• No se han encontrado resultados

Projecte de ràdio a l'escola

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Projecte de ràdio a l'escola"

Copied!
11
0
0

Texto completo

(1)

Projecte de ràdio a l'escola

CRA del Penyagolosa Coordinador: Vicent Giner Talens

(2)

Índex del projecte

1) Justificació (contextualització, antecedents...) 2) Objectius.

3) Metodologia.

4) Activitats.

5) Participants.

6) Temporització.

(3)

1) Justificació (contextualització, antecedents...)

Per tal de treballar de manera significativa l'expressió oral i escrita a la nostra escola, durem a terme un projecte de ràdio escolar per aprofitar les enormes potencialitats que té el fet de treballar amb activitats d'aquest tipus.

El procés de creació de cada programa de ràdio es dividirà en els següents apartats:

● Fer una pluja d'idees en la que els alumnes aporten els seus coneixements sobre la ràdio.

● Decidir el contingut del programa.

● Repartir les seccions en grups reduïts.

● Elaborar els guions de les diferents seccions.

● Assajos i gravació del programa.

● Muntatge.

● Difusió a la xarxa

La ràdio escolar és una experiència molt gratificant tant per als alumnes com per a la resta de la comunitat educativa. Es per això que pensem que l'activitat de la ràdio compleix tots els requisits per tal de treballar, entre altres, l'expressió oral i escrita del nostre alumnat. Pensem que és molt interessant aprofitar les seves potencialitats educatives i integrar el treball radiofònic en les tasques escolars. La ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió de textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnes .

El treball radiofònic resulta un estímul que potencia les activitats escolars des de diferents perspectives :

- Fomenta el treball en equip.

- Fomenta el debat i l'aprofundiment dels temes.

- Estimula l'ús de la comunicació oral i escrita, ensenya a utilitzar adequadament la veu, amplia el vocabulari... en definitiva, ensenya a saber expressar-se.

2) Objectius.

(4)

L'objecte de aquest projecte és la creació de programes de ràdio setmanals al centre, comptant amb la participació i implicació de les famílies i membres de l'entorn, per tal d'apropar l'alumnat a la societat de la informació, usant per a aquesta finalitat les noves tecnologies, impulsant l'interés per la investigació, la tecnologia i la innovació mitjançant el treball cooperatiu.

Més concretament, els objectius son:

1. Crear un recurs basat en tecnologies de la informació i la comunicació en el proces d' ensenyament-aprenentatge que facilite la creació d'activitats de difusió cultural i

educativa.

2. Capacitar als alumnes del centre en l'ús de noves eines de difusió fomentant la iniciativa, creativitat i autonomia.

3. Crear sinergies entre la comunitat educativa per compartir experiències en l'àmbit educatiu i cultural, potenciant la capacitat de treballar en grup i aixi propiciar un major sentiment de pertinença al centre educatiu.

4. Ampliar els canals de comunicació entre tots els sectors que componen la comunitat educativa: família, alumnat i professorat.

Objectius específics per al professorat.

1. Crear un recurs educatiu alternatiu on l'alumnat desenvolupe les seues capacitats i competències.

2.Utilitzar la ràdio com a mitjà i fi motivador d'ensenyament.

Objectius específics per a l'alumnat, famílies i membres de l' entorn més pròxim:

1.Participar de manera activa en el disseny, elaboració, difusió i avaluació del programa de ràdio.

(5)

2.Conèixer el procés d'elaboració i les parts que componen els mitjans de comunicació escrit i oral.

3.Potenciar l'autonomia, la capacitat d'expressió i la creativitat.

4.Valorar la llibertat d'expressió respectant la integritat dels altres.

5. Utilitzar de forma efectiva les noves tecnologies.

(6)

3) Metodologia.

El desenvolupament de l’expressió i la comprensió oral i escrita dels nostres alumnes, és una competència imprescindible per a l’adquisició de continguts curriculars i l’adaptació al medi que ens envolta. Això implica treballar al voltant de les quatre dimensions de la llegua, de forma que els alumnes sàpiguen utilitzar-la com cal en qualsevol context en què es troben.

Amb aquest projecte de Radio, els alumnes sempre són protagonistes dels seus aprenentatges, participen activament i motivats pels seus interesos, ja que tenen un reforç positiu quan s’escolten setmanalment en la ràdio de l’escola, reconeixen la veu de companys que intervenen, són informats de noticies que els susciten interés…

Principis metodològics:

-Potenciar aprenentatges significatius per a que l'alumnat puga establir relacions entre les seues experiències prèvies i els nous aprenentatges.

-Desenvolupar la capacitat d'aprendre a aprendre, treballant l'autonomia, el treball lliure i la creativitat dels alumnes.

-Potenciar la globalització, ja que, busquem sempre la interrelació de totes les àrees per tal de contextualitzar al màxim tots els aprenentages.

-Portar a terme una adequada organització de l'ambient, la distribució d'espais per a gravar, materials a utilitzar com l’ordinador, micros…, temps etc. per a les diferents seccions i gravacions.

(7)

4) Activitats.

S'ha disenyat una proposta orientativa d'activitats que es poden portar a terme al llarg de tot el curs per tal de portar endavant el projecte de ràdio escolar. A continuació exposarem la seqüència d'activitats relatives a cada tasca que haurà de dur a terme cada grup-classe del centre.

- ÀUDIO D´UN PROGRAMA DE RÀDIO LOCAL I UN DE RÀDIO ESCOLAR :

Aquest exercici va dirigit a tots els alumnes del centre. Es realitzarà per nivells i té com a finalitat apropar als alumnes al món de la ràdio, recollir les seues impresions i els comentaris espontanis que sorgeixin amb la primera escolta activa.

- DIALOGUEM SOBRE ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ:

Es farà una posada en comú sobre quins són els mitjans de comunicació existents i per a què serveixen. S’intentarà també fomentar l’ús critic d’aquests mitjans.

- PLUJA D´IDEES I DETECCIÓ DE CONEIXEMENTS PREVIS :

Mitjançant una conversa, cada grup classe haurà de fer un recull per escrit de tot allò que saben sobre la ràdio. Cal tenir en compte que eixiran idees molt diferents (tenint en compte que també ho són les edats, el nivell maduratiu i les experiències personals ) i que aquestes, seran el punt de partida de cada projecte.

- ESTABLIMENT DE NORMES PER AL PROCÉS DE GRAVACIÓ

Una vegada fets els exercicis anteriors, es procedirà a consensuar un seguit de normes per tal de dur a terme el procés de gravació del programa corresponent de manera satisfactòria. S’intentarà conduir l’alumnat cap a normes com ara, guardar silenci, respectar el torn de paraula, parlar de forma pausada i amb veu clara, treballar en grup de manera adequada i respectuosa, etc.

- ASSIGNACIÓ DE ROLS I CREACIÓ D’EQUIPS DE TREBALL:

En aquesta fase és quan els alumnes es convertiran amb redactors del seu propi progràma de ràdio. Mitjançant el treball cooperatiu, establirem grups de treball que s’encarregaran de redactar i assajar la intervenció que faran en la secció concreta que hagen de desenvolupar.

(8)

- ASSAIG DE LA INTERVENCIÓ:

En la ràdio, com en qualsevol activitat d’expressió oral, s’ha de realitzar una preparació de la intervenció que s’ha de dur a terme. Per això es dedicaran diverses sessions a l’assaig (que no memorització; recordem que els locutors també lligen el paper) dels guions elaborats per ells mateixos per preparar la gravació que es farà a continuació.

- RECORDAR LES NORMES ESTABLERTES PRÈVIAMENT PER AL PROCÉS DE GRAVACIÓ:

És de vital importància fer especial parapeu en el seguiment de les normes, ja que, de no ser així, el nostre projecte no podria arribar de cap manera a bon terme.

- ENREGISTRAMENT:

El nostre projecte de ràdio no serà un projecte de ràdio en directe, sinó que procedirem a gravar les intervencions per a difondre-les una vegada muntades i arranjades en mode diferit.

- MUNTATGE DE L’ÀUDIO I ELS EFECTES DE SO

Una vegada enregistrats els diversos programes del nostre projecte, començarem el procés d’edició, muntatge i arranjament d'aquesta edició. Aquesta fase correspon exclusivament al mestre encarregat que, mitjançant l’ús de programari lliure d’edició d’àudio, com ara AUDACITY, muntarà i editarà cadascun dels programes.

- ESCOLTA ACTIVA

Una vegada hem obtingut el resultat final del nostre treball, procedirem a fer una sessió setmanal d’escolta activa junt amb l’alumnat. Ací fomentarem el debat per esbrinar quins aspectes han anat millor i quins no tant. El que es pretén amb aquesta activitat és dur a terme un procés d’avaluació conjunt per tal de millorar tants aspectes com siga necessari per a pròximes edicions de ràdio escolar.

(9)

Una vegada hem obtingut el resultat final del nostre projecte, procedirem a fer-lo públic. En els temps que corren està més que constatat el potencial de la xarxa a l’hora de difondre informació audiovisual. D’aquesta manera, nosaltres publicarem el nostre projecte en la plataforma iVox i a la web del col·legi. A més, a més, també es durà a terme, com hem dit anteriorment, una difusió interna a l'escola per fomentar l'escolta activa.

(10)

5) Participants.

Les persones implicades en la realització d'aquest projecte són les següents:

• Vicent Giner – Coordinador/tècnic de so

• Professorat dels tres aularis

• Tot l'alumnat dels tres aularis

La ràdio és una eina educativa que afavoreix i complementa el treball per competències. Incideix, de forma molt especial, en la lectura, l’expressió oral, la dicció, l’entonació, la redacció, l’estructuració d’idees. Aspectes que ajuden a la formació acadèmica del nostre alumnat.

La implicació i participació dels nostres alumnes és cabdal. La preparació de les activitats radiades implica planificació i organització en els diferents cursos de l’escola;

per tant seran tots i cadascú dels alumnes els participants del projecte. De manera transversal, també podran ser implicade associacions de veïns, famílies dels alumnes o l'AMPA.

(11)

6) Temporització.

SET

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30

OCT

1 2 3 4

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25 5é i 6é Les Useres

28 29 30 31

NOV

4 5 6 7 8 6é Atzeneta

11 12 13 14 15 5é Atzeneta

18 19 20 21 22 Primària Vistabella 25 26 27 28 29 3r i 4t Les Useres

DES

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 4t Atzeneta

16 17 18 19 20 Especial de nadal?

23 24 25 26 27

GEN

1 2 3

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 3r Atzeneta

20 21 22 23 24 1r i 2n Les Useres

27 28 29 30 31 2n Atzeneta

FEB

3 4 5 6 7 1r Atzeneta

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21 Infantil Les Useres

24 25 26 27 28 P5 Atzeneta

MAR

2 3 4 5 6 P4 Atzeneta

9 10 11 12 13 P3 Atzeneta

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27 P2 Atzeneta

30 31

ABR

1 2 3 Infantil Vistabella

6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30

MAI

1

4 5 6 7 8 Anglés??

11 12 13 14 15 EF??

18 19 20 21 22 Música??

25 26 27 28 29 AMPA??

JUN

1 2 3 4 5

8 9 10 11 12

15 16 17 18 19

22 23 24 25 26

Referencias

Documento similar