INFORME D IDONEÏTAT TÈCNICA

55  18  Descargar (0)

Texto completo

(1)
(2)

INFORME D’IDONEÏTAT

TÈCNICA

(3)

AJUNTAMENT DE BARCELONA

Barcelona 2.0

e-Expedients

e-Projectes BCN

Obres Majors

Obres Menors

(4)

L’Ajuntament de Barcelona tenca un acord amb els

Col·legis Professionals perquè prèviament al procés de

tramitació de la Llicència facin una revisió i una

validació de la documentació que aporten els ciutadans.

En el cas que tots els documents siguin correctes els

Col·legis emetran el corresponent Informe d’Idoneïtat

Tècnica.

(5)

L’informe d'idoneïtat tècnica te per objecte verificar que el projecte i

la documentació tècnica compleixen els requisits d’integritat

documental, suficiència i idoneïtat.

Així mateix, ha d’acreditar el compliment de les determinacions del

Codi tècnic de l'edificació que han de ser comprovades en els

procediments municipals d'intervenció, les condicions de seguretat,

en especial en matèria de prevenció d’incendis, accessibilitat,

habitabilitat, les disposicions adoptades per assolir els paràmetres

d’ecoeficiència i, si així es preveu en la regulació de l'habilitació,

les condicions exigides per la legislació sectorial en relació amb

l'ús o l’activitat, i el compliment d’aspectes concrets de la normativa

i el planejament urbanístics.

(6)

Premisses pels col·legis professionals:

• Elaboració de l’informe d’idoneïtat tècnica.

• Projecte estandarditzat i complert en format

electrònic segons el tipus d’obra, garantirà la

homogeneïtat dels projectes presentats i la ràpida

resolució del permisos d’obra sol·licitats.

(7)
(8)

DEFINICIONS

Llicències d’obres menors.

Llicències d’obres majors.

(9)

Llicències d’obres majors.

La llicència d'obres majors és el permís que s'ha de demanar a

l'Ajuntament de Barcelona quan s'hagi de fer obres que:

• Comporten un augment de volum i/o superfície edificada en

un edifici o solar.

• Impliquen la reforma integral d'un edifici.

• Canvien l'ús majoritari d'un edifici.

• Augmenten el nombre d'habitatges d'un edifici.

(10)

Llicències d’obres menors.

La llicència d'obres menors és el permís que s'ha de demanar

a l'Ajuntament de Barcelona quan s'hagi de fer obres:

• De modificació, reforma o rehabilitació d'un edifici existent,

sempre que no alterin la seva configuració arquitectònica ni

tinguin caràcter d'intervenció total.

Entenen com a tals les obres parcials que no produeixin una

variació essencial de la composició general, la volumetria o

el conjunt del sistema estructural, o que no tinguin per

(11)

Tipus de llicència

Les obres menors, segons la seva importància, estan

sotmeses en l’actualitat a tres tipus de llicències:

• Règim de llicències d'obres menors.

• Règim de comunicació prèvia.

• Règim d'assabentat.

La nova Ordenança Reguladora dels Procediments

d’Intervenció Municipal en les Obres, passarà de Llicència a

Comunicat, poden ser de tres tipus:

Règim de comunicació per obres menors tipus I

(termini d’un mes).

Règim de comunicació per obres menors tipus II

(immediat).

(12)

Les obres sotmeses al règim de llicències d'obres menors són:

• Obres d'enderroc d'edificis

• Obres que afectin o modifiquin parcialment l'estructura de l'edifici

• Modificació de façanes, mitgeres, patis i terrats

• Instal·lació de marquesines

• Grues de construcció en la via pública

• Muntacàrregues de construcció en la via pública

• Actuacions sobre edificis catalogats no subjectes a llicència d'obres

majors

• Rehabilitació o restauració de façanes, mitgeres, patis o terrats que

pertanyin a conjunts i entorns protegits

(13)

Les obres sotmeses al règim de comunicació prèvia són:

• Reformes interiors de locals o habitatges que modifiquin la

distribució i no afectin l'estructura de l'edifici

• Restauració de façanes, mitgeres, patis i terrats

• Obres necessàries per a la instal·lació d'ascensors que no afectin

l'estructura de l'edifici.

• Instal·lació d'elements publicitaris a locals comercials (rètols,

tendals, etc.)

• Instal·lació o construcció de tanques de solar

• Actuacions sobre jardins i solars que incloguin tala d'arbrat

• Instal·lació de baixants, xemeneies i altres elements comuns

• Grues de construcció que no afectin la via pública

(14)

Les obres subjectes a règim d'assabentat sense necessitat de

presentar documentació complementària són:

• Obres a l'interior d’habitatges que no modifiquin distribució,

estructures ni façanes

• Obres a l'interior de locals que no modifiquin distribució,

estructures ni façana

• Obres a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries, que no

modifiquin distribució, estructures ni façana

• Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no

impliquin tala d'arbrat

(15)

Nova Ordenança

Obres Majors sotmeses a règim de llicència són:

• Construcció i edificació de nova planta.

• Gran rehabilitació.

• Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en

l’edifici.

• Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció

global en els fonaments o l’estructura de l’edifici.

• Reforma o rehabilitació amb modificació de l'ús principal de l’edifici.

• Obres que comportin la creació de nous habitatges.

• Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes

d’edificis catalogats d'interès nacional (A) o d'interès local (B) o

d’edificis protegits urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de

les obres ordinàries de conservació o reparació menor.

(16)

• Obres per a la instal·lació d’ascensors en l’exterior dels edificis.

• Demolició parcial d’edificis catalogats d'interès nacional (A) o

d'interès local (B); demolició total o parcial d’edificis

urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament

considerats de nivell D i d’edificis integrats en conjunts protegits

• Construccions prefabricades.

• Moviments de terres (buidat, excavacions i rebaix, terraplenament).

• Obres d'urbanització en terrenys privats d’us públic.

• Obertura, modificació i pavimentació de camins.

(17)

Nova Ordenança

Obres sotmeses a règim de comunicació d’obra menor tipus I són:

• Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment

l’estructura, sense canvi de l'ús principal.

• Consolidació de l’edifici amb intervenció parcial en l’estructura.

• Demolició d’edificis, excepte els inclosos a l’apartat 2.i).

• Obres per a la instal·lació d’ascensor en l’interior de l’edifici.

• Construccions auxiliars de menys de 15 m2 de superfície, definides

a l’article 253.1 de les Normes urbanístiques del Pla general

metropolita, llevat les piscines.

• Obres de reforma interior de locals per a instal·lar-hi activitats

sotmeses a alguna limitació imposada en plans urbanístics sobre

regulació d’usos o activitats.

(18)

• Obres de reforma interior en dos o mes habitatges d’un edifici.

• Obres de divisió de locals en planta baixa.

• Instal·lació de marquesines.

• Instal·lació de grues de construcció a la via publica.

• Instal·lació de muntacàrregues de construcció a la via pública.

• Obres, incloses les actuacions en façanes, en edificis

urbanísticament considerats de nivell D i en els integrats en

conjunts protegits, no subjectes a llicencia d’obra major, llevat les

obres de conservació o reparació menor.

• Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats

d'interès nacional (A) o d'interès local (B).

• Construcció o modificació de murs perimetrals en parcel·les en

edificació aïllada.

(19)

Nova Ordenança

Obres sotmeses a règim de comunicació d’obra menor tipus II

són:

• Obres de reforma que afectin o modifiquin puntualment l’estructura

de l’edifici, no sotmeses a llicencia o comunicació d’obra menor

tipus I.

• Reforma interior d’un local, habitatge o espai comú que modifiqui la

distribució sense afectar l’estructura de l’edifici.

• Intervenció en la distribució, l’estructura o la façana d’un edifici

d’habitatge unifamiliar sense increment de volum o sostre ni

modificació de l'ús.

• Reforma amb modificació del nombre de departaments o unitats

funcionals, no destinats a habitatge, sense modificar-ne l'ús.

• Obres ordinàries de conservació o reparació menor dels edificis

protegits urbanísticament (C), sempre que les obres no afectin els

elements identificats com a objecte de protecció.

(20)

• Restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints,

mitgeres, patis i terrats, coberts i murs perimetrals que no afectin

edificis catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o edificis

urbanísticament considerats de nivell D.

• Instal·lació d’elements identificadors de locals: rètols, tendals i els

altres previstos a les ordenances.

• Construcció de tanques de solar.

• Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes.

• Grues de construcció que no afectin la via publica.

• Instal·lació de muntacàrregues de construcció que no afecti la via

publica.

• Obres necessàries per a la instal·lació d’infraestructures comunes

de telecomunicacions en l’edifici.

• Obres auxiliars de la construcció: tanques de protecció d’obra,

ponts, bastides i similars, que s’ajustin a les condicions generals

d'ocupació de via publica.

(21)

• Execució de cales, pous, sondejos i barraques provisionals

d’obres, quan no s’hagi atorgat llicencia d’obra.

• Realització de treballs d’anivellament que no alterin en algun punt,

en mes d’un metre, les cotes naturals del terreny ni tinguin

(22)

Nova Ordenança

Obres sotmeses a règim d’assabentat d’obra menor tipus III són:

• Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales

comunitàries que no modifiquin la distribució, l’estructura o la

façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits

urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.

• Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no

(23)

ANNEXE I OBRES MAJORS

Documental comú a totes les obres.

ANNEXE I OBRES MENORS

Documental

Projecte tècnic.

Documentació tècnica.

Projectes d’enderrocs.

(24)

CERTIFICAT D’IDONEÏTAT

ANNEXE I DOCUMENTAL

ANNEXE II PARAMETRES D’APLICACIÓ DE LA

NORMATIVA TÈCNICA

(25)

ANNEXE I OBRES MAJORS MARCADORS

Obra nova.

(26)

ANNEXE I OBRES MAJORS MARCADORS

0 ÍNDEX

DD DADES GENERALS

1 ▪ Identificació i agents del projecte: Promotor; projectista; Altres...

2 ▪ Relació de projectes parcials, documents complementaris i altres tècnics MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1 OBJECTE DEL PROJECTE 2 ANTECEDENTS

3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 3.1 ▪ Descripció general

3.2 ▪

Dades urbanístiques i quadre comparatiu resum de paràmetres

3.3 ▪

Aspectes formals, funcionals i constructius de l'edifici

3.4 ▪

MD 4 REQUISITS A COMPLIMENTAR PER LES CARACTERÍSTIQUES DE L'EDIFICI 4.1 ▪ Utilització (Ús)

4.2 ▪ Accessibilitat 4.3 ▪ Seguretat estructural

MD 4.4Seguretat en cas d'incendi

MD 4.5 ▪ Seguretat d'utilització 4.6 ▪ Salubritat

4.7 ▪ Protecció en front del soroll 4.8 ▪ Estalvi d'energia

4.9 ▪ Ecoeficiència

MD 5 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN L'EDIFICI 5.1 ▪ Treballs previs

5.2 ▪ Sustentació 5.3 ▪ Estructura:

5.4 ▪ Envolvent i acabats exteriors: 5.5 ▪

5.6 ▪

MEMÒRIA

Justificació del compliment de la normativa urbanística

Compartimentació interior i acabats interiors: Condicionament, instal·lacions i serveis:

Descripció de l'edifici. Programa funcional i usos previstos Relació de les superfícies i paràmetres resum de l'edifici

- quadre tipus 4 (veure l'apartat relació de quadres)  - quadre tipus 3 (veure l'apartat relació de quadres) 

(27)

CN NORMATIVA APLICABLE

1 ▪ Relació de normativa d'aplicació en el projecte

2 ▪

PR

DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

▪ Índex

▪ Situació E. 1:2000 i escala gràfica

▪ Emplaçament E. 1:500 o 1:1000 (segons parcel·la) i escala gràfica

▪ Plànol topogràfic E. 1:500 i escala gràfica

▪ Plantes generals * de distribució, ús i progarama funcional

▪ Plantes generals * de cotes

▪ Plànols de coberta

▪ Alçats generals

▪ Seccions generals

▪ Superfície d'edificabilitat

DC DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

▪ Protecció civil i prevenció

▪ Enderrocs i residus d'obra ▪ Annex Estudi Bàsic o Estudi de ▪ Annex Infraestructures de ▪ Captació solar tèrmica ▪ Annex Estudi de mobilitat ▪ Llicencia Ambiental

Altres normes i documents de referència d'aplicació en el projecte PRESSUPOST

(28)

ANNEXE I OBRES MENORS MARCADORS

Projecte tècnic.

Documentació tècnica.

Projectes d’enderrocs.

(29)

ANNEX I: contingut documental del projecte tècnic DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC

MEMÒRIA PRESSUPOST PLÀNOLS DOCUMENTS ANNEXOS 0 ÍNDEX DD DADES GENERALS

1 ▪ Identificació i agents del projecte

2

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1 OBJECTE DEL PROJECTE 2 ANTECEDENTS

3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

4 REQUISITS SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ 5 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE COMPOSEN LES OBRES

▪ Relació de projectes parcials i documents complementaris.

(30)

CN NORMATIVA APLICABLE 1 ▪ Relació de normativa d' li l j t 2 ▪ PR DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ▪ Índex ▪ Situació i emplaçament ▪ Plantes generals ▪ Alçats generals ▪ Seccions generals

DC DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

Annexos tècnics

Altres normes i documents de referència d'aplicació en el projecte

Enderrocs i residus d'obra "Estudi de gestió de residus" Annex informe preceptiu del S.P.E.I.S Fotografies

Estudi cromàtic

Full normalitzat de diagnosi i adequació paisatgística

PRESSUPOST

(31)

DOCUMENTACIONS ANNEXES A L'EXPEDIENT

▪ Assumeix de direcció

ALTRES DOCUMENTS ANNEXOS

▪ Full normalitzat “Llista de requisits de les condicions d’accessibilitat de les bastides” en compliment del Decret 135/1995

ANNEXOS DOCUMENTALS TÈCNICS

Assumeix de tècnic de permanència Assumeix de bastida o mitjà auxiliar

Informe favorable de Parcs i Jardins Declaració responsable del peticionari Llicència d'ocupació de la via pública per ocupació de calçada

Pla de muntatge, ús i desmuntatge de la bastida segons RD 2117/2004 Designació de coordinador de seguretat

(32)

ANNEX I: contingut documental de la documentació tècnica DOCUMENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

PRESSUPOST PLÀNOLS DOCUMENTS ANNEXOS 0 ÍNDEX DD DADES GENERALS 1 ▪ Identificació i agents MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 1 OBJECTE 2 DESCRIPCIÓ

3 Recomanacions en matèria de seguretat i salut

MEMÒRIA

(33)

PR DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA Índex ▪ Situació i emplaçament Plantes generals Plànols de coberta Alçats generals Seccions generals DC DOCUMENTS ANNEXOS ▪ Estudi cromàtic ▪ Fotografies PRESSUPOST

Annexos tècnics (quan siguin necessaris)

Full normalitzat de diagnosi i adequació paisatgística Estudi bàsic o Estudi de seguretat i salut

(34)

DOCUMENTACIONS ANNEXES A L'EXPEDIENT

▪ Assumeix de direcció

ALTRES DOCUMENTS ANNEXOS

Informe favorable de Parcs i Jardins

Llicència d'ocupació de la via pública per ocupació de calçada Pla de muntatge, ús i desmuntatge de la bastida segons RD 2117/2004 Full normalitzat “Llista de requisits de les condicions d’accessibilitat de les bastides” en compliment del Decret 135/1995

Assumeix de bastida o mitjà auxiliar

Designació de coordinador de seguretat

ALTRES DOCUMENTS ANNEXOS

ANNEXOS DOCUMENTALS TÈCNICS ANNEXOS DOCUMENTALS TÈCNICS

(35)

ANNEX I: contingut documental del projecte d'enderroc DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE D'ENDERROC

PRESSUPOST PLÀNOLS

DOCUMENTS ANNEXOS

0 ÍNDEX

DD DADES GENERALS

1 ▪ Identificació i agents del projecte

2

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1 OBJECTE DEL PROJECTE 2 ANTECEDENTS

3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

MEMÒRIA

▪ Relació de projectes parcials i documents complementaris

(36)

MT MEMÒRIA TÈCNICA EXPLICATIVA 1 Solució adoptada 2 Programació i coordinació 3 Mides de protecció CN NORMATIVA APLICABLE 1 ▪ 2 ▪ PR DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ▪ Índex ▪ Situació i emplaçament ▪ Plantes generals ▪ Alçats generals ▪ Seccions generals

Altres normes i documents de referència d'aplicació en el projecte

PRESSUPOST

(37)

DC DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

▪ Enderrocs i residus d'obra

"E t di d tió d id "

▪ Fotografies

DOCUMENTACIONS ANNEXES A L'EXPEDIENT

▪ Assumeix de direcció

ALTRES DOCUMENTS ANNEXES

Declaració responsable del peticionari

Informe favorable de Parcs i Jardins Annex Estudi bàsic o Estudi de seguretat i salut

Designació de coordinador de seguretat Annexos tècnics (quan siguin necessaris)

Assumeix de tècnic de permanència

ANNEXOS DOCUMENTALS TÈCNICS ALTRES DOCUMENTS ANNEXOS

ANNEXES DOCUMENTALS TÈCNICS

(38)

ANNEX I: contingut documental del projecte tècnic grues i muntacàrregues MEMÒRIA PRESSUPOST PLÀNOLS DOCUMENTS ANNEXOS 0 ÍNDEX DD DADES GENERALS

1 Identificació i agents del projecte

MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1 OBJECTE DEL PROJECTE 2 SITUACIÓ I ANTECEDENTS 3 DESCRIPCIÓ DE LA

INSTAL LACIÓ

DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ DE GRUES I MUNTACÀRREGUES

(39)

MT MEMÒRIA TÈCNICA 1

2

3 Mides de protecció

CN NORMATIVA APLICABLE

1 ▪ Relació de normativa d'aplicació en el projecte 2 ▪ PR DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA ▪ Índex ▪ Situació i emplaçament ▪ Planta de fonaments

Solució adoptada i càlcul necessaris

Construccions existents contigües

Detalls d’ancoratge de la grua i de seguretat

Esquema elèctric d’alimentació de la grua i de la seva connexió de terra

PRESSUPOST

Altres normes i documents de referència d'aplicació en el projecte Identificació i característiques tècniques

(40)

DC DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

Annexos tècnics

DOCUMENTACIONS ANNEXES A L'EXPEDIENT

ALTRES DOCUMENTS ANNEXES

▪ Document GR-1 vigent de la grua Assumeix de la grua o muntacàrregues

Declaració responsable del peticionari

Llicència d'ocupació de la via pública per ocupació de calçada Certificació de la casa instal·ladora de la grua

Certificat d'inspecció de grua desmuntada i compliment de les condicions per ser muntada Pòlissa d'assegurança de la grua

Fitxa tècnica de la grua torre o muntacàrregues.

Documentació acreditativa de les característiques del terreny.

ANNEXOS DOCUMENTALS TÈCNICS ANNEXOS DOCUMENTALS TÈCNICS ALTRES DOCUMENTS ANNEXOS

(41)

ANNEXE II OBRES MAJORS

Paràmetres d’aplicació en funció de:

Tipus d’obra:

Nova o Rehabilitació

Usos:

Habitatges.

Administratiu, Docent, Residencial (no habitatge).

Comercial, Sanitari, Pública Concurrència.

Industrial, Emmagatzematge.

Aparcament.

(42)

ANNEXE II OBRES MENORS

Revisió només per als projectes tècnics

Paràmetres d’aplicació en funció de:

Tipus d’obra, activitat i us:

• Interiors d’edificis d’habitatges, locals i altres no

habitatges qualificats com III.3.

• Exteriors d’edificis.

• Locals i altres no habitatges no inclosos en la

qualificació III.3.

(43)

ANNEX II: REVISIÓ TÈCNICA

Decret Ordenances CTE

55/2009

*

1 135/1995

*

4 OME

*

5 DB-SI

*

4 DB-SUA

Interior d’edificis d’habitatges, locals i altres no habitatges qualificats III.3 COMPLIMENT OBLIGAT SI ESCAU

*

2 COMPLIMENT

OBLIGAT SI ESCAU

*

3 SI ESCAU

*

4

Exterior d’edificis COMPLIMENT OBLIGAT SI ESCAU

*

3 SI ESCAU

*

4 Locals i altres no habitatges no inclosos en la qualificació III.3 COMPLIMENT OBLIGAT COMPLIMENT OBLIGAT COMPLIMENT OBLIGAT COMPLIMENT OBLIGAT

*

4 Modificacions o reforç d’estructures SI ESCAU

*

3

(44)

*

1 Revisió 2a ocupació

*

2 Revisió només: itinerari, accés i wc en locals comercials

*

3 Revisió només de la compartimentació, estabilitat i evacuació.

*

4

Justificació per part del tècnic de no disminució de les mesures de seguretat i accessibilitat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB o Decret.

*

5

Només seran aplicables els art. de la OME a les reformes de NO habitatges que modifiquin la seva distribució interior i a les reformes exteriors que modifiquin les obertures a façana. (Es permet l’aplicació del punt

*

4 als exteriors d’edificis.)

(45)

Documents amb control previ de la seva necessitat:

Informe preceptiu de bombers.

Enderrocs i residus d’obra.

Estudi bàsic o Estudi de Seguretat i Salud.

Telecomunicacions.

Captació solar tèrmica.

Estudi de mobilitat.

(46)
(47)

Estudi bàsic o Estudi de seguretat i salut.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras.

1. El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000€.

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud.

(48)

Telecomunicacions.

INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en este reglamento, relativas a las infraestructuras comunes de

telecomunicaciones, se aplicarán:

A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la edificación, de

uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén acogidos, o deban

acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la

Ley 49/1960, de 21 de julio,

de Propiedad Horizontal

, modificada por la

Ley 8/1999, de 6 de abril.

A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por plazo

superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda.

(49)

Captació solar tèrmica.

Modificación integral del anexo sobre captación solar térmica de la ordenanza general de medio ambiente urbano.

Esta Ordenanza regula la obligatoriedad de incorporar sistemas de captación y utilización de energía solar térmica para la producción de agua caliente, en edificios y construcciones sitos dentro el término municipal de Barcelona, sea su titularidad pública o privada (art. 1).

Aplica a aquellos supuestos en los cuales concurran conjuntamente las siguientes circunstancias (art. 2): a) Cuando se realicen:

- Nuevas edificaciones o construcciones.

- Rehabilitaciones integrales de edificios o construcciones existentes.

- Cambio de uso de la totalidad de edificios o construcciones existentes. A efectos de determinar el ámbito de aplicación se considera que una promoción formada por diferentes edificios con el mismo o diferente uso tiene consideración de promoción única.

b) Que el uso de la edificación implique la utilización de agua caliente sanitaria, el calentamiento de agua de piscinas climatizadas, o la utilización de agua caliente en procesos industriales.

(50)

Quedan exentos de la obligatoriedad de una instalación solar térmica los casos siguientes, siempre que se justifique adecuadamente (art. 7.2):

a) Edificios de viviendas dónde sólo sea posible cubrir hasta un 25% de la demanda energética por agua caliente sanitaria.

b) Edificios destinados a usos diferentes de viviendas dónde sólo sea posible cubrir hasta un 25% de la demanda energética por agua caliente sanitaria, siempre que este 25% no suponga una demanda de energía diaria superior a 90 MJ.

c) Edificios destinados a usos diferentes de viviendas con una demanda de energía diaria por la producción de agua caliente sanitaria inferior a 20 MJ.

(51)

Estudi de mobilitat.

DECRET 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat generada DOGC núm. 4723, 21.09.06

Article 3

Àmbit d'aplicació

3.1 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada s'han d'incloure, com a document independent, en els instruments d'ordenació territorial i urbanística següents:

a) Plans territorials sectorials relatius a equipaments o serveis.

b) Planejament urbanístic general i llurs revisions o modificacions, que comportin nova classificació de sòl urbà o urbanitzable.

c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats.

3.2 No és obligatori realitzar un estudi d'avaluació de la mobilitat generada en les figures de planejament urbanístic derivat dels municipis de població inferior a 5.000 habitants, excepte que formin part d'un sistema urbà plurimunicipal, en el següents supòsits:

1. Actuacions que suposin la implantació de nous usos residencials fins a un màxim de 250 habitatges. 2. Actuacions que suposin la implantació d'usos comercials o terciaris en sectors d'una superfície de fins

a 1 ha, sempre que no suposin una implantació singular, d'acord amb l'article 3.3 d'aquest Decret. 3. Actuacions que suposin la implantació d'usos industrials en sectors d'una superfície de fins a 5 ha,

(52)

3.3 Els estudis d'avaluació de la mobilitat generada també s'han d'incorporar en els projectes següents: a) Projectes de noves instal·lacions que tinguin la consideració d'implantació singular.

b) Projectes de reforma d'instal·lacions existents que com a conseqüència de la reforma passin a tenir la consideració d'implantació singular.

c) Projectes d'ampliació de les implantacions singulars existents. 3.4 Als efectes de l'apartat anterior, es consideren implantacions singulars:

a) Establiments comercials, individuals o col·lectius, amb superfície de venda superior a 5.000 m². b) Edificis per a oficines amb un sostre de més de 10.000 m².

c) Instal·lacions esportives, lúdiques, culturals, amb un aforament superior a 2.000 persones. d) Clíniques, centres hospitalaris i similars amb una capacitat superior a 200 llits.

e) Centres educatius amb una capacitat superior a 1.000 alumnes.

f) Edificis, centres de treball i complexos on hi treballin més de 500 persones.

g) Altres implantacions que puguin generar de forma recurrent un nombre de viatges al dia superior a 5.000.

(53)

Declaració responsable del promotor (art 128 OME).

Obres que afecten l’estructura.

1. Quan es projectin obres d’ampliació o de reforma d’un edifici, que n’afectin l’estructura, s’hauran d’aportar amb la sol·licitud de llicència els documents complementaris següents: Pàg. 397

a. estudi de càrregues en l’estructura existents abans de l’ampliació o reforma projectada b. estudi de càrregues resultants de l’ampliació o reforma

c. memòria descriptiva dels apuntalaments que s’hagin de verificar en l’execució de les obres amb expressió dels seus respectius càlculs i programa de coordinació dels treballs

d. manifestació de si l’edifici que es pretén reformar o ampliar està o no ocupat, amb indicació, si és el cas, del nom i cognoms dels ocupants.

(54)

2. En el supòsit que estigui ocupat l’edifici objecte de l’ampliació o de la reforma, el promotor de l’obra haurà de notificar fefaentment l’existència del projecte a tots els ocupants, amb expressió del lloc o oficina on, durant un termini no inferior a quinze dies, estaran de manifest el projecte dels documents relacionats al paràgraf anterior, així com amb la indicació de la persona, identificada amb nom i cognoms, autoritzada per a l’exhibició de la documentació. Els ocupants podran examinar per si mateixos, o mitjançant una persona delegada per ells, el projecte i els documents esmentats i formular en el termini indicat, ampliat amb deu dies més, les observacions de caràcter tècnic que estimin pertinents. Les observacions s’hauran de presentar per escrit en exemplar

duplicat a la persona autoritzada per a l’exhibició del projecte, qui tornarà signat un dels exemplars a l’interessat com a justificant de la presentació.

3. El peticionari de llicència haurà d’acreditar amb la seva sol·licitud haver practicat de forma fefaent la notificació del projecte als ocupants, i manifestar, sota la seva responsabilitat, si s’han formulat o no observacions. En cas afirmatiu adjuntarà l’escrit o escrits que s’haguessin formulat. Si les observacions s’haguessin acceptat íntegrament, ho farà constar expressament i el servei tècnic municipal comprovarà l’adequació del projecte a les observacions. Si no s’haguessin acceptat plenament, l’Ajuntament designarà un tècnic superior especialitzat en càlcul de resistències perquè emeti dictamen a costa del sol·licitant, tant sobre el projecte com sobre les observacions formulades. Un cop complertes les prevencions anteriors, continuarà la Tramitació de l’expedient sense que la concessió de llicència impliqui cap responsabilitat per a l’Ajuntament autoritzant ni la seva obtenció pugui ser invocada pels particulars per excloure o disminuir la responsabilitat civil o penal en què incorrin en l’exercici de les activitats corresponents.

(55)

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :