SOLUCIONS PEL TRACTAMENT D OLORS

Descargar (0)

Texto completo

(1)

Més informació a www.deplan.es Circular 10/12 Octubre 2012

SOLUCIONS PEL TRACTAMENT D’OLORS

L’emissió d’olors, a pesar de no tenir encara una reglamentació clara, és un problema persistent i recurrent en moltes activitats i origen de freqüents malestars, queixes i denúncies per part dels seus veïns.

Amb el compromís que DEPLAN té amb els seus clients, i l’objectiu d’aportar noves solucions als seus problemes ambientals, recentment ha firmat amb l’empresa

LABIOTEST un acord d’exclusivitat en tot el territori espanyol per la distribució i

venda dels seus serveis i tecnologies encaminades al tractament d’olors.

Gràcies als vint anys d’experiència de LABIOTEST, estem en condicions d’oferir un servei integral pel tractament d’olors. Basat en anàlisis dels problemes i l’aplicació de standards europeus, assegurem taxes de més del 70% d’eficiència pel tractament de l’olor dissenyant, instal·lant i avaluant els equips més adequats a cada cas, i subministrant també l’assistència post-venda i manteniment necessaris per què el client quedi satisfet.

ƒ Barrera Osmogènica

Un dels més nous i pràctics tractaments és el de la Barrera Osmogènica.

La Barrera Osmogènica

consisteix en nebulitzar compostos químics que no contenen substàncies perilloses però que eviten que la molècula pudent es dispersi al interferir en la seva trajectòria. A diferència dels productes genèrics utilitzats fins ara per altres marques que consisteixen en una molècula de captura o d’acció química directa, els productes que

DEPLAN ofereix es basen en la

formació d’un micel o nano-agregats amb la molècula pudent.

D’aquesta manera, la Barrera

Osmogènica evita que la

molècula pudent pugui arribar a ser detectada per l’olfacte humà i, encara que segueixi present a l’aire, deixar de fer olor.

S’aplica en forma de dissolució del producte en aigua que es nebulitza a l’interior de xemeneies, en espais tancats (naus) o inclús en espais oberts (abocadors, depuradores)

(2)

ƒ Dry Scrubber

és també un innovador sistema de filtrat dissenyat per la depuració dels contaminants aeris en alta eficiència, i normalment s’utilitza pel tractament de les emissions odoríferes.

El procés de filtrat d’aire té lloc a través d’una capa de reactiu múltiple i filtrat múltiple de llit estàtic que assegura una etapa real de rentat múltiple en sec. La varietat d’absorbents pre-activats i pre-impregnats i els materials de filtració que DEPLAN posa a la seva disposició, ofereix la possibilitat d’obtenir una àmplia gama de reactors, dissenyats a mida de les emissions a tractar.

ƒ Wet Scrubber

Els equips que DEPLAN ofereix estan dissenyats per protegir el medi ambient de contaminacions per substàncies odoríferes.

La introducció en sèrie d’etapes addicionals de rentat mitjançant torres humides i sistemes de Venturi, per obtenir un augment de l’eficiència de rentat de les partícules, també és aplicable en el camp del tractament dels olors, i en determinats casos en què les emissions odoríferes tinguin el seu origen en contaminants químics que puguin neutralitzar-se amb productes específics que DEPLAN ofereix en solució aquosa.

ƒ Tractament biològic

Amb aquesta gama de productes "Línia biològica", DEPLAN tracta els elements odorífers contaminants que s’eliminen i es netegen amb determinats

microorganismes vius monocel·lulars amb dos propòsits

diferents:

• Degradar els residus orgànics presents als RSU

• Recuperar els sòls contaminats amb hidrocarburs.

(3)

Més informació a

www.deplan.es

Aquesta informació es troba disponible a www.deplan.es. Si consulta la nostra pàgina web estarà informat de les novetats que van apareixent en matèria de medi ambient.

Per més informació contactar amb:

Ricardo Holgado Fernández

DEPLAN, S.L. e-mail: r.holgado@deplan.es C/ Arístides Maillol, 7 C2 1ª 08028 Barcelona Tel.: 934 906 466 Fax: 934 906 681 e-mail: deplan@deplan.es

Des de DEPLAN us oferim l'assessorament i suport necessari per donar compliment a aquestes normatives. Sempre amb la garantia de qualitat i el coneixement que aporta una Enginyeria i Consultoria mediambiental fundada el 1992 que es regeix amb els estàndards de qualitat segons la normativa ISO

.

(4)

La emisión de olores, a pesar de no tener todavía una reglamentación clara, es un

problema persistente y recurrente en muchas actividades y origen de frecuentes

malestares, quejas y denuncias por parte de sus vecinos.

Con el compromiso que DEPLAN tiene con sus clientes, y el objetivo de aportar nuevas

soluciones a sus problemas ambientales, recientemente ha firmado con la empresa LABIOTEST

un acuerdo de exclusividad en todo el territorio español para la distribución y venta de sus

servicios y tecnologías encaminadas al tratamiento de olores.

Gracias a los veinte años de experiencia de LABIOTEST, estamos en condiciones de ofrecer un

servicio integral para el tratamiento de olores. Basándonos en un análisis de los problemas y la

aplicación de standards europeos, aseguramos tasas de más del 70% de eficiencia para el

tratamiento del olor diseñando, instalando y evaluando los equipos más adecuados a cada caso,

y suministrando también la asistencia post-venta y mantenimiento necesarios para que el cliente

quede satisfecho.

ƒ

Barrera Osmogénica

Uno de los más novedosos y prácticos tratamientos es el de la Barrera Osmogénica.

La Barrera Osmogénica consiste en

nebulizar compuestos químicos que

no contienen sustancias peligrosas

pero que impiden que la molécula

maloliente se disperse al interferir en

su trayectoria. A diferencia de los

productos genéricos utilizados hasta

ahora por otras marcas que consisten

en una molécula de captura o de

acción química directa., los productos

que DEPLAN le ofrece se basan en la

formación de una micela o

nano-agregados con la molécula maloliente.

De esta manera, la Barrera

Osmogénica impide que la molécula

maloliente pueda llegar a ser detectada

por el olfato humano y, a pesar de

seguir presente en el aire, deja de oler. 

Se aplica en forma de una disolución

del producto en agua que se nebuliza

en el interior de chimeneas, en

espacios cerrados (naves) e incluso en

espacios abiertos (vertederos,

depuradoras)

Circular 10/12 Octubre 2012

SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE OLORES.

(5)

ƒ

Dry Scrubber

es también un innovador sistema de filtrado diseñado para la depuración de los

contaminantes aéreos en alta eficiencia, y normalmente se utiliza para el tratamiento de las

emisiones odoríferas.

El proceso de filtrado de aire tiene lugar

a través de una capa de reactivo

múltiple y filtrado múltiple de lecho

estático que asegura una etapa real de

lavado múltiple en seco. La variedad de

adsorbentes activados y

pre-impregnados y los materiales de

filtración que DEPLAN pone a su

disposición, ofrece la posibilidad de

obtener una amplia gama de reactores,

diseñados a medida de las emisiones a

tratar.

 

ƒ

Wet Scrubber

Los equipos que DEPLAN ofrece están diseñados para proteger el medio ambiente de

contaminaciones por sustancias odoríferas.

La introducción en serie de etapas

adicionales de lavado mediante torres

húmedas y sistemas de Venturi, para

obtener un aumento de la eficiencia de

lavado de las partículas, también es

aplicable en el campo del tratamiento

de los olores, y en determinados casos

en que las emisiones odoríferas tengan

su origen en contaminantes químicos

que pueden neutralizarse con

productos específicos que DEPLAN

ofrece en solución acuosa.

ƒ

Tratamiento biológico

Con esta gama de productos llamada

"Línea biológica", DEPLAN trata los

elementos odoríferos contaminantes

que se eliminan y limpian con

determinados microorganismos vivos

mono-celulares con dos propósitos

diferentes:

• Degradar los residuos orgánicos

presentes en los RSU

• Recuperar los suelos contaminados

con hidrocarburos.

(6)

Esta información se encuentra disponible a www.deplan.es. Si consulta nuestra página web estará informado de las novedades que van apareciendo en materia de medio ambiente.

Para más información contactar con:

Ricardo Holgado Fernández

DEPLAN, S.L.

e-mail:

r.holgado@deplan.es

C/ Arístides Maillol, 7 C2 1ª

08028 Barcelona

Tel.: 934 906 466

Fax: 934 906 681

e-mail:

deplan@deplan.es

Desde DEPLAN le ofrecemos el asesoramiento y apoyo necesario para dar cumplimiento de esta normativa. Siempre con la garantía de calidad y el conocimiento que aporta una Ingeniería y Consultoría fundada en 1992 que se rige con los estándares de calidad según la normativa ISO.

Figure

Actualización...

Referencias

Related subjects :