Els programes d atenció assistencial

Descargar (0)

Texto completo

(1)

CFGS - Educació infantil

Els programes d’atenció

assistencial

(2)

Aquesta col·lecció ha estat dissenyada i coordinada des de la Direcció General de Formació Professional i Educació Permanent per Josep Ma. Alañá Negre i Helena Palomares Larreula.

Coordinadora de continguts Núria Casanovas i Mussons

Redacció de continguts Estrella Izquierdo Hernández Virgínia Romero Rosales J. Montserrat Boyero Martín

Agraïments

A les revistes Guix, Infància, Educació Social, Perspectiva escolar, Família i escola, Sàpiens, Escola Catalana, Protagonistes-Ja, i el País Semanal, que han permés, a través dels seus articles, exemplificar els arguments teòrics i ser font de reflexió per a professors i alumnes.

Primera edició: setembre 2006 © Departament d’Educació i Universitats Material realitzat per Eureca Media, SL Dipòsit legal: B-38.310-2006

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i de la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric, com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia, o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.

(3)

Introducció

Aquest crèdit, juntament amb el de L’educació infantil: característiques,

planificació i organització, forma part del mòdul professional de Didàc-tica de l’educació, que descriu el currículum del CFGS d’Educació infantil. Si a L’educació infantil: característiques, planificació i organització el contingut va adreçat a l’educació formal, els continguts d’aquest crèdit van adreçats a l’educació no formal i a l’educació assistencial, dels infants de 0 a 6 anys.

Si mirem enrere, l’infant no ha tingut mai l’atenció que rep avui dia en el nostre entorn cultural. S’ha passat d’ignorar les característiques pròpies de la infantesa esperant el seu creixement i la seva contribució com a in-dividu adult a la societat, a dedicar el màxim d’atenció a aquest període de la vida, atorgant a l’infant el màxim de possibilitats i de benestar perquè el seu desenvolupament sigui l’adequat i sigui feliç. Podríem dir que hem passat d’ignorar a la quitxalla a fer-ne un subjecte de “culte”.

Aquesta nou tractament de l’infant és paral·lel als progressius i cada cop més accelerats canvis en la nostra manera de viure. Els avenços científics i els canvis tecnològics que comporten han anat modificat les condicions de vida: del camp s’ha passat a les ciutats, dels oficis manuals i artesanals a les grans indústries i la producció en sèrie, de la valoració de la vellesa com a font de saviesa, a l’admiració per la joventut, de la cultura de l’es-forç a la cultura del gaudi, de les famílies extenses a les famílies nuclears i monoparentals, i d’un món laboral bàsicament masculí, a la incorporació de la dona al mercat laboral.

De la mà d’aquests canvis hem entrat al que anomenem estat del

benes-tar, on, malgrat tot, segueix havent-hi dificultats de vida. És en aquest marc on s’inclou aquest crèdit. L’atenció assistencial dels infants adqui-reix un doble significat, una doble funció: la de fer possible la conciliació de la vida familiar i laboral, amb altres serveis educatius com ludoteques, esplais, activitats extraescolars... i, d’altra banda, la d’oferir espais alterna-tius a les famílies amb dificultats per fer-se càrrec de l’educació dels seus fills.

Hem passat del concepte de beneficència, lligada a un nombre d’infants relativament reduït i en la qual l’escassetat de recursos econòmics tenia un pes gran, al concepte d’assistència, amb una franja de població molt més àmplia i per motius també molt diversos, no sempre de tipus econò-mic. Veureu quin és el marc legal del qual partim referit a Catalunya, em-marcat dins les lleis i la Constitució espanyola, i dins l’espai europeu.

(4)

Coneixereu quines institucions, tant de caire social, o de caire socioeduca-tiu i del lleure, com de l’àmbit sanitari, hi ha per atendre la franja d’edat que va dels 0 als 6 anys.

Al llarg del crèdit emprarem la paraula infant per indicar els nens i les ne-nes, tot i que per no ser reiteratius, de manera alternativa, escriurem nen o escriurem nena per referir-nos a tos dos gèneres, i així evitarem l’ús ge-nèric de la paraula nen o els nens o l’ús continuat de la forma el nen i la

nena i els nens i les nenes, que poden fer-ne més feixuga la lectura. En cada unitat didàctica tindreu una breu introducció que us indicarà el contingut que després trobareu per a cadascuna d’elles. Disposareu del contingut més teòric en format paper, la qual cosa us anirà bé per poder treballar en qualsevol lloc i en qualsevol moment, i d’uns exercicis, activi-tats i informació nova o complementària al web, que haureu d’anar reso-lent d’acord amb les pautes i el guiatge del vostre professor.

(5)

Objectius

En acabar el crèdit, heu de ser capaços del següent:

1. Definir el programa d'intervenció infantil, a partir de les caracterís-tiques psicobiològiques i socioafectives de l'infant assignat, segons el seu context familiar, social i cultural, finalitats de la institució i marc social dels serveis d'atenció a la infància, conjuntament amb l'equip multiprofessional d'intervenció. Relacionar les característiques de l'infant assignat amb els trets fonamentals que cal adquirir segons la seva etapa evolutiva.

2. Seleccionar les estratègies d'intervenció segons les característiques evolutives dels infants assignats, el grau de col·laboració entre la fa-mília o tutors legals o els educadors, i també les seves característi-ques i circumstàncies.

3. Definir activitats segons el temps, els espais, els materials, els recur-sos materials i humans necessaris per al seu desenvolupament, i la programació de la intervenció infantil.

4. Planificar les activitats definides segons el desenvolupament psico-biològic de l'infant assignat, el temps, els espais, els materials, els re-cursos materials i humans necessaris per al seu desenvolupament, i també segons la programació de la intervenció infantil.

5. Seleccionar el material segons les activitats, el temps, els espais, els recursos materials i humans necessaris per al seu desenvolupament, i també segons la programació de la intervenció infantil.

6. Organitzar els espais segons les activitats, les estratègies d'interven-ció, les característiques psicobiològiques de l'infant assignat, i també segons el programa de la intervenció infantil.

7. Estimar possibles adaptacions d'intervenció que cal realitzar en la programació de la intervenció infantil segons les característiques psicobiològiques i socioafectives de l'infant assignat, i les diferents situacions que es poden presentar.

8. Obtenir la informació de les característiques de l'infant assignat, del seu entorn social, familiar i cultural, i també de la seva situació legal, a partir de la utilització d'enquestes fetes a les famílies o tutors le-gals, d'instruments i de tècniques d'observació aplicats segons els cri-teris de fiabilitat, validesa i facilitat.

(6)

9. Interpretar la informació mèdica, psicològica, pedagògica, social, le-gal, i d'altres, obtinguda a partir de l'aplicació dels instruments d'ob-servació amb criteris de fiabilitat i validesa.

10. Identificar el grau de desenvolupament i les característiques de

l'in-fant assignat, mitjançant els instruments d'observació, i a través de la informació obtinguda, i mostrar una actitud acurada de respecte a les seves característiques.

11. Interpretar els diferents sistemes d'atenció a la infància de

Catalunya, l'Estat espanyol, dels països de la Unió Europea o d'altres d'especial rellevància, i també el seu marc social, en l'etapa de zero a sis anys.

12. Identificar els trets fonamentals de les diferents teories que avalen

els diferents models d'intervenció en infants de zero a sis anys.

13. Interpretar conceptes jurídics bàsics relacionats amb la infància, els

seus drets, lleis, institucions i fonaments d'intervenció en situació de risc.

14. Identificar els principals elements d'organització dels diferents tipus

de centres o institucions d'atenció a la infància, i també els seus pro-grames, projectes o d'altres.

15. Identificar els principals elements d'organització dels diferents tipus

de centres o institucions d'atenció a la infància, i també els seus pro-grames, projectes o d'altres.

16. Identificar els diferents models, instruments, mitjans i recursos

d'avaluació que cal utilitzar en els programes d'intervenció infantil o projectes educatius formals o no formals.

17. Dissenyar el procés d'avaluació dels programes d'intervenció infantil

amb els seus indicadors de desenvolupament psicobiològic dels in-fants de zero a sis anys, les seves estratègies, les tècniques i activitats d'avaluació, els procediments de retroalimentació i els indicadors culturals.

18. Elaborar la informació obtinguda del procés d'avaluació, amb els

ele-ments més significatius i amb els possibles suggeriele-ments que cal aportar-hi, a partir de l'estructura i els procediments establerts per la institució i les característiques dels destinataris, en el termini es-tablert.

(7)

Continguts

Unitat didàctica 1

El concepte d’infància en el marc legal vigent

1. La infància i el seu context

2. Menors en contextos de risc social 3. Legislació amb relació a la infància Unitat didàctica 2

L’atenció a la infància a Catalunya, a Espanya i a la Unió Europea

1. El sistema públic de serveis socials

2. Organitzacions i programes d’àmbit internacional i estatal Unitat didàctica 3

La planificació en la intervenció socioeducativa

1. La planificació en la intervenció socioeducativa

2. Metodologia de la intervenció: organització didàctica i procés d’avalua-ció en educad’avalua-ció no formal

3. Rol de l’educador i l’educadora infantil en l’educació no formal Unitat didàctica 4

Institucions i serveis d’educació no formal

1. Serveis i recursos de caràcter social

2. Serveis i recursos de caràcter socioeducatiu en un entorn urbà 3. Serveis i recursos de caràcter socioeducatiu i de lleure

(8)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :