PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D ACCÉS AL PROGRAMARI REDHAT PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

Texto completo

(1)

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ACCÉS AL

PROGRAMARI REDHAT PER A LA UNIVERSITAT

OBERTA DE CATALUNYA

(2)

ÍNDEX

1.Objecte del contracte 2.Antecedents

3-Requeriments tècnics. 4-Resolució d’incidències

(3)

1.Objecte del contracte

L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques (“PPT”) és definir i regular les especificacions tècniques de la contractació en relació al Programari-producte RedHat Cloud Infrastructure, OpenShift Enterprise i RedHat Enterprise Linux Server i de les subscripcions corresponents per a la Universitat Oberta de Catalunya (“UOC”).

En concret l’objecte de contractació es poder disposar de les subscripcions dels següents productes:

● Red Hat Cloud Infrastructure with Smart Management, Standard (2-sockets) (RV00008)

● OpenShift Enterprise Standard, 2 Core (MCT2736)

● Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes) (RH00004)

2.Antecedents

L’any 2014, la UOC va fer una reflexió estratègica al voltant de la tecnologia i va redactar el seu Pla Director de Sistemes d’Informació (PDSI) pel periode 2014-2018. En el capítol que fa referència a l’arquitectura s’estableix com a principi rector de la mateixa el “Cloud first”, al núvol primer, de manera que, els projectes que es desenvolupin a partir d’aquell moment a la UOC han de ser dissenyats per poder anar al núvol, desacoblant-se de la infraestructura física.

Durant el primer semestre del 2015, el Grup Operatiu d’Arquitectura i Integració ha redactat el document marc per a l’arquitectura de desenvolupament a la UOC, on es defineix i s’especifica el model de “cloud hibrid”, privat/públic, que adoptarà la Universitat.

Per assolir l’arquitectura definida, la UOC necessita adquirir una nova infraestructura PAAS basada en RH Enterprise Virtualization, RH OpenStack i RH OpenShift, ajustat als requeriments tècnics i funcionals definits per l'equip de projecte del Grup Operatiu d’Arquitectura i Integració de la UOC.

3-Requeriments tècnics

L’adjudicatari ha de proveir el programari d’acord amb els següents requeriments tècnics: Accés a les subscripcions següents:

Unitats* Part number Descripció

6 RV00008 Red Hat Cloud Infrastructure with Smart

Management, Standard (2-sockets) 5 MCT2736 OpenShift Enterprise Standard, 2 Core

(4)

3 RH00004 Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)

* Les unitats descrites al quadre anterior són el número mínim de subscripcions que la UOC sol·licitarà a l’adjudicatari durant l’execució del contracte, sens perjudici que sigui sol·licitat a l’adjudicatari un número major de subscripcions, d’acord amb els preus unitaris màxims establerts al Plec de Clàusules Particulars.

Les subscripcions han d’oferir accés al programari i actualitzacions, a més permetre obtenir informació i serveis de suport que abasten tota l'arquitectura, cicle de vida i infraestructura de les aplicacions.

Una subscripció ha de proporcionar un accés al programari de RedHat creat, provat i certificat pel mateix RedHat i els seus partners. Amb una subscripció es disposarà d'accés a totes les versions compatibles en format binari com a font, a més de tota la documentació dels productes per a empreses, actualitzacions de seguretat i correcció d'errors.

Més concretament la subscripció ha d’oferir: ● Programari.

● Solucions provades i a punt per a empreses. ● Novetats.

● Actualitzacions. ● Suport tècnic.

● Correccions de seguretat. ● Repositori de coneixement.

● Programa Open Source Assurance.

El tipus de suport que es demana és STANDARD segons la definició del fabricant i prestat pel mateix RedHat. Aquest ofereix accés a RedHat Network, pegats, updates, knowlege base, ... a més permet obrir consultes en horari laboral de dilluns a divendres. (8x5), des d’un telèfon gratuït o correu electrònic.

Més concretament les característiques que es demanen són de suport Web/Telèfon de dilluns a divendres de 9:00 h. a 17:00 h (GTM / CET) sense límit d'incidències.

La taula amb la que RedHat defineix els seus nivells de servei STANDARD pel suport és el següent:

Standard

Hores de cobertura Horari normal oficina

Canal de suport Web I telèfon

Núm. de casos Il·limitat

(5)

inicial i posterior

Severitat 1 1 hora d’oficina

Severitat 2 4 hores d’oficina

Severitat 3 1 dia hàbil

Severitat 4 2 dies hàbils

**Es defineix el temps de resposta d’una incidència o el temps d’atenció de consulta com el nombre d’hores que transcorren des que l’àrea de tecnologia de la UOC comunica una incidència al fabricant i aquest l’accepta. L’acceptació comportarà l’aprovació de procedir a resoldre la incidència, segons els acords de nivell de servei establerts en el present Plec de Prescripcions Tècniques. El temps es comptabilitza dins de l’horari laboral prèviament indicat.

Els nivells de severitat esmentats són els següents:

Un problema que afecta greument l'ús del programari a l’entorn de producció (com la pèrdua de les dades de producció o en les quals els sistemes de producció no estan funcionant). La situació atura les operacions de negoci de la Universitat i no existeix cap procediment alternatiu per esquivar el problema.

Severitat 1 (urgent)

Un problema on el programari està funcionant, però el seu ús a l’entorn de producció es redueix dràsticament. La situació està causant un gran impacte a les operacions comercials de la Universitat i no existeix cap procediment alternatiu per esquivar el problema.

Severitat 2 (alta)

Un problema que implica una pèrdua parcial i no crítica de l'ús del programari en un entorn de producció o entorn de desenvolupament. Per als entorns de producció, hi ha un impacte de mitjà a baix en el negoci, però aquest segueix funcionant, fins i tot mitjançant un procediment alternatiu. Per a entorns de desenvolupament, la situació està causant que el projecte s’aturi o no passi a producció.

Severitat 3 (mitjana)

Una pregunta sobre l’ús general, la notificació d'un error de documentació, o la recomanació per a una millora futura o modificació del producte. Per a entorns de producció, l'impacte en el negoci, el rendiment o la funcionalitat del seu sistema és de baix a zero. Per als entorns de desenvolupament, hi ha un impacte de mitjà a baix en el negoci, però aquest segueix funcionant, fins i tot mitjançant l'ús d'un procediment alternatiu per esquivar el problema. Severitat 4 (baixa)

(6)

L’adjudicatari haurà de garantir les mateixes condicions que ofereix el fabricant sobre els productes que subministri a la UOC.

L’adjudicatari assignarà un interlocutor per tal d'ajudar a gestionar la resposta de les incidències de la UOC amb el fabricant. Aquest haurà de valorar les incidències generades a la UOC i gestionar la resposta d’acord amb els temps previstos al quadre anterior i segons el grau de severitat descrit anteriorment.

L’adjudicatari proporcionarà la formació necessària a l'equip de la UOC, mitjançant dues sessions de quatre hores amb un tècnic certificat Red Hat instructor RHCI, per poder gestionar les subscripcions al portal de gestió Red hat Network.

4-Resolució d’incidències

El contractista tindrà l’obligació d’informar, immediatament i a través de correu electrònic a la bústia de la UOC que aquesta determini, de les incidències que es puguin produir en el desenvolupament de les prestacions contractuals tot indicant el motiu de les mateixes.

Emili Rubió Lorenzo

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :