En virtut d'això, el Ple del CPNL aprova aquest Reglament en els capítols, els articles i els apartats següents:

10  Download (0)

Full text

(1)

REGLAMENT del Consorci per a la Normalització Lingüística

Els dies 3 i 11 d’octubre de 1988, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya va aprovar els Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística (d’ara endavant CPNL), ens que integra les administracions públiques que voluntàriament s’hi han volgut adherir.

D’altra banda, l’article 38 de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, estableix que “El Govern de la Generalitat, d’acord amb les corporacions locals, ha de crear i subvencionar centres dedicats a fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació del català, en especial allà on ho exigeixi la situació sociolingüística. Aquests centres de suport depenen del CPNL, el qual actua com a òrgan de desplegament de les polítiques territorials de normalització.”

Els Estatuts del CPNL expliquen el funcionament de l’ens, la seva estructura orgànica i organitzativa, i les atribucions dels serveis que en depenen.

Aquestes disposicions legals guien la redacció del Reglament del CPNL, que regula la definició, la composició i les funcions dels òrgans de govern col·legiats i unipersonals dels Centres de Normalització Lingüística (CNL), l'activitat del seu personal, la dependència i les atribucions de la Gerència del Consorci, i la coordinació amb la Generalitat de Catalunya i amb els ens locals, per tal d'harmonitzar les relacions i els drets dels membres del CPNL, el personal directiu, tècnic i administratiu i els sectors socials que participen en el procés de normalització lingüística, per tal d'acomplir els objectius de cohesió social i de racionalitzar els recursos tant humans com materials que s'hi destinen.

En virtut d'això, el Ple del CPNL aprova aquest Reglament en els capítols, els articles i els apartats següents:

CAPÍTOL I

Definició, objecte i finalitats

Article 1.- El CPNL és, de conformitat amb allò que estableixen les lleis, els reglaments, la normativa vigent i els propis Estatuts del CPNL, un ens de caràcter públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per a l'acompliment de les seves finalitats.

Article 2.- L'objecte del CPNL és la integració de la Generalitat, de les administracions públiques de caràcter local i d'entitats privades sense afany de lucre, si escau, que tenen per finalitat el foment del coneixement i de l’ús de la llengua catalana.

Article 3.- El Consorci per a la Normalització Lingüística té la condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals de Catalunya.

(2)

Les relacions del Consorci per a la Normalització Lingüística amb els departaments i els ens dels quals és mitjà propi instrumental i servei tècnic, no tenen naturalesa contractual, i s’articulen mitjançant encàrrecs de gestió.

CAPÍTOL II

Del règim econòmic, la gestió pressupostària i el control intern

Article 4.- El CPNL gaudeix de total autonomia per a l'administració i gestió dels seus béns propis, com també per a la seva organització comptable i financera dins el marc legal vigent.

Article 5.- El CPNL queda sotmès al règim de comptabilitat i despesa mercantil, tant per reflectir tota classe d'operacions i de resultats de la seva activitat com per facilitar les dades i la informació que siguin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.

Article 6.- Anualment i de forma obligatòria, entre l'1 de febrer i el 31 de juliol, s'ha de realitzar una auditoria de l'exercici anterior. L'informe d'aquesta auditoria ha de ser lliurat al Consell d’Administració abans del 30 de setembre de l'any en curs. El resultat de l'auditoria esmentada s'ha de comunicar de forma immediata a la Generalitat i a tots els altres membres consorciats.

Article 7.- El pressupost del CPNL constitueix l'expressió en xifres, conjunta i sistemàtica de les obligacions que com a màxim pot reconèixer, i dels drets que prevegi liquidar durant l'exercici corresponent.

Article 8.- L'exercici pressupostari ha de coincidir amb l'any natural. Article 9.- El pressupost del CPNL ha de contenir:

a) l'estat de despeses, en què s'han d’incloure, amb l'especificació deguda, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions, i

b) l'estat d'ingressos, en què han de figurar les estimacions dels diferents drets econòmics a liquidar durant l'exercici.

Article 10.- La comptabilitat del CPNL s'ha de portar en llibres, registres i comptes segons els procediments tècnics que siguin més adequats tant per l'índole de les operacions i de les diferents situacions que s'hi hagin d'anotar com per la pròpia eficàcia de l'ens.

CAPÍTOL III

Del règim contractual i patrimonial

Article 11.- El règim de contractació del CPNL, com també les adquisicions patrimonials i les relacions jurídiques externes que estiguin directament relacionades amb l'objecte del servei i de l'activitat del CPNL, són subjectes a dret civil i mercantil.

(3)

Article 12.- Amb caràcter general es respectaran els principis de publicitat i concurrència d'ofertes en l'adjudicació dels contractes.

Article 13.- El patrimoni propi del CPNL s'ha de regir per les normes que li siguin d'aplicació i per allò que es disposa en els Estatuts i en el present Reglament.

Article 14.- El patrimoni del CPNL que sigui fruit d'una cessió temporal per part de qualsevol administració pública, s'ha de regular per les normes de l'administració cedent i per allò que s'estipuli en els acords respectius i en els convenis de cessió corresponents.

Article 15.- Les aportacions dels membres del CPNL a aquest s'han de fer de conformitat amb allò que disposa l'article 22 dels Estatuts.

Article 16.- Cada membre del CPNL ha de fer efectiva la seva aportació dins de l’exercici pressupostari en curs. Aquesta aportació es pot fer en un sol pagament, o bé trimestralment o bé segons la periodicitat que acordin formalment els representants legals del Consorci i dels ens consorciats.

El Consell d'Administració, en el supòsit d'incompliment per part d'un dels membres del CPNL de les obligacions econòmiques establertes en el paràgraf anterior, pot prendre les mesures necessàries a fi d'evitar possibles perjudicis al CPNL.

Article 17.- Si en el termini de 3 exercicis pressupostaris un dels membres no ha satisfet les seves aportacions o, si és el cas, no té definit un acord formal per satisfer aquest deute acumulat, el Consell d’Administració pot proposar la separació d’aquest membre al Ple del Consorci.

Article 18.- En cas de separació d'un membre, aquest haurà d'assumir, en proporció de la seva aportació, el personal i les restants obligacions econòmiques que el CPNL tingui contretes amb motiu dels serveis que presti en la demarcació de l'ens que se separi o bé haurà d'assumir la coresponsabilitat en la liquidació dels respectius CNL i serveis de català.

El Ple del CPNL ha de determinar en cada cas, a proposta del Consell d’Administració, l'aplicació d’allò que s'estableix en el paràgraf anterior.

CAPÍTOL IV Sobre la Gerència

Article 19. El/la gerent és nomenat/da i separat per acord del Ple, a proposta del/de la president/a, tal com estableix l’article 10 dels Estatuts del CPNL.

Article 20. El/la gerent pot ser designat d’entre el personal del Consorci o d’entre persones externes al Consorci que tinguin la titulació i l’experiència en gestió adequades al càrrec. Si és personal del Consorci amb contracte indefinit, se li ha de garantir un sistema de retorn al seu lloc de procedència, amb reserva de plaça, un cop

(4)

Article 21. El càrrec de gerent és temporal i cada 2 anys qui l’exerceixi l’ha de posar a disposició de la Presidència del CPNL i del Ple. Les seves funcions són les que estableixen els Estatuts del CPNL.

CAPÍTOL V

Del personal en general

Article 22.- El personal del CPNL està format per la Direcció, els cos tècnic, el personal administratiu i altres.

La selecció de personal del CPNL s'ha d'efectuar d'acord amb els principis d'igualtat, de capacitat i de mèrit.

La selecció de la direcció dels CNL queda establerta a l’article 39 i la selecció de la direcció dels Serveis Centrals del Consorci queda establerta a l’article 26. Els càrrecs del personal directiu del Consorci són temporals.

CAPÍTOL VI

Dels Serveis Centrals

Article 23.- Els Serveis Centrals del Consorci han de vetllar per l’execució dels acords i dels plans aprovats pel Consell d’Administració i pel Ple. Al capdavant dels Serveis Centrals, la gerència ha de coordinar i dirigir l’aplicació dels plans en el conjunt del territori a través dels CNL.

Article 24.- Les funcions dels Serveis Centrals són:

- Coordinar, dirigir i donar suport als CNL en la planificació i desenvolupament territorial dels diferents serveis que ofereix el Consorci segons les directrius i els plans aprovats pel Consell d’Administració i el Ple.

- Gestionar i controlar els recursos econòmics d’acord amb les instruccions provinents dels òrgans de govern i de les normes comptables aplicables.

- Portar a terme les gestions centralitzades que no poden fer els CNL de manera aïllada.

- Gestionar i administrar els recursos informàtics, programari i maquinari, del conjunt del Consorci.

- Gestionar la política de recursos humans per tal d’assolir els objectius del Consorci i atendre el desenvolupament del personal, basant-se en els principis de professionalitat, eficiència, equitat i no discriminació.

- Definir la política comunicativa del Consorci vetllant per la seva imatge corporativa.

- Donar resposta a les necessitats comunicatives externes i internes del personal i dels òrgans del Consorci.

- Altres funcions de caràcter similar que li siguin encarregades pel Consell d’Administració.

(5)

Article 25.- El personal directiu dels Serveis Centrals, sota la direcció de la Gerència i segons l’organigrama vigent, és responsable del funcionament de les seves àrees de gestió.

Article 26.- El personal directiu de Serveis Centrals és proposat per la Gerència i nomenat per la Presidència d’acord amb el Consell d’Administració. Pot ser designat d’entre el personal del Consorci o d’entre persones externes al Consorci que tinguin la titulació i l’experiència en gestió adequades a la responsabilitat i les funcions que hagin de desenvolupar. Si és personal del Consorci amb contracte indefinit, se li ha de garantir un sistema de retorn al seu lloc de procedència, amb reserva de plaça, un cop se li hagi acabat el mandat.

Article 27.- Els càrrecs del personal directiu dels Serveis Centrals són temporals i cada dos anys qui els exerceixi l’ha de posar a disposició de la Gerència del CPNL i del Consell d’Administració.

Article 28.- Les funcions específiques que ha de desenvolupar el personal dels Serveis Centrals podran ser les que reguli el catàleg de llocs de treball o d’altres que siguin encomanades pel Consell d’Administració.

CAPÍTOL VII

De la definició, l'estructura i les funcions generals dels centres de normalització lingüística (CNL) i dels serveis de català (SC).

Article 29.- Els CNL són unitats de programació, direcció, execució i gestió de les activitats de normalització lingüística en l’àmbit d’influència territorial del CNL segons el mapa de centres vigent, per mitjà dels quals el CPNL presta els seus serveis de manera desconcentrada. En coordinació amb la Generalitat de Catalunya i amb els ens locals i amb supervisió de la Gerència posen a disposició de la societat en general els recursos humans i materials per dur a terme amb eficàcia i eficiència en el seu territori els programes anuals de normalització lingüística aprovats pel Ple del CPNL. Article 30.- El CNL està format pel Consell de Centre i el personal adscrit al CNL. El CNL pot contenir un o diversos Serveis de Català. D'altra banda, els CNL poden estructurar les seves funcions en àrees de funcionament i en programes específics. Article 31.- La integració dels ens locals es farà per mitjà d'un conveni d'integració, que ha d'incloure els apartats següents: infraestructura de béns mobles i immobles, pressupost inicial i plantilla inicial, incloent-hi el procediment d'absorció del personal, si escau, que en el moment de la integració exerceixi les funcions assumides pel Consorci, i percentatges de finançament de l’ens local i de la Generalitat.

Article 32.- Cada Servei de Català, segons les seves dimensions i el personal que tingui adscrit, pot tenir un/a responsable de les àrees i programes que s'hi hagin establert i ha d'assegurar les relacions amb el CNL al qual pertanyi. La persona responsable de cada Servei de Català ha de ser proposada per la Direcció del CNL amb el vistiplau de la Gerència i és nomenada pel Consell de Centre.

(6)

Article 33.- Les funcions generals dels CNL són el foment del coneixement i de l’ús de la llengua catalana.

CAPÍTOL VIII

De la definició, els membres i les funcions del Consell de Centre

Article 34.- El Consell de Centre és l'òrgan que, en representació dels ens integrats en el CPNL, promou i dirigeix la normalització lingüística en el territori que el configura, en fa el seguiment i avalua les activitats del CNL.

Article 35.-

1. Formen el Consell de Centre

a) Els/les representants nomenats/des per les corporacions locals integrades, part de les quals poden ser representants de les entitats del seu àmbit territorial que tinguin entre les seves línies de treball el foment de l’ús del català. Els/les representants nomenats/des per les corporacions locals integrades disposaran sempre del 51% dels vots del Consell de Centre. Aquests vots se'ls han de repartir entre les persones representants de les corporacions locals, d'acord amb la seva participació en els pressupostos del CPNL. La representació dels ens locals no pot recaure en personal del CPNL en actiu.

b) Representants nomenats per la Generalitat que, en conjunt, han de disposar del 49% dels vots. La representació de la Generalitat no pot recaure en personal del CPNL en actiu.

c) El/la director/a del Centre de Normalització Lingüística, amb veu però sense vot.

d) El/la secretari/ària, que, amb veu i sense vot, ha de ser escollit/da entre el personal del Centre de Normalització Lingüística i que ha d'aixecar acta de les sessions del Consell de Centre. Una còpia d'aquestes actes s'ha de trametre a la Secretaria del CPNL un cop aprovada pel Consell de Centre.

e) Entre una i tres persones en representació del personal, amb veu però sense vot.

2. El Consell de Centre ha d'elegir un/a president/a entre les persones representants nomenades pels ens locals, que d'acord amb el Reglament ha de presidir les sessions del Consell de Centre.

Les funcions de la Presidència del Consell de Centre són:

a) Signar els convenis i acords del territori per delegació de la Presidència del Consorci.

b) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir i aixecar les sessions del Consell de Centre, i dirigir les seves deliberacions, decidint, si escau, els empats amb el vot de qualitat.

c) Vetllar per a l’acompliment dels acords del Consell de Centre a través del control de la gestió de la Direcció del CNL.

d) Representar el Consorci en el territori del CNL.

Cada Consell de Centre podrà elaborar un reglament de funcionament del CNL d’acord amb els principis i criteris establerts pel Reglament del Consorci.

(7)

Article 36.- El Consell de Centre s'ha de reunir ordinàriament tres cops l’any i sempre que ho acordin els/les membres que reuneixin un terç dels vots.

Article 37.- El Consell de Centre ha d'aprovar i trametre als Serveis Centrals abans del 30 de desembre de cada any el projecte anual d'activitats de l’any següent, d'acord amb les directrius del programa anual del CPNL, que haurà d’haver aprovat el Ple abans del 30 de novembre. Abans del mes d’abril de cada any, s'han d'aprovar la memòria i la gestió del projecte d'activitats de l'any anterior.

Així mateix, el Consell de Centre ha d’aprovar el pressupost anual del CNL i fer-lo arribar als Serveis Centrals en el termini que s’estableixi per a cada exercici pressupostari.

Article 38.- El Consell de Centre s'ha de reunir en les convocatòries ordinàries d'acord amb el calendari preestablert en la primera reunió de l'any. Tant les convocatòries ordinàries com les extraordinàries, les ha de convocar la Presidència del Consell del CNL per escrit, i amb un ordre del dia obert que s'ha d'aprovar a l'inici de cada sessió. El calendari establert de reunions ordinàries caldrà comunicar-lo a la Gerència un cop aprovat pel Consell de Centre. En el cas que el Consell de Centre no pugui complir aquest calendari de reunions, ha d’informar-ne la Gerència del CPNL, que ho comunicarà al Consell d’Administració.

Article 39.- Quan el Consell de Centre, a proposta del/de la president/a del Consell del CNL, hagi de presentar a la Presidència del CPNL una candidatura a la Direcció del Centre -o en proposi la substitució-, la persona proposada s’ha de seleccionar entre el personal del Consorci o entre persones externes al Consorci amb les capacitacions tècnica i de gestió adequades. La durada del mandat és per un període de dos anys, transcorreguts els quals la persona que exerceixi la Direcció ha de posar el càrrec a disposició del president del CNL, que el podrà ratificar. Si la Direcció del CNL recau en una persona del Consorci amb contracte indefinit, se li ha de garantir un sistema de retorn al seu lloc de procedència, amb reserva de plaça, un cop se li hagi acabat el mandat.

Article 40.- Els acords en el si del Consell de Centre s'han de prendre normalment per consens. Si no és possible arribar a un acord, les decisions s'han de prendre per majoria simple, excepte en els casos previstos pels articles 35.2, 37, 39 i 41. Els acords presos pel Consell de Centre han de seguir els plans i els criteris adoptats pel Consell d’Administració i pel Ple.

Article 41.- Caldrà la majoria de dos terços dels vots del Consell de Centre en el cas de l’aprovació de:

- Pressupost anual - Projecte d’activitats

- Elecció de la Presidència i de la Direcció del CNL

Article 42.- El Consell de Centre pot establir comissions de treball perquè aportin a les reunions els informes i els projectes que se'ls encomanin.

(8)

CAPÍTOL IX

De les funcions de la Direcció del Centre de Normalització Lingüística

Article 43.- La Direcció del CNL, sota les directrius de la Gerència i de la Presidència del Consell de Centre, i d’acord amb els projectes aprovats pel Ple, desenvolupa les funcions de planificació i organització de les activitats, de direcció del personal i de gestió administrativa i econòmica.

Article 44.- El/la director/a és la persona responsable de l'elaboració de l'avantprojecte d’activitats anual i del pressupost anual del Centre de Normalització Lingüística. Per elaborar-los, i abans de presentar-los al Consell de Centre, ha de seguir els criteris tècnics establerts pels Serveis Centrals del CPNL. Amb aquest objectiu:

1. Analitza les necessitats d’actuació en cadascun dels àmbits pel tal d’executar els projectes aprovats pel Consell d’Administració i pel Ple.

2. Adapta els programes del CPNL a les característiques de les poblacions del territori on el CNL desenvolupa les seves activitats.

3. Formula objectius d'acord amb les necessitats.

4. Dissenya els programes locals amb l'estructuració de les accions, la determinació de mètodes d'actuació i l'assignació de recursos tant materials com humans i els pressuposta, d’acord amb els ens locals i d’acord amb els criteris generals aprovats pel Ple, seguint els criteris de gestió de la Gerència. 5. Proposa el nomenament dels/de les coordinadors/es d’àrees i de programes,

d’entre el personal adscrit al seu CNL, d’acord amb la Gerència del CPNL i amb l’aprovació del Consell de Centre.

6. Forma part de l’equip directiu del CPNL, juntament amb la Gerència i l’equip directiu dels Serveis Centrals.

7. Té cura de la publicitat i de l'edició dels materials, d’acord amb els criteris definits per la política comunicativa del CPNL, vetllant per la seva imatge corporativa.

Article 45.- El/la director/a és la persona responsable de les activitats de les àrees i dels programes de cada Centre de Normalització Lingüística a partir de les directrius del Ple. Com a cap de personal del Centre de Normalització Lingüística actua a partir de les directrius de la Gerència, programant i supervisant els horaris, el calendari i les activitats del personal en el marc de drets i deures laborals que els afecten.

Article 46.- El/la director/a podrà ser nomenat/da per la Presidència del CPNL com a persona habilitada del CPNL en matèria de pagaments.

Els pagaments a càrrec de l'habilitació s'han de fer per lliuraments a justificar i caldrà acreditar aquests pagaments amb les justificacions i documents adients.

Article 47.- El/la director/a representa el Centre de Normalització Lingüística davant de les institucions que en formen part.

CAPÍTOL X

(9)

Article 48.- Forma part del CNL el personal directiu, tècnic, administratiu i altres. Tot el personal ha de tenir la qualificació i preparació idònies per a les tasques que el CPNL li encomani i ha d’estar contractat d’acord amb la legislació vigent.

Article 49.- El personal dels CNL, tot i que hagi optat a una plaça determinada, forma part de la plantilla del CPNL i està adscrit laboralment a un Centre de Normalització Lingüística, dins del qual pot ser assignat, de mutu acord amb la Direcció i amb la conformitat prèvia de la Gerència, al lloc més convenient per a les necessitats del CNL sense sobrepassar, en general, els límits de la comarca.

Article 50.- El personal tècnic pot assumir la coordinació d'una de les àrees i/o d'un dels programes dins l'àmbit en què treballi, coordinació que ha de ser necessàriament retribuïda d'acord amb la taula de complements corresponent. La designació dels càrrecs de coordinació, delegat/da i de responsable de Servei correspon a la Direcció del CNL que, escoltada la Gerència, ha de presentar una proposta al Consell de Centre, que ha de prendre la decisió adient. Aquesta responsabilitat és temporal. L'elecció ha de coincidir en general amb el període d'aprovació del projecte anual perquè no alteri les activitats normals del CNL.

Article 51.- Les funcions específiques que ha de desenvolupar el personal dels CNL es regularan en el catàleg de llocs de treball del CPNL.

Article 52.- El personal dels CNL ha d’exercir les seves funcions d’acord amb els plans aprovats pel Ple, les directrius específiques del Consell de Centre i la Direcció del CNL.

CAPÍTOL XI

De la coordinació de les àrees

Article 53.- D'acord amb el nombre de personal tècnic i de les necessitats de cada CNL, hi pot haver coordinadors/es d'àrees, tal com estableix l’article 44.5, que tenen les funcions següents:

a) coordinar l'execució de la part del projecte anual que correspongui a la seva àrea;

b) elaborar la part de l'avantprojecte del CNL corresponent a la seva àrea; c) avaluar les activitats, fer-ne el seguiment i redactar-ne la memòria;

d) proposar l'assignació de recursos materials i humans per a la realització de les activitats de l’àrea, i

e) establir els canals d'informació i coordinació més adients per al funcionament de l’àrea.

CAPÍTOL XII

(10)

Article 54.- La selecció del personal es fa mitjançant un concurs públic de capacitat i de mèrit, d'acord amb les bases aprovades pel Consell d'Administració, excepte en els casos regulats en els articles 19, 20, 26, 32, 35.1, 39, 44.5 i 50.

Article 55.- El CPNL ha de vetllar per la formació permanent del seu personal, d'acord amb els programes d'actuació aprovats pel Ple.

CAPÍTOL XIII

Del règim jurídic del CPNL

Article 56.- Contra els actes administratius del CPNL, són procedents els recursos previstos en les normes de procediment administratiu aplicables a Catalunya amb les peculiaritats que s'estableixen tot seguit.

Normalment els actes administratius o acords del CPNL poden ser objecte de recurs en via administrativa mitjançant un recurs previ de reposició. No obstant això, els actes administratius o els acords del CPNL que hagin estat adoptats pel Consell d'Administració poden ser objecte d'un recurs d'alçada davant del Ple del CPNL.

Article 57.- La interposició d'un recurs contenciós administratiu és procedent d'acord amb el que estableix la llei d'aquesta jurisdicció.

Article 58.- L'exercici d'accions civils i laborals es regeix per les normes d'aplicació general, i la reclamació prèvia s'ha d'adreçar sempre a la Presidència del CPNL i es presentarà a la Gerència del CPNL.

Figure

Updating...

References

Related subjects :