• No se han encontrado resultados

PARS OCTAVA.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "PARS OCTAVA. "

Copied!
45
0
0

Texto completo

(1)

32.6

444+44+:44+4444:44444444+.444 144+

+++++++••+++++++•++++++ +++..+++tç+++

PARS OCTAVA.

ICE INCOIvIPATIBILITATE

IN JURE REGIO HISPANO.

444 :4444:4444:444

C A P U T I.

De eonturfu Majoratuum ex cau, fa matrimonii

juneYorum , ad interpretationem 1.

7. tit.

7, lib. S . Recopilar.

SUMMARIUM.

't Lex 7. tit. 7. lib, f. Recopilat. de jure noflro Re- gio continet ver , & proprèe materiam incompa-

tibilitatis duorum mcjoratuum , quorum unus fit de dos quentos de renta, quando junguntur caul; ?aatrimonii.

;t Legis 7, tit. 7, lib. f. Recopilationis , eondit^e ab Irnper,ttore .Dom, ,°tiro Carol° V. &M Regin4 .Domina not ra atque ejwfw matre Dom. Joanna in Coynitiis anni 15 3 4, rationes decidendi in prR- fatione , & pro cornrecnto appoflt£ funt , gtr^e comprobantur , ,.ultir juribus , & authorita- tibus ills jirantur , & exemplis dernonf ratur utiles elfe Regibus Hifpaniarurn ,, & ad bonurn atque utilitatem publicain & in defenf onem ha..

ruin Regncr,,n introduEtas fuiffe , ufque ad nu- merum Zo.

_t Lex 7. tit. 7, lib. ç. in prxfatione, inconvenientia declara: , gttc ft duo , plurefve majoratus junge1e rentur , provenirent , & n. z.. ufque ad n. 2.4.

Q.5 Legis 7,

tir,

7, lib. S. Recopil.r•ationes decidendi,&

inconvenientia qu c ibi adducuntsar an p, oie.

dant non folùrn in conctirfu majoratuum incom- pt:biliurn , quorum onus habeat dos quentos de

renta , catufI matrimonii , fed etiam fucce o.

ni! ? Gravi rna el quæf io , & eontentio inter not ros Regnirolas , quorum fundarnenta , & ra- tiones pro negativa parte referuntur hic, ufque ad num. 35.

36 Legis 7, tit. 7, lib, 5. Recopil. r,ttiones decidendi etiarn procedere in concurfu majoratuurn incorn- patibiljum , quorum unos habeat dos quentos

de renta , car. ff f'hcccffionis , fecundùm opinio- nem parlad. & aliorurn , verior videtur opinio ,

convenientior tdtilitati p::bltcæ , tamen per Re- giam fitnc`lionem declarari necge cfi : ufgcse td nurn. 50.

s t Reonum , feu Refpubiica bene ordinata confiare de- bct ex pluribz:s harninibus fete aqualiter diviti-

b1:s , ex

Licurgo.

52. Lex Agraria , Licinia , arque e. Sempronia , idem, quad Licurgus , f atuerant circa ægrsa.

l itatem fern zrdam inter Romanor , c n. 5 3 ,

r-cod etiam per legem Divinam comp.robatur , ibid.

54 Lex 7. tit. 7. lib.5 .Recop. infla ratione decidendi

appofira in prafatione convenit legi Divine , Nu-

merorum cap. z6. & 2.7. ear aliis f cre

pagina loci.r que re feruntur , ufque ad num. 6o.

6 s Lex 7. tit, 7, lib. f . Recopil.ín illo vcrb-,,Y otros, fcilicet , inconvenientes , maximum illud in-

conveniens recondlt , ne aliqui.r ex Magnati- bus ita crefcat in bonis, cr facultatibus , ut ft potens ad opponendurn fe Regno , feu Regi , ufque

ad n. 67.

68 Regi, & Regno,& publica utilitati quùrn convenient elTet , quod lex 7. tit. 7, lib. S . Recop. intelligi deberet non [alum de conjunc`lione ,rats per viam matrimonii ,fed etiam per viam freccef7io- ni.r ,, & grtod pragrnatica fanc`tio debeat intelligi

& obfervari, etiam per viam fuccejjionis, probe..

tu? ex profe f ô , ufque ad fanern. î

ARGUMENTUMe

De jure nofIro Regio conilituta eft in compatibilitas inl, 7 , tit, 7,lib. S .Recopilat, qux prohiber concurfum duorun, ma- joratuum q forum t,nus habeat in an-

nuo reditu duplicatuum numerum decies centtim mille dipondiorum , five ducen- ta millia feflertiorum , vulgó; dos quentos de Marabedis de renta en cada

un

año :

quand° per viam matrimonii conjun- guntur ; & liic contingat poll mortem

conjugum ad unum devenire fuicceíTo- r em qui habeat patrcm , fororem , aut filios , inter quosdividi políint , data ele - ciione filio majori. In hoc autem cespite

agitur ex profano de ratione decidendi hujus logis , quoad unam ex duodecim partibus in quas dividitur , qua incipit ab illis verbis : Otro f f mos informados,

que

por cu t f de aberfe juntado en ellos nue,/iros Reinos de

poco

tiempo a ella

parte

por via de

caf

€miento algunas ca fas , y Mayoraz- gos de Grandes Caballeros , &c. ufque ad

illa verba :por la

hourra

y con ferbacion de la Nobleca y Cab,alleria de efes Reinos , y

que en nuejiros tiempos f a antes acref en- tada

que

difrninuida , &c.

Undo de(cen- ditmus ad illatnn agitacam qu cflionem

An

(2)

Pars VIII.

An ha c lex , ob ejus rationes decidendi, procedere debeat non folurn in cafu con- juna:ionis caufi matrimonii , fed etianl cauf! fuccefionis ? Ubi tatuen non cura- mus quæ fit verîor feu receptior, fed quæ ad bonum publicum ac Regale fervitium utilior opinio ? & concluditur pro Asir.

mativa , licet fateamur quod indiget alia

r egia fan^}ione , qua caveatur ,quo di- a noí}ra lex G procedat etiam quando Majoratus di &i valons junguntur per viam fuccefíionis. Quod quàm utile , &

neceflarium fit Regno , Regi,Regimini , atque bono publico , jure Divino , atque poli tico, & rationibus , in quibus Polici-

ci jurií}t , ac alai convcniunt , demon.

fratur,

3

4

T M r z R A T o R I A Majeflas Cxfar no(ler 1 Dom D. Carolus Quintus , Regiaque Celfitu- do ejus marris , Domina quondam noftra Regi- na Joanna , pro bono publico arque privaro f}a- tuerunt lev, 7, tit. 7, 1. S. Recop. quæ promulgate, fuit Matriti die z z Dl cemb. Anno Domini 1534.

Per earn fancitum fuit ad ruateriam noilri iníli- tuti , de Majotatuum incompatibilitate ; quod fi duo Maioratus , quorum alter habeat in annuo redditu ducenta millia Ceflertiorum , vulgó , dos

quentos de renta en cada san anuo , que h4in 58823. Realer : y I8. Maravedis : y 5 347• Du- Cados y feis Reales , y i. Maravedis , concurrant ob caufam matrimonii,poft mortem conjugum,in- comparibiles lint, imó dividi debeant in filios itaut paru major habeas optionem de alcerutro majora tu & alter ex didis duobus ma^oratibus ad fecundo-ge- nitnm tranfcat.

Rationes auteur decidendi, & caufæ finales, qui -bus Lcgiûlatores moti fuerunt in proœmiofive pre-'

fatione d, leg. 7, tu. 7.lib.s .proditx Cunt arque inf - nutx,& eas collegerunt ac brevi commento ill ultra- xunt ind.'.7 Matienzo, & Azevedo Parladoriustont, 3. quail.5.& Epilcopus Civitatien(is D.D, Didac Si- mancas in traÏt de primogen. Hi jpani^e, lib i . cap. 19.

ubi ita dixit ; 11lud vera notatione dignurn efe , quod fa- pienter maxirnus ille Carolus Rex noter cenf ituit;nern- pe f vir c -' ux or f ngulos m^tjoratus grandiores habeant

ne ad primogenitum filium ambo perveniant , fed ipfe rinum eorurn eligat,alter vera ad alium ejufdem fratrem, vel fororem , pertineat. Atque id cquidem reët. me , ne Illuf1riurn virorurn nomina Cr merrsoria , confundantur:

ad extremum , ne tot , for itag1te prirnogenita ptuci

pif-

fdeant , quod ne fiat , Ariftoteles in politicis tritdit m - gn cura legibtsr providendum elle , 3. Politic. cap. 9. :

lib. S . cap. 8.

At verb nos conabimur sas rationes in d. 1. con- tentas per ordinern litera latiori commento , & para

-phrafi illuftrare , & quàm utile ac nece(Tariutn fuerit banc legem fanciri. Prima ratio eá in illis verbis Otro r fômas ii formados , que por tauds de aberfe jsiryi- tado en effos nuefiros Rctnos , de poco tiempo , a cfla parte par via de cafrraiento algisnas Catas, y MayoraZ.-

gos de grandes Caballeros principales, la meruoric de los fisndadore^de los dichar majorazgos,y la fayna de el.

los , y fus linajfs fea drfrninrsi lo , y cada fe dif'rnintiie, y pierde , corifi rniendofe ,y menoscabartdo(e ltt.r dichas

Cafac principales.

R oxas de incompatibilitate.

Caput J. 3Z7

Hze ratio defumpta eŒ á llíajoratuum in(lituto- rum mente:nam quando aliquis inftituit majc;ratum incompatibilcm cum alio , & abfolutc prohiber ne immifceatur , aut cum alio concurrat , ptxCumitur in dubio quod ratio hujus prohibitionis, quâ motus fuit , ea eft , ne memoria , nomen , vel Arma Cue familia cum aliis confundantur , vel Cahem obum- brentur, vel omainó fupprimantur ; maxime ii alter conf ulat in majori reddituum quantitate , quo cala memoria prioris Inlicutoris, fuperveniente pinguiori majoritate fi,ffocata faci"c evar,elceret : argum. leg, fad fi p!ure.r, t o. §. filio z.& iba Glofía verb. extitit, f c-

que comrnnixta furet bor;a,,í. de vïg. leg. fi Avia 19. C.

de dor, a t.

Cui convenir , quod dixit D. Molina lib. i. cap.

14. 1ltirn. 29. verj. CI in ex immixtions norrintr,& Ar- yrorurn alterllis famtlicc, ¡r^fhllutoris farnilLe,ce" fitndan- tur , atque ejus memoria oblivioni tradatur , nec impof- terun difcerni valeat an hcijus familia, ve1 atlteris:sjrtc- ceror quis ft , trc.

Ad hoc Tacit etiant, quod hcriptum reliquit Mie -rez part. Z. qu^f. 4.illatior.,3.nNm.I I.v(rj Norar,dura efe etiam , quoi f à fsndatore major^ttîtf cautum fit , quod frlius primogenitus nonfisccedat in rnajoratu , ft,i filias fecundos , quia fundator aihorruit confufio;iern agnationis nortiinis fui -, c' f imilz e , ac AYmorum ; talas difpofitio eft intellcgenda , & moderanda , f fi- lius fecundus fit rrafcadi s : C7 quad ft fr mina fuerit nequaquam eft adrnittenda ad fuccef onern majoratîis ; quia fi admitteretur , eft propria , CJ' vara con fii fi nerninis t- Armerum, & bonorum vinculatorn ,i ; & ex diametro contradiceret menti teflatoris , qua motus fuit ad faciendam & odir.andam talem difpo(üio-

nem.

Et quod de Intticutoribus majoratuum hoc prr- fumi naturaliser debeat , fignifieat Dom. Epifcopus D. Didacus Sitnancas , in tra,i. de Primog. I-1ípan.

lib. i . cap. i $.ubi dixit : Alia tarifa inflrtuend, primo -genita , eft , & illa non poflrerna cauta , fed gins pluref que movere filet , nempe ut fui memor4gm relinquant : nec mirum id : narn fi Plaroni , 4. de legibuc credimtsc non efe , qui non defderet perpetuum ipaid pûflero.r , nomen habere : nec def uerunt quidam , qui term arden- terfiai memoriam (tirent , ut flub prx , extu falutis Ci- viurn , vitae mortem ultra przferrent : id quod 7i2cb .e )denechus ; Codrets , Athenis ; R;rnæ (u,tius , ac duo Deeü fecerunt , G c. Et inferius , Quin etiam ip5 Philofophi, qui naturR!i racione irramorta'ttatern anim2- rum pliirim s argt1mentis oflendunt , h c eii.vn utuntt.r:

non effet a,ftma immorta'is , nequagt,arn tarta follici- tudine qudrerent hmmine.r memoriam fui fempite;ram

nec eeet id hornini magas natarile quitra ceteris ani- manttbus.

I(lam prxIumptam menteur , & tacitam volunta- teminflitucorum majoratuum fecuti Cunt leg^llarores condicores h : us leg. 7, ad illam Pcatuendam, turn ut confuleretur inaloratuum inifitucoribus , ne eorum memoria obumbretur , our pereit , imo permareat ,

& per fe reluccat ex gratuito beneficio ob boner publicum áb sis reli&o : quia Reipublicrn interetE ra^oratus inftitui, & eorurn iu(litutiones ob bonum publicum introdu&as fuitfe , piobat ex profetT Dom. Molina lb. &. cap. i S . nom. t

ubi in compro

-bationem,pof

leg. i . . quarnvis,ff . de retar. infrrc. c

§. cuter ,,im, i"f it. de legit agnat, fucceffi I. Z.tit. I S.

part, _ . ver[. acatando el pre comunal de todos , aile- gat. d, not ram leg. 7. ita fi c : Idgsse pre e^eteris

Pragm .tica t z9.á lata In generalibYJ cotttitris aped Matriiurn celebratis fls;%lo z 5 34• clue hndie efl Ee z 1e.t

f

H

ic

N

a

(3)

2 18 Roxas de Incom-

lex 71tit0l.7.lib. S. in nova legurn recolltCt ions. Mieres part. i.qu4.i, morn.37.Burgos de Paz conj.9.msrn.6.

c 7. Moiinus de ru nupt.lib.3. quiet. i4.nu7n. 140.

D. Joan. á Caftillo ttm. 6. cap. i 4.5. nurn.3 8.c cape

147. nurn. 17.

jo Turn etiam ut Inde confuleretur Regi, & utilitati publicx:quia confervando inflitutorum memoriam, augentur Nubiles, & divites , qui magis incitantur std imitandas Inílitutorutn virtutes , bonumque no- m en Iibi comparandum,atque heroïca faca patran- da : nam Majorum exempla , maxime iLlorum , á 9uibus beneficia & dividas acceperunt, & poflident, plurimum urgent arque provocant fucceffores , cap.

•'ar:lus , ibi gloffi I z, q14,1 f f 7. Mieres pas t.4 qî4. i.

limitar, i, numero 2 i. Ad hoc fpcCat quod fcripít Æneas Sylvius de education. ad Lad: flaum Rsgem , Majorum q::i regna jùfcipit , virtutes grioque fufei.

piat con fentaneum eft. Et

ibidem

: fuccedit in Nobilita- te, &c. ut morurn fnilt modoJucceJjorfiat.

Et Caítiud.

lib. f. Epitol. 4. Commonetur exemplis , C?' virtute Má Dru7fl.

a t Et prubatur ex

jure

nollro in

lent, § • ne eju.r nomi- re, ff de oryeribns public.unde dixit Tiraq. & alti,Me- nef us de Padilla in Rubric.Coi.de fcdeicornmig;urn.S.

vei f. nemo autem. Quod arma arque Infignia qux in majoratuum creatione ponuntur , per quam utilia fiant Reipublicæ , ad hoc ut liberi ejus ad prxclara facinora imitanda eorum contcmplationc provocen.

tut : Azevedo in legerloftra 7 , tit. ;. lib. S. Recopitat.

Epifcopus Dom.Didaeus de Simancas de primroge.'iitis 1l [pa m , ib. t . cap.

19. ubi inter cau (as impulfivas

hujuf l.7.t.t,7,lLb.5.recol ciionii,quas rcfert in cap.29.

cam ellegat his verbis.

t Z laya caufa juxta sut quifpiam primQgenitdieutudl,&

Infgnra nobilitatis pofleri.r fuis rel:nquat , eft ut libe -ri t a us , & ceteri Aa taita facinora imitanda ex4i- rtntur. Qua ratione lrnagines t'r Statue Jitujlriurn Pi- ro?hsh cum in publico collocantur : toro titulo C)d.

de fl«tui.r & imoginibu r : quod DemoJ, benes quidettt indic.ct in oral ne de Rhodiorum libertate , dicen : Cogitabitis ,nonumerta illa dedicata effe à Majeri- bus , non ut ea mirtmini fpettantts dumtaxat , fed oit eorum , qui ea con¡ecru{runt , virtutes imitemini.

,Et in pr£fatione brlli Jugurthini Salujlius inquit : sit-

pe audivi ego .Quintum Maximum , Publicum Scipro- nern , praierta civitatis not rie preclatos Viros joli

-tos dreere ; cùrn Majorum imaginer intutrentur, ve- h mentzjJirn. an,'mum fibi ad virturem accendi : fci- licet non coram illatn , r'ee figuram tantarn vim in fe h. bore , fed memoria rerurn gejarum tarn oarsman, ,egregiis viril in pe5ore crefcere , nec prius fed^cri, quarn V rtes eorum, famam, atque gloriaras Majorum add.

qusverit. ¡taque bac obligations Priroogeniti Hijpa.

arta oril nino tenentur , & eo magis quod non flato mu- tiles , fed bona plurima eis relinquuntur. Aide quod fi quid e/ in Aobilitate bontrm , id cerce eff maximum ,

st irnpofr a Nob, ibus pece tardo v-deatur , ne à Ma- jorum virtute degenercnt , ut ait Bottins libro tertio;

prof. 6.

3 Altera ratio eΠin illis verbis : en lafquales muchos de fus parientes, y cricdo.J ,y otros hombres , hijo fdalgo,

f

e aco jlumbraban mantener, y fojlener loqual demos de f r perdida de los tales linajes , que por les bueno: fer

-bicios , que aloi Reyes nuef}ros p edtcef res hiztsron , como merecieron fer honrados , y acrefcentado.r, merecen de nos ,y de nuejtros fucce rel , fir feflenidos y con-

fervados.

t4. AI declarationern hujus rationisdecidendi fuppo- Hendunr

cil

, quod de

familia

fuccetforis iii majura.

p atib. in Jure Canonico.

tu

, Cunt omnes nobiles de

domo

fua, comitantes &

qui

deferviant , & el allirant , affedentur & profe- quantur ejus perfonam, ij

ut

plurimum

fiant

fratres,

& cognati , pauperes

qui

ex

redite

& fubítantia ip- tiius majoratûs aluntur , & ex eo in fua nobilita- t

e

Culiinentur , tanquatn ex ejus po(1edoris familia : leg, fiiî. GCdic. de verbor. frgnificat. ibi : Omneff ue pro- pinquos ô fubiantiarn : dum textus inquit ; De- cernimus famtlie nomen talem habere vtgorem , fa- reases &" líberos , omnefque propinquo.r , & fubflan- tiam , &c.

Cum hac fuppofitione patet inconveniens , ob 15 quod evitandum , hxc redditur ratio decidendii :narra C majotatus , quern alter poilideret , & alios Nobi- les cc>gnatos & adociantes arque cxteros dc fua fa- milia alebat, & in feo bono, nomine ac honore fut- tinebat, jungatur cum alio majoratu ; jam ce(fabunt alimenta , & commoda , ex quihus fuflinebantur Nubiles de il!a familia ; & fic hi Nobiles peribunt,

& dtiminuentur taliter quod mutabunt [fatum , &

ad alium miferabilem tranfibunt ; itaque incipient vilefcere, atque impellentur ad corporalem laborem fufcipiendum in rure colendo,aut aliqua arte mecha

-nica exercenda. Nam in fumma paupertate & indi- gentia alimentorum flatus perfonx invilefeit , 1. z.

ibi : Et paupertatis detegi vilitatem , Co'!. quando , &

qu^brts quarta pars debeatur , lib. i o. § C tiói quoque, Auto• de mandat. Princ%p.

ubi verbum ,

v1lium,inter- pretatur p.ju,perurn :

Alvarez de Velafco ,

dc privil.

pauper p irt. I. gcitff. 6. à nurn. 6.

Ideó Jue

Nubiles

ex aliqua familia , C ex co quod 16 majoracus ad aliara familiars tranfeat,careant,atque priventur alimetitis,& aliis , quibus in flaw fue no- bilitatis,coñ ervabantur, pro mortuis habendi Brunt:

Alvarez de Velafeo , de pr,vilçg. paup.parts.que/1. s í.

à num, i4. uf jue ad num. z;. & antea , in quaff. 3 6.

numero

11.

dicit , quod nobilitas fine bonis , f non mor.

tua ; intermortaa tamen & obfcura , gsra fl manca , t^

mutila dici potefl.Et num. t 4. Quod nobilis pauper,in- firrnus dicitur , ex Tiraquello, de nobilitate, cap.3. nu-

faero Il.

Unde cúcn in paupertatem deveniant , jam flatum 1*

nobilitatis mutant , in quo tamen plurimùm Rei- publicæ inrereil eos confervari , ut omnibus noturn eft:nam ufurpando verba Reverendif{imi Patr.Adami Contzen in jua Politica , lib. i. cap. 17. §. 2, Paupe- rum alla efi ratio , neque enim qui laborefuo in

duflriâ viFtitant , multum fe patria debert arbitran- tUr , facile patrtarn aliara reperiunt , ubi labori , Ú arti alimenta preflentur : cúm igitur amantie- res patriC fini Nobiles , fortiores , C fideliores , eo- rumque interfit Reipublica flatum manen , meritó Oprirnates illi cenjentur , ut plurimism , qui bonis pr^tf ant.

Hujus tandem caufæ & rations decidendi non

fuit 1

$ oblitus Dominus Epifcopus Civitatienfs,Dom.Dom.

Uidaeus Simaneas - de primogenitis Hifpanrae, libro pri.

mo, clpite decimo feptirno, & capite

z I. ubi pof1remt

ira dixie ; Ad extremum , bona gtitdarn colligata pofie- ris p% imogsnitis probé relinqui po f funt,tit f nt confangui- neorttm refuga'ira , pr^e/ertern fratrum , atque fororum , quoi cp.idern alert debent f pauperes fins : quin etiam fororibus doter largiri tenentur non folúm ex confcien-

tia, ut guidai» 7-neologi aunt, joan,Mat.in a. fentent.

ciift.44.qu4. 8. fed etia•n of ciu7 edicis [ecínaúnt rece p- tas Jurifperitorum fententias:Tira?uell, de prinmog.q.4-

75.

Ergo ju(la , & rationi congrua atque Reipublicz i9, utilis Cít ratio hxc decidendi ; nom confërvatio il-

lutuni

(4)

Pars V IIIo

forum

maxime

Nobilium de familia, foja fuiliciens cauta

fuit

b ujus lcg,is 7, conf}itutiot^is,

ut

probat

lacé

Salcedo de leg. P litio. lib. 2. cap. 14. à !uns. 69.

•o Tertia & finalis pater ratio ex fubfequentibus verbis : Es atf mri[no mucho de terbio n;tejtro dáno y perjuiz.Ío de cJJ,^s nue ros Reinos , por que difrninuiendofe tar cÇas de lis Nobles de ellos no a- bra tantos Cab ;lleros , y perfonas principales , de quien nos podarnos (erbir : y par ello , confiderando los dichos is?c ^..c benicrlte; , y otros , que de juntarfe los dichos ma oraz.gos bienen , y puíeden benir , que

-riendo probeer fohre ello corno Reyes y Se;íorer n zrrtr.t_

les , a quien pertenece mirar por 1.! honra y conjerba.

;ion de la Nobleza , y Caballería de fus Reynos , y que en nutflros tie:rí pos lea antes a,,rejcentada que di f- - minuida.

1 Inconveniencia , cur contra Regem & Regnum, bonumque regimen , & utilitatem publ;cam inci- dunt atque defluunc ex conjtuiaione Ccu unione ra- lium majoratuu-n, plurlina funt, quorum aliqua hîc of en^iuntur alia cu,,Cultó & egregia caucione, pru- dentiqua involucro verborum omittuntur ; dum in ver[ Co-^fïderando los dhchos inconvenientes , dici- tur : r otros , que dejxnrrfe los dichos mayirp7,.

gis bienen , y pueden benir. De quibus infra ' di- cemus.

.i Inconvenientia auteur , qua literaliter, arque pu- blicè eduntur , func, neob Nobilium arque divitutn diminutioneni, quam a(pert catis duorum , pluriumve .majoratuum conjuni}io ; ceiret multitudo fervien-

• tium , ac defenlorum Regis , & Regni ; cm ab cis dependeat tora ftabiliras P eipubiicx : & ex eorurn muititudine fecurior eft: Rex , & Regnum , ardue bónum regimen bene ordinate Reipublicx. Itaque non minucndi , irnó augendi, quia nobiles funt ap.

tiores ad gubernium in pace , & ad prxlia in bello:

utrumque prubar affluenter poft alios Pater e Socie- tate Jefu , Adam Contzen in f!a politica, lsb. i . capi- te 17. g, z. ubi rationern reddit ibidetn:Nobiliunn &

divittarn ratio h.ibenda e,/1 ; nain generc , inf ititrio- ve , indole , potenti2 prevalent : Major igitur illis animus ad holles arrendos, acrior ad patri^tm defen- dendarn , jîrttozlus' ejjic,zcior propter ampliffirnas fortra- vas quits habent, qui in publico perictilo privztirn per- dere plus Liment ; neque entro oppreffe vet excita pa- tria , alibi tam ':L7e p- (¡ant honor-sri , &c, Et in Irb. 8.

"p. zo, per totssra ,

cujus

Thetis

arque

in(criptio eft, Nebilitati.r defe'i,i', Principern pocentern f icit. Ubi in §. q.. quod N!)bilitas ob multas cautas , quas latè refert , ffvenda & au;etiva el} ,

dur,

inci- pit : Agandtern hoc. eft kegtbas c, Prirrciprbuis , ut

minores Principes , Regulos , Cor, itcs , Nobilei ` keant , quoruarn opera dorna , rllilltt,lglie, perpetuo tsta;r- tur : hoc cii gima;, firrnurrn Rcipwbl c,e pr,i itd juan , ' arc,

• Et in verf. Fidem igitur Nobilita-r ,1eevsr , 6 c. qitod fides & fortitudo in Nobtlit,tre eft, Er ve; f. Hec emir, jam olirn experientia refitav't , &'c. Comprobat at- que dcmon(lrat varus exemptis ex historia deprom- pris , quad Refina in quibus multi Nibiles lune divises , difriculrer capiunrur : & eft etiam ratio quia Nobiles ad bella , & gubernii difcipliiia,r cru.

diuntur.

Has raciones deeidendi breviter fummavir Parla - -3 dom os ill 3. torn.2uotid.anarturr q:t,Y1tioneiljt,Cs!t...n.z.

illic : f1 i!4r . au^rern prahi&iiivms trlp,![cerrs i,g.lRctor ritionern reddit : Prima eft , tit major tul:tn a:ithiri- bus con1Klattir , ne rotant tnerrsoria .nie. `at. Altera , ut fïrbventatur biminibcrs de i'la' fa#rs,lia , g14i ab ipfis priTllogerjtis jolent ge'ri itio /t+10 Yi✓ ; ij r ¡ont

Boxas

de Iavnpacibii:.. J

Caput. I. 3 z 9

cinrn. Tertia eft , quia Regni Regifg se interei, ne 1Vo- bilinrrt farnilie extinguantur.

At verb Matienzo in d.1. 7,g10 r,t,;,& 4. latiùs '4 exprimir ,

arque

exponic eas raciones : & potiquam in glof; 3. notavit quod á Nubilibus regnum defen- ditur,animadvertit in,gloff . nunc.

i.

quod Nobilitas conflare deber non folùm genere , fed etiam divitils

arque

hanc confequentiarn deducit in diet. glo/] ;.

nurn. fin. verf. Interefl etiafn Reiprublicæ , ut flua cNjc:f- qute dornus con fervetur , augeatair , C1 C. Si igitur do- musNobilittrn non confervanttir,incornrnodum maxirnura h tic Refino indo obvenir e nerno dubitat , ut in bac lege fcribitur,

Cuni auteur ex una parte pateat, quod hæ ratio- Z t nes decidendi comprehendunt non foiùm cafum quo conjun±ío duorum , plariumva Majoratuum pro- veniat caufâ matrimunii,Ced etiam caulâ fucce{ito-•

rais, & omnem quemcuraque camum ; & ex alia parte , quod deci(um hujus legis fpeciale fit ex- primens folùm cafum , quo uniantur , five jungan- tur majoratus matrimonia, ibi : Fue acordada que de- b: amos rnandar ,y ,,andarnos, que en los matrimonios, que afta aora no ejan contra` dos , cada y quando que por bia de cafarniento fe binieren à juntar dos cajas de majora(go , que fea la tina de ellas de valor de dos quento.r de renta , Ô--c. & non folism in decif oine

fed etiam in prxfatione , feu procrmialibus verbis, diH. leg. 7. ibi : Soutos inf orinados , que pr caer fa de aberfe j:intacto en e/los nueflros Reinos de poco tiernpe a gifla p;zrte por via de cafarniento algHzias cajas y majo- razgos.

Incidir graviffima quæliio , qua exinde infurgit inter regnicolas ; an hujrts noflrx leg. 7. decifio ha- bere debeac locum,non folùm quando per viam ma- trimonii,fed etiam quando per viam fucceflionis illi duo majoratus junguntur ?

Partem negativam, hoc eft,quod did. lei. 7. non debeat intelligi niu in cafu fpeciali quo majoratus concurratnr caufâ macrimonii , non auteur quando Fiat concuríus caufâ fuccellionis , neque in alio capo extra illud de quo loq uitur ; tenet Mie res part. I.

qcs47.3 o.nu ;n.84.& 8s.& magas ex profello in part.i..

grse . 4., ¿11t. 8.à nom. ; Z7.ujque ad num.3 3z.Dom.

Perez de Lara de Arniver(. CJ' Capellan.lib. i.cap.5,à ,urn. t 3. uflrte ad nui,. 37. Dom D. Chriftophor,de

Paz de 7enista, part. 2. cap. 57. à num.1 8.9. u fgwo ad narra. Loo Dom. Valenzuela•Velafquez con f G9. à nu-

mero 46. Aaditionarores ad Dom. Molin.lib. i.cap.S.

friper nïtvv:. 3 4. Jura autem atque rationes, quibus in-

^}ruitur ac de enditur hair opinio, brevicer atque fuccinâè rcferamus.

Prima e(i,

quia

cafus per viam Cuccefiionis

eft i.$

omif us in dirt. leg. 7.& lic remanet fub dilpofcione juris cornmunis , & majoratuum infitutorum , leg.f vcro,64. §. at viro,'.lofait, matrimon. vulg. leg. eorrm..

roodi]jimc.,Drell. de liber. G pofihumis curra concordan-

tibz s.

Secunda , nam diL. lex 7.

eft

corre&oria , leg. i. z^

titu'. I S.p , rt.z.leg. ¢o. Car 45. Tauri , quibus legum minillerio (latimpot mortero ultimi poffe(1óristrans- f:-rtur luccefflo , arque civilis ac naturalis pulfcilio in prir,ogcnilurn : fed tex Corre ocia non extendi- tur ad alium cafum ex identitate, vel edam ex majo- ritacc rationis : Auth: quas aitiones,Cod . de f4cofantt.

Eccief, leg. p æcipimtus, ir) fin. C'cdo de appellt•leg fan-

c rn"s , C. de teltarn.

Tertia,quoniam diE.ltx. 7. el eciam paenalis,c im 30 inducar privationem juris fuccedendi : íe^i privatio

juras , et: c is : ivfl; h». in CAP, t .de jttit pRlronYtt.

Ee 3 ,%

(5)

g 3 o Roxas de I ncor atib. in Jure Canonico.

& privatio duci non poteft nifi per verba expreiîa per viam matrimonii , & cafium conjunfinnis per legis t Ruth. de non elig. fecund. n:sbentes,9. cum agi- viam fucceilionis, abaque eo quod dari p,.Q1t aliqua cur , verf. jan autem , collar. 2, ratio differentix, liquidem ita indifferenter diminui- t Quarta efl , ex CO qucd fi ultra rationem expref- tur , atque perditur memoria , & confunduutur Fa- lam in lege corredoria , vel peenali, Gml effet alia milix inftitutorum, quando conjunguntur didi duo, diverfa & major ratio non ,fcripta in ipfamet lege cor- plurcfve majoratus per viam matrimonii , (cud redoria , feu pcenali , non eft facienda extenu o ad quando uniuntur atque concurrunt per viam fuc.

alium cafurn , in quo militat diverfa ratio', five in ceflionis : & Ge evanefcit ratio difffrentix fubrili- quo ilia diverfa ratio non reperitur , GlofE, in capite ter atque ingeniofè confiderata à Dom. Perez de

eoi' fl tulio , de eleFlione ,

ir

6.

Lara

de Anniverf. c Capellan. lib. t . CAP.ssurn.2 f, t2 At ineafu matrimonii expreffo in dií1. leg. 7. ultra & z6.

rationes in ea exp re(fas militat alia diverfa ratio,quae Secunda ex prima defcendit : nain cúm eadem ra- 3 $ non adefl in ca(u fucceíúonis , videlicet quod pof- do militer in uno arque in alio cafu,fub generalizare Pint bomir^es de induft:ia & dolo jungere & con- rationem decidendi uterque comprehenditur, leg, fandere famiiias & majoratus per matrimonia , ex VA m ad cos , tarn d:sabus fequentibus, f. de legtbus 1.

proeventione proeurata : fetus verb cí} in cafu fuc- illud, f ad leg. Aquil. turn concordntibus.

cciljonis , que pender I futuro eventu , & non po- Tertia , quia verbum, por via de cafamiento,inter- 33

teft praveiniri de certo : & fic diverfa res e11 á niatri- prerandum ac intelligendum eft , quafi dieerct per morio , quo mediante , unio majoratuucn certa in- occahonem matrimonii ; argumento textûs in leg. z.

ducitur : Ideo noluit lex , quod effer in voluntate ,f. Joli:t. matrim. dum dicitur , per demtnriam contra..

contrahentium uniones has lacere poile : prout latius d.tere non potefl , id of , ratione vol occaf/ene dernen- conGderavit Dom, Perez de Lara de Capcl. lib. i. d. ttæ : & idem eft , C verbum , por via de cafartniento,

c p. 5 . n , is . C 2 6 . interpretemur per caufammatrimonii:nam caufa tit

6 3 Quinra,r,am etiam quantumvis pcenaies tant Blau- illud per quodd , vel à quo , vel propter good aliquid fu ,x & rationes , femper coasdari atque reftringi ht: ut probat Tiraquel. in tract. ae cefixnte califa, debent ad deeifivum,feu fpecialiter provifum its lege, rum. 2.

Refcripto teftamento , vel contra&tu : per reguiam Et fic non excludirur , amo eomprehenditur unio 4 44 ex textu in leg. legatorum 3;. §. quii p!ures , f. de feu conjura&io per fuccellionem ; quia fere omnis leg. .. ubi Bartol, ita fummavit : Claufula genera/it fúccefIio provenic oecai ,ane , vel caua matrimonii, elrifgirur ad fpecifacata tantum. DD. in leg. cohcredi, & in finis nece{lari? non fit nui per fucceilionem S.glui p.4erem , t . de vulg.leg. iixor em, §, fe^ici f rno , provenientem á parentibus in 61ios.

Jf: dc leg. ;. leg. fervo manumif, f de ptculio legato : Quarta , quippe ilia verba, Coda y quando por 44 ' cap. turn dileEZi, de donat. cap. exiit

qui

feminat , §. in arta ae cafarniento , ft binieren c1 lunrar dor eafar de

^irimis, Ç. i-os 6 rcuritatem, de verb. fgn, f in 6. An- majorazgo, Cuppofitis rationibus decidendi,qux corn- tonius Gabriel de Cla:ifulis,concluf 9 num, S. & cum prehendunt utrumque cafum , per viam matrima.

aaliis allegans etiam alia jura Dom. Paz dc Tenuto , nil , & per viarn fucceffionis , Cunt a ppolita exem- Yorn, Z. CAP. s7. nurn• i56. planter, five per modum exempli, non re1Iri6}ive&

t4 Sexta,ex co quod prohibitio fa&a eft folútn in illo taxativè ad cafum per viarn matrimonii : quia exem- cafu , cada y quando por via de cafamento : fed quan- pli caufá ca fus ilk fuit expreflus : & lic ad omnes do prohibitio appof ta eft in uno cafe , in alio con- alios cafes comprehenfos Tub rationibus decidendi ex-.

ceiiio faúa videtur : vidg. 1. cum Pretor , f, de jr,dic. tenditur deeifo dill. leg... leg, fcire oporter,S. qui nom 1. Al irus , C. de Procxrat. jajie,ibi : ut of enditur in fubje lis cor,tr?utionibus,quas 135 Septima & ultima e(} , quia îecundúm banc opi- exemple cauff fubjeci ; adaptantur autem ::tique omni- nionem femper judicatura fuit in , fupremis & in ora- bus , Dig. de excufat. tutor, unde dixit Bald. in 1. dc nibus Hifpania: Tribunalibus,ubi folùm in cafu quo çuibus, nurn. 1 o 6. ff de legibus. Quod tune ratio dif- per viam marrimonii jungerenturmajoratus; & non punit de di110 , & non di&um de ratione : quem ad alio , quando per viarn fuccefhonis intelle&a eft intentum allegat Dom. D. Chriftophorus de Paz de slid. leg. 7. Sed hule eommuni obfervantix & intel- Tenuta,tom, z. cap. S7.ntem. igo. & Riminaldusconf, ligentia ftandum elTè probatur ex leg. fi de interprc.. 2 i. nurn. z 1. lib. i . eum referons in illis verbis:unde tatiove, D,gefl. de legibu.r, cap. cum diledus , de con- quoties multa habent eandem rationem, licèt de uno

fuetud. tantum fiat mentio , videtur fiera exemplariter, non

¿6 Ex contrario autem , pro parre afñrmati ra fiant mfiri6tivè. Barbof. axiom. 197. slum. S. 9, i o.-t ` i r, fortiter arque conlanter Parlador. quotidianaram quiz dk}um , per rationem ampliatur, & limitátur:

rd'f^ fl ionUrn torn, 5 , quæ?, S. Anficuti caufa marrimonii 1. ¡nus ex f.imilia , §. fin. ff. de l( . z. !.fias qui animo,

duo majora!i:s jungi in unum cran Pnfrrt , ita quoquc if. dt adq^tir. poff f

carda fuccefoni.r ? Dom. D. Joannes á Cafillo lib. 3. Quinta , ram eafus fucceflionis eipref e deeifus 41f,

t.ipite ¿8. cc num. 2a. rifgrsc ad a S. & lib. S. cap. 177, eft in rationibus ipf uc leg. 7. licèt non decidatur in narn. 7. Robles de Salcedo dc Rcprafent.hb. z. cap.6. verbis : quia exprelíum dicitur quod Tub ratione le- ,num. Z. Dom. D. Joan. Baptifla Larrea , deed. Gra. gis cornprehendicur , abaque eo quod fit iaa inter- nat.51,,;rnn. 2o. Dom. D. Joan. á Solorzano,de In- pretatio extensiva , imó pones comprehen(iva : ratio dear, oubernai.toy,,., _Iih.2 . cop, i 8, 'um. 42.. Et pro enic , feu rationes d"&æ le g is,funt anima arque fpi- hac parte etiam pote(} allegara Azevedo in jumnmari• Titus iplus legis : ideo in ea compre henfus cfl cafes

d. 1. 7. conjuI) Bonis per viam fuccci ionis : leg. errp^or „s.

$7 Ratioi:es vero hujus opinionis non minus valiez S. fi 1. i . d¿ roi 'í"d:c. ut cum Baldo,Alexandro,Are- acque urgentes (ùnt:Prima eh ex co quod ratiores tico, Socino, Decio , Parido, ti`s multis alias probant

& cûufx prxpoftæ in proaemio feu przfatione d, ezata Tiraquellus in le. sznq-urra, v ?b. l.be-t.s , át

le,r. 7. qua omucs finales pra fumuntur , ex teat. nu. 38. Alphonf i.is Viliag,tr. in :rai. dc exte,'f. leg.

V. ! fn ff de h:ercd. i f ititt. urrurnque ealum compre- prt!odio ¿i. Dorn. Molina ¡b i . c,. p. 5. a frit!;?). 7. &

Lictndunt,,fcilicet cafurn uniouis duvxuaa majuiatuum aliircLti à ?)ora. D. Joan. à Caftil.'o,l t. 3, cri, z S,.

13Ís m.

(6)

Pars VI I.

trrsm,1 z.,& 13.Dom, Solorzano de j: re Indiar, tom.z.

lib. i. C. t 7, a nrtm. 4 t.

'4; Sexta , quia di114 lex 7, ver &proprio non eta correc^oria , nec pceenalis , fed favorabilis inftitutori- bus majoratuum , quorum veriumilem mentem fe- quitur,& juxta eorum przCumptam volunratem diC-

Ponit,

gtiod non jungantur duo majoratus, quorum quilibet habeat ¿loi quentos de renta , ne memoria defun5}orum arque eorum nomen confundantur,aut obumbrentur , & iplorum familia pereat. Neque in contrarium did i valet quod cil corre^}oria lex 4o.

T'auri : Nam talus tails incompatibilitatis propter concurfum duorum majoratuum , non ibi provilus fuit neque deciCus , fed in dif1. leg. 7. qux ad ici eΠfpecialis , & ob rationes in ea fcriptas prefertur pa-

tru us nepoti.

'4 Pater igitur cluo:i non eft

cotre pria

, imó legi- bus Regni conforrnis : quia pra fumptam intfituro- rum volunratem fequitur ditf,lex 7,præfumens quod

ita prohibuillènt in co caju , fi de eo interrogati fuillent infbitutores majoratuum : ideóque Temper falva remanet difpoltio dift'e legis l o. Tauri, tan- tùmque abe(i ut cam corrigat , feu evertat quin po

-tiús juxta earn díCponit , propter illa verba : Salbo fi otra coja of tuviere di fpc:ef o por el que primeramente i- f iruto , y ordene el rrnajorazgo , que en tal c^sfo v1 b.ndarnac que fe guarde la voluntad de el que lo til

l:

rit

o.

S Non eft etiam peenalis , cúm non privet primo.

genitum Cocceflioiie , quam noluit inftituror ai eum pertinere in hoc cafu ; fed folum majoratum quem ex duobus itncompatlbilibus cligeret , & cùm elec- tione

faca

, primogenitus ex prxCumpta voluntate inflitutoris non habeit jus aliquod in re, nec in fpe,

pulla

pore(} conliderari privatio , qua prxfupponic 6 habitucn , quia non entis nulix font qualitates.

Seprima &

ultima

e11 , quia

dato,

& non concef- fo , quód difta lex 7. etTet correCforia & poenalis ,

fu ficir quod ratir

:nes decidendi comprehendant cau- lam finalem prohihitionis ,

ne

fcilieet jungantur

majorarus per viam Cucceflionis ob bonum publicum,

& utilhtarem Regis , & Regni , & Reipublicx :

nain

firmfffimum eft in bona Jurif-prudentia , quod leges

leu

difpoftiones etiam

exorbitantes

.

jure

communi

indura'

ob

publicain

utilitatem , comprehendunt

cacas

finmiles, feu eandem rationem habentes : G1of1:

verb. rnar:tr. & Dolores in 1, fi conf ante, in principio, f folut. rnatrirn, C,' in 1. miles , i;i print. ff , de re j'rdtc.

Glo(l, verb, eligatur , ú C-uionifte in Clement, i. de elc bone : A(twwent. fed & permutare , C. de jacr-ofan^E.

Ecclef cap. i . de tcrhpor. ordin. lib. C. Glof. . in cap.

coif ítutio , de elec7ione lib. 6. Alexand. conf, 6S.ncsm, 6. lib. ;. & copiofè Alphonlus Villagur. in trait, dc fxtenf. leg. in qz fl. de exte. f, leg. correc^tori.e & pons-.

lrs fmul , P. 36.

47 Jam ergo evidenter apparel , quam dif tcilis 1t Ihxc qua flio . & quIm

ambigu,

ac dubitabilis il- lius refolutio , h ec enim controvertia gravit ima eft -& ardua prat cateris omnibus , qua in hac materia incompatibilitaris fe ofFerre poffunt, ubi ex una par- te vertitur intereffe privatum primugenitorum , ex altera majoratuum inftitutoru{tl , ex tertia , intere(pe publicum , feu urilitas publica , tam Regis, quam Regni : ideo Dom D. ±oannes . Caltillo lib. 7. 41H.

cap. 177. hoc

idem

recognofcens

ira

dixit in num. 3 S, Sem prr tsmen projirePrffr , artieuú,m elle d- f cilenn

& dkbirtrn , ad,,,,que controverjum , ut Reg , a dc- clarat;orne iridiotat- : u utile ad,nodum , Re,pubii- taque to;,venions credimiss , ut litibus contro.

Caput p 33 1

Zef f rs permÑltis , que occurrttrt quotidie finis im- ponatur , Pragmatici funcione lata , five lige alia condita , pra fatam altercationem dirinere , ^i^

quid tenendtrm jt in Co confliSu it clrè de- finire , ut hifce de rebus arnplràcs dub tare non v.3- leat , prom in materia repr,efentationis , C exclrPonis fominavKm , five confervarionis agnationis , leges alias five pragrnaticas , antiquarum declar;rtoré,ts , in his

Reg rlrs las , d.tbiâgr:e magna decif4 comperttsm E'

notrrm e

ji.

Et quamvis ad noflrurn intitutum pertineat ea- 4$

minare , qua' ft in

jure

verior opinio , & quid te- nendum in judicando, & conCulendo ? attamen cirro

on inteniam , quód in hac controverfa in fupre-

mis

Tribunalibus judicarum fit juxta Parladorii , c D. Joan. a Cathllo aliorumque fententiam aíñrmati- vam , quam nos defendirnus contra Do&orcs gra- viQimos alteram opinionem negativam Ceâantes,in quorum numero funs Additionatores ad Dom Molï.- nam lib. r. dic`l, cap.8.nam.3 ¢.ubi finalirer dixerunt, quod h etiam in cafu Cucceff onis daretur in di&is majoratibus incompatibiliras, ell• nece(Caria diviho , tota

fer

e HiCpania litibus involveretur.

Non examinamus

que

(it verior opinio , fed qti r 49 fit utilior bono público, feu reipublicæ : confian- ter tenemus pro Afñrmativa opinione : & quod per- quam

utile

exit bono reaimini, Regi , & regno, fàn-

&ionem pragmaticam ftatuere , qua in poferurn ob- fervetur dina Afiirmativa opinio , cujusobfervanria, s ^ non ( prout Additionarores ad D. Molinam

parant

) tota seré Hifpania litibus involverctur , imo lineis cujufque familia ,

bene

ordinatis divifionibus , r

ro

-videretur in magnam utilitatem publícate ac priva

-tam. Probatur ex fequentibus.

Et in primis , quia regnum atque refpublica bene 5 4 ordinata contare debet ex pluribus hominibus fera æqualirer divitibus , & fie inter plurimos bona , at- qu e divitia dividi debent , & non inter paucos re- manere cum exeetTu , ita quod Refpublica pauupe- rum multitudine prxgravetur ,

arque

hac prudenti ratione & politica ordinavit , textr , & confervavit Licurgus fuum Laced rmoniorum Regnunt , duni confl:ituit legem , quam refert Albericus in fro Dic- tiortario , littera L. verb. Lex h:crnana , ibi : Sextó fiados ornes æqualiter div fit , ut £qua patrrno^1i1

neminem A!iis potentiorern redderent. Et duro

hait

ley obîervata fuit , iita Reipublica proiperè , felici- ter , ac pacific é Ce habuit ; fed

pollea

in legi con- traveniendo , infeliciter difperfa acinordinara in diC cordiam , & exinde in magriam ja&uram arque de--

folationem

incidir,

prout ex Plutarcho, en la vida de

Agis , en fit tratado de lai vidas de los o'ies ilrtf tres , tom. 2.. refert al intentum Epifcopus D. Dida- cus Simancas de pristro^en. 1-1 fpanice , lib. 4. cap. S.

ita îie : Quamobrern Lacedsrnoniorum re(ptsblica olirn ti Licur

g

o prtedentifrmt eonititut4 , brevi tcii?po'r't labtfaat4 fuit , fliuti P!utarchtts in Agide eft auc- tor ; Lpcurgus enim quemdarn ntsmertarts in f rccej fïnibus [ervandr:rr præ fiutvit , quo , eq^salitate , ac

rnediocritate [ervat a muftis malin Civitatem fer -vavit iircolymem ; donec Epliorus quidam rogatio^aem trjl-t liberiorem , (jam Jolutiorem ; q'am ce-teri cstpidita- sis gratis fec:iti , oprimarn vivendi folveritnt d fc:pli- sam, Ex eo enim j'aEiurn of , ut qui in Civ.tate po-•

tetttiores erant , ozrnes fern. e ad

fe

facultates exigz:a

tern.?ore cogerent : unde pau; ertas repents civitatern invA It , (,^ odiztm gt:eddam cx i^iv,•'dra rtdverfirs di- tiores origin to , qui agro! ferè omnes, atçtie farcir_

1:ás Çrffid`bcrt j totem{ y`ïB r/lltllittidD , evens , 1r e 4 a5jti#ag

(7)

Roxasdeincom

]

d-1 jala , in urbe manebat otiofa , externa bell z fe- g.niter , & invite gtrens , feruperque ad civiles mo-

t,s.i intenta , & concitando; feditionis teînpus ob- fervans , práfintillm reïllrn mritatiores faccre . cu.

picbat.

2. Ad cujus logis exemplum , quam Lycurgus Lia- tuerat in Republica Lacedamoniorum , eriam con- ftítuta fuit polka in Republica Romanorum lox Agratia , qux dividebatur in legem Lyciniam , &

logera Semproniam. Per legem Lycinitn caveba- tur , ne quis ultra quingenta jugera agri pof ideret , neve pecc^ris majoris ultra centurn , minons ultra.

quingenta capita haberet, Tub poma mul^}atitia,vel et am connfcatiouis.

3 At per legem Semproniam Agrariatn latam per Tiberium Seinpronium Gracchum Tribunum pie- Hs , -ne quis ex publico agro plus quàm quingenta jugera poilideret , quorum tamen dimidiurn cum fi- lio emancipato dividere liceret , ita ut ti quis lariùs agrura patefaceret , Trium-viri quotannis cread ju- dicarent , qua publicus alter , quà privatus etlet, &

omne id quod cotabat habere ultra prrdi&am

ouotam bu

norum, ad pi^blicurn reducebatur, fi effet ex publico ; & iï ex privato , inter privatos pauperes diftributtbatur : Lucius Florus in Epitome , lib. f 8.

Plutarchus tys vita Tiberü Gracchi, lib. z. Columel- la, de r e r1Jigica , lib. T, cap, 3. Valerius lib. S. cap. 6.

Livius lib, 6. Ælianus lib. i. & cum aliis quos rcfert Joan. Bodinus influa Rept2blica traducía in noliro idiomate per Gafparem Annaíl:ium,lib. S. capp. L. ibi:

la Ley Seîepronip fire publicada por fuerça a pcdi- rnento de 7 ïb:rio Gato , que era difercnte de la Ley

¡4icinia : Jof-que ca'ella fe dezia , que ningun genero T 4e perforas de qat lcluier calidad que fit°fen , pudiefe

ittrer mas que quinientas ji fiadas de tierra de patri- monio puL-!ico , cien beflias de ctserno , quinien- tas m, errores , fo pena que lo domas feïia con fa fcado ; spas la Ley Sempronia no tratada fino de la tierras de el vatïitnonlo de la Republica , ordenando que Isviefe cadi anno tres Corifzrios deputados por el pue

-blo ,

para d flrib,air et los pobres lo domas de quinien- tas)jsgcdas de tic;ra de ¡a Republica , que fe hallaffe en una farnilia.

3 4 At

vers

non fo1um per loges

humanas,

fed etiam

probatur pr jus divinum lVumtr. cap. 26. 27, c. 3 i.

34. Cr cup.fi^'. chia; Cmilem noftrx leg. 7, tit.7.lib.f, i?ecopil. & ejus prirnis rationibus decidendi confor- niem legem iIpon'It. Nam Moyfes judicio Dei Do- mini noftri fecit forte dividi inter ñlios Ifraël , per eorum Tribus, feu familias, omnem terrain promif- forris , & prohibuit ne ulla familia , nec'primogeni- tus de ea ( qui tatuen primogenito aiTignata orar du- hlicata portio ) plus quàm alia familia haberes:& ftc per fortes divila , at lue affignata fuit fingulis Tri- bus , & familiis earum, folique

mafculi ad fuccef-

fioncm admiitebzntur ,

exclues

foeminis , qua' non fticcedebant

nui

in def um virorum , fub condi- tione nubendi cum alio ex fua

familia.

Et ficuri per

1e,z.noJ j

•7.ita prohibitum Brat in lege divina,ne terra z ign.tar primogenito , & aliis ejuldem familix, ad aliam devenirent ; & Tic iuccefflo feu hxrediras &

furtium difiribucio unius

familia'

cum alia nequa- quain junngeretur , &

aneo

quinquagefmo,

qui

%ocabatur

=jubile;Es ,

adveniente , reintegrabantur fortium dif}ributiones , & familiarurn pofíe(lriones all

tiara' , & ail eritlinam æqualitatenm reduceban- tu , ira ut fayr.ilia una plus alia non haberet in terra feu forte , quiim à principio eidem fuerat afligna- ta-, & cod plus

i:i Lila appareret ,

quacunque via

Datib. in Jure Canonico.

adquihtum , ad

aliara

ex qua divulfum fuerat refui- tueretur : & he Temper prima' diftributiones

integrar

confervarentur, in cujul'due

familia'

proviConem,at- que futieutationem hliorum ac coguatorum de illa

Tribu.

Ratio autem prohibitionis erat iplamet ,

qux in

lege Regia nojlra

exprcffa inven1tur ,

ne

per unio- nem & conjun&ionetn poflè11ionum

(r

te dii}ribu- tarum , alix contra prxceptum crefcerent, alit

verá

minuerentur,

vel in totum de(}ruerentur , & Tic me- moria prxdecelforum de unaquaque

Tribu

confun- deretur , & omues de ejus

familia

in miferam pau- pertatem devenirent : unde

prohibido

illa

fuit

,

ne

ex tali

conjura

ione fequeretur id quod lax no[lra

dixit : que

por

cu: fa de aberfe jttnt ado en

el

/

os

nue]-.

tros Reinos de poco tiempo a of parte por via de caj.arniento algL nas ca f is y z.i: or amagos de Grand os y Caballeros principales la memoria de los F^and.ado- res de los ¿iic jos majorazgos ,y la fama de ellos ,y de fs! linages , fe a dininwi.lo , y cada di .s fe difninuie y pierde , coo1irniendo fe , y menofcaband ,,fè las dichas cofas principales , en l.zf lualei muc6^os de / lzs pG r: int o y criados , y orïos hombres b:jofdalgo fe acojiumbra-

ban mavitener )1

fo

flener.

Ecce ratio notirx legis , quàrn conveniat , & fit S 6 confona divitix legi ; per quam etiarn Joannes Bo- dinus in fui Republica , lib. f, cap. 2.. pot longam difputationem refolvit , quod perquam utilis foret Reipublícx & ejus bono regimini , divifo fimilis in flirpes, & non in capíra;ita tatuen ut non beret cuira omnimoda xqualitate , fed mediocriter & fervata quadam proportiene geQmo(rica inter cives, ne pau- cæ quædarn familia' abundent diviaiis fupra modum,

& magno cum exceflù , cætera autem quamplurimx miferc egeant : ficut dixit Apoflolus ad Ccrinthios ,

carp. 12. ne uno ebrio multi efuriant : ímo quod plu- rima' familia lint divites , quamvis una in aliquo , non in multo , exceda( aliam.

Itaque cum hac di(}in1ione Joannes Bodinns S ^ fuam componit veram in bona politica opinionem , cum dicit , di}L lib. f. cap. 2. La diviron debe fèr por linajes , y no por cabeças , refervando con todo efo alguna Verregativa a t:no de los del linage , y 419Ún derecho de yrwajor€zgo particular en cada cafa ,

fi-

guiendo la ley de Dios, que abiendo efcogido del li- ttaje de •cbi , para darle el derecho de la pYeceden- fria y de de m:?joranca ,Pebre los doue Tribus , no lie dio pofefones , Jalvo de eafas en los Ciudades ; antes de afigno fin tr,eb jo la Decima dc cada Tribu que eran • do, e Decirnas , que redí.; idas todas las cofas biene a fer por lo menos , das beçes tan. to corno cada Tribu tenta : y entre los Leb:tas el derecho de primogenitu- ra fue refervado a la cafa de Aron , que renia la

Dejima de los Lebitar , todas las oblaciones , y pri- micias : y a cada cafa particular Algno el derecho de la prirnogenisura dos befres tanto corno a cada sino

de los otros herederos tenu( en tntíebles y raites , ex- clKdicndo à las 15ÿ,15 de todo derecho de fuceftorr ; fins a falta de Varones en el railno grado. De loqual fe puede jufgar , que la ley de Dios no a admitido lit ygualdad precifa fino quz da mal à los irnos que a. los otros , y con todo efe mando guardar entre los dole Tribus , fuera de el de Lebi , el repartimiento ybual de las tierjas, y entre los menores herederos la parti..

Tien)'goal de la f icefïon , gisitandoles el derecha d la primoTenitura , que no era ni de dos 7-cilios , ni de quatro O cintos , ni de todos , afin deque tal deli.

gualdad no fuete tau fa de l.,, rigrsefa excefib 3 de po.

cos fubd tos , y de la pobre- a extrema de rira numero

in!nit

(8)

Pars VI J -

J

tînfinïto ,y paraque las partifiones fechas anf quedafen en contrapefo , y mediocridad entre lo rnucho , y lo poco no prohibio la enajenafon , fit.o que ordeno que ta

-4as las pofefion°s eirajena?das tornafen a el

ato

cinquien.

ttfmo a las cayys , familias , y Tribus de donde ubie- ran Jido apartadas de mas del derecho de re/bastion concedida a los deJ endientes introducido por la mzfma ley de Dios.

;f 8 Qaod re

vera

non adveriacur cum eo quod infe- riús dicir iple Joannes Bodinus

in rira Republica d.'ib.

5. cap. 2.. ibi: En le Sennoria Arij1ocratica de is Lace- 4smoni4 , do'ide los fiete mil Spartans pri,uogenitos y squales todos en el repartimiento de las tieras,no polian Iobrepujar el uï o a el otro : im ex eo magis conñr

-x^atur & probatur ejus opinio : nam hxc xqualitas Colum Brat prxcifa & rigorofa inter ipfos primoge- niros , juxta divifionem & prohibitionem

ne

unus excedat alium in polrcionibus divi(ts,& unicuique

a(li gnat is.

$9

Sed

opinio Joannis Bodini, & ejus politica quam invenimus defcriptam

arque

figuratam in lege noftra R g a , in co conftl it , duód Majoratus five

primo

-genia ( Reipublicx enim intcreft

ut

quampluri- ma

fiant

, ) dividantur non cum xqualitate prx- ei1a , feu aqua portione , fed cum prælatione & au- gmento in

bonis

& redditibus majoratuum crga pri- mogenitos : liquidem iofl- a lege conílitutum

cil

quod

fi

concurrant duo inajoracus, quorum unus lit

de ,os Que.Itoi de r-n'..e , dividantur , duni eamen eligat primogenitus ditiorem

arque

opulentiorem

fi veut.

6o Juxta quod equidem eft communis

(chola

.Politi- corum maximé Ariaotelis lib. 4, politicorurn, cap.z t.

Plutarchus in convtvio feptem Sapíenturn , ubi opti- mam die pronuntiavit Rempublicam , quae

cives

ne- que prxdivites , neque admodum pauperes contine-

ret : Epifcopus Dom. Didacus Simances

de primoge-

;Ji s , rib. 4. 6. de opttn.a Repiblic i , & cap, 7.

ubi probat

nec

ditilbmos

efe

deberc

cives

,

nec

pau- perrimus.

;01

Secundó

probatur

ab

inconvenienti graviffimo,&

periculo imminenti contra Regem, & regnum )quod timendum , &

cauta

praeventione evitandum , non

quia cette

eveniet , fed

quia

potelt evenire ; prout evenit his noftris temporibus : Nam tot potíunt apud unum vel aliquos , concurrere per viam fucctüio- r is ,

Majorat

us cum Comitis , Marchionis, vel Du- cis dignitatibus , & cum

tanta

poteflate & divitiis,

ut poilent fe

opponere confiliis Regiis, atque pertur- bare Regnum & Regiam dignitatem , aut Tyranni- dem committers.

S2. Et quod hoc inconveniens,

ut cauta arque

ratio de- cidendi in d. 1,7. lateat in abCcondito in verf. y por of o confiderando los dichos inconvenientes, ibi :y Otros, que de jcsntarfe los dichos msjorazgos vienen , y pueden venir : &c. adnotarunc in Cou msntario ilflus 1. •

& pro fua

providencia

animadvertunt Do6tores fe- quentes

tes

Blaf us Robles

Salcedo

de Reprefentat.1. i. C. 6.

hum. t. ira fc : Cù7/7 Carolus V. Iniperator ac Rex nofler :nai ijf mus public£ utilitatts caufais pre ocu- lis haberet , ne f ama, fplendor t7 memoria injîi.tutoruns majoratuurn, ipjorum conjunëlio'le minueretur , confun- 4eretur , vel amitteretur , providit 1.7.tit.7, lib. S. Re- sopil. tub: Motienz,o à g'o /T. i . vel ut ego intelligo , ex allia non exprefa Politisa ratione , ne majorat:sum con- junE&L oie its crefceret jubJitorum aliquorum potentia ,

tit IT/rannidis tirnorem relinqueret , aut faltem precep_

sis ,Regiif opponendi fe , a,n jàm pr-iflaret. Qiod refpi-

Caput. s

0

^a p 333

cieni Baldus in §, conventicstla, num. i. in fin. de pace juram. firmanda : in urbus feusdorum , ita inquit , dicit Arifoteles, communis cuftodix Regni , ('?' civilis eft , non ¡Here ulltsm crefcere prater juJarn commenfura.

tionern.

Gondizalus Balcarcer , en el di fcur(o , [obre lo 64 que combiene , y no combiene en materia de eflado , para que la decifon de el pleito de el Condado de .Savlen fi^efe en fabor de don Pedro Ponce de Leon in fire allegat, art. 5. nerf, allende de lo dicho , &c.

illic : Tanbien por raton de ejado , es rias convenien- 1*

te que gifle Condado fir de a Don Pedro , que no que s . lo tenga el Duque de Arcos , porque juntando uno¡ eftados con otros no fe beng,t a hazer mas grande de lo que un dia podría combenir : efle precepto de efla- do , es de aquellos que Tacito

in arcanis imperiis ,

llama , Secretos del Imperio ; que combiene haz er fe , y no rebelarte , y por efe los antiguos lo enfennaban por enigmas , y anfi lo encobro Ovidio

lib.

i.

Metamor- pho

%os , de bajo de la fabula de los Gigantes ( que Jon los Sennores y Grandes : cornoprueba Goropio Se- Cano en fis Gigantomachie , ) los quales poniendo sin monte fobre otro , que es junt.:r un eflado con otro ef>zado , querian por alti fubir â el ciclo ,y echar de tii ,t Jipiter , f no los deflrxiera con fus rayos.

Arifloteles lib. s . Politicor. cap.

i i

.

Enfeñ.i faviantente gifla do- arina , diz.iendo ; la comnu guarda del principado es , no permitir que en el no aya ninguno derafado gronde : Eflo mifmo denota el proverbio Latino , que díçe : la jèrpiente f no traga a otra ferpiente , jamar

fe Kara Dragon. Eraim• in Chiliad. Proverb. Ser -pens nit ferpentem devoraverit , non fiet Draco :y, a ello pareçe que mira lit prudenti,Jima ley , que e¿

Emperador , nueflro Sennor hizo en el anno de l 534.

en que nrohibio que los Sennores no junten los eflador por !

cafamientos.

Do&or Thomas Cerdan de Tallada in rra &. Ve. d f' riloquium, en Reglas de Eflados, cap. 9. §. 4. Que no comb ;ene que los Grandesy Sënoîes T2rt:lados fe er- >=

geandezcan con exceJo regalado la Pragmatiea de el invic`lifjimo Emperador Don Carlo) V. de el anno de t 5 3 4. que hablando con fu Mage fiad , dice en ejia manera : En re jpeUo de la queuta que dez.irnos

que fe eleve tener , de que los Sennores Titulados y hombre, poderofos no fe engrandezcan de manera , que puedan turbar la authoridad y grandez.z de la Dignidad Real : o poner el dicho Eft ado o of fugo en alboroto ,y en condtçion , ['gun Pedro Corneo , en ftl relaçion , o tratado de las guerras de Fandes , y mas fi acertafe 'ifér perfona , que pudiefe pretender derecho en la fuccefion de el Reino , o provincia , a- unque no fuefe f ibf[lente ; por que enfin en eflas ocajiones , fe dividen y reparten las voluntades , &c.

Et inferius coneludit : Debe vueira M.:geftad te- ner particular cuidado de la obfervaçion de las leyes q se hablan de efio, y con la Pragmatica que hizo el invitlifjgm Emperador en el anno de t f 3 4, que fue tan fabidor de las cofas dt fus Reinos y de lo que convenía para la con ftrvaç:on de ellos , y de el Eflado Real , como quien lo tenia tanbien experimentado , por loque le fuccedio en Alemania con Lanftravey

Duque de Saxonia , y lo que fe abra bitio en Caftilla, en tiempo de las Cofnu7ridaves , y lo que fsscediera , fi

ne

fe ejiajara luego : y of por la dicha Pragmatics del anno de i S 34. que no fe pudief en juntar do, mo- joraz,ges en una mifma perfona , Pendo el uno de ellos

de unas de dos Quento: , recelando la union at Gran- des Eft ados , y lraz.lendas , en una mifma per joua , por aber biflo por la experierria, quetabo por lo de Aieninia

Referencias

Outline

Documento similar

(ed entrano per la porta numero 28. Dopo di ciò il Duca si fa in balcone numero 16 con a sé vicino il Guidetti, e ’l Marchese col quale di quando in quando parla; e le

…Multo potentior, multo locupletior fuit omnia tunc possidente Alexandro; plus enim erat, quod hic nollet accipere, quam quod ille posset dare.. 38

, Storia di Milano nell'epoca di Cario V (giá in Storia di Milano, vol. Su Cario V e Milano nell'opera di Federico Chabod, cfr, il nostro articolo in Rivista Storica Italiana,

In addition, given the widespread use of prescription benzodiazepines in society, and their diversion to the illicit drug market, the increase in new benzodiazepines might also

 The expansionary monetary policy measures have had a negative impact on net interest margins both via the reduction in interest rates and –less powerfully- the flattening of the

Y que encuentra apoyo formal en esta Ley, que en su artículo 55 ofrece base para concebir el silencio negativo como un acto y que en el artículo 38 sólo obliga a la Administración

i.cum oportet.§.non aù t:& in l.fi.S.fin aùtiin fi.infr.tit.i, quod lex tribuit paterna: reucrentiæ:C.ita iimitaturgcnc ralis regula l.i.ff.vfufrufb.quem ad.cauea.dù

9.n.£te noris fequentis.^i/^ molefie ferre non debet,vniuerfitoí fanc ti Matthdifi- commmem mm alijs legem patiatur, ¿rhoc préfet cifpiti haiuliæ-,in recognitionem quod