Decor 810 / Decor 830

76 

Texto completo

(1)

norsk

svenska

english

español

(2)
(3)

content

DANSK... . 4

introDuktion til proDuktet ... 4

aDvarsler og sikkerheDsforanstaltninger ... 5

installation ... 7

anvenDelse og veDligeholDelse ... 11

tekniske specifikationer... 16

hvis proDuktet ikke virker ... 17

NORSK... . 18

introDuksJon til proDuktet ... 18

aDvarsler og sikkerhetsforanstaltninger ... 19

installasJon ... 21

anvenDelse og veDlikeholDelse ... 25

tekniske spesifikasJoner ... 30

hvis proDuktet ikke virker ... 31

SVENSKA... . 32

proDuktens Delar ... 32

varningar och sÄkerhetsfÖreskrifter ... 33

installation ... 35

anvÄnDning och unDerhÅll ... 39

tekniska specifikationer ... 44

om kÖksflÄkten inte fungerar ... 45

ENgliSh... . 46

introDuction of the proDuct ... 46

Warnings anD safetY precautions ... 47

installation ... 49

usage anD maintenance ... 53

technical specifications ... 58

if the proDuct Does not Work ... 59

ESPAñOl... . 60

introDucciÓn Del proDucto ... 60

aDvertencias Y normas De seguriDaD ... 61

instalaciÓn ... 63

uso Y mantenimiento ... 67

Datos tÉcnicos ... 72

(4)

iNTRODUKTiON.Til.PRODUKTET

1 - intern røgkanal til emhætten 2 - ekstern røgkanal til emhætten 3 - kontrolpanel

4 - lys

5 - udtrækningsplade

introDuktion til proDuktet

2 1 3 4 5 2 1 3 4 5

(5)

aDvarsler og sikkerheDsforanstaltninger

ADVARSlER.Og.SiKKERhEDSFORANSTAlTNiNgER

• Dette produkt er designet til brug i hjemmet.

• produktet anvender spænding på mellem 220-240 volt~50hz

• en jordforbindelse er en del af produktets ledningsnet. Dette kabel skal sluttes til et stik med jordforbindelse.

• alle elektriske netværkstilslutninger skal udføres af en kvalificeret tekniker.

• installation, der foretages af personer, der ikke er autoriserede, kan føre til, at produktet kører med lav ydeevne, hvilket kan beskadige produktet og forårsage ulykker.

• strømforsyningskablet må ikke udsættes for tryk eller lign. under installation. ledningerne bør ikke anbringes nær komfuret, da dette kan forårsage brand, hvis de smelter.

• slut ikke emhætten til, før installationen er gennemført.

• sørg for, at stikket er i nærheden, så du kan tage emhætten ud deraf i tilfælde af fare.

• rør ikke ved lamperne, når de har været tændt længe. lamperne kan skade dine hænder, da de vil være varme.

• køkkenemhætten er designet til anvendelse under normal madlavning i hjemlig stil. hvis den anvendes til andre formål, risikerer du, at der opstår fejl, og at garantien ikke dækker.

• følg gældende regler og anvisninger for udledning af luft. (Denne advarsel gælder ikke for brug uden røgkanal.)

• flammende mad bør ikke laves under produktet.

• start dit produkt, efter at du har sat gryden, panden osv. på komfuret. høje temperaturer kan også misdanne dele af produktet.

• før du tager gryder, pander osv. af komfuret, skal du sætte låg på.

• varm olie må ikke efterlades på komfuret. gryder med varm olie i kan bryde i brand af sig selv. • vær opmærksom på gardiner og lignende under f.eks. stegning, fordi olien kan blusse op. • sørg for at skifte filtrene, som det er angivet. filtre, som ikke skiftes iht. anvisningerne, risikerer

at forårsage en brand pga. olie, som har samlet sig derpå.

• filtermaterialer, som ikke er modstandsdygtige over for flammer, må ikke anvendes i stedet for filtre.

• produktet må ikke anvendes uden aluminiumfilter. filtre må ikke fjernes, når produktet er tændt. • i tilfælde af flammer skal du slukke for strømmen til produktet og komfuret. (sluk for strømmen

til produktet ved at tage det ud af stikket).

• produktet kan udgøre en brandrisiko, hvis det ikke rengøres med mellemrum.

• sluk for strømmen til produktet før vedligeholdelse. (sluk for strømmen til produktet ved at tage det ud af stikket).

• når emhætten og apparater, der bruger anden energi end elektricitet, betjenes på samme tid, bør det negative tryk i rummet ikke være mere end 4 pa (4 x 10 bar).

(6)

aDvarsler og sikkerheDsforanstaltninger

• hvis der er et apparat, der bruger brændstof eller luftformigt brændstof, på samme sted som din emhætte, bør dette apparats udblæsning isoleres helt, og apparatet bør være af den hermetiske type.

• når en røgkanal forbindes til produktet, skal du anvende med en diameter på 150mm eller 120mm. røgkanalen skal være så kort som mulig og med så få bøjninger som muligt. • hold pakningsmaterialerne væk fra børn, da de kan være farlige for dem.

• sørg for, at børn ikke leger med produktet. Børn må heller ikke anvende produktet. • hvis strømforsyningskablet bliver beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes

serviceforhandler eller af en person, som er specialist på samme niveau, for at forhindre en farlig situation.

• i tilfælde af flammer skal du slukke for strømmen til emhætten og apparaterne og dække flam-men. Brug aldrig vand til at slukke ilden.

Anvend en “MAX 6 A” sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld.

ADVARSEl.Om.TRANSPORT.Og.FRAgT

• alle materialerne, der er anvendt til emballering af produktet, er velegnede til genbrug. • følg anvisningerne på produktets kasse under transport.

• hold fast i grebene på siden af kassen for at bære produktet. Hvis du behøver transport:

• Behold den originale kasse.

• Bær produktet i den originale kasse; følg anvisningerne på produktets kasse. Hvis du ikke har den originale kasse:

• anbring ikke tunge materialer på emhætten. • undgå voldsomme slag på den eksterne overflade. • pak produktet, så du undgår skade.

(7)

installation

STANDARDTilbEhøR

plasticrøgkanal (Foto 1): plasticrøgkanalen påføres emhættens luftudløb.

PRODUKTETS.ANbRiNgElSE

efter installation af produktet skal afstanden mellem emhæt-ten og elektrisk komfur være mindst 65 cm og gaskomfur mindst 75cm. Fig. 1

Figur.1 iNSTAllATiON,.TAg.PRODUKTET.UD.AF.PAKKEN

• tjek, at produktet er i orden.

• skader under transport og mangler skal øjeblikkeligt rapporteres til personen med ansvaret for transporten.

• hvis du bemærker nogen skade, bedes du rapportere dette til sælgeren. • Lad ikke børn lege med emballeringsmaterialet!!!

iNSTAllATiON

Fastgørelse.af.stang.til.emhætten: 2 l-formede plader medfølger til

instal-lation af produktet på væggen. et sæt skruer medfølger også. fastgør disse plader med m5 x 40 fløjmøtrikker og m5 skruetrækker til det eksterne kabinet til motoren før installation af produktet. Foto 2

Fastgørelse.af.plasticrøgkanal: fastgør plasticrøgkanalen oven på

motor-kassens tilslutningsplade med 3,5 x 9,5 skruer. Foto 3 1

min. 65 cm min. 75 cm

2

(8)

installation

bORiNg.AF.hUllER

anbring monteringsskabelonen på den væg, hvor emhætten skal installeres. Bor huller ved punkterne a, B og c med et 8mm. bor. Bor 6mm huller for at montere emhættepladen med tanke på min. og maks. højden på produktet.

Figur 2

Figur.2 iSÆTNiNg.AF.RAVPlUgS

anbring 8mm ravplugs i a,B,c hullerne. anbring 2 x 6mm ravplugs i 6mm hullerne til emhættens monteringsplade. Foto 4

fastgør monteringspladen til de 6mm ravplugs med 3,9 x 22 skruer. Foto 5

FASTgøRElSE.AF.SKRUER

fastgør de hængende skruer til de 8mm ravplugs (a,B) med 5,5 x 60 fløjmøtrikker. Der bør være en afstand på 5mm mellem skruens hoved og væggen. Foto 6

iNSTAllATiON.AF.EmhÆTTEN

løft emhætten og forbind de l-formede plader på motorkassen til væggen ved punkt a og B. Foto 7

a B a, B, c = Ø8 c gas min. 750 - max. 800 mm electro min. 650 - max. 750 mm 4 5 a B 6 7

(9)

installation

skru de hængende skruer (Foto 6) i væggen Foto 8 for at fastgøre emhætten.

efter fastgørelse af emhætten skal selve apparatet skrues op på væggen fra punkt c, som du finder inden i apparatet. Foto 9

bEmÆRK: hvis emhætten ser ud til at hænge skævt, skal du rette

den op ved at løsne de m5 skruer, der er skruet fast til stangen øverst. Foto 10

mONTERiNg.AF.FlEKSibEl.AlUmiNiUmRøgKANAl.

montér den fleksible aluminiumrøgkanal på plasticrøgkanalen. montér den anden ende af den fleksible aluminiumrøgkanal til den røgkanal, der leder luften ud. Foto 11

8

9

10

(10)

installation

eftersom kurver mindsker luftgennemstrømningen, bør for mange kurver undgås. Foto 12

anbring røgkanalen rundt om røret. (Foto 13)

fastgør den indre røgkanal til monteringspladen, der er fastgjort til væggen. Foto 14

rigtigt forkert

–.–.–.12.–.–.–

13

(11)

anvenDelse og veDligeholDelse

AFmONTERiNg.AF.UDTRÆKNiNgSPlADE

for at afmontere udtrækningspladen skal du trække ned i den, mens du holder fast øverst til højre og venstre. Foto 15

UDSKiFTNiNg.AF.PÆRER

sluk for strømmen til emhætten. tag aluminiumfiltret ud. tag den brugte pære ud og udskift den med en ny med samme slags. (vent venligst til pærerne er kølet af, da de kan skade dine hænder.)

UDSKiFTNiNg.AF.20W.hAlOgENPÆRER

fjern glasset, der dækker for pæren, med noget, der ikke ridser overfladen på produktet (se figuren). tag den brugte pære ud ved at trække ned i den og udskift den med en ny. Fig. 3

BeMærk: Hold ikke den nye pære i din hånd, da sved eller våde hænder vil ødelægge pæren

pga. den varme, der vil opstå, når pæren tændes.

PRODUKTETS.FUNKTiONER

emhætten kan anvendes med eller uden røgkanal.

ANVENDElSE.mED.RøgKANAl

produktet skal sluttes til en røgkanal, som vil føre luften ud under brug med røgkanal. for at opnå den bedste ydeevne skal du sørge for, at rørsystemet følger den korteste vej mht. tilslutning til røg-kanalen. produktet er fremstillet med henblik på anvendelse sammen med røgkanal.

BeMærk!!! Produktets udløb må ikke sluttes til andre kanaler med anden røg.

AKTiVT.KUlFilTER

for at sørge for lufttilbageløb, hvor produktets røgkanal ikke kan føres udenfor, er det nødvendigt at anvende et aktivt kulfilter sam-men med produktet. Du kan købe dette hos autoriserede sælgere og serviceforhandlere. Foto 16

15

Figur 3

(12)

anvenDelse og veDligeholDelse

ANVENDElSE.AF.KUlFilTER

produktet kan anvendes sammen med to typer af kulfiltre. Du vil se følgende information om anvendelse af kulfiltre.

før installation eller udskiftning af kulfilter skal du først slukke for strømmen til produktet. kulfiltret skal udskiftes med et nyt med 3-5 måneders mellemrum, fordi det anvendes i køkkener uden røg-kanal.

kulfiltret må ikke vaskes.

fedtfiltre bør installeres på produktet, selv når der ikke anvendes kulfilter. produktet må ikke anvendes uden fedtfilter.

UDSKiFTNiNg.AF.KUlFilTER

produktet skal udstyres med 2 kulfiltre.

kulfiltret installeres ved at anbringe det på motorens tilslutningskanaler og dreje det med uret. kulfiltret tages ud ved at dreje mod uret. Fig. 4

UDSKiFTNiNg.AF.AlUmiNiUmKUlFilTER

fjern kulfiltret ved at trække det hen mod dig og holde fast i grebet. Fig. 4a

Figur..4

(13)

anvenDelse og veDligeholDelse

VEDligEhOlDElSE

• sluk for strømmen før vedligeholdelse og rengøring. • aluminiumfiltret holder fast på støvet og olien i luften. • metalfiltret skal vaskes én gang om måneden med varmt

sæbevand eller om muligt i opvaskemaskinen (60c). • tag aluminiumfiltret af ved at trykke på låsestykkerne.

filtret må ikke sættes på igen, før det er tørt.

• emhættens ydre overflader skal tørres af med en våd klud, som er mættet med vand eller alkohol.

• elektroniske dele må ikke komme i kontakt med vand eller lignende.

• anvend inox produkter til rengøring og vedligeholdelse. Det vil give produktet en længere levetid.

Advarsel: aluminiumfiltre må vaskes i opvaskemaskinen.

farven på aluminiumfiltre kan ændre sig efter adskillige vaske. Dette er normalt, og det er ikke nødvendigt at skifte dem.

EFFEKTiV.VENTilATiON

for at sikre korrekt ventilation skal vinduerne i køkkenet holdes lukket.

VigTig.bEmÆRKNiNg

vær venligst opmærksom, når produktet betjenes sammen med et produkt, som betjenes vha. luft og brændstof (f.eks. ovn, vandvarmer osv., som anvendes med gas, dieselbrændstof, kul eller træ), fordi emhætten kan påvirke forbrændingen negativt, når den leder luft ud.

Denne.advarsel.gælder.ikke.for.brug.uden.røgkanal. Figur.5

Vaskbart.Aluminiumfilter

(14)

anvenDelse og veDligeholDelse

ANVENDElSE.AF.5.hASTighEDER ANVENDElSE

fjern det beskyttende folie på inox produktet efter installation.

VAlg.AF.hASTigED.

produktet har 5 ventilationshastigheder. Du vælger 1,2,3…5 alt efter den damp, din madlavning frembringer. motoren startes ved at trykke på kontrolknappen på frontpanelet. hastigheden øges ved at trykke på knappen og mindskes ved at trykke på knappen. automatisk timer (timer) er tilgængelig på modellerne med elektronisk fjernbetjening.

når du trykker på knappen i mere end 2 sekunder, tænder du for timerfunktionen i 15 minut-ter. når der er tændt for timeren, sender Displayet et signal, som automatisk slukker for motoren 15 minutter efter. anvend venligst komfuret og produktet på samme tid for at muliggøre cirkula-tion. Dermed påvirkes luftudsugningskraften positivt. vi anbefaler, at du anvender dit produkt i få minutter efter endt madlavning, så resten af lugten og dampen absorberes.

bElySNiNg.

produktet er udstyret med 2 lamper og en lampeknap til at betjene belysning. tryk på lampeknappen for at starte belysningen.

REgUlERiNg.AF.lAmPERNES.lyS:.(DÆmPE)

når du holder lampeknappen nede, begynder lampernes lys at ændre sig. efter regulering skal du slippe lampeknappen igen. lampernes lys er nu gemt. lamperne begynder altid med den gemte styrke.

motor motorhastighed lampe

(15)

anvenDelse og veDligeholDelse

RENgøRiNg.AF.AlUmiNiUmFilTRE

filtrene skal rengøres når “ “ signalet fremkommer på Displayet eller (iht. brug) med 2-3 ugers mellemrum. Du fjerner ” ” signalet igen, når filtrene er blevet rengjort og sat på igen, ved at tryk-ke på knappen i mere end 3 sekunder (når produktet står i off position). Bogstavet ”e” vil frem-komme på Displayet, og produktet vil fungere som normalt. hvis du gerne vil fortsætte med at anvende produktet uden at slette ” ” signalet, vil aktiv hastighed fremkomme i 1 sekund, når du trykker på knappen. Dernæst vil ” ” signalet fremkomme én gang til, og motoren vil fortsætte.

bEmÆRK: ” ” signalet vil fremkomme, når produktet har været anvendt i 60 timer. bRUg.AF.FjERNbETjENiNg

Du kan anvende din emhætte med fjernbetjening. følg venligst anvisningerne nedenfor.

(A) motor on/off .(b) hastighed op (C) hastighed ned

(D) tænder og slukker lamper (A)

(D) (b) (C)

(16)

tekniske specifikationer

Tabel.1

FOR.AT.ANVENDE.EmhÆTTEN.EFFEKTiVT

• anvend røgkanaler med en diameter på 150/120mm og så få bøjninger som muligt i forbindelse med tilslutning.

• vær opmærksom på aluminiumfiltrets rengøringsperioder og kulfiltrets udskiftningsperioder. • anvend emhætten ved middelhastighed, hvis stor sugekraft ikke er nødvendig.

• for at sikre korrekt ventilation skal vinduerne i køkkenet holdes lukket.

TEKNiSKE.SPECiFiKATiONER model 810.-.830 spænding 220-240 v 50hz lampe (W) 2 x 20 W motor (W) 210 W flowkapacitet (m3/t) h A S T i g h E D 1 220 2 320 3 420 4 550 5 800 motorens isoleringsklasse f isoleringsklasse klasse i

(17)

hvis proDuktet ikke virker

Tabel.2

hViS.PRODUKTET.iKKE.ViRKER

før du kontakter vores tekniske serviceafdeling:

skal du sikre dig, at produktet er tilsluttet, og at sikringen og de elektriske ledninger fungerer. Du må ikke foretage dig noget, som kan skade produktet.

før du kontakter vores tekniske serviceafdeling, skal du tjekke emhætten iht. tabel 2. hvis problemet fortsætter, skal du kontakte sælger eller anden autoriseret serviceforhandler.

tjek den elektr iske tilslutning (s pændingen bør ligge på mel -lem 220-240 v, emhætt en sk al slutt es til jor df or bindelsen) tjek mot or kon takt en (m ot or kon takt en sk al stå på on ) tjek lampekon takt en (l ampekon takt en sk al stå på on ) tjek aluminiumfiltr et (a luminiumfiltr et sk al vaskes én gang om måneden under nor -male for hold) tjek lamper (l amper ne sk al sidde godt fast) tjek udløbet (u dløbet sk al vær e åben t) tjek kulfiltr et (k ulfiltr et sk al udsk ift es med 2-3 måneders mellem under nor male for hold)

emhætten virker ikke X X

lampen virker ikke X X X

emhættens udsugning

er dårlig X X X

emhætten leder ikke luft ud (steder uden røgkanal)

(18)

iNTRODUKSjON.Til.PRODUKTET

1 - intern røykkanal til ventilatoren 2 - ekstern røykkanal til ventilatoren 3 - kontrollpanel

4 - lys

5 - uttrekksplate

introDuksJon til proDuktet

2 1 3 4 5 2 1 3 4 5

(19)

aDvarsler og sikkerhetsforanstaltninger

ADVARSlER.Og.SiKKERhETSFORANSTAlTNiNgER

• produktet er designet til bruk i hjemmet.

• produktet anvender spenning på mellom 220-240 volt~50hz

• en jordforbindelse er en del av produktets ledningsnett. Dette kabelet skal tilsluttes en kontakt med jordforbindelse.

• alle elektriske nettverkstilslutninger skal utføres av en kvalifisert tekniker.

• uautorisert installasjon kan medføre at produktet kjører på lav yteevne - dette kan være skade-lig for produktet, og forårsake ulykker.

• strømforsyningskabelet må ikke utsettes for trykk eller lign. under installasjon. ledningene bør ikke anbringes i nærheten av komfyren, dette kan forårsake brann, hvis de smelter.

• kjøkkenventilatoren må ikke tilsluttet før installasjonen er gjennomført.

• sørg for at stikkontakten er i nærheten, så du raskt kan slukke for kjøkkenviften i tilfelle fare. • ikke rør lamperne, hvis de har vært tent lenge. lampene blir meget varme, og kan skade

hen-dene dine.

• køkkenventilatoren er designet til bruk ved normal matlaging til husbehov. hvis den anvendes til andre formål, risikerer du at feil oppstår, og at garantien ikke dekker.

• følg gjeldende regler og anvisninger for luftutledning. ( advarslen gjelder ikke for bruk uten røykkanal.)

• Det bør ikke flamberes mat under produktet.

• tenn ventilatoren efter du har satt gryten, pannen osv. på komfyren. høye temperaturer kan misdanne deler av produktet.

• sett lokket på gryter, panner osv. før du tar dem av kokeplaten.

• etterlat aldri varm olje på komfyren. gryter med varm olje kan selvantenne.

• vær oppmerksom på gardiner og lignende, ved f.eks. steking, da oljen kan blusse opp. • sørg for å skifte filtrene som anbefalt. filtre som ikke skiftes iht. anvisningene, kan forårsake

brann, da olje kan samle seg på dem.

• filtermaterialer som ikke er motstandsdyktige overfor flammer, må ikke anvendes istedetfor filtre.

• produktet må ikke anvendes uden aluminiumsfilter. filtre må ikke fjernes mens produktet er tent.

• i tilfelle av brann skal du straks slukke for strømmen til produktet og komfyret. (trekk støpslet ut av stikkontakten for å slukke for strømmen til produktet).

• produktet skal rengjøres med jevne mellomrom, da det i motsatt fall kan utgjøre en brannrisiko. • slukk for strømmen til produktet, før vedlikeholdelse. (trekk støpslet ut av stikkontakten for å

(20)

aDvarsler og sikkerhetsforanstaltninger

• når ventilatoren benyttes samtidig som andre apparater, som bruker annen energi enn elektrici-tet, bør det negative trykket i rommet ikke overstige 4 pa (4 x 10 bar).

• hvis et apparat som benytter brennstoff eller gass, er plassert på samme sted som ventilatoren, skal eksosen fra dette apparatet isoleres helt - og apparatet bør være av hermetisk type. • hvis produktet forbindes til en røykkanal: anvend en røykkanal med diameter 150mm eller

120mm. røykkanalen skal være så kort som mulig og ha færrest mulig bøyninger.

• pakningsmaterialene skal oppbevares utilgjengelig for barn, da materialene kan utgjøre en fare for små barn.

• produktet må ikke anvendes av barn, og barn må aldri leke med produktet.

• ved skade på strømforsyningskabelet, skal dette utskiftes av produsenten eller dennes service-forhandler, eller av øvrig person med autorisasjon på området, for å forhindre en farlig situasjon. • i tilfelle av flammer skal du straks slukke for strømmen til ventilatoren og apparatene, og

der-etter dekke flammen. prøv aldri å slukke ilden med vann.

Anvend en “MAX 6 A” sikring i kjøkkenventilatoren - for din egen sikkerhets skyld.

ADVARSEl.Om.TRANSPORT.Og.FRAKT

• emballasjen kan gjennvinnes.

• under transport: følg anvisningene på kassen.

• hvis produktet skal løftes og bæres, gjøres dette lettest ved å holde fast i grepene på siden av kassen.

Hvis du behøver transport: • Behold den originale kassen.

• Bær produktet i den originale kassen; følg anvisningene på kassen. Hvis du ikke har den originale innpakningen:

• sett ikke tunge materialer ovenpå ventilatoren. • unngå voldsomme slag på den eksterne overflaten.

(21)

installasJon

STANDARDTilbEhøR

plastrøykkanal (Foto 1): plast røykkanalen påføres luftutløpet på ventilato-ren.

ANbRiNgElSE.AV.PRODUKTET

avstanden mellom kjøkkenventilatoren og elektrisk komfyr bør være min. 60 cm etter installasjon. ved gasskomfyr skal avstanden være minst 75cm. Fig. 1

Figur.1 iNSTAllASjON,.TA.PRODUKTET.UT.AV.PAKKEN

• sjekk at produktet er i orden.

• evt. skader fra transport, eller øvrige mangler, skal straks rapporteres til den transportansvarlige. • synlige skader skal rapporteres til forhandleren.

• Barn må aldri leke med emballasjen!!!

iNSTAllASjON

Fastgjørelse.av.stang.til.ventilatoren: Det medfølger 2 l-formede plater

til vegginstallasjon. Det medfølgende dessuten et sett skruer. platene fasts-pennes med m5 x 40 muttere og m5 skrutrekker til den eksterne kabinen til motoren, før produktet installeres. Foto 2

Fastgjørelse.av.plast.røykkanal: fastgjør plastrøykkanalen ovenpå

motor-kassens tilslutningsplate med 3,5 x 9,5 skruer. Foto 3 1

min. 60 cm min. 75 cm

2

(22)

installasJon

bORiNg.AV.hUllER

plasser monteringsskabelonen på veg-gen hvor ventilatoren skal installeres. Bor huller ved punktene a, B og c, med et 8mm. bor. Bor 6mm huller for å mon-tere ventilatorplaten med tanke på pro-duktets min. og maks. høyde. Figur 2

Figur.2 iSETTiNg.AV.NylONPlUggER

plasser 8mm nylonplugger i a,B,c hullene. plasser 2 x 6mm nylon-plugger i 6mm hullene til ventilatorens monteringsplate. Foto 4

fastgjør monteringsplaten til 6mm nylonpluggene med 3,9 x 22 skruer. Foto 5

FASTAPENNiNg.AV.SKRUER

fastgjør de hengende skruene til de 8mm nylonpluggene (a,B) med 5,5 x 60 muttere. Det bør være 5mm avstand mellom skrue-hodet og veggen. Foto 6

iNSTAllASjON.AV.VENTilATOREN

løft ventilatoren og forbind de l-formede platene på motorkassen til veggen ved punkt a og B. Foto 7

a B a, B, c = Ø8 c gas min. 750 - max. 800 mm electro min. 650 - max. 750 mm 4 5 a B 6 7

(23)

installasJon

skru de hengende skruene (Foto 6) fast i veggen Foto 8 for å fast-gjøre ventilatoren.

når ventilatoren er spent fast, skal selve apparatet skrus opp på veggen fra punkt c, som kan sees inni apparatet. Foto 9

bEmERK: hvis ventilatoren tilsynelatende henger skjevt, kan den

rettes opp ved å løsne m5 skruene, som er skrudd fast på stangen øverst. Foto 10

mONTERiNg.AV.FlEKSibEl.AlUmiNiUmSRøyKKANAl.

montér den fleksible aluminiumsrøykkanalen på plastrøykkanalen. montér den andre enden av den fleksible aluminiumsrøykkanalen til den røykkanalen som leder luften ut. Foto 11

8

9

10

(24)

installasJon

Da bøyninger minsker luftgjennomstrømningen, bør kanalen ha færrest mulig bøyninger. Foto 12

plasser røykkanalen rundt røret. (Foto 13)

spenn den indre røykkanalen fast til monteringsplaten, som er spent fast til veggen. Foto 14

riktig feil

–.–.–.12.–.–.–

13

(25)

anvenDelse og veDlikeholDelse

AVmONTERiNg.AV.UTTREKKSPlATE

uttrekksplaten avmonteres ved å trekke den ned og ut, mens du holder fast øverst i høyre og venstre hjørne av platen. Foto 15

UTSKiFTiNg.AV.PÆRER

slukk for strømmen til ventilatoren. ta aluminiumsfilteret ut. fjern den brukte lyspærenog utskift den med en ny av samme slags. (vent til pærene er avkjølte, de kan skade hendene dine hvis de er varme.)

UTSKiFTiNg.AV.20W.hAlOgENPÆRER

fjern glasset som dekker lyspæren, benytt et verktøy som ikke striper overflaten på produktet (se figuren). fjern den brukte pæren ved å trekke ned i den, og utskift den med en ny. Fig. 3

BeMerk: Ikke hold den nye pære i hånden - svette eller våte hender kan ødelegge pæren pga. varmen som vil oppstå, når pæren tennes.

PRODUKTETS.FUNKSjONER

ventilatoren kan anvendes med eller uten røykkanal.

ANVENDElSE.mED.RøyKKANAl

produktet skal tilsluttes en røykkanal, som vil lede luften ut under bruk med røykkanal. sørg for at rørsystemet følger den kortest mulige vei, mht. tilslutning til røykkanalen, for å oppnå best mulig yteevne. produktet er fremstilt med henblikk på anvendelse med røykkanal.

Bemerk!!! Produktets utløp må ikke tilsluttes andre kanaler med annen røyk.

AKTiVT.KARbONFilTER

for å sørge for lufttilbakeløp, i tilfelle av at produktets røykkanal ikke kan føres utendørs, skal produktet anvendes et aktivt karbon-filter. Dette kan kjøpes hos autoriserte forhandlere, og servicefor-handlere. Foto 16

15

Figur 3

(26)

anvenDelse og veDlikeholDelse

ANVENDElSE.AV.KARbONFilTER

produktet kan brukes sammen med to typer karbonfilter. Du vil se følgende informasjon om anvendelse av karbonfiltre.

før installasjon eller utskifting av karbonfilter skal du først slukke for strømmen til produktet. karbonfilteret skal utskiftes med et nytt med 3-5 mnd. mellomrom, mår det anvendes i et kjøkken uten røukkanal.

karbonfilteret må ikke vaskes.

fettfiltre bør installeres på produktet, selv om det ikke anvendes karbonfilter. produktet må ikke brukes uten fettfilter.

UTSKiFTiNg.AV.KARbONFilTER

produktet skal utstyres med 2 karbonfiltre.

karbonfilteret installeres ved å plassere det på motorens tilslutningskanaler og skru det med klok-ken. karbonfiltret tas ut ved å skru mot klokklok-ken. Fig. 4

UTSKiFTiNg.AV.AlUmiNiUmSKARbONFilTER

fjern karbonfilteret ved å dra det mot deg, og holde fast i håndtaket. Fig. 4a

Figur..4

(27)

anvenDelse og veDlikeholDelse

VEDliKEhOlDElSE

• slukk strømmen før vedlikeholdelse og rengjøring. • aluminiumsfiltret tiltrekker støvet og oljen i luften. • metallfilteret skal vaskes én gang hver mnd. med varmt

såpevann, eller i oppvaskemaskinen hvis mulig (60c). • ta aluminiumfiltret av ved å trykke på låsestykkene. filtret

må ikke settes på igjen, før det er tørt.

• ventilatorens ytre overflater tørkes av med en fuktig klut, som er mettet med vann eller sprit.

• elektroniske deler må ikke komme i kontakt med vann eller lignende.

• Benytt inox produkter til rengjøring og vedlikeholdelse. Det forlenger produktets levetid.

Advarsel: aluminiumsfiltre kan vaskes i oppvaskemaskinen.

farven på aluminiumsfiltre kan forandre seg etter mange gangers vask. Dette er normalt, og betyr ikke nødvendigvis at det er utskifting av filtrene er nødvendig.

EFFEKTiV.VENTilASjON

for å sikre korrekt ventilasjon skal vinduene i kjøkkenet holdes lukket.

ViKTig.bEmERKNiNg

vær oppmerksom, når produktet betjenes samtidig med et produkt, som betjenes vha. luft og brennstoff (f.eks. ovn, vannvarmer osv., som anvender gass, dieselbrennstoff, karbon eller tre). ventilatoren kan påvirke forbrenningen negativt, når den leder ut luft.

Advarselen.gjelder.ikke.ved.bruk.uten.røykkanal. Figur.5

Vaskbart.Aluminiumfilter

(28)

anvenDelse og veDlikeholDelse

ANVENDElSE.AV.5.hASTighETER ANVENDElSE

fjern den beskyttende folien på inox produktet etter installasjon.

VAlg.AV.hASTighET

produktet har 5 ventilasjonshastigheter. velg 1,2,3…5 alt etter mengden av matos, damper e.l. start motoren ved å trykke på kontrollknappen på frontpanelet. hastigheten økes ved å trykke på knappen, og minskes ved å trykke på knappen. automatisk timer (timer) er tilgjengelig på modellene med elektronisk fjernkontroll.

når du trykker på knappen i mer enn 2 sekunder, tennes timerfunksjonen i 15 minutter. når timeren er tent, sender frontpanelet et signal som automatisk slukker for motoren etter 15 minut-ter. produktet og komfyren bør brukes samtidig for å muliggjøre god sirkulasjon - dermed påvir-kes luftutsugingskraften positivt. vi anbefaler at produktet forblir tent i noen minutter etter endt matlaging, så evt. rester av matos og damp blir absorbert.

bElySNiNg.

produktet er utstyrt med 2 lamper og en lampeknapp til betjening av belysning. trykk på lampeknappen for å tenne belysningen.

REgUlERiNg.AV.lAmPENES.lyS:.(DEmPE)

lyset forandrer seg, når du holder lampeknappen ned. slipp knappen når lyset er regulert etter ditt ønske. lysstyrken er herved lagret. lampene vil alltid tenne med den styrken som ble lagret sist.

motor motorhastighed lampe

(29)

anvenDelse og veDlikeholDelse

RENgjøRiNg.AV.AlUmiNiUmFilTRE

filtrene skal rengjøres når “ “ signalet vises på apparatets skjerm eller (avhengig av bruk) med 2-3 ukers mellomrom. “ “ signalet fjernes igjen, ved å trykke på knappen i mer enn 3 sek. (når produktet står på off), etter filtrene er rengjort og satt på igjen. Bokstaven ”e” vil kunne sees på skjermen, og produktet vil fungere som normalt. hvis du vil anvende produktet uten å slette ” ” signalet, vil aktiv hastighet fremkomme i 1 sekund, når du trykker på knappen. Dernest vil ” ” signalet sees én gang til, og motoren vil fortsette.

bEmERK: ” ” signalet vil fremkomme, etter 60 timers anvendelse av produktet. bRUK.AV.FjERNKONTROll

kjøkkenventilatoren kan brukes med fjernkontroll. følg vennligst nedenstående anvisninger.

(A) motor on/off .(b) hastighet opp (C) hastighet ned (D) tenn/slukk lamper (A) (D) (b) (C)

(30)

tekniske spesifikasJoner

Tabell.1

FOR.mEST.EFFEKTiV.ANVENDElSE.AV.KjøKKENVENTilATOREN

• anvend røykkanaler med en diameter på 150/120mm og færrest mulige bøyninger, i forbindelse med tilslutning.

• vær oppmerksom på aluminiumfilterets rengjøringsperioder og karbonfilterets utskiftnings-perioder.

• anvend kjøkkenventilatoren ved middelhastighet, hvis stor sugekraft ikke er nødvendig. • for å sikre korrekt ventilasjon, bør vinduene i kjøkkenet holdes lukket.

• husk å starte kjøkkenviften 10-15 minutter før matlaging, gjerne på motorhastighet 2. Dette gjør at ventilasjonen er optimal når det utvikles matos ved oppstart av matlagingen.

TEKNiSKE.SPESiFiKASjONER modell 810.-.830 spenning 220-240 v 50hz lampe (W) 2 x 20 W motor (W) 210 W flowkapasitet (m3/t) S 1 220 P 2 320 E 3 420 E 4 550 D 5 800 motorens isoleringsklasse f isoleringsklasse klasse i

(31)

hvis proDuktet ikke virker

Tabell.2

hViS.PRODUKTET.iKKE.ViRKER

før du kontakter vår tekniske serviceavdeling:

skal du sikre deg at produktet er tilsluttet, og at sikringen og alle elektriske ledninger fungerer. foreta deg ikke noe som kan skade produktet. sjekk ventilatoren iht. tabell 2, før du kontakter vår tekniske serviceavdeling. kontakt selger, eller annen autorisert serviceforhandler, hvis problemer fortsetter. sjek k elektr isk tilslutning (s penningen bør vær e mellom 220-240 v, ven tila tor en sk al til -slutt es jor df or bindelsen) sjek k mot or kon takt en (m ot or kon takt en sk al stå på on ) sjek k lampekon takt en (l ampekon takt en sk al stå på on ) sjek k aluminiumsfilt er et (a luminiumsfilt er et sk al vaskes én gang hv er mnd . under nor -male for hold) sjek k lamper (l amper ne sk al sitt e godt fast) sjek k utløpet (s kal vær e åpen t) sj ek k ka rb on fil te re t. ka rb on -fil te re t s ka l u sk ift es m ed 2 -3 m nd . m el lo m ro m , u nd er n or m al e fo rh ol d)

ventilatoren virker ikke X X

lampen virker ikke X X X

Dårlig utsugning X X X

ventilatoren leder ikke luft ut (ved bruk uten røykkanal)

(32)

PRODUKTENS.DElAR 1 - inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

proDuktens Delar

2 1 3 4 5 2 1 3 4 5

(33)

varningar och sÄkerhetsfÖreskrifter

VARNiNgAR.OCh.SÄKERhETSFÖRESKRiFTER

• köksfläkten är framtagen för hemmabruk. • köksfläkten ska anslutas till 220–240 v, 50 hz.

• köksfläktens strömsladd har en jordad stickpropp. Det är mycket viktigt att den ansluts till ett jordat uttag.

• all elnätsutrustning ska installeras av en behörig elektriker.

• installationer som utförs av obehöriga personer kan leda till att produkten fungerar dåligt, att produkten skadas eller att olyckor uppstår.

• strömsladden får inte utsättas för tryck eller slag under monteringen. strömsladden bör inte placeras nära spisen. Den kan orsaka brand om den smälter.

• anslut inte stickproppen förrän installationen är helt klar.

• se till att det enkelt går att komma åt stickproppen, så att du kan dra ur den vid eventuell fara. • vidrör inte lamporna om de har varit tända länge. Du kan bränna dig eftersom de är mycket

varma.

• köksfläkten är konstruerad för normal matlagning i hemmet. om den används för andra ända-mål finns det risk att den går sönder och garantin gäller då inte.

• följ tillämpliga lagar och föreskrifter för utsläpp av utloppsluften. (Denna varning gäller inte vid användning utan utsläpp utanför huset.)

• man bör inte flambera mat eller på annat sätt tillaga mat med eld under köksfläkten.

• starta fläkten så snart du har satt kastrullen, stekpannan etc. på hällen. i annat fall kan de höga temperaturerna få delar på köksfläkten att deformeras.

• innan du tar av kastrullen, stekpannan etc. från hällen ska du lägga på locket. • lämna inte varm olja på hällen. grytor med varm olja kan självantända.

• håll koll på gardiner, dukar och liknande under matlagningen. exempelvis kan olja fatta eld när du steker.

• se till att filtren byts ut med de angivna intervallen. filter som inte byts ut i tid kan orsaka brand då olja och fett har ansamlats på dem.

• använd inte filtermaterial som inte är brandhärdiga istället för originalfiltren.

• använd inte köksfläkten utan aluminiumfilter och ta inte loss filter medan köksfläkten är på. • händelse av brand ska strömmen brytas till köksfläkten och spisen. (Bryt strömmen till

köksfläk-ten genom att dra ur stickproppen.)

• köksfläkten kan utgöra en brandrisk om den inte rengörs regelbundet.

• Bryt strömmen till köksfläkten innan något underhåll utförs. (Bryt strömmen genom att dra ur stickproppen.)

• om köksfläkten används samtidigt med utrustning som drivs av annan energi än el, får det negativa trycket i rummet inte överskrida 4 pa (4 x 10-5 bar).

(34)

varningar och sÄkerhetsfÖreskrifter

• om det finns utrustning som eldas med bränsle i flytande form eller gasform i närheten av köksfläkten måste utsläppet från denna utrustning helt och hållet isoleras från köksfläkten och utrustningen bör vara av hermetisk konstruktion.

• vid anslutning till extern skorsten (utsläpp utanför huset) ska utloppskanaler med 150 mm eller 120 mm diameter användas. anslutningen bör vara så kort som möjligt och ha få krökar. • håll barn borta från förpackningsmaterialet, eftersom det kan vara farligt för dem. • se till att barn inte leker med eller använder köksfläkten.

• om strömsladden skadas ska den bytas ut av tillverkaren eller en serviceverkstad eller av en per-son med tillräcklig fackkunskap, för att förhindra farliga situationer.

• vid brand ska köksfläkten och matlagningsutrustningen stängas av och branden kvävas. försök aldrig släcka branden med vatten.

Använd en säkring på maximalt 10 A för köksfläkten – för din egen säkerhet.

VARNiNgAR.OCh.iNFORmATiON.Om.FRAKT.OCh.TRANSPORT

• allt material som använts för att förpacka köksfläkten går bra att återvinna. • följ instruktionerna som står på köksfläktens kartong vid transport. • håll i handtagen på kartongens sidor om produkten ska bäras. Vid behov av transport:

• Behåll originalkartongen.

• transportera köksfläkten i originalkartongen. följ instruktionerna som står på kartongen. Om originalkartongen inte finns kvar:

• lägg inga tunga föremål på köksfläkten. • se till att skydda köksfläkten från slag.

(35)

installation

STANDARDTillbEhÖR

ventilationsadapter i plast (foto 1): ventilationsadaptern monteras på köks-fläktens luftutlopp.

PlACERiNg.AV.KÖKSFlÄKTEN

när köksfläkten installerats ska avståndet mellan köksfläkten och hällen vara minst 40 cm för elspis och minst 65 cm för gasspis. Figur 1

Figur.1 iNSTAllATiON.–.TA.UR.FlÄKTEN.UR.KARTONgEN

• kontrollera att det inte finns några skador på produkten.

• transportskador och fel som beror på transporten ska omedelbart rapporteras till transport-bolaget.

• rapportera eventuella skador till återförsäljaren. • Låt inte barn leka med förpackningsmaterialet!!!

iNSTAllATiON

montering.av.vinkeljärn.för.upphängning.av.köksfläkten

Det medföljer två l-formade vinkeljärn som ska användas för att montera köksfläkten på väggen. Det följer även med skruvar. skruva fast vinkeljärnen på motorhöljet med m5 x 40-skruvar med hjälp av en m5-skruvmejsel innan produkten installeras. Foto 2

montering.av.ventilationsadapter

skruva fast ventilationsadaptern på anslutningsplattan högst upp på motor-lådan med 3,5 x 9,5-skruvar. Foto 3

1

min. 40 cm min. 65 cm

2

(36)

installation

bORRA.hÅl.FÖR.UPPhÄNgNiNg

sätt fast monteringsmallen på väggen där köksfläkten ska installeras. Borra hål i punkterna a, B och c med en borr på 8 mm. Borra hål på 6 mm för instal-lation av ventiinstal-lationskanalens monte-ringsplatta och se till att följa min- och maxhöjderna enligt bilden. Figur 2

Figur.2 SlÅ.i.PlUgg

slå i 8 mm-pluggar i hålen a, B och c. slå i två 6 mm-pluggar i hålen på 6 mm för skorstensdelens väggbeslag..

Foto 4

skruva fast väggbeslaget i 6 mm-pluggarna med 3,9 x 22-skruvar.

Foto 5

SKRUVA.FAST.UPPhÄNgNiNgSSKRUVAR

skruva fast upphängningsskruvar (5,5 x 60) i 8 mm-pluggarna (a, B). Det ska vara 5 mm avstånd mellan väggen och skruvskallen.

Foto 6

mONTERA.KÖKSFlÄKTEN

lyft upp köksfläkten och häng de l-formade vinkeljärnen på motorlådan över skruvskallarna i punkterna a och B. Foto 7

a B a, B, c = Ø8 c gas min. 650 - max. 800 mm el min. 400 - max. 750 mm 4 5 a B 6 7

(37)

installation

när du har hängt upp köksfläkten ska du dra åt upphängnings-skruvarna (foto 6). Foto 8

när köksfläkten sitter på plats ska den även skruvas fast i punkt c från insidan. Foto 9

ObS! om köksfläkten hänger snett kan du lossa lite på någon av

m5-skruvarna som håller fast vinkeljärnen för att få den att hänga rakt. Foto 10

mONTERA.FlEXibElT.AlUmiNiUmRÖR

montera det flexibla aluminiumröret på ventilationsadaptern. montera den andra änden av röret på imkanalen som ska använ-das för att släppa ut luften. Foto 11

8

9

10

(38)

installation

eftersom böjar och krökar försämrar luftflödet ska onödiga böjar och krökar undvikas. Foto 12

sätt skorstensdelen på plats över fläkten. (Foto 13)

skruva fast den inre skorstensdelen i väggbeslaget som sitter på väggen (i den övre delen). Foto 14

rätt fel

–.–.–.12.–.–.–

13

(39)

anvÄnDning och unDerhÅll

bORTTAgNiNg.AV.DElAD.KANTSUgSPlÅT

för att ta ner den delade kantsugsplåten ska du dra den nedåt samtidigt som du håller i höger och vänster övre del. Foto 15

byTA.lAmPORNA

Dra ur köksfläktens stickpropp. ta ur kassettfiltret av aluminium. plocka ur den trasiga lampan och byt ut den mot en ny med samma effekt. (vänta tills lampan har svalnat så att du inte bränner dig.)

byTA.UT.hAlOgENlAmPOR.(20.W)

ta bort lampans glashölje med hjälp av något verktyg som inte repar, enligt bilden. ta ur den trasiga lampan genom att dra den nedåt och byt ut den mot en ny.

Figur 3

Obs! Håll inte i den nya lampan med bara händer. Svett och fukt kan få lampan att gå sönder på grund av värmen när lampan tänds.

KÖKSFlÄKTENS.FUNKTiON

köksfläkten kan användas med eller utan anslutning till imkanal (utsläpp utanför huset).

ANVÄNDNiNg.mED.EXTERN.SKORSTEN

köksfläkten bör i första hand anslutas till en imkanal som leder ut luften. för att få bästa prestanda ska luftkanalen gå kortaste vägen till fakhuven. köksfläkten är konstruerad för anslutning till imka-nal.

Observera!!! köksfläktens utlopp ska inte anslutas till luftkanaler som innehåller annan rök.

AKTiVT.KOlFilTER

för att få luftcirkulation när köksfläktens luftutlopp inte kan anslu-tas till en imkanal måste du använda ett aktivt kolfilter. Du kan köpa detta tillbehör från auktoriserade återförsäljare och service-butiker. Foto 16

15

Figur 3

(40)

anvÄnDning och unDerhÅll

ANVÄNDNiNg.AV.KOlFilTER

köksfläkten använder två typer av kolfilter.

nedan finns information om hur man använder kolfiltren.

innan du installerar eller byter ut kolfilter ska du först bryta strömmen till köksfläkten. kolfilter bör bytas med 3–5 månaders intervall, eftersom de används i kök som inte har utsläpp genom imkanal. kolfilter får aldrig tvättas.

fettfilter ska alltid sitta i köksfläkten, även om kolfilter används. använd inte köksfläkten utan fett-filter.

byTA.UT.KOlFilTER

Det måste sitta två kolfilter i köksfläkten.

montera filtret på motorns anslutningskanal och vrid det medurs. vrid det moturs för att ta bort det. Figur 4

byTA.AlUmiNiUmKASSETTENS.KOlFilTER

för att ta ur kolfiltret ska du dra det mot dig samtidigt som du håller in den övre spärren. Figur 4a

Figur..4

(41)

anvÄnDning och unDerhÅll

UNDERhÅll

• Dra ur stickproppen före underhåll och rengöring. • kassettfiltret i aluminium fångar upp damm och fett i luften. • aluminiumfiltret ska diskas en gång i månaden med varmt

vatten och diskmedel eller, om så är möjligt, i diskmaskin (60 °c).

• plocka ur kassettfiltret i aluminium genom att trycka på den fjädrande spärren. vänta tills filtret har torkat innan du sätter tillbaka det.

• köksfläktens utsida bör torkas av med en våt trasa som har fuktats med vatten eller alkohol.

• se till att elektroniken inte kommer i kontakt med vatten eller liknande ämnen.

• genom att använda särskilda rengörings- och underhålls-produkter för rostfritt stål som finns i handeln kan du få köksfläkten att hålla längre.

Varning: aluminiumfilter får gärna diskas i diskmaskin, men

efter flera diskningar kan det hända att filtrets färg börjar ändras. Detta är normalt och filtret behöver inte bytas ut.

EFFEKTiV.VENTilATiON

för att få en bra ventilation ska köksfönstren hållas stängda.

ObSERVERA!

tänk på att när köksfläkten används samtidigt med en produkt som använder luft och bränsle (exempelvis en kamin, en varmvattenberedare etc. som drivs med gas, diesel, kol eller ved) kan köksfläkten påverka förbränningen negativt eftersom den suger ut luft.

Den.här.varningen.är.inte.aktuell.vid.användning.av.kolfilter. Figur.5

Diskbart.kassettfilter i.aluminium

(42)

anvÄnDning och unDerhÅll

ANVÄNDNiNg.AV.DigiTAlT.REglAgE.mED.FEm.hASTighETER ANVÄNDNiNg

ta bort skyddsplasten från köksfläkten när installationen är klar.

VAl.AV.hASTighET

köksfläkten har fem olika hastigheter (ventilationsnivåer). vilken hastighet som passar beror på vad som tillagas och hur mycket ånga eller os som avges. tryck på knappen på frontpanelen för att starta motorn. Öka hastigheten genom att trycka på knappen och minska hastigheten genom att trycka på knappen . på modeller med fjärrkontroll går det även att använda automatisk timer (timer).

om du håller ner knappen under minst två sekunder körs timerfunktionen i 15 minuter. när timern är aktiverad visas detta på displayen och motorn stängs av automatiskt efter 15 minuter. använd spisen och köksfläkten samtidigt för att få god cirkulation, eftersom sugförmågan då påverkas positivt. vi rekommenderar även att du kör köksfläkten några minuter efter det att mat-lagningen är klar för att suga upp rester av ånga och lukt.

bElySNiNg

köksfläkten har två lampor och en lampknapp som används för att tända och släcka. tryck på lampknappen för att tända belysningen.

REglERA.lAmPORNAS.ljUSSTyRKA.(DimmER)

om du håller in lampknappen börjar lampornas ljusstyrka öka. när du är nöjd med ljusstyrkan släpper du bara upp lampknappen igen. ljusstyrkan bibehålls. lamporna startas alltid med relativt svag belysning.

motor motorhastighet Belysning

(43)

anvÄnDning och unDerhÅll

RENgÖRiNg.AV.AlUmiNiUmFilTER

filtren bör rengöras när symbolen ” ” visas på displayen eller efter 2–3 veckor (beroende på hur mycket köksfläkten används). för att få bort symbolen ” ” när filtren har rengjorts och satts tillba-ka trycker du på knappen och håller in den i minst tre sekunder (när köksfläkten är avstängd). Bokstaven ”e” visas på displayen och köksfläkten fungerar som normalt igen. om du vill kan du fortsätta använda köksfläkten utan att ta bort symbolen ” ” . tryck på knappen för att visa aktiv hastighet under en sekund, varefter symbolen ” ” visas igen och motorn fortsätter.

ObS! symbolen ” ” visas när köksfläkten använts 60 timmar. ANVÄNDNiNg.AV.FjÄRRKONTROllEN

Du kan använda köksfläktens fjärrkontroll enligt nedanstående instruktioner:

A).motor på/av b).Öka hastigheten C).minska hastigheten D).tänd/släck belysningen (A) (D) (b) (C)

(44)

tekniska specifikationer

Tabell.1

TÄNK.PÅ.FÖljANDE.FÖR.ATT.FÅ.EN.EFFEKTiV.KÖKSFlÄKT;

• använd utloppskanaler med en diameter på 160 mm och så få böjar som möjligt när du ansluter utloppet till den imkanalen.

• rengör aluminiumfiltren och byt ut kolfiltren med de intervall som anges. • använd medelhög hastighet om det inte behövs extra högt utsug. • för att ventilationen ska fungerar bra ska köksfönstren vara stängda.

TEKNiSKA.SPECiFiKATiONER modell 810.-.830 spänning 220-240 v 50hz lampeffekt (W) 2 x 20 W motoreffekt (W) 210 W luftmängd (m3/tim) h A S T i g h E T 1 220 2 320 3 420 4 550 5 800 motorns isoleringsklass f isoleringsklass klass i

(45)

om kÖksflÄkten inte fungerar

Tabell.2

Om.KÖKSFlÄKTEN.iNTE.FUNgERAR

innan du kontaktar teknisk service:

se till att köksfläkten är ansluten till elnätet och att proppen/säkringen inte har gått. vidta inga åtgärder som kan skada produkten. innan du kontaktar teknisk service bör du kontrollera din köks-fläkt enligt tabell 2. om problemet kvarstår ska du kontakta säljaren eller en auktoriserad service-verkstad. kon tr oller a den elektr isk a anslutningen (s pänningen i elnä tet sk a var a 220–240 v och köksfläkt en sk a var a anslut en till ett jor da t uttag .) kon tr oller a mot or knappen (m ot or knappen sk a var a på.) kon tr oller a lampk nappen (l ampk nappen sk a var a på.) kon tr oller a aluminiumfiltr et (k assettfiltr et i aluminium bör disk as av en gång i månaden vid nor mal an vänd -ning .) kon tr oller a lampor na (l ampor na sk a sitta or den tligt .) kon tr oller a utloppet (u tloppet sk a var a öppet .) kon tr oller a kolfiltr et (k olfiltr et bör bytas ef ter 2–3 månader vid nor mal an vänd -ning på modeller med kolfilt er .) köksfläkten fungerar inte X X Belysningen fungerar inte X X X

Det är dåligt sug i

köksfläkten X X X

köksfläkten skickar inte ut luften (vid installa-tion utan anslutning till imkanal)

(46)

iNTRODUCTiON.OF.ThE.PRODUCT

1 - internal chimney 2 - external chimney 3 - control panel 4 - lighting

5 - split extraction plate

introDuction of the proDuct

2 1 3 4 5 2 1 3 4 5

(47)

Warnings anD safetY precautions

WARNiNgS.AND.SAFETy.PRECAUTiONS

• this product is designed for usage at home. • Your products usage voltage is 220-240 volts~50hz

• grounded plug is used at your product's electric network cable. this cable should definitely be plugged in a grounded socket.

• all electrical networks should be set by a qualified electrician.

• installation applied by unauthorized people may cause the product to operate at low perfor-mance, damage of the product and accidents.

• power supply cable should not be exposed to press or smash during montage. network cordon should not be placed near the cookers; it may cause fire if it melts.

• Do not plug into the socket before installation of the product is completed. • keep the plug at a reachable place so that you can unplug it in case of any danger.

• Do not touch the lamps when they are on for long time. lamps may hurt your hand as they will be hot.

• kitchen cooker hoods are designed for usage during normal and home-style cooking. if it is used for other purposes, failure risk occurs and it will be out of warranty.

• follow applicable rules and directions for passing out outlet air. (this warning is not valid for usage without chimney.)

• flaming foods should not be cooked under the product.

• start your product after you put pot, fry-pan etc. on the hob. otherwise high temperature may cause some parts of your product to get deformed.

• Before you take pot, fry-pan etc. from the hob, put their lids on.

• Do not leave hot oil on the hob. pots that have hot oil in them may cause self-ignition.

• pay attention to curtains and covers during cooking of meals like frying because oil may flare up. • make sure that filters are changed in convenience. filters that are not changed at appropriate

time has risk of causing fire due to oil that will be gathered on them. • Do not use filter materials that are not flame resistant instead of filter.

• Do not operate your product without aluminum filter; do not remove filters when the product is on.

• in case of flame, cut power of the product and the cooking appliances. (cut power of the product by plugging it off the socket).

• Your product may cause fire risk if cleaning is not applied periodically.

• cut power of the product before maintenance process. (cut power of the device by unplugging it)

• When chimney hood and the appliances working with energy other than electricity are operated at the same time, negative pressure in the room should not be more than 4 pa (4 x 10 bar)

(48)

Warnings anD safetY precautions

• if there is an appliance working with fuel or gaseous fuel at the same place with your hood, this appliance's exhaust should be isolated from its volume totally and the appliance should be hermetic type.

• When chimney connection is applied to your product, use ducts of 150mm or 120mm diameter. Duct connection should be as short as possible and should include few bends.

• keep package materials away from children as they may be dangerous for them.

• Be sure that your child does not play with the product. Do not allow kids to use your product. • if power supply cable is damaged, this cable should be changed by its producer or its service agency or a personnel who is a specialist at the same level in order to prevent a dangerous situation.

• in case of flame, cut power of the cooker hood and the cooking appliances, cover the flame. never use water in order to extinguish it.

Use “MAX 6 A” fuse at cooker hood installment for your security.

WARNiNg.AbOUT.TRANSPORTATiON.AND.CARRiAgE

• all the materials used at package of your product are suitable for recycling. • please comply with the signs on the product's box during transportation. • hold the holders placed at sides of the box in order to carry your product. If you need transportation;

• keep the original box.

• carry your product in its original box; comply with the carrying signs on the product's box. If there is no original package;

• Do not put heavy material on the chimney hood. • keep the external surface from bash.

(49)

installation

STANDARD.ACCESSORiES

plastic chimney (Photo 1) : plastic chimney is applied to chimney hood air outlet.

PlACE.OF.ThE.PRODUCT

after installation of your product, distance between range hood and electrical hob should be at least 65 cm and gas hobs at least 75cm. Fig. 1

Figure.1

iNSTAllATiON,.TAKiNg.OFF.yOUR.PRODUCT.FROm.iTS.PACKAgE

• check if there is any deformation on your product.

• transportation damages and failures should immediately be reported to the transportation responsible.

• if you notice any damage please report to the seller. • Do not allow children to play with packing material!!!

iNSTAllATiON

installation.of.hanging.bars.to.chimney.hood:.there are 2pcs. l formed

hanging plates for installation of product to wall. these are given with screw set. screw these plates with m5 x 40 thumbscrews to m5 turnscrews on motor cabinet before installing product. Photo 2

installation.of.plastic.chimney:.screw plastic chimney with 3,5 x 9,5 screws

to the top conncetion plate of motor box. Photo 3 1

min. 65 cm min. 75 cm

2

(50)

installation

DRilliNg.OF.hANgiNg.hOlES

stick montage template to the wall that chimney hood will be installed. Drill holes on a,B,c points by using 8mm drill bit.. Drill 6mm holes in order to install chimney montage plate, con-sidering min. and max. height of the product as reference. Figure 2

Figure.2 DRiViNg.WAll.PlUgS.iN

Drive 8mm wall plugs in to a,B,c holes. Drive 2 x 6mm wall plugs to 6mm holes for chimney montage plate. Photo 4

screw montage plate to 6mm wall plugs by using 3,9 x 22 screws.

Photo 5

SCREWiNg.OF.hANgiNg.SCREWS

screw hanging screws to 8mm wall plugs (a,B) by using 5,5 x 60 screws.there should be 5 mm distance between wall and screw top. Photo 6

iNSTAllATiON.OF.ChimNEy.hOOD

lift the chimney hood and connect l formed hanging plates which are on motor box to the wall on a and B points. Photo 7

a B a, B, c = Ø8 c gas min. 750 - max. 800 mm electro min. 650 - max. 750 mm 4 5 a B 6 7

(51)

installation

after hanging the product, in order to fix chimney hood screw the hanging screws (Photo 6) to wall. Photo 8

after totally fixing the chimney hood, screw body to wall from c point which is inside of body. Photo 9

NOTE:.if the chimney hood appears to be leaned, make the

chim-ney hood parallel loosening m5 screws nailed to hanging bar on the top. Photo 10

mONTAgE.OF.AlUmiNUm.FlEXiblE.DUCT

mount the aluminum flexible duct on plastic chimney. mount the other end of aluminum flexible duct to the chimney that is used to let air off. Photo 11

8

9

10

(52)

installation

as curves and bends will decrease air flow capacity, extra curves and bends should be prevented.

Photo 12

place the chimney around the body. (Photo 13)

nail internal chimney to chimney montage plate that is fixed to wall on its top outer part. Photo 14

right Wrong

–.–.–.12.–.–.–

13

(53)

usage anD maintenance

UNmONTAgE.OF.SPliT.EXTRACTiON.PlATE

in order to unmontage split extraction plate, pull it down holding it on right and left top parts. Photo 15

REPlACiNg.ThE.lAmPS

cut off the connection of the cooker hood with electricity. take off the aluminum cassette filter. take off the failed lamp and replace it with a new one that is of the same rating. (please wait for the lamps to cool as they might hurt your hand.)

REPlACiNg.20W.hAlOgEN.lAmPS

take off the glass cover on the lamp with a substance that will not scratch surface of the product as shown on the figure. take off the faulty lamp pulling it downwards and replace it with a new one. Fig. 3

Note: Do not hold the new lamp with naked hand, sweat or wetness of your hand will cause the lamp to fail because of the heat that will occur when the lamp is on.

FUNCTiONS.OF.ThE.PRODUCT

Your hood is compatible for use with our without chimney.

USAgE.WiTh.ChimNEy

the product should be connected to a chimney that will direct the air out during usage with chimney. in order to achieve best performance, pay attention that the duct system follows the shortest way for connection to the chimney. Your product is produced as it will be appropriate for usage with chimney.

Attention!!! Outlet of the product should not be connected to air canals that have other smoke as well.

ACTiVE.CARbON.FilTER

to provide air recirculation where product's chimney air outlet cannot be connected to exterior, it is necessary to use active carbon filter with your product. You may purchase this accessory from authorized sellers and after sales services. Photo 16

15

Figure 3

(54)

usage anD maintenance

CARbON.FilTER.USAgE

Your product is compatible with two types of carbon filters. You may see following information on how to use carbon filters.

Before installing or replacing carbon filter, first you should cut your product's power off.carbon filters should be replaced with a new one each 3-5 months because it is used at kitchens that does not have chimney outlet.

carbon filter should never be washed.

grease filters should be installed on the product even when carbon filter is not in use. Do not use your product without grease filter.

REPlACiNg.CARbON.FilTER

it is necessary to install 2 carbon filters to your product.

to place the carbon filter, place your filter on connection channels on motor and turn it clockwise. in order to remove filter, turn it anti-clockwise. Fig. 4

ChANgiNg.AlUmiNUm.CASSETTE.CARbON.FilTER

in order to take the carbon filter off, pull it towards yourself holding the upper latch. Fig. 4a

Figure.4

(55)

usage anD maintenance

mAiNTENANCE

• Disconnect electricity connection before maintenance and cleaning process.

• aluminum cassette filter holds the dust and the oil in the air.

• metal filter should be washed once in a month with hot and soaped water or, if possible, at dishwasher (60c). • take off aluminum cassette filter pressing on springy

lat-ches on end point. after cleaning, do not replace before it dries.

• outer surface of the cooker hood should be wiped with a wet cloth that is wetted with water or alcohol.

• please avoid contact of electronic parts with water or similar materials.

• using inox cleaning and maintenance products available in the market will help your product to perform longer.

Warning: aluminum filters may be washed in the dishwasher.

color of aluminum filters may change after several washings. this is normal and it is not necessary to change the filters.

EFFiCiENT.VENTilATiON

in order to ensure correct ventilation, keep your kitchen windows closed.

imPORTANT.NOTE

please pay attention when the product is operated at the same time with a product which opera-tes using air and fuel (for instance; heater, water heater etc. which operaopera-tes using gas, diesel fuel, coal or wood), since cooker hood may affect burning negatively as it directs the air out.

This.warning.is.not.valid.for.usage.without.chimney. Figur.5

Washable.Aluminum Cassette.Filter

(56)

usage anD maintenance

USAgE.OF.5.SPEED.DigiTAl.CONTROl USAgE

remove protective folio on the inox product after installation.

SPEED.SElECTiON.

the product has 5 speeds of ventilation level. one of 1,2,3,...5 speeds is selected in accordance with steam of cooking or fry. motor is started pressing control button on the front panel. speed is increased pressing button, and decreased by pressing button. automatic timer (timer) is available at the models with electronic remote control.

When you press button more than 2 seconds, timer function will be on for 15 minutes. When the timer is on, Display will signal and the motor will be off automatically 15 minutes later. please use the cooker and the product at the same time to enable circulation. Doing so, air suction power will be affected positively. We recommend you to operate your product for few minutes more after the cooking is completed to enable absorption rest of smell and steam.

illUmiNATiON

the product has 2 lamps and one lamp button to operate illumination. press lamp button in order to start illumination.

REgUlATiNg.OF.lAmPS.bRighTNESS:.(DimmER)

in case holding down lamp button lamps brightness start to change continuously after switch on. after regulating lamp brightness release the lamp button.lamp brightness is now saved. lamps are always opened with saved brightness.

motor motor step lamp

(57)

usage anD maintenance

ClEANiNg.PERiODS.OF.ThE.AlUmiNUm.FilTERS:

filters should be cleaned when “ ” signal appears on Display or (according to usage) each 2-3 weeks. in order to remove “ ” signal, after the filters are cleaned and replaced to their place, press button more than 3 seconds (when the product is at off position). letter “e” will appear on Display and the product will operate as normal. if you would like to continue using the product without deleting “ ” signal, when you press the button active speed will appear for 1 second, then “ ” signal will appear once more and the motor will continue operating.

NOTE:.“ ” signal will appear after usage of the product for 60 hours. USAgE.OF.REmOTE.CONTROl

You can use your chimney hood with remote control. please follow below directions.

A).motor on/off b).speed up C).speed down D).switch lamps on/off (A)

(D) (b) (C)

(58)

technical specifications

Table.1

iN.ORDER.TO.USE.ThE.COOKER.hOOD.EFFiCiENTly

• use ducts of 150/120mm diameter and as few bends as possible when you make the chimney connection.

• pay attention to aluminum filters' cleaning periods and changing periods of carbon filters. • use the product at middle speed if high suction power is not necessary.

• in order to ensure that ventilation occurs correctly, windows of the kitchen should be kept clo-sed. TEChNiCAl.SPECiFiCATiONS model 810.-.830 feeding voltage 220-240 v 50hz lamp power (W) 2 x 20 W motor power (W) 210 W flow capacity (m3/h) S 1 220 P 2 320 E 3 420 E 4 550 D 5 800

motor isolation class f

(59)

if the proDuct Does not Work

Table.2

iF.ThE.PRODUCT.DOES.NOT.WORK

Before you contact the technical service:

make sure that the product is plugged in and the electric fuse of the electric wiring is running. Do not take any action that will damage the product.

Before you contact with technical service, check your cooker hood according to table 2. if the problem goes on, contact the seller or the most authorized service.

check elec tr ic connec tion (v oltage of the elec tr ic net w or k should be bet w een 220-240 v, cooker hood should be con -nec ted to gr ounded plug .) check mot or swit ch (m ot or swit ch should be at on position) check lamp swit ch (l amp swit ch should be at on position) check aluminum filt er (a luminum cassett e filt er should be w ashed onc e a mon th at nor mal conditions .) check lamps (l amps should be fir m.) check outlet (o utlet should be open) check car bon filt er (c ar bon filt er should be replac ed with a new one each 2-3 mon ths at the models with car bon filt er at nor mal conditions) cooker-hood

does not work X X

illumination lamp

does not work X X X

cooker-hoods

air suction is weak X X X

cooker-hood does not direct air out (at places without chimney)

(60)

iNTRODUCCiÓN.DEl.PRODUCTO 1 - chimenea exterior 2 - chimenea interna 3 - panel de mandos 4 - iluminación 5 - placa extractora

introDucciÓn Del proDucto

2 1 3 4 5 2 1 3 4 5

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :