• No se han encontrado resultados

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública"

Copied!
7
0
0

Texto completo

(1)

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2016, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es nome- nen els aspirants aprovats en el concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2016/1171]

RESOLUCIÓN de 27 de enero de 2016, del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la que se nombra a los aspirantes aprobados en el concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar administrativo de la fun- ción administrativa de instituciones sanitarias de la Conse- lleria de Sanidad Universal y Salud Pública. [2016/1171]

De conformitat amb la base 7 de la Resolució de 24 de març de 2011, per la qual es convoca concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu de la funció administrativa d’institu- cions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOCV 6504, 18.04.2011).

D’acord amb la competència atribuïda per l’article 18.2.b, del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, esta Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, resol:

Nomenar com a personal estatutari fix els aspirants aprovats en el concurs oposició per a la provisió de vacants d’auxiliar administratiu de la funció administrativa d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 24 de març de 2011 (DOCV 6507, 26.04.2011), en la categoria esmentada i en els centres que figuren en l’annex.

El termini de presa de possessió serà d’un mes comptador a partir del dia 1 de març de 2016. Perdran els drets derivats de la participació en el procés selectiu les persones que no s’hagen incorporat a la desti- nació quan haja transcorregut el termini, llevat de causa de força major o impossibilitat així apreciada, després de l’audiència de la persona interessada, mitjançant una resolució motivada del director general de Recursos Humans i Econòmics.

Contra esta resolució es poden interposar els recursos especificats en la base 8 de la convocatòria.

València, 27 de gener de 2016.– El director general de Recursos Humans i Econòmics. Justo Herrera Gómez.

ANNEX PROMOCIÓ INTERNA

DNI Cognoms i nom Centre

...142 Villena Giménez, Ángeles Hospital de Sagunt i CE ...237 Gorriz Capilla, Gabriel Enrique Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...224 Fuertes Penella, Pedro Vicente Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...093 Sogorb Luz, Yolanda Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...212 Martínez Ortega, M. Juliana Consorci Hospital General Universitari de València i CE ...439 Llena Sánchez Rodríguez, María Soledad Hospital General Universitari

d’Alacant i CE

...746 Pino Cardona, Rafaela Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva i CE

...498 Berenguer Paya, José Miguel Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE

...933 Redo Vivó, Encarnación Hospital Clínic Universitari de València i CE

...923 Morales del Rio, Rafael Hospital Universitari de la Plana i CE

...928 Carrascosa Baviera, Emilia Hospital de Sagunt i CE ...391 Muñoz Rodríguez, Ana María Hospital Clínic Universitari de

València i CE

...522 Llorens Mas, Begoña Hospital Clínic Universitari de València i CE

De conformidad con la base 7 de la resolución de 24 de marzo de 2011 por la que se convoca concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar administrativo de la función administrativa de ins- tituciones sanitarias de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOCV 6504, 18.04.2011)

De acuerdo con la competencia atribuida por el artículo 18.2.b del Decreto 156/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Sanidad Uni- versal y Salud Pública, esta Dirección General de Recursos Humanos y Económicos, resuelve:

Nombrar personal estatutario fijo a los aspirantes aprobados en el concurso-oposición para la provisión de vacantes de auxiliar administra- tivo de la función administrativa de instituciones sanitarias de la Conse- lleria de Sanidad Universal y Salud Pública, convocado por resolución de 24 de marzo de 2011 (DOCV 6507, 26.04.2011), en la categoría citada y en los centros que figuran en el anexo.

El plazo de toma de posesión será de un mes contado a partir del día 1 de marzo de 2016. Perderán los derechos derivados de su par- ticipación en el proceso selectivo quienes, transcurrido dicho plazo, no se hayan incorporado a su destino, salvo causa de fuerza mayor o imposibilidad así apreciada, previa audiencia del interesado, mediante resolución motivada del director general de Recursos Humanos y Eco- nómicos.

Contra la presente resolución se podrá interponer los recursos espe- cificados en la base 8 de la convocatoria.

Valencia 27 de enero de 2016.– El director general de Recursos Humanos y Económicos. Justo Herrera Gómez.

ANEXO PROMOCIÓN INTERNA

DNI Apellidos y nombre Centro

...142 Villena Giménez, Ángeles Hospital de Sagunto y CE ...237 Gorriz Capilla, Gabriel Enrique Hospital Universitari i Politècnic

La Fe y CE

...224 Fuertes Penella, Pedro Vicente Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...093 Sogorb Luz, Yolanda Hospital General Universitario de Alicante y CE

...212 Martínez Ortega, M. Juliana Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y CE ...439 Llena Sánchez Rodríguez, María Soledad Hospital General Universitario

de Alicante y CE ...746 Pino Cardona, Rafaela Hospital Lluís Alcanyís de

Xàtiva y CE

...498 Berenguer Paya, José Miguel Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE

...933 Redo Vivo, Encarnación Hospital Clínico Universitario de Valencia y CE

...923 Morales del Rio, Rafael Hospital Universitario de La Plana y CE

...928 Carrascosa Baviera, Emilia Hospital de Sagunto y CE ...391 Muñoz Rodríguez, Ana María Hospital Clínico Universitario de

Valencia y CE

...522 Llorens Mas, Begoña Hospital Clínico Universitario de Valencia y CE

(2)

...557 Cava Cervera, Jesús Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...742 Villar Berenguer, Antonio Hospital de La Marina Baixa de la Vila Joiosa y CE

...666 Sanz Bailen, Ángel Hospital Vega Baja de Orihuela y CE

...336 Doménech Barón, María Teresa Hospital General Universitario de Alicante y CE

...167 Orquin Aleixandre, José Antonio Hospital General de Ontinyent y CE

...810 Albillar Iñiguez, Ricardo Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE

...750 Muchola García, María Dolores Hospital Universitario de La Plana y CE

...994 Albiñana Zamit, Juan José Hospital Virgen de Los Lirios y CE

...123 Moral Rios, Isabel Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...199 Civera Redondo, Raimundo Vicente Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...555 Vilella Ros, María Asunción Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE

...683 Beneito Reig, María Teresa Hospital Virgen de Los Lirios y CE

...719 Ruiz Medina, María Pilar Hospital Francesc de Borja de Gandía y CE

...281 Hernández Pardo, Encarnación Hospital Universitario de La Plana y CE

...342 Herreros Almero, Carmen Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y CE ...847 Serrano Coll, José Hospital Vega Baja de Orihuela

y CE

...284 González Tur, Eva Isabel Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...288 Estruch Espinos, Patricia Hospital Francesc de Borja de Gandía y CE

...886 Peidro Blasco, Antonio Hospital Virgen de Los Lirios y CE

...859 Rosich Viana, Gemma Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...934 Segura Martínez, Cinta Hospital Clínico Universitario de Valencia y CE

TURNO LIBRE

DNI Apellidos y nombre Centro

...881 Guijarro Chilet, María Julia Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...173 Perelló Chiva, María Carmen Hospital de Sagunto y CE ...823 Bosque García, María Consuelo Hospital General de Requena y CE ...946 López Fuentes, M. José Hospital Comarcal de Vinaròs y CE ...386 Torres Montoya, María Reyes Hospital General Universitario de

Elda – Virgen de la Salud y CE ...435 Sahuquillo Gil, Divina Pastora Hospital General de Requena y CE ...884 Mateos de Arriba López de Cuéllar, Eugenia Hospital General Universitario de

Alicante y CE

...381 Zamora Catalá, Carmen Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...638 Puig Puchades, María Isabel Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...719 Ballester Siruela, Inés María Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...925 Cortes López, M. Pilar Hospital Clínico Universitario de Valencia y CE

...557 Cava Cervera, Jesús Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...742 Villar Berenguer, Antonio Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i CE

...666 Sanz Bailen, Ángel Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...336 Domenech Baron, María Teresa Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...167 Orquin Aleixandre, José Antonio Hospital General d’Ontinyent i CE

...810 Albillar Iñiguez, Ricardo Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE

...750 Muchola García, María Dolores Hospital Universitari de la Plana i CE

...994 Albiñana Zamit, Juan José Hospital Mare de Déu dels Lliris i CE

...123 Moral Rios, Isabel Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...199 Civera Redondo, Raimundo Vicente Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...555 Vilella Ros, María Asunción Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE

...683 Beneito Reig, María Teresa Hospital Mare de Déu dels Lliris i CE

...719 Ruiz Medina, María Pilar Hospital Francesc de Borja de Gandia i CE

...281 Hernández Pardo, Encarnación Hospital Universitari de la Plana i CE

...342 Herreros Almero, Carmen Consorci Hospital General Universitari de València i CE ...847 Serrano Coll, José Hospital Vega Baja d’Orihuela

i CE

...284 González Tur, Eva Isabel Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...288 Estruch Espinos, Patricia Hospital Francesc de Borja de Gandia i CE

...886 Peidro Blasco, Antonio Hospital Mare de Déu dels Lliris i CE

...859 Rosich Viana, Gemma Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...934 Segura Martínez, Cinta Hospital Clínic Universitari de València i CE

TORN LLIURE

DNI Cognoms i nom Centre

...881 Guijarro Chilet, María Julia Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...173 Perelló Chiva, María Carmen Hospital de Sagunt i CE ...823 Bosque García, María Consuelo Hospital General de Requena i CE ...946 López Fuentes, M. José Hospital Comarcal de Vinaròs i CE ...386 Torres Montoya, María Reyes Hospital General Universitari d’Elda

– Mare de Déu de la Salut i CE ...435 Sahuquillo Gil, Divina Pastora Hospital General de Requena i CE ...884 Mateos de Arriba López de Cuellar, Eugenia Hospital General Universitari

d’Alacant i CE

...381 Zamora Catalá, Carmen Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...638 Puig Puchades, María Isabel Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...719 Ballester Siruela, Inés María Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...925 Cortes López, M. Pilar Hospital Clínic Universitari de València i CE

(3)

...284 Curros Hormigo, Federico Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...617 Montero Olivares, Fernando Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y CE ...429 Gómez Sola, Carmen Pilar Hospital Vega Baja de Orihuela

y CE

...507 Andrés Vicent, Mari Carmen Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...082 Zueco Martínez, María Natividad Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE ...745 López Lozano, Virgilio José Hospital Universitario Doctor

Peset y CE

...909 Mármol López, María Teresa Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...792 Navarro Fabregat, Vicenta Isabel Hospital Universitario de La Plana y CE ...258 Hernández Vela, Rosario Hospital Universitario Doctor

Peset y CE

...204 Valiente Samper, Josefa Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...391 Almeida Dopico, Ana María Hospital Universitario de La

Plana y CE

...641 Gimeno Tamborero, Juan José Hospital General Universitario de Castellón y CE

...388 Hernández Rodríguez, Francisca Hospital Arnau de Vilanova y CE ...221 Gandía Artigues, Laura Consorcio Hospital General

Universitario de Valencia y CE ...828 Fernández Paton, Bienvenida Hospital Vega Baja de Orihuela

y CE

...300 Selles Maestre, Remedios María Hospital General Universitario de Elche y CE ...165 De Haro Martínez, María Nieves Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE ...713 Mesa Garañena, Amparo Hospital Clínico Universitario de

Valencia y CE

...423 Ñiguez Sebastián, María Dolores Hospital Vega Baja de Orihuela y CE ...095 Albert Martínez, María José Hospital Vega Baja de Orihuela

y CE

...524 López Lozano, María Dolores Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...988 Ramo Olcina, María Dolores Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...418 Aznar Cabrera, María José Hospital General Universitario de Alicante y CE

...384 Gil Tomas, Amparo Hospital La Magdalena ...592 Sandoval Bertomeu, Yolanda Hospital Universitario Doctor

Peset y CE

...717 García Rodenas, Amaya Hospital Comarcal de Vinaròs y CE ...337 Fernández Macian, Pilar Hospital Universitario de La

Plana y CE

...783 Sarrión Iñiguez, María de Los Ángeles Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...482 Rodríguez Berna, Virtudes Hospital Vega Baja de Orihuela y CE

...878 Fructuoso Fortes, Juana Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...079 Aroca Yago, Amparo Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...779 Mayor Avella, Francisca Hospital de La Marina Baixa de la Vila Joiosa y CE

...049 Arcas García, María Dolores Hospital General Universitario de Alicante y CE

...132 Jiménez Rodríguez, Sacramentos Hospital General Universitario de Alicante y CE ...522 Alemany Costa, María Jesús Hospital Arnau de Vilanova y CE ...208 Sánchez Toledo, Rosa María Hospital Universitario de La

Plana y CE ...284 Curros Hormigo, Federico Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...617 Montero Olivares, Fernando Consorci Hospital General Universitari de València i CE ...429 Gómez Sola, Carmen Pilar Hospital Vega Baja d’Orihuela i

CE

...507 Andrés Vicent, Mari Carmen Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...082 Zueco Martínez, María Natividad Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...745 López Lozano, Virgilio José Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...909 Mármol López, María Teresa Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...792 Navarro Fabregat, Vicenta Isabel Hospital Universitari de la Plana i CE

...258 Hernández Vela, Rosario Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...204 Valiente Samper, Josefa Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...391 Almeida Dopico, Ana María Hospital Universitari de la Plana

i CE

...641 Gimeno Tamborero, Juan José Hospital General Universitari de Castelló i CE

...388 Hernández Rodríguez, Francisca Hospital Arnau de Vilanova i CE ...221 Gandía Artigues, Laura Consorci Hospital General

Universitari de València i CE ...828 Fernández Paton, Bienvenida Hospital Vega Baja d’Orihuela i

CE

...300 Selles Maestre, Remedios María Hospital General Universitari d’Elx i CE ...165 De Haro Martínez, María Nieves Hospital Universitari Sant Joan

d’Alacant i CE

...713 Mesa Garañena, Amparo Hospital Clínic Universitari de València i CE

...423 Ñiguez Sebastián, María Dolores Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...095 Albert Martínez, María José Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...524 López Lozano, María Dolores Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...988 Ramo Olcina, María Dolores Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...418 Aznar Cabrera, María José Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...384 Gil Tomas, Amparo Hospital la Magdalena

...592 Sandoval Bertomeu, Yolanda Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...717 García Rodenas, Amaya Hospital Comarcal de Vinaròs i CE ...337 Fernández Macian, Pilar Hospital Universitari de la Plana

i CE

...783 Sarrión Iñiguez, María de los Ángeles Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...482 Rodríguez Berna, Virtudes Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...878 Fructuoso Fortes, Juana Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...079 Aroca Yago, Amparo Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...779 Mayor Avella, Francisca Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i CE

...049 Arcas García, María Dolores Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...132 Jiménez Rodríguez, Sacramentos Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...522 Alemany Costa, María Jesús Hospital Arnau de Vilanova i CE ...208 Sánchez Toledo, Rosa María Hospital Universitari de la Plana

i CE

(4)

...594 Molla Pascual, Ana Daniela Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...086 Biosca García, Karina Hospital General Universitario de Alicante y CE

...395 Gutiérrez Pérez, Asunción Hospital Vega Baja de Orihuela y CE

...334 Gómez Fernández, Ascensión Hospital Arnau de Vilanova y CE ...724 Colmena Navarro, Francisca Hospital General Universitario de

Elche y CE

...727 Carpintero Civera, Macarena Hospital General Universitario de Alicante y CE

...239 Giménez Calleja, Aurora Hospital General Universitario de Alicante y CE

...124 López Álvarez, Esperanza Hospital General Universitario de Elche y CE

...462 Martínez Sentana, Teresa Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...014 Asensio Bellot, Josefa Hospital Arnau de Vilanova y CE ...998 Callejas Robles, Ángeles Hospital Universitario San Juan

de Alicante y CE

...138 Comes Vidal, María Festiva Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...735 Falco Ríos, María Rosario Hospital General Universitario de Castellón y CE

...379 Martorell Alonso, Elvira Hospital General Universitario de Castellón y CE

...125 Cerveró Romaguera, María Teresa Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...199 Martínez Picazo, Josefina Rosa Hospital General Universitario de Alicante y CE

...620 Rodríguez Baos, Juana Miguela Hospital General Universitario de Alicante y CE

...675 Vicedo Román, María Carmen Hospital General Universitario de Alicante y CE

...169 Martí Peiró, Inmaculada Hospital Francesc de Borja de Gandía y CE

...496 Perdigones González, María del Carmen Hospital General Universitario de Alicante y CE

...745 Llor Martínez, Asunción Hospital Vega Baja de Orihuela y CE

...009 Selles Llinares, María José Hospital de La Marina Baixa de la Vila Joiosa y CE

...171 Martínez Ferrer, Lorena Hospital Francesc de Borja de Gandía y CE

...646 García Cazaña, Susana Inés Hospital Arnau de Vilanova y CE ...572 Gómez Aracil, María Isabel Hospital General Universitario de

Alicante y CE

...416 Cantos Molina, Vicente Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...046 Bascuñana Mora, M. Eugenia Hospital Comarcal de Vinaròs y CE ...712 Gimeno Carbonell, María Amparo Hospital Universitari i Politècnic

La Fe y CE

...615 Navarro Pérez, Luisa María Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...904 Rodríguez García, Susana Hospital General Universitario de

Alicante y CE

...182 Martínez Botella, Margarita Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...345 Llinares Aznar, Francisca Hospital de La Marina Baixa de la Vila Joiosa y CE

...697 Serra Pérez, Rafael Antonio Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...372 Santarrufina Gimeno, María Pilar Hospital Universitario de La Plana y CE ...384 Delicado Díaz, María Belén Hospital Universitario San Juan

de Alicante y CE

...816 Campayo Esteban, María Lidia Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...594 Molla Pascual, Ana Daniela Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...086 Biosca García, Karina Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...395 Gutiérrez Pérez, Asunción Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...334 Gómez Fernández, Ascensión Hospital Arnau de Vilanova i CE ...724 Colmena Navarro, Francisca Hospital General Universitari

d’Elx i CE

...727 Carpintero Civera, Macarena Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...239 Giménez Calleja, Aurora Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...124 López Álvarez, Esperanza Hospital General Universitari d’Elx i CE

...462 Martínez Sentana, Teresa Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...014 Asensio Bellot, Josefa Hospital Arnau de Vilanova i CE ...998 Callejas Robles, Ángeles Hospital Universitari Sant Joan

d’Alacant i CE

...138 Comes Vidal, María Festiva Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...735 Falco Ríos, María Rosario Hospital General Universitari de Castelló i CE

...379 Martorell Alonso, Elvira Hospital General Universitari de Castelló i CE

...125 Cerveró Romaguera, María Teresa Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...199 Martínez Picazo, Josefina Rosa Hospital General Universitari d’Alacant i CE ...620 Rodríguez Baos, Juana Miguela Hospital General Universitari d’Alacant i CE ...675 Vicedo Román, María Carmen Hospital General Universitari

d’Alacant i CE

...169 Martí Peiró, Inmaculada Hospital Francesc de Borja de Gandia i CE

...496 Perdigones González, María del Carmen Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...745 Llor Martínez, Asunción Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...009 Selles Llinares, María José Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i CE

...171 Martínez Ferrer, Lorena Hospital Francesc de Borja de Gandia i CE

...646 García Cazaña, Susana Inés Hospital Arnau de Vilanova i CE ...572 Gómez Aracil, María Isabel Hospital General Universitari

d’Alacant i CE

...416 Cantos Molina, Vicente Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...046 Bascuñana Mora, M. Eugenia Hospital Comarcal de Vinaròs i CE ...712 Gimeno Carbonell, María Amparo Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...615 Navarro Pérez, Luisa María Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...904 Rodríguez García, Susana Hospital General Universitari

d’Alacant i CE

...182 Martínez Botella, Margarita Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...345 Llinares Aznar, Francisca Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i CE

...697 Serra Pérez, Rafael Antonio Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...372 Santarrufina Gimeno, María Pilar Hospital Universitari de la Plana

i CE

...384 Delicado Díaz, María Belén Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...816 Campayo Esteban, María Lidia Hospital Universitari Doctor Peset i CE

(5)

...249 Sánchez Monteagudo, Fernando Ramiro Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...568 Portolés Martín, Beatriz Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...969 Arraez Román, Montserrat Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...248 Alemany Vicente, Bienvenido Hospital Universitari i Politècnic

La Fe y CE

...239 González Rus, María del Carmen Hospital de La Marina Baixa de la Vila Joiosa y CE ...758 Trilles Gil, Sonia Hospital Universitario de La

Plana y CE

...972 Colmena Toribio, Dolores Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...353 Gadea Baro, Olga Enriqueta Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...512 Pérez Segura, Rosa Hospital General Universitario de Alicante y CE

...733 Torres Ferrer, María Elisabeth Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...022 Navarro Canto, Yolanda Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...359 Alemany Mestre, Joaquín Hospital Francesc de Borja de Gandía y CE

...697 Clement Herrero, María Olga Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...910 Fernández Paton, Juana Hospital General Universitario de

Alicante y CE

...639 Vidal Fayos, María Cristina Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...997 Pamies Herrero, María Dolores Hospital Vega Baja de Orihuela y CE

...716 Navarro Puche, M. Mercedes Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...087 Millán Torres, Sonia Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...011 Romero Zaragoza, María Dolores Hospital Vega Baja de Orihuela y CE ...052 Arraez Abad, Luis Hospital Universitari i Politècnic

La Fe y CE

...159 Fernández Gallego, Gloria Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...037 Lloret Soriano, Magdalena Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...578 Benages Monfort, Teresa Hospital General Universitario de Castellón y CE

...073 Montagud Ballester, Octavio Hospital Francesc de Borja de Gandía y CE

...002 De la Osa Trapero, Joaquín Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...633 Pla Gimeno, Jesús Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...949 Fabregat Traver, María Teresa Hospital General Universitario de Castellón y CE

...918 Fuertes Araque, Julia Hospital Universitario de La Plana y CE

...824 Ponsoda López de Atalaya, Enrique Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...773 Pérez Vicente, Francisca Hospital Universitari i Politècnic

La Fe y CE

...526 Bas Pino, Beatriz Elvira Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...988 Baeza García, María Pilar Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...932 Gil Santafé, Mónica Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...441 Carbonell Rico, María José Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...902 Enguix Agustí, José Hospital Francesc de Borja de

Gandía y CE ...249 Sánchez Monteagudo, Fernando Ramiro Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...568 Portolés Martín, Beatriz Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...969 Arraez Román, Montserrat Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...248 Alemany Vicente, Bienvenido Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...239 González Rus, María del Carmen Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i CE

...758 Trilles Gil, Sonia Hospital Universitari de la Plana i CE

...972 Colmena Toribio, Dolores Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...353 Gadea Baro, Olga Enriqueta Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...512 Pérez Segura, Rosa Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...733 Torres Ferrer, María Elisabeth Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...022 Navarro Canto, Yolanda Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...359 Alemany Mestre, Joaquín Hospital Francesc de Borja de Gandia i CE

...697 Clement Herrero, María Olga Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...910 Fernández Paton, Juana Hospital General Universitari

d’Alacant i CE

...639 Vidal Fayos, María Cristina Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...997 Pamies Herrero, María Dolores Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE ...716 Navarro Puche, M. Mercedes Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...087 Millán Torres, Sonia Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...011 Romero Zaragoza, María Dolores Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...052 Arraez Abad, Luis Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...159 Fernández Gallego, Gloria Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...037 Lloret Soriano, Magdalena Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...578 Benages Monfort, Teresa Hospital General Universitari de Castelló i CE

...073 Montagud Ballester, Octavio Hospital Francesc de Borja de Gandia i CE

...002 De la Osa Trapero, Joaquín Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...633 Pla Gimeno, Jesús Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...949 Fabregat Traver, María Teresa Hospital General Universitari de Castelló i CE

...918 Fuertes Araque, Julia Hospital Universitari de la Plana i CE

...824 Ponsoda López de Atalaya, Enrique Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...773 Pérez Vicente, Francisca Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...526 Bas Pino, Beatriz Elvira Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...988 Baeza García, María Pilar Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...932 Gil Santafé, Mónica Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...441 Carbonell Rico, María José Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...902 Enguix Agustí, José Hospital Francesc de Borja de

Gandia i CE

(6)

...012 Gonzálvez Mut, Pedro Ramón Hospital General Universitario de Elche y CE

...475 Verdú Ruiz, María Pilar Hospital General de Requena y CE ...791 Riera Buso, Fabiola Hospital Universitari i Politècnic

La Fe y CE

...079 Salvador Mari, Laura Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...145 Bueno Renovell, María Jesús Hospital Universitari i Politècnic La Fe y CE

...213 Cerdán Botella, Carmen Hospital General Universitario de Alicante y CE

...785 Rodríguez Escudero, Paula Hospital Universitario Doctor Peset y CE

...165 Barrachina Gumbau, Gloria Hospital General Universitario de Castellón y CE

...526 Aranda Malaves, María José Hospital Universitario de La Plana y CE

...523 Sanchis Amorós, Amparo Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...423 Hernández Ortiz, Dolores Hospital General de Requena y CE ...581 Ballester Guadix, Sofía Hospital Comarcal de Vinaròs y CE ...792 Ruiz Alarcón, María Mercedes Hospital General Universitario de

Castellón y CE

...552 Grau Torregrosa, María Victoria Hospital General Universitario de Alicante y CE ...892 Sendra García, Isabel Hospital General de Requena y CE ...327 Fontán Buil, Quiteria Hospital Comarcal de Vinaròs y CE ...862 Carratalá Gutiérrez, Begoña Hospital Universitario San Juan

de Alicante y CE

...230 Badal Tena, Gustavo Hospital Universitario de La Plana y CE

...820 Brotons Aracil, María Loreto Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...097 Giménez Vargas, Laura Hospital Universitario de La Plana y CE

...048 Albiñana Busquier, Antonia Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...689 Sanchis Fernández de Córdova, Alejandro Hospital Universitario de La

Plana y CE

...090 Fauli Jorge, Francisco Vicente Hospital Universitario de La Plana y CE

...541 Morales Parra, Alicia Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...011 Adelantado Pérez, Amparo Hospital General Universitario de Castellón y CE

...634 Bonet Ripoll, Lidia Hospital General Universitario de Castellón y CE

...811 Barbera Hernández, María Dolores Hospital General Universitario de Castellón y CE

...272 Martínez Devis, Eva Hospital General Universitario de Castellón y CE

...875 Juárez Miralles, Marisa Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...605 Peñalver Campillo, María Teresa Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE ...414 Berga Navarro, Julio Hospital General Universitario de

Castellón y CE

...415 Guerrero Ramos, Susana Hospital General Universitario de Castellón y CE

...606 Cordobés Pla, Rafael Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE ...306 Losada Sáez, María Ángeles Hospital General Universitario de

Castellón y CE

...963 Moreno Varea, Beatriz Hospital General Universitario de Castellón y CE

...876 Doblare Rubio, Isabel Hospital General Universitario de Castellón y CE

...514 Soler Azorín, María Concepción Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE ...012 Gonzálvez Mut, Pedro Ramón Hospital General Universitari

d’Elx i CE

...475 Verdú Ruiz, María Pilar Hospital General de Requena i CE ...791 Riera Buso, Fabiola Hospital Universitari i Politècnic

La Fe i CE

...079 Salvador Mari, Laura Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...145 Bueno Renovell, María Jesús Hospital Universitari i Politècnic La Fe i CE

...213 Cerdán Botella, Carmen Hospital General Universitari d’Alacant i CE

...785 Rodríguez Escudero, Paula Hospital Universitari Doctor Peset i CE

...165 Barrachina Gumbau, Gloria Hospital General Universitari de Castelló i CE

...526 Aranda Malaves, María José Hospital Universitari de la Plana i CE

...523 Sanchis Amorós, Amparo Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...423 Hernández Ortiz, Dolores Hospital General de Requena i CE ...581 Ballester Guadix, Sofía Hospital Comarcal de Vinaròs i CE ...792 Ruiz Alarcón, María Mercedes Hospital General Universitari de

Castelló i CE

...552 Grau Torregrosa, María Victoria Hospital General Universitari d’Alacant i CE ...892 Sendra García, Isabel Hospital General de Requena i CE ...327 Fontan Buil, Quiteria Hospital Comarcal de Vinaròs i CE ...862 Carratalá Gutiérrez, Begoña Hospital Universitari Sant Joan

d’Alacant i CE

...230 Badal Tena, Gustavo Hospital Universitari de la Plana i CE

...820 Brotons Aracil, María Loreto Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...097 Giménez Vargas, Laura Hospital Universitari de la Plana i CE

...048 Albiñana Busquier, Antonia Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...689 Sanchis Fernández de Córdova, Alejandro Hospital Universitari de la Plana

i CE

...090 Faulí Jorge, Francisco Vicente Hospital Universitari de la Plana i CE

...541 Morales Parra, Alicia Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...011 Adelantado Pérez, Amparo Hospital General Universitari de Castelló i CE

...634 Bonet Ripoll, Lidia Hospital General Universitari de Castelló i CE

...811 Barbera Hernández, María Dolores Hospital General Universitari de Castelló i CE

...272 Martínez Devis, Eva Hospital General Universitari de Castelló i CE

...875 Juárez Miralles, Marisa Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...605 Peñalver Campillo, María Teresa Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...414 Berga Navarro, Julio Hospital General Universitari de Castelló i CE

...415 Guerrero Ramos, Susana Hospital General Universitari de Castelló i CE

...606 Cordobés Pla, Rafael Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE ...306 Losada Sáez, María Ángeles Hospital General Universitari de

Castelló i CE

...963 Moreno Varea, Beatriz Hospital General Universitari de Castelló i CE

...876 Doblare Rubio, Isabel Hospital General Universitari de Castelló i CE

...514 Soler Azorín, María Concepción Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

(7)

...347 Serrano Revert, M. Vicenta Hospital General Universitario de Castellón y CE

...015 Franch Piñero, Pedro Gaspar Hospital Vega Baja de Orihuela y CE

...422 Marcos González, María Henar Hospital General Universitario de Castellón y CE

...027 Pujalte Martínez, Águeda Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE

…682 Nacher Huguet, Inmaculada Hospital General Universitario de Castellón y CE

…009 Ortega Peñarrubia, María del Amor Hospital General Universitario de Elda – Virgen de la Salud y CE

…640 Morant De Diego, Pascual Hospital Comarcal de Vinaròs y CE

…323 Mateos Salido, Ángel Miguel Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...893 Sendra Lloret, María Victoria Hospital General Universitario de Castellón y CE

...545 Mesas Valenzuela, Mari Cruz Hospital Universitario San Juan de Alicante y CE

...536 Vidal Pérez, María Isabel Hospital de La Marina Baixa de la Vila Joiosa y CE

...347 Serrano Revert, M. Vicenta Hospital General Universitari de Castelló i CE

...015 Franch Piñero, Pedro Gaspar Hospital Vega Baja d’Orihuela i CE

...422 Marcos González, María Henar Hospital General Universitari de Castelló i CE ...027 Pujalte Martínez, Águeda Hospital General Universitari d’Elda

– Mare de Déu de la Salut i CE

…682 Nacher Huguet, Inmaculada Hospital General Universitari de Castelló i CE

…009 Ortega Peñarrubia, María del Amor Hospital General Universitari d’Elda – Mare de Déu de la Salut i CE

…640 Morant De Diego, Pascual Hospital Comarcal de Vinaròs i CE

…323 Mateos Salido, Ángel Miguel Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...893 Sendra Lloret, María Victoria Hospital General Universitari de Castelló i CE

...545 Mesas Valenzuela, Mari Cruz Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i CE

...536 Vidal Pérez, María Isabel Hospital de la Marina Baixa de la Vila Joiosa i CE

Referencias

Documento similar

Éstos son fuertes predictores de la presencia de alteraciones de la salud en los niños que han vivido la ruptura de los progenitores (Overbeek et al., 2006). En este

HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR MADRID MADRID HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES MADRID SERVICIOS PERSONAS Y SALUD, S.L.U. COLLADO VILLALBA

- Se incorporan las nuevas Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos de la obtención de

De conformidad con la base 4.2 de la Resolución de 18 de enero de 2021, de la directora general de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso-oposición para la provisión

GARCIA DE TORO, MARIA DE LAS NIEVES .... GARCIA DEL BUSTO RUIZ, SONIA

· Emisión de informe sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos de acuerdo con el plan de estu- dios del título de origen, o la experiencia laboral

Esta U.D.A. de Podología nace con la voluntad de dar respuesta a la necesidad de contribuir a la integración de conocimiento, actitudes y habilidades en la formación de

De la Salud de la Universidad de Málaga y comienza el primer curso de Grado en Podología, el cual ofrece una formación generalista y profesionalizadora que contempla