Mapa de perfils i titulacions requerides SERVEIS D AJUDA A DOMICILI

24 

Texto completo

(1)

Mapa de perfils

i titulacions

requerides

(2)

Mapa de perfils

i titulacions

requerides

(3)

Aquesta publicació s’ha elaborat en el marc del conveni de col·laboració 2015 entre la Diputació de Barcelona i La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya.

(4)

Mapa de perfils i titulacions requerides - Índex I 4

Índex

Introducció 5

Bloc 1

7

Perfils. Funcions. Titulacions

1. Àrea de coordinació 8

2. Àrea d’atenció a la persona 9

3. Àrea de serveis 10

Quadre orientatiu d’equivalències perfils professionals/titulacions 11

Bloc 2

12

Especificitats i circuits formatius per als professionals d’atenció directa

1. Titulacions requerides 13

2. Circuits per assolir les titulacions requerides 15 Annex I. Relació de webs per a informacions clau 21

(5)

Mapa de perfils i titulacions requerides - Introducció I 5

Introducció

L’atenció domiciliària ha experimentat canvis significatius en quant a la professionalitza-ció de les persones que s’hi dediquen i a la normativitzaprofessionalitza-ció de perfils i titulacions exigides per a desenvolupar les tasques relacionades.

Aquest document recull la informació necessària per a que els professionals que es dedi-quen a l’àmbit de l’atenció domiciliària tinguin una guia clara que respongui als diferents dubtes que estan sorgint entre empreses i professionals del sector.

Quin perfil es necessita? Quina titulació?

On formar-se?

Per donar resposta a aquestes preguntes, el document es presenta estructurat en 2 grans blocs, cadascun d’ells adreçat a un públic destinatari concret i amb continguts diferenciats.

En la data de la publicació d’aquest document la Generalitat de Catalunya està elabo-rant una ordre que regularà les qualificacions dels auxiliars d’atenció a persones en situació de dependència. Entre les quals hi ha la figura de l’assistent d’atenció domi-ciliària, professional que desenvolupa les tasques d’assistència en el domicili, tasques desenvolupades també per les treballadores socials.

(6)

Mapa de perfils i titulacions requerides I 6

Bloc 1

Perfils. Funcions. Titulacions

Perfils professionals i funcions bàsiques a desenvolupar.

Titulacions requerides.

Aquest bloc serà d’interès per a:

Empreses del sector d’atenció domiciliària, especialment els encarregats de la contrac-tació i direcció i/o coordinació dels serveis. És a dir, les entitats i els ens municipals que desenvolupen aquesta tipologia de serveis en l’àmbit territorial de Catalunya.

Bloc 2

Especificitats i circuits formatius per

als professionals d’atenció directa

Circuits formatius alternatius necessaris per assolir la titulació

requerida, que són els certificats de professionalitat i l’acreditació de

competències.

Aquest bloc serà d’interès per a:

Persones que es dediquen, o es volen dedicar, professionalment a l’atenció a la perso-na en l’àmbit domiciliari. Especialment per a les persones que desenvolupen la tasca d’atenció directa i no tenen formació específica en aquest àmbit ni titulació reglada.

(7)

Bloc 1 I 7

Bloc 1

Perfils. Funcions. Titulacions

En aquest bloc es descriuen els diferents perfils professionals establerts pel IV Conveni col·lectiu de treball d’empreses d’atenció domiciliària* (codi 79001525011999) i d’apli-cació en tot el territori català.

A partir de 3 grans àrees es determinen els diferents perfils, funcions i titulacions neces-sàries per exercir en qualsevol sector de l’àmbit de serveis d’atenció domiciliària.

* Conveni que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015. La seva durada serà de 4 anys (fins a 31 de desembre de 2018), i es preveuen dos anys més d’ultra activitat (fins l’any 2020).

(8)

Bloc 1 - Perfils - Funcions - Titulacions I 8

1. Àrea de coordinació

PERFIL

Personal que realitza –amb autonomia, responsabilitat i iniciativa– la coordinació, la planificació, el suport administratiu, l’avaluació i el control dels serveis prestats als usuaris i de l’equip de treball involucrat.

COORDINADOR/A TÈCNIC/A

FUNCIÓ

Fer la coordinació i planificació dels serveis dels usuaris/es i realitzar el recolza-ment tècnic als treballadors/es familiars. Per tant, es forecolza-menta i s’estableixen els circuits per a realitzar una coordinació de l’equip de treball.

Avalua i controla la qualitat del servei prestat.

TITULACIÓ

Diplomatura universitària o grau, en els àmbits socials o de salut, preferentment en treball social i/o educació social.

COORDINADOR/A DE GESTIÓ

FUNCIÓ

Donar el suport administratiu del servei, la planificació dels serveis i dels professi-onals. Per tant, es coordina la globalitat del servei, entenent que ha de fomentar i establir circuits per realitzar una coordinació d’equip de treball.

Avalua i controla la qualitat del servei prestat.

TITULACIÓ

Batxillerat.

(9)

Bloc 1 - Perfils - Funcions - Titulacions I 9

2. Àrea d’atenció a la persona

PERFIL

Personal que realitza –amb responsabilitat i iniciativa, sota la supervisió de la co-ordinació– la intervenció directa de l’atenció integral de l’usuari, tenint en comp-te el seu marc familiar i el seu entorn.

Els 4 perfils definits en aquest punt 2 corresponen al perfil d’assistència d’aten-ció domiciliària de la cartera de serveis de la Generalitat de Catalunya.

Els actuals treballadors familiars hauran de complir amb les mateixes condicions que els assistents d’atenció domiciliària atès que també realitzen tasques d’aten-ció a la dependència.

TREBALLADOR/A FAMILIAR

TÈCNIC/A ESPECIALISTA D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

AUXILIAR D’AJUDA A DOMICILI

FUNCIÓ

Fer la intervenció directa de l’atenció integral de l’usuari. Són professionals poliva-lents del camp social que s’adrecen a persones de totes les edats i problemàtiques.

TITULACIÓ

Treballador/a familiar reconegut per la Generalitat de Catalunya (fins a 31/12/2017)/ Cicle formatiu de grau superior d’integració social.

Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic/a d’atenció sociosanitària.

Certificat professional: Atenció sociosanitària de persones dependents a domicili i/o Atenció sociosanitària de persones depenents en institucions socials.

Validació o acreditació de les competències professionals.

AUXILIAR DE GERIATRIA A DOMICILI

FUNCIÓ

Fer la intervenció directa de l’atenció integral de l’usuari. Són professionals del camp social i s’adrecen exclusivament a gent gran i amb qualsevol problemàtica.

TITULACIÓ

Auxiliar de geriatria reconegut per la Genealitat de Catalunya (fins a 31/12/2017). A partir de l’1/01/2018, la titulació anterior quedarà derogada. Es requerirà:

Cicle formatiu de grau mitjà: Tècnic/a d’atenció sociosanitària.

Certificat professional: Atenció sociosanitària de persones dependents a domicili i/o Atenció sociosanitària de persones depenents en institucions socials.

(10)

Bloc 1 - Perfils - Funcions - Titulacions I 10

3. Àrea de serveis generals

AUXILIAR DE NETEJA D’AJUDA A DOMICILI

FUNCIÓ

Dur a terme serveis generals –sota instruccions específiques d’altres professio-nals– necessaris per a la prestació del servei d’atenció domiciliària a l’usuari.

TITULACIÓ

(11)

Quadre orientatiu d’equivalències de

perfils professionals i titulacions

Tècnic/a d’atenció sociosani-tària

Tècnic/a en atenció sociosanitària.

Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència. Tècnic/a superior en integració social - Títol de Tècnic/a supe-rior en integració social (adaptació en intervenció sociosanitària). Certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària.

Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a perso-nes en el domicili.

Procés d’acreditació de competències o validació crèdits del Tècnic/a en atenció sociosanitària.

Certificat d’habilitació excepcional per a persones d’edat igual o superior als 55 anys a 31 de desembre de 2015, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies .

Certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tèc-nic/a en atenció sociosanitària (Cr2, Cr3, Cr4, Cr5, Cr6, Cr7 i Cr8).

Certificat d’acreditació de competències corresponents al Cer-tificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a les persones en el domicili.

Certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professio-nals corresponents al títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (MP2, MP3, MP4 i MP7). Assistent/a d’atenció domiciliària Auxiliar d’ajuda a domicili Auxiliar de geriatria a domicili segons conveni col·lectiu PERFIL PROFESSIONAL segons cartera de serveis socials TITULACIONS Treballadora familiar

amb experiència laboral

(2.000 hores durant 3 anys + 300 hores de formació nova incorporació. sense experiència laboral

Cicle formatiu Grau superior d’integració social * Cicle formatiu Grau superior d’integració social Títol de Tècnic/a en atenció a perso-nes en situació de dependència (o el títol equivalent de Tècnic/a en atenció sociosanitària). Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria. Certificat de professionalitat d’atenció sociosani-tària a persones en el domicili. Certificat de pro-fessionalitat d’aten-ció sociosanitària a persones depen-dents en institucions socials.

+ de 2 anys d’experiència laboral en el sector

Formació professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.*

Formació professional de primer grau: Títol de Tècnic/a auxi-liar de clínica.

Formació professional de grau mitjà: Títol de Tècnic/a auxiliar d’infermeria (mòdul de nivell II).

Formació professional de primer grau: Títol de Tècnic/a auxili-ar de psiquiatria.

Formació professional de segon grau: Títol de Tècnic/a espe-cialista d’assistència geriàtrica.

Títol de Tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica. Formació professional de segon grau: Títol de Tècnic/a espe-cialista d’economia sociofamiliar.

Títol de Tècnic/a especialista d’assistència psiquiàtrica. Diplomatura/Grau d’infermeria, Diplomatura/Grau de fisiote-ràpia i Diplomatura/Grau de tefisiote-ràpia ocupacional, Diplomatura/ Grau de treball social, Diplomatura/Grau d’educació social, Diplomatura en mestre d’educació especial, Llicenciatura en pedagogia terapèutica, Diplomatura/Grau en psicologia.

(*) Els treballadors familiars hauran de complir amb les mateixes condicions que els assistents d’atenció domiciliària atès que també realitzen tasques d’atenció a la dependència. El perfil professional que actualment es coneix com a treballador/a familiar correspondrà a l’assistent d’atenció domiciliària.

Treballadora familiar

Bloc 1 - Perfils - Funcions - Titulacions I 11

(12)

Bloc 2 I 12

Bloc 2

Especificitats i circuits formatius per

als professionals d’atenció directa

En aquest bloc es descriuen totes les titulacions, vies de formació i acreditacions actuals. Perquè a finals del 2017 (i s’ha prorrogat dos anys) caldrà tenir una titulació homologada per poder treballar en qualsevol servei d’atenció domiciliària. Tota la formació específica necessària està publicada al BOE des de l’any 2008.

Per això, en aquest bloc s’explica i s’ajuda a visualitzar les titulacions i les vies de forma-ció i acreditaforma-ció existents per a tots els possibles perfils professionals dins d’aquest àmbit d’atenció directa.

Es fa especial èmfasi als circuits fora d’ensenyament. Per ajudar a accedir a la titulació al perfil professional més nombrós i amb menys formació que existeix actualment: els/les professionals d’atenció directa.

Es descriuran les titulacions requerides i els circuits per assolir aquestes titulacions re-querides (tant si són titulacions reglades com no reglades).

(13)

Bloc 2 - Titulacions requerides I 13

1. Titulacions requerides

1.1 PERSONES DE NOVA INCORPORACIÓ

Per poder treballar com a treballador/a familiar, tècnic/a d’atenció sociosanitària i/o au-xiliar d’ajuda a domicili (assistent/a d’atenció domiciliària), a partir de l’1/01/2016, s’ha d’acreditar el següent:

TITULACIONS VÀLIDES

Títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària(vàlid a l’Estat espanyol).

Títol de Tècnic en atenció a persones en situació de dependència(vàlid a l’Estat espanyol).

Títol de Tècnic/a superior d’integració social (vàlid a Catalunya).

Títol de Tècnic/a superior en integració social (adaptació en intervenció socio-sanitària) (vàlid a Catalunya).

Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones en el domicili

(vàlid a l’Estat espanyol).

Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (vàlid a Catalunya).

Certificat d’acreditació de competències corresponent al títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a Catalunya).

Certificat de validació de crèdits corresponents al títol de Tècnic/a en atenció sociosanitària (vàlid a Catalunya).

Certificat de reconeixement acadèmic dels mòduls professionals corresponents al títol de Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència (vàlid a Catalunya).

Certificat d’acreditació de competències corresponents al Certificat de professio-nalitat d’atenció sociosanitària a les persones en el domicili(vàlid a l’Estat espanyol).

(14)

Bloc 2 - Titulacions requerides I 14

1.2 PERSONES AMB EXPERIÈNCIA LABORAL

SUPERIOR A 2 ANYS EN L’ÀMBIT

Els professionals que treballin o hagin treballat abans del 31/12/2015 en les ocupacions d’auxiliar de gerontologia i assistent/a d’atenció hauran de tenir abans del 31/12/2017 algun dels títols o certificats indicats a continuació:

TITULACIONS VÀLIDES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA BRANCA SANITAT

Formació professional de grau mitjà: títol de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria. Formació professional de primer grau: títol de Tècnic/a auxiliar de clínica. Formació professional de grau mitjà: títol de Tècnic/a auxiliar d’infermeria. Formació professional primer grau: títol de Tècnic/a auxiliar de psiquiatria. Formació professional de segon grau: títol de Tècnic/a especialista

d’assistèn-cia geriàtrica, títol de Tècnic/a esped’assistèn-cialista d’assistènd’assistèn-cia psiquiàtrica.

TITULACIONS VÀLIDES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL REGLADA BRANCA SERVEIS A LA COMUNITAT

Formació professional de segon grau: títol de Tècnic/a especialista d’economia sociofamiliar.

TITULACIONS VÀLIDES UNIVERSITÀRIES

Diplomatura/Grau d’infermeria; Diplomatura/Grau de fisioteràpia.

Diplomatura/Grau de teràpia ocupacional; Diplomatura/Grau de treball social. Diplomatura/Grau d’educació social, de mestre d’educació especial, de

pedago-gia terapèutica i de psicolopedago-gia.

1.3 PERSONES DE MÉS DE 55 ANYS AMB 3 ANYS

D’EXPERIÈNCIA LABORAL

(vàlid a Catalunya)

Professionals de 55 anys o més, a 31 de desembre de 2015, que acreditin una experiència laboral de 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades en els darrers 10 anys, i que no disposen de cap document oficial que acrediti la seva qualificació. Aquest col·lectiu no haurà de passar cap procés d’acreditació. El pro-cés d’habilitació serà regulat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que publicarà la normativa corresponent i en farà la difusió per tal que s’hi puguin acollir les persones interessades.

(15)

amb educació secundaria

ESO a sense experiència profess

Bloc 2 - Circuits per assolir les titulacions requerides I 15

2. Circuits per assolir

les titulacions requerides

AMB EDUCACIÓ

SECUNDÀRIA - ESO AMB EXPERIÈNCIAPROFESSIONAL I FORMACIÓ SENSE EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL NI FORMACIÓ GRAU MITJÀ ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES/ HOMOLOGACIÓ CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT TITOL D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA GRAU SUPERIOR TÈCNIC/A SUPERIOR UNIVERSITAT FORMACIÓ PROFESSIONAL

ENSENYAMENT L’EXPERIÈNCIA LABORALRECONEIXEMENT DE ENSENYAMENT

FORMACIÓ OCUPACIONAL SOC/SEPE

(Servei d’Ocupació de Catalunya/

Servicio Público de Empleo Estatal)

Aquest quadre mostra els possibles itineraris per assolir la titulació necessària per poder exercir. A continuació s’expliquen cadascun d’aquests tres circuits.

(16)

Bloc 2 - Circuits per assolir les titulacions requerides - Titulacions I 16

2.1 TITULACIONS REGLADES

Són titulacions reconegudes pel Departament d’Ensenyament. S’han de cursar en Instituts d’Educació Secundària (IES) i universitats (formació professional, grau mitjà, grau superior i titulació universitària).

2.2 TITULACIONS NO REGLADES

Són titulacions que permeten l’exercici de la professió però que no tenen reconei-xement a nivell acadèmic i, per aquesta raó, no permeten continuar la formació reglada en l’àmbit sanitari. Hi ha dues possibles titulacions:

A. Certificat de professionalitat.

B. Reconeixement o acreditació de les competències professionals.

Per tal de poder accedir al circuit de formació reglada, s’hauran de convalidar aquestes titulacions en un Institut d’Educació Secundària tal i com s’explicarà més endavant.

2.2.A. El Certificat de professionalitat

És un document oficial que acredita, a qui l’obté, que és competent professional-ment per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències requeri-des. És a dir, té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correc-ta i d’acord amb les exigències del mercat.

El Certificat de professionalitat acredita les competències professionals d’una persona, independentment de si aquestes competències s’han obtingut a partir de l’experiència professional o de la formació, tant formal com no formal.

Aquests certificats són vàlids a tot el territori espanyol. I tindran els efectes que els corresponguin segons la normativa de la Unió Europea relativa al sistema general de reconeixement de la formació professional en els estats membres de la Unió i de la resta d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu.

A Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), és l’organisme competent per expedir i registrar els Certificats de professionalitat i les acreditacions parcials acumulables.

(17)

Bloc 2 - Circuits per assolir les titulacions requerides - Titulacions - Certificat de professionalitat I 17

Expedició del Certificat de professionalitat

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) expedirà el Certificat de professionalitat a instància de qui ho sol·liciti quan demostri tenir assolides totes les unitats de competència corresponents al Certificat de professionalitat i hagi superat el mòdul de formació pràctica en centres de treball o n’estigui exempt (si demostra una experiència de 3 mesos en el sector).

Hi ha dues possibles vies formatives per assolir un certificat de professionalitat:

Què cal estudiar?

Certificat de professionalitat d’atenció sociosanitària a les persones en el domicili.

480 hores de formació + 120 hores de pràctiques.

Certificat de professionalitat d’atenció so-ciosanitària a les persones en el domicili. 480 hores de formació + 120 hores de

pràctiques.

On?

Instituts d’educació secundària. Centre de formació acreditat pel SOC.

Com accedir-hi?

A través del Departament d’Ensenya-ment.

A través del web del SOC i del SEPE per accedir a formació subvencionada. Als centres de formació homologats per

fer-ho de forma privada.

Quins requisits es necessiten?

Titulació de l’ESO o superior. Titulació de l’ESO o superior.

Tenir un altre certificat de professionali-tat de nivell I o II.

Superar una prova d’accés que efectua-rà al mateix centre de formació.

VIA 2.

Formació professional del sistema educatiu.

Al Departament d’Ensenyament.

VIA 1.

Formació professional per a l’ocupació.

Al Dep. de Treball, Afers Socials i Famílies.

S’assoleix en superar els mòduls profes-sionals associats a les unitats de compe-tència corresponents a un certificat de professionalitat, incloent-hi la superació o exempció del mòdul professional en centres de treball corresponent. S’assoleix en superar els mòduls

profes-sionals associats a les unitats de compe-tència corresponents a un certificat de professionalitat, incloent-hi la superació o exempció del mòdul professional en centres de treball corresponent.

Atenció!: Si feu el certificat en un centre de formació assegureu-vos que estigui acreditat pel SOC. Actualment són

molts els centres de formació que ofereixen cursos “basats en els continguts del Certificat de professionalitat” que no tenen validesa.

(18)

Bloc 2 - Circuits per assolir les titulacions requerides - Titulacions - Acreditació de competències I 18

2.2.B. El reconeixement o acreditació de competències

professionals

S’assoleix un certificat de professionalitat en participar satisfactòriament en el programa Acredita’t organitzat conjuntament pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament.

A través de l’experiència professional o vies no formals de formació s’avaluen i acrediten les competències professionals.

Aquest procés va adreçat a persones amb experiència laboral en el sector. Suposa la possibilitat de reconèixer l’experiència i aconseguir un títol homologat que per-metrà acomplir amb la normativa i continuar desenvolupant la professió.

Aquest procediment es basa en un conjunt d’actuacions dirigides a reconèixer, avaluar i acreditar les competències professionals adquirides mitjançant l’expe- riència laboral o de vies no formals de formació.

Si les competències professionals avaluades al treballador no aconsegueixen com-pletar les qualificacions recollides en algun títol de formació professional o certifi-cat de professionalitat, es realitzarà una acreditació parcial acumulable. D’aquesta manera, si vol, el treballador podrà completar la seva formació per a l’obtenció del corresponent títol o certificat.

Requisits

Les persones que vulguin assolir el reconeixement o acreditació de competències professionals hauran d’acomplir el següent:

Tenir la nacionalitat espanyola; o bé haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta familiar de ciutadà o ciutadana de la Unió; o com a tercera opció ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor -d’acord amb la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

Tenir 20 anys complerts en el moment de realitzar la inscripció.

Tenir experiència laboral i/o formació relacionada amb les competències profes-sionals que es volen acreditar.

Pel que fa a l’experiència laboral, s’haurà de justificar un mínim de 3 anys d’experiència (amb un mínim de 2.000 hores treballades), i a comptar des dels darrers 10 anys abans que es realitzi la convocatòria.

Pel que fa a la formació s’haurà de justificar un mínim de 300 hores, a comptar des dels darrers 10 anys abans que es realitzi la convocatòria.

(19)

Bloc 2 - Circuits per assolir les titulacions requerides - Titulacions - Acreditació de competències I 19

Etapes i fases del procés d’acreditació

Fase d’informació i orientació (opcional)

Fase opcional i voluntària.

La persona interessada que s’adreça a un punt d’orientació rebrà la informació per participar en el procés: l’ajuda en la confecció de la documentació que necessita (Portafolis). També l’informaran sobre els requisits d’accés, les unitats convocades, etc.

Fase d’assessorament

Aquesta fase és fonamental i obligatòria en el procés.

L’aspirant tindrà un/a assessor/a que l’acompanyarà en el procés per identificar les competències professionals i el reconeixement que hagi demanat l’aspirant -que haurà adquirit a través de la seva experiència laboral o mitjançant la formació rebuda anteriorment-. Amb aquesta informació l’assessor/a aconsellarà a l’aspirant a pas-sar a la fase d’avaluació o bé prèviament a realitzar alguna forma-ció complementària abans de ser avaluat.

Fase d’avaluació de les competències

L’objectiu d’aquesta fase és demostrar la competència professio-nal relacionada amb les unitats de competència de l’aspirant i la consegüent acreditació.

Els mètodes emprats per a l’avaluació tindran en compte la fiabili-tat, l’objectivitat i la qualifiabili-tat, entre d’altres.

I la decisió final sobre el reconeixement de les competències la prendrà de forma col·legiada la comissió d’avaluació i, serà qui es-tableixi els mètodes d’avaluació.

Fase d’acreditació i registre

En aquesta darrera fase es lliurarà a l’aspirant una acreditació de cadascuna de les unitats de competència que hagi superat en l’ava-luació. Etapa voluntària INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ Fase obligatòria ASSESORAMENT Fase obligatòria AVALUACIÓ Fase obligatòria ACREDITACIÓ I REGISTRE

(20)

Bloc 2 - Circuits per assolir les titulacions requerides - Titulacions - Acreditació de competències I 20

On anar?

L’Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) és l’òrgan de la Generali-tat de Catalunya que s’encarrega de definir i actualitzar permanentment les qualifi-cacions professionals a Catalunya.

Disposa de diversos punts d’informació per assessorar i acompanyar gratuïta-ment a qui ho sol·liciti.

Es recomana anar a diferents punts d’informació i orientació de l’Institut Català de Qualificacions Professionals.

També es pot accedir al servei directament des del web del programa Acredita’t de la Generalitat de Catalunya.

On s’hi pot trobar informació i orientació general com ara: Què és l’acreditació. Requisits de participació. Àmbits professionals. Centres, calendari. Sol·licitud de participació. Consulta de resultats. Glossari.

Què suposa obtenir un certificat d’acreditació. Convalidació i exempció de mòduls.

Normativa.

(21)

Bloc 2 - Annex I. Relació de webs per a informacions clau I 21

Annex I

RELACIÓ DE WEBS PER A INFORMACIONS CLAU

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

auxiliar-datencio-a-la-dependencia

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) http://www.oficinadetreball.gencat.cat

Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

https://www.sepe.es

Institut Català de Qualificacions Professionals (ICQP) http://icqp.gencat.cat

Punts d’informació i orientació de l’Institut Català de Qualificacions Professionals http://srvcnpbs.xtec.cat/acreditacio/xarxa_punts.php

Programa Acredita’t

(22)

Mapa de perfils i titulacions requerides - Fonts consultadesI 22

Fonts consultades

Resolució EMO/485/2015, de 5 de març, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del IV Conveni col·lectiu de treball d’empreses d’atenció domiciliària de Catalunya per als anys 2015 a 2018 (codi de conveni núm. 79001525011999).

Reial Decret 1379/2008, d’1 d’agost, pel qual s’estableix dos certificats de pro-fessionalitat de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat.

Reial Decret 1593/2011, de 4 de novembre. -Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.

Reial Decret 496/2003, de 2 de maig. -Tècnic/a en atenció sociosanitària. Reial Decret 946/1995, de 7 d’abril. -Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria. Reial Decret 2061/1995, de 22 de desembre. -Títol de Tècnic/a superior en integració social. Ordre de 10 de gener del 2000 s’adapta al currículum del cicle formatiu de grau superior d’integració social al perfil professional de la intervenció sociosanitària.

Decret 142/2010, d’11 d’octubre. -la cartera de serveis socials.

Instruccions de 18 de gener de 2013, de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, relatives a l’organització dels serveis d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i del servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits.

Servei de certificacions professionals del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Servei de certificacions professionals del SEPE.

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Institut Català de Qualificacions Professionals.

(23)
(24)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :