• No se han encontrado resultados

ANNEX 1 SOL LICITUD D AJUDES DE MINIMIS DE L ANY 2016 PER ALS PROJECTES D ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ANNEX 1 SOL LICITUD D AJUDES DE MINIMIS DE L ANY 2016 PER ALS PROJECTES D ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL"

Copied!
21
0
0

Texto completo

(1)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 1

SOL·LICITUD D’AJUDES DE MINIMIS DE L’ANY 2016 PER ALS PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT Nom o raó social

NIF

Domicili (als efectes de notificacions) Carrer o plaça

Localitat CP

Telèfon de la persona de contacte Fax

Correu electrònic:

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL(En cas de persona jurídica sol·licitant) Nom i llinatges

DNI/NIE Telèfon

Qualitat de la seva representació DECLARACIONS

____________________________________________________________, titular del NIF_____________________, amb domicili a ______________________________ i núm. de telèfon__________________, en nom propi o en representació de l’empresa sol·licitant,

(2)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1) Que accept les bases de la convocatòria d’ajudes de minimis de l’any 2016 per donar suport als projectes d’arts escèniques de caràcter professional

2) Que n’adjunt la documentació exigida.

3) Que en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

(....) No recuperarà ni compensarà l’IVA suportat de la despesa subvencionable (....) Sí recuperarà i/o compensarà l’IVA suportat de la despesa subvencionable QUANTITAT QUE SOL·LICIT:

- Línies 1 i 2:

Títol de la producció de l’obra: __________________________________________

Quantitat: _______________________€

- Línia 3:

- Per a la producció de l’obra:

Títol de la producció: ___________________________________________________

Quantitat: _______________________€

- Per al Pla d’explotació:

Quantitat: _______________________€

___________________________________, ___ d __________________ de 2016

(Signatura)

CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informam que:

(3)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

1. Les dades que contingui aquesta sol·licitud, la documentació que s’hi adjunti o la que es generi a partir d’aquesta convocatòria s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest fitxer serveix, per una banda, per concedir les subvencions previstes en la convocatòria per tal d’assolir els objectius i les finalitats indicats en la base primera i, per altra banda, si n’és el cas, per tramitar els expedients sancionadors per haver comès les infraccions recollides en la normativa de subvencions.

2. Cessió prevista de les dades: les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB, tauler d’anuncis del Centre Cultural de la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca www.conselldemallorca.net), segons el que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions i l’article 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; les persones interessades en els termes prevists en la Llei 30/1992; la Intervenció General de l’Estat en els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions.

3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercir, si escau, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la Llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca (Centre Cultural de la Misericòrdia, plaça de l’Hospital 4, 07012 Palma).

DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA. DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS. CONSELL DE MALLORCA

(4)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

FULL DE CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD D’AJUDES DE MINIMIS DE L’ANY 2016 PER ALS PROJECTES D’ARTS ESCÈNIQUES DE CARÀCTER PROFESSIONAL

Marcau amb una “X” les caselles corresponents (....) 1) Models de sol·licitud (annex 1).

(....) 2) Fotocòpia del NIF de la persona física o jurídica sol·licitant i del DNI, NIE o NIF del representant legal de l’entitat i, si s’escau, de la persona autoritzada per signar la sol·licitud.

(....) 3) Documentació acreditativa de la vigència del càrrec de representant legal en virtut de la qual actua el signant de la sol·licitud i, si s’escau, acreditació de l’autorització corresponent i suficient, en el cas que la signi una persona distinta.

(....) 4) Documentació acreditativa de la constitució de l’empresa i, si s’escau, dels estatuts degudament registrats o, si és el cas, de la modificació d’aquella i dels nous estatuts inscrits en el registre pertinent.

(....) 5) Certificació administrativa de 2016 que acrediti l’epígraf o els epígrafs del cens tributari o registre pertinent de l’IAE en què està inscrita la persona física o jurídica sol·licitant, als efectes de comprovar que la seva activitat econòmica té per objecte realitzar projectes d’arts escèniques.

(....) 6) Certificació administrativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la Seguretat Social. El Consell de Mallorca pot obtenir-ne la certificació esmentada si l’entitat emplena l’annex 7. En cas contrari, el beneficiari ha d’adjuntar els certificat assenyalats.

(....) 7) Informe de vida laboral de la persona física o jurídica sol·licitant que ha de comprendre l’any 2015, en cas de les sol·licituds de la línia 2 i, els 4 anys anteriors a la present convocatòria (2012-2015), en el cas de les sol·licituds de la línia 3, als efectes d’acreditar el requisit de la base quarta relatiu a l’existència d’una estructura organitzativa estable i continuada. En el cas que sol·liciti l’ajuda una persona física (autònom o empresari individual), aquesta haurà de presentar, a més a més, la documentació corresponent de la Seguretat Social que permeti acreditar el personal que ha tingut contractat durant l’any 2015, si el seu informe de vida laboral no ho recull.

(....) 8) Declaració responsable, davant d'autoritat administrativa, de la persona física sol·licitant o del representant legal de la persona jurídica sol·licitant, de no incórrer en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions (annex 2).

(5)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

(....) 9) Declaració responsable de la persona física sol·licitant o del representant legal de la persona jurídica sol·licitant sobre la totalitat de les ajudes que ha rebut en l’Estat espanyol, en concepte de minimis, durant els anys 2014, 2015 i 2016; de no haver demanat cap altre suport, ajuda o subvenció per a la realització del projecte d’arts escèniques objecte de la sol·licitud i, si n’és el cas, relació de totes les ajudes sol·licitades o concedides, amb indicació dels imports i de les entitats subvencionadores; dels ingressos previstos per l’execució del Pla d’explotació o de l’obtenció d’altres recursos que permeten finançar-lo (annex 2).

(....) 10) Declaració responsable de la persona física sol·licitant o del representant legal de la persona jurídica sol·licitant sobre les persones que han integrat la seva estructura organitzativa estable i continuada, en règim general o d’autònom, durant el 2015 (en el cas de la línia 2), o durant els 4 anys anteriors a la present convocatòria (2012-2015) (en el cas de la línia 3), tot indicant quines estan en règim laboral i quines en règim d'autònoms.

(....) 11) Memòria, signada sota la responsabilitat de la persona física sol·licitant o del representant legal de la persona jurídica sol·licitant, que ha de contenir aquests 2 apartats:

Una relació de les produccions realitzades i estrenades des de la constitució del professional o empresari sol·licitant (vegeu la informació que s’ha d’indicar segons l’apartat 11 de la base desena) i B)Una relació sobre totes les funcions realitzades dins la temporalització que estableix la base desena (vegeu la temporalització esmentada i la informació que s’ha d’indicar segons l’apartat 11 de la base desena).

(....) 12) Projecte d’arts escèniques objecte de la sol·licitud, signat sota la responsabilitat de la persona física sol·licitant o del representant legal de la persona jurídica sol·licitant que ha de contenir la informació que s’estableix a l’apartat 12 de la base desena.

(....) 13) Pressupost del projecte d’arts escèniques signat per la persona física sol·licitant o pel representant legal de la persona jurídica sol·licitant.). (Utilitzeu els annexos 5 i/o 6, segons pertoqui).

(....) 14) Annex 7 (voluntari): autorització de la persona física o del representant legal de la persona jurídica sol·licitant perquè el Consell de Mallorca, mitjançant el Departament de Cultura, Patrimoni i Esports pugui sol·licitar i obtenir, davant l’Agència Tributària i la Seguretat Social, les dades relatives al compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, respectivament.

(....) 15) Certificat bancari normalitzat, acreditatiu del compte corrent o la llibreta en què s’ha d’ingressar l’import de la subvenció (annex 3)

(6)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

(....) 16) Acreditació del requisit general establert a la base quarta relatiu al nombre de funcions realitzades de l’espectacle subvencionat en la convocatòria d’ajuts de minimis als projectes d’arts escèniques professionals 2015.

(....) 17) Declaració responsable expressa, al model de sol·licitud de l’annex I, sobre si l’impost indirecte IVA es recuperarà i/o compensarà, o no.

Notes: 1. És molt important que tota la documentació ressenyada i, en especial, els documents de l’apartat 7, així com els documents compresos entre els punts 10 i el 13, ambdós inclosos, es presentin amb molta cura per tal de tenir tota la informació necessària sobre els aspectes que estableixen el criteris d’avaluació.

2. En el cas que es presentin produccions d’espectacles ja fetes, la documentació pertinent, és a dir, en concret, la 12 i 13 ja ha de fer referència a les dades reals que s’han produït.

3 No cal presentar la documentació indicada a continuació, si es va presentar davant el Departament del Consell de Mallorca competent en matèria de cultura en alguna de les convocatòries d’ajudes a projectes d’arts escèniques corresponents a l’any 2012 o posteriors:

- Els documents recollits als núm. 2, 3 i 4, sempre que no hi hagi hagut canvis i es facin constar la data i l’òrgan o dependència en què va ser presentada, així com la referència de la convocatòria.

(7)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 2

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE ELS FETS SEGÜENTS: DE NO HAVER DEMANAT NI HAVER REBUT CAP ALTRE SUPORT, AJUT O SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE D’ARTS ESCÈNIQUES, OBJECTE DE LA SOL·LICITUD I, SI N’ÉS EL CAS, LA RELACIÓ DE LES SUBVENCIONS I AJUDES SOL·LICITADES O CONCEDIDES, AMB INDICACIÓ DELS IMPORTS I DE LES ENTITATS SUBVENCIONADORES; DELS INGRESSOS PREVISTS PER L’EXECUCIÓ DEL PLA D’EXPLOTACIÓ O DE L’OBTENCIÓ D’ALTRES RECURSOS QUE PERMETEN FINANÇAR-LO (NOMÉS PER A LA LÍNIA 3); LA TOTALITAT DE LES AJUDES QUE HA REBUT EN L’ESTAT ESPANYOL, EN CONCEPTE DE MINIMIS, DURANT ELS ANYS 2014, 2015 I 2016; DE NO INCÓRRER EN CAP DE LES PROHIBICIONS ESTABLERTES EN L’ARTICLE 13 DE LA LLEI 38/2003 GENERAL DE SUBVENCIONS

DADES DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA SOL·LICITANT

Nom o raó social CIF

Domicili Carrer o plaça Núm. Pis

Localitat Codi postal

Telèfon de la persona de contacte Correu electrònic

Fax

Representada per la persona física que s’esmenta tot seguit, la qual actua en qualitat de

Representant legal de l’entitat sol·licitant (En cas de persona jurídica sol·licitant)

Nom i llinatges NIF

Domicili Carrer o plaça Núm. Pis

Localitat Codi postal

Telèfon Fax

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

(8)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

A) Pel que fa al projecte d’arts escèniques objecte de la sol·licitud:

(....) Que no s’ha demanat ni ha rebut cap altre suport, ajut o subvenció per als projecte d’arts escèniques objecte de la sol·licitud.

(....) Que s’ha demanat o s’ha rebut per al projecte d’arts escèniques objecte de la sol·licitud els suports, ajuts o les subvencions que es detallen a continuació:

Entitat subvencionadora _________________________________________________

Quantia de l’ajuda ___________________________

Producció __________________________________

Pla d’explotació_____________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda Rebuda

Entitat subvencionadora _________________________________________________

Quantia de l’ajuda ___________________________

Producció __________________________________

Pla d’explotació_____________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda Rebuda

Entitat subvencionadora _________________________________________________

Quantia de l’ajuda ___________________________

Producció __________________________________

Pla d’explotació_____________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda Rebuda

Entitat subvencionadora _________________________________________________

(9)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

Quantia de l’ajuda ___________________________

Producció __________________________________

Pla d’explotació_____________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda Rebuda

Entitat subvencionadora _________________________________________________

Quantia de l’ajuda ___________________________

Producció __________________________________

Pla d’explotació_____________________________

Marcau amb una “X” la casella corresponent No resolta

Denegada

Concedida i no rebuda Rebuda

B) Que:

(Nota: Aquest apartat B només és per a la línia 3)

(....) No es preveuen ingressos derivats de l’execució del Pla d’explotació o l’obtenció d’altres recursos per finançar-lo.

(....) Els ingressos que es preveuen obtenir de l’execució del Pla d’explotació o a través d’altres recursos per finançar-lo són els següents:

Títol del projecte:

Tipus d’ingressos Import

... ...

... ...

... ...

Títol del projecte:

Tipus d’ingressos Import

... ...

... ...

... ...

(10)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

Títol del projecte:

Tipus d’ingressos Import

... ...

... ...

... ...

C) Que la totalitat de les ajudes que ha rebut en l’Estat Espanyol, en concepte de minimis, durant els anys 2014, 2015 i 2016, són les següents:

Entitat subvencionadora Quantia de l’ajut Data de concessió

La persona física sol·licitant/representant legal de la persona jurídica sol·licitant

(Signatura)

______________________________

(Nom i llinatges)

D) Declar sota la meva responsabilitat, perquè l’òrgan concedent de la subvenció en tengui coneixement, que:

(....) L’entitat no incorre en cap de les prohibicions establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003 general de subvencions.

La persona física sol·licitant/representant N’he pres nota, legal de la persona jurídica sol·licitant El secretari tècnic,

(Signatura) del Departament de Cultura

Patrimoni i Esports

_______________________________ __________________________

(Nom i llinatges) Jaume Colom Adrover

_________________________________, ___ d ____________________ de 2016

(11)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 3

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DADES DEL PERCEPTOR

NIF PERCEPTOR

LLINATGES I NOM / RAÓ SOCIAL

ADREÇA

LOCALITAT C. POSTAL PROVINCIA

TELÈFON FAX

DADES BANCÀRIES

ENTITAT BANCÀRIA/SUCURSAL BIC

IBAN BANC OFICINA COMPTE NÚM

Sota la meva responsabilitat, declar que aquestes dades corresponen al compte corrent o la llibreta oberta a nom meu.

CERTIFICAT DE CONFORMITAT Palma,____d________________de 2016 DE L’ENTITAT BANCÀRIA:

(Aquestes dades coincideixen amb les

que consten en aquesta oficina): El perceptor, El director / el delegat,

Signatura:_____________________ Signatura (segell de l’entitat bancària)

D’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de carácter personal (BOE num.298, de 14 de desembre), les dades facilitades en aquest document s'incorporen en fitxers propietat del Consell de Mallorca. L’òrgan administratiu davant el qual es poden exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i d’altres que reconegui la Llei esmentada, és la Secretaria Tècnica del Departament d’Hisenda i Funció Pública de la Corporació.

(12)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 4

(PER A LA PRODUCCIÓ DEL MUNTATGE)

(Aquest annex només s’ha d’emplenar si s’ha de justificar l’ajuda que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL SUBVENCIONAT I EL SEU PRESSUPOST

________________________________________________________________, com a representant de _______________________,amb NIF___________________, en relació amb l’ajuda de minimis concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme la producció de l’obra ________________

______________________________________________________________.

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1.Que la producció de l’obra esmentada s’ha dut a terme i s’ha estrenat en _____________________________________________________ .

2.Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d’ingressos que integren el pressupost executat de la producció de l’obra assenyalada ha estat la que s’adjunta.

(Nota: 1. La relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost presentat, ha d’indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu NIF; el número, l’import (s’entén que no duu IVA si no s’hi recull res al respecte) sense la retenció fiscal, si escau, la data d’emissió i el concepte de la factura o del document similar, la data de pagament;

la relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l’import i la procedència. 2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari).

3.Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir, ________________ €, corresponen sense cap dubte al pressupost de la producció de l’obra subvencionada, i que no tenen un valor superior al de mercat.

4.Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

(13)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

(....) No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable (....) Sí recupera i/o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

5.Que l’ajuda de minimis atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera –amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost executat de la producció de l’obra subvencionada.

6.Que s’adjunta la totalitat dels justificants originals del pressupost executat del projecte cultural subvencionat i que, si escau, la resta de documentació relativa a aquesta queda a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, situada a ________________________________________________________ .

I, perquè consti, sign aquesta declaració a ____________________________, el ________, d ___________________ de 2016

(14)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 4

(PER AL PLA D’EXPLOTACIÓ)

(Aquest annex només s’ha d’emplenar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE CULTURAL SUBVENCIONAT I EL SEU PRESSUPOST

________________________________________________________________, com a representant de _____________________,amb NIF___________________, en relació a l’ajuda de minimis concedida pel Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca per dur a terme el Pla d’Explotació amb les obres en repertori següents:____________________________________________________.

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:

1. Que el nombre de funcions de les obres del Pla d’explotació, objecte de la sol·licitud de l’ajuda de minimis presentada en el si de la convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, s’han dut a terme.

2. Que la relació detallada i equilibrada de despeses i d’ingressos que integren el pressupost executat del Pla d’explotació subvencionat ha estat la que s’adjunta.

(Nota: 1. La relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del pressupost presentat, ha d’indicar les següents dades de les factures o documents acreditatius: la denominació del proveïdor i el seu CIF; el número, l’import (s’entén que no duu IVA si no s’hi recull res al respecte) sense la retenció fiscal, si escau, la data d’emissió i el concepte de la factura o del document similar, la data de pagament;

la relació d’ingressos ha d’assenyalar les ajudes, les subvencions, els ingressos o els fons propis que han finançat el projecte subvencionat, indicant-ne l’import i la procedència. 2. Aquesta relació de despeses i ingressos ha d’anar signada pel beneficiari).

3.Que l’import total de les despeses relacionades, és a dir, ________________ €, corresponen sense cap dubte al pressupost del Pla d’explotació subvencionat, i que no tenen un valor superior al de mercat.

4.Que el beneficiari/entitat beneficiària en relació a l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució del projecte i, d’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions:

(....) No recupera ni compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable (....) Sí recupera i/o compensa l’IVA suportat de la despesa subvencionable

(15)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

5.Que l’ajuda de minimis atorgada pel Consell de Mallorca s’ha aplicat a la finalitat per a la qual es va concedir i que no supera –amb les subvencions i altres ingressos concurrents- el pressupost executat de la producció de l’obra subvencionada.

6.Que s’adjunta la totalitat dels justificants originals del pressupost executat del projecte cultural subvencionat i que, si escau, la resta de documentació relativa a aquesta queda a disposició del Consell de Mallorca i de la Sindicatura de Comptes, a la seu d’aquesta entitat, situada____________________________________________________ .

I, perquè consti, sign aquesta declaració a ____________________________, el ________, d ___________________ de 2016

(16)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 5

PRESSUPOST DE LA PRODUCCIÓ DE L’OBRA D’ARTS ESCÈNIQUES DESPESES

I. Despeses d’estructura o costs indirectes: (S’ha d’imputar la part proporcional que correspongui a la producció, d’acord amb els principis i criteris comptables acceptats, sense que l’import total imputat sigui superior al 25% dels costs directes d’aquest pressupost):

Partides Import

a) Salaris i Seguretat Social (personal directiu i d’administració)

b) Despeses d’oficina, lloguers i subministraments c) Despeses financeres i amortitzacions

d) Altres despeses (a detallar en full adjunt)

Total costs indirectes €

II. Despeses directes:

Partides Import

a) Serveis artístics i tècnics (contractació externa) b) Salaris i Seguretat Social del personal artístic i tècnic c) Escenografia i vestuari

d) Lloguers

e) Promoció i publicitat

f) Altres despeses (a detallar en full adjunt)

Total costs directes €

TOTAL DESPESES €

(17)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 5 INGRESSOS Partides Import

a) Altres ajudes, subvencions d’entitats públiques o privades (exclosa la sol·licitada en aquesta convocatòria)

b) Altres ingressos (a detallar en full adjunt) c) Fons propis

TOTAL INGRESSOS €

QUANTITAT SOL·LICITADA AL CONSELL DE MALLORCA (Ingressos totals – Despeses totals)

Signatura_________________________________

(18)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 6

PRESSUPOST DEL PLA DE GIRA

(Aquest annex només l’han d’emplenar els sol·licitants de la Línia 3) DESPESES

I. Despeses d’estructura o costs indirectes: (S’ha d’imputar la part proporcional que correspongui al Pla de gira, d’acord amb les normes i els principis comptables generalment acceptats, sense que l’import total imputat sigui superior al 25% dels costs directes d’aquest pressupost):

Partides Import

a) Salaris i Seguretat Social (personal directiu i d’administració)

b) Despeses d’oficina, lloguers i subministraments c) Despeses financeres i amortitzacions

d) Altres despeses (a detallar en full adjunt)

Total costs indirectes €

II. Despeses directes:

Partides Import

a) Serveis artístics i tècnics (contractació externa) b) Salaris i Seguretat Social del personal artístic i tècnic c) Drets d’autor

d) Promoció i publicitat e) Lloguers en gira

f) Altres despeses (a detallar en full adjunt)

Total costs directes €

TOTAL DESPESES

(19)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 6 INGRESSOS

(Aquest annex només l’han d’emplenar els sol·licitants de la Línia 3) Partides Import

a) Altres ajudes, subvencions d’entitats públiques o privades (exclosa la sol·licitada en aquesta convocatòria)

b) Vendes (entrades, catxés, altres ingressos comercials) c) Altres ingressos (a detallar su procedència en full adjunt) d) Fons propis

TOTAL INGRESSOS €

QUANTITAT SOL·LICITADA AL CONSELL DE MALLORCA (Ingressos totals – Despeses totals)

Signatura_________________________________

(20)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 7

AUTORITZACIÓ PER SOL·LICITAR TELEMÀTICAMENT DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA I DE LA SEGURETAT SOCIAL ELS CERTITIFICATS ADIENTS SOBRE EL FET D’ESTAR AL CORRENT EN EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL

(Aquest annex és voluntari, l’autorització és revocable i només fa referència a les subvencions o ajudes que hi recull)

[nom i cognoms] ...…..…………..., amb domicili a...carrer/plaça...…..., ..., districte postal …...………...., amb DNI/NIF núm. ...…..., que actuu

(....) en nom propi

(....) en nom i representació de l’empresa [nom o raó social i CIF] ...

..., autoritz el Consell Insular de Mallorca a sol·licitar i obtenir, davant de l’Agència Tributària de l’Administració de l’Estat i la Tresoreria General de la Seguretat Social, la informació rellevant necessària per comprovar que estic al corrent de les meves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social als efectes de poder obtenir, percebre i, si escau, rebre el pagament de l’ajuda de minimis en la convocatòria d’ajuts de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, tot d’acord amb la Llei 39/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 95.1 k) de la Llei 58/2003, general tributària, que permet, prèvia autorització de la persona interessada, cedir les dades tributàries que necessitin les administracions públiques per desenvolupar les seves funcions (art. 11. de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal; art. 10 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que la desplega, i art.

13.2 b) del Reial decret 209/2003, de 21 de febrer, pel qual es regulen els registres i les notificacions telemàtiques), així com utilitzar mitjans telemàtics per substituir l’aportació de certificats per part dels ciutadans.

…..., …... d …...de …...

[rúbrica i, si escau, segell de l’empresa]

Nota: Aquesta autorització que atorga la persona sotasignant es pot revocar en qualsevol moment, mitjançant escrit adreçat al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports (Unitat Jurídica Administrativa de Cultura) del representant legal de l’entitat o de la persona autoritzada.)

(21)

Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Unitat Jurídica Administrativa de Cultura

Convocatòria d’ajudes de minimis 2016 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i les bases que la regeixen

ANNEX 8

(Aquest annex només s’ha d’emplenar i presentar si s’ha de justificar la subvenció que s’hagi concedit en aquesta convocatòria)

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO SER DEUTOR PER UNA RESOLUCIÓ DE REINTEGRAMENT DE SUBVENCIONS

___________________________________________, titular del document d’identitat ____________________________, en nom propi (persona física)/com a representant legal de _____________________________________________ (persona jurídica), declar, d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm.

176, de 25 de juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que la persona declarant (persona física)/la persona representada ____________________________________________(persona jurídica), amb el NIF ___________________, no és deutora per una resolució de reintegrament de subvencions.

Ho declar davant la Secretaria tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni i Esports, als efectes de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm.276, de 18 de novembre, de 2003).

El beneficiari/el representant legal N’he pres nota, de la persona beneficiària El secretari tècnic

(signatura) del Departament de Cultura,

Patrimoni i Esports

(signatura)

_____________________________ ___________________________

(Nom i cognoms) Jaume Colom Adrover

..., ... d...de 2016

Referencias

Documento similar

Requerir també als licitadors esmentats per a què constitueixin, en el mateix termini la garantia definitiva, davant la Tresoreria del Consell de Mallorca (C/ del Palau Reial, 1,

A hacer doble clic sobre una de las solicitudes, se abrirá una pantalla en la que podrá revisar, modificar o completar algunos datos: fecha de solicitud, enseñanza,

Pel que fa als CAL de valencià, i d'acord amb les necessitats que deriven de l'aplicació del Projecte lingüístic de centre per tal de donar continuïtat als projectes lingüístics

Organitzat per l’Associació d’Editors del País Valencià, ha comptat amb el patrocini de la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i

- Declaració responsable sobre ajudes d’estat obtingudes per als mateixos costos subvencionables i ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte al sol·licitant en

L’atenció que necessite l’alumne o alumna, d’acord amb l’avaluació clínica i psicopedagògica, queda recollida en un pla terapèutic en què s’indiquen les

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2022, de la Universitat de València, per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de funcionari o funcionària interins de programa tempo-

Degut a la necessitat de purificació per cromatografia en columna d’un dels intermedis en aquesta síntesi, ens plantejàrem si no seria més viable, a gran escala, realitzar