FISCALITAT AGRÀRIA A PARTIR DE LA JUBILACIÓ

15 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Texto completo

(1)

FISCALITAT AGRÀRIA A PARTIR

DE LA JUBILACIÓ

ENRIQUETA PONS NADAL

FEBRER 2017

(2)

TIPUS D’EMPRESES AGRÀRIES I

FISCALITAT

1.-Empresari Individual 2.-Associacions d’empresaris:

CB, SC, SCP (Sense personalitat jurídica)

(3)

TRIBUTACIÓ SEGONS EL

TIPUS D’EMPRESARI

Empresari individual: Estimació Objectiva per Mòduls Estimació Directa Simplificada Estimació Directa Normal

Associació empresaris sense personalitat jurídica: Igual que l’empresari individual.

(4)

COTITZACIÓ A LA SEGURETAT

SOCIAL

Tots els empresaris agraris han de cotitzar al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (Abans del 2013, podien cotitzar al Règim Especial Agrari però, des de llavors, els treballadors agraris s’han assimilat a la resta d’Autònoms).

Això és així tant en el cas d’empresaris individuals com en el cas d’una associació d’empresaris sense personalitat jurídica.

Quan som davant d’una societat mercantil hem de tenir en compte quin/s soci/s, és/són, administradors, treballadors o capitalistes a efectes del pagament de l’autònom corresponent (el/s administrador/s paguen obligatòriament per una base més alta).

(5)

SIGNIFICAT DE TENIR

PERSONALITAT JURÍDICA

La personalitat jurídica només la gaudeixen les societats mercantils i en alguns casos les S.C., S.C.P.

Tenen aquesta personalitat perquè tots els seus pactes i resultats són públics i per tant estan a l’abast de qualsevol persona interessada.

Al tenir aquesta personalitat jurídica, l’empresa només respon davant de tercers amb el patrimoni de l’empresa, mai amb el patrimoni personal de l’empresari, com passa en la figura del empresari individual i en les associacions d’empresaris sense personalitat jurídica.

(6)

PRESTACIONS O

COBERTURES DE LA

SEGURETAT SOCIAL

1.-Malaltia, Maternitat

2.-Incapacitat (Temporal i/o Permanent)

3.-Jubilació

(7)

QUÈ FEM AMB LA NOSTRA

ACTIVITAT DAVANT LA

JUBILACIÓ?

Cal tenir en compte el tipus d’empresa on estem treballant en el moment de la jubilació, donat que, segons aquest tindrem diferents possibilitats.

Empresari individual:

1.- Traspassar l’activitat als fills/cònjuge/altres i cobrar un arrendament d’explotació.

2.- Continuar exercint l’activitat com a titular. 3.- Fer un mixt de les anteriors.

4.- Fer donació als hereus. Empresari Col·lectiu:

1.- Continuar a l’empresa com a soci i/o administrador. 2.- Fer donació als hereus de la participació a l’empresa.

(8)

TIPUS DE JUBILACIÓ (1)

R.D. 5/2013 de 15 de març. Efectes des del 17-3-2013 D’acord amb el període de cotització:

◦ Contributiva

◦ No contributiva

D’acord amb la disponibilitat:

Jubilació Total: Quan complint els requisits generals per jubilar-se, es deixi d’exercir totalment l’activitat amb l'excepció que es veurà més endavant.

Jubilació Parcial: Possibilita la compatibilitat entre percebre una pensió de jubilació del Sistema de la Seguretat Social i tenir un lloc de treball a temps parcial o total.

(9)

TIPUS DE JUBILACIÓ (2)

Jubilació Anticipada:

- Treballadors per compte d’altri amb 60 anys d’edat, inclosos en el Règim General que hagin tingut la condició de mutualista a alguna Mutualitat Laboral de treballadors per compte d’altri abans de l’1 de gener de 1967. - Treballadors per compte d’altri amb 61 anys d’edat inscrits com a

demandants de treball durant un període d’almenys 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud de la jubilació i que acreditin un període mínim de cotització efectiva de 30 anys i que el cessament en el lloc de treball no hagi estat per causa imputable a la lliure voluntat del treballador.

- Treballadors de 63 anys i amb 35 o més anys cotitzats.

Jubilació per Incapacitat

(10)

REQUISITS PER A LA

JUBILACIÓ (1)

EDAT

Regla general

A partir de l'1-1-2013, l'edat d'accés a la pensió de jubilació depèn de l'edat de l'interessat i de les cotitzacions acumulades al llarg de la seva vida laboral, i cal que hagi complert l'edat de:

67 anys o

65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos de cotització.

Les edats de jubilació i el període de cotització a què es refereixen els paràgrafs anteriors s'aplicaran de manera gradual en els termes que resulten del quadre de l’Annex I.

(11)

REQUISITS PER A LA

JUBILACIÓ (2)

Període mínim de cotització:

Període mínim de cotització genèric: 15 anys.

Període de cotització específic: 2 anys hauran d'estar compresos dintre dels 15 anys immediatament anteriors al moment de tenir el dret o a la data en què va cessar l'obligació de cotitzar.

Cal tenir en compte que aquest període mínim s’amplia dels 15 anys actuals als 25 anys al 2027 de forma progressiva. Veure l’Annex II.

Quantia: Dependrà de la base sobre la que s’hagi cotitzat i del nombre d’anys cotitzats

(12)

COMPATIBILITATS DE LA

PENSIÓ DE JUBILACIÓ

1.- Treball a temps parcial/total compte propi/d’altri. Es cobra un % de la pensió (normalment el 50 %) i només es cotitza per incapacitat temporal, per contingències professionals o bé una cotització de solidaritat si es té més de 65 anys i més de 35 anys cotitzats.

2.- Manteniment de la titularitat del negoci i l’exercici de les funcions inherents a la dita titularitat. 2 casos possibles:

a) Ingressos anuals totals no superiors al Salari Mínim Interprofessional anual (2017: 9,906,40 €).

b) Ingressos anuals superiors amb treballadors.

(Tant en un cas com en l’altre s’ha de comunicar a la Seg. Social.)

(13)

PROLONGACIÓ VOLUNTÀRIA

DE L’ACTIVITAT LABORAL

+ 65 anys/ + 67 anys

La pensió a cobrar s’incrementa posteriorment per cada any: - Fins a 25 anys cotitzats …… 2 %

- De 25 a 37 anys cotitzats ….. 2,75 % - Més de 37 anys ……. 4 %

(14)

BASES DE COTITZACIÓ I

QUOTES D’AUTÒNOMS

Quota amb IT Quota sense IT Base mínima 893,10 € (29,90 %) 267,04 € (26,50%) 236,67 € Adm. Soc. B.M. 1.078,07 € 322,35 € 1.500,00 € 448,50 € 1.800,00 € 538,20 € Protecció Atur + 2,2 % Base Màxima 3.642,00 €

(15)

PENSIÓ MÍNIMA /MÀXIMA

Hi ha una pensió de jubilació mínima/màxima establerta per Llei. Per a l’any 2017:

Pensió mínima:

- Pensió mínima amb cònjuge a càrrec ……. 786,86 €/mes (14 pagues) - Pensió mínima unipersonal ……… 637,69 €/mes (14 pagues) - Pensió mínima amb cònjuge no a càrrec … 605,01 €/mes (14 pagues) Requisits per poder cobrar-la:

Límit ingressos familiars 7.133,97 €/any sense cònjuge a càrrec. Límit ingressos familiars 8,321,85 €/any amb cònjuge a càrrec. Pensió màxima: 2.573,00 €/mes (14 pagues)

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :