Compareixença del Conseller. Una nova orientació per l Atenció Primària de salut

Texto completo

(1)

Compareixença del Conseller

Una nova orientació

per l’Atenció Primària de salut

Parlament de Catalunya, 17 de novembre de 2016

(2)

2

- La RAP de 1985 va constituir un punt d’inflexió fonamental, un canvi molt important en l’orientació dels serveis i una millora notable de la qualitat de l’atenció sanitària.

- Alguns aspectes importants del model previst no es van arribar a implantar mai de forma satisfactòria (per exemple, la salut comunitària o la investigació en atenció primària de salut).

- En els últims 30 anys, s’han produït importants canvis demogràfics, epidemiològics i culturals (per exemple, l’envelliment, les onades immigratòries, la cronicitat o els nous patrons d’utilització dels serveis públics, més exigents).

- També tenim nous valors socials que generen noves expectatives dels ciutadans: participació social, decisions compartides per adequar el tractament als valors de les persones, et.

Context

. Reforma de l’atenció primària

(3)

3

Línia 4. Atenció sanitària accessible, resolutiva i integral

Projecte 4.4. Nou model d’atenció primària i salut comunitària Context

. Pla de salut 2016-2020

Elaboració d’un pla estratègic de transformació de l’atenció primària i salut comunitària

Objectiu (2020): implantar de forma progressiva les actuacions que proposi el Pla estratègic de l’atenció primària i salut comunitària a tot el territori

Fita (juny de 2017): aprovació del Pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària

(4)

4

Compromís

- Compareixença febrer de 2016

(5)

5

2 1

Pla Estratègic d’Atenció Primària i Salut Comunitària

Recomanacions (setembre 2016)

Document de bases (novembre 2016)

Elaboració del pla

(novembre 2016 – març 2017)

3

Fases

(6)

6

Fase 1 -

Recomanacions

. Metodologia

Fase de consulta (entrevistes): identificació de les àrees temàtiques principals relacionades amb la millora del model d’atenció primària i els elements clau per aconseguir-la

Fase de participació sectorial (grups de treball i participació a través d’internet): valoració de les conclusions de la fase de consulta a través de tècniques qualitatives i informació/participació institucional

Fase d’elaboració (grup de recomanacions):

elaboració de les recomanacions a partir de tot el material de treball obtingut

(7)

provisió de serveis

atenció comunitària atenció

primària de salut

EAP

salut mental i addiccions

ASSIR

atenció especialitzada cartera

finançament

compra de serveis

treball social atenció sociosanitària

PADES legislació

sanitària

economia de la

salut model

atenció social

condicions laborals

Recomanacions

. Àrees temàtiques identificades

autonomia gestió

accessibilitat

pediatria atenció

urgències

medi rural recerca

innovació

TIC desigualtats

en salut

salut pública

infermeria

atenció ciutadà

atenció domiciliària

(8)

suport metodològic

GRUP DE RECOMANACIONS professionals

assistencials

28 ENTREVISTES

GRUP PROMOTOR

Departament de Salut CatSalut

11 GRUPS DE TREBALL

atenció comunitària

COMSalut cronicitat

PPAC atenció a la salut mental

atenció sociosanitària

experts model

entitats proveïdores

societats científiques regions

sanitàries

legislació sanitària

salut pública

professionals assistencials

compra de serveis pacients

serveis socials atenció

especialitzada

provisió

de serveis economistes desigualtats

en salut

MF

INF TS PED

OD PADES

ASSIR CSMA

CSMIJ

Recomanacions.

Pla de treball

ensenyament atenció

al ciutadà

document de recomanacions

informació i participació

web

+120 professionals

(9)

9

abril maig juny juliol agost setembre

4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 2 7

4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12

reunions grup promotor (GP)

fase de consulta (entrevistes)

disseny pla de treball

selecció i acceptació consultors

entrevistes

conclusions - documentació (GP)

fase de participació sectorial (grups de treball)

disseny suport metodològic

selecció i acceptació grups de treball

reunions grups de treball

informació/participació sectors institucionals/corporatius

conclusions - documentació (GP-suport metodològic)

fase d’elaboració (grup de recomanacions)

disseny suport metodològic

selecció i acceptació grup recomanacions

reunions grup recomanacions

conclusions - documentació (GP- suport metodològic)

aprovació/esmenes recomanacions (GR)

redacció del document

lliurament del document

1a FASE 2a FASE 3a FASE

4a FASE

abril maig juny juliol agost setembre

Recomanacions.

Calendari

(10)

1. Assolir un PACTE POLÍTIC que permeti preservar les bases del model.

2. Orientar l’atenció primària cap a un MODEL PSCICOSOCIAL.

3. Definir clarament la CARTERA DE SERVEIS dels EAP i dels professionals que l’integren.

4. Definir/implantar el SISTEMA DE PAGAMENT.

5. Millorar l’INSTRUMENT DE CONTRACTACIÓ i normalitzar la contractació amb l’ICS.

6. Dimensionar els RECURSOS HUMANS dels EAP 7. Facilitar l’AUTONOMIA DE GESTIÓ dels EAP

8. Millorar el RECONEIXEMENT SOCIAL I CONDICIONS LABORALS dels professionals

9. Millorar l’oferta de FORMACIÓ CONTINUADA dels professionals 10. Optimitzar les TIC

Recomanacions

. Conclusions

(11)

11

Fase 2

-

Document de bases

- És el pas previ a l’elaboració del Pla estratègic d’atenció primària i salut comunitària

- Pren, com a punt de partida, les recomanacions efectuades en la primera etapa del projecte

- Precisa les línies estratègiques que assumeix el Departament de Salut

- És la base del consens sectorial i polític del Pla estratègic

(12)

12

- 24 línies estratègiques

- Agrupades en 4 grans àrees:

1. Pacte per la salut 2. Comunitat

3. Professionals 4. Eines

Document de bases

(13)

Document de bases.

Línies estratègiques

línia estratègica 1

Assolir un pacte polític que superi la instrumentalització a l'entorn de la sanitat i que permeti preservar les bases del model d’assistència primària i el seu desenvolupament i millora, independentment dels canvis de govern que es produeixin

línia estratègica 2

Implantar de forma plena les activitats de salut

comunitària en el nivell assistencial d’atenció primària de salut

(14)

.

Document de bases.

Línies estratègiques

línia estratègica 3

Proporcionar la cobertura institucional necessària per facilitar el treball conjunt i l’intercanvi d’informació dels equips comunitaris dels territoris (socials, educatius, sanitaris i altres)

línia estratègica 4

Intensificar el desenvolupament de l’atenció domiciliària en l’atenció primària de salut com a un dels elements claus de la salut comunitària i l’atenció a la cronicitat

(15)

.

Document de bases.

Línies estratègiques

línia estratègica 5

Desenvolupar la participació i el treball conjunt amb els agents comunitaris del territori

línia estratègica 6

Promoure l’autocura i les decisions compartides amb els pacients en relació amb la pròpia salut

(16)

.

línia estratègica 7

Millorar el reconeixement social dels professionals d’atenció primària

línia estratègica 8

Millorar el reconeixement professional dels professionals dels equips d’atenció primària

Document de bases.

Línies estratègiques

(17)

.

línia estratègica 9

Desenvolupar l’autonomia de gestió dels equips d’atenció primària, d’acord amb el model de provisió de cada equip línia estratègica 10

Millorar les condicions laborals dels professionals d’atenció primària

Document de bases.

Línies estratègiques

(18)

.

línia estratègica 11

Disposar de la cartera de serveis dels equips d’atenció primària i de les professions que l’integren i donar-li una àmplia difusió

línia estratègica 12

Disposar de la cartera de serveis dels serveis comunitaris de salut

Document de bases.

Línies estratègiques

(19)

línia estratègica 13

Implantar un model d’atenció pediàtrica en l’atenció

primària que garanteixi l’atenció adequada per als nens en tots els equips d’atenció primària del territori

línia estratègica 14

Desenvolupar plenament el nou sistema de pagament dels serveis d’atenció primària

Document de bases.

Línies estratègiques

(20)

línia estratègica 15

Millorar l'instrument contractual línia estratègica 16

Normalitzar la contractació amb l'Institut Català de la Salut Document de bases.

Línies estratègiques

(21)

línia estratègica 17

Dimensionar adequadament els recursos humans dels equips d’atenció primària

línia estratègica 18

Ampliar l’oferta de formació per als professionals dels equips d’atenció primària

Document de bases.

Línies estratègiques

(22)

línia estratègica 19

Optimitzar les funcionalitats de la història clínica d’atenció primària (HCAP)

línia estratègica 20

Posar al servei de tots els professionals un sistema d’informació unificat i amb tecnologia totalment compatible entre els diversos nivells assistencials (sanitaris i no sanitaris) i entitats proveïdores

Document de bases.

Línies estratègiques

(23)

línia estratègica 21

Adaptar els instruments ofimàtics a la activitat assistencial real dels professionals dels equips d’atenció primària

línia estratègica 22

Preservar els aspectes relacionals del procés assistencial en la utilització de les TIC

Document de bases.

Línies estratègiques

(24)

.

línia estratègica 23

Desenvolupar la implantació i utilització dels instruments assistencials que faciliten les TIC

línia estratègica 24

Introduir els canvis legislatius i normatius necessaris per proporcionar la cobertura legal necessari als canvis que comporta la implantació del Pla estratègic d’atenció

primària i salut comunitària

Document de bases.

Línies estratègiques

(25)

.

25

- Formació dels diversos grups de treball corresponents als àmbits temàtics identificats.

- Facilitar durant el procés la participació del sector salut, així com el màxim consens polític i social

Fase 3 - Elaboració del Pla estratègic

Fites del calendari de treball

· Novembre 2016: Proposta de document de bases

· Desembre 2016: Inici dels grups de treball

· Gener - Febrer 2017: Finalització dels grups de treball

· Febrer 2017: Primera versió del Pla estratègic

· Febrer - Març 2017: Període d’esmenes

· Març 2017: Aprovació del pla

(26)

26

Elaboració del Pla estratègic

(27)

27

Actuacions immediates

Implantació d’un nou model d’assignació de recursos a l'Atenció Primària augmentant el pes de criteris

socioeconòmics

1a Fase: A partir de gener de 2017 es consignaran 65 milions d’euros en 5 anys per a les 180 àrees més desfavorides

2a Fase: En el marc del Pla Estratègic d'Atenció Primària i Salut Comunitària, el Servei Català de la Salut actualitzarà el sistema d’assignacions de recursos de la totalitat de les ABS de Catalunya amb els nous criteris.

(28)

Compareixença del Conseller

Una nova orientació

per l’Atenció Primària de salut

Parlament de Catalunya, 17 de novembre de 2016

Figure

Actualización...

Referencias

Actualización...

Related subjects :