Taxes aplicables als tràmits de l Agència Catalana de l Aigua

Texto completo

(1)

La prestació d’uns serveis determinats per l’Agència Catalana de l’Aigua, la utilització privativa i

l'aprofitament especial del domini públic hidràulic que afectin o beneficiïn de manera particular a un

subjecte, estan subjectes a una taxa que és exigible en el moment de la finalització del procediment.

La quantia de la taxa és la que estableix, per a cada tipus de procediment, la Llei de Taxes i preus

públics de la Generalitat de Catalunya i les seves respectives actualitzacions.

Referències normatives:

Decret legislatiu 3/2008 de 25 de juny, text refós de la Llei de taxes i preus públics de la

Generalitat de Catalunya.

Llei 3/2015, d’11 de març de mesures fiscals i financeres administratives.

Llei 2/2015 d’11 de març de pressupostos de la Generalitat per a l’any 2015 (l’art 44 estableix

un coeficient de 1,05, per al 2015).

Índex de les taxes

1

Grups exempts de pagament de les taxes ... 2

2

Subjecte passiu ... 2

3

Autoritzacions d’abocament ... 3

4

Captacions d’aigua ... 4

5

Determinació del cànon de l’aigua ... 5

6

Informes generals i informes relatius als espais fluvials ... 6

7

Obres i activitats en zona de domini públic hidràulic (DPH) o en zona de policia de lleres (ZP). ... 7

8

Seguretat de preses, embassaments i basses ... 8

Taxes aplicables als tràmits de l’Agència Catalana de l’Aigua

Març 2015

(2)

1 Grups exempts de pagament de les taxes

Resten exempts del pagament de les taxes

d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 3/2008,

de 25 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de

Catalunya:

a) Els organismes, les entitats i les empreses públiques integrats en l’estructura de l’Estat, de les

comunitats autònomes, dels municipis, de les comarques i d’altres ens públics territorials o

institucionals, incloses les corporacions de dret públic, resten exempts de les taxes que graven la

prestació dels serveis a què fa referència l’article 5.1-1 si presenten la sol·licitud del servei gravat en

el marc de la prestació d’un servei públic, llevat que es tracti de procediments relatius a la seguretat

de preses, embassaments i basses, cas en què l’exempció s’aplica només a les infraestructures

destinades a l’abastament municipal.

b) Les persones jurídiques sense ànim de lucre que estiguin acreditades davant el Departament de

Territori i Sostenibilitat i que tinguin entre les finalitats dels seus estatuts la protecció del medi

ambient en general o d'algun dels seus elements en particular i desenvolupin llur activitat en l'àmbit

territorial afectat per les actuacions administratives que exerceix l'Agència Catalana de l'Aigua.

c) Els particulars que sol·licitin autorització per a treballs forestals en zona de domini públic hidràulic,

sempre que la sol·licitud del servei que és gravat es presenti en relació amb actuacions que, a criteri

de l'Agència Catalana de l'Aigua, permetin millorar l'estat ambiental de la zona i ordenar

hidràulicament aquest àmbit fluvial.

d) Els procediments de revisió de concessions, de renúncia de concessions i autoritzacions, de

revocació d’autoritzacions i de constitució de comunitats d’usuaris i d’atorgament de concessions a

comunitats d’usuaris que estiguin en tràmit o legalment constituïdes resten exempts de la taxa. Així

mateix, resten exempts de la taxa els procediments de declaració de caducitat de concessions, llevat

que se sol·liciti la rehabilitació de la concessió, cas en què s’aplica la quota que correspongui d’acord

amb el que estableixen les lletres a, b, c i d de l’apartat 1 de l’article 5.1-5.

e) El procediment d'autorització de manteniment o neteja de lleres instat per particulars en domini

públic hidràulic i zona de policia i sempre que no existeixi un aprofitament de materials resultants en

benefici propi.

2 Subjecte passiu

Les persones físiques o jurídiques que sol·liciten el servei, no admetent-se la possibilitat de liquidar la

taxa a una persona física o jurídica que no sigui el sol·licitant de la tramitació de l’expedient.

Són subjectes passius:

a) En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada a instància de part, les persones físiques

o jurídiques que la sol·liciten.

b) En el cas d'actuacions derivades d'una tramitació iniciada d'ofici, les persones físiques o jurídiques

a qui afecta la prestació del servei.

(3)

3 Autoritzacions d’abocament

Els abocaments d’aigües residuals requereixen d’una autorització administrativa que atorga l’Agència Catalana de l’Aigua o l’administració actuant depenent del medi receptor.

Els abocaments poden ser a mar, a llera, a una xarxa de sanejament o també a una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) mitjançant un camió cisterna.

Les autoritzacions a mar les atorga l’ACA. A llera, l’ACA o l’ajuntament quan es tracta d’un abocament indirecte mitjançant xarxa de clavegueram. En el cas dels abocaments a xarxa o EDAR mitjançant camió cisterna, les autoritzacions les atorga l’administració actuant. L’administració actuant és aquell ens que gestiona instal·lacions de sanejament cedides per l’ACA.

Informació sobre les EDAR a Catalunya: enllaç

Segons l’origen de l’abocament se’n poden diferenciar dos grups; per una banda les agrupacions industrials o altres agrupacions, i per l’altra els abocaments no procedents d’agrupacions industrials, és a dir, d’empreses aïllades. En el cas d’abocament a llera, es diferencia entre aigües industrials i sanitàries. Les aigües sanitàries són assimilables a les domèstiques.

Les autoritzacions posteriorment s’inscriuen en el cens d’abocaments.

En la següent taula s’indiquen els imports en cadascun dels casos, segons si és una nova autorització, una modificació o renovació, o una transmissió:

Tipus d’abocament

Tipus d’autorització

Formulari Destí Origen Nova Modificació o

renovació Transmissió H0371 Mar Agrupacions industrials 2.641,50 € 1.320,75€ 528,30€ Industria aïllat 1.981,15 € 990,60€ 396,25€ H0372 Llera Agrupacions industrials 2.641,50 € 1.320,75 € 528,30€ Industria aïllat 1.320,75 € 660,40 € 264,15 € Sanitàries > 6000 m3/any 1.320,75 € 660,40 € 264,15 € Sanitàries <= 6000 m3/any 388,55€* 194,30€ 77,75€ H0373 Xarxa Agrupacions industrials 2.641,50 € 1.320,75 € 528,30 € Industria aïllat 673,65€ 336,85€ 134,75€ H0377 EDAR Tots els sectors 330,25 € 165,15 € 66,05 €

* Bonificació: la quota de la taxa es bonificarà en un 50% en cas d’establiments de turisme rural que disposin de distintiu de garantia de qualitat ambiental o la targeta ecològica de la Unió Europea.

(4)

4 Captacions d’aigua

L’Agència Catalana de l’Aigua és l’administració responsable d’autoritzar les captacions d’aigües per l’ús privatiu, s’entén per concessió l’aprofitament d’aigües superficials, d’aigües depurades i les subterrànies amb un volum superior a 7000 m3/any o inferior a 7000 m3/any en què l’aprofitament es realitzi en una finca diferent de la que s’ubica la captació, i l’aprofitament d’aigües aquella captació d’aigua subterrànies amb un volum inferior a 7000 m3/any en què l’aprofitament es realitzi en la mateixa finca on s’ubica la captació o l’aprofitament d’aigües pluvials. Les taxes que s’hauran d’abonar per la tramitació es calcularan segons l’origen de la captació, la tipologia i la temporalitat.

Formulari Tipologia Volum Import

H0330

Concessió d’aigües superficials, d’aigües depurades i d’aprofitaments d’aigües subterrànies de mes de 7000 m3/any, Superior a 200.001 m3/any 4.622,50 € 100.001 i 200.000 m3/any 3.962,15 € 50.000 i 100.000 m3/any 2.641,45 € 25.001 i 50.000 m3/any 1.981,10 € 10.001 i 25.000 m3/any 1.320,75 € Inferior a 10.000 m3 660,35 €

H0338 Transmissió d’una concessió (Canvi de titular)

Superior a 7.000 m3/any

198,15 €

H0337

Modificació del cabal o punt de captació 660,40 €

Modificació d’altres característiques 462,30 €

Altres modificacions/procediments 858,60 €

H0345

Comunicació d’aprofitaments d’aigües subterrànies o d’aigües pluvials

Inferior a 7.000 m3/any

195,80 €

Modificació de característiques 97.95 €

Transmissió d’una aprofitament (Canvi de titular) 39,20 €

H0346

Autorització administrativa prèvia per a la perforació de pous fins a 7.000 m3/any en zona de policia o aqüífer protegit

Inferior a 7.000 m3/any 396,35 €

H0309 Autorització per a la derivació temporal de cabals i per

a rebaixar el nivell freàtic 754,75 €

H0399 Sol·licitud de certificat d’inscripció al Registre d’Aigües 66,05 €

H0348 Contracte de cessió temporal d’un dret 858,60 €

Geotèrmia

Formulari Sistema Volum Abocament / Origen Import

H0397

Tancat - - T=p2/3 (1)

Obert

Superior a 7.000 m3/any Medi 630 €

Clavegueram 2.040 €

Inferior a 7.000 m3/any Aqüífer Protegit 396,35 € Aqüífer No protegit 195,80€ (1)La quantia de la taxa no pot ser inferior a 420 € ni superior a 6300 €. La taxa és el resultat de l’arrel cubica del pressupost de l’actuació (p).

Observacions

En el cas de sol·licituds simultànies de concessió i autorització d’abocament, els coeficients a què fan referència es redueixen d’un 25%.

Amb posterioritat de realitzar el tràmit H0345, si es sol·licita la inscripció de l’aigua del mateix pou fins a 7.000 m3/any (H0345) no es tornarà a cobra la taxa.

(5)

5 Determinació del cànon de l’aigua

Determinació d’ofici del cànon de l’aigua en règim especial (mesurament directe de la càrrega

contaminant).

En els casos de determinació d’ofici del tipus aplicable del cànon de l’aigua, la quota de la taxa és la

següent:

Concepte Import

Aixecament d’acta d’una inspecció puntual (menys de dues hores) 94,03 € Aixecament d’acta d’una inspecció de llarga durada (més de dues hores) 316,31 € Analítica bàsica (MES, DQO decantada, DQO no decantada, SOL, CL, pH) 133,35 €

Analítica de matèries en suspensió (MES) 23,10 €

Analítica de DQO decantada 37,8 €

Analítica de DQO no decantada 37,8 €

Analítica de sals solubles (SOL) 9,45 €

Analítica de nutrients (nitrogen + fòsfor) 70,35 €

Analítica de nitrogen Kjeldahl (orgànic i amoniacal) 37,80 €

Analítica de fòsfor total 32,55 €

Analítica de matèries inhibidores 126,00 €

Determinació de dissolvents per cromatografia 189,00 €

Analítica de carboni orgànic total (TOC) 47,25

(6)

6 Informes generals i informes relatius als espais fluvials

Les taxes a aplicar per a la sol·licitud d’informes a l’Agència Catalana de l’Aigua són les següents:

Informes Preu taxa

Informes amb caràcter general. 79,35€

Si comporta l’anàlisi d’estudis d’inundabilitat. 700,60€

Urbanístics en el marc de la legislació urbanística aplicable. 660,35€ Si els informes s'emeten en actuacions urbanístiques per aprovar projectes d'actuacions

específiques d'interès públic en sòl no urbanitzable, en el marc legal determinat per l'article 48.1.e del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.

79,35€

Informes relatius als espais fluvials

Les taxes per a models matemàtics i documents elaborats en el marc de la planificació d’espais

fluvials(PEF).

Les memòries i annexos estan disponibles en format pdf de forma gratuïta i existeix una cobertura

amb els cabals normalitzats.

Respostes a peticions d’informació Preu taxa

Memòries. 39,62€

Annexos o apèndixs. 79,35€

Modelització hidrològica Preu taxa

Cursos fluvials amb PEF i cabals normalitzats. 1.584,95€

Cursos fluvials amb PEF i cabals no normalitzats. 132,15€

Cursos fluvials en els que es disposa d’informació regional. 79,35€ Cursos fluvials en els quals es disposa d’informació d’estudi de detall. 396,35€

Modelització hidràulica Preu taxa

Cursos fluvials amb PEF i una actuació dins els Sistema hídric(SH). 792,50€ Cursos fluvials amb PEF i una actuació prevista fora del SH. 132,15€ Cursos fluvials en els que es disposa d’informació regional. 79,35€ Cursos fluvials en els quals es disposa d’informació d’estudi de detall. 396,35€

(7)

7 Obres i activitats en zona de domini públic hidràulic (DPH) o en

zona de policia de lleres (ZP).

La realització de qualsevol obra o activitat que comporti l’ocupació i/o la utilització (a dins o a sobre) del domini públic hidràulic (DPH), de la zona de servitud (ZS) o de la zona de policia de lleres (ZP) o dels béns situats en aquestes zones requereix l’autorització administrativa que atorga l’Agència Catalan de l’Aigua.

El domini públic hidràulic (DPH) és el conjunt de les aigües continentals superficials i subterrànies renovables, les lleres de corrents naturals contínues i discontínues, els llits de llacs i llacunes o embassaments superficials a la llera pública i els aqüífers subterranis.

La zona de servitud (ZS) de les lleres és la franja de protecció de 5 metres d’amplada al dos marges de la llera, que són d’ús públic i que té la finalitat de protegir l’ecosistema fluvial i el domini públic hidràulic, de pas públic de vianants i per al desenvolupament dels serveis de vigilància, conservació i salvament, i per a l’amarratge d’embarcacions de manera ocasional o en cas de necessitat.

La zona de policia (ZP) de lleres és la franja de protecció d’un mínim de 100 metres d’amplada als dos marges de la llera i mesurats horitzontalment a partir de la llera on l’ús i les activitats a desenvolupar en aquest sòl es troben intervingudes prèviament per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Formulari Concepte Import

H0358 Declaració responsable de navegació 60,12 €

H0238 DPH Declaració responsable de pastures Sense cost

H0368 DPH Instal·lació d’embarcadors Taxa=p2/3 (1)

H0363

DPH

Autoritzacions d’obres Taxa=p2/3 (1)

Extractives, tales amb aprofitament econòmic Taxa=p2/3 (1) Autoritzacions d’encreuament aeri i subterrani 377,45 €

ZP

Autoritzacions d’obres Taxa=0,5p2/3 (2)

Legalització d’instal·lacions d’explotacions ramaderes

existents 216,10 €

Modificacions agrícoles del relleu sense aportació de terres 216,10 €

Tanques, murs i construccions lineals 76,30 €

H0380 DPH Delimitació de lleres (3)

H0344 Imposició de servitud d’aqüeductes (3)

(1)La quantia de la taxa no pot ser inferior a 420 € ni superior a 6300 €.La taxa és el resultat de l’arrel cubica del pressupost de l’actuació (p).

(2) La quantia de la taxa no pot ser inferior a 210 € ni superior a 3150 €. La taxa és la meitat de l’arrel cubica del pressupost de l’actuació (p).

(3) Procediments d’atermenament i d’imposició de servituds iniciats a instància de part, la quota de la taxa és del 100% de les despeses que es derivin de les tramitacions a proposta del pressupost provisional de l’ACA.

En el cas d’altres procediments relatius al DPH o a la seva ZP la taxa és de 858,60 €.

La quota de la taxa en els supòsits de desistiment inicial abans d’emetre els informes tècnics corresponents és de 63,37 €. La quota de la taxa en els supòsits de caducitat és el 50% de l'import total de la taxa.

(8)

8 Seguretat de preses, embassaments i basses

Per construir i explotar preses i embassaments (preses, rescloses, basses) de més de 5 m d’alçada o més de 100.000 m3 de capacitat, cal l’aprovació d’una proposta de classificació en funció del seu risc potencial en cas de trencament o funcionament incorrecte, i la seva inscripció al Registre de seguretat de preses i

embassaments de l’Agència Catalana de l’Aigua a petició del titular.

Segons la normativa vigent, els titulars de preses i embassaments classificades en tipus A, B o grans preses tipus C, han de donar compliment a un seguit d’obligacions: han de comptar amb unes Normes d’explotació, un Pla d’emergència, així com designar un Enginyer representant de l’equip d’explotació.

En aquestes infraestructures, s’han de sotmetre a informe els projectes, obres, canvis d’etapa en la vida i qualsevol actuació que pugui afectar la seva seguretat.

Formulari Concepte Tipologia de instal·lació

A B C

H0139a Classificació i inscripció al Registre 856,35 € 940,20 € 1.162,05 €

H0139a Inscripció al Registre 242,60 € 223,60 € 214,10 €

H0139a Modificació de dades del Registre 121,30 € 111,80 € 107,05 €

H0139b Emissió de certificat d’inscripció al Registre 75,55 €

H0138a Aprovació de les normes d'explotació 2.311,10 €

H0138a Aprovació del pla d'emergència 2.928,00 €

H0138b

Emissió informes sobre projectes i obres, o sobre canvis d’etapa en la vida d’una presa o

embassament

1.227,25 €

Figure

Actualización...

Referencias

  1. : enllaç
Related subjects :