SER MÉS RESPONSABLE ÉS RENDIBLE

Texto completo

(1)

Multiplicant beneficis per a la Pime i el territori

SER MÉS

RESPONSABLE ÉS

RENDIBLE

(2)

2

Índex dels continguts

1

Nou entorn

empresarial

amb nous requeriments i oportunitats

Què és ser un Empresari/a Socialment Responsable?

Quins son els seus àmbits d’actuació?

Avantatges i Oportunitats de ser un empresari/a socialment responsable

Per on comencem? Passos a seguir per a implementar l’RSE

Nou entorn

social

amb nous requeriments i oportunitats

La integració laboral com a recurs clau pel retorn productiu al territori

Eines del Programa Incorpora per a les empreses

Casos pràctics en Pimes

2 3 4 5 6 7 8 9

(3)

Nou entorn EMPRESARIAL amb nous requeriments i

oportunitats

Ciutadania més conscienciada – Compra Responsable

Els consumidors ja no només exigeixen qualitat i preu del producte i/o servei sinó

també com s’ha fabricat

Ambientals

Socials

Transparència

Qualitat

Preu

Les responsabilitats i àmbits d’actuació de la empresa ja no és nomes el

producte o servei que fan … sino també com ho fan i amb qui ho fan

(4)

4

Nou entorn EMPRESARIAL amb nous requeriments i

oportunitats

Consumidors

Entorn

Empresa

Empresa Clients

Requeriments

Administració

(5)

Nou entorn EMPRESARIAL amb nous requeriments i

oportunitats

Consumidors

Naixement del consumidor “Socialment Responsable”, a Espanya …

prefereixen comprar productes de empreses

responsables

60%

(1)

estarà disposat a pagar més per aquests productes

31%

(1)

(1)Enquesta global de Nielsen sobre Responsabilitat Corporativa 2012

Administració

Incorporació de criteris i clàusules mediambientals i socials en la

(6)

6

Nou entorn EMPRESARIAL amb nous requeriments i

oportunitats

Empresa

Defineix els requisits ambientals i/o socials a els seus proveïdors

96%

(2)

Realitza accions de col·laboració conjunta per la millora de la sostenibilitat de la cadena de subministrament: Informació,

comunicació, formació i capacitació.

62%

(2)

(2) Informe Cátedra Mango RSC 2013: La RSC en la cadena de suministro de las 50 mayores empresas en España

Gestió responsable la cadena d’aprovisionament

…amb les empreses proveïdores

Aplica mecanismes de control: auditories internes i qüestionaris de autoavaluació

80%

(2)

‐ Processos de selecció i qualificació de proveïdors en base a criteris de RSC

‐ Incorporació de clàusules de RSC en els contractes

(7)

Nou entorn EMPRESARIAL amb nous requeriments i

oportunitats

Consumidors

Entorn

Empresa

Empresa Clients

Requeriments

Administració

Oportunitats

temps Curt

termini termini Llarg

Augmentar impactes positius Reduir impactes negatius + - ↑ reputació i imatge de marca ↑ beneficios ↓ costos ↓ riscos

(8)

8

Definició Responsabilitat Social Empresarial

La

responsabilitat social de l’empresa

és, a més del compliment

estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària per

part de l’empresa en el seu govern i gestió, en la seva estratègia,

polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals,

mediambientals i de respecte als drets humans, que sorgeixen de la

relació i el diàleg transparent amb els seus grups d’interès,

responsabilitzant-se així de les conseqüències i dels impactes que

deriven de les seves accions

Foro de expertos Ministerio de Trabajo (17/03/05)

Què és ser un Empresari/a Socialment Responsable?

(9)

Definició Responsabilitat Social Empresarial

És ...

Eina de gestió estratègica que pot aportar beneficis i avantatges

competitius tant a petites, mitjanes i grans empreses, com per als seus

grups d’interès i l’entorn

Amb l’objectiu de:

Maximitzar la

creació de valor

per a l’empresa i els seus inversos,

així com a la societat en el seu conjunt

Identificar, prevenir i mitigar possibles

impactes adversos

1

2

Estratègia de la Comunitat Europea 2011-14 per a la Responsabilitat Social Corporativa, Oct 2011

(10)

10 Adaptació futures regulacions

• Gestió proactiva impactes i responsabilitats • Reducció residus i contaminació • Ecoeficiència • Ecodisseny • Mobilitat Reducció residus Reducció matèries primes Reducció consum aigua i energia

Reducció emissions

• Respecte a l’entorn global i local

Preservació de l’entorn Reducció riscos ambientals

• Millora contínua • Innovació i creació de valor

• Bon govern • Visió mig i llarg termini

Gestió i reducció de riscos Imatge corporativa i reputació

Gestió del canvi Nous productes / millora

• Drets humans i laborals • Conciliació • Igualtat i diversitat • Integració laboral Plantilla • Seguretat laboral • Desenvolupament professional Comunitat • Acció Social • Voluntariat • Aliances

Millora econòmica i social Difusió i exemple bones pràctiques

Millora acceptació activitats

• Transparència • Diàleg constant • Comunicació oberta Empreses proveïdores • Compra responsable • Compra social • Inversió responsable

Millora acces al capital Fidelització proveïdors

Clientela

• Satisfacció clients

Atracció i fidelització clients

• Cadena aprovisionament • Competitivitat

Increment productivitat Reducció de costos

Motivació i productivitat Atracció i retenció talent Desenvolupament professional

• Optimització recursos i energia

(11)

La crisis nos hizo pensar cómo generar un valor añadido a la empresa, y apostamos por la RSE; por coherencia, por consciencia, por mejorar, por avanzar y por dejar una buena huella.

Permite realizar una auditoria propia interna , poner las cosas en su sitio en la situación actual, para cambiar hábitos erróneos, promover ilusión por el cambio, añadir conceptos al producto que le dan un valor añadido y llegar al nuevo mercado de consumidores mas sensibles en temas de medio ambiente y sociales.

Si no se hace, la empresa se quedará obsoleta y fuera de mercado.

Felisa Palacios, Tarannà Club de Viatges (Pime) 3ª Setmana de l’RSE a Catalunya, Juny 2012

Visions d’empresaris/es Socialment Responsables

(12)

12

Hem aconseguit fidelitzar als nostres treballadors/es, els hi hem donat confiança en ells mateixos, reconeixement i potenciat la seva capacitat de implicació. Tenim un índex d’absentisme baix en relació al sector.

Hem fidelitzat els nostres clients. El 80% dels clients han triat el nostre centre per recomanació. La qualitat, la informació, la transparència, la innovació, la potenciació dels valors personals i la

responsabilitat social, que ens han donat un bon resultat fins ara, són també de cara al futur uns

bons fonaments per anar afrontant i adaptant-nos als canvis que aquests moments incerts (crisis econòmica, reducció de la demanda, augment de requerimetns per part de l’adminsitracio, etc.) ens aniran portant .

Montse Alsina, Residència Geriàtrica Laia (Pime) 3ª Setmana de l’RSE a Catalunya, Juny 2012

(13)

Índex dels continguts

1

Nou entorn

empresarial

amb nous requeriments i oportunitats

Què és ser un Empresari/a Socialment Responsable?

Quins son els seus àmbits d’actuació?

Avantatges i Oportunitats de ser un empresari/a socialment responsable

Per on comencem? Passos a seguir per a implementar l’RSE

Nou entorn

social

amb nous requeriments i oportunitats

La integració laboral com a recurs clau pel retorn productiu al territori

Eines del Programa Incorpora per a les empreses

Casos pràctics en Pimes

2 3 4 5 6 7 8 9

(14)

14

Nou entorn SOCIAL amb nous requeriments i

oportunitats

Increment de la situació de vulnerabilitat sociolaboral

Fonts: Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i la Exclusió Social (EAPN) 2011 Institut d'Estadística de Catalunya. Enquesta Població activa NIE. Catalunya 2010

Catalunya 2011 20,4% població en risc d’exclusió social i pobresa 1.500.00 persones 0 5 10 15 20 25 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ta xa d'a tur ( % )

Evolució taxa d'atur a Catalunya

19.8% població en risc d’exclusió social i pobresa

Quins son els col·lectius en risc d’exclusió en el context socioeconòmic actual?

- Persones amb discapacitat

- Persones aturades de llarga duració

- Persones amb situació de vulnerabilitat i dificultats econòmiques - Joves amb dificultat d’accedir a la primera feina

- Dones víctimes de violència domèstica

- Desestructuració familiar i pèrdua d’habitatge - Persones privades de llibertat i exrecluses - Empresaris en fallida, etc.

(15)

La integració sociolaboral com a recurs clau per al

retorn productiu al territori

Implicació amb el territori a través de la contractació

CONTRACTACIÓ INDIRECTE CONTRACTACIÓ DIRECTE

Empreses d’Inserció

Centres Especials de Treball

Persones situació vulnerabilitat Persones Inserides Compra Social Directori d’empreses proveïdores socials

(16)

16

La integració sociolaboral com a recurs clau per al

retorn productiu al territori

Avantatges per a l’empresa

-Bona imatge i reconeixement davant els clients i els grups d’interès

-Valors interns de respecte a la diversitat, cohesió i solidaritat

-Disposar de persones altament motivades dins l’organització: implicació,

esforç de superació, constància.

-Econòmics – Bonificacions i desgravacions fiscals

Avantatges per al territori

-Reducció del nombre de persones en situació de vulnerabilitat

-Cohesió social

(17)

El Programa Incorpora

ENTITATS SOCIALS

d’integració laboral EMPRESES

Servei gratuït d’intermediació laboral basat en les necessitats del teixit social i

empresarial

(18)

18

El Programa Incorpora

Què ofereix a les empreses?

1

2

Assessorament sobre les bonificacions i les desgravacions fiscals previstes en la

normativa vigent per a la contractació de treballadors/es de diferents col∙lectius:

Suport previ i seguiment de la contractació

•Compliment de les obligacions legals en matèria d'inserció laboral de persones amb discapacitat (LISMI)

•Compliment de la Llei orgànica 3 / 2007 per a la igualtat efectiva entre homes i dones

•Tramitació de subvencions i la possibilitat d'acollir‐se a convocatòries públiques en matèria d'ocupació

•Identificació de llocs de treball per cobrir, planificació i l'aplicació de la metodologia

•Selecció dels perfils professionals segons els requeriments de l’oferta de l'empresa

•Disseny i aplicació d’itineraris de inserció personalitzats en base a les necessitats de l’empresa

•Acompanyament en el procés d’adaptació de la persona inserida en l’empresa

(19)

El Programa Incorpora

•Construcció de ponts de diàleg i col∙laboració amb entitats socials del territori, així com també possibilitat de treball en xarxa a nivell estatal

•Accions de sensibilització a l'empresa sobre les persones en situació o risc d'exclusió social

•Propostes de formació de treballadors a l'empresa amb candidats pre-seleccionats per les entitats socials

4

Imatge i difusió

•Ús del segell Incorpora i de la imatge del programa

•Premis Incorpora

Què ofereix a les empreses?

(20)

20

El Programa Incorpora a Girona

El programa compta amb 14 entitats socials d’integració sociolaboral treballant en xarxa

14 entitats

26 tècnics professionals

Experiència i resultats obtinguts a Girona

Dades acumulades des del 2006 –2013

Insercions: −Discapacitat −Risc o situació d’exclusió social 3.595 1.312 2.283

Persones ateses: 10.198 Empreses col·laboradores

Convenis empreses

Associacions Empresarials

291 1.285 12

(21)

El Programa Incorpora a Girona

El programa compta amb 14 entitats socials d’integració sociolaboral treballant en xarxa

14 entitats

26 tècnics professionals

Experiència i resultats obtinguts a Girona

Dades gener - desembre 2013

Insercions: −Discapacitat −Risc o situació d’exclusió social 668 247 421

Persones ateses: 2.227 Empreses visitades

Ofertes gestionades Empreses col·laboradores Convenis empreses Associacions Empresarials 33 306 1

Beneficiaris

Empreses i Associacions

739 1.144

(22)

22

Presentació entitats Incorpora del territori

Presentació de les entitats avui presents

:

Entitats Incorpora del territori

• Fundació Plataforma Educativa

• Grup Mifas

• Càritas Diocesana de Girona

• Creu Roja Espanyola a Girona

• Fundació Astres

• Fundació Privada Altem

• Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa - La Fageda

• Fundació Privada Drissa

• Fundació Privada MAP

• Fundació Privada Obra Social Comunitària de Bellvitge (OSCOBE)

• Fundació Síndrome de Down de Girona i Comarques ASTRID 21

• Fundació Intermedia Girona

• Fundació Privada El Vilar

• Associació de Treballadors/es Familiars de Catalunya

Roger Casero Gumbau

Coordinació Programa Incorpora Girona

Fundació "la Caixa“

(23)

Casos pràctics en Pimes

Construccions Salichs

http://salichs.cat

Joan Salichs Oliveras

Gerent

(24)
(25)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :