PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS DE MATERIAL D OFICINA

Download (0)

Full text

(1)

PROPOSTA DE CRITERIS AMBIENTALS A VALORAR EN ELS PLECS DE PRESCRIPCIONS DE MATERIAL D’OFICINA

A continuació es presenten:

- els criteris ambientals a valorar en els plecs de prescripcions per a l’adquisició de material d’oficina:

§ del proveïdor § dels productes - proposta de valoració

- exemples de productes ambientalment correctes CRITERIS A VALORAR DEL PROVEÏDOR

- Disposa de certificat de gestió ambiental ISO 14001/EMAS

Altres aspectes a considerar

- Haver realitzat algun estudi de prevenció de la contaminació i/o gestió ambiental:

.

DAOM1

.

estudi de minimització (residus, energia, aigua, etc.)

.

pla de gestió (de residus, etc.)

.

Altres (especificar)

- Realització d’algun tipus de formació ambiental als treballadors, directius, etc. - Disposar de sistemes:

.

d’estalvi de recursos (aigua, energia, etc.)

.

minimització de residus

.

recuperació energètica

.

altres que puguin reduir l’impacte ambiental associat a les activitats - Aplicació de fonts d’energia renovable en el procés productiu

- Aplicar bones pràctiques de gestió en producció emmagatzematge, neteja i manteniment:

(2)

- Utilitzar productes ambientalment correctes (veure criteris ambientals per a productes)

- Per al parc mòbil:

.

baix consum de carburant

.

nivells baixos d’emissions a l’atmosfera

.

amb equips de refrigeració amb el mínim efecte sobre la capa d’ozó i l’escalfament global

.

incorporació de components reciclats

.

consum de combustibles alternatius (biocombustibles, gas, etc.) - Altres:

.

realitzar una declaració ambiental pública

.

estar premiat per una bona gestió ambiental

.

fer recerca per millorar contínuament el seu comportament ambiental

.

altres (especificar)

CRITERIS A VALORAR DELS PRODUCTES

Dins de la categoria de material d’oficina s’inclouen els següents tipus de productes:

a) mobiliari d’oficina b) paper

c) material d’escriptori

d) màquines d’oficina (impressores, fotocopiadores, ordinadors i faxos) a) Mobiliari d’oficina

- Disposa d’ecoetiquetatge2

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

.

sigui monomaterial

.

sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

(3)

- Les primeres matèries utilitzades en el producte:

.

són reciclades o fàcilment reciclables

.

no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i la salut de les persones:

§ dissolvents orgànics continguts en coles, pintures, laques, vernissos i tintes

§ metalls pesants continguts en pintures i tintes § crom o níquel a les parts metàl·liques

§ HCF o CFC en espumes

§ compostos retardants de flama (p. e. PBB) en components plàstics § altres (especificar)

.

En cas de l’ús de fusta com a matèria primera: § prové d’explotacions forestals sostenibles

§ que sigui natural o bé tractada amb vernissos, pintures, laques de base aquosa.

- És fàcil de reparar i mantenir en condicions d’operació:

.

incorpora instruccions de muntatge, manteniment i reparació

.

es troben recanvis amb facilitat

.

fàcil de netejar només amb aigua - El producte o les seves parts són:

.

identificades mitjançant codis (e.g plàstics)

.

fàcilment desmuntables

.

incorporades en programes logístics de devolució i de reciclatge

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

.

de contingut reciclat o fàcilment reciclable

.

reutilitzables

.

que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i utilitzar el producte correctament

.

altres (especificar) - Altres:

.

l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una Anàlisi de Cicle de Vida

(4)

b) Paper

- Disposa d’ecoetiquetatge3

Altres aspectes a considerar

- El producte és apte per diversos usos (escriptura, impressores, fotocopiadores, faxos, etc.)

- Les primeres matèries del producte:

.

100 % reciclades

.

lliures de clor

.

no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i/o la salut de les persones:

§ dissolvents orgànics continguts en coles o adhesius § metalls pesants continguts a tintes

- En el procés productiu no s’utilitzen substàncies o preparats que continguin metalls pesants, especialment crom, cadmi, mercuri, plom, níquel, coure i zinc

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

.

de contingut reciclat o fàcilment reciclable

.

reutilitzables

.

que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i utilitzar el producte correctament

.

altres (especificar) - Altres:

.

l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una Anàlisi de Cicle de Vida

.

forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment correctes

(5)

c) Material d’escriptori - Disposa d’ecoetiquetatge4

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

.

sigui monomaterial

.

sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

.

s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge - Les primeres matèries del producte:

.

són reciclades o fàcilment reciclables

.

biodegradables

.

no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i la salut de les persones:

§ dissolvents orgànics continguts en coles, pintures, laques, vernissos i tintes

§ metalls pesants continguts en pintures i tintes § crom o níquel a les parts metàl·liques

§ clor contingut a components de paper i cartró

- Disposa de peces recanviables o recarregables (e.g. cartutxos de tinta) - El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

.

de contingut reciclat o fàcilment reciclable

.

reutilitzables

.

que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i utilitzar el producte correctament

.

altres (especificar) - Altres:

.

l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una Anàlisi de Cicle de Vida

.

forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment correctes

(6)

d) Màquines d’oficina: impressores, fotocopiadores, ordinadors i faxos - Disposa d’ecoetiquetatge5

Altres aspectes a considerar

- El disseny del producte contribueix a que:

.

s’incorporin components monomaterials

.

sigui modular (descomponible en peces bàsiques)

.

sigui multifuncional

.

s’eviti la barreja de materials que dificultin el reciclatge - Existeix llista completa dels components del producte - Les primeres matèries utilitzades en el producte:

.

són reciclades o fàcilment reciclables

.

no contenen substàncies perilloses per al medi ambient i la salut de les persones:

§ asbests

§ metalls pesants continguts especialment cadmi i mercuri § CFC’s

§ PCB’s i PCT’s

§ compostos retardants de flama (e.g. PBB) en components plàstics § altres (especificar)

- Durant la utilització del producte:

.

hi ha estalvi de recursos i consumibles (energia, paper, tinta)

.

es pot utilitzar consumibles reciclats (e.g. paper i tòners)

.

emet nivells baixos d’ozó6, estirè, pols i soroll - És fàcil de reparar i actualitzar

- El producte o les seves parts són:

.

identificades mitjançant codis (e.g plàstics)

.

fàcilment desmuntables

(7)

- El producte és distribuït en envasos i/o embalatges ambientalment correctes:

.

de contingut reciclat o fàcilment reciclable

.

reutilitzables

.

que minimitzen la quantitat necessària per enviar, emmagatzemar i utilitzar el producte correctament

.

altres (especificar) - Altres:

.

l’impacte ambiental del producte és reduït segons la realització d’una Anàlisi de Cicle de Vida

.

forma part d’una base de dades de productes i serveis ambientalment correctes

.

altres (especificar) Nota:

- L’aplicació d’aquests criteris cal que estigui d’acord amb la normativa vigent.

- Cal presentar justificació dels criteris ambientals mitjançant l’aportació de la documentació corresponent.

(8)

PROPOSTA DE VALORACIÓ

1. Des de les Àrees de Contractació i Compres de les Administracions Públiques s'establirà el valor dels criteris ambientals, així com la dels altres criteris a valorar (econòmics, de qualitat, de servei, socials, ambientals, etc.) 2. El percentatge de valoració dels criteris ambientals no és fix, sinó que depèn

de diferents factors com ara: · la conscienciació ambiental

· la facilitat de trobar el producte o servei en el mercat · el pressupost de l’administració

· etc.

Des del Centre Català del Reciclatge es recomana que el percentatge de valoració dels criteris ambientals sigui d'entre el 10 % i el 20 % respecte al total.

Concretament per a l’avaluació de cadascun dels criteris ambientals definits s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

Criteris que avaluen el proveï dor:

ù Si disposa d’un certificat de gestió ambiental tipus EMAS/ISO14001

s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa de certificat de gestió ambiental es considerarà la

puntuació obtinguda a través de la resta de criteris ambientals definits al plec.

Criteris que avaluen un producte i/o servei:

ù Si disposa d’ecoetiqueta s’atorgarà la puntuació màxima.

ù Si no disposa d’ecoetiqueta es considerarà la puntuació obtinguda a

través de la resta de criteris ambientals definits al plec.

3. Posterior a la contractació, caldrà fer un seguiment i control del compliment dels criteris exigits i valorats per tal de tenir evidència de la seva aplicació.

(9)

EXEMPLES DE MATERIAL D’OFICINA AMBIENTALMENT CORRECTE

Exemples de productes ambientalment correctes de la categoria de material d’oficina

Mobiliari d’oficina

§ Cadires, taules i armaris que incorporin parts reciclades o reciclables i/o parts de fusta (no tractada o bé tractada amb dissolvents o pintures de base aquosa).

Paper

§ Paper no plastificat. § Paper reciclat. § Paper lliure de clor.

Material d’escriptori

§ Retoladors i bolígrafs de plàstic reciclat, biodegradables, de metalls, de fusta, que siguin recarregables, etc.

§ Llapis sense lacar o bé portamines.

§ Marcadors de text recarregable, de tinta de base aquosa o bé llapis fluorescents secs.

§ Pegues i coles de base aquosa.

§ Cintes correctores en comptes de correctors líquids § Cintes adhesives de polipropilè o bé d’acetat de

cel·lulosa.

§ Arxivadors i carpetes de cartró reciclat. § Sobres reciclables sense finestres de plàstic.

§ Clips i grapes de metalls que no siguin lacats, niquelats o plastificats.

§ Tòners reciclats.

Màquines d’oficina

§ Impressores i ordinadors de baix consum d’energia, d’emissions i soroll reduït.

§ Fotocopiadores que puguin fer còpies a dues cares i amb emissions i soroll reduït.

§ Aparells de fax que prescindeixin de paper tèrmic i funcionin amb paper normal.

§ Aparells de fax amb connexió a l’ordinador per enviar i rebre fax sense utilitzar paper.

Figure

Updating...

References

Related subjects :