Informe de gestió 2003

Texto completo

(1)
(2)

Serveis a les persones

2

Manteniment de l'espai públic

9

Manteniment dels edificis públics

12

Seguretat ciutadana i prevenció

14

Inversió a espais i edificis públics

15

Participació. Audiència Pública

17

Informe de gestió

(3)

Oficina d'atenció al ciutadà

Font. RAT Q-Màtic

indicadors

unit.

mesura

2000

2001

2002

2003 0bjectiu

N. Tràmits 179.929 194.547 210.592 266.436

Hisenda N. Tràmits 18.305 18.862 15.853 18.540 Informació N. Tràmits 49.010 44.758 50.571 52.666 Població N. Tràmits 71.017 80.019 98.491 52.540

Consulta cens N. Tràmits n.d n.d n.d 2.142

Certificats N. Tràmits n.d n.d n.d 67.443

Registre N. Tràmits 23.764 28.981 30.586 32.892 Targeta rosa N. Tràmits 12.591 20.423 13.957 14.045

Assabentats N. Tràmits 853 862 864 1.041

OMAIIA N. Tràmits n.d n.d n.d 811

Altres N. Tràmits 17.553 19.343 nd 24.316

Consultes-tràmits/ dia OAC Sants Mitjana n.d n.d n.d n.d Consultes-tràmits/ dia L M Mitjana n.d n.d n.d n.d Consultes-tràmits/ dia Dte 3 Mitjana 780 866 n.d 1.227

Persones ateses N. nd 71.131 89.896 88.135

Persones/dia Mitjana nd 334 372 383

Informador/dia Mitjana nd nd 39,4 34

Temps mig d'espera OAC Minuts n.d 5:10 10:15 9:51 10:00

Temps màx. d'espera Hores n.d n.d n.d 1h

(*)

Oficines d'atenció al ciutadà. Informe de situació i accions de millora.Maig 2004

L'any 2003 l'OACs de Sants Montjuïc i l'extensió de La Marina han realitzat

266.436 tràmits

, majoritàriament per

demandes d'informació, població, registre i certificats. Per primer cop des de l'any 2000 es produeix un canvi de

tendència en els tràmits de població. L'OAC de S-M ha atès

88.135 ciutadans

i el

temps mig d'espera

s'ha mantingut

entre 3 i 8 minuts,

exceptuant els mesos d'abril i agost (l'estàndard de servei és inferior a 10 min.). La valoració dels

ciutans i usuaris dels serveis d'atenció presencial es situa entre un

7,6 i un 8,3 sobre 10.

(*)

Evolució comparada N. tràmits 2002/2003/2004

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

1T 2T 3T 4T

2002 2003 2004

Evolució de tràmits per mesos 2003

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

(4)

Indicadors de serveis bàsics d'Atenció Social Primària

1999

2000

2001

2002

2003

N. Usuaris atesos als CCS 4.134 4.546 4.797 5.679 5.174

% sb total ciutat - - 13% 14% 13%

Nombre d'usuaris per centres

Sants - 2.329

Poble sec - 1.615

Zona Franca - 1.230

% sb població territoris

Sants - 3,3 2,3 nd 2,5

Poble sec - 2,4 3,5 nd 3,6

Zona Franca - 3,3 3,9 nd 4,3

% respecte hab. Districte 2,5% 2,6% 2,9% 3,4% 3,1%

Unit. d'atenció realitzades 18.310 18.795 18.863 20.692 19.072

Sants - 7.637

Poble sec - 6.057

Zona Franca - 5.378

Nombre d'ajuts econòmics 711 674 690 539 477

Import dels ajuts 106.379 123.808 121.404 83.238 83.316

Exp. de RMI en actiu 311 - 321 328 284

L'estabilitat tant del nombre d'uauaris atesos com de les unitats d'atenció realitzades ens mostra que els equips

han arribat al màxim de les seves possibilitats d'atenció. Per altra banda s'ha incrementat el percentatge de

població atesa respecte al total en tots tres territoris, degut sobre tot a les necssitats de la població nouvinguda.

Necessitats més greus sobre tot en relació a l'habitatge, el que motiva un inferior nombre d'ajuts econòmics amb

el mateix import total destinat. Per últim el percentatge de població usuària de serveis socials s'incrementa

lleugerament en els tres territoris, especialment a la Zona Franca. El decreixent nombre d'expedients RMI

s'explica per l'augment de les possibilitats del mercat laboral i l'existència d'altres recursos més addients.

N. usuaris atesos als CCS

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

1999 2000 2001 2002 2003 0%

5% 10% 15% 20% 25% 30%

econ òm juríd

socia ls

perso nals salut

esco laritz

.

habit atge

(5)

Atenció domiciliària

Font: SAD / SIGEF

2000

2001

2002

2003

Objectiu

N. hores contractades (*) nd nd 74.813 79.324

N. hores facturades nd nd 74.274 79.324

Taxa d'ocupació (B/A) 100% 98% 99% 100% 100%

Llars ateses amb aj.domic. 524 507 533 545 Mitjana hores per llar (factur) nd nd 139 146

Mitjana h. / set. / llar atesa nd nd 2,7 2,8 4 h

Despesa ajuda domiciliària

crèdit inicial € 1.999 868.324 891.770 963.927 obligat € * 685.123 853.332 885.346 983.618 Despesa mitja llar atesa € 1.307 1.683 1.661 2.111

% de llars segons perfil

Gent gran nd nd 85% 87%

Inf / fam nd nd 5% 3%

Adults nd nd 6% 6%

P. amb disminució nd nd 4% 3% 5%

Fins a desemnre de l'any 2003 el sector de sspp contemplava 1 any =36 setmanes. Aquest criteri de càlcul, tal com especificavem al document de QdC 2002/2003 donava valors superiors als que resulten d'aplicar el criteri de setmanes naturals.(1 any=52 setmanes)

Potenciar el servei d'ajuda domiciliàri ha estat un dels objectius destacats del PAM 2000-2003 . L'ajuda

domiciliària representa un 47 % de les intervencions a domicili realitzades des del Districte (majòritariament a

persones grans) i el servei de teleassistència, que aquest s'ha prestat a 24 nous usuaris, un 32 %. Durant l'any

2003 s'incrementa el pressupost d'ajuda domiciliària, el que ha permès agmentar les hores contractades.

despesa ajuda domiciliària (p. obligat)

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

1999 2000 2001 2002 2003

Intervencions atenció domiciliària 2002/2003

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 teleassistència

bugaderia neteja a domicili menjars a domicili arranjament habitatges parament de la llar Treb Familiars

(6)

Biblioteques

Font: Consorci de Biblioteques i ICUB

2000

2001

2002

2003

Mitj. Ciut. V. Màx.

Dies de servei 828 813 -2% -15

Francesc Candel 255 252 -1% -3

Vapor Vell 299 304 2% 5 249 349

Francesc Boix 274 257 -6% -17

Hores de servei 5.603 5.664 1% 61

Francesc Candel 1.396 1.398 0% 2

Vapor Vell 2.424 2.571 6% 147 3.242 1.658

Francesc Boix 1.783 1.695 -5% -88

Total usuaris biblioteca 103.647 336.661 453.799 523.460 15% 69.661

Francesc Candel 34.308 37.272 43.540 55.799 28% 12.259

Vapor Vell 69.339 270.914 316.908 382.340 21% 65.432 125.912 407.693

Francesc Boix 28.475 93.351 85.321 -9% -8.030

Total usuaris préstec 118.583 131.669 11% 13.086

Francesc Candel 9.344 10.735 15% 1.391

Vapor Vell 83.357 92.960 12% 9.603 106.962 32.381

Francesc Boix 25.882 27.974 8% 2.092

Total nous carnets 7.207 8.206 14% 999

Francesc Candel 622 1.109 78% 487

Vapor Vell 4.740 4.899 3% 159 8.393 2.782

Francesc Boix 1.845 2.198 19% 353

Total carnets 23.350 31.556 35% 8.206

Francesc Candel 5.107 6.216 22% 1.109

Vapor Vell 15.018 19.917 33% 4.899 37.831 11.082

Francesc Boix 3.225 5.423 68% 2.198

Total usuaris internet 38.544 44.727 16% 6.183

Francesc Candel 1.758 4.913 179% 3.155

Vapor Vell 22.005 26.829 22% 4.824 43.365 10.872

Francesc Boix 14.781 12.985 -12% -1.796

Total Préstec 48.009 204.970 296.157 360.481 22% 64.324

Francesc Candel 10.534 17.760 19.216 23.139 20% 3.923

Vapor Vell 37.475 170.331 212.096 254.709 20% 42.613 301.288 87.096

Francesc Boix nd 16.879 64.845 82.633 27% 17.788

2002/03

Les biblioteques del Districte han seguit la tendència de creixement iniciada els darrers anys . Aquests equipaments tenen

consolidada una programació d'activitats i una cartera de serveis que fa que s'incrementin els visitants i usuaris. El Pla

d'Inversions del proper mandat preveu executar els anys 2005 i 2006 la construcció de la

nova biblioteca de La Marina

de

2.353 m2 .

Evolució usuaris biblioteca i préstec total

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

1999 2000 2001 2002 2003

usuaris biblioteca préstec total usuaris préstec Usuaris péstec 0 20000 40000 60000 80000

infantil joves adult gent gran

(7)

Centres Cívics

2000

2001

2002

2003

% N.

N. cursos i tallers 197 227 305 431 41% 126

Casa del Rellotge 36 39 41 56 37% 15

Casinet - Cotxeres 161 188 249 371 49% 122

Sortidor 4 4

N. inscripcions ofertades 3.576 3.441 4.953 7.275 47% 2.322

Casa del Rellotge 527 nd 615 855 39% 240

Casinet - Cotxeres 3.049 3.441 4.338 6.360 47% 2.022

Sortidor 60 60

N. inscripcions realitzades 2.545 2.845 3.867 5.765 49% 1.898

Casa del Rellotge 375 395 460 622 35% 162

Casinet - Cotxeres 2.170 2.450 3.267 5.094 56% 1.827

Sortidor 49 49

N. cessions espais 2.320 2.754 4.272 3.149 -26% -1.123

Casa del Rellotge 505 430 255 nd

Casinet - Cotxeres 1.815 2.324 4.017 3.044 -24% -973

Sortidor 105 105

N. cessions espais/dia 6 8 12 9

Variació 02/03

El nou equipament

El Sortidor

ha significat la posada en funcionament de la cartera de serveis d'un

nou centre cívic des

de l'octubre de 2003

amb gestió compartida entre el Districte i la coordinadora d'Entitats del Poble-sec. Els indicadors de

producció dels serveis als centres cívics mostren, en general, una tendència de millora.

S'oferten 7.275

places per a

cursos i tallers que representa un

increment del 47 %

respecte l'any passat. L'augment i millora de l'oferta a

Casinet-Cotxeres genera un

56% d'inscripcions més,

apropant la demanda a prop de 2.000 persones. El 2003 s'ha fet especial

incidència en introduir millores en la gestió dels tallers a la Casa del Rellotge i a executar el Pla Director en la vessant

d'organització interna al Casinet - Cotxeres.

Oferta i demanda cursos i tallers

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2000 2001 2002 2003

oferta inscripcions

Evolució N. cursos i tallers

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2000 2001 2002 2003

Casa Rellotge

(8)

Esports

2000

2001

2002

2003

Instal.esp. Municip. depend. Dte.

11

11

9

9

Usuaris

23.460

24.700

25.379

25.250

Entitas usuàries

105

68

102

100

Promoció esportiva

Participants Campus Olimpia

2.750

2.700

2.720

2.665

Participants Fent Esport

1.743

1.743

1.310

1.648

Acords d'ús

Escoles

9

7

7

Entitats

11

9

9

Promoció social gent gran

2000

2001

2002

2003

N. Casals

4

4

4

4

Mitjana hores /setmana obertura

196

196

184

Mitjana díes oberts any

269

269

256

N. Socis / inscrits

4.500

4.718

4.620

N. Activitats

49

49

49

43

Mitjana usos / dia

554

667

604

Els usos de l'any 2003 han estat inferiors a l'any 2002 . Aquesta diferència es pot atribuir a la disminució del nombre

d'activitats i a la disminució mitjana de dies d'obertura del Casal del Poble-sec. El Programes Quinzena de salut per a gent

gran han rebut 340 inscripcions amb una mitjana d'assistència del 82 %. El projecte base de l'Aprendre amb la gent gran

s'ha portat a terme a 4 escoles i les Activitats i tallers i el Compartint escola en 2 centres respectivament. El programa ha

comptat amb la participació de 275 persones grans i 540 nens i nenes.

La pràctica esportiva en el Districte es manté en uns nivells força elevats, tant a nivell dels equipaments municipals com de

participació en les activitats de propmoció que s'han organitzat des del districte i les instal.lacions. Cal destacar l'ús dels

espais esportius dels centres docents que es fa per part de les entitats esportives , rendibilitzant aquests equipaments.

Socis per centre 2003

P-sec

15%

Sants

50%

El polvorí

9%

(9)

Infància i joves

2000

2001

2002

2003

El punt d'informació

visites web

1.416

2.774

4.163

12.806

persones ateses

2.380

2.039

1.958

2.144

Punt Multimèdia

N. cursos

3

14

21

N. inscripcions

36

283

334

Usos (inclou cessió espais)

718

3.355

9.114

La Bàscula

usos cessió espais

15.963

9.661

9.007

usos programació cultural

1.438

1.475

1.156

usos suport creació

2.745

2.141

2.484

usos tallers musicals

663

204

569

2000

2001

2002

2003

Ludoteques

3

3

3

3

Usos

62.830

65.766

63.745

50522

N. Activitats

8

10

10

17

participants

15.863

21.918

18.539

16496

(10)

Educació

Dades de matriculació

Indicadors de matriculació de centres públics

EL PAM de ciutat 2000- 2003 planteja que cal garantir la

màxima informació ciutadana sobre el procés de

matriculació i suport a les tasques que fa la comunitat educativa pel que fa a les comissions d'escolarització.

El

Districte de Sants-Montjuïc ofereix tot un seguit de recursos amb l'objectiu de donar suport a les famílies que tenen

infants que accedeixen al sistema escolar i/o joves que s'incorporen a nous ensenyaments. Les actuacions més

rellevants són la tramesa de la guia Barcelona és una bona escola, tríptic amb el dia de portes obertes dels centres

educatius, pàgina web informativa realitzada pel servei El Punt sobre el procés de matriculació , l'oferta,els tràmits i

la documentació necessària i suport de les OACs.

curs 2003/2004

curs 1999/2000

curs 2000/2001

curs 2001/2002

curs 2002/2003

oferta demanda vacant s oferta

demanda vacant s oferta

demanda vacant s oferta

demanda vacant s

cober tura oferta

demanda vacant s

cober tura

N. N. N. N. N. N. N N. N. N. N. N. % N. N. N. %

Escola Bressol

270 513 -243 294 569 -275 308 593 -285 286 561 -275 51% 278 594 -316 -47%

Infantil/Primària

682 505 177 682 505 177 675 471 204 625 537 88 86% 675 553 122 82%

Secundària

620 527 93 590 460 130 582 474 108 560 475 85 85% 571 486 85 85%

(11)

Manteniment a la via pública

Font: Departament de Serveis Tècnics.

Pavimentació

2000

2001

2002

2003 T. 2000/03

m2 m2 m2 m2 m2

Sector manteniment i serveis

16.634

17.431

48.513

21.650

104.228

Districte

9.076

7.700

4.795

7.900

29.471

Total m2 pavimentació

25.710

25.131

53.308

29.550

133.699

Manteniment d'enllumenat

2002

2003

N. noves instal.laciosns

793

694

N. Intervencions canvi làmp. i llumeneres

2.438

1.899

N. suportts pintats

632

512

S'han instal.lat punts de llum nous a Badri, Eusebi planas, lópez catalán al, Pl. Sta. Madrona, Pl. Neptú, Sta. Cecília,

Betancourt, Badalona, Alcolea, Robrenyo, Melcior de Palau, Puiggarí, Eusebi Planas, López Catalan, Sagunt, Fisas,

Carreró de les ànimes, Rodríguez, Roger, Camí de la Marató, Trajà, Mandoni, Font Florida, Indibil, Nou de la rambla,

Foneria, Pedrera del Mussol, Palaudaries, Puigsuriguer, Font Honrada, Mare de Déu del Remei, Pl. St. Jordi, Pedreres,

St. Crist, Passeig Sta. Madrona, Bassegoda, Sugranyés, Noguera Pallaresa, Passeig Montjuïc, Zona Philips, Miquel

Àngel, Pl. St. Cristòfol, Energia, Castell de Montjuïc, Puyàs i Passeig de les Cascades.

Les intervencions més destacades l'any 2003 han estat al Paral.lel on s'han pavimentat 18.500 m2 i al Passeig de

l'Exposició (3.150 m2). El Districte ha intervingut als carrers Puig Garí , Alts Forns, Plaça Ibèria, Violant d'Hongria, Mont

Ros, Olzinelles i Radas/Magallanes. El programa de pavimentació amb paviment sonoreductor ha permès avançar en la

reducció d'impacte acústic a la via pública.

Evolució m2 pavimentació

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

m2

m2

m2

m2

2000 2001 2002 2003

m2

(12)

Senyalització

2002

2003

Senyalització vertical

Reserves de minusvàlid

places

65

Z. Càrrega i descàrrega

unitats

56

Col.locació o reposició de postes

unitats

204

Arrencada de suports tipus poste

unitats

162

Senyalització horitzontal

Repintat de carrils bici i bus

m

29.975

nd

Repintat de passos de vianants

m

55.848

17.516

Repintat de carrils de circulació

m

88.084

28.437

Repintat z. Estacionament motos

places

nd

397

Manteniment de la via pública

2003

Arranjaments anomalies calçada

N. Carrers

210

Reparació de voreres

N. Actuacions

228

Varis (arquetes, guals,..)

N. Actuacions

60

Mobiliari urbà

N. Actuacions

86

Noves canalitzacions

AGBAR

N. Carrers

10

GAS NATURAL

N. Carrers

20

FECSA ENDESA

N. Carrers

90

VARIS FIBRA ÒPTICA

N. Carrers

20

Nous ramals

AGBAR

N. Actuacions

120

GAS NATURAL

N. Actuacions

156

FECSA ENDESA

N. Actuacions

108

VARIS FIBRA ÒPTICA

N. Actuacions

72

Actuacions proteccions

Fitons

N. Unitats

511

(13)

Neteja viària i recollida de resídus

Font: Direcció Serveis de Neteja Urbana

1999

2000

2001

2002

2003

Resídus

(milers Tn.)

nd

58

59

61

67

Recollida selectiva

(tones)

4.390

4.461

5.222

5.589

5.741

Paper/ cartró

2.331

2.341

2.771

2.825

2.618

Vidre

1.408

1.376

1.525

1.668

1.902

Envasos

651

744

926

1.096

1.221

Recollida comercial

(tones)

1.479

Paper/ cartró

nd

nd

nd

nd

407

Orgànica

nd

nd

nd

nd

863

Rebuig

nd

nd

nd

nd

209

Parc de contenidors indiferenciada

1.524

1700l.

1.960

1.962

1.260

1287

946

3200l.

480

540

564

578

litres capacitat de contenidors

2.458.400 4.521.280 3.114.000 3.220.500 2.890.200

litres/habitant

14,7

27,0

18,6

19,3

17,3

Contenidors selectiva

343

347

633

636

711

Vidre

173

176

233

236

240

Paper

170

171

232

231

238

Envasos

nd

nd

168

169

233

Contenidors i bújols comercials

343

Paper/ cartró

107

Orgànica

156

Rebuig

80

Es produeix un creixement sostingut de tones de recollida selectiva, excepte en el cas del paper i cartró degut als

107 nous contenidors i bújols de de recollida comercial de paper i cartró.

El setembre de 2003 s'inicia la

recollida orgànica

amb

156 nous contenidors

de càrrega lateral al

Poble sec

.

Evolució recollida selectiva en origen

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

1999 2000 2001 2002 2003

Tones

(14)

Àmbit Codicentre delNom del centre m2 edificació

2000 2001 2002

Total 2000/03 Objectiu 2003

€/m2 €/m2 €/m2 €/m2 €

2452218N AVILLAR CHAVORROS

1.627

10

8

6

5

46.981

0304800N BARKENO

2.768

16

4

13

6

107.930

0305000N BOSC DE MONTJUÏC

2.236

11

9

12

11

95.716

0306400N PAU VILA

4.107

3

3

8

2

68.838

3071000 TRES PINS

3.435

15

10

6

6

130.623

2492110N BARRUFET

1.262

6

4

16

9

44.595

2422782N CAN CLOS

3.877

5

4

9

3

80.158

2422385N CARLES I

3.232

14

3

14

3

111.385

2432990N CAVALL BERNAT

3.643

3

5

9

3

75.066

2432200N EL POLVORI

739

29

42

28

16

84.230

2422589N ENRIC GRANADOS

2.792

8

3

9

5

70.607

2432538N FRANCESC MACIA

1.727

11

7

9

5

53.741

2422727N GAYARRE

2.651

8

11

12

6

96.520

2422705N JAUME I Practiques I

7.100

4

6

6

5

152.948

2422975N LLUIS VIVES

2.207

8

4

14

4

68.311

2492074N M.DEU DE PORT

1.804

8

4

0

21.027

2432040N MIQUEL BLEACH

1.141

6

21

10

9

51.314

2422807N M. C. VERDAGUER

2.858

7

5

9

30

147.463

2422909N MUNTANYETA

2.953

4

9

6

4

73.825

2422829N Practiques 2

5.150

5

8

7

3

123.486

2432174N PERU

1.111

6

7

6

6

27.014

2432276N RAMON CASAS

3.447

3

12

7

2

83.804

2432899N SEAT

3.621

10

8

10

9

131.659

XAVO XAVI

2.001

52

1

1

4.264

3073000 RUBIO I TUDURI

1.827

1

7

22.370

BOSC DE MONTJUÏC

2.147

7

4

10

10

67.120

3101000 BELLMUNT

240

32

13

32

23

24.104

3087000 CHAVORRILLOS

276

8

37

28

9

22.630

3086000 COLLCEROLA

939

5

12

13

22

49.051

2312536N ESQUIROL

672

10

26

43

14

62.623

0299000N FORESTIER

526

14

16

20

17

34.797

2312547N GUINBO

450

11

81

25

26

64.614

2312401N NIU D' INFANTS

614

8

14

14

18

33.961

2312558N PAU

950

21

24

18

19

78.595

Total escoles

76.130

2.411.370

€ / m2

7

8

10

7

6

L'any 2003 s'ha invertit la tendència creixement del rati €/m2 i ens aproximem a l'objectiu de 6 €/m2. A les

escoles bressol municipals l'estàndard es situa amb 19 €/m2 . Aquesta desviació es deu a que són equipaments

amb m2 d'edificació inferiors a la resta de centres i per tant la repercussió / m2 de les actuacions de

manteniment és superior. Estem treballant per introduir nous criteris que permetin ajustar els recursos disponibles

a les necessitas dels centres.

2003

Educació infantil i primària municipals

Educació infantil i primària

Educació Secundària mnicipal

(15)

previsió

despesa €/m2

Objectiu

Biblioteques

2562114R Vapor vell

1.847

11.082 34.260 19

2002346U Francesc Boix

583

3.498

7.618 13

2562170R Francesc Candel

373

2.238

5.147 14

Centres cívics

2002084U CC Casinet Hostafrancs

2.012

12.072 21.244 11

2002029U CC Cotxeres E. J. Laporta

1.197

7.182 14.775 12

3093000 CC Cotxeres Auditori Pérez

1.426

8.556

9.045

6

CC Cotxeres E. F. Masclans

2.167

13.002 14.479

7

2002244U CC La Bàscula

1.345

8.070

9.334

7

23020120 CC El Sortidor

1.100

6.600 10.194

9

2002175U CC Casa Rellotge

1.083

6.498

8.737

8

2002255U CC La Cadena

388

2.328

4.123 11

Infància i joves

3046000 Olzinelles (inclou CRP)

1.403

8.418

5.208

4

2312139J Casa dels Colors

531

3.186

2.299

4

3080090 Casa del Mig

671

4.026 35.011 52

Serveis socials

2302179E S.Socials Sants Modest Feu

759

4.554 12.413 16

2302135E S.Socials La Marina

620

3.720

4.541

7

Edificis administratius

Seu Del Districte

4.885

29.310 83.577 17

altres centres Districte

335

2.010

7.185 nd

3.094.000 Oficina Rehabilitació

100

600

545

6

0300012B Arxiu històric

223

1.338

3.143 14

Refugi anti aèri Psec

400

2.400

1.006

3

Totals(*) 35.319 211.916 315.118

Mitjana € / m2

9

6

Nota: La relació mostra les xifres més rellevants. El Total inclou tota la despesa realitzada a tots els centres.

Edificis

2003

Àmbit

Codi centre m2

cost

(16)

1999

2000

2001

2002

2003

Intendent

1

1

1

1

1

Imspector

1

0

1

1

1

Sotsinspector

1

1

1

1

1

Sergents

3

3

4

3

3

caporals

15

13

12

11

10

Agents

161

152

128

101

112

182

170

147

118

128

actuació en accidents

1.488

1.411

1.348

1.170

1.190

serveis de grua

9.255

7.676

14.997

25.829 18.156

proves d'alcoholèmia

1.346

846

2.825

3.030

2.318

proves d'alcoholèmia positives

242

195

347

160

137

vehicles recuperats de robatori

161

249

163

206

220

denúncies infraccions circulació

82.824 58.406

80.367

69.995 72.129

95.316 68.783 100.047

100.390 94.150

denúncies i infraccions

3.988

3.639

Actes d'inspecció

231

377

venda ambulant

1.165

1.114

vehicles abandonats i residus sòlids

1.748

1.854

7.132

6.984

Policia de seguretat

denúncies infrac. seguretat ciutadana

64

189

delictes i faltes contra la propietat

174

330

delictes i faltes conra la seguretat

68

188

detencions

48

95

atenció / protecció a menors

40

84

394

886

Guàrdia Urbana

Plantilla de l'unitat territorial per catergoríes

Seguretat viària

Policia administrativa

Actuacions policia seguretat

0 500 1000 1500 2000

1999 2000 2001 2002 2003 Actuacions policia administrativa

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

denúncies i infraccions

Actes d'inspecció

venda ambulant

(17)

Inversió executada pel Districte

Font SIGEF 000 DES. Cap. 6 i 7 sobre obligat.

La inversió per càpita al Districte de Sants Montjuïc executada durant el mandat 2000-2003 ha estat

146,4 € /

habitant

, que representa una quantitat de despesa total de

24.478.963,19 €

(més de 4.070 milions de pessetes).

L'increment de despesa per aquest concepte respecte al mandat anterior és de pràcticament 7.500 € (més de

1.250 milions de pessetes). Aquestes xifres posen de manifest l'esforç inversor de l'Ajuntament que respon a la

voluntat de l'Equip de Govern en l'elaboració del Programa d'Actuació Municipal del Districte.

de

28.243.438 €

ha estat la cobertura de la Ronda del Mig portada a terme per

IMU/ BAGURSA

.

inversió finalitzada 2000-2003

Executats pel Dist. 19%

Executats altres operadors 81%

Evolució inversió executada pel Districte 1996 2003 i previsió 2004-2007

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000

(18)

Concepte de despesa €

2003

Total mandat

12110 Direcció i Administració

126.479

129.870

56.654

56.125

369.128

42210 Suport obligatori escoles

899.687

1.029.551

394.785

34.235

2.358.257

43220 Compra de sòl

1.619.400

744.191

2.515.378

1.598.308

6.477.276

43230 Red. Project. execució d'obres

2.728.850

3.113.819

6.516.389

2.416.173

14.775.231

45140 Biblioteques

99.264

310.918

410.182

Total capítol 6

5.473.681

5.328.348

9.483.206

4.104.840

24.390.075

45140 Biblioteques

260.544

260.544

Total capítol 7

28.837

141.113

260.544

430.493

Total capítol 6 i 7

5.473.681

5.357.185

9.624.319

4.365.384

24.820.568

2000

2001

2002

La inversió a l'espai públic inclou l'arranjament i remodelació de carrers i jardins, així com les expropiacions,

obtenció de sòl i enderrocs. La inversió al Poble sec-Font de la Guatlla és substancialmet superior a la realitzada a

la resta de territoris del Districte degut als pràcticament 3.600.000 euros destinats al PERI Font de la Guatlla i a

l'obtenció de sòl del Parc de la Primavera.

Inversió a l'espai públic per territoris 2000-2003

3.

938.

766

3.

816.

237

8.

793.

315

S-H-LB Ps-FG LM-ZF

Inversió 2000-03 per tipus d'actuació

360.

996

396.

392

324.

393

16.

548.

318

6.

624.

219

Espai públic Equipaments Districte Instal.lació vials

(19)

Audiència Pública

2000

2001

2002

2003

Total

N. Sessions

5

6

4

5

20

N. Assistents

811

841

371

497

2.520

N. Intervencions

87

113

61

67

328

N. Ordres de treball

164

244

210

189

807

Districte

32

57

15

17

121

Sants-Hostafrancs-La Bordeta

71

130

170

157

528

Poble sec

40

6

0

14

60

La Marina - Z. Franca

19

27

10

11

67

Font de la Guatlla

1

19

4

7

31

Tipus d'ordres de treball

2000

2001

2002

2003

Total

Carrer

38

29

15

36

118

Seguretat vial

22

36

9

31

98

Sol.licitud informació

18

23

28

28

97

Neteja

16

18

17

10

61

Mobliari urbà

11

12

25

18

66

Seguretat pública

4

10

27

9

50

Parcs i jardins

19

12

12

7

50

Altres temes

4

8

19

16

47

Enllumenat

5

17

5

19

46

Inspecció i llicències

1

8

21

12

42

Accessibilitat

6

20

2

6

34

projectes urbans

9

7

8

7

31

Sol.licitud de reunions

3

19

3

2

27

SSPP i participació

4

14

5

2

25

Transports públics

3

6

3

3

15

Total

163

239

199

206

807

(20)

Cap. 6 Total

€ € € € % € € € % €

FuncionaConcepte

11110 representació política 115.743 115.743 115.743

12110 Direcció i administració 1.061.907 1.306.105 0 2.368.012 56.125 56.125 1% 2.424.137 17110 Pla de locals i serveis comuns 1.524.583 1.524.583 1.524.583

22210 Guàrdia urbana 2.258 2.258 2.258

31010 Divisió serveis personals 358.605 70.705 93.367 522.677 3% 522.677 31121 Atenció social indiv. Familiar 1.308.159 33.719 84.761 1.426.639 1.426.639 31122 Atenció grupal i comunitària 267.457 267.457 267.457

31131 Ajut a la Llar (TF) 983.618 983.618 983.618

31132 Alarmes telefòniques 0 0

31133 Arranjament habitatges 52.100 52.100 52.100

31134 menjars a domicili 24.658 24.658 24.658

31135 Bugaderia a domicili 0 0

31260 Atenció persones disminució 0 0

31510 supressió barreres arquitectòniques 0

32320 promoció infants 254.840 254.840 254.840

32330 promoció joves 200.847 13.904 214.751 214.751

32340 promoció dones 2.844 2.844 2.844

32350 promoció gent gran 181.161 18.689 199.850 199.850

41310 Control ambiental 527 527 527

41410 Promoció de la salut 1.600 0 1.600 1.600

42210 Suport obligatori escoles 713.960 1.199.654 1.913.615 34.235 34.235 1.947.849

42220 Serveis d'educació 46.198 46.198 46.198

43130 Habitatge i reallotjament 20.024 35.400 4.215 59.639 59.639

43210 Disciplina i Planejament 357.525 357.525 357.525

43220 Compra de sòl 1.598.308 1.598.308 41% 1.598.308

43230 Redacció de proj. exec. obres 1.268.983 457.682 73.924 1.800.589 2.416.173 2.416.173 4.216.762

43240 Construcció i manteniment jardins 0 0 0

44210 Neteja viària i resid.solids 3.496.430 3.496.430 3.496.430 44270 Educació i participació ambiental 3.787 3.787 3.787 45110 Promoció i acció cultural 165.545 106.536 272.081 272.081

45140 Biblioteques 260.544 260.544 3% 260.544

45240 Foment pràctica esportiva 40.872 20.622 61.495 61.495 46310 Informació, comunicació i Qualitat 690.651 136.265 826.916 4% 826.916

46360 Centres cívics 443.049 172.191 615.240 615.240

46371 Participació cívica 55.737 138.400 194.137 194.137 51110 Manteniment renovació enllumentat 730.344 730.344 730.344

51111 Estalvi energètic 85.540 85.540 85.540

51120 Manteniment i Renovació paviment 442.309 442.309 442.309

Total 2003 6.876.421 11.476.472 515.107 18.868.000 4.104.840 260.544 4.365.384 23.233.384

Les xifres en cursiva i vermell estan imputades al 42220 al pressupost però haurien d'estar al 42210

0%

4%

7% 11%

12%

19%

2%

Total inversió

0%

Cap 1 Cap. 2 Cap. 4 Total serveis Cap. 7

21%

15%

(21)

Prestació de serveis

Font SIGEF 000DES.Orgànica, econòmica i funcional. Pressupost obligat

Funcional Cap. 1, 2 i 4 Serveis Cap. 1, 2 i 4Serveis Cap. 1, 2 i 4Serveis Cap. 1, 2 i 4Serveis Cap. 1, 2 i 4 Serveis

%%%% %

11110 Representació política

116.591 119.271 122.419 118.503 115.743

12110 Direcció i administració (**)

3.199.031 3.344.975 2.403.535 2.369.272 2.368.012

17110 Pla de locals i serveis comuns

870.742 1.064.677 1.371.581 1.524.583

22210 Guàrdia urbana

2.140 2.149 2.163 2.164 2.258

31010 Divisió serveis personals

392.684 2% 424.583 2% 427.762 2% 527.739 3% 522.677 3%

31121 Atenció social indiv. Familiar

1.352.597 1.415.183 1.431.352 1.404.781 1.426.639

31122 Atenció grupal i comunitària

55.064 68.353 172.657 248.378 267.457

31131 Ajut a la Llar (TF)

497.746 685.123 853.332 885.346 983.618

31132 Alarmes telefòniques

2.338 2.610 2.987 8.869 0

31133 Arranjament habitatges

54.902 60.992 54.091 36.061 52.100

31134 menjars a domicili

30.045 24.658

31135 Bugaderia a domicili

3.603 18.030 0

31210 Atenció infància i adolescència

32.855 33.506 31.231

31260 Atenció persones disminució

7.633 7.633 8.504 1.297

32320 promoció infants

327.593 339.231 325.198 236.569 254.840

32330 promoció joves

213.735 256.959 228.922 238.327 214.751

32340 promoció dones

6.771 5.930 6.821 2.751 2.844

32350 promoció gent gran

187.092 213.552 196.932 192.370 199.850

42210 Suport obligatori escoles

1.077.428 669.925 1.575.107 1.908.514 713.960

42220 Serveis d'educació

57.369 69.710 42.866 44.121 1.245.852

43130 Habitatge i reallotjament

295.144 157.686 276.982 172.586 59.639

43210 Disciplina i Planejament

369.312 382.509 359.811 338.375 357.525

43230 Redacció de proj. exec. obres

1.896.397 1.474.167 1.676.458 1.682.865 1.800.589

44210 Neteja viària i resid.solids

3.201.861 3.476.435 3.496.430

44230 Neteja viària

2.548.017 2.624.448

45110 Promoció i acció cultural

299.477 322.693 288.656 290.540 272.081

45140 Biblioteques

100.044 163.287 100.751 9.383

45240 Foment pràctica esportiva

416.274 360.387 283.557 58.028 61.495

46310 Informació, C i Q

627.851 4% 664.855 4% 657.017 4% 789.354 4% 826.916 4%

46360 Centres cívics

1.007.738 1.018.639 635.358 517.747 615.240

46371 Participació cívica

32.882 27.106 25.723 151.326 194.137

46920 Manteniment urbà i edificis

344.932 724.454

46940 Manteniment especif. Districte

150.225

51110 Manteniment renov. enllumentat

703.348 731.700 811.510 730.344

51111 Estalvi energètic

75.383 77.713 79.257 83.931 85.540

51120 Manteniment i renov. paviment

593.336 611.146 623.312 498.695 442.309 7% 19%

Tota

l (*)

18% 19% 4% 2% 6% 14%

2003

2002

18.868.000 13% 15% 4% 10% 12% 2% 4% 100%

19% 25% 20% 21%

11% 13% 14%

5% 5% 4%

9% 12% 13% 4% 10% 15% 12% 7% 5% 5% 15% 15% 4%

6% 4% 4%

11% 8% 8% 7%

Concepte

1999

2000

2001

18.602.027

100% 100% 100%

(22)

(Nota p. 34-35*) Els funcionals amb valors econòmics irrellevants per l'anàlisi i que no alteren la composició dels grups de despesa

estan sumats però no es mostren en el document. Per a la informació de detall es pot consultar l'Annex D.

(Nota p. 34-35**) Les despeses per

sumministres i manteniment d'equipaments

públics s'imputen comptablament a Direcció i

Administració (func. 12110) i Pla de locals (func. 17110)

Sants-Montjuïc durant els anys 2000-2003 (sense inversió) s'ha destinat en un

37 % a serveis per a les persones, en

un

37 % a actuacions relacionades amb l'espai públic, en un

4 % a informació i comunicació

amb els ciutadans i

en un

20 % a serveis indirectes.

La despesa realitzada en recursos humans, actuacions vinculades a l'espai públic,

informació als ciutadans i manteniment d'equipaments ha representat pràcticament el 80 % del pressupost del

Districte.Els increments més significatius en valors absoluts respecte l'any 1999 s'han produït en l'atenció social primària,

la neteja viària i recollida de residus i el suport competencial a les escoles

.

Assignació de recursos 2000-2003 ( Cap. 1, 2 i 4)

Actuacions espai públic

37%

Sumministres

9%

serveis indirectes

13%

informació als ciutadans

4%

Serveis a les persones

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :