Alcalde president. Sr. Josep Mayoral i Antigas. Tinents i tinentes d'alcalde

Download (0)

Full text

(1)

EXTRACTE DE L EXTRACTE DE LEXTRACTE DE L

EXTRACTE DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA NÚMEROORDINÀRIANÚMERONÚMERONÚMERO 40404040 DE LA JUNTA DE GOVERNDE LA JUNTA DE GOVERNDE LA JUNTA DE GOVERNDE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL LOCAL LOCAL LOCAL Dia DiaDia

Dia:::: 303030 d30dd''''octubre dedoctubre deoctubre deoctubre de 2017201720172017 Hora

HoraHora

Hora:::: 17171717::::000000 h00hhh Lloc

LlocLloc

Lloc:::: Sala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial deSala de govern de la casa consistorial de GranollersSala de govern de la casa consistorial de GranollersGranollersGranollers ASSISTENTS

Alcalde president

Sr. Josep Mayoral i Antigas Tinents i tinentes d'alcalde Sra. Alba Barnusell i Ortuño

Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez Sr. Francesc Arolas Pou

Sr. Juan Manuel Segovia Ramos Sra. Andrea Canelo Matito Regidors i regidores Sr. Rudy Benza Alegría Secretària general

Sra. Catalina Victory i Molné Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Jordi Terrades i Santacreu Sra. Mònica Oliveres i Guixer Sr. Albert Camps i Giró

1 11

1).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE LESBORRANY DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIORACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ....

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena

2 22

(2)

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

ÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

3 33

3).-).-).-).-RELATIU A CORREGIR UN ERROR MATERIAL APRECIAT EN EL TIPUS DE GRAVAMENRELATIU A CORREGIR UN ERROR MATERIAL APRECIAT EN EL TIPUS DE GRAVAMENRELATIU A CORREGIR UN ERROR MATERIAL APRECIAT EN EL TIPUS DE GRAVAMENRELATIU A CORREGIR UN ERROR MATERIAL APRECIAT EN EL TIPUS DE GRAVAMEN APLICAT A LES LIQUIDACIONS DE LES QUOTES DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES I TAXA APLICAT A LES LIQUIDACIONS DE LES QUOTES DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES I TAXAAPLICAT A LES LIQUIDACIONS DE LES QUOTES DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES I TAXA APLICAT A LES LIQUIDACIONS DE LES QUOTES DE L’IMPOST DE BÉNS IMMOBLES I TAXA DE CLAVEGUERAM DE L’EXERCICI

DE CLAVEGUERAM DE L’EXERCICIDE CLAVEGUERAM DE L’EXERCICI

DE CLAVEGUERAM DE L’EXERCICI 2017201720172017 D’AQUELLES FINQUES DE NATURALESA URBANAD’AQUELLES FINQUES DE NATURALESA URBANAD’AQUELLES FINQUES DE NATURALESA URBANAD’AQUELLES FINQUES DE NATURALESA URBANA D’ÚS COMERCIAL

D’ÚS COMERCIALD’ÚS COMERCIAL

D’ÚS COMERCIAL,,,, OCI I HOSTALERIAOCI I HOSTALERIAOCI I HOSTALERIAOCI I HOSTALERIA,,,, INDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIALINDUSTRIAL ,,,, OFICINES I ESPECTACLESOFICINES I ESPECTACLESOFICINES I ESPECTACLES,,,, QUEOFICINES I ESPECTACLES QUEQUEQUE FORMEN PART DEL

FORMEN PART DELFORMEN PART DEL

FORMEN PART DEL 101010 PER CENT DELS BÉNS AMB MAJOR VALOR CADASTRAL PER A CADA10PER CENT DELS BÉNS AMB MAJOR VALOR CADASTRAL PER A CADAPER CENT DELS BÉNS AMB MAJOR VALOR CADASTRAL PER A CADAPER CENT DELS BÉNS AMB MAJOR VALOR CADASTRAL PER A CADA ÚS

ÚSÚS ÚS

APROVAT PER UNANIMITAT 4

44

4).-).-).-).-APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A JOSÉ MANUEL RASTREROAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A JOSÉ MANUEL RASTREROAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A JOSÉ MANUEL RASTREROAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A JOSÉ MANUEL RASTRERO ROMERO EN EL MARC DELS AJUTS A L

ROMERO EN EL MARC DELS AJUTS A LROMERO EN EL MARC DELS AJUTS A L

ROMERO EN EL MARC DELS AJUTS A L ''''AUTOOCUPACIÓAUTOOCUPACIÓAUTOOCUPACIÓAUTOOCUPACIÓ APROVAT PER UNANIMITAT

5 55

5).-).-).-).-APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A IMAR VERA ESCORIHUELAAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A IMAR VERA ESCORIHUELAAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A IMAR VERA ESCORIHUELAAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A IMAR VERA ESCORIHUELA EN EL MARC DELS AJUTS A L

EN EL MARC DELS AJUTS A LEN EL MARC DELS AJUTS A L

EN EL MARC DELS AJUTS A L ''''AUTOOCUPACIÓAUTOOCUPACIÓAUTOOCUPACIÓAUTOOCUPACIÓ APROVAT PER UNANIMITAT

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

ÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6 66

6).-).-).-).-ADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE RETIRADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENTADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE RETIRADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENTADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE RETIRADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENTADJUDICAR EL CONTRACTE DE SERVEIS DE RETIRADA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PUNTUALMENT D

DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PUNTUALMENT DDEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PUNTUALMENT D

DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I PUNTUALMENT D''''ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS DEALTRES EDIFICIS MUNICIPALS DEALTRES EDIFICIS MUNICIPALS DEALTRES EDIFICIS MUNICIPALS DE GRANOLLERS

GRANOLLERSGRANOLLERS GRANOLLERS ....

APROVAT PER UNANIMITAT 7

77

7).-).-).-).-AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELAUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELAUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELAUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS

DIJOUSDIJOUS DIJOUS

APROVAT PER UNANIMITAT 8

88

8).-).-).-).-AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELAUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELAUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DELAUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA PARADA DE VENDA AL MERCAT SETMANAL DEL DIJOUS

DIJOUSDIJOUS DIJOUS

APROVAT PER UNANIMITAT 9

99

9).-).-).-).-DONAR PER ACOMPLERTS ELS ACORDS SUBSCRIT EN EL CONVENI SIGNAT ENTRE ELDONAR PER ACOMPLERTS ELS ACORDS SUBSCRIT EN EL CONVENI SIGNAT ENTRE ELDONAR PER ACOMPLERTS ELS ACORDS SUBSCRIT EN EL CONVENI SIGNAT ENTRE ELDONAR PER ACOMPLERTS ELS ACORDS SUBSCRIT EN EL CONVENI SIGNAT ENTRE EL SR

SRSR

SR.... JOSÉ MORENO CROS I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ELJOSÉ MORENO CROS I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ELJOSÉ MORENO CROS I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ELJOSÉ MORENO CROS I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EL 12121212 DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE 1996199619961996,,,, I APROVAR LA VENDA DIRECTA A FAVOR DELS SRS

I APROVAR LA VENDA DIRECTA A FAVOR DELS SRSI APROVAR LA VENDA DIRECTA A FAVOR DELS SRS

I APROVAR LA VENDA DIRECTA A FAVOR DELS SRS.... ALBERT MORENO COSTAALBERT MORENO COSTAALBERT MORENO COSTAALBERT MORENO COSTA,,,, JOSÉJOSÉJOSÉJOSÉ PASCUAL MORENO COSTA I JAUME MORENO COSTA

PASCUAL MORENO COSTA I JAUME MORENO COSTAPASCUAL MORENO COSTA I JAUME MORENO COSTA

PASCUAL MORENO COSTA I JAUME MORENO COSTA,,,, DE LA PARCEL·LA SOBRERA DELDE LA PARCEL·LA SOBRERA DELDE LA PARCEL·LA SOBRERA DELDE LA PARCEL·LA SOBRERA DEL CARRER PONENT NÚM

CARRER PONENT NÚMCARRER PONENT NÚM

CARRER PONENT NÚM.... 686868,,,, CANTONADA AMB EL CARRER VALÈNCIA68 CANTONADA AMB EL CARRER VALÈNCIACANTONADA AMB EL CARRER VALÈNCIA,,,, PROPIETAT DECANTONADA AMB EL CARRER VALÈNCIA PROPIETAT DEPROPIETAT DEPROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS .... APROVAT PER UNANIMITAT

10 1010

10).-).-).-APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PASSERA DE VIANANTS).-APROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PASSERA DE VIANANTSAPROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PASSERA DE VIANANTSAPROVAR INICIALMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PASSERA DE VIANANTS A LA UNITAT D’ACTUACIÓ

A LA UNITAT D’ACTUACIÓA LA UNITAT D’ACTUACIÓ

A LA UNITAT D’ACTUACIÓ 27272727,,,, PRESENTAT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UAPRESENTAT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UAPRESENTAT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UAPRESENTAT PER LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DE LA UA ----27272727.... APROVAT PER UNANIMITAT

11 1111

11).-).-).-APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMERO).-APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 1111 DE LES OBRES DEL PROJECTE DDE LES OBRES DEL PROJECTE DDE LES OBRES DEL PROJECTE DDE LES OBRES DEL PROJECTE D''''EXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓ EXECUCIÓ DE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERS

DE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERSDE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERS

DE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERS,,,, A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE L

LL

(3)

APROVAT PER UNANIMITAT 12

1212

12).-).-).-APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMERO).-APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMEROAPROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 2222 DE LES OBRES DEL PROJECTE DDE LES OBRES DEL PROJECTE DDE LES OBRES DEL PROJECTE DDE LES OBRES DEL PROJECTE D''''EXECUCIÓEXECUCIÓEXECUCIÓ EXECUCIÓ DE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERS

DE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERSDE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERS

DE REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE SANT CARLES DE GRANOLLERS,,,, A FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DEA FAVOR DE L

LL

L''''EMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONEREMPRESA CONSTRUCTORA DEL CARDONER ,,,, SASASASA APROVAT PER UNANIMITAT

13 1313

13).-).-).-INICIAR EXPEDIENT LICITATORI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE).-INICIAR EXPEDIENT LICITATORI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGEINICIAR EXPEDIENT LICITATORI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGEINICIAR EXPEDIENT LICITATORI DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI PER L

DE MOBILIARI PER LDE MOBILIARI PER L

DE MOBILIARI PER L''''ESPAI DE LES NAUS DESPAI DE LES NAUS DESPAI DE LES NAUS DESPAI DE LES NAUS D2222DD3DD333 DE ROCA UMBERT COM A OFICINES FASEDE ROCA UMBERT COM A OFICINES FASEDE ROCA UMBERT COM A OFICINES FASEDE ROCA UMBERT COM A OFICINES FASE 222 2 CENTRE AUDIOVISUAL DE GRANOLLERS

CENTRE AUDIOVISUAL DE GRANOLLERSCENTRE AUDIOVISUAL DE GRANOLLERS CENTRE AUDIOVISUAL DE GRANOLLERS .... APROVAT PER UNANIMITAT

14 1414

14).-).-).-ACCEPTAR L).-ACCEPTAR LACCEPTAR LACCEPTAR L''''AJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONAAJUT DE SUPORT TÈCNIC ATORGAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS

DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEISDINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS

DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 201720172017 DEL PLA2017 DEL PLADEL PLA """"XARXA DEDEL PLA XARXA DEXARXA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS

GOVERNS LOCALSGOVERNS LOCALS

GOVERNS LOCALS 201620162016----2019201620192019"""" PER A L2019 PER A L''''ACTUACIÓ INCLOSA A LPER A LPER A LACTUACIÓ INCLOSA A LACTUACIÓ INCLOSA A LACTUACIÓ INCLOSA A L''''ÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT DÀMBIT D''''ACTUACIÓ DEACTUACIÓ DEACTUACIÓ DEACTUACIÓ DE L

LL

L''''ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITATÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT APROVAT PER UNANIMITAT

15 1515

15).-).-).-APROVAR L).-APROVAR LAPROVAR LAPROVAR L''''ADHESIÓ A LAADHESIÓ A LAADHESIÓ A LAADHESIÓ A LA """"DECLARACIÓN DE SEVILLADECLARACIÓN DE SEVILLADECLARACIÓN DE SEVILLA:::: EL COMPROMISO DE LASDECLARACIÓN DE SEVILLA EL COMPROMISO DE LASEL COMPROMISO DE LASEL COMPROMISO DE LAS

CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR

CIUDADES CIUDADES POR POR LA LA ECONOMÍA ECONOMÍA CIRCULARCIRCULAR CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR"""",,,,

APROVAT PER UNANIMITAT

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

16 1616

16).-).-).-APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L).-APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LAPROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L''''AMPA DE LAMPA DE LAMPA DE LAMPA DE L''''INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUT DE GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D

DE GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI DDE GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D

DE GRANOLLERS EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LAEDUCACIÓ PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A LCONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES EDUCATIUS PER A L ''''ANYANYANYANY 2016201620162016 APROVAT PER UNANIMITAT

17 1717

17).-).-).-APROVAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE CONCESSIÓ DIRECTE).-APROVAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE CONCESSIÓ DIRECTEAPROVAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE CONCESSIÓ DIRECTEAPROVAR L’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA DE CONCESSIÓ DIRECTE,,,, AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A FAVOR DELS INSTITUTS CARLES VALLBONA I MARTA AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A FAVOR DELS INSTITUTS CARLES VALLBONA I MARTAAMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A FAVOR DELS INSTITUTS CARLES VALLBONA I MARTA AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL A FAVOR DELS INSTITUTS CARLES VALLBONA I MARTA ESTRADA PER A L

ESTRADA PER A LESTRADA PER A L

ESTRADA PER A L''''ASSISTÈNCIA DASSISTÈNCIA DASSISTÈNCIA DASSISTÈNCIA D''''ALUMNES AL CONCURS INTERNACIONALALUMNES AL CONCURS INTERNACIONALALUMNES AL CONCURS INTERNACIONALALUMNES AL CONCURS INTERNACIONAL """"CIENCIA ENCIENCIA ENCIENCIA ENCIENCIA EN ACCIÓN

ACCIÓNACCIÓN ACCIÓN """"

APROVAT PER UNANIMITAT 18

1818

18).-).-).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DURANT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DURANTSOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DURANT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DURANT L

LL

L''''ANYANYANYANY 201620162016....2016

APROVAT PER UNANIMITAT 19

1919

19).-).-).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LAAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A LA COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR

COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJORCOLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR

COLLA DELS BLANCS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LA FESTA MAJOR 2016201620162016.... APROVAT PER UNANIMITAT

20 2020

20).-).-).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A L

LL

L''''ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L

LL

L''''ANYANYANYANY 201620162016....2016

(4)

21 2121

21).-).-).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A BLAUS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FESTA MAJOR DE BLAUS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FESTA MAJOR DEBLAUS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FESTA MAJOR DE BLAUS DE GRANOLLERS PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE FESTA MAJOR DE L

LL

L''''ANYANYANYANY 201620162016....2016

APROVAT PER UNANIMITAT 22

2222

22).-).-).-APROVACIÓ DE L).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L

LL

L''''ENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DESTINADA AL PROJECTE DE CANTENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DESTINADA AL PROJECTE DE CANTENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DESTINADA AL PROJECTE DE CANTENTITAT SOCIETAT CORAL AMICS DE LA UNIÓ DESTINADA AL PROJECTE DE CANT CORAL DE GRANOLLERS AL MÓN PER A L

CORAL DE GRANOLLERS AL MÓN PER A LCORAL DE GRANOLLERS AL MÓN PER A L

CORAL DE GRANOLLERS AL MÓN PER A L ''''ANYANYANY 2017ANY201720172017 APROVAT PER UNANIMITAT

23 2323

23).-).-).-APROVACIÓ DE L).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L

LL

L''''ENTITAT DE LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEENTITAT DE LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEENTITAT DE LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEENTITAT DE LA COLLA DELS BLAUS DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE LA SONORITZACIÓ I ENLLUMENAT D

LA SONORITZACIÓ I ENLLUMENAT DLA SONORITZACIÓ I ENLLUMENAT D

LA SONORITZACIÓ I ENLLUMENAT D ''''ACTES DE PRODUCCIÓ PRÒPIA PER A LACTES DE PRODUCCIÓ PRÒPIA PER A LACTES DE PRODUCCIÓ PRÒPIA PER A LACTES DE PRODUCCIÓ PRÒPIA PER A L ''''ANYANYANYANY 2017201720172017 APROVAT PER UNANIMITAT

24 2424

24).-).-).-APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L).-APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25252525 D

DD

D''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE 2016OCTUBRE DE20162016,,,, PEL QUAL S2016 PEL QUAL S''''APROVA LPEL QUAL SPEL QUAL SAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ DE LLIUREATORGAMENT DUNA SUBVENCIÓ DE LLIUREUNA SUBVENCIÓ DE LLIUREUNA SUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A L

CONCURRÈNCIA A LCONCURRÈNCIA A L

CONCURRÈNCIA A L''''ENTITAT ELS AMICS DELS PASTORETS DE GRANOLLERS PER A LENTITAT ELS AMICS DELS PASTORETS DE GRANOLLERS PER A LENTITAT ELS AMICS DELS PASTORETS DE GRANOLLERS PER A LENTITAT ELS AMICS DELS PASTORETS DE GRANOLLERS PER A L''''ANYANYANYANY 2016

20162016 2016....

APROVAT PER UNANIMITAT 25

2525

25).-).-).-APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L).-APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25252525 D

DD

D''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE 2016OCTUBRE DE20162016,,,, PEL QUAL S2016 PEL QUAL S''''APROVA LPEL QUAL SPEL QUAL SAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ DE LLIUREATORGAMENT DUNA SUBVENCIÓ DE LLIUREUNA SUBVENCIÓ DE LLIUREUNA SUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A L

CONCURRÈNCIA A LCONCURRÈNCIA A L

CONCURRÈNCIA A L ''''ENTITAT CORAL ARTENTITAT CORAL ARTENTITAT CORAL ARTENTITAT CORAL ART ----NOU DE GRANOLLERS PER A LNOU DE GRANOLLERS PER A LNOU DE GRANOLLERS PER A L ''''ANYNOU DE GRANOLLERS PER A L ANYANYANY 2016201620162016.... APROVAT PER UNANIMITAT

26 2626

26).-).-).-APROVACIÓ DE L).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L

LL

L''''ENTITAT AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS DESTINADA ALENTITAT AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS DESTINADA ALENTITAT AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS DESTINADA ALENTITAT AMICS DELS GEGANTS I CAPGROSSOS DE GRANOLLERS DESTINADA AL PROJECTE D

PROJECTE DPROJECTE D

PROJECTE D ''''ACTIVITAT ANUAL DELS GEGANTS DE LA CIUTATACTIVITAT ANUAL DELS GEGANTS DE LA CIUTATACTIVITAT ANUAL DELS GEGANTS DE LA CIUTATACTIVITAT ANUAL DELS GEGANTS DE LA CIUTAT ,,,, PER A LPER A LPER A L''''ANYPER A LANYANY 2017ANY201720172017 APROVAT PER UNANIMITAT

27 2727

27).-).-).-APROVACIÓ DE L).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L

LL

L''''ENTITAT DE DRAC DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATSENTITAT DE DRAC DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATSENTITAT DE DRAC DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATSENTITAT DE DRAC DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ANUALS DE L

ANUALS DE LANUALS DE L

ANUALS DE L ''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT ,,,, PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY 2017201720172017 APROVAT PER UNANIMITAT

28 2828

28).-).-).-APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L).-APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR LA MODIFICACIÓ DE LAPROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATAACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 25252525 D

DD

D''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE 2016OCTUBRE DE20162016,,,, PEL QUAL S2016 PEL QUAL S''''APROVA LPEL QUAL SPEL QUAL SAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ DE LLIUREATORGAMENT DUNA SUBVENCIÓ DE LLIUREUNA SUBVENCIÓ DE LLIUREUNA SUBVENCIÓ DE LLIURE CONCURRÈNCIA A L

CONCURRÈNCIA A LCONCURRÈNCIA A L

CONCURRÈNCIA A L''''ENTITAT ASOCIACIÓN CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN DEENTITAT ASOCIACIÓN CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN DEENTITAT ASOCIACIÓN CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN DEENTITAT ASOCIACIÓN CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN DE GRANOLLERS PER A L

GRANOLLERS PER A LGRANOLLERS PER A L

GRANOLLERS PER A L ''''ANYANYANY 2016ANY201620162016.... APROVAT PER UNANIMITAT 29

2929

29).-).-).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A LAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L''''ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ ASSOCIACIÓ D

DD

D''''AMICS DE LAMICS DE LAMICS DE L''''ÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DELAMICS DE LÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DELÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DELÒPERA DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA DEL SERVEI CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS SERVEI CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALSSERVEI CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS SERVEI CULTURA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES CULTURALS PER A L

PER A LPER A L

PER A L''''ANYANYANY 2016ANY201620162016....

APROVAT PER UNANIMITAT 30

3030

30).-).-).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A).-APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA AAPROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ NOMINATIVA CONCEDIDA A L

LL

(5)

ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE L ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE L

ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE L ''''AEG DURANT LAEG DURANT LAEG DURANT LAEG DURANT L ''''ANYANYANYANY 201620162016....2016 APROVAT PER UNANIMITAT

31 3131

31).-).-).-APROVACIÓ DE L).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT DATORGAMENT D''''UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DEUNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE UNA SUBVENCIÓ NOMINATIVA A FAVOR DE L

LL

L''''ENTITAT DE LENTITAT DE LENTITAT DE LENTITAT DE L''''ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DEESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE L

LES ACTIVITATS DE LLES ACTIVITATS DE L

LES ACTIVITATS DE L ''''ESBART DANSAIRE DE GRANOLLERSESBART DANSAIRE DE GRANOLLERSESBART DANSAIRE DE GRANOLLERSESBART DANSAIRE DE GRANOLLERS 2017201720172017 APROVAT PER UNANIMITAT

TORN DE PRECS

TORN DE PRECS

TORN DE PRECS

TORN DE PRECS ,,,, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les disset hores i trenta minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe.

LA SECRETÀRIA GENERAL LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL LA SECRETÀRIA GENERAL VIST I PLAU VIST I PLAU VIST I PLAU VIST I PLAU L L L

Figure

Updating...

References

Related subjects :