Ordenança sobre obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal [1991]

Texto completo

(1)

32 ADMINISTRACIÓN LOCAL·

P.M.-98.589 DERBI CL

P.M.-9805-A DERIH CL

P0-8290-P SEAT RITMO T

T-5583-F RENAULT 12 T

TF-0060-G B. M. W. T

V-0287-Y SEAT 124 T

V-8110-RZ SEAT PANDA NS

Barcelona, 26 d'abril de 1991. -El Se-cretari general, Jordi Baulies i Cortal.

A-91 114536-15 my

BARCELONA ANUNCI

En compliment de l'acord municipal del 26 d'abril passat pel qual s'aprovà inicialment l'Estudi de detall de la plaça de Mar del Port Vell, se sotmet a infor-mació pública l'esmentat instrument de planejament pel termini de quinze dies hàbils, comptats des de la publicació d'a-quest edicte al BUTLLETÍ OFICIAL de la província, de conformitat amb allò que disposen els articles 64 i 66 del Decret Legislatiu 1 I 1990, de 12 de juliol.

L'expedient restarà exposat al públic en el Negociat de Planejament d'aquest Ajuntament (avinguda Príncep d'Astú-ries, número 61, 4a. planta,, dies labora-bles, de 1 O a 14 hores). Dins el termini es-mentat els interessats podran exami-nar-lo i presentar les al-legacions que considerin pertinents.

Barcelona, 2 de maig de 1991. - El Se-cretari general, Jordi Baulies i Cortal. P. 17-5-91 A-91114537-15 my

BARCELONA ANUNCI

Conforme a l'article 70,2 de la Llei

111985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, Ja modificació de l'article 21 de l'ordenança d'utilització dels béns d'ús públic municipal (apro-vada pel Consell plenari inicialment el 30 de setembre de 1990 i definitivament el 26 de març de 1991) entrarà en vigor a partir del dia en què acabi la publicació del seu text íntegre en el BUTLLETf OFI-OAL de la província.

Nova redacció de l'article 21 de l'ordenança d'utilització dels béns

d'ús públic municipal

1. Els usos regulats per aquesta orde-nança sotmesos a l'obtenció de prèvia lli-cència s'entenen sempre subordinats a les necessitats de la ciutat, i les llicències que els emparen condicionades <~.1 fet qne l'emplaçament de l'activitat o instaHa-ció que motivi l'ús, per raons d'interès públic, pugui ser traslladat a un altre lloc de situació i categoria anàlogues amb dret a indemnització, si escau.

2. Quan la indemnització sigui pro-cedent, es distingirà, als efectes d'allò que es disposa en el paràgraf següent, entre llicències per a instal·lacions de caràcter provisional i llicències per a instal·la-cions de caràcter definitiu.

3. Les llicències per a instal-lacions de caràcter provisional no donaran lloc a cap indemnització.

4. Si la instal·lació tingués caràcter definitiu, l'Ajuntament abonarà al

titu-lar de la llicència l'import de la seva rea-lització segons pressupost en la data en què fos autoritzada amb deducció, en concepte d'amortització, d'un 3,3 per 100 per cada any o frac-Ció del mateix transcon·egut des d1aquella data, si s'a-torga per un termini de trenta o més anys o per temps indeterminat. Quan el ter-mini hagués estat inferior a trenta anys, la quota anyal d'amortització que es tin-drà en compte als expressats efectes serà la resultant de dividir l'import de la ins-tal·lació pel nombre d'anys pels quals s'hagués atorgat la Uicêncüi.

Barcelona, 19 d'abril de 1991. - El Se-cretari general, Jordi Baulies i Cortal.

P.16-5-91 A-91113455-7my

BARCELONA ANUNCI·.

La Ponència de Nomenclatura, en la sessió de data 28 de febrer de 1991, va acordar el següent:

Donar el nom de plaça del Maresme a l'espai situat entre el carrer del Maresme, de Pujades, rambla del Priin, i carrer de Llull, al Districte de Sant Martí.

En conseqüència, d'acord amb l'article 2.2 de l'Ordenança de Policia de la via públiCa, se sotmet a informació pública el referit acord, pel termini de quinze dies.

Barcelona, 7 de maig de. 1991. - El Se-cretari general, Jordi Baulies i Cortal.

A-91114723-16 my

B.O.P. de Barceló.ha Núm. 122-22.5.1991

BARCELONA ANUNCI

Aprovada inicialment pel Consell Ple-nari, en la sessió de 26 d'abril de 1991, la constitució de l'Institut Municipal de Mercats, l'expedient s'exposa al públic en el Negociat d'Actes i Notificacions (carrer de la Ciutat, número 6, 1r.), pel termini de trenta dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BUTLLETÍ OFICIAL de la pro-víncia, perquè puguin formular-s'hi re-clamacions i suggeriments.

Barcelona, 7 de maig de 1991. - El Se-cretari general, Jordi Baulies i Cortal.

A-91/14752-16 my

BARCELONA ANUNCI

La Ponència de Nomenclatura, en la sessió de data 28 de febrer de 1991, va acordar el següent

Donar el nom de Jardins de Rubio i Tudurí, a l'espai enjardinat situat entre el carrer Sor Eulàlia d' Anzizu, de l' Aba-dessa Olzet, avinguda de Pedralbes i car-rer dels Cavallers, al Districte de Sarrià-Sant Gervasi.

En conseqüència, d'acordamb l'article 2.2. de l'Ordenança de Policia de la Via Pública se sotmet a informació pública el referit acord, pel termini de quinze dies. Barcelona, 7 de maig de 1991. - El Se-cretari general, Jordi Baulies.

A-91114722-16 my

BARCELONA ANuNO

Conforme 11 úl'rtkle 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Lo<;al, l'Ordenança d'Obres i Instal·lacions de Serveis en el Domini Públic Municipal (aprovada pel Consell Plenari inicialment el30 de setembre de 1990 i defi-nitivament el26 de març de 1991) entrarà en vigor a partir del dia en què acabi la pu-blicació del seu text íntegre en el BuTLLETí OFIOAL de la província.

ORDENANÇA D'OBRES I INSTAL"LACIONS DE SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article lr. Àmbit d'aplicació

1. Aquesta Ordenança regula:

a) la planificació de les instal·lacions per a conduccions a la via pública de ser-veis públics de submiitistraments de tot tipus i de les obres i condicions necessàries per als seus establiments, traçat, cons~rvació, supressió, substitució, modificació o

trasllat; ·

b) l'execució de les obres per a l'establiment de les instal-lacions;

e) la inspecció de l'ocupació de la via pública, de les instal·lacions i de l'execució de les obres; .

d) l'ocupació de la via pública, per causa de les esmentades obres i instal·lacions en desenvolupament de l'Ordenança sobre Utilització dels Béns d'ús Public

Muni-cipal. ·

2. La .l!i!ització del domini públic municipal, i les obres i instal-lacions que hi realitzin els conc-:ssionaris de serveis públics municipals es regirà per les normes so-bre serveis dels ens locals, pels plecs de condicions de la concessió i pel corresponent contracte administratiu i, supletòriament, per aquesta Ordenança.

Article 2n. Llicèncïa.municipal

1. L'ocupació de les vies públiques per causa de les instal·lacions per a conduc-cions de serveis públics de subministraments exigirà la llicència municipal prèvia per a la utilització del dominí públic afectat, i podrà comprendre:

(2)

b) el sòl, de conformitat amb el que preveu el paràgraf 2 d'aquest article; e) el vol de la via pública, en els casos excepcionals previstos en aquesta

Orde-nança. ·

2. L'ocupació del sòl s'autoritzarà:

a) amb caràcter transitori, durant l'execució de les obres, per a dipòsit de maqui-nària, materials i enderrocs, instaHació de casetes i obra i coJ.locació de tanques de protecció;

b) amb caràcter durador, ja sigui permanent o temporal, en casos excepcionals degudament-justificats, per a instaHacions accessòries de les conduccions, com tapes d'accés, registre i maniobra, ventilacions de centres de transfnrmació del tipus cam-bra subterrània, caixes de derivació verticals de quatre línies i pals de cables aeris en

els casos autoritzats. ·

. 3. L'execució de les obres requerirà també llicència municipal que tindrà per objecte aprovar el traçat proposat pel titular de la insta!, lació, com també les caracte-rístiques d'aquestes obres i la seva forma i el seu termini d'execució, i s'atorgarà de conformitat amb el que preveu l'article 178 de la Llei del Sòl i l'article I del Reglament de Disciplina Urbanística i altra legislació complementària, o altres normes que les substitueixin, interpretant-la amb criteris bàsicament tècnics i econòmics.

4. La concessió d'una i altra classe de llicències seran actes diferents, amb

inde-pendència que, per raons d'economia i celeritat del procediment, puguin tramitar-se simultàniament en un sol expedient i ser objecte d'una mateixa resolució.

Article 3r. Inspecció municipal

Tant l'ocupació com les obres autoritzades estaran sotmeses a inspecció

munici-pal, que comprendrà: · · ·

1. Pel que fa a l'ocupació del-subsòl; sòl i vol de la via.pública: a) l'exerciCi correcte dels drets d'aquesta ocupació;

b) l'estat de conservació de les obres i les instal·lacions. 2. Quant a les obres:

a) el seu inici a la data assenyalada; b) el compliment dels terminis d'execdció; e) la qualitat i la forma de realització de les obres; d) la reposició dels elements urbanístics afectats.

3. Les empreses concessionàries dels serveis públics i les persones titulars d'ins-tal·lacions ubicades al subsòl estaran obligades a la realització, a càrrec seu, de totes les prospeccions i operacions que siguin necessàries per a la-localització i identificació dels serveis i les instàl·lacions.

Article 4t. Termini de l'ocupació

1.· Les llicències d'ocupació s'atorgaran per un temps indeterminat i podran ser modificades o revocades per raons d'interès públic, de conforriútat ainb el que preveu el CapítolS d'aquesta Ordenança i els articles 21 i 25 de l'Ordenança sobre la Utilitza-ció dels Béns d'Ús Públic Municipal.

2. A la llicència es farà constar el termini d'amortització de l'ohM o instal·lació de què es tracti, que no podrà excedir de trenta anys.

CAPÍTOL li

Planificació

Article 5è. Pla General d'Instal·lacions

L Per garantir l'adaptació de les instal·lacions dels serveis públics de subminis-trament, en cada moment, a les exigències del desenvolupament urbà i al planteja-ment urbanístic, i la consecució dels nivells mínims de quantitat, qualitat i seguretat

establerts a les disposicions generals, es formarà un Pla General d'InstaHacions que tindrà la naturalesa de Pla Especial, de conformitat amb el que preveu l'article 76.·3 a) del Reglament de Planejament Urbanístic, o norma que el substitueixi. Les instal·la

-cions a què es refereix aquesta Ordenança s'ajustaran al que estableix aquest Pla, com també al que disposen eis altres Plans i instruments de planejament que afecten el

Municipi. . .

2. Per a la formació del Pla General d'InstaHacions cada entitat explotadora de serveis públics redactarà un pla que contindrà els extrems següents:

a) estimació de les necessitats futures atès l'increment de consum previsible dels diferents subministraments;

b) ubicació de les fàbriques o els centres productors o distribuïdors dels suomi-' nistraments;

e) assenyalament de les línies generals de transport i distribució i de les estacions de transformació;

d) previsió de les obres a realitzar a l'efecte d'establir, ampliar o renovar les J{ar-xes generals per assolir els nivells adequats i garantir els subministraments

perma-nents. en un termini de cinc (5) anys. ·

3. Els plans d'actuació de les respectives companyies seran sotmesos a l'Ajunta-ment per examinar-los i coordinar-los.

Article 6è. Programa biennal de canalitzacions

Per tal de garantir la perfecta coordinació de l'activitat de les companyies submi-nistradores entre si i en relació amb l'actuació municipal, les empreses i entitats ex-plotadores de serveis hauran de presentar a l'Administració municipal, abans del 30 de novembre de cada any, un programa de les instaHacions que projectin realitzar a la via pública durant els dos anys següents, el segon amb caràcter orientatiu, que haurà d'ajustar-se al Pla General d'InstaJ.lacions que tindrà la naturalesa de Pla Especial, de conformitàt amb el que preveu l'article 76.3 a) del Reglament de Planejament Urba-nístic, o norma que el substitueixi. Les instal·lacions a què es refereix aquesta Orde-nança s'ajustaran al que s'estableix en aquest Pla, com també al que disposin els altres· Plans i instruments de planejament que afecten el Municipi.

Els serveis tècnics municipals corresponents proposaran l'aprovació o les modi-ficacions necessàries al programa de cada empresa amb vista a coordinar les obres de totes les companyies de les que tingui previst realitzar l'Administració municipal. En cas de modificacions, prèviament a la resolució es donarà audiència a les companyies concessionàries perquè informin sobre les raons que puguin justificar el manteniment del programa en la seva redacció originària.

Article 7è. Revisió bimestral del Programa Biennal

El Programa Biennal d'lhstal·lacions es revisarà cada bimestre, en reunió de coordinació amb les companyies de serveis. Al mateix temps, s'inclourà un bimestre més, per tal que sempre es disposi de dos anys complets. S'estudiaran a part les possi-bles urgències que sorgeixin entre reunions.

Article 8è. Coordinació d'actuacions i seguiment del programa

1. Els serveis tècnics municipals podran fixar a la vista del Programa aprovat, als llocs de la ciutat en què.tinguin prevista l'actuació més d'una companyia, les dates i els condicionaments necessaris per obtenir una actuació coordinada de les empreses interessades, de manera que en un sol termini d'execució, sense solució de continuï-tat, es realitzin les diverses instal·lacions projectades. .

(3)

A les llicències d'obres que s'expedeixin'es farà constar expressament el

condicio-namentoportú

per

garantir la coordinació necessària.

2. Per cdnèixer en tot moment el desenvol\lpament de la planificació, l'

Admi-nistració municipal ¡>Qrtarà un registre de les instal·lacions en execució i de les

mera-ment projectades~ •

3. Les empreses subministradores de sérveis que disposin les instaJ.lacions al

subsòl estaran obligades, d~sprés del requeriment previ municipal, a realitzar els

tre-balls necessaris que garanteixin aquesta coordinació.

4. .

a) s•estableix una duració màxima d'un mes per a tota obra o tot tram d'obra programada;

b) s'estableix una duració màxima de tres dies per a tota obra no programada o

d'urgència; ·

e) els ser\reis tècnics municipals podran ampliar o reduir els terminis de les obres

en funció de circumstàncies especials que es manifestin a la sol· licitud de llicència o que sorgeixin durant l'execució de l'obra.

CAPÍTOL HI·

Instal•lacions de serveis

Article 9. Modalitats

ta instal·lació de les xarxes generals de subministrament a Ja via pública

s'efec-tuarà mitjançant conduccions: ·

a) en galeries de serveis;

b) en caixons de serveis (o galeries no visitables); 'e) en tubulars;

d) enterrades.

Les instal·lacions per cable ahrol tindran caràcter excepcional i provisional i

no-més s'autoritzaran en els casos expressament determinats. ·

1. Es consideraran galeries de serveis els corredors subterranis destinats a

allot-jar les conduccions dels subministraments públics que per les seves característiques

permetin lliure ac,cés a la totalitat del seu recorregut per realitzar les operacions

d'ins-tal·lació, conservació, manteniment i reparació dè les conduccions situades al seu in-terior.

Així mateix, podran existir galeries visitables especialitzades per a Alta Tensió, en què únicament podran instal·lar-se aquest tipus de conduccions.

2. Es considerarà galeria no visitable, o caixó de serveis, els recintes o corredors coberts amb lloses i accessibles des de l'exterior que permetin la instal·lació al seu in-terior de conduccions i serveis de les diferents empreses concessionàries.

3. Es consideraran tubulars les instal·lacions destinades a contenir conduccions de subministraments públics quan l'estesa de cables o tubs al seu interior pugi fer-se sense que calgui obrir el paviment, però sense que permetin el lliure accés humà al seu recorregut total. Podran ser unitubujars o multi tubulars, segons que permeti l'estesa d'un o de diversos conductes o tubs.

Els tubulars s'hauran de fabricar amb formigó, fibrociment, PVC, materials

cerà-mics o altres degudament homologats, aptes per suportar les càrregues previstes i

re-sistents a la corrosió.

· Els tubulars se situaran en general sota les voreres. No obstant això, en carrers de

vorera d'amplada inferior a 1,50 metrês, podrà autoritzar-se la col·locació sota la

calçada. .. . · ·

4. Seran conduccions enterrades les que es col·loquin directament al subsòl

sense utilitzar conductes preexistents, de manera que no es puguin retirar o reparar sense ·obrir·el :P!l'viment.

Les conduccions enterrades hauran de situar-se sota les voreres, tret que la densi-tat de serveis existents ho in1possibiliti.

5. En tots els projectes d'urbanització es determinarà, com un element més, els tipus o modalitats d'instaHació de serveis que correspònguin a cada via i Ja seva si-tuació en aquesta.

Article !Oè. lnsta¡.¡acions especials .

No es permetran instaHacions diferents de les descrites anteriorment establertes en aquest capítol, llevat de casos excepcionals degudament justificats i després de l'autorització expressa prèvia de l'Alcaldia o de qui delegui.

Article 11 è. Conductors d'aigua . .

1. Les conduccions d'aigua s'instal·laran al subsòl d'acord amb la norma tèc-nica pròpia d'aquest servei i conforme a les disposicions de planejament urbanístic

vigent. .

2. ' Serà obligatòria la utilització de les galeries destinades.a l'encreuament dels

vials, quan existeixin o quan estiguin previstes al planejament, tret de situacions ex-cepcionals que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament.

Article 12è. Conduccions de gas

I. Les conduccions de gas s'instal·laran al subsòl d'acord amb la norma tècnica

pròpia d'aquest servei i conforme a les disposicions de planejament urbanístic

vi-gents.

· 2. Serà obligatòria la utilització de les galeries destinades a l'encreuament dels

vials, quan existeixin o quan estiguin previstes al planejament, tret de situacions ex-cepcionals que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament.

Article 13è. Conduccions elèctriques

1. Les conduccions elèctriques s'instaHaran al subsòl d'acord amb la nÒrrna tècnica pròpia d'aquest servei i conforme a les disposicions de planejament urbanístic vigents.

2. Serà obligatori l'allotjament en galeries de serveis, quan existeixín o quan es-tiguin previstes al planejament urbanístic, de tota nova conducció de transport d'e-nergia elèctrica de més de 66 Kv, llevat de situacions excepcionals que requeriran la autorització expressa de l'Ajuntament.

3. Serà obligatòria Ja utilització de les galeries destinades a l'encreuament dels vials, quan existeixin o quan estiguin previstes al planejament urbanístic, tret de

si-tuacions excepcionals que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament, i a la

resta d'encreuaments de vials o canalitzacions per calçada s'utilitzarà el sistema dega-leries no visitables o tubulars.

4. En els altres casos podran ser enterrades.

Article I 4è. Conduccions de telefonia i comunicacions

1. Serà obligatori l'allotjament en galeries de serveis, quan existeixin o quan

es-tiguin previstes al planejament urbanístic, de tota nova conducció de la xarxa de transport de telecomunicacions, tret de situacions excepcionals que requeriran l'auto-rització expressa de l'Ajuntament.

2. Serà obligatòria la utilització de les galeries destinades a l'encreuament dels vials, quan existeixin o quan estiguin previstes al planejament urbanístic, tret de si-tuacions excepcionals que requeriran autorització expressa de l'Ajuntament, i a la resta d'encreuaments de vials o canalitzacions per calçada, s'utilitzarà el sistema de galeries no visitables o tubulars.

3. En els altres casos s'utilitzarà el sistema de galeries no visitables o tubulars.

Article 15è. Altres instaJ.lacions de conducció per cable

(4)

de-l'article 9: Tot això sense perjudici del que s'estableix a l'article 10 de la Llei 31/1987; de 18 de desembre d'Ordenació de les Telecomunicacions.

·- Articlè l6è. Ubicació, profunditats i distàncies mínimes

l. .Les conduccions, quan no s'instal·lin en galeries de serveis, visitables o no, se situaran sqta la vorera i a)a profunditatque s'in<;lica a continuació, sempre que sigui

possible: . ·· · ,

Classe de servei

,.

Profunditat lliure mínima respecte de la rasant de la vorera en metres

l. Electricitat alta tensión . . •. . . 0,80

i.

Elèctricitat baixa tensió ... , •. . . 0,60 3. Gas ... ; .. , ... 0,80

4. Aigua ... , ... -: ... , ... ·-·... ... . 0,80 5. Telèfonsialtresconduccionspercable . . . 0,60

2. Podran autoritzar-se les conduccions a diferent profunditat de les indicades al paràgraf anterior en casos aosolutament justificats si ho considera l'Administració municipal, sempre que s'adoptin les mesures complementàries de seguretat que en . cada cas s'assenyali a les reglamentacions especifiqués de èada servei.

3: Les distanciés mínimes entre conduccions dè'diferents serveis, tant si trans-coiTehparal·leles corn

a

les seves interseccions o encré'uanients, no podran ser infe-riors

a

les· seguénts, sempre que sigui possible:

.,.. èntre'conduCcionsdegasi·elèctriques: 0,20 rn.· - entrè·cònducdons'de glis i canonades'd'aigua: 0,50 m.

La distància mínima entre les conduccions de gasí qualsevol altra iristal-lació hi-dràulica que no sig'Ui de les esmentades al paràgraf anterior, quan discorrin paral·le-les, no podrà ser infèrior a 0,80 ~. ·

Les oistànèiés.rnínirnes indicades:

a) Es mesuraran entre les generatrius exteriors d'ambdós conductes;

b) podran ser ampliades en els casos en què l'Administració municipal ho estimi convenient pér raons de seguretat;

e) es podran reduir quan no sigui possiblerespectar-les sempre que els instal· la-cions siguin especialment i degudament protegides i aïllades, mitjançant l'aplicació dels mitjans que en cada cas determini .l'Administració municipal i s'ajustin al que prescriuen els Reglaments corresponents.

Article 17è. Condicions 'tèCniques i elements de protecció

Les conduccions hauran de reunir les condicions tècniques i els elements de pro-tecció i seguretat establerts perles normes vigents en el moment de la seva realització i especialment les següents:

1. En les línies aèries que subsisteixin o s'autoritzin amb caràcter provisional d'ara endavant: ·

a) L'altura mínima dels conductors des del terra en càp cas serà inferior a l'esta-blerta a la normativa vigent.

· b) Els pals o suports, que en cap cas podran col·locar-se a la calçada de la via pú-blica, hauran de ser especiars per al servei i reunir les característiques adequades per garantir Ja continuïtat del subministrament i la seguretat del personal obrer i de ter-cers. Excepcionalment podrà autoritzar-se que la línia de subministrament a instal·la-. cions ·provisionals recolzi en elements existents i no destinats a l'esmentada funció, sempre que es compelixin les condièions mínimes de seguretat que exigeixen les dis-posicions vigents, sota la responsabilitat exclusiva de l'empresa, les especials que de-termini l'Administració municipal i, en tot cas, les següents:

- utilització de cables aïllats autosuspesos o anàlegs; - garantia d'integritat per als suports;

.-- aspecte estètic al més discret possible;

- supressió en el termini no inferior a quinze dies següents a la desaparició de les circumstàncies que hagin motivat el seu establiment.

Els conductor col-locats en suports subjectes als edificis o que en són pròxims hauran de ser inaccessibles i compliran tots els requisits dels Reglaments electrotèc-nics vigents.

2. No podran autoritzar-se, en cap cas, instal·lacions d'esteses aèries, ni pals o suports contigus o subjectes a edificis artístics, històrics, arqueològics, típics o tradi-cionals inclosos als catàlegs a què es refereixi la Llei del Sòl.

Article l8è. lnstal·lacions d'enllaç i/o presa

Les instal·lacions d'enllaç de les xarxes generals a1s usuaris s'atindran al següent:

1. Es col·locaran normalment enterrades quan la conducció de què derivi esti-gui situada al subsòl.

2. Les connexions, tant per a serveis públics corn per a serveis particulars, es fa-ran sobre les xarxes generals de distribució del carrer. .

3. Seran d'aplicació a }es connexions les condicions tècniques establertes per a les xarxes generals de subministrament a l'article anterior.

CAPÍTOL IV

Llicències

Article 19è. Obtenció

Qualsevol obra a realitzar al sòl o subsòl dels espais lliures municipals de domini o ús públic estarà sotmesa a l'obtenció de prèvies llicències o autoritzacions munici-pals d'obra i ocupació o, si s'escau, permís d'urgència, i al pagament dels tributs i preus públics corresponents, segons la normativa aplicable a cada supòsit.

Article 20è. Classes d'ocupació

Les llicències mu~icipals per les quals s'autoritzil'qcupació de la via pública segons aquesta Ordenança I la de_ la Utilització dels Béns d'Us Públic Municipal seran de les

classes següents: · a) definitives.;

b) provisionals; e) transitòries.

1. Seran llicències definitives d'ocupació les de conduccions en galeries de ser-veis, en caixons de serser-veis, tubulars o enterrades de conformitat amb el que preveu

aquesta Ordenança. .

2. Seran llicències provisionals les que es concedeixin amb caràcter

excep-cional. ·

3. Seran llicències transitòries les que s'atorguin respecte de·la porció de vial ne-cessària arran de l'execució d'obres per a la instal·lació de conduccions.

4. Les llicències d'ocupació atorgaran al seu titular, dintre dels límits assenya-lats, el dret a ocupar la via pública:

a) en les llicències definitives, durant un termini mínim igual al calculat per a l'a-mortització de les obres i instal·lacions;

b) en les llicències provisionals, fins que procedeixi la conversió de les instaJ.la-cions en definitives;

(5)

I

¡,

!

!

·

s

:

El titular de I~ llicència haurà de:

a) exercir ~I dret d'ocupació m1tjaiÍçant conduccions que s'adaptin a les

condi-cions t~cniques establertes en aquesta OrdenanÇa, a le.s que es consignin a la llicència

d'obres i a les normes tècniques d'obligat compliment que siguin pròpies de cada.

servei· ·

b) 1\iustar-se en l'ocut>ació del sòl, durant el termini d'execució de les obres, a les condicions previstes en aqúesta Ordenaruça i a les que específicament s'assenyalin a

la llicència; . . . ·

e) satisfer els tributs i els preus públics corresponents;

d) indemnitzar els danys que a conseqüència de les instal·lacions puguin ocasio-nar-se, per culpa o negligència, al Municipi;

e) cessar en l'ocupació deia via pública i al consegüent trasllat de les instaf·la-cions en el supòsit de llicències transitòries.

Article 2lè. Extinció

1. Les llicències s'extingiran:

a) en el cas de no ús o incompliment de les condicions, tant de les consignades al document de la llicència com de les generals establertes en aquesta Ordenança;

b) per renúncia del titular de la llicència;

e) per infracció del planejament o de l'ordenament urbanístic i en els supòsits

previstos per aquest; . ·

d) per pèrdua de la titularitat del servei públic del subministrament correspo-nent, excepte en el supòsit de traspàs entre companyies.

2. Extingida la llicència, el titular haurà de posar fi a l'ocupació i retirar les ins-tal·lacions existents llevat que se l'autoritzi expressament a abandonar-les. Si l'inte-ressat no procedeix a la desocupació, l'Administració municipal la realitzarà a càrrec

d'ell. ·· ·· · .· · ·. . · ·

' . 3., Quall s'autoritzi l'abandonament de conduccions de gas, sigui quin sigui el

seu diàmetre, haurà de ventilar-se per eliminar qualsevol rastre de gasi tapar-se'n amb guix els extrems.

Article 22è. Llicència d'obres

1. Les llicències per a la realització d'obres a què es refereix aquesta Ordenança podran estar supeditades, alhora que a l'observança de determinats terminis d'inici i

acabament, a la fixació d'horaris i intensitats en el desenvolupament dels treballs i les

. modalitats d'aquests, i especialment quan afectin la seguretat de< les edifièacions i al-tres serveis confrontants o al mínim entorpiment del trànsit de vianants i vehicles.

2.

.L'Ajuntament denegarà la llicència quan l'obra o la instal-lació sol·licitada

entri en contradicció o pugui quedar afectada per futurs serveis municipals o obres. Així mateix es. denegarà la llicèqcia quan, segons el criteri municipal, existeixin unes

altres alternatives pel que fa al traçat .o les condicions de la instaHació que suposin

una menor afectació a la :vialitat. .

_ 3. La llicència d'obres atorgarà al seu titular el dreta executar les obres dintre

del termini assenyalat a l'efecte, amb subjecció al que disposa aquesta Ordenança i a

· les condicions especials establertes a la llicència. Si a la llicència no s'assenyala el

ter-1llini d'execució de les obres, es cónside~rà que aquestes hauran de realitzar-se abans

dels sis (6) mesos del seu atorgament, i es .considerarà caducada a partir d'aquell

mo-ment, llevat que per mitjà de la justificació oportuna fos sol·licitada pròrroga.

Article 23è. Classes di llicències d'obres

Les llicències d'obres podran ser: .

a) per a la construcció o reforma. 4~ galeries o caixons de serveis;

b) ¡)er a la instal·lació, la substittiéió; là mOdificació, el trasllat o la supressió de conduccions a les esmentades galeries o als esmentats caixons de serveis o en

tu-bulars; ' ·

e) de canalitzaCions per a instal·lació, substitució, modificació, trasllat o

supres-sió de conduccions enterrades que formin part de la xarxa general de serveis; d) de connexions i/o preses per a instal-lació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions enterrades que constitueixin connexions de la xarxa general

als usuaris i la longitud de la qual no excedeixi de 25 metres;

e) per a instaHació, substitució, modificació, trasllat o supressió de conduccions aèries.

Article 24è. Projecte

A la sol· licitud de les llicències d'obres a què es refereix l'article anterior, s'hi ad-juntarà el projecte redactat pel facultatiu competent, per triplicat i degudament vista

pel Col·legi professional corresponent, tret en el cas de conduccions telefòniques, en·

què únicament s'exigirà en aquelles obres en què, per la seva importància i excepcio-nalitat, resulti necessari. Aquest projecte haurà de contenir com a mínim les dades

se-güents: .

a) natúralesa de l'obra i les instal·lacions i modalitat d'aquestes;

b) expressió de si es tracta d'una instal·lació nova, una substitució, una modifi-cació, un trasllat o una supressió de conduccions preexistents;

e) emplaçament, dimensions i altres característiques de les obres;

d) referència detallada de la seva inclusió al Pla Especial o al Programa Biennal, tret que es tracti d'obres d'interès especial en què es donarà compliment al que

dis-posa aquesta Ordenança; ·

e) plànol detallat, en planta, a escala 1:500 en què s'especificaran:

1) les instaHacions que es projectin, tant en planta com en secció de la ra~a;

2) les instal·lacions pròpies de l'entitat soHicitant emplaçades a les vies

públi-ques afectades per l'obra, referides a les alineacions oficials, amb indicació, segons· les

normes que l'Administració municipal assenyali; _

- de les instaHacions existents que hagin de romandre; - de les que s'abandonin;

- de les que hagin de desaparèixer;

- dels tubulars de reserva que es deixin, si s'escau, i del seu emplaçament.

3) les instal-lacions d'altres companyies que puguin resultar afectades per la que

es pretengui instal·lilr o puguin condicionar-la, en obres que per la seva singularitat l'Administració ho consideri necessari;

4) indicació sobre el plànol de l'arbrat i altres elements urbanístics a què pugui

afectar l'obra, amb expressió de les dades necessàries per a la seva identificació i valo-ració.

t) indicació de si s'haurà de prohibir o limitar la circulació;

g) materials que s'empraran;

h) equips de treball i maquinària que s'utilitzarà;

i) duració previsible de l'obra i calendari d'execució; j) pressupost de les obres i instaHacions.

Article 25è. Llicències de connexions i/o preses

La sol· licitud de les llicències d'obra de connexions i/o preses hauran de

presen-tar-se d'acord amb els models establerts i, en tot cas, haurà de contenir les dades

se-güents: ·

a) classe de connexió o presa;

b) tipus de canalització que es reàlitzarà, emplaçament, dimensions i altres

ca-racterístiques; ·

(6)

• I ; < : ! ~ .~. -.

> , , CAfÍTOJ.- V

ÈxecucW.~eJ~s ...

obres

·

;.

Article

26ê;

.

Galeries.dhervéis .

. . ~énse perjudiCi del que disposin els piíms corresponents de galeries de serveis que pugum ap¡:ovar•se; la construcció d'aquelles podrà realitzar-se:

_ . l., Çonstrucció per par:t.de l'Ajuntament. -La construcció de les galeries de

ser-vei. previstes a l'anualitat corresponent del Programa d'Actuació Municipal podrà

reahtzar-se: · . .

a) Com un dels elements d'urbanització de les vies públiques, a efectuar

junta-ment amb els altres mitjançant la licitació conjunta, sense perjudici de la modalitat de

finançament que li és peculiar, o

b) com a obra independent que es realitzarà, si fos possible, abans de la pavi-mentació o renovació de la pavipavi-mentació de la via pública.

2. Construcció per part de les empreses concessionàries. - Les empreses de

ser-vei:S públics podran prendre la iniciativa de construir, exclusivament a càrrec seu, ga-lenes de serveis, després de la concessi<} prèvia de les llicències d'ocupació i d'obres

corresponents de. conformitat al que disposa aquesta Ordenança.

3. L'Ajuntament podrà així mateix adjudicar, després dels tràmits legals

perti-nents previs, la construcció i l'explotació de galeries de serveis a través d'una con-cessió.

Aitièle. 27è. Tubulars

· Els tubulars es consideraran element urbanístic i les companyies

subministrado-res realitzaran la seva instal-lació d'acord amb el Pla General i el Programa Anual d'Instal·lacions.

La instal·lació exigirà l'obtenció prèvia de les llicències corresponents d'ocupació

i d'obres. ·

. Article 28è. Limitacions i prevencions .

·t. Als efettes de concessió de la llicència d'obres i assenyalament de termini i

dates inicials i finals per a là seva execució, es tindran en compte les prevencions se-güents: ·

a) no s'autoritzarà el treball simultani de dues entitats al mateix tram de carrer llevat que hagin d'utilitzar la mateixa rasa, o que aquesta simultaneïtat figuri a la pro: posta d'acció coordinada, acceptada pels serveis municipals competents;

b) no es podrà realitzar cap canalització dintre dels tres anys següents a la recep-ció provisional d'obres de nova pavimentarecep-ció, renovarecep-ció o millora de calçades i d'un

any pel que fa a les voreres, i . '

e) podrà no concedir-se cap assenyalament de nova obra, si l'entitat peticionària es troba fora determini en la realització d'altres obres o ha incorregut en la seva

execu-ció en alguna anomalia sense solucionar. .

2. No obstant això, en casos excepcionals, l'Alcaldia o persona que delegui

po-drà utilitzar la concessió de llicència sense subjecció a les regles establertes al paràgraf anterior, però en el supòsit de l'apartat b) de l'esmentat paràgraf, el peticionari haurà

de reposar el paviment del vial en les condicions i l'amplitud que fixi la Inspecció

Mu-nicipal Facultativa.

Article 29è. Calendari

Les llicències d'obres podran fixar el calendari d'aquestes, les condicions d'exe-cució, els materials i la maquinària que s~ emprarà, la data de l'inici i la duració de les obres, l'horari de treball, els torns obligatoris continus per intensificar-lo, i qualsevol altra dada per tal de garantir la seguretat de la circulació de vianants i vehicles i reduir al mínim les molèsties al públic.

Si les. obres

han

d'impedir o restringiria circulació, s'han ·d'assenyalar prèvia-ment les_ VIes per les quals haurà de desviar-se, segons instruccions de l'Administració municipal.

~n el cas que en :les obre~ s'hagin d'utilitz~ vehi~les o maquinària especial que pugum afectar el pav1ment, s assenyalaran els 1tmerans que aquells hagin de seguir i

les mesures de seguretat que hagin d'adoptar-se. ·

Article 30è. Obligacions del titular de la llicència El titular de la llicència estarà obligat a:

a) el comp~iment de les normes generals establertes en aquesta Ordenança quant,

a les característiques de les instaHacions i la forma d'execució de les obres i de les

condicions especials que s'estableixin a la mateixa llicència; '

b) el pagament dels tributs i preus públics correspon!lnts;

e) la constitució del dipòsit regulat en aquesta Ordenança;

d) 1~ indemnització dels danys ~ ~e~judicis que a conseqüència de les obres

po-den ocasionar-se a tercers o al Mumc1p1; , ·

e) designar un tècnic competent, responsable de

la

direcció de l'obra· ·

f) comunicar amb l'antelació suficient les dates de replantejament i urici de les

obres.

Article 3lê. Extinció de la llicència

Les llicències d'obres quedaran sense efecte:

a) si les obres no s'inicien a la data o el termini assenyalat, llevat de justificació raonada presentada per escrit i obtenció de la pròrroga oportuna;

. ~) qu~,n el ~tme d'exec~ci? no ~'adapti a les prevenCions específiques que con-.

tmgUI la lhcènCia o al que S1gu1 habitual segons l'ús en obres de la mateixa classe· ~) quan no s'apliquin els toms de treball, maquinària i equips assenyalats a la

lli-cència;

-d) per incompliment de les mesures de precaució establertes en aquesta

Orde-nança. ·

, Extingi.~_I3; llicència, el se~ ~tular haurà_de reposar la via pública a l'estat que te~ ma abans d tmc1ar-se les obres. S1 no ho reahtza, sense cap dilació, procedirà a

efec-tuar-ho l'Administració municipal a càrrec de l'obligat

Article 32è. Dipòsit

. .1. , Prèvia~ent a l'expedició. de. la llicè~cia.d'obres, el peticion~ri, llevat que gau-deiXI d exempc1o haurà de const1tu1r un dipòsit que fixarà l'Admmistració per res-pondre de:

a) el cost de reposició de paviments i instal·lacions, voreres, arbrat, jardins iai-tres elements urbanístics malmesos, inclosos els paviments de carrers no afectats di-rectament per l'execució de les obres, però que pel fet de ser immediats o vies d'accés a la zona de les obres, sofreixin danys, per manca de les condicions necessàries per

ha-ver suportat el pes de la maquinària emprada a l'obra; . '

b) els danys i perjudicis que els elements urbanístics indicats puguin sofrir com a conseqüència de l'execució de les obres;

e) les despeses ocasionades per les desviacions del trànsit.

2. En la constitució del dipòsit previ es tindran en compte les normes següents:

a) cada dipòsit únicament podrà garantir les obligacions corresponents a una

sola obra; · r

. b) quan la llicència per a una obra la sol·licitin solidàriament o mancomunada d1verses entitats, el dipòsit serà únic i conjunt per a totes;

e) el dipòsit podrà constituir-se en metàl-lico mitjançant aval bancari. La d~v<?lució ~el dip~sit només es verificarà transcorregut, si s'escau, el termini de garantia 1 despres dels mformes corresponents previs que acreditin que les obres

(7)

tats' i que s'han indemnitzat els perjudicis ocasionats a aquests a conseqüència de les obres: .. ,

Per ala valoració dels danys causats a l'arbrat es tindrà en compte: l'edat, la cor-pulència' la dificultat de reposició i la minva del seu desenvolupament biològic.

· 3: ·

La

corlstitució del tlipòsit es podrà efectuar anualment, segons el volum d'o-bra qucda·compa~yia realitzi l'any Hnmediatantentanterior~

·.! '

Article 33è. Execució de les obres

· L Pera l'execució de les obres, el titular de la llicència haurà de disposar de l'as-senyalament de dates, que és un document on consten l'emplaçament, la classe d'obra a realitzar (canalització, connexió o presa o reparació d'avaria) i les dates d'inici i fi-nalització dels treballs. Aquest document ha de trobar-se a peu d'obra i l'executor de les obres ha d'exhibii:~lo

a

requeriment de la inspecció municipal o de la Guàrdia

Urbana. · · · · · ··· .

2.

'

Les

obres s'efectuaràn.segons el projecte aprovat. Si en l'execució de les obres l'éntitat troba un entorpiment al subsòl que impedeix el traçat previst, ho comunicarà a l'Administració municipal i se sotmetrà, si s'escau, a les indicacions que aquesta fortliuli. · · · · · · ·

Article:34è;·· ·Replantejament · '

Abans de començar les obres, el seu director farà un replantejament sobre el terreny en què podrà assistir un tècnic municipal.

Es realit~aran de manera que s'ocasionin els mínims perjudicis a les infrastructu-. res confrontants, l'arbrat, els jardins, l'enllumenat, els senyals de circulació, o

qualse-vol altre element d'urbanització o a les instal·lacions de tota classe existents.

. A les obres en què sigui aconsellable, per la duració, les molèsties que ocasionin al vêïhat; vol'ufu econòmic, amplitud, paviments d'especial interès o exigència del tràn-sit, s'adoptaran les mesures-excepcionals de planejament, obres accessòries, senyalit-zaCions i-ciréulació que, des¡)rés d'un estudi previ, detenninarà l'Administració

mu-n'icipàl.

''" (

:,

.

Qúaid'Ajuntamênt exigeixi, en casos especials, l'establiment de toms continus, finsi tót de'nit o a intervals determinats, amb l'obligació d'establir provisionalment la circulació a hores tonvenients, l'entitat haurà d'aportar els mitjans auxiliars d'iHu-~iilació,;"senyals de circ~ció, de seguretat i altres addicionals que calguin.

Artièle.

3$è.

·

N.o;mes de tanéat i"senyalització

Tptes les obres bauràn de tenir tanques indiqtdores, runb un rètol normalitzat se-gons les prescripÇions del Capítol 9 d'aquesta Ordenança.

.. L'Ajuntament podrà'adoptar un sistema de tancat normalitzat per a totes i/o c~da una de les companyies de serveis públics, en el qual es diferenciïn clarament si les obrés corresponen a treball~.~P.rogramats o a reparacions d'avaries.

' . •.. -: . . . . . . ·~ (!: .

Article 36è.. Executor de les obres·

1.· Ettitulàr de la llicència podrà realitzar les obres directament o mitjançant e111p~sa especialitzada, havent d'acreditar en tot cas la disponibilitat dels mitjans tèc-nics neèessaris,per a la bona exeéució dels treballs i indicar-ne el nom .del tècnic com-pètent responsable. '

•,<Els-titulars de les llicències o les empreses contractistes hauran de disposar d'un equip què· comprendrà, com a mínim, els elements de compactació mecànica, obra, pavimentàcíó~,transpotti:altressufi:éients per executar els treballs en els terminis as-senyalats:

i..;·

'

'\{

''

· :'

.

,-

,

,_,,- ·.·

'- · ·

E\s contraçti.stes que estiguin incapacitats com a conseqüència de qualificació desfavcirable'en:alguna obra o algun servei no podran realitzar les obres mentre duri el Pêri&ie'fí'indiï)abiiació. '· · ·

2. L'Administració municipal p.odrà realitzar, a càrrecdel titular de la llicència, el rebliment de rases i la reposició de paviments, després de la justificació i el

requeri-~m~~L ·

3. L'execució de les obres s'ajustarà estrictament al calendari i als horaris aprovats.

4. L'Administració municipal, per raons d'iritetès públic, podrà introduir du~ rant l'execució modificacions al pla de les obres, tant ~i afecten el calendari o l'horari, com els torns de treball o la maquinària a emprar.

5. Si per causes justificades no fos possible iniciar les obres a la data fixada a l'assenyalament, l'entitat podrà sol·licitar l'ajornament a l'Administració municipal. Igualment, si en l'execució de l'obra l'entitat troba entorpiment al subsòl que es-tima que ha d'impedir el compliment del termini fixat per finalitzar-la, sol· licitarà à l'Administració municipal la pròrroga oportuna, amb justificació de les causes al·le-gades. Aquesta sol·licitud haurà de realitzar-se 24 hores abans de complir-se elter-mini indicat a l'assenyalament.

En tots dos casos, l'Administració municipal fixarà el nou assenyalament de

da-tes per realitzar els treballs. . . . : ...

6. Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició-dels agents de l'auto~

ritatmunicipaleldocumentd'assenyalamentde~tesenquèfig~ràelcalendarii.els

horaris aprovats, i hauran d'exhibir-lo quan siguin requerits per a això. ·

Article 37è. Obertura i rebliment de rases i disposició de materials a la via pública l. L'oberturai el rebliment de rases i la disposició de materials es realitzarà d'a-cord amb les condicions. que assenyala el Capítol 9.

2. No es podrà procedir al rèbliment de les rases i la reposició del paviment sense haver-ho notificat a la inspecció tècnica municipal amb l'antelació suficient perquè aquesta pugui efectuar les comprovacions oportunes. La inobservància d'à-quest requisit podrà ser motiu que s'ordeni el buidat de la rasa.

· 3. Tot rebliment de rases haurà d'assolir una densitat del 98 per cent de l'assaig <<proctor modificat» en calçades i del 90 per cent en voreres.

4. A les vies sense paviment, els rebliments hauran igualment de co~paçtar,~se al9 5 per cent del «proctor modificat», malgrat que la resta del terreny vial no assoleixi aquest límit.

Article 38è. Reposició provisional del paviment

l. No hi haurà solució de continuïtat entre els treballs de rebliment de la rasa i els de reposició de paviment. Quan per circumstàncies especials hi hagi solució de continuïtat, sempre haurà de construir-se un paviment provisional d'acord amb el que preveu el Capítol9. L'empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments provisionals i especialment en casos de pluja o altres incidències.

2. Per a cada obra, la longitud màxima de rasa sense paviment provisional o de-finitiu serà de 130 metres, excepte les destinades a cabies elèctrics d'alta tensió i telbfò-nics que podrà ser de 250 metres o superiór; després de la justificació prèvi~. ·

Article 39è. Reposició de paviments

1. Els materials utilitzats en la reposició del paviment hauran de complir çl Plec de Condicions Vigents de l'Ajuntament, ien el seu defecte el Plec de PrescripCions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (t>.G. 3-75), del MOPU.

2. La reposició definitiva del paviment s'efectuarà d'acord amb les prescripcio-nes considerades al Capítol 9 d'aquesta Ordenança ..

Article 40ê. Supressió de barreres arquitectòniquès

(8)

dispo-sin,de guals per a Íninusv~lid~ ~ls pa,ssQs de vi~ants, el titular de la llicència haurà de

con~~ruir-lps, d'acòrd amb r()r~enança qèSupressió de Barreres Arquitectòniques.

Artidé 41 è. Recepció de les obres

I. Les obrés de construcció, reparació iconservació de galeries de serveis i les dê reposiciódelpavimenfiorêcotistriicció dels altres elements i instal·lacions munici-pals afectats perl'obert:Urade rases, tindran la consideració d'obres públiquesmunici-pals a l'efecte que la seva recepció i la seva qualificació quedin sotmeses al compli-ment de les formalitats i els requisits establerts al Reglacompli-ment de Contractació de les CorpòradonS: locals. · · .

•2. Després dè la recepció provisional prèvia de les obres, la companyia haurà d'aportar un certificat de 'qualitat de l'obra.

.Si es detectenanomalie.s durant l'execució de les obres, l'Ajuntament podrà

exi-W"Ia

presentaci~ dels proctors,)~~provetes i els assaigs que s'estimin oportuns, realit-zats per un laboratori homologat. · .

-3. Les obres tindran un període de garant~a d'un any, a comptar des de la seva recepció provisional. Durant aquest termini, l'empresa vigilarà i tindrà cura del bon · estat de l'obra, i procedirà a les reparacions necessàries que ordeni l'Administració municipal. La recepció définitiva estàrà ·condicionada al que preveu aquesta Orde-nança. En tot cas, es retindrà la indemnització dels danys i perjudiCis que poguessin

tenir llòc. · · · ·

Artiéle

42è:

Pla de

fi

d'obra · ' '

. Eiúoies les carialitzaèions, les companyies de serveis públics lliuraran a

l'Admi-. riistr!lció, en un termini mà~m detres 111e~os un pla de fi d'~brareal de lainstal·lació, anib 'òts els detalls nece~s.aris per·situài' êxactament·les instaHàcioris; tant en 'planta c_om en alçat, pla que serà èl vàlid a tots els èfècies i que servirà per traçar una

cartogra-•fia de sÇrveis. ·

., CAPtTOLVI

Conservació i reparació d'instal·lacions

Article 43è. Conservació de galeries de serveis

La conservació de les galeries de serveis sèrà responsabilitat del seu promotor, sense perjudici del que. es disposi al pla general o. especial corresponent.

Article 44è. Prevenció d'e danys a la via pública

Per tal d'evitar danys als elements de la via pública, les companyies concessionà-ries dels serveis hauran de mantenir les instal·lacions en perfecte estat de conservació, mitjançant el compliment estriête de les normatives tècniques vigents en la matèria.

Article 45è. Indemnitzacions

l. Tots els danys q~e s'ocasionin als elements urbanístics, com a conseqüència d'avaria en les conduccions o funcionament negligent de les instal;lacions, haurà de ser indemnitzat per l'empresa propietària.

2. En especial els arbres i altre tipus de plantacions mortes, a conseqüència d'e-manacipns de gas procedents d'alguna conducció trencada o avariada, seran substi-tuïts pel Servei Municipal d,e Parcs i Jadins, a càrrec de la companyia propietària de la

conducció. ·

Anuàlment el Servei Municipal de Parcs i Jardins formularà una relació dels ar-bres i les plantacions malmesos, acompanyada d'una valoració, que elevarà a l' Alcal-dia a l'efecte del que disposa el paràgraf anterior.

Article 46è. Equips d'emergència

1. Les empreses i entitats que tinguin instaHacions a la via pública hauran de disposar d'un equip permanent de personal, convenientment dotat, suficient per re7 parar immediatament els desperfectes i les avaries que afectin la via pública.

2. Tan aviat com l'empresa concessionària tingui coneixement de qualsevol avaria a les conduccions, haurà de desplaçar, al lloc on s'hagi produït, els elements de reforç quejutgi necessaris segons la importància de l'avaria, per reparar-la sense dila-ció, i procedir, si s'escau, a l'adopció de les mesures urgents de precaució necessàriès per a la seguretat pública.

Article 47è. Reposició de tapes

Les tapes d'accés, registre i maniobra hauran de reposar-seen el termini de 24 ho-res a comptar des que es tingui noticia de la seva destruéció o desaparició, i mentho-res- mentres-tant s'adoptaran les degudes condicions de seguretat per als vianants.

CAPÍTOL VII

Cales a la via pública

Article 48è; Definició . . ..

Es concept11arà çala, i .estarà sotmesa a.Ia llicència municipal, tota obra d'ober-tura de la.yiapúb}ica ore01o.çió del paviment per reparar avaries o desperfectes a les

conduccions o in~taHac~onsdel~ serveis. .

Article 49è. Comunicació d'avaries

. 1. En el cas que sigui necessària l'obertura d'una cala; la companyia haurà de comunicar als serveis municipals competents pel mitjà més ràpid, fins i tot telefònica-ment, l'abast de l'avaria i les seves conseqüències previsibles, i també haurà d'avisar la Guàrdia Urbana en el cas que aquesta no siguila que ha comunitat l'avaria.

2. El mateix dia o, si no fos possible, el primer dia hàbil següent es reiterarà, aquesta vegada per escrit, la comunicació als serveis municipals competents. Article 50è. Urgències

En cas d'urgència, a valorar sota la responsabilitat de la mateixa companyia, aquesta podrà iniciar els treballs de reparació, així que hagi fet la comunicació escrita o en cas d'urgència, després d'haver realitzat la comunicació telefònica, sense perju-dici de complir el que disposa l'article anterior.

Article 51 è. Llicències

1. Dintre de les 48 hores següents a la presentació escrita del comunicat, l'enti-tat haurà de sol·licitarla llicència per a l'obertura de la cala de què es tracti expressant:

a) classe d'àvaria; .

b) tipus de cala, emplaçament, dimensions i altres característiques;

e) croquis de situació i, en cas que per la seva importància doni lloc a una canalit-zació, plànol de l'obra, classe i superficie del paviment que ha de ser destruït i material i maquinària a utilitzar a l'obra de reposició;

d) duració previsible de l'obra.

(9)

CAPÍTOL VIII

Trasllat, modificació o supressió d'instal·lacions

Article 52è. Plans i programes municipals

Les llirencies definitives i provisionals d'ocupació s'entendran sempre subordi-nades a les necessitats de la ciutat i atorgades sota la condició que les companyies sub-ministradores hauran de modificar, traslladar o suprimir les instal-lacions d'acord amb els plans i projectes mu.nicipals.

Per aquesta causa, quan alguna via pública estigui dotada de galeria de serveis, les nov,és conduccions seran susceptibles de ser-hi instal·lades en el termini que s'asse-nyali.à l'efecte.

, Així mateix, quan per raó d'obres. d'urbanització o establiment de serveis públics

ca,t&ués traslladar, modifiear o suprimir les conduccions o les instal·lacions de servei existents .• les entitats afectades estaran obligades a realitzar les obres necessàries de la manera i en elS terminis que assenyali l'Administració municipal. En el moment de presentar la prop<>sta t~nica del trasllat, l'empresa titular de la instal·lació. haurà de

fer constar l'any dè la ins.taHació del servei afectat, les característiques tècniques

(ma-terial, diàmetre, secció, etc.)com també còpia de la llicència municipal concedida en .el seu moment.

Article 53è. Cost de Ja supressió

El cost de la supressió, la modificació, el trasllat, anirà a càrrec de l'empresa titu-lar del servei afectat. Per al càlcul de la indemnització que correspongui, s'atindrà al que disposa l'Ordenança sobre Utilització dels Béns d'Ús Públic Municipi i l'article següent· 1

• ··'

ArtiCle 54è. Valóració d'inderrinit¡acions

· Qu¡m procedeixi el pagament per part dèl'Ajuntament de la indemnització a

fa-vor dels titulars de la llicència en els ca~os de trasllat, supressió o modificació de les in s tal; laci o ns, l'empresa afectada la justificarà adequadament mitjançant la presenta-ció del pressupost necessari, que després d'haver estat revisat i modificat, si s'escai-gués, pels serveis tècnics municipals, serà sotmès a l'aprovació de la Corporació mu-nicipal. ·

En atenció a les especials circumstàncies que comporta cada cas de supressió, modificació o trasllat dels diferents serveis regulats per aquesta Ordenança, i per tal

d'obtenir la màxima diligència en la resoluci9 de cada supòsit, l'Ajuntament de

Barce-lona podrà convenir separadament amb les diferents empreses l'especial aplicació d'aquesta Ordenança respecte dels criteris de valoració de les indemnitzacions.

Article 55è. Modificació d'insta¡.facions existents

l. La instal•lació que com: a conseqüència de la modificació o el trasllat realitzi l'empresa concessionària es considerarà a tots els efectes una instal·lació nova i per tant estarà sotmesa al compliment de les normes d'aquesta Ordenança;

2. Les disposicions que!' Autoritat municipal adopti sobre supressió,

modifica-ció o trasllat d'instal·lacions seran immediatament executives i hauran de ser com-plertes en el tènnini que s'assenyali, una vegada acordat el pressupost d'indemnitza-ció corresponent.

Anicle 56è. Execució subsidiària municipal

I. L'incompliment per part de l'obligat donarà lloc a l'execució subsidiària per

part de l'Ajuntament segons el que preveu l'article 29 del Reglament de Disciplina

Urbanística i la seva aplicació d'acord amb el que preveu l'Article 106 de la Llei de Procédiment Administratiu, sense perjudici de la imposició de les sancions correspo-Ïients::: :,. · · ···''' ,. · · .. - · · · ·. · ·· .

. ,.

L'import de les despeses de supressió, modificació o trasllat, s'exigirà si fos neces-sari d'acord amb el procediment de constrenyiment, i podrà reclamar-se amb caràcter previ i a títol cautelar abans que l'Ajuntament procedeixi a l'execució de les obres,

sense perjuidici de la seva ulterior liquidació definitiva. ·

2. L' i\iuntament podrà, en el supòsit d'execució subsidiària, realitzar les obres a través dels seus mateixos serveis o optar per contractar-los a una empresa especialit-zada, fins i tot, mitjançant contractació directa, si la urgència del cas ho justifica.

Article 57è. Execució afectant partida pressupostdria

No obstarà l'executorietat de les resolucions adoptades per l'Administració mu-nicipal per al trasllat de les instal-lacions procedents, sempre que s'hagin afectat les partides pressupostàries corrents per la quantitat precisa. Si no fos possible aques_.ta afectació, es procedirà conforme al que preveu la legislació reguladora de les Hisendes

Locals. ·

CAPÍTOL IX

Quillltat de l'execució, .ordre, seauretat i lmat¡e de les obre~

Article 58è. Obertura de rases

. 1. Demolició del paviment. -La demolició del paviment es realitzarà

mitjan-çant la utilització de l'equip més adequat per a cada circumstància, que pot anar des de l'ús de la maceta i l'escarpra per a demolicions acurades que exigeixin la

no-altera-ció de 1 'entorn, fins a l'ús de maquinària pesant com pot ser el martell compressor o la

retroexca vado.ra. .

La companyia estudiarà quin és l'equip idoni per garantir una realitzaCió ràpida i

eficaç de la demolició del paviment.

Els productes d'aquesta demolició, llevat d'ordre en contra de la Inspecció Facul-tativa que especifiqui l'interès de recuperar-los, seran dipositats en contenidors

ex-pressament disposats a l'efecte i transportats a un abocador autoritzat. .

2. Buidat de rases. - El buidat o l'excavació de la rasa es realitzarà mitjançant

l'ús de l'equip Ínés adequat, de manera que es garanteixi re~ecució més ràpida. dintre

de les normes que la seguretat i higiene al treball exigeixen, sobretot tenint en compte la possible presència d'instal·lacions al subsòl.

La utilització de maquinària exigirà el coneixement previ de les instal-lacions del

subsòl.

Els materials producte de l'excavació, que no siguin susceptibles de ser usats pel

posterior rebliment d'aquesta, ni hagin de ser utilitzats el mateix dia de l'inici de

l'o-bra, hauran de ser retirats d'immediat Aquells que durant el mateix dia en què es rea-litzi l'excavació hagin de ser utilitzats pel posterior rebliment de la mateixa, podran ser dipositats en la via pública mitjançant la utilització de contenidors disposats a l'e-fecte, sense dificultar el trànsit de vianants ijo de rodadura.

Article 59è. Rebliment de rases

I. Productes de la mateixa excavació.- Quan es determini la idoneïtat dels

pro-ductes procedents de l'excavació per a la realització del rebliment, aquests es podran utilitzar.

2. Materials d'aportació. -Quan la seva naturalesa recomani el rebuig dels ma-terials procedents de l'excavació, el rebliment de la rasa es realitzarà amb mama-terials d'aportació.

L'estesa, tant dels materials del productes procedents de la mateixa excavació

com dels materials d'aportació, es realitzarà per capes de, gruix reduït que garanteixi,

(10)

norahta :per cent (90 %) en voreres i del noranta:cinc per cent (95 %) en calcades, sem-pre s()bre el Proctor Modifieat ' · .· · ·

Arti~l~

66è.

:

,

Reposi~ió

dèÚ

paviments a)es zones rodades

Els materials emprats,hauran de complir eL Plec de Condicions vigent de l' Ajun-tament, ien el seu defecte el Plec de Prescripcions Tècriiques Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG3-75), del MOPU.

Totes les reposicions efectuades tindran una garantia d'un any a partir de la data cl'acàbament de les obres. · ·

Amb caràcter general i independentment del tipus de paviment a reposar, s'esta-bleix l'obligatorietat de ·disposar sobre el rebliment de la rasa i prèviament a la pavi-mentació, una capa anticontaminantmitjançant laimplantació d'una subbase granu-lar de quinze centímetres de·ghlix; · ·

1. Paviment d'aglomerat asfàltic en calent: a) Condicions d'execució:

1) es reconstruirà tot el gruix del paviment a la zona afectada més trenta ceiJtí-metres (30) com a mínim a.cada costat de la zona deteriorada;

2) el tipus de paviment reposat serà l'existent. En aquells paviments ainb base de macadam o llasts, aquesta es podrà substituir per Üna base de formigó de 150 kg/cm' de resistència característica, de 22 cm de gruix, sobre el terreny compactat al 95 %del Proctor Modificat;

.. ·.. 3}.)' e~t~nsió de la reposició de la capa de rodament ve determinada a l'apartat b) d'aquest art1cle; ·

.. · · 4)' el tipus d'~glomeràt asfàltic tancat·en càlent per a c~pa de rodament serà el

:orrespdne~t a l'ús~ 12 del Plec de Presçripcions Tèqliques Generals per a Obres de Carreteres !Pon,ts (PG3-75) del MOPU, amb àrids granítics; .

. 5) l'estesa d'agl'omerates faràmecàriicament, només quan no sigui possible es

. pemretrà l'estesa manual en superfièies petites.

· b) • Superficie de la reposició de la capa de rodament. -La reposició mínima serà de80cm a cada costat de les voresdelarasaoel sondatge i sempre en el sentit trans-versal i longitudinJll del carrer, procurant que la junta longitudinal· no coincideixi amb la zona de•pas de les rodes dels vehicles. En carrers arn b carrils de circulació s. e-nyalitzats, la reposició s'estendrà a un nombre enter d'aquests carrils, amb la som-breamplada mínima de 80 cm abans indicada.

· 2. ·Paviment de formigó en massa;

a) en carrers amb paviment de formigó, lel; reposicions es faran amb lloses com-pletes.S'enténper llosa la superficie compresa entejuntes longitudinals i transversals de.dilata:ció o contrac.ció;.

b) el paviment ~e la reposiCió tindrà les mateixes característiques del que es va construir en .el seu dia. . .. · · . ·

3. Paviment d'empedrat sobre formigó:

a) Per determinar la superficie de reposició del paviment afectat es prendran trenta centímetres (30) a cada costat de les vores de la ruptura;

b) la reposició es farà de tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes c.aracterís-tiques del que es va construir en el seu dia;

· e) la reposició s'ajustarà aJ<;;s rasants de la calçada i es procurarà que sigui imper-ceptible per a la circulació roctada.

4. Paviment d'empedrat sobre sorra:

a) per determinar la superficie de reposició del paviment afectat, es prendrà mig metre (0,50) a cada costat de les vores de la ruptura;

b) la reposició es farà de tot el gruix del paviment i tindrà les mateixes caracterís-tiques del que es va construir en el seu dia;

e) lareposició·s'ajustarà ales rasants de la calçada i es procurarà que sigui imper-ceptible per a la circulació rodada.

---·----·---~-·---·-·--~---·---·--·---·--- ~...

---5. Paviment de macadam asfàltic: · ·

a) Per determinaria superficíe de reposició del paviment afectat, es prendrà mig metre (0,50) a cada costat de les vores de la ruptura; .

. b) la capa de rodament serà d'aglomerat asfàltic tancat en calent tipus D-12 amb ànds granítics de quatre (4) cm de gruix mínim. La base del paviment reposat serà de macadam asfàltic o d'aglomerat asfàltic en calent del mateix gruix que l'existent·

e) la reposició s'ajustarà a les rasants de la calçada i es procurarà aue sigui al més imperceptible possible per a la circulació rodada. ~

6. Altres tipus de paviment. - La reposició d'aquells paviments no esmentats expressament en aquest article es farà construint un tipus de paviment de característi-ques iguals a l'existent.

Article 6lè. Reposició de voreres

.El paviment a reposar de l~s voreres serà del mateix tipus i textura que l'existent. Es dispo~arà una base de formigó H-150 de deu (lO) cm de gruix. S'afectaran llosetes senceres 1 de ma1:1e~ qu~ no quedi sense reposar cap lloseta deteriorada per l'obra o en mal estat que sigui adJacent amb aquesta, encara que no hagi estat afectada per aquesta.

Article 62è. Reposicions provisionals

a) quan hagin de transcórrer més de vint-i-quatre hores (24) en calcades .. i

qua-ranta-v~ut hores (48) en voreres entre el rebliment de la rasa i la reposició definitiva

del pavimen~, haurà de co~struir-se i~~ediatamente, després que s'hagin acabat les obres de re~hment, un.pa":lment provtstonal amb formigó i aglomerat en fred deixant

le~ S!lP.e~c!es a~ mate!x mvell que les a~tigt~es_i totalment netes. En el cas que el ter-mxm stgw 1~fenor;a lesmen~t abans, 1~medxatamente després del rebliment de la

ra~a es podra cobnr amb. terres fins al mvell del paviment, o bé tapar amb planxes,

detxant totalment exped1ta la superficie; . .

. .. b) ~empresa haurà de vigilar en tot moment la conservació dels paviments pro-visiOnals. , ,

Article 63è. Protecció de l'arbrat

La totalitat <;tels ~l~ments instal·lats !lles voreres que puguin queilar afectats pel traçat de la .canalitzacto seran respectats, 1 s'hauran de reposar aquells que acéidental-ment pugum resultar-ne malmesos. ·

Es prestarà atenció especial a l'arbrat. S'hauran de mantenir els escossells lliures i s'hauran de ~gar els a~bres periòdicament, amb els seus propis mitjans, sempre que aquest servex no pugu1 prestar-se normalment des de l'exterior de la zona en obres . L'emp~esa també ha~rà de realitzar al seu càrrec les obres de protecció de l'arbrat xles planta?wns que pugwn ser afectats. La distància mínima a respectar entre la vora de la rasa 1 l'arbrat no serà, en planta, inferior a un.metre. ·

Article 64è. Tapes de registre .

Quan la canalització a realitzar inclogui la implantació en superficíè d'algun de-ment com ara reixes o tapes de registre, aquestes: ' ·

. a) s~ran metàl·liques o d'un altre material homologat que tingui la durabilitat i la

restste.~cia adequades p;r supox:t~r les inclemències meter~ológiques i les càrregues

p~odmdes per la roda d un camxo en marxa. La roda estàhcament es considera una

carr~ga puntual de 5.000 kg en zones rodades (calçades i guals) i de 1.000 kg en zones

de -Vtanants (voreres);

b) es co~·locaran sempre al mateix nivell del terra, en perfecta unió amb el terra confrontant, 1 de manera que no existeixi perill, tant per al trànsit de vianants com per al rodat;

e) a les vorere~, les t.apes r~ctangulars petites es coJ.Iocaran perpendiculars a la vorada en la seva dimenstó màXlma; excepte les boques d'incendi que se situaran

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...