Bases per a la Promoció de 5 habitatges amb protecció oficial en règim de compravenda a preu concertat, a Les Pinedes (edificis H-1 i H-2).

Texto completo

(1)

º

Plaça de l’Ajuntament, 6

08340 Vilassar de Mar

Tel: 93 754 24 00

Bases per a la Promoció de 5 habitatges amb protecció oficial en règim de

compravenda a preu concertat, a “Les Pinedes” (edificis H-1 i H-2).

FETS:

La societat “Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes, S.A.” promou al municipi de Vilassar de Mar, 5 habitatges amb Protecció Oficial, en règim de compravenda a preu concertat, que estan en disposició de ser adjudicats.

Aquests habitatges, propietat de la societat esmentada, estan situats al sector anomenat “Les Pinedes”, en el carrer Santa Eulàlia, de Vilassar de Mar.

La promoció consta de 5 habitatges, distribuïts de la manera següent:

Edifici (H-2) Santa Eulàlia 128-138:

1 habitatge de 70 m² de 3 dormitoris. 1 habitatge de 58,28m² de 2 dormitoris.

Edifici (H-1) Santa Eulàlia 142-152:

2 habitatges de 42,02m² d’1 dormitori. 1 habitatge de 53,22m² de 2 dormitoris.

QUADRE DE PREUS:

HABITATGE DORMITORIS HABITATGE PREU HAB. SUP.

2700€/m²

SANTA EULÀLIA 128 1r 1ra 2 58,28 157.356,00 €

SANTA EULÀLIA 128 3r 2a 3 70 189.000,00 €

SANTA EULÀLIA 142 1r 1ra 2 53,22 114.955,20 €

SANTA EULÀLIA 142 1r 2a 1 42,02 90.763,20 €

SANTA EULÀLIA 146 2n 2a 1 42,02 90.763,20 €

Els interessats podran optar a una plaça d’aparcament en el mateix edifici, per un import de 6.000 euros més IVA.

(2)

Per la tipologia de l’edifici aquesta promoció que compte amb unes instal·lacions comunes, els adjudicataris hauran d’assumir una quota fixa mensual (aproximadament) que resulta de:

Edifici H-1 1 dormitori 2 dormitoris

Mant Inst. Solar 2,00 € 2,00 €

Mant ascensors 11,00 € 11,00 €

Neteja 13,00 € 13,00 €

Assegurança edifici 5,00 € 5,00 €

Calefacció 33,00 € 35,00 €

Aigua calenta sanitària 15,00 € 18,00 €

Aigua escala 1,00 € 1,00 €

Electricitat escala 11,00 € 11,00 €

telèfons (ascensors+ordinadors) 3,00 € 3,00 €

Total 94,00 € 99,00 €

Edifici H-2 3 dormitoris 2 dormitoris

Mant Inst. Solar 1,50 € 1,50 €

Mant ascensors 15,50 € 15,50 €

Neteja 17,00 € 17,00 €

Assegurança edifici 8,00 € 8,00 €

Calefacció 35,00 € 33,00 €

Aigua calenta sanitària 18,00 € 15,00 €

Aigua escala 1,00 € 1,00 €

Electricitat escala 14,00 € 14,00 €

telèfons (ascensors+ordinadors) 3,00 € 3,00 €

(3)

FORMA DE PAGAMENT:

Adjudicació habitatge (20%)

A l’entrega l’habitatge (80%) Subrogació hipoteca Banc de Sabadell.

S’adjunta com ANNEX 1, quadre desglossament pagaments orientatius.

Els habitatges s’adjudicaran per sorteig públic davant Notari entre tots aquells sol·licitants que reuneixin els requisits mínims que a continuació s’especifiquen, i s’elaborarà la llista de reserva que tindrà una durada d’un any.

Una vegada finalitzat el present procediment i resti vacant algun habitatge, es procedirà a fer l’oferiment a aquells sol·licitants inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial de Catalunya, que compleixin els requisits per esdevenir adjudicataris d’un habitatge de protecció oficial.

REQUISITS D’ACCÉS A LA PROMOCIÓ:

A) NATURALS O RESIDENTS A VILASSAR DE MAR

Els concursants hauran de complir, com a mínim una de les condicions següents: 1. Nascuts a Vilassar de Mar.

2. Haver residit a Vilassar de Mar de forma acreditada per empadronament durant un mínim de 5 ANYS. 3. Les persones que desenvolupin la seva activitat professional a Vilassar de Mar, amb una antiguitat mínima de 5 ANYS, acreditats mitjançant informe de vida laboral i contracte de treball, llicència d’obertura en el cas de treballadors per compte propi, i/o qualsevol altre document que es requereixi per la comprovació d’aquesta antiguitat.

B) PROPIETAT

No ser propietari, cap dels membres de la unitat familiar, d’un altre habitatge en l’àmbit de l’estat espanyol, excepte les persones amb mobilitat reduïda amb problemes d’accessibilitat en l’habitatge de la seva propietat. En aquest cas un cop acreditades les circumstàncies esmentades, el sol·licitant haurà de posar a disposició de l’Ajuntament el seu habitatge.

C) EDAT DEL SOL·LICITANT

El sol·licitant ha de ser major d’edat en el moment de lliurar la sol·licitud.

D) INGRESSOS ECONÒMICS

o Mínim: Les persones sol·licitants han d’acreditar uns ingressos propis de la unitat de convivència, en còmput anual de l’any 2010 i/o 2011, si s’escau, superiors a:

11.500 € en els habitatges de 70 m²

9.500 € en els habitatges de 58,28 m² 8.600 € en els habitatges de 53,22 m² 6.800 € en els habitatges de 42 02m²

(4)

o Màxims: Els ingressos propis ponderats de la unitat familiar no poden superar 6’08 vegades (habitatges preu concertat) l’IRSC (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) en còmput anual de l’any 2010.

Preu Concertat:

Taula d'ingressos familiars màxims, equivalents a 6’08 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), d'acord amb el nombre de membres que formen la unitat familiar i la zona on es troba ubicat d'habitatge la quantia és:

1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres

Zona A 64.611,24€ 66.609,52€ 69.474,45€ 69.721,85€

Ràtio: La sol·licitud no pot estar integrada per un nombre total de membres que no s’ajusti a la ràtio d’ocupació següent:

o Entre 1 i 2 membres, per als habitatges d’1 dormitori. o Entre 1 i 4 membres, per als habitatges de 2 dormitoris. o Entre 2 i 6 membres, per als habitatges de 3 dormitoris.

Les sol·licituds formulades es baremaran sota el següent criteri: es sumaran les rendes (bases imposables) de tots els membres de la unitat familiar als efectes d’adjudicació.

Les sol·licituds formulades per persones menors de 30 anys que constin en la declaració de renda de la unitat familiar dels pares es baremaran d’acord a les seves dades personals de renda.

SOL·LICITUDS

Les sol·licituds es faran mitjançant el model de l’ANNEX 2 degudament complimentat i aniran acompanyades de la documentació exigida per acreditar cadascuna de les situacions generals i particulars d’accés al sorteig.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

1. Imprès conforme el model oficial que figura en l’annex N. 1 degudament complimentat, de la sol·licitud

de l’habitatge.

2.- Copia del document nacional d’identitat de tots els membres de la unitat familiar. 3.- Fotocòpia del llibre de família si, s’escau.

4.- Declaració de la renda de l’últim exercici fiscal (any 2010 i/o 2011 si s’escau), de tots i cadascun dels

membres de la unitat familiar, en que consti el segell de presentació a la Delegació d’Hisenda o el de l’oficina bancària corresponent. En cas de no fer-la, cal aportar el certificat negatiu emès per l’Agència Tributària, certificat d’ingressos i retencions a compte de l’IRPF de l’exercici 2010 i/o 2011 si s’escau, emesos per l’empresa/es i l’informe de vida laboral.

5.- Certificat d’empadronament de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, on consti l’antiguitat del sol·licitant de

l’habitatge.

(5)

annex 1). (En aquest annex el sol·licitant autoritza a la Societat Municipal per tal de consultar la veracitat de la declaració en el Registre de la Propietat).

7.- Document justificatiu on consti que l’habitatge no compleix els requisits legals de mínims

d’habitabilitat (Decret 259/2003), ha estat declarat en ruïna o està afectat per un expedient d’expropiació forçosa d’estar afectat per expropiacions, obres públiques o actuacions urbanístiques, si s’escau.

8.- Fotocòpia de la sentència judicial de separació o divorci on consti que no es pot gaudir de l’habitatge

en propietat, si s’escau.

9.- Les persones que desenvolupin la seva activitat professional a Vilassar de Mar, amb una antiguitat

mínima de 5 ANYS, acreditats mitjançant informe de vida laboral i contracte de treball, llicència d’obertura en el cas de treballadors per compte propi, i/o qualsevol altre document que es requereixi per la comprovació d’aquesta antiguitat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ I RECEPCIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ:

Del 15 de març al 17d’abril, ambdós inclosos

Plaça de l’ajuntament 1, 1r pis

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

CONDICIONS DE L’ADJUDICACIÓ

S’hauran de respectar les condicions generals següents:

Els sol·licitants que accedeixin als habitatges hauran de destinar-los a domicili habitual i permanent i ocupar-los dins dels tres mesos següents del lliurament de claus, llevat de causa justa. En cas contrari la Societat Municipal podrà resoldre el contracte sense dret a indemnització.

Aquesta obligació s’estén a tots els membres de la unitat familiar que hagin servit de base per participar en la selecció i adjudicació.

L’adjudicació s’efectuarà amb reserva del dret de tempteig i retracte durant un termini de 25 anys a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

En el cas de promocions en sòl de titularitat pública o en sòl de reserva perquè es destini a protecció oficial, el règim jurídic es manté durant tot el temps que es mantingui la qualificació de sòl per a aquesta destinació, i en cap cas pot tenir una durada de menys de 30 anys.

En aquest cas, la part compradora estarà obligada a notificar a l’Ajuntament de Vilassar de Mar, la decisió de vendre o cedir l’habitatge, al preu ofert, les condicions essencials de la venda: nom, domicili i circumstàncies del possible adquirent, amb seixanta dies d’antelació.

En cas que l’Ajuntament de Vilassar de Mar exercités l’esmentat dret, el preu base per metre quadrat de superfície útil a satisfer no serà superior al preu màxim de venda autoritzat per als habitatges de l’any en què es produeixi la venda i per a la zona de Vilassar de Mar. Del preu es descomptarà l’import de les càrregues que gravin l’habitatge i les despeses d’escriptura.

Si en el seu moment no existís la modalitat de preu concertat i règim general, s’aplicaria com a preu base per metre quadrat de superfície útil el seu equivalent, format pel producte resultant de multiplicar el modal ponderat dels habitatges de protecció oficial per un enter i set dècimes.

En qualsevol dels casos, del preu total resultant es descomptarà en concepte d’habitatge de segona mà un 10%, incrementant amb un 1% per cadascun dels anys d’antiguitat de l’habitatge.

(6)

drets.

Cap persona sol·licitant no podrà fer més d’una sol·licitud ni figurar com a membre de la unitat de convivència d’un altre sol·licitant.

Els adjudicataris seran els que constaran com a titulars de l’habitatge en els contractes de compravenda a formalitzar. En cap cas s’admetrà que una persona sigui propietària o copropietari/a d’un habitatge sense que n’hagi estat adjudicatari/a.

S’estableix una Comissió específica formada pels membres del Consell d’Administració de VILASSAR, SOCIETAT MUNICIPAL DE PROMOCIONS URBANES, S.A. que supervisaran l’acompliment dels requisits. aprovaran l’adjudicació definitiva dels habitatges, així com les substitucions que posteriorment puguin produir-se, s’estudiaran i resoldran les possibles impugnacions i totes aquelles situacions especials que es presentin en base a la intencionalitat principal d’aquesta promoció, podent considerar casos notoris d’especulació o abús. Per això, es podran crear comissions tècniques específiques i sol licitar els informes i comprovacions que es considerin oportunes.

INFORMACIÓ D’INTERÈS:

Les llistes d’informació es publicaran en el tauló d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina WEB de l’Ajuntament.

L’elecció dels habitatges seguirà el rigorós ordre d’adjudicació segons el sorteig davant de Notari.

Suposant que algun dels sol·licitants no es presentes en l’acta per l’elecció d’habitatge perdrà el seu torn fins que no faci acta de presencia o definitivament en cas de no presentació.

En el cas de que algun dels adjudicataris no formalitzés el contracte de compra-venda en el termini indicat, l’habitatge serà adjudicat al següent sol·licitant que li correspongui per llista d’espera.

L’incompliment o inexactitud en les dades o condicions per l’adquisició. suposarà l’anul·lació automàtica del dret d’elecció o firma del contracte.

Cas de produir-se alguna modificació en el calendari previst LA SOCIETAT MUNICIPAL informarà puntualment als interessats.

L’adjudicació dels habitatges restarà condicionada al visat dels contractes per part d’habitatge de la Generalitat i de la aprovació per part de l’entitat de crèdit de la concessió del préstec.

(7)

ANNEX 1

QUADRE DE PREUS DE VENDA ORIENTATIUS EN BASE AL MÒDUL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA APLICABLE ALS

HABITATGES DE RÈGIM CONCERTAT EN ZONA A PER L’ANY 2012.

HABITATGE M² PREU M² TOTAL

PVP 80% PVP Subrogació hipoteca a 30-04-12 Hipoteca fins al 80% COMPRADOR 20% PVP COMPRADOR DESPESES 7% PVP DESPESES VARIES 3%PVP (orientatiu) Quota subrogació 31-10-33 (orientatiu) Quota 2ona hipoteca 25 anys (orientatiu) Santa Eulàlia 128, 1r. 1ra. 58,28 2.700,00 € 157.356,00 € 125.884,80 € 74.979,69 € 50.905,11 € 31.471,20 € 11.014,92 € 4.720,68 € 427,54 € 261,72 € Santa Eulàlia 128, 3r 2ª. 70 2.700,00 € 189.000,00 € 151.200,00 € 90.058,04 € 61.141,96 € 37.800,00 € 13.230,00 € 5.670,00 € 513,51 € 314,35 € Santa Eulàlia 142, 1r. 1ra. 53,22 2.700,00 € 143.694,00 € 114.955,20 € 68.469,75 € 46.485,45 € 28.738,80 € 10.058,00 € 4.310,82 € 390,42 € 239,00 € Santa Eulàlia 142, 1r. 2ª. 42,02 2.700,00 € 113.454,00 € 90.763,20 € 54.060,85 € 36.702,35 € 22.690,80 € 7.941,78 € 3.403,62 € 308,26 € 188,70 € Santa Eulàlia 146, 2n 2ª 42,02 2.700,00 € 113.454,00 € 90.763,20 € 54.060,85 € 36.702,35 € 22.690,80 € 7.941,78 € 3.403,62 € 308,26 € 188,70 €

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :