• No se han encontrado resultados

D aquesta manera, es pot considerar que des d un punt de vista geològic, el territori insular es caracteritza per,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "D aquesta manera, es pot considerar que des d un punt de vista geològic, el territori insular es caracteritza per,"

Copied!
11
0
0

Texto completo

(1)

DO

SS

IE

R I

NF

OR

MA

TI

U

(2)

1.- Introducció: Els valors geològics de l’illa de Menorca

Els elements geològics d’especial interès són una part important del patrimoni natural, posseeixen valor per si mateixos i requereixen el seu estudi i la seva protecció. A més, el patrimoni geològic pot constituir un important recurs de desenvolupament sostenible, ja que la seva divulgació es fonamenta en el coneixement científic i pot servir per promocionar l’anomena’t geoturisme. De la mateixa manera, aquesta divulgació proporciona un nexe d’unió entre coneixement i societat, de gran importància per involucrar la participació ciutadana en la protecció del medi ambient.

L’illa de Menorca presenta una notable geodiversitat i un excepcional patrimoni geològic. La geodiversitat fa referència a la varietat d’elements geològics d’un territori i la relació entre ells, mentre que el patrimoni analitza el valor dels mateixos. Aquest concepte, determina en gran mesura la biodiversitat d’un territori, arribant a condicionar el seu paisatge. El patrimoni geològic inclou els elements geològics que presenten especial singularitat pel seu interès científic i/o didàctic, de tal manera que el seu objectiu final és identificar els elements amb major valor per promoure la seva conservació i facilitar el seu coneixement. Cal considerar que la riquesa geològica de Menorca en canalitza en aquestes dues vies preferents, per una banda, concentra una gran varietat d’elements geològics que confereixen una elevada geodiversitat al territori i que a la vegada representen un destacat valor científic, cultural i educatiu que permeten reconèixer, estudiar i interpretar la geologia de l’illa.

D’aquesta manera, es pot considerar que des d’un punt de vista geològic, el territori insular es caracteritza per,

 l’alta diversitat de formacions geològiques que comprenen terrenys del Silurià, Devònic,

Carbonífer, Permotriàsic, Juràssic, Cretaci, Neogen i Quaternari,

 la qualitat dels seus afloraments geològics,  la singularitat dels seus afloraments

 l’interès científic, que permeten l’estudi del territori des de diferents branques de la geologia:

estratigrafia i sedimentologia, geomorfologia, paleontologia, tectònica, petrologia i geoquímica i hidrogeologia,

paleozoics dins els conjunt de les Illes Balears,

així com també per,

 l’espectacularitat de les formes degudes a la intensa tectonització dels materials paleozoics i

juràssics i als modelats dels terrenys triàsics,

 la vistositat morfològica dels elements geològics i geomorfològics,

 i per la quantitat de possibilitats didàctiques i/o divulgatives a diferents nivells

(3)

Fig. 1: Exemples de diversos elements geològics destacats de Menorca. A: Estructures sedimentàries fluvials a

Algaiarens. B: Bioturbacions en marès al barranc d’Algendar. C: Erosió en niu d’abella en turbidites a Sa Mesquida.

D: Concrecions de Nòduls a Tirant. E: Llosella vermella al massís de Binimel·là. F: Fòssils d’algues roges a Binidalí.

2.- Antecedents

Les singulars característiques geològiques de Menorca tenen un interès científic, didàctic i divulgatiu prou important com per plantejar la necessitat de fer-ne promoció i divulgació.

El Centre de Geologia de Menorca és el fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i l’Ajuntament de Ferreries amb l’objectiu d’impulsar i donar a conèixer la geologia de Menorca amb forma d’exposició permanent. Aquest centre pretén ser una eina útil tant per a l'educació ambiental de la població local, com per formar part duna oferta turística complementària de qualitat que ajudi a difondre els valors de la Reserva de Biosfera que és Menorca.

El Centre de Geologia de Menorca s’ubicarà a l’edifici de l’antic escorxador de Ferreries, reformat i condicionat l’any 1997. Aquest edifici disposa d’una superfície útil de 209,3 m2 dels quals142,6 m2 corresponen a la planta baixa i 66,7 m2 a una passarel·la que forma el pis superior. El Centre de Geologia de Menorca serà inaugurat el 19 setembre de 2014 i serà gestionat pel propi Ajuntament de Ferreries.

(4)

3.- El Centre de Geologia de Menorca

El Centre de Geologia de Menorca disposarà de dues exposicions permanents. La planta baixa del centre acollirà l’exposició principal que portarà com a títol “Paisatge, colors i geologia”, aquesta exposició ha estat dirigida i coordinada per l’empresa Geoservei, Projectes i gestió ambiental S.L. amb seu a Menorca i té com a objectiu principal mostrar com el paisatge d’un territori, com és el cas de Menorca, està condicionat de manera determinant per les seves característiques geològiques. A la planta superior del Centre de geologia s’hi ubicarà l’exposició “L’evolució geològica de Menorca de 500 milions d’anys” de la qual és responsable la Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca – Col·leccions Carreras Torrent i pretén donar a conèixer l’evolució geològica de Menorca.

El Centre de Geologia de Menorca estarà obert de dimarts a diumenge de 10 a 14h i de 18 a 20h durant els mesos de temporada alta (maig a setembre) i de 10 a 14h d’octubre a abril, amb excepció del mes de desembre que romandrà tancat.

L’exposició portarà com a discurs museogràfic el concepte de “la Menorca dels colors” i mitjançant diversos panells explicatius (amb textos en català, castellà i anglès) i diverses col·leccions de roques, minerals i fòssils amb exemplars procedents de tots els municipis de Menorca, mostrarà de manera entenedora la gran diversitat i riquesa geològica de Menorca, i com aquesta condiciona el paisatge de l’illa. L’exposició es dividirà en quatre zones atenent al color de les seves roques i incidirà en diversos aspectes com són el lloc i el procés de formació de les roques que trobem a Menorca, el perquè de les seves peculiars formes i colors, així com també els usos que han tingut històricament, és a dir, l’exposició ha tingut en compte la inclusió d’una vessant aplicada, moltes vegades poc coneguda, de la geologia. Pel que fa als fòssils, l’exposició permetrà donar a conèixer alguns dels animals més característics que han viscut a Menorca des de la seva formació fa 410 milions d’anys.

A.- Exposició principal “Paisatge, colors i geologia”:

El concepte que seguirà l’exposició, “la Menorca dels colors” fou definit per primer cop al S. XIX pel geòleg francès P. Fallot. Mitjançant aquest concepte l’illa de Menorca es divideix en quatre unitats paisatgístiques principals, perfectament individualitzades atenent al color del seu rocam (Menorca fosca, Menorca vermella, Menorca grisa i la Menorca blanca):

 La primera, es caracteritza pel predomini de materials del Paleozoic constituïts

essencialment per gresos i roques d’aspecte pissarrós que confereixen al paisatge colors foscos. En aquests indrets, la topografia presenta ondulacions suaus degudes a petits turons i el litoral es mostra rocós, molt irregular i accidentat. La Menorca fosca es distribueix des del nord del Port de Maó fins a Addaia i al centre de l’illa, al nord-oest de Ferreries i des de Es Mercadal fins a les platges de Tirant, Binimel·là i ets Alocs.

 La segona unitat contrasta fortament en el paisatge pel seu color vermell intens. La

(5)

relleu esquerp, alternant petites serres rocoses densament cobertes per vegetació amb amples valls conreades. La Menorca vermella es localitza als plans de Fàtima, des dels plans d’Alaior fins a la Badia de Fornells, al sud de Es Mercadal, a l’àrea compresa entre el nucli urbà de Ferreries i Santa Àgueda i des de la cala del Pilar fins Algaiarens.

 La tercera unitat, amb coloracions grisenques, està conformada per extenses

plataformes tabulars ocupades per grans masses forestals en dolomies del Juràssic i calcàries del Cretaci. També originen relleus escarpats i litorals potents. La Menorca grisa es distribueix principalment entre Alaior i l’àrea formada entre el Port d’Addaia i l’Arenal d’en Castell. També es localitza als caps de Cavalleria i la Mola de Fornells, entre Cala Morell i Algaiarens i al nord de la carretera general a la zona de Son Planes (Ciutadella).

 La quarta unitat paisatgística és la més extensa i es caracteritza pel seu color blanc.

Està constituïda per les roques calcarenítiques del Miocè superior, que formen un relleu poc accidentat amb una costa lineal únicament interrompuda per cales i platges. La Menorca blanca es distribueix al llarg de tot el migjorn de l’illa i al centre i nord-oest del municipi de Ciutadella.

Fig. 2: Mapa geològic de Menorca atenent a les unitats paisatgístiques de l’illa i sota el concepte de “la Menorca

(6)

L’exposició presentarà un gran mapa geològic central, en forma de taula, que contindrà mostres de roques de tota l’illa per tal que puguin ser examinades pels visitants, afavorint així, la seva interacció amb les roques, el que a la vegada els hi permetrà asseverar, l’elevada diversitat geològica de Menorca.

El Centre de Geologia de Menorca també contarà amb un espai dedicat a les publicacions, tant de caire generalista com de tipus científic, sobre la geologia de Menorca i el medi natural de l’illa en general. Es pretén que aquesta petita biblioteca vagi incrementant el seu número de publicacions i que permeti al visitant que ho desitgi obtenir una informació rigorosa sobre el medi geològic de Menorca.

Els crèdits de l’exposició són: Coordinació: Agustí Rodríguez Florit.

Consultoria científica: Geoservei Projectes i Gestió Ambiental S.L. Disseny gràfic: Dissenya-2.

Interiorisme: Miquel Pons Moll. Fotografies: Juan Manuel Rosas.

Traducció a l’anglès: Traduccions Insula.

La Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca – Col·leccions Carreras Torrent, exposarà la seva col·lecció de fòssils, minerals i roques de Menorca, caracteritzada per exemplars de gran mida, juntament amb cartells explicatius que volen donar a conèixer l’evolució geològica de Menorca. Aquesta exposició també incidirà en la variabilitat d’arenes de les platges de Menorca. Els visitants a l’exposició podran observar una mostra d’arena de cadascuna de les platges de Menorca i podran entendre com aquestes arenes estan condicionades per la pròpia geologia de l’illa.

(7)

4.- Les col·leccions del Centre de Geologia de Menorca

El Centre de Geologia de Menorca, mitjançant la seva exposició principal “Paisatge, colors i geologia” compta amb un dipòsit de 688 mostres de roques, fòssils i minerals, procedents de 6 col·leccions diferents. Aquestes col·leccions pertanyen a institucions i particulars que de manera desinteressada han cedit les seves col·leccions, o part d’aquestes, al Centre de Geologia de Menorca. Atenent al seu valor científic, didàctic i/o divulgatiu, s’han escollit 344 mostres d’aquestes col·leccions per a ser exposades permanentment al centre.

Les col·leccions del Centre de geologia són les següents:

Col·lecció del Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa de Menorca (GOB).

El GOB ha cedit al Centre de geologia de Menorca 600 exemplars de roques, minerals i fòssils de tots els períodes geològics registrats a Menorca, així com també 66 publicacions diverses referents a la geologia de l’illa. Aquesta col·lecció fou cedida en el seu moment al GOB, pels doctors en geologia Joan Rosell i Carme Llompart. Compren la principal col·lecció del Centre de Geologia de Menorca i es caracteritza especialment pel seu elevat valor científic i per la qualitat de les mostres del Paleozoic i Mesozoic.

(8)

Col·lecció “Exposició Pedres de Menorca 1994”.

Al 1994 el Sr. Miquel Fernández, juntament amb el Sr. Josep Florit, la Sra. Margalida Monjo i el Dr. Antoni Obrador, organitzaren una exposició sobre la geologia de Menorca sota el títol “Pedres de Menorca” a la Biblioteca Pública de Maó, amb la intenció de col·laborar amb la divulgació del patrimoni geològic de Menorca. Aquesta exposició, mostrà diverses peces geològiques de Menorca, entre altres elements. Els responsables de l’exposició han cedit 19 exemplars de roques i fòssils de gran interès, procedents de la mostra del 1994 al Centre de Geologia de Menorca.

Fig. 4: Gres amb ripples.

Col·lecció Museogràfica del Seminari Conciliar de Menorca.

El Seminari Conciliar de Menorca disposa d’una col·lecció de ciències naturals creada originàriament pel prevere Francesc Cardona i Orfila a petició del bisbe Manuel Mercader. La col·lecció consta de quatre seccions entre les quals s’hi troba una de paleontològica. Aquesta col·lecció conté fòssils de mol·luscs, cnidaris, braquiòpodes, equinoderms i vertebrats. El Seminari Conciliar de Menorca ha cedit al Centre de Geologia de Menorca 20 mostres de fòssils del Miocè menorquí de mol·luscs, equinoderms i vertebrats entre els quals destaca part d’una columna vertebral d’un peix de grans dimensions.

(9)

Col·lecció Dr. Josep Mª Quintana.

El conill gegant de Menorca representa un dels elements més característics de la fauna vertebrada fòssil de l’illa. La seva primera resta fòssil fou descoberta pel Dr. Josep Mª Quintana al 1988 el qual cedeix al Centre de Geologia de Menorca una rèplica en poliuretà del fèmur esquerra del Conill gegant Nuralagus rex i el seu equivalent del conill comú Oryctolagus

cuniculus.

Fig. 6: Fèmurdel Conill gegant Nuralagus rex i el seu equivalent del conill comú (Foto: Dr. Josep Mª Quintana).

Col·lecció Sr. Andrés Herrero.

El Sr. Andrés Herrero disposa d’una àmplia col·lecció de minerals de Menorca, de la qual cedeix 17 exemplars al Centre de Geologia entre els quals destaquen diverses mostres de baritina i de siderita.

(10)

Col·lecció Pedrera de marès de Son Salord.

El Sr. Cristóbal Torres, gerent de la Pedrera de marès de Son Salord, cedeix al Centre de Geologia 5 mostres de marès de diferents característiques que permeten observar la heterogenitat, poc coneguda, de les roques de la regió del Migjorn de Menorca.

Altres mostres.

El Centre de Geologia de Menorca completa la seva exposició amb 23 mostres de roques recollides expressament per a ser exhibides al centre.

(11)

Referencias

Documento similar

Aquesta memòria s'ha escrit amb l'ànim d'exposar els punts de vista i els resultats nous que l'autor ha pogut obtenir. No s'hi troba, per tant, una des- cripció detallada de tots

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2010 representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel

En nuestra opinión, las cuentas anuales de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes al ejercicio 2012 representan en todos los aspectos

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168

La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Oficina Nacional de Auditoría, en uso de las competencias que le atribuye el artículo

Este cons- tante contacto favoreció una mayor evolución y adaptación a las corrien- tes de moda europeas que en algo menos de medio siglo consiguió cam- bia r la indumentaria popu

D) El equipamiento constitucional para la recepción de las Comisiones Reguladoras: a) La estructura de la administración nacional, b) La su- prema autoridad administrativa

b) El Tribunal Constitucional se encuadra dentro de una organiza- ción jurídico constitucional que asume la supremacía de los dere- chos fundamentales y que reconoce la separación

Además, salón, escritorio, sofá, ventilador de techo, A/A, minibar, cafetera de capsulas, espacioso baño y ducha efecto lluvia, albornoz, zapatillas, carta de almohadas.

Quiero destacar de esta Memoria la referencia precisa a la crisis económica de la Isla, general en toda España y resto de Europa; y también la señalada vinculación del Banco

La oferta existente en el Departamento de Santa Ana es variada, en esta zona pueden encontrarse diferentes hoteles, que pueden cubrir las necesidades básicas de un viajero que

Des del punt de vista dels autors, en aquest tipus d’avaluació és molt important que els criteris de correcció siguin transparents i disponibles per tothom tant en el seu disseny

Aquesta fase té per objectiu organitzar tots els continguts i determinar com es produirà la interacció entre els usuaris i el producte o servei, sempre segons les necessitats

Finalment, aquest coneixement també pot ser útil en alguns subgrups de la població per millorar l’estimació del risc cardiovascular i així identificar millor els individus que

Creación teatral colectiva en base al texto de Mauricio Riobo y coordinada por Ramón Jorque- ra.. Crea una leyenda urbana para un cerro mítico sin leyenda de la ciudad

Petición de decisión prejudicial — Cour constitutionnelle (Bélgica) — Validez del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por

La invalidez en el MMPI por no respuestas no se considera criterio positivo (sólo se puede considerar tal posibilidad en caso de daño neurológico que justifique tal estilo

Dicho esto intentaremos comprender cuáles han sido las estrategias, en algunas instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales, para la atención de las mujeres

Abstract: This paper reviews the dialogue and controversies between the paratexts of a corpus of collections of short novels –and romances– publi- shed from 1624 to 1637:

Jovn ava fora m s, le du d'un Cheval qui mâche & fecoue (on mors dans fa bouche pouri amuf Jour dela puw<, fe dit du Cheval qui remue louveras la queue comme un chien

The part I assessment is coordinated involving all MSCs and led by the RMS who prepares a draft assessment report, sends the request for information (RFI) with considerations,

[r]

El contar con el financiamiento institucional a través de las cátedras ha significado para los grupos de profesores, el poder centrarse en estudios sobre áreas de interés

També, dos professionals han coincidit en fer servir pictogrames (recursos d’ ARASAAC) i dibuixos, així com comunicadors especialment per alumnes.. 15 sense comunicació verbal o