANUAL

C.1. Tipologia d’obres

S ’ h a n d i f e r e n c i a t e l s s e g ü e n t s t i p u s d ’ o b r a :

•URBANITZACIÓ. OBRA NOVA I OBRES DE RENOVACIÓ

•OBRES D’OPERADORS DE SERVEIS

•EDIFICACIÓ. OBRA NOVA I REHABILITACIÓ TOTAL DE L’EDIFICI

•REHABILITACIÓ PARCIAL O MILLORES INTERIORS DE L’EDIFICI

•NETEJA I REHABILITACIÓ DE FAÇANES. ACTUACIONS GLOBALS

•REPARACIONS PUNTUALS DE FAÇANES

•ENDERROCS

Aquesta diferenciació s’ha fet per a facilitar l’aplicació de les especificacions del Manual. Si la tipologia de l’obra no respon exactament a les establertes o l’obra inclou diverses tipologies o elements o situacions d’altres tipologies, s’aplicaran totes les especificacions que corresponguin.

Generalitats

(9)

Generalitats

[ 1 ]

Urbanització

Comprèn les obres de nova implantació i les de renovació corresponents a l’execució de la vialitat, pavimentació, sanejament, serveis públics d’electricitat, aigua, gas, telèfon, etc., galeries o canalitzacions de serveis públics, enllumenat públic, arbrat, jardineria, reg i hidrants, xarxa semafòrica, senyalització, mobiliari urbà, etc., tant de caràcter superficial com en el subsòl.

S’hi inclouen també les obres de manteniment, rehabilitació i reparació de paviments, voreres, espais urbans, estructures viàries, mobiliari urbà, etc., que per les seves característiques suposin una afectació important, física o temporal, dels vials.

Obres d’operadors de serveis

Comprenen les obres executades per les companyies de serveis públics, concessionàries dels serveis de gas, electricitat, aigua potable i telecomunicacions, les que efectuen les empreses contractistes per als serveis d’enllumenat públic, xarxa semafòrica, claveguerons, clavegueram, arbrat, etc., així com les que puguin realitzar promotors privats en relació amb algun dels serveis esmentats.

Edificació de nova planta

Són edificis de nova construcció que s’executen en un solar no edificat o en el qual prèviament s’ha procedit a l’enderroc total de l’edificació existent.

Estan incloses en aquesta tipologia les edificacions que mantenen únicament la pell de la façana de l’edifici existent anteriorment, apuntalant-la, enderrocant després la totalitat de la resta de l‘edifici per executar una nova edificació a la qual s’integrarà la façana.

Rehabilitació total

Edificis existents que s’adapten a nous usos (per exemple, canvi d’habitatges per oficines o viceversa), mantenint la seva estructura i els tancaments exteriors.

Rehabilitació parcial o millores a l’interior de l’edifici

Edificis existents en què, mantenint íntegrament els seus usos, es procedeix a una rehabilitació o millora basada essencialment en canvis en la distribució, en els revestiments i en les instal·lacions interiors.

Neteja i rehabilitació de façanes

Aplicable a qualsevol tipus d’edifici existent en el qual es procedeixi a una rehabilitació o neteja integral i total de les façanes. Els treballs habituals són el sanejament i reposició d’aplacats de pedra o ceràmics, la substitució o reparació d’elements ornamentals i pintat de fusteries i baranes, la reposició d’estucats i esgrafiats deteriorats i el pintat general de la façana per a tornar-li els seus valors d’origen.

Reparacions puntuals de façanes

Aplicable a qualsevol edifici existent en què es procedeix a actuacions puntuals de reparació o rehabilitació de balcons, elements ornamentals, tribunes, tancaments o dels elements exteriors de la coberta.

Enderrocs

(10)

C.2. Variants a considerar

S’estableixen, en primer lloc, les especificacions bàsiques per a cadascuna de les tipologies i, a continuació, les variants que cal considerar en funció d’una sèrie de característiques pròpies de cada obra o de factors externs.

Aquests aspectes a considerar són els següents:

• L’emplaçament de l’obra

Es distingeix entre:

-Obres en estructura urbana de nucli antic

-Obres en estructura d’eixample urbà

-Obres en estructura urbana de zona industrial

• L’especial impacte sobre la circulació de vehicles i vianants

Es distingeix:

-Vies d’elevada intensitat de vianants

-Vies d’elevada intensitat de vehicles

-Àrees i vies de marcat caràcter comercial

• L’especial impacte sobre el paisatge urbà

• La tecnologia especial a emprar en l’execució de l’obra

En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte la situació específica de cada obra en relació amb l’àmbit concret en què s’ha d’executar.

C.3. Especificacions

Aquestes Normes contenen especificacions i normes d’actuació per a cadascuna de les tipologies d’obra. Els aspectes bàsics comuns són:

• INFORMACIÓ A L’OBRA

Rètols

Etiqueta de llicència d’obra

• ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Ocupació del tancament de l’obra

Situació de casetes i contenidors, elements mecànics (grues) Canvis de la zona ocupada

• TANCAMENT DE L’OBRA

Tanques Accés a l’obra

• OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC

Entrades i sortides de vehicles i maquinària Càrrega i descàrrega

Generalitats

(11)

Generalitats

[ 1 ]

Amuntegament i evacuació de terres i runa

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública Apuntalaments

• INCIDÈNCIA SOBRE L’ENTORN

Neteja

Sorolls. Horari dels treballs Pols

Residus

• CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS

Senyalització i protecció

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants Senyals i elements de balisament i defensa

Àmbits de senyalització. Trams i itineraris

Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent Elements de protecció del pas de vianants

Balisament i defensa dels passos per a vehicles Enllumenat i elements de balisament lluminós Paviments provisionals

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda Acessibilitat a edificis i guals afectats per les obres Manteniment

Retirada de la senyalització i el balisament i semàfors

• PROTECCIÓ O TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA

Arbres i jardins

Parades d’autobús, quioscos, bústies Mobiliari urbà, enllumenat públic, semàfors

• DESPERFECTES OCASIONATS PER LES OBRES

Reposició

Inspecció municipal

• DURADA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES

C.4. Plànols i esquemes

Les especificacions es complementen amb plànols i esquemes de les situacions, dispositius, elements, cartells, senyals, proteccions, tanques, etc., als quals es fa referència, a fi de facilitar la seva comprensió i aplicació.

(12)

D. CONCRECIÓ I APLICACIÓ DE LES NORMES ESTABLERTES

EN AQUEST MANUAL

1.L’aplicació concreta, per a cada obra, de les especificacions d’aquest Manual es farà en

l’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTo en l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, definits al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, fent referència a les solucions adoptades d’ordenació general de l’obra i a les mesures preventives i proteccions a col·locar per a evitar riscos de danys a tercers, derivades de la implantació i incidència en l’àmbit de domini públic.

2. El projecte de l’obra contindrà, segons el tipus d’obra, el pressupost, la durada i la mà d’obra a emprar, un ESTUDI DE SEGURETAT I SALUTo un ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT(Art. 4).

En la redacció de l’ESTUDI es tindran en compte les especificacions d’aquest Manual, sense perjudici del que s’indica a l’apartat següent.

3.El contractista adjudicatari de les obres, o si s’escau el promotor, elaborarà el PLA

DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL, en què s’analitzaran, s’estudiaran, desenvoluparan i es complementaran les previsions contingudes a l’ESTUDIo a l’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUTen funció del seu propi sistema d’execució de l’obra (Art. 7.1.).

La proposició, en el PLA, de solucions alternatives a les de l’ESTUDIhaurà de justificar-se tècnicament.

4.EL PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALLhaurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra pel coordinador de Seguretat i Salut integrat en la Direcció Facultativa de l’obra o, si s’escau, per la Direcció Facultativa.

En obres de les Administracions Públiques, el PLA, amb el corresponent informe del coordi-nador, s’elevarà per a la seva aprovació a l’Administració Pública que hagi adjudicat l’obra (Art. 7.2.).

En el cas d’obres de l’Ajuntament de Barcelona, l’aprovació correspondrà al cap tècnic del departament del qual depengui l’obra adjudicada.

Si durant l’execució de l’obra es produeixen modificacions substancials del PLAaprovat, caldrà seguir el mateix procediment per a aprovar-les.

5.Un cop aprovat el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALLi amb temps suficient abans de l’inici dels treballs, es comunicarà i coordinarà amb els serveis corresponents de

l’Ajuntament la seva implantació. Concretament, els serveis amb els quals caldrà contactar segons el tipus d’actuació seran:

• Guàrdia Urbana i Circulació:

Afectació i desviacions provisionals del trànsit de vehicles o de vianants Regulació semafòrica

Afectació de parades d’autobús, accessos de metro i transport públic

Generalitats

(13)

Generalitats

[ 1 ]

• Parcs i Jardins:

Afectació de jardins, tala, trasllat a viver o reposició d’arbres

• Districte:

Restricció d’accés a guals, afectació de quioscos, bústies, etc.

El mateix procediment se seguirà en el cas de modificacions sobre el PLAdurant el transcurs de l’obra.

E. NORMATIVA I ORDENANCES

Les principals normes i ordenances municipals que s’han tingut en compte i/o a les quals es fa referència en aquest Manual són:

• Normativa per a la senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona

• Ordenançes sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal (Consell plenari 22/3/1991 i 28/10/1994)

• Normes urbanístiques del Pla general Metropolità

• Ordenança sobre l’ús de les vies i espais públics de Barcelona (Consell plenari 27/11/1998)

• Ordenança general sobre el medi ambient de Barcelona (Consell plenari 26/3/1999)

• Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona (Consell plenari 26/3/1999)

• Decret del Govern de la Generalitat 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels processos d’enderroc i altres residus de la construcció

• Decret del Govern de la Generalitat 135/1995 de 24 de març, sobre accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. El títol sisè ha estat derogat pel Decret 204/1999 de 27 de juliol

• Reial decret (estatal) 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

• Reial decret legislatiu 339/1990 de 2 de març, pel que s’aprovà la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial

• Reial decret 13/1992 de 17 de gener, Reglament general de Circulació

(14)
(15)
(16)

Obr

es d’urbanització

[

2

]

1. Informació a l’obra

Excepte els rètols i l’etiqueta de llicència d’obra que es regulen en aquest apartat, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.

1.1. Rètols d’obra

A ) O b r e s m u n i c i p a l s

Tipus de rètol

A totes les obres es col·locarà el rètol definit a la Normativa de comunicació per a les obres municipals.

Situació

En el límit del tancament de l’obra o, si no és possible, en l’encreuament de vials més proper.

Els rètols es col·locaran abans del començament dels treballs a l’obra.

Nombre de rètols

Vi a l s :

--Un rètol a cada cap de carrer.

-- En longituds inferiors a 100 m, un sol rètol.

E s p a i s u r b a n s :

--Un rètol a cada sector d’accessibilitat viària a l’àmbit de l’obra.

Constructor

El constructor o contractista adjudicatari de l’execució de l’obra podrà col·locar rètols propis d’acord amb la seva imatge

corporativa, no majors de 4 m2i en un nombre idèntic al de rètols

municipals.

Actuacions unitàries

Qualsevol altra disposició de rètols o en el cas d’actuacions amb

de tancament

patrocini, es requerirà un projecte específic i unitari del tancament de l’obra, els rètols i/o les cartelleres, que haurà de ser aprovat prèviament per l’Ajuntament.

B ) O b r e s p ú b l i q u e s n o m u n i c i p a l s i p r i v a d e s

Tipus de rètol

Les administracions i institucions públiques, juntes de

compensació, associacions de cooperació o altres que executin projectes d’obres o d’urbanització, podran col·locar rètols amb informació sobre l’objecte de l’obra, el calendari d’execució, les institucions que financen l’obra, les empreses, entitats o institucions que participen en l’execució i els tècnics que l’han projectat i els que la dirigeixen.

(17)

Obr

es d’urbanització

[

2

]

1.2. Etiqueta de llicència d’obra

O b r e s s u b j e c t e s a l l i c è n c i a m u n i c i p a l

Totes les obres subjectes a llicència municipal tindran col·locada una ETIQUETA informativa de llicència d’obra atorgada, des de l’inici dels treballs fins a l’acabament.

2. Àmbit d’ocupació de la via pública

2.1. Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent-hi tanques, elements de protecció, baranes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el del projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALLs’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament i per a cadascuna de les diferents fases d’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.

Aquests àmbits quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situació

Nombre de rètols

Constructor

Tipus

Situació

En el límit del tancament de l’obra o, si no és possible, en l’encreuament de vials més proper.

Els rètols es col·locaran abans del començament dels treballs a l’obra.

Vi a l s :

--Un rètol a cada cap de carrer.

--En longituds inferiors a 100 m, un sol rètol.

E s p a i s u r b a n s :

--Un rètol a cada sector d’accessibilitat viària a l’àmbit de l’obra. El constructor o contractista adjudicatari de l’execució de l’obra podrà col·locar rètols propis d’acord amb la seva imatge corporativa, no majors de 4 m2i en un nombre idèntic al de rètols municipals.

El definit al Plànol ETIQUETA DE LLICÈNCIA D’OBRA.

(18)

2.2. Situació de casetes, contenidors i maquinària fixa

Es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el PLA DE SEGURETATles àrees previstes per a aquest fi. En aquest cas, es col·locaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

•A la vorera, deixant un pas mínim, lliure de qualsevol obstacle (arbre, rètol, bàcul, etc.), d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera.

•A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació.

•Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la calçada.

Es delimitarà i protegirà amb tanques metàl·liques el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent (vegeu apartat 6).

2.3. Canvis de la zona ocupada

Els canvis puntuals de caràcter eventual es faran respectant els criteris generals de protecció i dimensions mínimes de pas per a vianants i vehicles, i únicament durant el temps imprescindible per a solucionar el problema que els origina.

Qualsevol canvi de la zona ocupada definida en el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALLaprovat, es considerarà una modificació d’aquest i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el previst als punts 4 i 5 de l’apartat D del capítol de generalitats d’aquest Manual.

3. Tancament de l’obra

3.1. Tanques

Obr

es d’urbanització

[

2

]

Situació

Tipus de tanques

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. El tancament, si és possible, serà permanent durant tot el termini d’execució de l’obra.

S’admetrà, però, el desplaçament del tancament, si les circumstàncies d’execució de l’obra així ho exigeixen i es preveu i justifica en el

PLA DE SEGURETAT.

En qualsevol cas, l’àmbit dels treballs haurà d’estar sempre tancat perimetralment.

(19)

3.2. Accés a l’obra

4. Operacions que afecten l’àmbit públic

4.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària

Vi g i l à n c i a

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

E s t a c i o n a m e n t

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Dintre de la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra.

C a m i o n s e n e s p e r a

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per a acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETATpreveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació de subministraments i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

Obr

es d’urbanització

[

2

]

Elements

complementaris

Les tanques metàl·liques (200 x 100 cm) només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega o descàrrega, desviacions momentànies de trànsit o similars.

En cap cas no s’admet l’encintat amb cinta plàstica o la xarxa taronja de plàstic reflectant, que es considera complementària.

Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants en tot el seu perímetre, disposats tal com s’indica en el

capítol 10 plànol 2.

El contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Manteniment

Portes

Les tanques estaran dotades de portes d’accés per a vehicles i per al personal de l’obra que, sempre que sigui possible, seran independents.

(20)

4.2. Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre de l’àmbit del tancament de l’obra.

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures següents:

•S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui (vegeu apartat 6) i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

•Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui (vegeu apartat 6).

•La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà el coordinador de Seguretat de l’obra.

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada i la seva neteja a l’entorn de l’embornal (vegeu 5.1.).

4.3. Amuntegament i evacuació de terres i runa

A m u n t e g a m e n t

No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha sol·licitat i obtingut un permís especial de l’Ajuntament.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata.

Tota la runa s’ha de dipositar en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat.

Si no hi ha espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin o estiguin plens, hauran de ser retirats.

E v a c u a c i ó

Els contenidors, un cop plens, es transportaran tapats amb lona o plàstic opacs a un abocador autoritzat.

L’evacuació de terres i productes de l’excavació es farà amb camions, la caixa dels quals estarà protegida amb una lona o plàstic opacs a fi d’evitar la producció de pols. Es prohibeix explícitament l’ús de xarxes.

Obr

es d’urbanització

(21)

Obr

es d’urbanització

[

2

]

5. Neteja i incidència sobre l’entorn

5.1. Neteja

En els diversos apartats es fan referències específiques a la neteja.

Com a criteri general, els contractistes netejaran i regaran cada dia, tants cops com calgui, l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per a evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes tipus “religa” de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejarà cada parella de rodes regant-les.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

5.2. Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies laborables.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OGMAU.* Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no laborables o en un horari específic.

5.3. Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles sempre que sigui necessari i com a mínim un cop el dia.

Es regaran, prèviament a la seva manipulació, les deixalles, runa i materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

5.4. Residus

Al projecte s’avaluarà el volum i les característiques dels residus que s’originin i s’especificarà la instal·lació de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant, el promotor o el contractista, els costos que això comporti.

(22)

6. Circulació de vehicles i vianants

6.1. Senyalització i protecció

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALLes definiran les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció, els paviments provisionals, les modificacions o nova implantació de semàfors i l’enllumenat que comporti la implantació de l’obra i la seva execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona i la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per a cadascuna de les diferents fases d’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETATaprovat.

És obligatori comunicar, amb l’antelació suficient, l’inici, extensió, naturalesa dels treballs i modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres a la Guàrdia Urbana i als Bombers, així com a d’altres serveis d’emergència.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

6.2. Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

•En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

•L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants, lliures de qualsevol obstacle, serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

6.3. Senyals i elements de balisament

Els senyals i els elements de balisament i defensa a emprar seran:

•Els definits específicament com a senyals B, C, D i E a la Normativa per a la informació i senyalització d’obres a la ciutat de Barcelona.

•Els de la Norma de carreteres per a vies de circulació de velocitat màxima igual o menor a 50 km/h.

•Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (vegeu capítol 10) de 1050 x 600 mm, amb deu dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Urbana.

•Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzats pels Serveis Municipals.

Es col·locaran, segons les necessitats, els següents tipus de senyals:

Senyalització vertical

-Senyals B d’indicació de direccions

Obr

es d’urbanització

(23)

Obr

es d’urbanització

[

2

]

-Senyals C d’avisos sobre incidències

-Senyals D d’informació a vianants -Senyals E d’esquemes de desviació -Senyals reglamentaris

Senyalització horitzontal

- Marques viàries d’acord amb la Norma de carreteres 8.2-IC.

Elements de balisament i defensa

-Elements i dispositius d’acord amb la Norma de carreteres 8.3-IC.

La senyalització es col·locarà d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.

Els elements de balisament i de defensa es col·locaran i es mantindran, en els trams rectes, seguint alineacions perfectament rectilínies.

6.4. Àmbits de senyalització. Trams i itineraris

Es tindran en compte tres trams de senyalització, en funció de la naturalesa i de la importància de l’afectació o de les restriccions de la circulació que comporti la implantació de l’obra.

1 . Tr a m d ’ a p r o x i m a c i ó

Pot requerir la següent senyalització:

-Presenyalització, per a advertir del tall o desviament amb la suficient antelació i per a indicar trajectes alternatius (SENYALS E).

-Senyalització d’apropament, per a informar de la naturalesa de l’obra, indicant les restriccions que siguin del cas (SENYALS C).

2 . Tr a m d e t r a v e s s i a d e l ’ o b r a

Es col·locarà la següent senyalització:

-Senyalització de pas, vertical i horitzontal, per guiar els vehicles i els vianants per les vies de circulació que travessen l’obra (SENYALS REGLAMENTARIS i NORMA DE CARRETERES 8.2-IC).

-Senyalització de posició, per a delimitar els obstacles i defensar els conductors i els vianants del perill (SENYALS O ELEMENTS NORMA CARRETERES 8.3 -IC).

-Senyalització d’itineraris, per a conduir els vehicles i els vianants pels trajectes alternatius establerts per a salvar l’obstacle de l’obra (SENYALS B i D).

3 . Tr a m d e s o r t i d a d e l ’ o b r a

Es col·locaran els senyals de fi de les restriccions imposades per les obres.

En el PLA DE SEGURETATes delimitaran els itineraris i els trams de senyalització i s’indicaran, en cada cas, els senyals a col·locar i el seu emplaçament.

(24)

6.5. Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent

La implantació de la senyalització d’obra implicarà l’anul·lació temporal de tota la senyalització existent que sigui contradictòria amb l’anterior.

L’anul·lació de la senyalització existent (vertical i horitzontal) es farà de manera que no introdueixi cap tipus de confusió als conductors i vianants sobre els nous circuits o direccions a seguir. Els senyals es cobriran adequadament i suficientment o, en cas de no conservar-se després de les obres, o quan la durada de les obres ho aconselli, es retiraran. Per a esborrar la senyalització horitzontal es fresarà el paviment

(no s’admet tapar-la amb pintura).

Quan l’obra comporti la modificació del sistema de circulació de vehicles i vianants, caldrà procedir a anul·lar temporalment alguns semàfors, a implantar temporalment nous semàfors i/o a adequar la regulació semafòrica a la nova situació. En el PLA DE SEGURETATes preveurà i justificarà la solució adoptada i es contactarà amb el servei municipal corresponent per a la seva implantació o eventual modificació.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de les mesures implantades.

6.6. Elements de protecció del pas de vianants

6.7. Balisament i defensa dels passos per a vehicles

Els elements de balisament i defensa a emprar seran els designats com a tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3-IC.

Es col·locaran elements de balisament:

a)En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.

b)En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.

c)Per a impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del nombre de carrils.

d)En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per a salvar l’obstacle de les obres.

Obr

es d’urbanització

[

2

]

Pas de vianants

Forats i rases

Tot pas de vianants, dins de la zona d’obres, es protegirà, per tots dos costats, amb tanques o baranes resistents i de traçat continu, ancorades o enganxades a terra, d’una alçària mínima de noranta (90) centímetres i a una altura de terra que no sobrepassi els quinze (15) cm.

Els elements que formin les tanques o baranes tindran unes separacions mínimes que no permetin el pas d’un nen.

Si els vianants han de passar per sobre de forats o rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense ressalts.

(25)

Obr

es d’urbanització

[

2

]

e)En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Elements de balisament a col·locar:

a)Delimitació de vores, per sentit de circulació:

-Elements TB-6, 7, 8, 9 o 11

-Marques vials TB-12 (se’n pot prescindir en el cas de desviacions puntuals i momentànies). -Captafars TB-10 c/ 3 m, a les vores i a la separació de carrils (se’n pot prescindir en el cas de

desviacions puntuals i momentànies).

b)Panells TB-1 o TB-2, per a indicació del sentit de circulació i en els estrenyiments o ocupació de carrils.

c)En vies en què la velocitat permesa sigui superior a 50 km/h, es col·locarà una cascada lluminosa tipus TL-8.

Elements de defensa:

Es col·locaran elements de defensa TD-1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, volcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc.).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD-2.

6.8. Enllumenat i elements de balisament lluminós

Els senyals i els elements de balisament aniran degudament il·luminats, encara que hi hagi enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant, tant per a la senyalitzacIó vertical i horitzontal, com per als elements de balisament.

El balisament per a vehicles se senyalitzarà amb llums grocs, fixos o intermitents (TL-10) situats entre si a una distància màxima de dos (2) metres en el balisament frontal de tall i de cinc (5) metres en el balisament lateral.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 15 lux).

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm tindran balisament lluminós en tot el seu perímetre.

6.9. Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terra, tindrà una compactació del 90% PM (Próctor Modificat).

(26)

6.10. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o les vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

-Altura lliure d’obstacles de 2,10 m.

-En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,50 m de diàmetre.

-No podran haver-hi escales ni graons aïllats.

-El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

-El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terra, tindrà una compactació del 90% PM (Próctor Modificat).

-Els guals tindran una amplada mínima d’1,20 m i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat i una fletxa de senyalització.

6.11. Accessibilitat a edificis i guals afectats per a les obres

Al PLA DE SEGURETATcaldrà preveure les mesures pertinents per a garantir l’accessibilitat permanent als edificis i guals existents que es vegin afectats per l’àmbit d’actuació de les obres.

6.12. Manteniment

La senyalització i els elements de balisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva sostracció.

La senyalització, el balisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Les marques vials i senyalització horitzontal es repintaran com a mínim cada tres (3) mesos, fora que la pèrdua de les seves condicions perceptives obligui a repintar-les abans.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

6.13. Retirada de senyalització, balisament i semàfors

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, semaforització i balisament implantats i es tornarà a fer visible la senyalització i semaforització existent, anteriorment anul·lada. En el cas de ser necessària la implantació de nous senyals, es taparan fins al moment de restablir el trànsit.

Es contactarà amb el servei municipal corresponent per al restabliment de la regulació semafòrica.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà de quaranta-vuit (48) hores, un cop acabada l’obra o la part d’obra que exigia la seva implantació.

Obr

es d’urbanització

(27)

Obr

es d’urbanització

[

2

]

7. Protecció o trasllat d’elements emplaçats a la via pública

7.1. Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETATs’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. Parcs i Jardins, Institut Municipal emetrà l’informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà per què els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Si Parcs i Jardins, Institut Municipal ho considera oportú, prèviament a l’execució de les obres i a càrrec del promotor o contractista, els arbres i plantacions afectats seran traslladats al lloc que es determini. Les operacions seran realitzades per Parcs i Jardins o, en cas de fer-se per empreses externes, supervisades per aquest Institut.

És obligatòria la reposició de tots els arbres i plantacions que hagin quedat afectats per l’execució de les obres.

En qualsevol cas, s’haurà de complir el que preveu la Norma Granada.

7.2. Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui perquè queden al seu interior o en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o ele-ments similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per a coordinar les operacions.

7.3. Mobiliari urbà, enllumenat públic i semàfors

Tots els elements del mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs infantils, etc.) existents a la via pública que estiguin a la zona de les obres, es retiraran, es guardaran adequadament i es reposaran quan finalitzi l’obra, fora que el mateix projecte reculli la seva substitució.

(28)

8. Desperfectes ocasionats per les obres

8.1. Reposició

Es recomana que, abans d’iniciar qualsevol treball d’implantació o d’execució de l’obra, es faci un protocol fotogràfic de l’estat actual general i dels elements existents en un entorn de 50 m de l’àmbit de l’obra i se’n lliuri una còpia a l’Ajuntament.

Finalitzades les obres, es retiraran les instal·lacions, elements i materials, deixant tots els espais ocupats per les obres en la mateixa situació en què es troba el seu entorn.

L’adjudicatari de les obres o el titular de la llicència repararà, al seu càrrec, els desperfectes ocasionats per les obres.

Tots els elements de mobiliari urbà de l’entorn de l’obra que hagin resultat malmesos durant el termini de l’execució de les obres, seran reposats amb elements de qualitat similar a la inicial i es col·locaran d’acord amb la Instrucció de l’Alcaldia sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat.

La reposició de paviments de calçades i voreres tindrà les característiques i dimensions mínimes indicades a l’Ordenança sobre obres, instal·lacions i serveis en el domini públic municipal.

La reposició d’arbres, plantacions i jardins es farà d’acord amb Parcs i Jardins, Institut Municipal.

La reposició dels elements malmesos i la reparació dels desperfectes ocasionats per les obres hauran de ser completades en el moment de finalitzar les obres.

8.2. Inspecció municipal

En el cas d’obres no municipals, el titular de la llicència notificarà l’acabament d’obra per què l’Ajuntament realitzi la inspecció en la qual es comprovarà la reposició dels elements malmesos com a conseqüència de les obres.

9. Durada d’execució de les obres

A ) O B R E S M U N I C I PA L S

S’exigirà el compliment escrupolós dels terminis fixats al Plec de Condicions o al Programa d’execució d’obra aprovat, executant, en el seu cas, els descomptes i les penalitzación establertes.

B ) O B R E S S U B J E C T E S A L L I C È N C I A

S’exigirà el compliment escrupolós dels terminis estipulats a la llicència.

Obr

es d’urbanització

(29)
(30)

1. Informació a l’obra

Excepte l’etiqueta d’obra que es regula en aquest apartat, la possible col·locació d’altres rètols o cartelleres es regirà per l’Ordenança dels usos del paisatge urbà i haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.

E t i q u e t a d ’ o b r a

Totes les obres de reparació, substitució o nova instal·lació de serveis han d’estar identificades mitjançant etiquetes normalitzades.

2. Àmbit d’ocupació de la via pública

2.1. Ocupació del tancament de l’obra

El tancament de l’obra s’estén a la zona on es realitzen els treballs i a la zona destinada a emmagatzematge d’accessoris, utillatge, maquinària, casetes i contenidors.

2.2. Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran en el PLA DE SEGURETATles àrees previstes per a aquest fi.

Obr

es d’operadors de serveis

[

3

]

Tipus de rètol

Situació

Nombre de etiquetes

Etiquetes adhesives de 235 mm d’amplada i 175 mm d’alçada compostes:

-Per una banda superior blanca de 40 mm d’alçada on s’indica el nom de la companyia propietària del servei.

-Una banda groga intermèdia de 88 mm on s’indica el tipus d’actuació i l’adreça on s’executarà l’obra.

-Una banda grisa inferior de 30 mm, dividida horitzontalment en dues, on s’indiquen les dates d’inici i final i el contractista.

-Una banda blanca de 17 mm, amb el codi de la llicència municipal i l’escut de l’Ajuntament de Barcelona.

A les tanques normalitzades d’obra, dins l’espai previst per a aquestes.

(31)

En aquest cas, es col·locaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

•A la vorera, deixant un pas mínim, lliure de qualsevol obstacle (arbre, rètol, bàcul, etc.) d’un metre (1) per a pas de vianants per la vorera.

•A la calçada, si existeix zona destinada a aparcament, deixant, com a mínim, un metre (1) per a pas de vianants a la vorera i sense envair els carrils de circulació.

Manteniment

El contractista vetllarà pel correcte estat de conservació de les casetes, eliminant grafits, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

2.3. Zona ocupada i canvis de traçat

L’obra s’ajustarà al traçat prèviament autoritzat. Qualsevol desviació o canvi s’haurà d’informar, documentar i aprovar prèviament, d’una manera preventiva.

En un mateix tram de carrer no es podrà realitzar, simultàniament, obres en les dues voreres.

3. Tancament de l’obra

3.1. Tanques

Obr

es d’operadors de serveis

[

3

]

Situació

Tipus de tanques

Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra. Les tanques estaran alineades i unides entre si, no s’admetrà una separació superior a 20 cm entre tanques.

Només s’admetrà temporalment el desplaçament de tanques per a fer treballs de càrrega i descàrrega de material, reduint-se la zona afectada al mínim imprescindible per a fer aquesta tasca i exclusivament en l’interval de temps en què es realitzin.

Si l’obra afecta tapes de registre localitzades fora del recinte tancat, aquestes tapes estaran envoltades per tanques i degudament senyalitzades.

Tanques metàl·liques grogues de 200 x 100 cm o altre model similar homologat per l’Ajuntament.

En cap cas no s’admetrà la cinta plàstica si no és per a unir dues tan-ques consecutives, separades menys de 0,50 m.

El contractista vetllarà pel correcte estat de les tanques i del tancament.

(32)

4. Operacions que afecten l’àmbit públic

4.1. Entrades i sortides de vehicles i maquinària

4.2. Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre de l’àmbit del tancament de l’obra.

Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les mesures següents:

•S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’amplada per la vorera o per la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o cal envair el carril de circulació i desviar el trànsit rodat, serà necessari col·locar les proteccions i la senyalització que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana.

•Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm., delimitant el camí per tots dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques i es netejarà el paviment.

Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

Obr

es d’operadors de serveis

[

3

]

Vigilància

Estacionament

Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Dintre de la zona de l’obra no es podran estacionar vehicles particulars no vinculats directament a l’execució de l’obra.

Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per a acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat per a aquest fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETATpreveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació de subministrament i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra.

(33)

4.3. Amuntegament i evacuació de terres i runes

5. Neteja i incidències sobre l’ambient

5.1. Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 18,00 hores dels dies laborables.

Fora d’aquest horari, només es permet fer actuacions de reparació d’avaries urgents fins al moment que s’aconsegueixi restablir el servei avariat. Els treballs posteriors de restitució a l’estat original de la via pública s’ajustaran a l’horari normal de treball a l’obra.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre la circulació, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no laborables o en un horari específic.

5.2. Pols

Sempre que sigui possible, s’evitarà la generació de pols mitjançant regs o altres sistemes.

L’amassament del formigó o del morter es farà amb la formigonera i mai directament sobre el paviment o la rasa.

6. Circulació de vehicles i vianants

6.1. Senyalització i protecció

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin.

És obligatori comunicar, amb l’antelació suficient, l’inici, extensió, naturalesa dels treballs i modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres a la Guàrdia Urbana i als Bombers, així com a d’altres serveis d’emergència.

Obr

es d’operadors de serveis

[

3

]

Amuntegament

No es poden acumular terres en l’àmbit de domini públic, excepte en cas d’aprofitar les terres procedents de l’excavació per al rebliment de la rasa. En aquest cas s’apilaran al llarg del traçat de l’obra si el rebliment es realitza el mateix dia o, en cas contrari, en contenidors situats dins del perímetre tancat.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin més de 0,30 m del contenidor.

Tota la runa i terres s’ha de dipositar en contenidors homologats que, un cop plens, es retiraran a l’abocador.

(34)

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

6.2. Dimensions mínimes d’itineraris

L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants, lliures de qualsevol obstacle, serà d’un metre (1).

6.3. Senyals i elements de balisament i defensa

Si l’obra afecta la calçada, excepte en el cas d’indicació expressa a la llicència d’obres o per part de la Guàrdia Urbana, es col·locaran els senyals següents:

On comença l’obra, a una distància de 25 m en vies secundàries i a 50 m en artèries principals:

•Un senyal d’obres (TP-18)

•Un senyal d’estrenyiment de calçada (TP-17)

•Un panell direccional (TB-1)

On acaba l’obra:

• Un senyal de fi de prohibicions (TP-500)

6.4. Elements de protecció del pas de vianants

6.5. Enllumenat i elements de balisament lluminós

Les obres que afectin la calçada o que es trobin en carrers amb enllumenat públic insuficient, requeriran senyalització lluminosa en tot el perímetre tancat. Aquesta senyalització serà vermella o groga intermitent, situada entre si a una distància màxima de cinc (5) metres.

Aquesta senyalització lluminosa serà operativa en hores de foscor.

6.6. Paviments provisionals

Serà necessària una reposició provisional quan entre el final del rebliment de la rasa i la reposició definitiva passin més de 24 hores a la calçada i 48 hores a la vorera.

Obr

es d’operadors de serveis

[

3

]

Pas de vianants

Tot pas de vianants habilitat tindrà, com a mínim, un metre (1) d’amplada i estarà protegit, tant de l’àmbit de l’obra com dels vehicles, per tanques metàl·liques grogues normalitzades.

Aquest pas se senyalitzarà expressament mitjançant un senyal quadrat metàl·lic de 345 mm d’amplada i 345 mm d’alçada, dividit

horitzontalment en dues parts idèntiques, la superior de fons de color verd sobre el qual hi ha el dibuix d’un vianant i la inferior de fons de color groc sobre el qual hi ha dibuixada una fletxa.

Quan els vianants no puguin passar per la vorera perquè el pas lliure és inferior a 1 m s’habilitaran passarel·les davant de cada portal i comerç existents. L’amplada mínima serà d’un metre (1) i estaran protegides lateralment per tanques metàl·liques grogues normalitzades.

(35)

El paviment provisional serà de formigó o d’aglomerat en fred.

Si la longitud de la rasa és tal que permet reomplir-la per trams, es permetrà una única reposició final, sense haver de reposar-la provisionalment, sempre que l’acabat del rebliment permeti, mentrestant, el trànsit fluid de vehicles i vianants.

6.7. Accessibilitat a guals afectats per les obres

S’habilitaran passos sobre la rasa davant de cada gual existent afectat.

L’amplada mínima serà de 2,50 m fora de l’horari de treball de l’obra. Durant la jornada laboral s’admetran passos provisionals amb planxes, protegits lateralment per tanques metàl·liques grogues homologades.

6.8. Pas de vehicles sobre rases

En cas d’haver de mantenir la circulació de vehicles mentre s’està treballant a la calçada, es podran col·locar planxes metàl·liques sobre les rases.

Aquestes planxes no hauran de fer soroll quan li passin pel damunt els vehicles i estaran fixades convenientment a terra.

6.9. Manteniment

La senyalització i els elements de balisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva sostracció.

La senyalització, el balisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

7. Protecció o trasllat d’elements emplaçats a la via pública

Arbres i jardins

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà per què els escocells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’haurà de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escocells que quedin inclosos dins l’àmbit d’estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

Els troncs dels arbres estaran protegits, si s’escau, per taulons de fusta d’1,50 m d’alçària i lligats exteriorment.

Obr

es d’operadors de serveis

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :