Fonaments biofísics dels mètodes de diagnòstic per la imatge

Texto completo

(1)

Radiologia i Medicina Física. Curs 2011-2012

Coordinador: Dr. Lluís Berná.

Servei de Medicina Nuclear. UDIAT Tel. 26027

1r quadrimestre

Fonaments biofísics dels mètodes de diagnòstic per la imatge

1. Introducció a la Radiologia. Radiacions ionitzants Dr. Manel Sabés 20-9, 8 h.

Ones electromagnètiques en medicina. Ionització. Excitació. Classificació de les radiacions ionitzants

2. Radiologia convencional Dr. Manel Sabés 22-9, 8 h.

Els Rx. Producció. Espectre. Interacció amb la matèria. Coeficient d’atenuació. Densitats radiològiques. Substàncies de contrast La qualitat radiogràfica. La imatge radiogràfica com a representació plana d’un volum. Imatges analògiques i imatges digitals

3. Tomografia computada Dr. Xavier Gallardo 27-9, 8 h.

Obtenció de la imatge. Valors TC. Avantatges i inconvenients

4. Radiobiologia Dr. Joan Carles Martín 29-9, 8 h

Lesions moleculars. Efectes estocàstics i no estocàstics. Efectes a escala cel·lular. Mecanismes de reparació. Efectes biològics a escala tissular.

5. Radioprotecció en diagnòstic per imatge Dr. Joan Perendreu 04-10, 8 h.

Justificació i objectius. Normativa legal de radioprotecció en radiodiagnòstic.

6. Radioteràpia (I) Dr. Manel Sabés 06-10, 8 h.

Fonaments de la radioteràpia clínica. Dosimetria. Tècniques d’irradiació. Simulació. Mecanismes de radioprotecció

7. Radioteràpia (II) Dr. Josep Mª Solé 11-10, 8 h. 8. Radioteràpia (III) Dr. Josep Mª Solé 13-10, 8 h. 9. Radioteràpia (IV)Dr. Josep Mª Solé 18-10, 8 h.

(2)

Radioactivitat. Isòtops radioactius. Activitat. Període efectiu. Tipus i formes d’aplicació dels isòtops radioactius. La tomografia per emissió de positrons (PET)

11.Instrumentació en Medicina Nuclear Dr. Joan Carles Martín 25-10, 8 h.

Gammacàmera

Ciclotró. Tomògraf PET

12.Ressonància magnètica Dr. Damián Gil 27-10, 8 h.

Obtenció de la imatge. Potenciacions de les imatges de ressonància magnètica. Avantatges i inconvenients

13.Ultrasons Dr. Jordi Puig 03-11, 8 h.

Obtenció de la imatge. Interfases sòniques. Patrons ecogràfics. Efecte Doppler

14.Angiografia per sostracció digital Dr. Joan Perendreu 08-11, 8 h.

Equipament, obtenció de la imatge, adquisició i seriació angiogràfica, tècniques de angioradiologia diagnòstica i terapèutica. Visualització dels estudis i reconstrucció tridimensional.

15.Mamografia Dr. Melcior Sentís 10-11, 8 h.

Tècnica. Imatges normals, imatges anòmales

Semiologia i propedèutica

16.Radiologia del tòrax normal. Estudi radiològic del mediastí Dr. Josep Mata

15-11, 8 h.

Projeccions. Vasos. Cissures. Anatomia hiliar Anatomia radiològica. Diafragma

17.Estudis radiològic abdominals Dr. Julio Martín 17-11, 8 h.

Anatomia radiològica abdominal. Radiografia simple d’abdomen. Estudis contrastats convencionals. US. TC. RM

18.Anatomia radiològica del peritoneu i del tub digestiu Dr. Julio Martín 22-11, 8h.

Peritoneu. Esòfag. Estómac. Budell prim. Còlon. Recte

19.Anatomia radiològica de les vísceres abdominals Dr. Julio Martín 24-11, 8 h.

Fetge i vies biliars. Melsa. Pàncrees. Adrenals

20.Anatomia radiològica del ronyó i les vies urinàries i del sistema genital Dr. Julio

Martín 29-11, 8 h.

Ronyons. Vies urinàries. Pròstata. Vesícules seminals. Testes. Penis. Ovari. Ùter.

(3)

21.Anatomia radiològica d’ossos i articulacions Dra. Maite Veintemillas 01-12, 8h. 22.Semiologia radiològica bàsica craneofacial (1) Dr. Mario Prenafeta 13-12, 8h.

Anatomia radiològica normal

23.Semiologia radiològica bàsica craneofacial (2) Dr. Mario Prenafeta 15-12, 8h.

Anatomia radiològica normal

24.Semiologia radiològica bàsica de la columna vertebral i la medul·la espinal Dr.

Mario Prenafeta 20-12, 8 h.

25.Anatomia radiològica vascular. Semiologia vascular Dr. Joan Perendreu 22-12,

8h.

Anatomia radiològica dels sistema arterial i venós. Semiologia bàsica de les lesions vasculars ( aneurisma, estenosi, trombosi, embòlia, neovascularització…)

2n quadrimestre

L’aparell respiratori

26.Semiologia radiològica pulmonar (I) Dr. Josep Mata 10-01, 8h.

Patró alveolar. Lesions difuses. Hiperclaretat pulmonar

27.Semiologia radiològica pulmonar (II) Dr. Josep Mata 12-01, 8h.

Nòdul i massa pulmonar. Col·lapse

28.Estudi radiològic de la pleura Dr. Josep Mata 13-02, 8h.

Embassament pleural. Paquipleuritis. Pneumotòrax

29.Estudi radiològic del diafragma i de la caixa toràcica Dr. Josep Mata 14-02, 8h.

Alteracions diafragmàtiques. Patologia de la caixa toràcica

L’aparell circulatori

30.Patologia radiològica del mediastí Dr. Josep Mata 16-02, 8h.

Masses mediastíniques. Eixamplament mediastínic

31.El cor en radiodiagnòstic. Patologia radiològica del cor Dr. Josep Mata 20-02,

8h.

Anatomia cardíaca. Creixement de les cavitats cardíaques. Calcificacions. Alteracions del pericardi. Patologia aòrtica

(4)

32.Introducció a la Radiologia Vascular i intervencionista Dr. Joan Perendreu

21-2, 8h.

Procediments terapèutics endoluminals sota guia d’imatge: angioplàstia, stent, endopròtesi, trombectomia, embolització, drenatges, creació de shunts derivatius, filtres de vena cava…

33.Medicina nuclear cardíaca Dr. Lluís Berná 23-02, 8 h.

Perfusió coronària. Isquèmia. IAM. Funció ventricular.

34.Medicina nuclear pulmonar Dr. Lluís Berná 27-02, 8h.

Estudis de perfusió i ventilació pulmonar. TEP

L’aparell digestiu i l’aparell genitourinari

35.Patologia radiològica del peritoneu i del tub digestiu Dr. Julio Martín 28-02, 8h.

Ascites. Masses abdominals. Aire intraluminal i extraluminal. Canvis de calibre. Defectes de repleció. Úlceres i diverticles. Alteracions de la mucosa

36.Patologia radiològica de les vísceres abdominals Dr. Julio Martín 01-03, 8h.

Fetge i via biliar. Pàncrees. Melsa. Canvis de forma i mida. Lesions focals. Patologia difusa

37.Patologia radiològica del ronyó i les vies urinàriesDr. Julio Martín 05-03, 8h. Ronyó. Urèter. Bufeta urinària.

38.Patologia radiològica genitalDr. Julio Martín 06-03, 8h. Pròstata. Testes. Penis. Úter. Ovaris.

39.Medicina Nuclear de l’aparell genitourinari Dr. Joan Carles Martín 08-03, 8h.

Renograma i gammagrafia renal. Alteracions de la vascularització. Patologia parenquimatosa. Trastorn de l’eliminació

El sistema nerviós

40.Patologia radiològica de l’encèfal (I) Dr. Mario Prenafeta 13-03, 8h.

Desplaçaments. Malformacions

41.Patologia radiològica de l’encèfal (II), cap i coll Dr. Mario Prenafeta 15-03, 8h.

Patologia supratentorial. Patologia infratentorial. Trastorns vasculars

(5)

Malformacions. Lesions degeneratives. Lesions tumorals

L’aparell locomotor

43.Patologia radiològica dels ossos Dra. Maite Veintemillas 22-03, 8h.

Lesions que n’augmenten la densitat. Lesions que en disminueixen la densitat. La lesió solitària. Alteracions del periosti

44.Patologia radiològica de les articulacions Dra. Maite Veintemillas 27-03, 8h.

Malaltia articular degenerativa. Artropaties

45.Patologia radiològica de la columna vertebral Dra. Maite Veintemillas 29-03,

8h.

Lesions inflamatòries. Lesions degeneratives. Discopaties. Alteracions de la forma

46.Medicina Nuclear osteoarticular 1 Dr. Lluís Berná 10-04, 8h.

Gammagrafia òssia. Mecanisme de captació. Patró normal. Indicacions. Lesions òssies benignes. Tumors ossis i malaltia metastàtica

47.Medicina Nuclear osteoarticular 2 Dr. Lluís Berná 12-04, 8h.

Infecció òssia. Traçadors.

El sistema endocrí

48.La Medicina Nuclear aplicada al sistema endocrí Dr. Lluís Berná 17-04, 8h.

Tiroide. Paratiroide. Suprarenal. Receptors de somatostatina

49.Radioteràpia metabòlica 1 Dr. Lluís Berná 19-04, 8h.

Hipertiroïdisme

50.Radioteràpia metabòlica 2 Dr. Lluís Berná 24-04, 8h.

Càncer de tiroide. Altres

51.PET Dr. Lluís Berná 26-04, 8 h.

Principals aplicacions

(6)

52.Introducció a la Medicina Física i Rehabilitació: història, definició, conceptes en

rehabilitació, equip professional, modalitats assistencials. Conceptes de barreres arquitectòniques, esports i treball adaptat. 03-05, 8 hores.

53.Mitjans diagnòstics i avaluació funcional: historia clínica, balanç articular, balanç

muscular, escales de valoració funcional i qualitat de vida, probes instrumentades funcionals. 08-05, 8 hores

54.Tècniques específiques de la Rehabilitació (I): Cinesiteràpia, teràpia manual,

mecanoteràpia, hidroteràpia, crioteràpia, termoteràpia, electroteràpia y altres. 10-5, 8 hores

55.Tècniques específiques de la Rehabilitació (II): Teràpia ocupacional, logopèdia,

ajudes tècniques, ortesis, pròtesis, embenats funcionals, infiltracions y altres. 15-05, 8 h

56.Medicina Física i Rehabilitació de l’aparell locomotor: Exercici, immobilitat,

rehabilitació de les fractures, luxacions i esquinços, rehabilitació i osteoporosis, deformitats de la columna, rehabilitació de les malalties reumàtiques inflamatòries i degeneratives, rehabilitació i dolor. 17-05, 8 hores

57.Medicina Física i Rehabilitació del sistema nerviós: Rehabilitació desprès d’un

accident vascular cerebral, lesió medul·lar, ELA, EM, malaltia de Parkinson, PCI. 22-05, 8 hores

58.Medicina Física i Rehabilitació del sistema cardiopulmonar, vascular i altres:

Rehabilitació del pacient amputat, linfedema, incontinència urinària, cardiorespiratòria i cremats. 24-05, 8 hores

RADIOLOGIA I MEDICINA FÍSICA

L’assignatura consta de 58 classes teòriques, 8 seminaris de pràctiques (discussió de casos), i 9 pràctiques hospitalàries.

Examen 1er quadrimestre: Test:

• 50 preguntes

• 5 respostes possibles i tan sols una correcta

• les respostes equivocades resten punts (cada 4 es resta 1 punt) • aprovat: nota de 5 sobre 10

• l’aprovat allibera matèria només per la convocatòria de juny Examen 2on quadrimestre:

(7)

Test:

• mateixes normes al test del 1er quadrimestre Examen pràctic:

• 4-6 casos amb imatges Nota final:

• Examen 1er quadrimestre: 15% • Examen 2 on quadrimestre: 55% • Examen pràctic: 30%

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :