FABRICACIÓ AMB METALLS. Traçat i tall 1.

Texto completo

(1)
(2)

FABRICACIÓ AMB METALLS.

Traçat i tall 1.

TRAÇAT. Abans de fabricar una peça hi ha que traçar-la o

dibuixar-la, amb les mesures del croquis, sobre el material

de partida.

Es traça tractant d'aprofitar el material disponible el millor possible.

Per a peces petites s'empraran retalls. Les peces grans se dibuixen

el més acostat possible dels cantells per a no desaprofitar molt de

material.

Es traça amb exactitud per a fabricar la peça correctament.

S'empren útils de dibuix sobre metall com l'esquadra, la punta de

traçar, la regla i el compàs de puntes

Útils de traçat sobre metalls: compàs, esquadra de 90º, esquadra de 120º,

punta, regla metàl·lica.

(3)

FABRICACIÓN AMB METALES.

Traçat i tall 2.

El

tall

de peces metàl·liques es realitza amb diferents eines,

cada una de les quals té la seva manera d'emprar-se.

Tisora de xapa. Serveix per a tallar xapes fins de llautó o llauna.

Alicates. Emprats per a tallar fil de ferro no molt gruixats. Hi ha de diferents

tipus segons sigui la forma de la punta: universals, de tall, plans,

rodons, de punta corba, etc.

Tisora per a xapa.

Alicates: de tall, universal, de punta corba, de punta rodona i

de punta plana.

(4)

FABRICACIÓ AMB METALLS.

Traçat i tall 3

SERRAT. El serrat se realitza sobre fils de ferro gruixats, varetes,

xapes gruixades, tubs, perfils, etc. S'empra la serra d'arc les fulles de

les quals són intercanviables. Quant més dur és el metall a tallar tant

més fins han d'ésser les dents del full que s'empri.

1º S’eligeix el full de serra adequada 2º Se subjecta la peça fortament.

3º Se serra fent pressió quan s’avança i aixecant quan es retrocedeix, fent moviments llargs i mantenint la serra perpendicular.

4º Per tallar xapes se col·loquen entre dues peces de fusta, que es

tallaran a la vegada que la xapa, per evitar que aquesta es doblegui.

(5)

FABRICACIÓN amb METALLS.

Deformació i arrancada de

llimadures 1.

DEFORMACIÓ. El treball per deformació se realitza amb les eines i les tècniques adequades

al material que s'està treballant. El treball amb xapa exigeix sempre l'ús de guants per a evitar

tallar-se. Molts fils de ferro se poden doblegar amb les mans, però els doblegaments de certa

precisió s'han de fer amb alicates.

Si la xapa no és molt gruixada i es vol doblegar en angle diedre poden recolçar-nos en el cantell de la taula de treball. Si se preten que la peça es doblegui en forma d’U redono, o d’altre forma s’ha d’emprar un motlle Si la xapa és molt gruixada i es vol doblegar en angle diedre s’ah d’emprar un cargol per subjctar, un bloc per amortiguar el cop i un martell per colpejar..

Per doblegar xapes gruixades amb formes especials s’han d’emprar els motlles subjectats al cargol

(6)

FABRICACIÓ AMB METALLS.

Deformació i arrancada de

llimadures 2.

TALADRAT

Si la peça a trepar és fina es pot fer amb un punxó i un martell

Si la peça és de gruix considerable serà necessària el trepant elèctric amb broca per a metalls. Per evitar que la broca es desplaci en iniciar el trepant es marcarà el centre amb un

contrapunxó.

Per fer forats

perfectament rectes i fan servir suports

verticals per al trepant o bé trepants de columna.

(7)

FABRICACIÓ AMB METALLS.

Deformació i arrancada de

llimadures 3.

LLIMAT. Es la tècnica que s'empra per a atacar els talls de les

serres, eliminar les rebaves, arrodonir els cantells, aplanar o corbar

superfícies. Se realitza amb llimes.

Les llimes són eines d'acer temperat amb estries en la seva superfície.

Les llimes són de formes molt variades: planes, rodones, triangulars,

quadrades, etc.

Segons la finor del treball a realitzar les llimes poden emprar-se o tenir el gra

major o menor, donant lloc a llimes fines, mitges i bastes.

(8)

FABRICACIÓ AMB METALLS.

Unions i acabats 1.

UNIONS FIXES.

Reblons. S'usen per unir superfícies de poc gruix. Són peces fabricades amb materials tous i tenaços.

Soldadura tova. És la unió realitzada amb estany fos. Es pot unir peces de coure, llautó o llauna, però no d'alumini Enganxat. Hi ha molts tipus de coles, entre ells hi ha el termofusible realitzat

mitjançant barres aplicada amb una pistola que les fon

(9)

FABRICACIÓ AMB METALLS.

Unions i acabats 2.

UNIONS DESMUNTABLES.

Cargols i femelles. N'hi ha amb infinitat de formes i mides. De vegades s'usen amb ells volanderes que aconsegueixen que la unió és més robusta. Passadors. Són peces de metall que fixen les peces en les que es col·loquen travessats. N'hi ha d'aletes, cònics o bulons i plànols o xavetes. ACABAtS.

S'usen per a protegir de la humitat i de la consegüent corrosió. L'aplicació de vernissos o pintures requereix l'allisat previ de la superfície.

(10)

FABRICACIÓ AMB METALLS.

Unions i acabats 3.

LES CLAUS FIXES.

Les claus fixes. Són eines que s'empren per estrènyer i afluixar cargols i femelles. Estan formades

per un mànec i una o dues boques. Les seves formes depenen de l'ús per al qual hagin de ser

emprades. Alguns tipus són:

Clau en colze

Clau en creu

Clau fixa

Claus allen

(11)

FABRICACIÓ INDUSTRIAL AMB

METALLS. Per deformació 1.

Plegat.

Es realitza en fred amb màquines plegadores per obtenir xapes ondulades i alguns perfils metàl·lics.

Embotició

. Es realitza amb embotidores que són premses amb les que, mitjançant un punxó o encuny, es dóna forma còncava o buida a una xapa gruixuda

Estampació.

Es realitza en fred donant forma a la peça pressionant entre dos motlles anomenats estampes.

Forja

. Es realitza en calent donant forma a les peces mitjançant cops amb maces i martells.

(12)

FABRICACIÓ INDUSTRIAL AMB

METALLS. Per deformació 2.

Trefilatge.

S'usa per obtenir filferros i cables passant un metall per orificis cada vegada més estrets en unes màquines anomenades fileres.

Laminació.

S'usa per obtenir perfils rodons, quadrats o d'altres formes passant el material en calent per dos corrons amb la forma adequada. Els rodets pressionen i arrosseguen la barra de metall

Extrusió

. Es realitza empenyent una massa plàstica a través d'una obertura que té una forma establerta. Així s'aconsegueixen barres i perfils d'una manera similar a la manera usat per fer xurros.

(13)

FABRICACIÓ INDUSTRIAL AMB

METALLS. Per emmotllament

A l'

emmotllament

s'escalfa el material fins fondre per abocar després en un

motlle que té la forma i la mida de la peça que es vol fabricar.

El modelatge industrial aconsegueix temperatures tan altes com per modelar

peces d'acer i altres metalls, cosa que no es pot aconseguir en el model

artesanal.

(14)

FABRICACIÓ INDUSTRIAL AMB

METALLS. Tall mecànic.

El tall per procediments mecànics presenta dues variants:

Per raig d'aigua que fa servir un

finíssim raig d'aigua projectat a una

pressió molt elevada. S'usa en

aliments congelats i xapes molt

fines.

Serrat que es porta a terme amb

serres de cinta o de disc

accionades per màquines

especials.

(15)

FABRICACIÓ INDUSTRIAL AMB

METALLS. Tall tèrmic.

El tall per procediments tèrmics presenta tres variants:

Oxitall es realitza amb un bufador

en què es cremen un gas

combustible i un raig d'oxigen.

Làser servir un feix de llum molt

concentrada aconseguint talls

finíssims i de gran precisió en

qualsevol material.

Per arc empra la calor produïda

per un corrent elèctric molt

elevada.

(16)

FABRICACIÓ INDUSTRIAL AMB

METALLS. Mecanitzat.

Els processos amb arrencada d'encenalls també es diuen mecanitzat

podem trobar-nos amb els següents processos:

Trepat

és la

realització

d'orificis

mitjançant el

trepant

Fresat

mitjançant una

fresadora es desplaça el

material horitzontalment

mentre l'eina que el talla

gira.

Tornejat

realitza

peces cilíndriques

o còniques

mitjançant un torn

que treballa de

manera similar a

la fresadora

Polit

es realitza amb

una polidora que

arrenca partícules molt

petites de material

aconseguint allisar així

la seva superfície

Rectificat

és un

acabat i polit que es

realitza a la rectificadora

mitjançant un disc

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :