PLA DOCENT DE L ASSIGNATURA JAPONÈS I. 1. Dades descriptives de l assignatura

Texto completo

(1)

PLA DOCENT DE

L’ASSIGNATURA

 JAPONÈS I

1. Dades descriptives de l’assignatura Nom de l’assignatura: Japonès I

Curs acadèmic: 2016-2017 Curs: 1r

Trimestre: 1r, 2n, 3r

Titulació/Estudis: Grau en Negocis i Màrqueting Internacionals Codi de l’assignatura: 41024

Nombre de crèdits: 12

Nombre total d’hores de dedicació: 300 Llengua de docència: Japonès i castellà Professorat: Akiko Imoto

Horari: Dilluns, 13:15-14:15 Dijous, 12:30-13:30

Dijous, 13:35-14:30 (seminari)

2. Presentació de l’assignatura

El japonès és una llengua molt diferent de les que dominen la majoria dels alumnes. Aprendre japonès és una aventura que implica acostar-se a una nova cultura i conèixer una altra mentalitat.

Fem servir una metodologia basada en els nous estàndards d’ensenyament de la Fundació Japó (Japan Foundation Standards = JFS), que s’ajusten també al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües. Aquests nous estàndards es basen en una concepció de l’aprenentatge de l’idioma japonès orientada cap l’entesa mútua. Per a això es combinen, d’una banda, la capacitat per realitzar una tasca utilitzant el japonès com a vehicle

d’expressió, i de l’altra, la capacitat per comprendre una cultura diferent com a resultat d’un intercanvi cultural positiu.

El curs utilitza els nous materials creats per la Fundació Japó (els llibres de text que consten de dues parts: activitats i comprensió) i els recursos publicats en les seves pàgines web.

(2)

3. Competències a treballar en l’assignatura Competències generals

Instrumentals

G.I.9. Capacitat per expressar-se i comunicar-se en una quarta llengua amb un nivell de suficiència.

Competències específiques Professionals

E.P.18. Desenvolupar una suficiència comunicativa en una quarta llengua en l’àmbit dels negocis internacionals.

Les competències indicades anteriorment s’interrelacionen amb les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007, a saber:

a. Competència per a la comprensió de coneixements, partint de la base de l’educació secundària general.

b. Competència per a l’aplicació de coneixements a la feina diària en la gestió o el màrqueting internacionals, en particular, la competència d’elaboració i defensa d’arguments i de resolució de problemes.

c. Competència per reunir i interpretar dades rellevants, que permeti emetre judicis reflexius sobre la realitat econòmica i social.

d. Competència per comunicar-se i transmetre informació (idees, problemes, solucions) a públics especialitzats i no especialitzats.

e. Competències per desenvolupar activitats d’aprenentatge de manera relativament autònoma.

Així, les competències desenvolupades en l’assignatura s’estructuren entre les que es consideren un desenvolupament o concreció de les competències bàsiques i les que defineixen el perfil professional del graduat, tant pel que fa a competències generals com específiques, i les competències pròpies de l’assignatura.

Competències que defineixen el perfil professional no incloses en les bàsiques D’una manera general, aquestes competències tenen en comú els següents elements clau per aconseguir la professionalització de l’alumne en l’àmbit dels negocis i el màrqueting internacional:

- capacitar l’alumne per a l’adaptació a equips i entorns dinàmics;

- capacitar l’alumne perquè creï la seva pròpia visió integral del funcionament d’un negoci o projecte de màrqueting internacional;

- capacitar l’alumne per a la presa de decisions complexes i els processos de negociació.

Competències generals G.I.9 Competències específiques E.P.18 Resultats d’aprenentatge

Aplicar les habilitats bàsiques necessàries per a la comprensió oral i escrita i la producció de textos en japonès. Escollir i aplicar l’ús del lèxic bàsic en situacions formals i informals en japonès.

(3)

4. Continguts

En el primer i segon trimestres els alumnes aprendran el contingut del nivell A1 de JFS. I en el tercer trimestre el curs comença amb el contingut de nivell A2-1 per seguir en el segon curs.

En acabar el primer curs, els alumnes poden llegir i escriure les escriptures HIRAGANA i KATAKANA.

Poden entendre i utilitzar expressions quotidianes habituals i frases molt bàsiques per satisfer les necessitats essencials. Poden presentar-se a ells mateixos i a altres persones, així com preguntar i respondre preguntes personals com ara on vius, a qui coneixes i quines coses tens. Així mateix poden interactuar de manera senzilla sempre que l’interlocutor parli a poc a poc i clar i estigui disposat a ajudar.

Fonètica del japonès

Està formada per 5 vocals, 2 semivocals i 15 consonants, molt similars al castellà. Però hi ha diferències importants: la unitat fonètica mora, en lloc de la síl·laba; la diferenciació entre vocal llarga i vocal curta; les consonants dobles i simples; els diftong amb semivocal i, etc.

Lèxic, sintaxi i gramàtica

Cal memoritzar el vocabulari bàsic: països, professions, famílies, nom de les coses d’ús quotidià, nombres, dates, hores, dies de la setmana, etc.

Cal acostumar-se a una característica típica del japonès, l’ordre de l’oració: subjecte + complements + verb.

Cal acostumar-se al ordre de paraules (adjectiu + substantiu o substantiu + nombre + sufix numeral) i assimilar el canvi de sentit segons l’ordre de paraules en les expressions d’ubicació.

Aprendre les formes d’unió d’adjectius: -kute i -de. Aprendre les formes d’adjectius: en passat.

Aprendre la conjugació dels verbs: afirmatiu, negatiu en present i passat.

Escriptura

Els llibres de text Marugoto A1, que farem servir en el primer i segon trimestres, tenen romaji del sistema Hepburn. Es tracta d’una transcripció en caràcters alfabètics que utilitza el sistema de consonants de l’anglès i el sistema de vocals del castellà, i és una eina per aprendre japonès. El text escrit en romaji és japonès, encara que no es fan servir els caràcters japonesos.

Des del començament del curs, aprenem l’escriptura sil·làbica hiragana. Per poder llegir un text original japonès, cal conèixer les escriptures autèntiques

(4)

japoneses. En els llibres de text Marugoto A2-1, que farem servir a partir del tercer trimestre, no hi ha romaji.

L’escriptura hiragana es fa servir per a tot: substantiu, verb, adjectiu, partícules, etc. La seva forma és arrodonida i estètica.

També cal conèixer una altra escriptura sil·làbica japonesa, la katakana, que s’utilitza per a les paraules d’origen occidental: substantius, adjectius i en alguns lèxics acadèmics, etc. La seva forma és molt recta.

Mentre s’aprenen les escriptures sil·làbiques hiragana i katakana, mirem una altra escriptura, els jeroglífics-ideogrames kanji, a poc a poc, per acostumar-nos al sistema d’escriptura japonès, Kanji-kana majiri bun (barrejant kanji en els caràcters kana).

5. Avaluació

Participació en activitats plantejades a classe Exàmens

Treball individual (assajos, pràctiques…) Treball en grup

Exposicions o demostracions. Elements d’avaluació contínua

Elements

d’avaluació temporal Període d’avaluaciTipus ó

Agent d’avaluació Tipus

d’activitat Agrupació (%) Pes Obl

. Opt. Docent Autoaval. Coaval. Indiv. Grup (#) Participació Durant tot

el trimestre

x x x x 10

Deures Durant tot el trimestre x x Exercicis de gramàtica, vocabulari , escriptura, redacció x 15 Proves d’avaluació contínua Durant tot el trimestre x x Proves de vocabulari i escripture s x 20

Examen oral Durant el

trimestre x x x 25

Examen

trimestral trimestre Final de x x x 30

* Participació. S’avalua si l’estudiant ha participat en activitats plantejades a classe activament i si ha col·laborat amb els companys. Si l’estudiant ha impedit l’activitat del grup o s’ha dedicat a altres assumptes que no tenen res a veure amb l’assignatura, se li posa una nota negativa.

(5)

* Proves d’avaluació contínua. Suma de les notes de les proves breus de cada setmana.

La còpia total o parcial en els treballs i/o exàmens comportarà suspendre automàticament l’assignatura sense dret a recuperació.

En l’avaluaciófinal es tindran en compte els següents elements.

1. Superar l’avaluació contínua segons els criteris especificats a l’apartat anterior.

2. Les notes dels tres exàmens trimestrals hauran de sumar un mínim de 12 (sobre 30).

3. La nota de l’examen final ha de ser, com a mínim, de 4 (sobre 10).

4. La nota final s’obté a partir de la nota de l’examen final (40%) i de la mitjana de les notes dels tres trimestres (60%). És a dir, el 60% de la nota final prové de la mitjana aritmètica de les qualificacions finals obtingudes en cada trimestre a partir de l’avaluació contínua i de la nota de l’examen trimestral (60%).

5. Només es pot recuperar l’activitat associada a l’examen final. Aquesta activitat de recuperació segueix tenint un pes del 40% sobre la nota final de l’assignatura.

La còpia i/o el plagi total o parcial en els treballs i/o exàmens implicarà suspendre l’assignatura amb una qualificació de zero sense dret a

recuperació, sense perjudici de l’aplicació de les altres sancions previstes en el reglament de Règim disciplinari dels estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, en funció de la gravetat de la infracció.

Treball de competències i avaluació de resultats d’aprenentatge G.I.9 E.P.18 Resultats de

l’aprenentatge Deures X X Proves d’avaluació contínua X Examen oral X Examen final X

6. Bibliografia i recursos didàctics Bibliografia bàsica (obligatòria)

Marugoto: Japanese Language and Culture A1 (inicial) かつどう (activitats) Marugoto: Japanese Language and Culture A1 (inicial) りかい (comprensió) Marugoto: Japanese Language and Culture A2-1 (bàsic) か つ ど う (activitats)

Marugoto: Japanese Language and Culture A2-1 りかい (comprensió)

(6)

Ed. Sanshusha Recursos didàctics

http://marugotonihongo.jp/ - dades àudios

- fulls d’exercicis per escriure - índex de vocabulari

- índex de frases

- Word book (japonès-anglès) - Can-do Check

http://www.marugotoweb.jp/ MARUGOTO Plus

- exercicis bàsics d’escriptures - pràctica d’exercicis

- desafiament amb dramatitzacions - vida i cultura

http://words.marugotoweb.jp/

- diccionari de paraules de llibres de Marugoto http://www.fundacionjapon.es/ - Marugoto Gramàtica Diccionari web. www.goihata.com www.nichiza.com http://aulex.org/ja-es/

Bibliografia complementària (optativa)

Diccionario básico japonés-español, Ed. Limusa Diccionario japonés-español, Ed. Hakusuisha Diccionario español-japonés, Ed. Enderle Diccionario español-japonés, Ed. Shogakukan Pocket Kenkyusha Japanese dictionary, Oxford

A Dictionary of Basic Japanese grammar, Ed. The Japan Times

Recursos didàctics 2 (a la biblioteca)

Nihongo Bunpoo, Ed. Herder 7. Metodologia

- Presencial (a l’aula): explicació temàtica i aplicació comunicativa; 28 hores. - Dirigida (fora de l’aula): aprendre els elements bàsics de memòria i

aplicar-los; 47 hores.

- Autònoma (fora i dins de l’aula): aplicar els coneixements lingüístics obtinguts a cada cas personal i informar-ne a l’aula; 25 hores.

8. Programació d’activitats

1) Distribució d’hores entre teoria i pràctiques (segons el nombre de crèdits del pla d’estudis)

(7)

2 h de magistral i 1 h de seminari (a partir de la 2a setmana de classe).

2) Programació d’activitats al pla d’estudis

Dins de l’aula: classes magistrals, seminaris, tutories presencials, pràctiques “reglamentades” (laboratori…).

Fora de l’aula: treball en grup, treball individual (memòries, exercicis…), estudi personal.

1r trimestre

Ac = llibre d’activitats (かつどう), Co = llibre de comprensió (りかい), L. = lliçó

Setmana Marugoto

A1 Lliçó

Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat Setmana 1 19, 21 set. Ac L.1, Co L.1 Introducció general Salutacions Introducció d’escriptures japoneses Practicar hiragana Deures de hiragana

Preparar prova de hiragana 1 Setmana 2

26, 29 set. Ac L.2, Co L.2 Prova hiragana 1 Utilitzar expressions bàsiques a classe

Katakana

Escriure nom i país en katakana

Deures de hiragana Escriure nom i país en katakana

Preparar prova de vocabulari Setmana 3

3, 6 oct. Ac L.3, Ac L.4, Ac L.5

Prova vocabulari L. 1-2 Fer introducció senzilla d’un mateix

Parlar de la família

Prova vocabulari Ac L. 3-4 Parlar de menjar, oferir beguda

Ortografia de hiragana Vida i cultura 1, 2

Deures de hiragana Deures d’escriptura

Preparar prova de vocabulari

Setmana 4

10, 13 oct. Ac L.6, Ac L.7 Parlar sobre un lloc per menjar Demanar a l’hamburgueseria Parlar de casa, de les coses que hi ha a casa

Escriure un e-mail d’invitació Prova vocabulari Ac L.5-7 Vida i cultura 3

Deures de hiragana Deures d’escriptura

Escriure un e-mail d’invitació Preparar prova de vocabulari

Setmana 5 17, 20 oct.

Ac L.8, Ac L.9

Posar objectes a l’habitació Visitar i rebre amics a casa Parlar de l’activitat diària Prova vocabulari Ac L.8-9 Pràctica examen oral

Vida i cultura 4

Deures de hiragana Deures d’escriptura

Preparar prova de vocabulari Preparar examen oral

Setmana 6

24, 27 oct. Ex. oral Co L.3 Examen oral Salutacions (verb ser) Parlar d’un mateix (poder) Prova hiragana 2

Deures de katakana

Preparar prova de hiragana Redacció sobre un mateix Setmana 7

31 oct., 3 nov.

Co L.4, L5 Parlar de la família)

Prova vocabulari Co L.3-4

Deures de katakana

(8)

Parlar de menjars, begudes i l’esmorzar (menjar, agradar) Practicar katakana

Redacció sobre la família Redacció sobre l’esmorzar Deures de kanji

Setmana 8

7, 10 nov. Co L.6 Parlar de plats preferits (barat, ràpid…) Prova vocabulari Co L.5-6 Repàs de Co. L.3 – L.6 Practicar la redacció Prova katakana 1

Deures de katakana

Preparar prova de vocabulari Deures exercici escrit

Preparar prova de katakana Redacció sobre menjar Deures de kanji

Setmana 9

14, 17 nov. Co L.7, L.8 Parlar de casa (hi ha…, àmplia, lluminosa) La cosa és a…

Prova vocabulari Co L.7-8

Deures de katakana Redacció sobre la casa Preparar prova de vocabulari Redacció sobre l’habitació Deures de kanji Setmana 10 21, 24 nov. Co L.9 Repàs general

Parlar de l’activitat diària (verbs present)

Repàs general

Redacció sobre un dia quotidià

Preparar examen trimestral Deures de kanji

Setmana exàmens Examen trimestral

2n trimestre

Ac = llibre d’activitats (かつどう), Co = llibre de comprensió (りかい), L. = lliçó

Setmana Marugoto

A1 Lliçó

Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat Setmana 1

Ac L.10,

Repàs

Parlar dels plans setmanals Prova kanji L.5-10 Vida i cultura 5

Escriure felicitació d’aniversari

Preparar prova de kanji Preparar prova de vocabulari

Setmana 2 Ac L.11

Ac L.12

Parlar d’aficions i del dia de descans

Prova vocabulari Ac L.10-11

Reconèixer informació al pòster

Dir si vas o no vas a un esdeveniment

Ortografia de katakana Vida i cultura 6

Deures de katakana Deures d’escriptura

Preparar prova de vocabulari

Setmana 3 Ac L.13,

Ac L.14, Ac L.15

Reconèixer informació en un plànol de ciutat

Dir com arribar a una destinació

Prova vocabulari Ac L.12-13

Dir com arribar a una destinació mirant un mapa Dir on ets per telèfon Parlar de compres

Deures de katakana Deures d’escriptura

Preparar prova de vocabulari

Setmana 4 Ac L.16,

Ac L.17 Prova vocabulari Ac L.14-15 Fer breu comentari sobre productes en venda

Fer compres

Explicar què vas fer en el dia

Deures d’escriptura

Escriure una entrada en un blog

Preparar prova de vocabulari Preparar prova de katakana

(9)

de descans

Escriure un bloc curt sobre el dia de descans Prova katakana 2 Vida i cultura 7, 8, 9 Setmana 5 Ac L.18 Ex. oral Co L.10 Prova vocabulari Ac L.16-17

Llegir un e-mail senzill Dir què vas fer en un viatge Dir on vols anar

Examen oral

Parlar dels plans setmanals

(hora, dia, activitat

setmanal)

Deures d’escriptura

Preparar prova de vocabulari Preparar l’examen oral Redacció “plans per a aquesta setmana” Deures de kanji

Setmana 6 Co L.11,

Co L.12

Parlar d’aficions i del dia de descans (agradar, poder, adverbis)

Prova vocabulari Co L. 9-11

Parlar sobre un

esdeveniment

Convidar amics per fer alguna cosa junts

(hi ha, anar a veure, per què no…?)

Preparar prova de vocabulari Redacció sobre les aficions Redacció “anem junts?” Deures de kanji

Setmana 7 Co L.13,

Co L.14 Dir com arribar a una destinació Conversar amb un taxista Prova vocabulari Co L.12-13

Parlar de la teva ciutat (què hi ha, com és, on és)

Preparar prova de vocabulari Redacció “de casa a la universitat”

Redacció “la meva ciutat” Deures de kanji

Setmana 8 Co L.15,

Co L.16

Parlar de coses que vols tenir

Parlar de regals i compres (voler, donar, rebre)

Prova vocabulari Co L.14-15

Fer compres

(preu, pronoms, colors)

Preparar prova de vocabulari Redacció sobre un dia

complet

Redacció sobre la roba que m’agrada

Deures de kanji Setmana 9

Co L.17

Explicar coses que vas fer en el dia de descans

Donar breu comentari sobre l’activitat que vas fer

(verbs, adjectius en passat) Prova kanji L.11 – 16 Practicar la redacció

Preparar prova de kanji Redacció sobre un dia lliure

Setmana 10 Co L.18 Dir què vas fer en el viatge

Dir on vols anar la pròxima vegada

Llegir textos curts sobre viatges

(verbs en passat, voler fer alguna cosa, conjuncions) Prova vocabulari Co L.16-17

Repàs general

Preparar prova de vocabulari Redacció “el meu viatge” Deures de kanji

Preparar examen trimestral

(10)

3r trimestre

Ac = llibre d’activitats (かつどう), Co = llibre de comprensió (りかい), L. = lliçó

Setmana Marugoto

A2-1 Lliçó

Activitat a l’aula

Agrupació/tipus d’activitat

Activitat fora de l’aula Agrupació/tipus d’activitat Setmana 1

Ac L.1 Repàs Parlar de la família Vida i cultura 1

Escriure comentaris en una pàgina web

Preparar prova de vocabulari Deures de kanji 1 Setmana 2 Ac L.2, Ac L3 Parlar d’aficions Prova vocabulari A1 Ac L.18

Parlar d’estacions de l’any Vida i cultura 2

Preparar prova de kanji Deures de kanji 2, 3

Setmana 3 Ac L.4

Ac L.5, Ac L.6

Parlar del temps

Prova de kanji A1-L.18, A2-1 L.1

Parlar de la teva ciutat Fer comentaris sobre un barri de la teva ciutat

Indicar el camí

Descriure punt de referència Vida i cultura 3

Preparar prova de kanji Deures de kanji 4, 5, 6

Setmana 4 Ac L.7,

Ac L.8, Ac L.9

Quedar amb amics

Llegir un e-mail sobre la cita Prova de kanji L.2-3 Convidar amics per visitar un lloc

Parlar sobre l’estudi

d’idiomes

Vida i cultura 4, 5

Preparar prova de kanji Deures de kanji 7, 8, 9 Escriure llista d’idiomes apresos

Setmana 5 Ex. oral

Co L.1

Examen oral

Prova de kanji L.4-5 Parlar de la família

(forma -て います, で d’“en un lloc” i “amb un remei”)

Preparar prova de vocabulari Redacció sobre la meva família

Setmana 6 Co L.2, L.3 Prova vocabulari Co L.1

Parlar d’aficions (forma -じしょ , …とき)

Parlar d’estacions de l’any i els seus climes ( な り ま す , agradar, … から per què) Prova de kanji L.6-7

Fulls d’exercicis 1-2

Preparar prova de vocabulari Preparar prova de kanji Redacció sobre les teves aficions

Redacció sobre la teva estació preferida

Setmana 7 Co L.4, L.5 Parlar de temps

Prova de vocabulari Co L.2-3

Presentar la teva ciutat (què hi ha, què fan)

Fer comentari sobre la teva

ciutat (gran, bonica,

còmoda, a prop…)

Full d’exercici 3-4

Preparar prova de vocabulari Redacció d’una carta senzilla Redacció sobre la teva ciutat

Setmana 8 Co L.6, L.7 Indicar el camí (forma -てくだ

さい)

Descriure punt de referència Prova de vocabulari Co L.4-5

Quedar amb amics

Proposar una alternativa (で

Fulls d’exercicis 5-6

Preparar prova de vocabulari Redacció sobre un lloc que t’agrada

Escriure missatge per dir que arribes tard

(11)

も いい)

Comunicar un retard per e-mail

Setmana 9 Co L.8, L.9 Portar amics a un lloc de la teva ciutat

Prova de vocabulari Co L.6-7

Parlar sobre l’estudi

d’idiomes (N1 は una part が adj. で す , verb か た de “manera de fer”)

Full d’exercici

Preparar prova de vocabulari Escriure missatge d’invitació Redacció sobre els idiomes apresos

Preparar examen trimestral

Setmana 10 Repàs total

ex. trimestral

Prova de vocabulari Co L.8-9

Examen trimestral

Preparar examen final

Figure

Actualización...

Related subjects :