La inserció laboral dels graduats i graduades Administració i direcció d empreses

33  Download (0)

Full text

(1)

Administració i direcció d’empreses

Població Mostra Resposta Error Mostral

Universitat de Barcelona 736 251 34,1% 5%

Universitat Autònoma de Barcelona 245 109 44,5% 7%

Universitat Pompeu Fabra 334 179 53,6% 5%

Universitat de Girona 72 36 50,0% 12%

Universitat de Lleida 138 61 44,2% 9%

Universitat Rovira i Virgili 147 69 46,9% 9%

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 27 19 70,4% 12%

Universitat Ramon Llull 455 177 38,9% 6%

Universitat Internacional de Catalunya 41 10 24,4% 27%

Universitat Abat Oliba CEU 38 24 63,2% 12%

Centre Universitari EAE 73 19 26,0% 19%

Centre Universitari Euncet 105 37 35,2% 13%

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa Tecnocampus 80 30 37,5% 14%

Els estudis que estan en color verd no tenen prou mostra per poder donar-ne informació pública. Per aquest motiu no apareixen a les pàgines següents.

1 / 33

(2)

Estatus i adequació

Administració i direcció

d’empreses

Estatus laboral Funcions desenvolupades

Índex IQO

Ocupat/ada Aturat/ada Inactiu/iva

Funcions específiques de la titulació Funcions universitàries Funcions no universitàries Mitjana Universitat de Barcelona 94,8% 2,0% 3,2% 61,4% 31,1% 7,6% 73,2

Universitat Autònoma de Barcelona 97,2% 0,9% 1,8% 56,0% 37,6% 6,4% 74,3

Universitat Pompeu Fabra 92,7% 3,4% 3,9% 62,6% 33,0% 4,5% 75,0

Universitat de Girona 100,0% -- -- 50,0% 36,1% 13,9% 69,8

Universitat de Lleida 95,1% 3,3% 1,6% 49,2% 41,0% 9,8% 72,3

Universitat Rovira i Virgili 87,0% 8,7% 4,3% 47,1% 39,7% 13,2% 65,9

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 100,0% -- -- 57,9% 31,6% 10,5% 72,6

Universitat Ramon Llull 96,6% 0,6% 2,8% 56,8% 41,5% 1,7% 80,8

Universitat Abat Oliba CEU 100,0% -- -- 70,8% 25,0% 4,2% 80,6

Centre Universitari Euncet 94,6% 2,7% 2,7% 51,4% 37,8% 10,8% 79,0

Escola Superior de Ciències Socials i

(3)

Total 2020 94,6% 2,5% 2,8% 57,5% 35,8% 6,7% 74,7 Referent 2017 93,9% 4,1% 2,0% 59,3% 34,1% 6,6% 72,5 Referent 2014 91,9% 5,5% 2,5% 59,8% 26,4% 13,8% 70,7 Referent 2011 90,7% 5,5% 3,8% 49,7% 36,6% 13,8% 73,5 Referent 2008 95,5% 2,1% 2,4% 59,3% 28,1% 12,6% 69,1 Referent 2005 96,0% 2,0% 2,0% 61,9% 22,1% 16,0% 65,7 Referent 2001 95,8% 2,6% 1,6% 58,1% 27,4% 14,5% 65,3

L’índex de qualitat ocupacional (IQO), pren valors de 0 a 100 i es construeix a partir de quatre indicadors: contracte, satisfacció amb la feina, retribució i adequació. Com més elevats els valors, millor qualitat ocupacional (major estabilitat, satisfacció, retribució o adequació). IQO = f[( estabilitat + retribució + adequació) * satisfacció amb la feina

3 / 33

(4)

Velocitat inserció i intenció repetir carrera i centre

Administració i direcció

d’empreses

Temps dedicat a trobar la 1ra feina

Repetiries titulació? Repetiries centre? Menys de 3 mesos Entre 3 mesos i 1 any Més d'1 any Universitat de Barcelona 77,6% 16,4% 6,0% 67,6% 76,8%

Universitat Autònoma de Barcelona 83,5% 11,0% 5,5% 70,4% 87,9%

Universitat Pompeu Fabra 88,8% 9,5% 1,7% 72,1% 93,9%

Universitat de Girona 83,3% 11,1% 5,6% 72,2% 88,9%

Universitat de Lleida 73,8% 18,0% 8,2% 70,5% 80,3%

Universitat Rovira i Virgili 72,1% 22,1% 5,9% 71,0% 82,6%

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 89,5% 10,5% -- 68,4% 84,2%

Universitat Ramon Llull 86,9% 6,3% 6,8% 81,9% 89,8%

Universitat Abat Oliba CEU 83,3% 16,7% -- 79,2% 87,5%

Centre Universitari Euncet 91,9% 8,1% -- 70,3% 91,9%

Escola Superior de Ciències Socials i

(5)

Total 2020 82,6% 12,7% 4,7% 72,2% 85,4% Referent 2017 81,7% 13,5% 4,8% 76,3% 75,9% Referent 2014 85,1% 11,3% 3,6% 75,9% 79,6% Referent 2011 90,1% 7,5% 2,4% 79,0% 82,5% Referent 2008 86,8% 10,9% 2,3% 79,7% 83,7% Referent 2005 86,0% 11,9% 2,0% 75,1% 85,4% Referent 2001 87,6% 10,7% 1,7% 75,4% 80,6% 5 / 33

(6)

Accés a la feina actual

Administració i direcció

d’empreses

Via d'accés a la primera feina

Contactes (personals, familiars...) Iniciativa propia o creació empresa/desp atx Oposició/conc urs públic o borses institucionals/ colegis SOC/INEM Anuncis o empreses de selecció/ETT Pràctiques o serveis universitàris Altres Universitat de Barcelona 16,3% 27,9% 4,8% 0,8% 20,3% 25,5% 4,4%

Universitat Autònoma de Barcelona 12,8% 24,8% 5,5% 0,9% 16,5% 33,0% 6,4%

Universitat Pompeu Fabra 11,8% 25,8% 12,9% 0,6% 10,1% 33,7% 5,1%

Universitat de Girona 25,0% 30,6% 13,9% -- 2,8% 25,0% 2,8%

Universitat de Lleida 19,7% 27,9% 3,3% 1,6% 14,8% 27,9% 4,9%

Universitat Rovira i Virgili 27,9% 29,4% 2,9% 1,5% 16,2% 19,1% 2,9%

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 36,8% 15,8% 10,5% -- 21,1% 10,5% 5,3%

Universitat Ramon Llull 21,0% 31,8% 6,8% -- 10,8% 22,2% 7,4%

Universitat Abat Oliba CEU 8,3% 33,3% -- 4,2% 4,2% 50,0%

--Centre Universitari Euncet 29,7% 35,1% 10,8% 2,7% 16,2% 5,4%

--Escola Superior de Ciències Socials i

(7)

--Total 2020 18,3% 28,5% 7,2% 0,8% 14,7% 25,9% 4,6% Referent 2017 30,6% 1,4% 2,2% 1,0% 31,4% 29,1% 4,4% Referent 2014 28,2% 3,6% 2,3% 0,9% 30,4% 29,0% 5,6% Referent 2011 22,2% 3,7% 2,4% 0,2% 34,0% 28,8% 8,7% Referent 2008 27,9% 0,8% 0,6% 0,4% 40,9% 21,3% 8,3% Referent 2005 25,0% -- 1,4% 1,8% 35,4% 23,2% 13,3% Referent 2001 28,7% -- 4,5% 2,2% 42,9% 13,1% 8,6% 7 / 33

(8)

Condicions laborals (salari i jornada)

Administració i direcció

d’empreses

Jornada de treball a temps complet

Guanys mensuals (per ocupats a temps

complet) Guanys bruts

mensuals (OTC)

<1.000€/mes De 1.000 a

2.000€/mes >2.000€/mes Mitjana

Universitat de Barcelona 95,5% 9,4% 24,0% 66,5% 2.275 €

Universitat Autònoma de Barcelona 98,1% 8,6% 26,7% 64,8% 2.273 €

Universitat Pompeu Fabra 96,0% 3,0% 24,3% 72,8% 2.446 €

Universitat de Girona 97,2% 17,1% 34,3% 48,6% 1.989 €

Universitat de Lleida 96,7% 3,6% 51,8% 44,6% 2.040 €

Universitat Rovira i Virgili 89,7% 16,7% 50,0% 33,3% 1.847 €

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 84,2% 6,3% 43,8% 50,0% 2.240 €

Universitat Ramon Llull 96,6% 4,3% 11,0% 84,7% 3.141 €

Universitat Abat Oliba CEU 100,0% -- 13,6% 86,4% 2.816 €

Centre Universitari Euncet 97,3% -- 16,1% 83,9% 3.008 €

Escola Superior de Ciències Socials i

(9)

Total 2020 95,7% 6,9% 25,8% 67,3% 2.448 € Referent 2017 95,9% 8,9% 34,6% 56,6% 2.325 € Referent 2014 95,3% 10,4% 29,5% 60,0% 2.284 € Referent 2011 94,7% 3,4% 26,1% 70,5% 2.494 € Referent 2008 96,2% 6,8% 37,2% 56,0% 2.170 € Referent 2005 -- -- -- -- 2.249 € Referent 2001 94,4% -- -- -- 2.156 €

OTC: únicament titulats/ades ocupat/ades a temps complet en el moment de l’enquesta

9 / 33

(10)

Empresa pública o privada i tipus de contracte

Administració i direcció

d’empreses

Àmbit de l'empresa Tipus de contracte

Públic Privat Fix o indefinit Autònom Temporal Becari Sense contracte

Universitat de Barcelona 6,0% 94,0% 77,2% 6,0% 14,0% 2,0% 0,8%

Universitat Autònoma de Barcelona 3,7% 96,3% 78,7% 1,9% 13,9% 4,6% 0,9%

Universitat Pompeu Fabra 3,9% 96,1% 84,4% 3,4% 9,5% 2,2% 0,6%

Universitat de Girona 8,3% 91,7% 83,3% 2,8% 13,9% --

--Universitat de Lleida 11,5% 88,5% 80,0% 6,7% 13,3% --

--Universitat Rovira i Virgili 17,6% 82,4% 73,1% 6,0% 20,9% --

--Universitat de Vic - --Universitat

Central de Catalunya 22,2% 77,8% 84,2% 5,3% 10,5% --

--Universitat Ramon Llull 8,0% 92,0% 80,1% 13,1% 6,8% --

--Universitat Abat Oliba CEU 4,2% 95,8% 83,3% 16,7% -- --

--Centre Universitari Euncet 24,3% 75,7% 86,5% 10,8% 2,7% --

--Escola Superior de Ciències Socials i

(11)

Total 2020 8,2% 91,8% 79,1% 6,8% 11,9% 1,7% 0,5% Referent 2017 5,4% 94,6% 77,7% 7,0% 13,5% 1,6% 0,2% Referent 2014 6,0% 94,0% 70,3% 14,2% 14,2% 0,9% 0,4% Referent 2011 8,5% 91,5% 77,7% 10,8% 10,3% 1,0% 0,2% Referent 2008 9,0% 91,0% 84,7% 3,8% 11,3% 0,2% --Referent 2005 9,9% 90,1% 80,0% 5,0% 14,2% 0,7% 0,2% Referent 2001 6,1% 93,9% 82,7% 3,4% 13,0% 0,8% 0,2% 11 / 33

(12)

Ubicació del lloc de treball

Administració i direcció

d’empreses

Lloc de feina Barcelona Tarragona Girona Lleida

Resta de comunitats

autònomes

Europa Resta del món

Universitat de Barcelona 91,6% 0,8% 0,4% -- 4,4% 1,6% 1,2%

Universitat Autònoma de Barcelona 92,7% 0,9% 1,8% -- 2,8% 1,8%

--Universitat Pompeu Fabra 85,5% 1,7% 0,6% 1,1% 3,9% 6,1% 1,1%

Universitat de Girona 25,0% -- 66,7% -- -- 2,8% 5,6%

Universitat de Lleida 24,6% 6,6% 1,6% 62,3% 1,6% 3,3%

--Universitat Rovira i Virgili 17,6% 70,6% 2,9% -- 4,4% 4,4%

--Universitat de Vic - --Universitat

Central de Catalunya 78,9% -- 5,3% 10,5% -- -- 5,3%

Universitat Ramon Llull 63,6% -- 2,3% 2,3% 19,9% 10,2% 1,7%

Universitat Abat Oliba CEU 83,3% -- 4,2% 4,2% 8,3% --

--Centre Universitari Euncet 75,7% 2,7% -- -- 18,9% -- 2,7%

Escola Superior de Ciències Socials i

(13)

--Total 2020 73,2% 5,8% 4,0% 4,6% 7,1% 4,1% 1,2% Referent 2017 74,2% 5,5% 4,7% 4,5% 7,6% 2,6% 1,0% Referent 2014 61,9% 8,9% 8,8% 2,9% 14,9% 1,7% 0,9% Referent 2011 67,8% 9,9% 10,3% 3,8% 5,6% 1,6% 1,0% Referent 2008 65,9% 13,2% 9,6% 7,2% 3,6% 0,4% 0,2% Referent 2005 64,9% 11,5% 10,6% 7,9% 4,5% 0,5% 0,2% Referent 2001 72,9% 7,6% 8,9% 6,7% 2,2% 0,9% 0,7% 13 / 33

(14)

Qualitat de la inserció: satisfacció amb la feina (sobre 10)

Administració i direcció

d’empreses

Satisfacció amb el contingut de la feina Satisfacció amb les perspectives de millora Satisfacció amb el nivell de retribució Satisfacció amb la utilitat dels coneixement s Satisfacció general amb la feina actual Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

Universitat de Barcelona 8,2 7,7 7,0 5,7 7,9

Universitat Autònoma de Barcelona 8,1 7,5 6,8 5,8 7,6

Universitat Pompeu Fabra 7,9 7,7 6,6 6,6 7,7

Universitat de Girona 8,1 7,3 6,2 5,4 8,0

Universitat de Lleida 8,1 7,7 7,3 6,4 8,0

Universitat Rovira i Virgili 8,2 7,5 7,1 5,7 7,5

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 8,7 8,2 7,2 6,5 8,2

Universitat Ramon Llull 8,5 7,8 7,5 7,1 8,2

Universitat Abat Oliba CEU 8,9 7,4 7,3 6,0 8,3

Centre Universitari Euncet 8,4 8,0 7,3 7,3 8,0

Escola Superior de Ciències Socials i

(15)

Total 2020 8,2 7,7 7,0 6,3 7,9 Referent 2017 8,2 7,4 6,6 6,2 7,7 Referent 2014 7,8 6,8 6,5 6,4 7,6 Referent 2011 8,0 7,2 6,8 6,4 7,6 Referent 2008 7,7 7,4 6,6 6,0 7,5 Referent 2005 7,6 6,9 6,5 5,9 7,4 Referent 2001 7,3 6,5 5,2 6,4 7,4 15 / 33

(16)

I Nivell i adequació de la formació inicial: comp. específiques (sobre 10)

Administració i direcció

d’empreses

Formació teòrica: nivell Formació teòrica: utilitat Formació pràctica: nivell Formació pràctica: utilitat Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

Universitat de Barcelona 6,4 5,3 4,6 4,8

Universitat Autònoma de Barcelona 6,4 5,1 5,4 5,6

Universitat Pompeu Fabra 7,2 6,0 6,4 6,1

Universitat de Girona 6,4 5,4 4,9 5,4

Universitat de Lleida 6,8 5,8 5,8 5,7

Universitat Rovira i Virgili 6,8 5,6 5,6 5,5

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 7,5 6,2 6,1 5,8

Universitat Ramon Llull 7,7 6,7 7,3 7,1

Universitat Abat Oliba CEU 6,7 5,9 6,8 6,5

Centre Universitari Euncet 8,0 6,9 7,7 6,9

Escola Superior de Ciències Socials i

(17)

Total 2020 6,9 5,8 5,9 5,9 Referent 2017 6,8 5,7 5,4 5,7 Referent 2014 6,8 5,8 5,0 5,1 Referent 2011 7,0 5,9 5,2 5,8 Referent 2008 6,2 5,5 4,5 5,2 Referent 2005 6,6 5,4 3,8 5,0 Referent 2001 6,7 6,1 3,5 5,6 17 / 33

(18)

II Nivell i adequació de la formació inicial: comp. cognitives (sobre 10)

Administració i direcció

d’empreses

Solució de problemes: nivell Solució de problemes: utilitat Creativitat: nivell Creativitat: utilitat Pensament crític: nivell Pensament crític: utilitat Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

Universitat de Barcelona 5,6 6,6 4,0 5,0 5,3 6,3

Universitat Autònoma de Barcelona 5,5 6,4 4,1 4,6 5,0 6,0

Universitat Pompeu Fabra 6,6 7,4 4,8 5,4 6,4 6,8

Universitat de Girona 5,7 6,5 4,2 5,2 5,7 6,2

Universitat de Lleida 5,7 6,6 4,8 5,6 5,7 6,7

Universitat Rovira i Virgili 6,3 6,6 5,3 5,1 5,8 6,0

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 6,3 7,5 5,5 6,4 6,4 7,4

Universitat Ramon Llull 7,6 8,1 5,7 6,4 7,4 8,0

Universitat Abat Oliba CEU 6,3 7,5 5,6 6,0 6,6 7,7

Centre Universitari Euncet 7,1 7,9 5,9 6,7 6,1 6,9

Escola Superior de Ciències Socials i

(19)

Total 2020 6,3 7,1 4,9 5,5 6,0 6,8 Referent 2017 6,1 7,1 4,5 5,3 5,9 6,6 Referent 2014 6,2 8,0 4,9 6,1 6,0 6,9 Referent 2011 6,1 7,9 4,7 6,0 6,1 7,0 Referent 2008 5,6 7,3 4,1 5,5 5,3 6,3 Referent 2005 5,5 7,1 4,0 5,5 5,2 6,1 Referent 2001 -- -- 4,1 6,3 5,6 7,0 19 / 33

(20)

III Nivell i adequació de la formació inicial: comp. interpersonals (sobre 10)

Administració i direcció

d’empreses

Expressió oral: nivell Expressió oral: utilitat Expressió escrita: nivell Expressió escrita: utilitat Treball en equip: nivell Treball en equip: utilitat Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

Universitat de Barcelona 4,8 5,6 5,8 6,1 6,2 7,1

Universitat Autònoma de Barcelona 5,6 6,2 6,0 6,4 7,2 7,5

Universitat Pompeu Fabra 6,8 7,0 6,3 6,5 8,1 8,2

Universitat de Girona 6,0 6,4 6,4 6,8 6,9 6,8

Universitat de Lleida 6,3 6,6 6,5 6,8 6,7 7,5

Universitat Rovira i Virgili 6,9 6,6 6,7 6,6 7,6 7,3

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 7,1 7,0 6,9 7,1 7,3 7,9

Universitat Ramon Llull 7,9 8,2 7,1 7,5 8,8 8,9

Universitat Abat Oliba CEU 7,6 7,2 6,9 6,7 8,0 8,0

(21)

Total 2020 6,4 6,8 6,3 6,6 7,5 7,8 Referent 2017 5,9 6,5 6,1 6,6 7,0 7,5 Referent 2014 5,8 7,5 6,2 7,2 6,9 7,7 Referent 2011 5,6 7,1 6,0 7,0 6,5 7,5 Referent 2008 4,8 6,1 5,6 6,4 5,8 7,1 Referent 2005 3,9 5,8 5,2 6,0 5,4 6,8 Referent 2001 3,8 7,3 4,5 7,0 4,9 7,1 21 / 33

(22)

IV Nivell i adequació de la formació inicial: comp. instrumentals (sobre 10)

Administració i direcció

d’empreses

Gestió: nivell Gestió: utilitat Informàtica: utilitat Idiomes: nivell Idiomes: utilitat Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana Mitjana

Universitat de Barcelona 5,7 6,4 5,5 3,2 5,2

Universitat Autònoma de Barcelona 6,0 6,8 7,0 2,7 4,6

Universitat Pompeu Fabra 6,9 7,1 6,3 7,0 7,4

Universitat de Girona 6,2 6,2 6,1 5,0 5,8

Universitat de Lleida 6,3 7,0 5,9 4,5 5,3

Universitat Rovira i Virgili 6,7 6,8 6,2 3,3 5,0

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 7,0 7,1 7,7 6,1 6,1

Universitat Ramon Llull 7,7 7,9 7,1 7,7 7,6

Universitat Abat Oliba CEU 6,7 6,9 6,1 5,9 7,4

Centre Universitari Euncet 7,4 7,9 7,5 6,4 6,7

Escola Superior de Ciències Socials i

(23)

Total 2020 6,6 7,0 6,4 5,1 6,2 Referent 2017 6,4 7,1 6,5 4,7 6,3 Referent 2014 6,2 7,8 7,6 3,9 6,5 Referent 2011 6,1 7,7 7,9 3,5 5,7 Referent 2008 5,5 6,8 7,1 3,4 5,4 Referent 2005 5,2 6,8 7,0 2,5 4,9 Referent 2001 5,1 7,6 8,1 2,7 5,9 23 / 33

(24)

Atur: situació (n i %)

Administració i direcció

d’empreses

Recerca de feina

Temps que fa que busques feina

Menys de 6 mesos Entre 6 mesos i 1 any Entre 1 i 2 anys

Universitat de Barcelona 5 38,5% 4 80,0% 1 20,0% --

--Universitat Autònoma de Barcelona 1 33,3% 1 100,0% -- -- --

--Universitat Pompeu Fabra 6 46,2% 5 83,3% 1 16,7% --

--Universitat de Girona -- -- -- -- -- -- --

--Universitat de Lleida 2 66,7% 2 100,0% -- -- --

--Universitat Rovira i Virgili 6 66,7% 2 33,3% 2 33,3% 2 33,3%

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya -- -- -- -- -- -- --

--Universitat Ramon Llull 1 16,7% 1 100,0% -- -- --

--Universitat Abat Oliba CEU -- -- -- -- -- -- --

--Centre Universitari Euncet 1 50,0% 1 100,0% -- -- --

--Escola Superior de Ciències Socials i

(25)

Atur: situació (n i %)

Administració i direcció

d’empreses

Temps que fa que busques feina

Més de 2 anys No cerco feina

Universitat de Barcelona -- -- --

--Universitat Autònoma de Barcelona -- -- --

--Universitat Pompeu Fabra -- -- --

--Universitat de Girona -- -- --

--Universitat de Lleida -- -- --

--Universitat Rovira i Virgili -- -- --

--Universitat de Vic - --Universitat

Central de Catalunya -- -- --

--Universitat Ramon Llull -- -- --

--Universitat Abat Oliba CEU -- -- --

--Centre Universitari Euncet -- -- --

--Escola Superior de Ciències Socials i

de l'Empresa Tecnocampus -- -- --

--25 / 33

(26)

Total 2020 26 47,3% 18 69,2% 5 19,2% 3 11,5% Referent 2017 43 67,2% 32 74,4% 7 16,3% 1 2,3% Referent 2014 42 68,9% 27 64,3% 4 9,5% 9 21,4% Referent 2011 32 59,3% 23 71,9% 4 12,5% 2 6,3% Referent 2008 11 45,8% 10 90,9% 1 9,1% -- --Referent 2005 9 50,0% 7 77,8% 1 11,1% 1 11,1% Referent 2001 -- -- 7 50,0% -- -- --

(27)

--Total 2020 -- -- -- --Referent 2017 3 7,0% -- --Referent 2014 2 4,8% -- --Referent 2011 3 9,4% -- --Referent 2008 -- -- -- --Referent 2005 -- -- -- --Referent 2001 1 7,1% 6 42,9% 27 / 33

(28)

Formació continuada

Administració i direcció

d’empreses

Continuació dels estudis A la mateixa

universitat? No Sí, cursos

especialitzats Sí, un grau

Sí, un postgrau

o un màster Sí, un doctorat Sí, altres

Universitat de Barcelona 25,9% 10,8% 3,2% 54,2% -- 6,0% 24,2%

Universitat Autònoma de Barcelona 29,4% 13,8% 0,9% 49,5% -- 6,4% 6,5%

Universitat Pompeu Fabra 23,5% 12,8% 4,5% 51,4% 1,7% 6,1% 40,1%

Universitat de Girona 30,6% 11,1% -- 55,6% -- 2,8% 8,0%

Universitat de Lleida 23,0% 13,1% 1,6% 55,7% -- 6,6% 17,0%

Universitat Rovira i Virgili 31,9% 8,7% 4,3% 47,8% -- 7,2% 27,7%

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 52,6% 15,8% -- 31,6% -- --

--Universitat Ramon Llull 35,6% 18,1% 5,1% 36,7% -- 4,5% 20,4%

Universitat Abat Oliba CEU 25,0% 16,7% -- 50,0% -- 8,3% 5,6%

Centre Universitari Euncet 29,7% 16,2% 5,4% 40,5% 8,1% -- 15,4%

Escola Superior de Ciències Socials i

(29)

Total 2020 28,4% 13,3% 3,3% 49,2% 0,6% 5,2% 22,9% Referent 2017 34,0% 10,9% 3,0% 48,4% 0,6% 3,1% 21,8% Referent 2014 32,0% 15,7% 7,5% 39,0% 0,3% 5,5% 18,3% Referent 2011 36,6% 14,1% 7,3% 33,3% 1,6% 7,1% 20,3% Referent 2008 35,6% 19,8% 9,2% 25,0% 0,9% 9,4% 24,6% Referent 2005 33,0% 16,6% 7,8% 29,4% 1,8% 11,4% 20,7% Referent 2001 33,5% 1,1% 10,9% 27,8% 1,1% 25,6% 20,1% 29 / 33

(30)

Perfil titulats: dades sociodemogràfiques

Administració i direcció

d’empreses

Edat en el moment de l'enquesta Sexe Estatus migratori

Nivell d'estudis dels pares

Mitjana Dona Home

Els meus progenitors i jo

som nascuts a l’Estat espanyol

Tots dos tenen estudis primaris / sense estudis

Un dels dos o tots dos tenen estudis mitjans

Un dels dos o tots dos tenen

estudis superiors

Universitat de Barcelona 27,1 48,6% 51,4% 88,0% 20,0% 34,4% 45,6%

Universitat Autònoma de Barcelona 26,8 50,5% 49,5% 93,6% 33,9% 32,1% 33,9%

Universitat Pompeu Fabra 25,7 52,0% 48,0% 92,7% 11,8% 24,7% 63,5%

Universitat de Girona 26,8 55,6% 44,4% 83,3% 33,3% 41,7% 25,0%

Universitat de Lleida 27,6 55,7% 44,3% 88,5% 21,3% 36,1% 42,6%

Universitat Rovira i Virgili 27,5 52,2% 47,8% 92,5% 34,8% 30,4% 34,8%

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 31,9 42,1% 57,9% 94,7% 47,4% 10,5% 42,1%

Universitat Ramon Llull 28,7 49,7% 50,3% 89,8% 10,2% 12,5% 77,3%

Universitat Abat Oliba CEU 28,1 33,3% 66,7% 100,0% 4,2% 12,5% 83,3%

Centre Universitari Euncet -- 32,4% 67,6% 94,6% 27,0% 21,6% 51,4%

Escola Superior de Ciències Socials i

(31)

Total 2020 27,3 48,9% 51,1% 90,5% 20,2% 26,2% 53,7% Referent 2017 28,1 50,9% 49,1% -- 21,6% 28,0% 50,4% Referent 2014 30,2 54,3% 45,7% -- 29,0% 25,2% 45,8% Referent 2011 30,5 53,2% 46,8% -- 32,9% 28,0% 39,2% Referent 2008 27,9 54,1% 45,9% -- 37,6% 31,2% 31,2% Referent 2005 -- 54,7% 45,3% -- 52,9% 32,4% 14,7% Referent 2001 26,7 62,3% 37,7% -- -- -- --31 / 33

(32)

Perfil titulats: compaginació treball

Administració i direcció

d’empreses

Antecedents laborals durant la titulació

Estudiant a temps complet Treballant en una feina relacionada Treballant en una feina no relacionada Universitat de Barcelona 39,0% 47,0% 13,9%

Universitat Autònoma de Barcelona 27,5% 58,7% 13,8%

Universitat Pompeu Fabra 33,0% 56,4% 10,6%

Universitat de Girona 25,0% 58,3% 16,7%

Universitat de Lleida 49,2% 39,3% 11,5%

Universitat Rovira i Virgili 41,2% 41,2% 17,6%

Universitat de Vic - Universitat

Central de Catalunya 15,8% 57,9% 26,3%

Universitat Ramon Llull 44,3% 44,9% 10,8%

Universitat Abat Oliba CEU 37,5% 54,2% 8,3%

Centre Universitari Euncet 13,5% 64,9% 21,6%

Escola Superior de Ciències Socials i

(33)

Total 2020 36,6% 50,2% 13,2% Referent 2017 31,6% 54,6% 13,8% Referent 2014 35,8% 55,4% 8,8% Referent 2011 28,2% 64,6% 7,1% Referent 2008 40,5% 49,7% 9,8% Referent 2005 37,8% 51,1% 11,0% Referent 2001 55,9% 35,9% 8,2% 33 / 33

Figure

Updating...

References